KIO 682/20 WYROK dnia 9 lipca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 682/20 

WYROK 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 22 czerwca,  2 lipca i 6 lipca 2020 r., w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r. 

przez 

wykonawcę 

Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

postępowaniu prowadzonym przez 

Katowicką  Infrastrukturę  Wodociągowo-Kanalizacyjną  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy 

TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „Ergopol” 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  

w  Katowicach 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Katowickiej  Infrastrukturze  Wodociągowo- 

Kanalizacyjnej  Spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  odrzucenie  oferty 

złożonej  przez  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „Ergopol”  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową na podstawie art. 90 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

kosztami  postępowania  obciąża  Katowicką  Infrastrukturę  Wodociągowo- 

Kanalizacyjną Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i: 


zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Zakład 

Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Katowickiej  Infrastruktury  Wodociągowo-Kanalizacyjnej  Spółki  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  na  rzecz  Zakładu  Instalacji  Sanitarnych  

i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wpisu 

i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 682/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Katowicka  Infrastruktura  Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp.  z  o.o.  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „budowę  kanalizacji  deszczowej  

w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach” na podstawie ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  

z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  11  września  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  175-427190. Wartość  zamówienia  jest 

większa  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych. 

I Wyjaśnienia poziomu ceny oferty Przystępującego  

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 21 lutego 2020 r., sygn. KIO 

247/20,  wezwał  przystępującego  –  TIM  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  „Ergopol” 

Sp. z o.o. sp. komandytowa do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących 

wyliczenia zaoferowanej ceny, w tym istotnej części składowej, jaką jest wykonanie zbiornika 

retencyjneg

o wraz z robotami ziemnymi, konstrukcyjnymi i towarzyszącymi (pozycja 2.5 PR-

2  kosztorysu  ofertowego)  wskazując,  że  przedmiotowych  wyjaśnień  należy  udzielić  

w  szczególności  w  zakresie:  a)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia 

dostępnych wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

albo  minimalnej  sta

wki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  

10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę;  b)  pomocy  publicznej 

udzielonej  na  podstawie  odrębnych  przepisów;  c)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy 

i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym 

realizowane  jest  zamówienie;  d)  wynikającym  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska;  

e)  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.  Zamawiający  wskazał,  iż 

obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.  

W  odpowiedzi  Przystępujący  wyjaśnił,  że  wartość  oferty  1.847.058,77  PLN  netto, 

2.272.866,29  PLN  brutto,  a  szczególnie  pozycji  2.5  w  została  skalkulowana  na  poziomie 


1.534.933,42  PLN  netto  przy  uwzględnieniu  sprzyjających  i  dostępnych  warunków 

cenotwórczych wykonania zamówienia polegających na: 

1. Dysponowaniu sprzętem i urządzeniami do realizacji przedmiotu zamówienia, co skutkuje 

niższymi kosztami oraz brakiem konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 

z wynajmem sprzętu, a także brakiem przestojów spowodowanych trudnościami w dostępie 

do wynajmowanego sprzętu. Wykaz cen podstawowego sprzętu w porównaniu z wynajmem 

(netto PLN/m-

g): koparka na podwoziu gąsienicowym – łyżka 0,6 m

– 58,00/120,00-140,00; 

samochód  skrzyniowy  10-15  t  –  50,00/84,00-100,00;  samochód  samowyładowczy  16  t  – 

125,00;  żuraw  samochodowy  do  4  t  –  45,00/90,00-112,00.  Koszt  sprzętu 

wynajmowanego znacznie podwyższa koszt prowadzenia budowy, a opłata za wynajmowany 

sprzęt  jest  naliczana  bez  względu  na  to,  ile  godzin  dany  sprzęt  rzeczywiści  pracuje. 

Dysponując własnym sprzętem, uzyskuje spore oszczędności nakładów finansowych (nawet 

do 30% kosztu sprzętu). 

2. Dysponowaniu doświadczonym serwisem sprzętu budowlanego, bezpośrednim dostępem 

do  części  zamiennych,  co  pozwala  na  znaczne  oszczędności  kosztów  eksploatacji  sprzętu 

oraz  skrócenie  okresu  przestoju  do  minimum  (koszt  części  zamiennych  –  oszczędności  

z tytułu rabatów 8-32% ceny materiałów, koszt napraw ujęty w wynagrodzeniu miesięcznym 

pracowników).  Dysponując  serwisem  sprzętu  budowlanego  uzyskuje  spore  oszczędności 

nakładów finansowych (nawet do 10% kosztu sprzętu). 

3. Posiadaniu umowy o współpracy ze stacjami benzynowymi, dzięki czemu wynegocjowane 

ceny paliwa są niższe od rynkowych (różnica 8-10% ceny 1 litra paliwa). Dysponując umową 

o  współpracy  ze  stacjami  benzynowymi  uzyskuje  oszczędności  nakładów  finansowych  (ok. 

2% kosztu sprzętu). 

4. Korzystaniu z atrakcyjnych rabatów (czasami nawet 50%) na zakup materiałów i osprzętu, 

co skutkuje możliwością zaoferowania konkurencyjnych cen za wykonanie przedmiotowego 

zamówienia.  Wykaz  cen  podstawowych  materiałów  na  potrzeby  realizacji  przedmiotowego 

zadania  (porównanie  materiał  podstawowy  ZINPLAST/INSTAL  Katowice  w  PLN  netto  dla 

Przystępującego oraz UPONOR): zbiornik retencyjny dn 1500 mm 5x49,5 m PEHD SN12,5 

470.000,00/870.446,67;  separator  ECO-LAM  po  rabacie  10.500,  cena  katalogowa: 

17.400,00; separator i osadnik po rabacie: 9 300, cena katalogowa: 15.400; rury PEHD 600 

mm  SN8, 

106,00  mb  29.150/  44.309,88.  Posiadając  tradycję  w  wykonawstwie  i  regulując 

płatności  na  rzecz  dostawców  zgodnie  z  warunkami  umów,  otrzymuje  wysokie  rabaty  na 

zakupy  materiałów,  czyli  uzyskuje  oszczędności  nakładów  finansowych  (ok.  50%  wartości 

sumaryczne

j podstawowych materiałów). 

5.  Dysponowaniu  profesjonalnym  kierownikiem  budowy,  który  posiada  szerokie 

doświadczenie  w  prowadzeniu  trudnych  technicznie  zadań  w  branży  kanalizacyjnej  oraz 

wodociągowej,  dzięki  czemu  realizacja  zadania  będzie  prowadzona  z  ograniczeniem 


zbędnych  wydatków  wynikających  np.  ze  złej  organizacji  pracy  bądź  podejmowanych 

błędnych decyzji (oszczędność nawet ponad 2% wartości budowy). 

6.  Dysponowaniu  pracownikami  profesjonalnie  przygotowanymi  oraz  wykonującymi  swoje 

zadania 

– brygady pracujące w stałym składzie od wielu lat, pracownicy z doświadczeniem 

oraz zaangażowaniem (oszczędności nawet do 2% wartości). 

7.  Bliskość  siedziby  w  stosunku  do  miejsca  realizacji  –  6  km  oraz  do  siedziby 

Zamawiającego  –  3,5  km.  Koszt  przejazdu  brygady  (3,50  PLN/km  x  5,5  km  x  2  =  38,50 

PLN/dzień roboczy), dzięki czemu brak potrzeby organizacji biura budowy oraz zaplecza (ok. 

4500 PLN netto/mies. x 6 mies. = 27 000,00 PLN). 

8.  Dobrym  przygotowaniu  wyceny  robót  pod  względem  strategicznym  ze  względu  na 

planowan

e  w  tym  samym  czasie  prowadzenie  robót  o  podobnym  charakterze  w  rejonie  

ul.  Gospodarczej, 

–  można  zrezygnować  z  kosztu  wywozu  zbędnej  ziemi  z  wykopu  oraz 

kosztu  jej  utylizacji.  Prowadzone  będą  jednocześnie  roboty  dla  zadania  „Budowa  układu 

drogowego  z  pod

ziałem na odcinki realizacyjne: Etap 1  – odc. od ul. Szopienickiej do ulicy 

Gospodarczej” organizowanego przez Miasto Katowice, gdzie wykonawca tej inwestycji musi 

pozyskać  spore  ilości  mas  ziemnych  (ok.  50.000,00  m

).  Oszczędność  wyniesie:  wywóz 

ziemi  (1.938,128  m

)  na  odległość  do  10,00  km  –  69  520,65  PLN  netto,  utylizacja  ziemi  – 

38.762,56  PLN  netto,  razem  108  283,21  PLN  netto,  tj.  7,05%  pozycji  2,5  kosztorysu 

ofertowego, 5,86% w skali całego zadania). 

9.  Znajomości  warunków  terenowo-gruntowych  z  tytułu  realizacji  w  ubiegłym  roku  zdania 

„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  Mrówczej  Górki  w  Katowicach”,  nie  natrafiono  na 

wodę  gruntową  w  rejonie  prac,  brak  jest  zatem  przesłanek  na  doliczanie  dodatkowych 

kosztów  (ok.  20.000,00  PLN  netto)  z  tytułu  odpompowywania  wody,  co  generuje 

oszczędności nakładów finansowych (ok. 1% wartości zadania). 

10.  Posiadanie  własnego,  wypracowanego  systemu  zarządzania  jakością  usprawniającego 

organizację  pracy,  pozwalającego  na  obniżenie  kosztów  pracy  pracowników  (ok.  0,5% 

war

tości zadania).  

Zaproponowana  cena  realizacji  zadania  nie  jest  rażąco  niska,  obejmuje  zakres  wszystkich 

prac  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  wynikających  z  dokumentacji 

technicznej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  wzoru  umowy  oraz 

warunków  lokalnych  terenu  budowy,  uwzględnia  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 

zamówienia,  wynikające  z  przedmiarów  robót,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  wymagań  zawartych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  oraz  koszty  dodatkowe  m.in.  robót  przygotowawczych,  nadzorów 

branżowych,  oznakowania  i  zabezpieczenia  robót  w  pasie  drogowym,  wykonania 

geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  wybudowanych  urządzeń  oraz  przebudowy 

kolidujących urządzeń obcych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą, utrzymania  


i konserwacji zabudowanych urządzeń przez okres gwarancji. Przystępujący przedstawił też 

kosztorys ofertowy dla pozycji 2.5 z PR-

2 kosztorysu zagregowanego dołączonego do oferty 

przetargowej. 

Zamawiający  uznał  powyższe  wyjaśnienia  za  przekonujące,  a  ofertę  Przystępującego  za 

najkorzystniejszą, z czym nie zgodził się Odwołujący. 

II Zarzuty odwołania 

Odwołujący – Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. wniósł 

odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, pomimo iż cena oferty 

jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2.  art.  90  ust.  2  i  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych poprzez  wadliwą ocenę wyjaśnień złożonych przez Przystępującego  

i uznanie, że wyjaśnienia potwierdzają, iż oferta Przystępującego nie zawiera rażąco niskiej 

ceny  w  stosunku do  przedmiotu  zamówienia,  a w  konsekwencji  zaniechanie odrzucenia tej 

oferty, pomimo iż wykonawca nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 

90 ust. 1-

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego oferta zawiera rażąco niską cenę; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Przystępującego, pomimo iż jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórnej czynności badania i oceny 

ofert,  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Przystępującego  i  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  28  stycznia  2020  r.  Zamawiający 

przekazał  wykonawcom  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Wobec  tej 

czynności Odwołujący wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu m.in. naruszenie 

art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Przystępującego do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, w sytuacji, gdy cena 

oferty jest niższa o 50,59% od wartości zamówienia powiększonej o VAT, a rozbieżności te 

nie  wynikają  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia.  Wyrokiem  

z 21 lutego 2020 r., sygn. KIO 247/20 Izba uwzględniła odwołanie w tym zakresie i nakazała 

wezwanie Prz

ystępującego do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. 

Zamawiający  dokonał  unieważnienia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  4  marca  2020  r. 

skierował do Przystępującego wezwanie do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 


dotyczących  wyliczenia  zaoferowanej  ceny,  w  tym  istotnej  części  składowej,  jaką  jest 

wykonanie 

zbiornika 

retencyjnego 

wraz 

robotami 

ziemnymi, 

konstrukcyjnymi  

i  towarzyszącymi  (pozycja  2.5  PR-2  kosztorysu  ofertowego).  W  odpowiedzi  na  wezwanie,  

9  marca  2020  r.,  Przystępujący  przedstawił  wyjaśnienia,  do  których  został  dołączony 

kosztorys dla poz. 2.5 kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą przetargową. 

W  świetle  dyspozycji  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wezwanie 

wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych rodzi domniemanie, iż cena oferty jest rażąco niska, zgodnie zaś z treścią art. 90 

ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  to  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek 

wykazania,  że  za  zaoferowaną  cenę  jest  w  stanie  zamówienie  wykonać.  Zamawiający, 

dokonując  oceny  złożonych  wyjaśnień,  ma  obowiązek  zweryfikowania,  czy  są  one  realne, 

poparte  wiarygodnymi  dowodami,  tj.  czy  w  sposób  skuteczny  wykonawca obalił  ciążące  na 

nim  domniemanie  zaoferowania  rażąco  niskiej  ceny.  Jak  stanowi  bowiem  art.  90  ust.  3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko brak złożenia wyjaśnień, ale również złożenie 

wyjaśnień  potwierdzających  złożenie  oferty  z  rażąco  niską  ceną  lub  kosztem  obliguje 

Zamawiającego  do  odrzucenia  oferty.  Jedynie  rzetelne  badanie  takich  wyjaśnień,  a  nie 

poprzestanie na akceptacji ogólnikowych argumentów jest gwarantem zachowania uczciwej 

konkurencji  w  postępowaniu  przetargowym.  Nie  chodzi  bowiem  o  złożenie  jakichkolwiek 

wyjaśnień, a wyjaśnień, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają na ustalenie, czy 

oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  –  wyjaśnienia  powinny  być  konkretne,  jasne,  spójne  i 

adekwatne  do  danego  przedmiotu  zamówienia;  wskazywanie  ogólników  o  wielkim 

doświadczeniu  wykonawcy,  jego  znakomitej  organizacji  produkcji,  optymalizacji  kosztów, 

wdrożeniu  niezwykle  nowoczesnych  i  energooszczędnych  technologii,  posiadaniu 

wykwalifikowanej  acz  taniej  kadry,  korzystnym  położeniu  jego  bazy  czy  siedziby  etc. 

przeważnie  nic  nie  wnosi  do  sprawy  i  nie  niesie  informacji  o  żadnych  możliwych  do 

uchwycenia  wartościach  ekonomicznych.  Jako  taka  może  być  traktowana  jedynie  jako 

dopełnienie  i  tło  do  bardziej  konkretnych  i  wymiernych  danych  podawanych  w  ramach 

wyjaśnień, a nie ich podstawa czy zasadnicza treść. Informacje podawane w wyjaśnieniach 

powinny  być  więc  na  tyle  konkretne,  aby  możliwe  było  ich  przynajmniej  przybliżone 

przełożenie na uchwytne i wymierne wartości ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja 

oraz  ocena  wiarygodności  (wyrok  sygn.  KIO  1826/15).  Prawidłowa  ocena  złożonych 

wyjaśnień  powinna  uwzględniać  zgodność  oferty  z  przedmiotem  zamówienia  oraz 

konieczność  wykazania  przez  wykonawcę  okoliczności,  które  są  tylko  dla  niego 

indywidualne,  a  jednocześnie  nie  zachodzą  w  przypadku  pozostałych  wykonawców 

ubiegających się o tego rodzaju zamówienia o podobnej skali i wartości. Czynniki obniżające 

koszty  powinny  mieć  charakter  obiektywny  i  nie  mogą  być  wspólne  dla  pozostałych 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. 


Treść wyjaśnień złożonych przez Przystępującego potwierdza, że jego oferta powinna zostać 

odrzucona  jako  zawierająca  rażąco  niską  cenę.  Odpowiedź  udzielona  na  wezwanie 

Zamawiającego  jest  lakoniczna,  ogólnikowa,  a  tym  samym  nie  potwierdza  realności 

zaoferowanej  ceny  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  nieprawidłowo 

ocenił  zatem  złożone  przez  Przystępującego  wyjaśnienia.  Przystępujący  nie  przedstawił 

żadnych  dowodów  potwierdzających  prawidłowość  wyliczenia  kosztów  podanych  w  treści 

wyjaśnień  i  w  dołączonym  do  nich  kosztorysie  ofertowym.  Zamawiający  nie  może,  co  jest 

nakazem  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ocenić  wyjaśnień  „wraz  ze 

złożonymi  dowodami”.  Złożone  wyjaśnienia  są  zatem  „oświadczeniem  gołosłownym”,  a 

załączony  do  wyjaśnień  ceny  kosztorys  ofertowy  obrazuje  jedynie  wysokość  kosztów 

wykonania  jednej  pozycji  z  przedmiaru  robót  (poz.  2.5  z  PR-2  kosztorysu),  nie  potwierdza 

jednak  prawidłowości  przyjętych  w  nim  wartości.  Kosztorys  ofertowy  nie  wyjaśnia,  w  jaki 

sposób zostały obliczone wskazane w nim pozycje kosztowe (tzn. dlaczego  w takiej akurat 

wysokości  wykonawca  określił  poszczególne  koszty,  brak  dowodów  uzasadniających 

realność  zakładanych  szacunków),  przede  wszystkim  zaś  dotyczy  tylko  jednej  pozycji 

przedmiaru,  a  nie  całej  ceny  ofertowej.  Zgodnie  z  ugruntowanym  w  tym  zakresie 

stanowiskiem  KIO  przedstawienie  samych  wyjaśnień  bez  dowodów  jest  niewystarczające. 

Tym  samym  nie  powinny  one  były  zostać  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  a  oferta 

złożona przez  Przystępującego  powinna była zostać  odrzucona.  Przystępujący  nie  wskazał 

w s

woich wyjaśnieniach czynników obiektywnych, które uzasadniałyby obniżenie ceny oferty, 

natomiast  powołał  się  na  bardzo  ogólne  okoliczności,  które  są  właściwe  chyba  wszystkim 

wykonawcom  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  związku  z  tym  złożone  przez 

tego  wykonawcę  wyjaśnienia  nie  mogą  być  uznane  za  wystarczające  w  kontekście  art.  90 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Żadna z podanych przez niego okoliczności 

nie stanowi obiektywnej podstawy do obniżenia ceny do poziomu określonego w ofercie. 

Ad.  1 

– Dysponowanie sprzętem i urządzeniami do realizacji zamówienia jest okolicznością 

właściwą  wszystkim  wykonawcom,  z  których  większość  posiłkuje  się  własnym  sprzętem, 

zwłaszcza tak podstawowym jak wymieniony przez Przystępującego. Przy tym lista sprzętu 

wskazanego  w  wyjaśnieniach  nie  uwzględnia  zasadniczego  specjalistycznego  sprzętu 

niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wibromłota do pogrążania grodzic oraz 

dźwigu o udźwigu ok. 50 t, który to sprzęt jest niezbędny do pogrążenia grodzic i do montażu 

zbiornika.  Udział  sprzętu  niezbędnego  do  wykonania  zadania:  żuraw  ok.  50  t  –  27,038%, 

wibromłot  –  17,901%,  samochód  samowyładowczy  –16,969%,  koparka  gąsienicowa  – 

3,327%,  samochód  skrzyniowy  –  1,035%,  żuraw  samojezdny  kołowy  4t  –  0,291%. 

Prz

ystępujący  stwierdził,  że  dysponując  własnym  sprzętem  uzyskuje  spore  oszczędności 

nakładów finansowych (nawet do 30% kosztu sprzętu), nie podaje jednak względem czego 

dokonywana jest ta oszczędność i w jaki sposób realnie przekłada się ona na cenę oferty. 


Ad.  2 

–  dysponowanie  doświadczonym  serwisem  sprzętu  budowlanego:  Przystępujący  nie 

przedstawił  konkretnych  informacji  ani  nie  wykazał,  jak  ten  czynnik  wpływa  na  obniżenie 

ceny, nie wiadomo, do czego odnosi się podane 10% i w jaki sposób zostało obliczone, jest 

to  wartość  maksymalna  i  nie  wszędzie  oszczędność  będzie  uzyskana.  Przystępujący  nie 

wyjaśnił,  czy  i  w  jakiej  wysokości  uwzględnił  koszty  związane  z  funkcjonowaniem  tego 

serwisu  przy  kalkulacji  ceny  ofertowej.  Przystępujący  wskazał,  że  osiąga  oszczędności  z 

tytułu rabatów 8-32%, nie przedstawił jednak żadnego dowodu i nie przypisał procentowych 

rabatów  do konkretnych pozycji;  bez  znaczenia  jest  rabat  w  wysokości 32%, jeżeli  dotyczy 

nieistotnej pozycji kosztorysowej. 

Ad.  3 

–  większość  wykonawców,  którzy  posiadają  własny  park  maszynowy  i  środki 

transportu  posiada  umowy  o  współpracy  ze  stacjami  benzynowymi  oraz  uzyskuje  rabat  od 

ceny  paliw  na  podobnym  poziomie,  czynnik  ten  nie  może  być  zatem  traktowany  jako 

obiektywny czynnik wyróżniający tego wykonawcę, który umożliwiłby obniżenie ceny.  

Ad.  4 

–  Przystępujący  przedstawił  wykaz  materiałów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia 

podając zestawienie cen od dwóch różnych dostawców, lecz tak znacząca różnica w cenie 

materiałów zdaje się dowodzić, że materiały ZINPLAST nie spełniają wymagań technicznych 

i  jakościowych  określonych  w  dokumentacji  postępowania.  Tym  samym,  uwzględniając  

w  złożonej  ofercie  materiały  ZINPLAST  Przystępujący  zaoferował  rozwiązanie  niezgodne  

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zatem  złożona  przez  niego  oferta 

powinna  zostać  odrzucona  również  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Przystępujący  nie  przedstawił  dowodów  potwierdzających  fakt 

posiadania przez niego rabatów na zakup materiałów oraz wysokość udzielonych rabatów. 

Ad.  5  i  6 

–  dysponowanie  profesjonalnym  kierownikiem  budowy  i  profesjonalnymi 

pracownikami jest właściwe dla wszystkich wykonawców, zatem nie może zostać uznane za 

obiektywny czynnik umożliwiający temu wykonawcy obniżenie ceny do poziomu określonego 

w  ofercie.  Ponadto  okoliczność  ta  pozostaje  w  dysonansie  z  oceną  oferty  Przystępującego  

w  ramach  kryterium  oceny  ofert  „doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do 

realizacji  zadania”,  z  której  wynika,  że  w  ramach  tego  kryterium  Przystępujący  otrzymał 

jedynie  2,5  na  10  pkt  możliwych  do  uzyskania  (Odwołujący  otrzymał  w  ramach  tego 

kryterium 7,5 pkt). Przystępujący nie wykazał, w jaki sposób te okoliczności przedkładają się 

na obniżenie ceny i jaką wysokość kosztów pracy uwzględnił kalkulując cenę oferty. Koszty 

pracy  są  natomiast  jednym  z  podstawowych  czynników,  które  powinny  były  zostać 

wyjaśnione, na które wprost wskazuje przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Ad.  7 

–  bliskość  siedziby  wykonawcy  jest  atutem  pozornym,  mającym  niewielki  wpływ  na 

wycenę  całej  inwestycji.  Jeżeli  Przystępujący  nie  zamierza  organizować  biura  budowy  

i  zaplecza  na  miejscu  budowy,  oznacza  to,  że  jego  pracownicy  będą  wielokrotnie  w  ciągu 


dnia  pokonywać  dystans  pomiędzy  siedzibą  wykonawcy  a  terenem  budowy,  co  będzie 

czasochłonne  i  będzie  generować  znaczne  koszty.  Jako  pracodawca  Przystępujący 

zobowiązany jest zapewnić pracownikom miejsce do spożywania posiłków i czerpania wody, 

skoro nie będzie zaplecza budowy, to w celu spożycia posiłku pracownicy będą musieli udać 

się do siedziby  wykonawcy,  zatem  będą to  co najmniej  dwa pełne  przejazdy  w  obie strony 

każdego  dnia  trwania robót.  Ponadto koszt  zaplecza to  także teren  utwardzony  dla postoju 

sprzętu  lub  samochodów,  co  generuje  opłatę  za  teren,  ochronę  itp.  Argument  dotyczący 

braku konieczności zorganizowania zaplecza jest niewiarygodny, gdyż założone prace mają 

trwać  6  miesięcy.  Dodatkowo  Przystępujący,  jak  wskazał  w  ofercie,  zamierza  zlecić 

podwykonawcy będącemu podmiotem udostępniającym zasoby – Hydromex Plus Sp. z o.o. 

sp.  komandytowa  z  siedzibą  w  Częstochowie  realizację  części  prac,  tj.  roboty  dotyczące 

budowy  zbiornika.  Skoro  podwykonawca ma  wykonać roboty  w  zakresie budowy  zbiornika, 

to bliskość siedziby Przystępującego nie ma wpływu na obniżenie ceny ofertowej. 

Przystępujący  przyjął  też  błędne  założenia  do  kalkulacji,  gdyż  dojazd  i  powrót  z  ul. 

Budowlanej do Gospodarczej to 13 km, a nie 5,5 km w jedną stronę, zatem powinno być 3,5 

PLN/km x 13 km = 45,50 PLN/dzień roboczy. 

Ad. 8 

– Przystępujący planuje zagospodarować całą ziemię wybraną w ramach tego zadania 

na sąsiedniej inwestycji. Jest to inwestycja Miasta Katowice, a Przystępujący nie przedstawił 

żadnego  dowodu  na  to,  że  ziemia  pozyskana  w  ramach  tego  kontraktu  może  zostać 

wykorzy

stana  na  innym  zadaniu.  Nie  wykazał  też,  że  na  sąsiedniej  inwestycji  można 

wbudować grunt nieprzepuszczalny i wysadzinowy, który powstanie podczas robót ziemnych 

w trakcie przedmiotowego zadania. Nie przedstawił też dowodu, że wykonawca tej inwestycji 

będzie  zainteresowany  pozyskaniem  gruntu.  Ani  Zamawiający,  ani  Przystępujący  nie  mają 

żadnego  mechanizmu  umożliwiającego  wyegzekwowanie  takiego  działania  od  wykonawcy 

innej inwestycji.  

Ponadto  ziemia  wydobyta  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  jeżeli  nie  jest 

zagospodarowana  w  miejscu  prowadzenia  robót,  traktowana  jest  jako  odpad,  w  związku  

z czym zastosowanie mają do niej przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

oraz przepisy wykonawcze. Zagospodarowanie takiego odpadu musi się odbyć ściśle według 

zasad  wynikających  z  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  10  listopada  2015  r.  

w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne 

niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby  własne,  oraz 

do

puszczalnych metod ich odzysku. Ze złożonych wyjaśnień nie wynika, czy Przystępujący 

uwzględnił konieczność spełniania wymagań określonych w tych przepisach. 

Ad.  9 

– Przystępujący wskazał, że jako wykonawca inwestycji w sąsiedztwie nie natrafił na 

wodę  gruntową  w  rejonie  prac,  „brak  jest  zatem  przestanek  do  doliczenia  dodatkowych 

kosztów  (ok.  20.000  PLN  netto)  z  tytułu  odpompowywania  wody”.  Zamawiający  


w  dokumentacji  postępowania  zawarł  informację  o  wysokim  poziomie  wód  gruntowych 

(wyjaśnienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  z  15  października  2019  r.). 

Składając  przedmiotowe  oświadczenie  Przystępujący  potwierdził  niedoszacowanie  oferty, 

gdyż  przyznał,  że  nie  wycenił  jednego  z  elementów  realizacji  robót  (odwodnienia  wykopów  

o  wartości  ok.  20.000  zł),  zatem  już  z  tego  powodu  oferta  powinna  zostać  odrzucona  jako 

zawierająca rażąco niską cenę. Ponadto w ramach innej inwestycji dotyczącej tego samego 

terenu  budowy,  w  protokole  434/KD/2018  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  budowlano-

wykonawczego 

kanalizac

ji  deszczowej  dla  projektowanego  zespołu  zabudowy 

mieszkaniowej w rejonie ul Gospodarczej stwierdza się, że na terenie budowanego osiedla 

występuje  wysoki  poziom  wód  gruntowych.  Ponieważ  inwestycja  będąca  przedmiotem 

zamówienia  zlokalizowana  jest  na  obszarze  osiedla  w  bezpośrednim  sąsiedztwie 

projektowanej kanalizacji, należy założyć konieczność odwodnienia terenu robót. 

Ad.  10 

–  system  zarządzania  jakością  nie może  zostać  uznany  za  obiektywną  okoliczność 

pozwalającą  na  obniżenie  ceny.  Przystępujący  nie  wskazał,  o  jaki  system  zarządzania 

jakością  chodzi  ani jak jego  zastosowanie wpływa na  realizację przedmiotowego kontraktu. 

Każdy  z  wykonawców  robót  budowlanych  posiada  jakiś  wdrożony  system  zarządzania 

pracami, wypracowany w toku całej swojej działalności. 

Przystępujący  wskazał  też,  że  uwzględnił  w  cenie  koszty  dodatkowe,  jednak  dla  żadnego  

z  tych  kosztów  nie  podał,  w  jakiej  wysokości  zostały  one  uwzględnione  podczas 

kalkulowania ceny ofertowej, nie jest zatem możliwe ustalenie, czy rzeczywiście zostały one 

uwzględnione w cenie ofertowej i w odpowiedniej wysokości pozwalającej na ich pokrycie. 

Przystępujący  nie  odniósł  się  również  do  kosztów  związanych  z  powierzeniem  wykonania 

części  zamówienia podwykonawcy  –  podmiotowi  udostępniającemu  zasoby,  a  jest to jeden  

z  podstawowych  czynników  wymienionych  w  art.  90  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, który powinien zostać wyjaśniony w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny.  

Co  do  dołączonego  do  wyjaśnień  kosztorysu  dla  poz.  2.5  PR-2  kosztorysu  ofertowego 

złożonego  wraz  z  ofertą  Odwołujący  wskazał,  że  w  jego  ocenie  potwierdza  on,  że  cena 

zaoferowana  przez  Przystępującego  jest  ceną  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia,  gdyż  większość  pozycji  kosztorysu  została  niedoszacowana  i  zaniżona.  

Z  koszt

orysu  wynika  również,  że  przyjęty  przez  tego  wykonawcę  sposób  wykonania  robót 

jest  niezgodny  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w  treści  dokumentacji 

postępowania. Tym samym oferta powinna zostać odrzucona również na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ust

awy Prawo zamówień publicznych. 

1.  Zbiornik  retencyjny 

–  wyjaśnieniach  Przystępujący  powołał  się  na  oszczędność  

w  dostawie  zbiornika  porównując  ceny  zbiorników  Zinplast  i  Uponor.  Przystępujący  podał  

w  kosztorysie  w  poz.  1.21  „dostarczenie  i  montaż  zbiornika  wraz  z  pasami”  615.068,68  zł 


netto,  a  podana  w  wyjaśnieniach  cena  zbiornika  Zinplast  to  470.000  zł  netto.  Zaoferowany 

zbiornik  retencyjny  Zinplast  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  określonych  w 

dokumentacji  postępowania,  w  szczególności  STWiORB  2.2.1.3.  Zbiorniki  retencyjne, 

zgodnie  z  którym  rury,  z  których  wykonano  korpus  zbiornika  oraz  elementy  sytemu  muszą 

bezwzględnie  posiadać  Aprobatę  Techniczną  ITB  i  IBDiM  –  rury,  kształtki,  studnie.  Z 

informacji  posiadanych  przez  Odwołującego  wynika,  że  Zinplast  nie  posiada 

aprobaty/Krajowej Oceny Technicznej (AT/KOT) IBDiM dla rur i kształtek, z jakich wykonany 

ma zostać zbiornik. Posiada jedynie rekomendację techniczną IBDiM, co nie jest tożsame z 

wymaganym AT/KOT. Ponadto zbiornik firmy Zinplast budzi zastrzeżenia co do wymagań w 

zakresie dennic sferycznych. Z projektu wykonawczego zbiornika rys. nr D2-730-S-000- 301-

A_Zbiomik  retencyjny  DN1500  oraz  STWiORB  2.2.1.3.  Zbiorniki  retencyjne  wynika,  jak 

powinna  wyglądać  wymagana  konstrukcja  dennic:  „Zbiornik  zakończony  sferycznymi, 

dwupłaszczowymi dennicami o sztywności obwodowej dopasowanej do korpusu zbiornika.”  

2.  Zasypanie  zbiornika  gruntem  z  wykopu 

–  z  pozycji  1.16  kosztorysu  wynika,  że 

Przystępujący  uwzględnił  zasypanie  zbiornika gruntem  z  wykopu,  który  został  złożony  jako 

odkład.  Zgodnie  ze  STWiORB  5.2.2.9.  Zasypywanie  wykopów  –  zagęszczenie  gruntu: 

„Zasypywanie  wykopów  winno  odbywać  się  wyselekcjonowanym  urobkiem  warstwami  nie 

głębszymi  niż  20  cm  z  sukcesywnym  zagęszczaniem.  Generalnie  przewidziano  zasypkę 

kanałów  gruntem  z  wykopów  za  wyjątkiem  kanałów  znajdujących  się  w  nawierzchniach 

utwardzonych  oraz  obiektów  sieciowych  tj.  zbiorniki  retencyjne  czy  komory,  do  których 

zasypki należy użyć grunt przepuszczalny, niewysadzinowy.” 

Według  preambuły  do  przedmiaru  robót  komplet  wykonania/przebudowy  obiektów 

sieciowych  obejmuje:  zasypanie  wykopu  (z  zagęszczeniem  gruntu)  po  zakończeniu  robót 

montażowych  w  terenie  o  nawierzchni  utwardzonej  zasypanie  wykopu  gruntem 

przepuszczalnym 

i niewysadzinowym (z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika I≥1.00 dla dróg 

i chodników) – podłoże ma stanowić podłoże grupy nośności G1. 

Jak  wynika  z  opublikowanej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  geologicznej,  na  terenie 

robót  stwierdzono  występowanie  gruntów  typu  piasek  gliniasty,  ił  i  węgiel  z 

przewarstwieniami.  Grunty  te  są  gruntami  wysadzinowymi  i  nieprzepuszczalnymi,  które 

można  zakwalifikować,  przy  założeniu  warunków  wodnych  jako  przeciętne,  do  grupy 

nośności podłoża G3, a nawet G4. 

Gruntów,  które  zostaną  wykopane  podczas robót  ziemnych,  nie można  zatem  wykorzystać 

ponownie do wykonania nimi zasypki, gdyż zgodnie z wymaganiami STWiORB: „Zasypanie 

przewodów  przeprowadza się w  trzech  etapach:  etap I  –  wykonanie warstwy  ochronnej  rur 

przewodowych  z  wyłączeniem  odcinków  na  złączach,  etap  II  –  po  próbie  szczelności 

(ciśnienia) złączy przewodu,. wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, etap III – 

zasypka  wykopu  gruntem  piaszczystym,  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczaniem  


i  rozbiórką  umocnień  ścian  wykopu.  Zasypywanie  wykopów  winno  odbywać  się 

wyselekcjonowanym  urobkiem  warstwami  nie  głębszymi  niż  20  cm  z  sukcesywnym 

zagęszczaniem.  Generalnie  przewidziano  zasypkę  kanałów  gruntem  z  wykopów  za 

wyjątkiem  kanałów  znajdujących  się  w  nawierzchniach  utwardzonych  oraz  obiektów 

sieciowych,  tj.  zb

iorniki  retencyjne  czy  komory,  do  których  zasypki  należy  użyć  grunt 

przepuszczalny, niewysadzinowy.” 

Grunty zlokalizowane w miejscu zbiornika można zaliczyć do gruntów wysadzinowych, które 

nie  spełniają  wymagań  STWiORB  do  ponownego  wbudowania.  Do  gruntów 

n

iewysadzinowych  zaliczają  się  np.  piaski,  pospółki,  żwiry.  Konieczność  zastosowania  ww. 

gruntu  znajduje  także  uzasadnienie  w  wyjaśnieniach  z  21  października  2019  r.  do 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  których  Zamawiający  poinformował,  że 

zbior

nik zostanie zabudowany pod parkingiem o zwiększonym ruchu kołowym. Wymusza to 

zasyp wykopu gruntem umożliwiającym osiągnięcie odpowiednich parametrów technicznych. 

Sam  Zamawiający  w  kosztorysie  inwestorskim,  poz.  22d.3.2,  przewidział  konieczność 

zakupu  i 

dostarczenia gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, w ilości 2.990,178 m

którego koszt wraz z dostarczeniem to 102 533,20 zł netto.  

W poz. 1.16 kosztorysu ofertowego Przystępującego wskazano cenę jednostkową 15,37 zł, 

która  –  jak  wynika  z  jej  rozbicia  –  nie  uwzględnia  zakupu  materiału  w  postaci  piasku  lub 

pospółki,  a  jedynie  załadunek  i  przywóz  gruntu.  Także  w  wykazie  materiałów  nie  ma 

wzmianki  o  piasku/pospółce  (wyszczególniono  jedynie  zbiornik,  separator,  rury  fi  600). 

Zatem  Przystępujący  błędnie  wycenił  omawianą  pozycję,  gdyż  nie  ujął  zakupu  materiału 

wskazanego  w  STWiORB,  a 

–  jak  wynika z  doświadczenia Odwołującego  – koszt  dostawy 

piasku  (materiał  +  transport)  do  Katowic  wynosi  27  zł/t. W przeliczeniu tony  na  m

wartość 

piasku  wynosi  27  zł/t  x  1,6  t/m

  x  1,22  m

/m

(współczynnik  zagęszczenia  piasku)  =  52,70 

zł/m

. Niedoszacowanie wynosi zatem co najmniej 1.765,618 m

x (52,70 zł/m

15,37 zł/m

= 65.910,52 zł (netto). 

3.  Odspojenie  gruntu  skalistego 

–  w  wyjaśnieniach  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  z  15  października  2019  r.  w  punkcie  2.  Zamawiający  doprecyzował  warunki 

geotechniczne  wraz  ze  wskazaniem  miąższości  warstw  gruntowych  wskazując,  że  na 

głębokościach około 3,0 m do 7,0 m występuje skala miękka (SM) litologicznie wykształcona 

j

ako  iłowiec,  natomiast  na  głębokości  powyżej  7,0  m  występuje  iłowiec  o  zwiększonej 

wytrzymałości traktowany jako skała twarda (ST). Poniżej utworów powierzchniowych (gliny, 

piaski,  węgiel  itp.)  znajduje  się  podłoże  karbońskie  oraz  załączył  dane  dotyczące  otworu 

geotechnicznego zlokalizowanego w pobliżu zbiornika retencyjnego.  

Średnia  głębokość  posadowienia  zbiornika  wynosi  2,91  m,  co  nie  uwzględnia  koniecznego 

przegłębienia  wykopu  dla  ułożenia  podsypki  piaskowej  oraz  płyt  dociążających,  tj.  0,6  m. 

Średnia  głębokość  wykopu  z  uwzględnieniem  konstrukcji  posadowienia  zbiornika  wynosi 


zatem  3,51  m.  W  kontekście  powyższej  odpowiedzi  Zamawiającego  należy  przyjąć,  że  na 

głębokości  0,51  m  (3,51  m  ÷  3m)  występuje  skała  miękka.  Według  KNR,  według  których 

Przystępujący opracował kosztorys, grunt ten wymaga dodatkowego odspojenia w ilości: pod 

zbiornikiem 54,8 m x 14,6 m x 0,51 m = 408,041 m

, przegłębienie pod kominem 5,0 m x14,6 

m  x  0,50 m =  36,50 m

, przegłębienie pod kominem 4,5 m x 14,6 m x 0,50 m = 32,85 m

tj.  łącznie  477,391  m

,  co  daje  wartość  (cena  jednostkowa  wg  kosztorysu  inwestorskiego): 

477,391 m

71,48 zł/m

= 34.123,91 zł (netto). 

Zamawiający wskazał, że w bliskiej lokalizacji zbiornika na głębokości 3 m – 7 m występuje 

skała  miękka.  Odzwierciedlenie  konieczności  odspojenia  gruntu  skalistego  ujęte  zostało  

w kosztorysie inwestorskim w poz.15 (15d.3.2): KNR 2-01 01 18-01 Mechaniczne odspojenie 

skal  w  wykopach  i  przekopach  kat.  V 

–  20%  obmiaru  całości  wykopów,  ilość 

16A*0,2=837,717 

–  cena  jednostkowa  71,48,  wartość  59.880,01.  Roboty  te  nie  zostały 

wycenione przez Przystępującego w kosztorysie dla pozycji 2,5. 

4. Obmiar ścianki szczelnej oraz montaż separatora i osadnika 

Z przedstawionego przez Przystępującego kosztorysu ofertowego wynika, że dla wykonania 

zbiornika konieczne jest wykonanie 138,8 m ścianki. Według projektu wykonawczego branży 

konstrukcyjnej  rys.  „D2-730-CB-000-301-A_Zbiomik  retencyjny_układ  płyt  dociążających” 

długość ta wynosi 174 m. Wycena umocnienia wykopu przy użyciu ścianki szczelnej (według 

wyceny Przystępującego za 1 mb – 4.141,88 zł) pkt 1.1 cena jednostkowa 2.592,53, poz. 1.2 

cena jednostkowa 1.549,35 

– wartość niedoszacowania wynosi co najmniej (174m-138,8m) 

x 4.141,88 zł/m = 145.794,18 zł (netto).  

5.  Urządzenie  monitorujące  poziom  wód  w  zbiorniku  –  zgodnie  z  wymogami  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  należy  dostarczyć  urządzenie  monitorujące  poziom  wód  

w  zbiorniku.  Kosztorys  szczegółowy  Przystępującego  dla  poz.  2.5.  nie  wykazuje  jego 

dostawy, W pozycjach 1-20 brak jest jego wyceny, natomiast opis pozycji 21. nie wskazuje, 

że został on w niej ujęty: „dostarczenie i montaż zbiornika wraz z pasami”. Niedoszacowana 

wartość to co najmniej 20.000 zł netto. 

6.  Montaż  kominów  włazowych  –  zgodnie  z  wymogami  PW  należy  wykonać  zwieńczenie 

kominów  zbiornika  w  ilości  10  kpl.  W  pozycjach  1-20  brak  jest  wyceny  montażu  kominów 

włazowych,  natomiast  opis  pozycji  21.  nie  wskazuje,  że  prace  zostały  w  niej  ujęte 

(„dostarczenie i montaż zbiornika wraz z pasami”). Wartość tych robót to 11.090,70 zł netto 

według  wskaźników  cenotwórczych  Przystępującego  i  co  najmniej  o  taką  kwotę  cena  jest 

zaniżona. 

7. Pozostałe prace – Przystępujący nie ujął również w swojej kalkulacji następujących prac: 

a)  wykonania  drogi  technologicznej  koniecznej  do  wykonania  zabezpieczenia  w  postaci 

ścianki szczelnej, b) wykonania prób szczelności. 


Kalkulacja  szczegółowa  (przedstawiona  przez  Odwołującego)  w  oparciu  o  kalkulację 

szczegółową  z  wykorzystaniem  narzutów  Przystępującego  wskazuje,  że  wartość  robót 

niedoszacowanych to 

co najmniej 19.074,70 zł netto. 

8.  Odwodnienie  wykopów  –  w  złożonych  wyjaśnieniach  Przystępujący  przyznał,  że  nie 

wycenił  odwodnienia  wykopów.  Odwołujący  przedstawił  własne  szczegółowe  obliczenia 

kosztorysowe,  zgodnie  z  którymi  wartość  nieuwzględnionych  w  ofercie  Przystępującego 

robót wynosi 93.062,16 zł netto. 

9.  Oględziny  budynków  i  monitoring  drgań  –  Przystępujący  nie  wykazał,  że  uwzględnił 

oględziny  budynków  przez  rzeczoznawcę  budowlanego,  do  czego  obligują  wykonawców 

postanowienia  STWiORB:  „Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  rzeczoznawca  budowlany 

na  koszt  Wykonawcy  winien  dokonać  oględzin  budynków  z  udokumentowaniem  rys 

zewnętrznych i wewnętrznych”. Nie wykazał także, że przeprowadzi ocenę wpływu drgań na 

budynki  sąsiednie.  Zgodnie  z  zapisami  normy  PN-B-02171:2017-06  „Ocena  wpływu  drgań 

na ludzi w budynkach” budynki zlokalizowane w odległości do 25-30 m należy poddać ocenie 

wpływu drgań. Najbliższe grodzice przedstawione w projekcie znajdują się w odległości ok. 

12 m od budynku. Wartość niedoszacowanych robót to co najmniej: 60.000 zł netto. 

10.  Wykonanie  płyt  żelbetowych  dociążających  –  wycena  wykonania  płyt  żelbetowych 

dociążających  została  dokonana  nieprawidłowo  i  niezgodnie  z  projektem  wykonawczym 

branży konstrukcyjnej, według którego należy wykonać zbrojenie płyt prętami fi 10, a nie, jak 

zakłada  wycena  Przystępującego,  z  prętów  fi  7.  Wątpliwa  pozostaje  także  wycena 

zastosowania  odpowiedniej  klasy  betonu  do  wykonania  płyt  –  dla  podkładów  betonowych 

stosuje się beton  niskiej klasy  C8/10, natomiast zgodnie z  dokumentacją  płyty  mają  zostać 

wykonane  z  betonu  o  wyższej  klasie,  tj.  C30/37,  co  ma  istotny  wpływ  na  cenę.  Cena 

jednostkowa  pozycji  1.4,  gdzie  zastosowano  beton  o  niższej  klasie,  jest  wyższa  od  ceny 

jednostkowej  pozycji  1.6,  w  której  zastosowano  wyższą  klasę  betonu.  Jednocześnie  cena 

jednostkowa  poz.  1.6  jest  niższa  od  ceny  samego  materiału.  Niedoszacowanie  wynosi  co 

najmniej 25.626,67 zł. 

11.  Dobór  układu  podczyszczającego  (poz.  2.6  Separator  i  osadnik  wraz  z  robotami 

ziemnymi  i  towarzyszącymi  dn:2500mm+dn:2000mm)  –  przyjęty  przez  Przystępującego 

materiał  nie  spełnia  wymagań  STWiORB.  Przystępujący  zaoferował:  separator  ECO-LAM 

cena po rabacie 10.500,00 PLN, osadnik wirowy po rabacie 9.300,00 PLN. 

Zgodnie  z  wymaganiami  STWiORB  2.2.1.2.  „Układ  podczyszczający”  (zgodnie  z  projektem 

wykonawczym  „wysokosprawny  osadnik  wirowy  zintegrowany  z  separatorem  lamelowym”  

w  celu  zatwierdzenia  materiału  winien  posiadać:  deklaracje  właściwości  użytkowych 

urządzenia  potwierdzającą  zgodność  z  normą  PN-EN  858-1:2005/A1:2007,  krajową 

deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z Krajową Oceną Techniczną, 

dokumentację  techniczno-ruchową  urządzenia,  Zakładową  Kontrolę  Produkcji,  deklaracje 


właściwości  użytkowych  lub  krajowe  deklaracje  właściwości  użytkowych  wraz  z  Krajową 

Oceną  Techniczną  na  korpusy  urządzeń,  instrukcję  montażu  korpusów  oraz  urządzenia, 

wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów. 

Przystępujący  zaoferował  niezgodny  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  układ  podczyszczający  nie  posiadający  wymaganej  aprobaty  KOT  z 

separatorem lamelowym funkcjonujący/zaprojektowany jako cały system. 

Różnica między układem podczyszczającym spełniającym wymagania specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  a  materiałem  zaoferowanym  przez  Przystępującego  wynosi  co 

najmniej 17.417,00 zł netto. 

12. Dobór rur PEHD do wykonania kanalizacji fi 600 (poz. 2.1.Kanały z rur PEHD wykonane 

metodą  wykopową  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi  d:600mm  SN8)  –  przyjęty 

materiał  nie  spełnia  wymagań  STWiORB  2.2.1.1.  Firma  Zinplast,  którą  Przystępujący 

wskazuje jako dostawcę, nie posiada aprobaty / Krajowej Oceny Technicznej IBDiM dla rur  

i  kształtek  PEHD  do kanalizacji  bezciśnieniowej.  Posiada jedynie rekomendację techniczną 

IBDiM, co nie jest tożsame z wymaganymi.  

Według  ST  2.2.1.1.  „Przewody  i  kształtki”  przewody  grawitacyjne:  rury  PEHD  dwuścienne 

SN8  metoda  wykopowa  „dla  średnic  DN600-400mm  należy  stosować  rury  PEHD 

dwuścienne  o gładkiej  powierzchni  zewnętrznej  i  wewnętrznej  (typ  A2  wg  PN-EN  13476-2) 

łączone  przy  pomocy  złączki  kielichowej  z  uszczelką  dwuwargową  z  EPDM  (lub  SBR) 

osadzoną w  gniazdach  złączki.  Rury  powinny  posiadać sztywność  obwodową nie mniejszą 

niż 8 kN/m

 wg 

ISO 9969. (…) Rury muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM oraz 

pozytywną  opinie  GiG-u.”  Różnica  między  rurą  PEHD  spełniającą  wymagania  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  a  niewłaściwym  materiałem  zaoferowanym  przez 

Przystępującego wynosi 15.159,88 zł netto. 

Podsumowując,  daje  to  łączne  niedoszacowanie  907.706,39  zł.  Tym  samym  wyjaśnienia 

złożone  przez  Przystępującego  nie  spełniają  wymagań  określonych  przepisem  art.  90 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  zaktualizowała  się  przesłanka  odrzucenia  oferty 

określona  w  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zgodnie  bowiem  z 

wyrokiem KIO 1651/16 przepis art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje 

zamawiającemu  odrzucenie  oferty  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na jej cenę lub jeśli złożone wyjaśnienia potwierdzają, ze 

została  zaoferowana  cena  rażąco  niska,  co  interpretowane  jest  jako  złożenie  wyjaśnień, 

które nie przekonują, że cena oferty została skalkulowana w sposób prawidłowy, a należyte 

wykonanie  zamówienia  nie  jest  zagrożone.  Podobnie  w  wyroku  KIO  722/16  wskazano,  że 

sytuacja  prawna  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  ogólne,  nieadekwatne  do  wezwania 

zamawiającego, nie pozwalające na ustalenie, że cena oferty została obliczona prawidłowo, 


jest taka sama jak sytuacja prawna wykonawcy, który wyjaśnień nie złożył w ogóle, a w obu 

przypadkach  oferta  podlega  odrzuceniu.  Ogólnikowość  złożonych  wyjaśnień  nie  może 

stanowić podstawy do kierowania do wykonawcy kolejnego wezwania do udzielenia dalszych 

wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  jest  stanowiskiem 

jednoznacznie ugruntowanym w orzecznictwie. 

III Stanowisko Zamawiającego  

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw faktycznych i prawnych 

uzasadniających  zarzuty  i  żądania  Odwołującego  oraz  zasądzenie  od  Odwołującego 

kosztów postępowania odwoławczego w wysokości 3.600 zł, oraz kosztów opłaty skarbowej 

od  udzielonego  pełnomocnictwa,  a  także  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentów 

wskazanych w uzasadnieniu. 

Zamawiający wskazał, że otwarcie ofert odbyło się 30 października 2019 r. Przed otwarciem 

Zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 

wynoszącą  4.600.000,00  zł  brutto.  Do  upływu  terminu  składania  ofert  złożono  8  ofert  z 

cenami  brutto:  Przystępujący:  2.272.866,29  PLN,  Odwołujący:  3.897.793,74  PLN,  pozostali 

wykonawcy:  3.832.680,00  PLN,  3.190.546,20  PLN,  3.190.546,20  PLN,  2.682.712,66  PLN, 

3.460.723,08 PLN, 2.979.465.90 PLN (w trakcie postępowania odrzucono oferty pozostałych 

wykonawców). 

Zamawiający, pismem z 4 marca 2020 r., zgodnie z wyrokiem KIO, wezwał Przystępującego 

do  wyjaśnień,  w  tym  złożenia dowodów,  dotyczących wyliczenia zaoferowanej  ceny,  w  tym 

istotnej  części  składowej,  jaką  jest  wykonanie  zbiornika  retencyjnego  wraz  z  robotami 

ziemnymi, konstrukcyjnymi i towarzyszącymi (pozycja 2.5 PR-2 kosztorysu ofertowego). 

Przystępujący  9  marca  2020  r.  udzielił  obszernych  wyjaśnień  oraz  przedłożył  kosztorys 

ofertowy  do  pozycji  2.5.  Zamawiający  dokonał  oceny  złożonych  wyjaśnień,  dokumentując 

czynność notatką służbową komisji przetargowej z 16 marca 2020 r. Następnie poinformował 

wykonawców  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  Przystępującego,  na  co  Odwołujący 

wniósł odwołanie. 

Zamawiający  podniósł,  iż  dokonał  wezwania  Przystępującego  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej 

ceny  wskazując  jednocześnie  zakres  udzielonych  informacji  w  postaci  złożenia  dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  zaoferowanej  ceny,  w  tym  istotnej  części  składowej,  jaką  jest 

wykonanie 

zbiornika 

retencyjnego 

wraz 

robotami 

ziemnymi, 

konstrukcyjnymi  

i towarzyszącymi (pozycja 2.5 PR-2 kosztorysu ofertowego). Nie zgodził się z twierdzeniem 

Odwołującego,  jakoby  na  skutek  wezwania  Zamawiającego  powstało  domniemanie  rażąco 

niskiej  ceny,  bowiem  czynno

ść  Zamawiającego  była  wynikiem  wyłącznie  orzeczenia  KIO 

247/20, które nakazało Zamawiającemu dokonanie wezwania. Zamawiający, zarówno przed 

pierwszym  wyborem,  jak  obecnie,  dokonał  weryfikacji  oferty  wykonawcy.  Ponadto 


Przystępujący nie tylko w formie pisemnych wyjaśnień i złożonych dokumentów, ale również 

w  trakcie  posiedzenia  przed  KIO  21  lutego  2020  r.  przedstawił  w  sposób  szczegółowy 

kalkulację  oferty  wraz  z  dowodami  uzasadniającymi  zaproponowane  wynagrodzenie.  

W  konsekwencji,  w  ocenie  Zamawiającego,  cena  zaproponowana  przez  wykonawcę  w 

ofercie  nie  jest  rażąco  niska,  a  wybór  wykonawcy  pozwala  uznać,  że  powierzone 

zamówienie zostanie wykonane zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego. 

Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień oraz przedłożył kosztorys ofertowy dla pozycji 2.5 

z  PR-

2 kosztorysu ofertowego,  zgodnie z  żądaniem  Zamawiającego.  Zamawiający  dokonał 

oceny  tych  wyjaśnień  i  kwestionuje  pogląd  Odwołującego,  jakoby  odpowiedź  była 

lakoniczna,  ogólnikowa  i  nie  potwierdzająca  realności  złożonej  oferty.  W  ocenie 

Zamawiającego to Odwołujący przedstawia ogólnikowe twierdzenia, wynikające w głównej w 

mierze  z  jego  negatywnej  oceny  działań  Zamawiającego  oraz  woli  uzasadnienia  złożonej 

przez  niego  najdroższej  oferty  w  ramach  postępowania.  Z  samego  faktu  złożenia  przez 

Odwołującego  oferty  o  najwyższej  cenie  nie  może  wynikać  konieczność  dostosowania  się 

wszystkich wykonawców do kalkulacji jego oferty. Każdy bowiem z wykonawców cechuje się 

samodzielnością  w  sporządzeniu  warunków  oferty,  w  tym  kalkulacji  poszczególnych  jego 

elementów.  Ponadto  podkreślił  zakreślony  zakres  wezwania  do  wyjaśnienia,  który  został 

sprecyzowany przede wszystkim do złożenia dowodów dotyczących wyliczenia zaoferowanej 

ceny,  w  tym  istotnej  części  składowej,  jaką  jest  wykonanie  zbiornika  retencyjnego  wraz  

z  robotami  ziemnymi,  konstrukcyjnymi  i  towarzyszącymi  (pozycja  2.5  PR-2  kosztorysu 

ofertowego). W odpowiedzi Przystępujący nie tylko przedłożył wyjaśnienia, ale także dołączył 

do  nich  dokument  w  postaci  szczegółowej  kalkulacji  w  formie  kosztorysu,  w  którym 

zaprezentował przyjęty sposób wykonania kluczowego elementu zadania, jakim jest zbiornik 

retencyjny.  Przystępujący  wskazał,  iż  wartość  oferty  netto  1.847.058,77zł/  brutto 

2.272.8ó6,29 zł wynika z: 

1.  dysponowania  własnym  sprzętem  i  urządzeniami  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 

czym  zyskuje  oszczędności  nawet  do  30%  kosztu  sprzętu;  jak  widać  z  porównania,  koszt 

sprzętu  wynajmowanego  znacznie  podwyższa  koszt  prowadzenia  budowy,  a  opłata  za 

wynajmowany sprzęt jest naliczana bez względu na to, ile godzin dany sprzęt rzeczywiście 

pracuje, 

2. dysponowania doświadczonym serwisem sprzętu budowlanego, bezpośrednim dostępem 

do  części  zamiennych,  co  pozwala  na  znaczne  oszczędności  kosztów  eksploatacji  sprzętu  

i  skrócenie  okresu  przestoju  do  minimum,  zatem  wykonawca  uzyskuje  oszczędności 

nakładów finansowych nawet do 10% kosztu sprzętu, 

3. umów o współpracy ze stacjami benzynowymi, dzięki czemu wynegocjowane ceny paliwa 

są  niższe  od  rynkowych,  w  wyniku  czego  wykonawca  uzyskuje  oszczędności  nakładów 

finansowych na poziomie ok. 1-

2% kosztu sprzętu, 


4.  korzystania  z  atrakcyjnych  rabatów  na  zakup  materiałów  i  osprzętu,  co  skutkuje 

możliwością  zaoferowania  konkurencyjnych  cen  i  uzyskaniem  oszczędności  nakładów 

finansowych do ok. 50% wartości sumarycznej podstawowych materiałów, 

5.  dysponowania  profesjonalnym  kierownikiem  budowy,  co  skutkuje  oszczędnością 

nakładów finansowych nawet ponad 2% wartości budowy, 

6. dysponowania pracownikami profesjonalnie przygotowanymi, co daje oszczędności nawet 

do 2% wartości zadania, 

7.  bliskości  siedziby  w  stosunku  do  miejsca  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  do  siedziby 

Zamawiającego,  co  znacznie  obniża  koszt  przejazdu  na  plac  budowy  oraz  powoduje  brak 

potrzeby organizacji biura budowy oraz zaplecza, 

8. bardzo dobrego przygotowania wy

ceny robót pod względem strategicznym, generującego 

oszczędności nakładów finansowych (108.283,21 PLN netto, tj. 7,05% omawianej pozycji 2.5 

kosztorysu  ofertowego,  5,86%  w  skali  całego  zadania).  Przystępujący  wskazał,  że  ze 

względu na planowane w tym samym czasie prowadzenie robót o podobnym charakterze w 

rejonie  ulicy  Gospodarczej,  gdzie  wykonawca  inwestycji  musi  pozyskać  ok.  50.000.00  m

mas ziemnych, może zrezygnować z kosztu wywozu zbędnej ziemi z wykopu oraz kosztu jej 

utylizacji,  gdyż  może  przekazać  ziemię  z  wykopu  tamtemu  wykonawcy,  a  oszczędność  z 

tego  tytułu  wyniesie  108.283,21  PLN  netto.  Przystępujący  wskazał  też  na  znajomość 

warunków  terenowo-gruntowych  zadania  ze  względu  na  zakończoną  realizację  innej 

inwestycji na tym terenie w ubiegłym roku, co generuje oszczędności nakładów finansowych 

do  ok.  1%  wartości  zadania.  Podczas  wykonania  tamtej  inwestycji  nie  natrafiono  na  wodę 

gruntową  w  rejonie  prac,  co  oznacza,  że  brak  jest  przesłanek  na  doliczanie  dodatkowych 

kosztów (ok. 20.000,00 PLN netto) z tytułu odpompowywania wody, 

9.  posiadania  własnego,  wypracowany  systemu  zarządzania  jakością,  który  usprawnia 

organizację pracy pozwalającego na obniżenie kosztów pracy pracowników. 

Przystępujący wskazał, że zaproponowana cena realizacji obejmuje zakres wszystkich prac 

niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  wynikających  z  dokumentacji 

technicznej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  wzoru  umowy  oraz 

warunków lokalnych terenu budowy.  

Zamawiający  przeprowadził  postępowanie  wyjaśniające,  w  ramach  którego  odniósł  się  do 

składowych  elementów  przygotowanej  i  złożonej  w  postępowaniu  przetargowym  oferty,  w 

tym złożonych przez wykonawcę wyjaśnień i dokumentów dotyczących: 

1.  kalkulacji  kosztów  materiałów  (w  tym  wynegocjowanych  materiałów)  –  zdaniem 

Zamawiającego  kluczowym  elementem  projektu  (zamówienia)  jest  montaż  zespołu 

zbiorników  retencyjnych,  których  dostawa  ma  znaczący  wpływ  na  wartość  oferty.  Z 

przesłanego  wyjaśnienia  wynika,  że  dysponuje  on  dwiema  ofertami  producentów  urządzeń 

(ZINPLAST 

i  UPONOR),  których  kompleksowe  koszty  dostaw  zostały  zaprezentowane  w 


wyjaśnieniach.  Wyjaśnienie  w  ocenie  Zamawiającego  jest  wiarygodne,  a  obydwa  zbiorniki 

spełniają  wymagania  techniczne  dokumentacji  projektowej,  co  Zamawiający  ustalił  poprzez 

rozeznanie 

posiadanych przez obydwu producentów dokumentów dopuszczających produkt 

do  zastosowania  w  budownictwie  (poprzez  analizę  zamieszczonych  i  ogólnodostępnych 

materiałów  na  stronach  internetowych  producentów,  tj.  zinplast.pl  oraz  uponor.pl). 

Zamawiający  nie  narzucał  konkretnego  producenta  zbiornika,  zostawiając  wykonawcom 

swobodę w rozpoznaniu cenowym rynku oraz wyborze konkretnego producenta i materiału. 

Nieprawdziwa  jest  informacja  przywołana  w  treści  odwołania,  jakoby  zbiorniki  oferowane 

przez  firmę  ZINPLAST  nie  posiadały  wymaganej  aprobaty/Krajowej  Oceny  Technicznej 

IBDiM dla rur i kształtek, z jakich ma zostać wykonany zbiornik. Z zamieszczonych na stronie 

tego  producenta  materiałów  wynika,  że  oferowany  produkt  spełnia  wszystkie  wymagane 

aprobaty/normy, co potwierdza kopia aktualnej Krajowej Oceny Technicznej. 

Nieprawdziwą  jest  także  informacja  na  temat  nieposiadania  przez  zbiorniki  dennic 

sferycznych 

– zbiorniki posiadają wykończenie w postaci dennic o kształcie sferycznym, co 

potwierdzają  dokumenty,  zdjęcia  i  rysunki  zamieszczone  na  stronie  producenta;  rysunek 

zamieszczony 

w  odwołaniu  jest  niezgodny  z  rysunkiem  zamieszczonym  na  stronie 

producenta. 

Przystępujący  udokumentował  koszt  wykonania  zbiorników  retencyjnych  wraz  z  wszelkimi 

niezbędnymi  robotami  towarzyszącymi  poprzez  przedłożenie  stosownej  kalkulacji  cenowej 

opracowanej  na  bazie  obowiązujących  KNR  i  KNNR,  obejmującej  kompletność  wykonania 

całości prac. 

Zamawiający,  po  analizie  wyjaśnień,  uznał  za  wiarygodne  argumenty  dysponowania 

sprzętem oraz własnym serwisem jako źródeł oszczędności przy realizacji kontraktu, a także 

oszczędności  wynikających  z  wynegocjowanych  cen  paliw,  które  mają  niebagatelny  wpływ 

na koszty pracy sprzętu. Posiadanie własnego serwisu w znaczny sposób skraca przestoje  

w  pracy  sprzętu  oraz  przyspiesza  wszelkie  czynności  eksploatacyjne  minimalizując 

niepotrzebne  i  nieprzewidziane  koszty  związane  z  przestojami.  Posiadanie  własnego 

sprzętu, a nie jego wynajmowanie, zgodnie z przytoczonym zestawieniem w sposób czytelny  

i wiarygodny poka

zuje uzyskany poziom oszczędności. 

Wyjaśnienie dotyczące sprzyjających okoliczności mających wpływ na koszty oferty, w tym: 

lokalizacji  inwestycji  względem  siedziby  wykonawcy,  rozpoznanie  warunków  terenowo- 

-gruntowych  w  miejscu  planowanej  inwestycji,  wewn

ętrzny  i  wypracowany  system 

zarządzania  jakością.  Dobre  rozpoznanie  warunków  terenowo-gruntowych  potwierdza 

Zamawiający,  

a  wynika  ono  z  faktu  realizacji  w  ostatnim  czasie  inwestycji  na  rzecz  Zamawiającego, 

związanej  z  budową  kanalizacji  sanitarnej  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  planowanej 

inwestycji. Okoliczności te mają wpływ na przygotowanie oferty cenowej, a w konsekwencji 


na  realizację  prac  budowlanych.  Zamawiający  przyjmuje  jako  wiarygodne  wyjaśnienia  na 

temat  lokalizacji  siedziby  (wykonawca  realizował  i  realizuje  na  rzecz  Zamawiającego  inne 

kontrakty),  podobną  organizację  pracy  Przystępujący  zastosował  przy  realizacji  kontraktu 

związanego z budową ww. kanalizacji sanitarnej. 

Za  wiarygodną  Zamawiający  uznał  także  okoliczność  związaną  z  planowanym 

zagospoda

rowaniem  mas  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  planowanej  inwestycji. 

Zamawiający  posiada  wiedzę  na  temat  realizowanych  dwóch  dużych  inwestycji,  w  których 

masy  ziemne  mogą  być  wykorzystane  (budowa  osiedla  mieszkaniowego  oraz  budowa 

układu  drogowego),  co  wpisuje  się  w  argumentację  dotyczącą  umiejętności  i  planowania 

strategicznego.  Z  wyjaśnień  Przystępującego  wynika  również,  że  posiada  on  wypracowany 

system  zarządzania  jakością,  co  niewątpliwie  ma  wpływ  na  usprawnienie  organizacji  pracy  

i  obniżenie  kosztów  własnych  przedsiębiorstwa.  Z  wyjaśnień  Przystępującego  wynika,  że 

dysponuje  on  profesjonalnym  kierownikiem  budowy  z  wieloletnim  doświadczeniem  oraz 

profesjonalnie przygotowanymi brygadami pracowników, którzy zatrudnieni są u wykonawcy 

od  wielu  lat.  Taki 

personel  potrafi  sprawnie  wykonać  powierzone  zadania,  minimalizując 

koszty  wykonania  robót  poprzez  skrócenie  czasu  ich  wykonania  z  uwagi  na  ich 

doświadczenie, umiejętności i organizację pracy. W ocenie Zamawiającego, wyjaśnienie jest 

wiarygodne i nie budzące wątpliwości.  

Zamawiający  podkreślił,  iż  kluczowym  elementem  przedmiotu  zamówienia  jest  montaż 

zespołu  zbiorników  retencyjnych,  których  dostawa  ma  znaczący  wpływ  na  wartość  oferty. 

Zaoferowana  przez  wykonawcę  cena  kompleksowego  wykonania  zbiornika  retencyjnego  

w ramach planowanej inwestycji obejmująca m.in. koszy wykonania robót ziemnych, roboty 

konstrukcyjne  związane  z  zabezpieczeniem  ścian  wykopów,  dostawy  i  montażu  zbiornika 

wraz  z  innymi  robotami  towarzyszącymi  odbiega  wprawdzie  od  wartości  kosztorysu 

inwestorskiego, ale nie jest znacząco różna w stosunku do ofert pozostałych wykonawców, 

jak  również  znajduje  odzwierciedlenie  w  zaprezentowanych  przez  wykonawcę  w  ramach 

wyjaśnień,  cenach  rynkowych.  Cena  ta  jest  „zwykłą  ceną  rynkową”.  W  takim  przypadku 

nieporozumieniem jest zarzucanie wykonawcy rażąco niskiej ceny.  

Jak wskazało KIO  w  wyroku KIO  2133/17  wykazanie realności  ceny  będzie niosło  za sobą 

znaczne  trudności  natury  dowodowej,  nie  sposób  bowiem  przedstawić  dowodów  na 

okoliczność zastosowania metod pozwalających na uzyskanie znacznych oszczędności, czy 

pomocy publicznej lub sprzyjających dla wykonawcy warunków realizacji zamówienia, jeżeli 

cena  zawarta  w  ofercie  jest  zwykłą  ceną  rynkową  obliczoną  przy  wykorzystaniu 

standardowych  metod  bez  wykorzyst

ania  jakichkolwiek  nadzwyczajnych  okoliczności  

i technik. Ponadto ewentualna dysproporcja cen zaoferowanych przez kilku wykonawców nie 

daje jeszcze podstaw do założenia, że cena najniższa podana przez jednego z wykonawców 

jest  ceną  rażąco  niską,  gdyż  zależne  jest  to  od  efektywności  oraz  kosztów  prowadzonej 


działalności określonego podmiotu. Po drugie, podstawą odrzucenia oferty jest zaoferowanie 

ceny  rażąco  niskiej,  a  nie  certy  niskiej,  a  te  dwa  pojęcia  nie  są  tożsame.  Okoliczność,  iż 

dopuszcza  się  możliwość  (a  nie  stwierdza  z  całą  pewnością)  i  że  nie  wszystkie  składniki 

ceny  zostały  skalkulowane  w  prawidłowych wysokościach,  nie oznacza,  że wykonawca ten 

zmierza wykonywać zamówienie poniżej jego kosztów – wyrok KIO 1958/17. 

Ponadto  cena  całkowita  oferty  Przystępującego  nie  jest  niższa  o  30%  od  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  w  postępowaniu  ofert:  wysokość  progu  30%  to 

2.231.678,79 zł, a wartość oferty Przystępującego to 2.272.866,29 zł brutto. Ponadto poziom 

ceny  wykonawcy  w  odniesieniu  do  średniej  arytmetycznej  wszystkich  ofert  złożonych  

w  postępowaniu  pokazuje,  iż  wartość  szacunkowa  przedmiotowego  zamówienia  odbiegała 

znacząco od realiów rynkowych. W tej mierze cena oferty Przystępującego stanowi 71,29% 

średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. 

Poza  ofertą  Przystępującego  także  inni  wykonawcy  złożyli  oferty,  w  których  wartość 

zamówienia była albo niższa od średniej arytmetycznej (oferta Brigadon Sp. z o.o.), albo do 

niej bardzo zbliżona (oferta Hydrogop Sp. z o.o.). Okoliczność ta pozwala sądzić, że to nie 

oferty innych wykonawców są zaniżone, a oferta Odwołującego jest zawyżona.  

Za nieuzasadnione w ocenie Zamawiającego należy uznać poczynione przez Odwołującego 

porównania wyjaśnień wykonawcy z własną kalkulacją oferty. Każdy bowiem z wykonawców 

prowadzi  własną  politykę  cenową,  kalkulując  własne  koszty  i  zakładany  zysk,  prezentując 

również  indywidualną,  subiektywną  kalkulację  ceny  ofertowej.  Fakt  zatem  zaoferowania 

niższych cen przez konkurentów nie jest jeszcze dowodem na złożenie ceny rażąco niskiej. 

Postępowanie  wyjaśniające  prowadzone  przez  Zamawiającego  ma  na  celu  wyłącznie 

ustalenie,  czy  oferta  znacząco  odbiegająca  od  cen  pozostałych  ofert  oraz  szacowanych 

przez zamawiającego kosztów nadal jest ceną realną umożliwiającą wykonanie zamówienia  

w  warunkach  rynkowych  i  z  zyskiem.  Wykonawca  powinien  zatem  wykazać,  jakie  czynniki 

decydowały  o  kalkulacji  kosztów,  jak  również  to,  iż  znajdowały  one  uzasadnienie  

w obiektywnych okolicznościach. 

W konsekwencji Przystępujący sprostał obowiązkowi wyjaśnienia braku podstaw do uznania, 

że  jego  cena  jest  rażąco  niska.  Wykonawca  przedstawił,  oprócz  obszernych  wyjaśnień, 

również szczegółowy koszt kluczowego elementu zamówienia, jakim jest zbiornik retencyjny. 

Wobec  tego  Zamawiający  dysponował  możliwością  weryfikacji,  czy  oferta  wykonawcy 

została  w  sposób  prawidłowy  skalkulowana,  uwzględniając  prawidłowe  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Wyjaśnienia wykonawcy stanowią pełnoprawny dowód w rozumieniu art. 90 ust. 

1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Przepisy  nie  ograniczają  bowiem  wykonawców  co 

do  środków  dowodowych,  które  mają  oni  składać  w  celu  wykazania  prawidłowości  i 

rzetelności  kalkulacji  ceny  oferty  czy  kosztu.  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do 


przedstawiania  konkretnych  dowodów,  w  tym  wiążących  ofert  swoich  potencjalnych 

kontrahentów, w celu wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i że została 

rzetelnie  skalkulowana.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  wykazanie,  że  cena  lub  koszt  jest 

realny i nie zawiera znamion rażąco niskiej/niskiego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca może więc zadośćuczynić temu obowiązkowi za pomocą wszelkich dostępnych 

środków dowodowych, a takim dowodem może być również samo oświadczenie wykonawcy. 

Oczywiście ocena złożonych dowodów zawsze pozostaje w gestii zamawiającego i jest jego 

subiektywną  oceną,  której  jest  on  uprawniony  dokonać  w  oparciu  o  posiadane 

doświadczenie (wyrok KIO 104/18). 

Zatem oferta Przystępującego nie zawiera ceny rażąco niskiej i jest ceną realną, adekwatną 

do zakresu i kosztów prac składających się na przedmiot zamówienia, zakładając wykonanie 

zamówienia  powyżej  jego  rzeczywistych  kosztów.  Twierdzenia  Odwołującego  zawarte  

w  odwołaniu  determinowane  są  w  głównej  mierze  przez  pryzmat  jego  oferty  i 

przedstawionych kalkulacji własnych, skutkujących przedłożeniem najdroższej oferty spośród 

wszystkich złożonych w postępowaniu.  

W piśmie procesowym Zamawiający uzupełniająco wskazał: 

1. Co do dysponowania sprzętem i urządzeniami do realizacji przedmiotu zamówienia – nie 

wyklucza  możliwości  pogrążania  grodzic  z  wykorzystaniem  innego  sprzętu  niż  został 

wskazany  przez  Odwołującego.  Dobór  sprzętu  oraz  zastosowanej  technologii  należy  do 

wykonawcy.  Zamawiający  uznał,  że  wskazany  w  wyjaśnieniach  sprzęt,  którym  dysponuje 

Przystępujący,  pozwala  na  zrealizowanie  prac  zgodnie  z  projektem.  Ponadto  posiadanie 

własnego sprzętu w sposób czytelny i wiarygodny pokazuje uzyskany poziom oszczędności. 

2. Co do dysponowania doświadczonym serwisem sprzętu budowlanego i posiadania umów  

o  współpracy  ze  stacjami  benzynowymi  –  Zamawiający  przyjmuje  argument  posiadania 

własnego serwisu i umów o współpracy ze stacjami benzynowymi jako źródła oszczędności 

przy realizacji kontraktu.  

3.  Co  do  korzystania  z 

atrakcyjnych  rabatów  na  zakup  materiałów  –  udzielone  rabaty  na 

zakup materiałów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie zaprezentowane przez 

Przystępującego  w  ocenie  Zamawiającego  jest  wiarygodne,  a  zbiorniki  dwóch 

zaprezentowanych  producentów  spełniają  wymagania  techniczne  i  jakościowe  określone  

w dokumentacji przetargowej, co Zamawiający ustalił poprzez rozeznanie posiadanych przez 

obydwu  producentów  dokumentów  dopuszczających  produkt  do  zastosowania  

w  budownictwie  (poprzez  analizę  zamieszczonych  i  ogólnodostępnych  materiałów  na 

stronach  internetowych  producentów).  Argumentowanie  przez  Odwołującego,  że  o  braku 

spełnienia  wymagań  technicznych  i  jakościowych  przesądza  niższa  cena  zbiornika 

ZINPLAST, jest chybione i nieprawdziwe, gdyż jest to jedynie domniemanie Odwołującego. 


Aktualność  oferty  cenowej  Przystępujący  potwierdził  na  rozprawie  22  czerwca  2020  r. 

poprzez okazanie oferty producenta zbiornika (firmy ZiNPLAST). 

4.  Co  do  dysponowania  profesjonalnym  kierownikiem  budowy  i  profesjonalnymi 

pracownikami 

–  wyjaśnienie  jest  wiarygodne  i  nie  budzi  wątpliwości.  Liczba  uzyskanych 

punktów  w  kryterium  doświadczenia  personelu  wykonawcy,  odnoszącego  się  jedynie  do 

okresu  5  lat  przed  złożeniem  oferty  nie  jest  jednoznaczne  z  ogólnym  doświadczeniem  i 

dorobkiem zawodowym konkretnej osoby. 

5. Co do bliskości siedziby wykonawcy – pozwala na realne ograniczenie kosztów realizacji 

kontraktu.  Zamawiający  przyjmuje  za  wiarygodne  wyjaśnienia,  posiadając  wiedzę  na  temat 

lokalizacji  siedziby  Przystępującego,  który  realizował  i  realizuje  na  rzecz  Zamawiającego 

inne kontrakty.  

6.  Co  do  bardzo  dobrego  przygotowania  wyceny  robót  pod  względem  strategicznym  – 

Zamawiający  posiada  wiedzę  na  temat  realizowanych  dwóch  dużych  inwestycji,  w  których 

masy  ziemne  mogą  być  wykorzystane  (budowa  osiedla  mieszkaniowego  oraz  budowa 

układu  drogowego),  co  wpisuje  się  w  argumentację  dotyczącą  umiejętności  i  planowania 

strategicznego.  Powyższa  argumentacja  została  potwierdzona  przez  Zamawiającego  

u  inwestorów  sąsiadujących  inwestycji.  Pozyskany  z  wykopów  urobek  może  zostać 

zagospodarowany  poprzez  jego  wbudowanie  w  terenowe  skarpy  lub  wypełnienie  pustek 

pogórniczych w rejonie realizowanych w sąsiedztwie inwestycji. 

7.  Co  do  znajomości  warunków  terenowo-gruntowych  ze  względu  na  realizowanie  prac  na 

rzecz  Zamawiającego  –  Przystępujący  wskazuje  na  bardzo  dobre  rozpoznanie  warunków 

terenowo-

gruntowych, co potwierdza Zamawiający, gdyż wiedza ta wynika z faktu realizacji  

w  ostatnim  czasie  inwestycji  na  rzecz  Zamawiającego,  związanej  z  budową  kanalizacji 

sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Ma to niezaprzeczalny wpływ 

na przygotowanie oferty cenowej, a w konsekwencji realizację prac budowlanych. Wskazany 

przez  Odwołującego  dokument  (protokół  z  Rady  Deszczowej  nr  434/KD/2018)  został 

sporządzony  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej,  czyli  w  momencie,  kiedy 

teren, gdzie została zaplanowana inwestycja, był nieużytkiem i nie rozpoczęto żadnych prac 

budowlanych. Udzielona przez Zamawiającego odpowiedź dotyczyła warunków gruntowych  

w  rejonie  planowanej  inwestycji.  Jako  załącznik  do  udzielonej  odpowiedzi  przez 

Zamawiającego  została  załączona  archiwalna  karta  punktu  dokumentacyjnego  (data 

wykonania  odwiertu  marzec  1986  r.).  Informacje  zawarte  w  przedmiotowej  karcie  miały 

jedyn

ie  potwierdzić  warunki  gruntowe,  zgodnie  z  treścią  odpowiedzi  Zamawiającego  z  15 

października  2019  r.  Informacja  dotycząca  poziomu  wody  gruntowej  zawarta  w 

przedmiotowym  dokumencie  nie  była  przedmiotem  zapytania  oraz  udzielonych  przez 

Zamawiającego  wyjaśnień.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  poziomu  wody  gruntowej 


zostały zawarte w dokumentacji projektowej i mogły zostać zweryfikowane przez każdego z 

wykonawców na etapie opracowywania oferty przetargowej. 

8. Co do systemu zarządzania jakością – wykonawca, podczas kalkulowania ceny ofertowej, 

zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  wszystkich  kosztów  mających  wpływ  na  realizację 

zamówienia,  jednak  koszty  te  powinny  zostać  wliczone  w  inne  pozycje  kosztorysu 

ofertowego.  Przedmiar  robót  opisuje  przedmiot  zamówienia  w  sposób  skrócony 

(zagregowany). Zamawiający nie oczekuje od wykonawców informacji o wysokości kosztów 

dodatkowych ani o ich przyporządkowaniu do konkretnych pozycji wycenionego przedmiaru 

robót. Zamawiający uznaje, że cena ofertowa zawiera takie koszty. Przystępujący na etapie 

składania ofert  wskazał podwykonawcę przewidzianego do  budowy  zbiornika  retencyjnego. 

Zakres  i  wartość  zleconych  robót  związanych  z  budową  zbiornika  retencyjnego  został 

określony w kosztorysie ofertowym złożonym przez Przystępującego w wyjaśnieniach. Tym 

samym  Zamawiający  uzyskał  wiedzę  na  temat  wartości  robót  przewidzianych  do  realizacji 

przez podwykonawcę. 

9.  Co do zbiornika retencyjnego 

– nie odpowiadają prawdzie twierdzenia Odwołującego, że 

zbiornik  retencyjny  zaoferowany  przez  Przystępującego  marki  ZINPLAST  nie  spełnia 

wymagań  określonych  w  dokumentacji  postępowania,  w  szczególności  STWiORB  2.2.1.3. 

Zgodnie  z  treścią  punktu  2.2.1.3  STWiORB  zbiorniki  muszą  posiadać  KOT  ITB.  Rury  z 

których  wykonano  korpus  zbiornika  oraz  elementy  systemu  muszą  bezwzględnie  posiadać 

Aprobatę  Techniczną  ITB  i  IBDiM  –  rury,  kształtki,  studnie.  Zatem  wymóg  posiadania  KOT 

ITB został ograniczony przez Zamawiającego wyłącznie do zbiornika retencyjnego. Zgodnie 

z  info

rmacją udostępnioną na stronie internetowej producenta ZINPLAST (www.zinplast.pl). 

oraz  ujawnioną  w  trakcie  rozprawy,  zbiornik  retencyjny  posiada  wydaną  przez  Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/0831. Rury, z 

których  wykonano  korpus  zbiornika  oraz  elementy  systemu  posiadają  Krajową  Ocenę 

Techniczną  nr  IBDiM-KOT-2017/0102  oraz  Krajową  Ocenę  Techniczną  nr  ITB-KOT-

2018/0482, wydane odpowiednio przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz 

Instytut Techniki Budowlanej. 

Nieprawdziwą informacją przytoczoną przez  Odwołującego  jest  informacja na  temat  dennic 

sferycznych  w  zbiornikach.  Zbiorniki  posiadają  wykończenie  w  postaci  dennic  o  kształcie 

sferycznym,  co  potwierdzają  dokumenty,  zdjęcia  i  rysunki  zamieszczone  na  stronie 

producenta.  Dokumenty  są  ogólnodostępne  i  możliwe  do  pobrania  przez  każdego 

wykonawcę. 

10.  Co  do  zasypywania  zbiornika  gruntem  z  wykopów  –  Zamawiający  uznał,  że 

Przystępujący ujął wszystkie konieczne koszty w odpowiednich pozycjach przedmiarowych.  

11.  Co  do  odspojenia  gruntu  skalistego 

–  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący  ujął 

wszystkie  konieczne  koszty  w  odpowiednich  pozycjach  przedmiarowych.  W  pozycji  1.1 


kosztorysu ofertowego  przyjął  współczynnik  zwiększający  z  tytułu utrudnień  wynikających z 

warunków gruntowych. 

12.  Co  do  obmiaru  ścianki  szczelnej  oraz  montażu  separatora  i  osadnika  –  Zamawiający 

uznał,  że  Przystępujący  przyjął  wskazane  ilości  z  własnych  obliczeń.  W  kosztorysie 

szczegółowym  przedłożonym  w  ramach  wyjaśnień  przyjął  ilości  ścianek  niezbędne  jedynie 

dla montażu zbiornika retencyjnego. 

13.  Co  do  urządzenia  monitorującego  poziom  wód  w  zbiorniku  –  Zamawiający  uznał,  że 

Przystępujący  ujął  wszystkie  konieczne  koszty  w  pozycjach  kosztorysowych  dotyczących 

wykonania zbiornika retencyjnego. 

14.  Co  do  montażu  kominów  włazowych  –  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący  ujął 

wszystkie  konieczne  koszty  w  pozycjach  kosztorysowych  dotyczących  wykonania  zbiornika 

retencyjnego. 

15. Co do pozostałych prac – Zamawiający uznał, że Przystępujący ujął wszystkie konieczne 

koszty w pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania zbiornika retencyjnego. 

16.  Co  do  odwodnienia  wykopów  –  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący  ujął  wszystkie 

konieczne  koszty  w  odpowiednich  pozycjach  kosztorysowych  z  uwzględnieniem  wyjaśnień 

dotyczących pełnej znajomości warunków gruntowo-wodnych. 

17.  Co  do  oględzin  budynków  i  monitoringu  drgań  –  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący 

ujął  wszystkie  konieczne  koszty  w  pozycjach  kosztorysowych  dotyczących  wykonania 

zbiornika retencyjnego. Za

mawiający nie wymagał opracowania inwentaryzacji budynków, co 

w  swojej  argumentacji  podniósł  Odwołujący,  a  jedynie  dokonania  stosownych  oględzin 

istniejących obiektów. 

18.  Co  do  wykonania  płyt  żelbetowych  dociążających  –  przyjęta  przez  Przystępującego 

pods

tawa  wyceny  jest  zgodna  z  zawartymi  w  kosztorysie  inwestorskim  pozycjami.  Taką 

konstrukcję  pozycji  przyjął  projektant  opracowując  kosztorys  inwestorski.  Ilość  stali  jest 

zgodna z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

19. Co do doboru układu podczyszczającego – nieprawdziwą informacją przytoczoną przez 

Odwołującego  jest  fakt,  że  układ  podczyszczający  oferowany  przez  firmę  ECOLOGIC  nie 

posiada  wymaganej  Krajowej  Oceny  Technicznej  na  separator  funkcjonujący  z  osadnikiem 

zawiesin.  Z  zamieszczonych  na  str

onie  tego  producenta  materiałów  ogólnodostępnych  

i  możliwych  do  pobrania  wynika,  że  producent  dysponuje  wszystkimi  wymaganymi 

dokumentami. 

20. Co do doboru rur PEHD 

– nieprawdziwą informacją przytoczoną przez Odwołującego jest 

fakt, że rury oferowane przez firmę ZINPLAST nie posiadają wymaganej aprobaty/Krajowej 

Oceny  Technicznej  IBDiM  dla  rur  i  kształtek  do  kanalizacji  bezciśnieniowej.  Z 

zamieszczonych  na  stronie  tego  producenta  materiałów  ogólnodostępnych  i  możliwych  do 

pobrania wynika, że producent dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami. 


Zamawiający,  po  analizie  i  weryfikacji  wyjaśnień  Przystępującego  uznał  za  wiarygodne 

wyjaśnienia  przedstawione  w  piśmie  z  4  marca  2020  r.  Przystępujący,  w  ocenie 

Zamawiającego,  odpisał  w  sposób  konkretny  i  jasny  na  zarzut  rażąco  niskiej  ceny. 

Przedstawione  wyjaśnienia  są  spójne  i  uwzględniają  zgodność  oferty  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia.  Przystępujący  w  ww.  piśmie  odniósł  się  do  konkretnych  okoliczności  złożonej 

oferty  oraz  zawarł  elementy  mające  wpływ  na  wysokość  ceny,  udokumentował  koszty 

wykonania zbiorników retencyjnych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi 

poprzez przedłożenie stosownej kalkulacji cenowej (kosztorysu ofertowego), opracowanej na 

bazie  obowiązujących  KNR  i  KNNR,  obejmującej  kompletność  wykonania  całości  prac. 

Przystępujący  został  zobowiązany  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wykonania  zbiornika 

retencyjnego  z  uwagi  na  fakt,  iż  przedmiotowa  pozycja  stanowi  ok.  80%  wartości  oferty. 

Pozostały zakres oferty cenowej Przystępującego został wyceniony na podobnym poziomie 

cenowym  innych  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  co  Zamawiający  zweryfikował  na  etapie 

badania i oceny ofert. Oferta Odwołującego jest ofertą najdroższą w postępowaniu i wszelkie 

argumenty  dotyczące  zarzutów  „rażąco  niskiej  ceny”  względem  Przystępującego  wynikają  

z  własnych  przyjętych  kalkulacji,  rozpoznań  rynku  oraz  posiadanej  wiedzy.  Organizacja 

pracy  związanej  z  wykonywaniem  prac  budowlanych,  strategia  zakupu  niezbędnych 

materiałów, ilość jednostek i rodzaj sprzętu budowlanego niezbędnego do prowadzenia prac 

oraz doświadczenie, w tym procesy zarządzania jakością są indywidualną kwestią każdego z 

wykonawców. 

IV Stanowisko Przystępującego 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

T

IM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Ergopol” Sp. z o.o. sp. komandytowa. 

1.  Przystępujący  wskazał,  że  podany  przez  Odwołującego  procentowy  udział  sprzętu  oraz 

zestawienie  sprzętu  niezbędnego  do  wykonania  pogrążania  grodzic,  stanowi  wyłącznie 

propozyc

ję  Odwołującego,  popartą  jedynie  wewnętrznymi,  subiektywnymi  przesłankami  

i  w  żadnym  wypadku  nie  może  być  traktowana  jako  wzorzec  do  sporządzania  wycen,  do 

czego służą odpowiednie normy i dokumentacje ruchowe. 

Norma stosowana do kalkulacji ceny wbijania ścianek szczelnych jest zawarta w tablicy 301 

KNR  nr  2-

10  wydanego  pod  egidą  Ministerstwa  Budownictwa,  Gospodarki  Przestrzennej  

i  Komunalnej.  Zarówno  w  kosztorysie  inwestorskim  Zamawiającego,  jak  i  w  kosztorysie 

ofertowym  Przystępującego,  w  celu  oszacowania  kosztu  wbijania  ścianek,  została 

zastosowana kolumna nr 6 z tablicy 301. Zgodnie z zestawieniem sprzętu omawianej tablicy, 

figuruje tam żuraw kołowy samojezdny 7-10 ton. Ze względu na fakt, że Katalogi Nakładów 

Rzeczowych  opracowywane  były  w  większości  w  latach  80-tych  XX  wieku  i  nie  obejmują 

nowych  materiałów  budowlanych,  nowoczesnych  technologii  oraz  metod  organizacyjnych, 


dopuszczalne jest stosowanie analogii podczas korzystania z przedmiotowych norm. Trudno 

wobec  powyższego  odnieść  się  do  dołączonej  tabeli  jaką  stworzył  Odwołujący  na  własne 

potrzeby. 

Przystępujący  zastosował  samochód  ciężarowy  z  zabudowanym  mobilnym  żurawiem 

hydraulicznym  typu  Hiab  o  udźwigu  18  ton  i  zasięgu  ramienia  22  mb,  który  wystarcza  do 

montażu  modułów  zbiornika  o  wadze  ok.  2,4  tony.  Można  go  dodatkowo  wykorzystać  jako 

środek  transportu  materiałów  na  budowie  bez  konieczności  angażowania  dodatkowej 

jednostki  sprzętowej,  bowiem  posiada  skrzynię  ładunkową  o  ładowności  8,5  tony.  Jest  to 

więc jednostka sprzętowa bardzo uniwersalna, potrafiąca przysporzyć duże oszczędności na 

każdym  etapie  realizowanych  inwestycji,  jednocześnie  przyśpieszając  sam  proces 

realizacyjny. Nie ma konieczności stosowania tradycyjnego dźwigu 50 t, które to urządzenie 

sugeruje Odwołujący jako jedyne do zrealizowania tego zadania. 

2.  Trudno  zanegować  zależność  polegającą  na  znacznym  obniżenia  kosztów  serwisowych 

przy  dysponowaniu  własnymi  serwisantami  oraz  dostępem  do  znacznie  tańszych  części. 

Każdy serwis naprawczy posiada znaczące zniżki, których nie uzyskuje indywidualny klient. 

Wykazywanie  wszystkich  cen  hipotetycznych  rodzajów  napraw,  typów  części  zamiennych  

i innych materiałów eksploatacyjnych, stanowiłoby bezwartościowe zestawienie przypadków, 

które mogą ale nie muszą się wydarzyć.  

3. Realizowanie umów z dostawcami paliw, implikujące niższe ceny tankowanych produktów 

są  niezaprzeczalnym  i  oczywistym  przykładem  oszczędności.  Przystępujący  stopniowo 

uzyskiwał  coraz  większe  rabaty,  dzięki którym  obecnie oszczędności  te stanowią znaczący 

czynnik redukowania kosz

tów. 

4.  Z  dniem  wejścia  w  życie  rozporządzenia  Ministra  infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  

17  listopada  2016  r.  w  sprawie  krajowych  ocen  technicznych  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  1968), 

rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania utraciło moc 

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy 

–  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz 

ustawy  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  z  2015  r.,  poz.  1165),  w  związku  z  czym  od  

1  stycznia  2017  r.  przepisy  nie  zezwalają  na  wydawanie,  zmienianie  oraz  przedłużane 

terminów  ważności  aprobat  technicznych.  Zgodnie  z  postanowieniami  tej  ustawy,  z  dniem  

1 stycznia 2017 roku wydawane będą krajowe oceny techniczne (wymienione w art. 1 pkt 5-7 

ww.  ustawy  nowelizującej),  w  miejsce  dotychczas  wydawanych  aprobat  technicznych. 

Aprobata  techniczna  jest  udzielana  dla  wyrobu  budowlanego,  dla  którego  nie  ustanowiono 

Polskiej  Normy  wyrobu  albo  wyrobu  budowlanego,  którego  właściwości  użytkowe, 

odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w 

Polskiej  Normie  wyrobu.  W  miejsce  aprobat  technicznych  udzielane  są  Krajowe  Oceny 


Techniczne, którą to ocenę firma Zinplast posiada – KOT wydany przez ITB o numerze ITB-

KOT-

2019/0831, a także KOT wydaną przez IBDiM nr IBDiM-KOT-2017/0102 wydanie 2 dla 

ZINPLAST Sp. z o.o. Wyczerpuje on wymagania Zamawiającego zawarte w STWiORB.  

Wszelk

ie upusty stanowią wypadkową wieloletniej, opartej na zaufaniu współpracy i stanowią 

tajemnicę handlową firmy. 

5.  Dysponowanie  doświadczonym  personelem  w  sposób  oczywisty  obniża  koszty 

realizowania  kontraktów.  Podważanie  tej  dewizy  świadczy  o  próbie  zdezawuowania 

wynikających  z  tego  faktu  oszczędności.  Proces  budowlany  to  nie  tylko  doświadczenie 

kierownika  budowy,  ale 

i  całego  personelu  na  wszelkich  jego  etapach.  Cały  ten  proces, 

począwszy  od  sprawności  logistycznej,  przez  wewnętrzną  organizację  nadzoru  i 

doświadczenie  pracowników  brygad,  aż  po  biegłą  znajomość  obowiązujących  procedur 

budowlanych, jest znaczącym elementem uzyskiwanych oszczędności. 

6. Organizacja pracy, w tym zaplecza technicznego, stanowi wewnętrzne rozwiązanie firmy 

Przystępującego, uwzględniające wszelkie elementy konieczne do funkcjonowania budowy. 

Wyliczenia Odwołującego wskazujące, że odległość na plac budowy to nie 5,5 km a 6,5 km, 

nie  wnoszą  merytorycznej  wartości  do  przedmiotu  sporu.  Brak  konieczności  budowy  

i utrzymywania zaplecza 

technicznego nie jest równoznaczny z tym, że takowego nie będzie. 

Podczas realizowania poprzedniego kontraktu w bezpośredniej bliskości obecnego zadania, 

Przystępujący korzystał gościnnie oraz bezpłatnie z budynku Koła Wędkarskiego przy stawie 

Upadowa. Ta

m też stacjonował sprzęt, maszyny budowlane oraz składowane były materiały, 

również bezpłatnie. Wstępną prolongatę tych warunków zaplecza budowy na przedmiotowe 

zadanie  Przystępujący  już  uzyskał.  Wyczerpuje  to  wymagania  dotyczące  warunków  pracy 

oraz  biura 

budowy.  Przystępujący  przewidział  pomieszczenia  socjalne,  miejsca  postojowe 

oraz składowe i inne. 

7.  Podważanie  zagospodarowania  nadmiarów  ziemi  na  potrzeby  innego,  realizowanego  

w  bezpośredniej  bliskości  zadania  nie  ma  podstaw  racjonalnych.  Takowe  ustalenia  zostały 

przez  Przystępującego  poczynione,  a  ich  realizacja  będzie  uaktywniona  pod  podpisaniu 

umowy z Zamawiającym. Zawarte w geologicznej dokumentacji przetargowej dane wskazują 

jednoznacznie,  że  grunt  z  wykopów  jest  gruntem  nadającym  się  do  wykorzystania  

w  działaniach  budowlanych  (opinia  geotechniczna  –  Katowice  rejon  Mrówczej  Górki  – 

załącznik  do  dokumentacji  przetargowej  –  „grunty  stanowiące  podłoże  projektowanej 

inwestycji,  poniżej  nasypów  niebudowlanych,  są  nośne”).  Przystępujący  uwzględnił 

koniec

zność  spełnienia  wymagań  zawartych  w  przepisach  o  zagospodarowaniu  odpadów. 

Jest to rutynowa procedura na każdym realizowanym zadaniu budowlanym. 

8.  Warunki  gruntowo-

wodne  na  przedmiotowym  terenie  winny  odpowiadać  stanowi 

faktycznemu,  a  nie  tylko  zapisom  d

okumentacji.  Poziom  wód  gruntowych  zmienia  się  w 

sposób  mniej  lub  bardziej  trwały.  Badania  geologiczne  wykonywane  były  w  2017  roku. 


Doświadczenie  z  wizji  lokalnej  oraz  wiedza  nabyta  podczas  realizacji  sąsiadującego  z 

przedmiotowym kontraktem pozwala na pon

iższe wnioski: 

podczas realizacji przez Przystępującego w 2019 roku kontraktu w bezpośredniej bliskości 

obecnie  rozpatrywanego  nie  natrafiono  na  żadne  wody  gruntowe,  pomimo  ich 

sygnalizowania w dokumentacji geologicznej, a firma realizująca na przedmiotowym terenie 

budowę kanalizacji sanitarnej nie natrafiła na wodę gruntową, 

w  otworach  geologicznych  nr  13  oraz  14  (załącznik  do  dokumentacji  –  opinia 

geotechniczna)  będących  w  bezpośredniej  bliskości  budowanego  zbiornika  nie  występuje 

woda gruntowa, 

- kil

ka lat wcześniej teren mógł być nawodniony  z uwagi na odprowadzaną systematycznie 

na  ten  teren  wodę  z  pokładów  KWK  Wieczorek;  po  stwierdzeniu  zbytniego  zasolenia  tych 

wód  oraz  wskutek  działań  organizacji  proekologicznych  odprowadzanie  wód  w  ten  teren 

zosta

ło  wstrzymane.  W  efekcie  odcięcia  odprowadzenia  wód  z  kopalni  wyschnięciu  uległ 

staw znajdujący się w bezpośredniej bliskości terenu budowy, natomiast w oddalonym około 

500  m  stawie  Upadowa  poziom  wody  znacząco  się  obniżył  i  ta  tendencja,  według 

przedstawi

cieli Koła Wędkarskiego KWK Wieczorek od kilku lat ulega dalszej degradacji, 

obecnie  w  związku  z  prowadzoną  inwestycją  budowy  osiedla  mieszkaniowego  teren  ten 

został  dodatkowo  odwodniony  poprzez  wybudowanie  kanalizacji  deszczowej  stanowiącej 

infrastruktu

rę osiedla. 

9.  Przystępujący  pracuje  w  oparciu  o  system  zarządzania  jakością  ISO,  dysponując 

pracownikami  posiadającymi  uprawnienia  audytorów.  Powszechnie  dostępna  wiedza  

o  systemach  jakości,  jednoznacznie  klasyfikuje  system  ISO  w  czołówce  sprawnych  

i pr

zynoszących wymierne korzyści systemów zarządzania jakością . 

10. Przystępujący uwzględnił wszelkie koszty dodatkowe, w tym roboty przygotowawcze itd. 

Brak  wyszczególnienia  kosztowego  nie  jest  podstawą  twierdzenia,  że  nie  zostały  one 

uwzględnione  –  zostały  one  uwzględnione  pod  pozycjami  przygotowanymi  przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót. 

11.  Koszt  powierzenia  części  robót  podwykonawcy  został  uwzględniony  w  pozycjach 

przedmiarowych, dotyczących tych robót. 

12.  Zakup  gruntu  niewysadzinowego  został  uwzględniony  w  postaci  zastosowania  piasku, 

podsypka,  zasypka,  obsypka 

–  pozycja  1.14  kosztorysu  na  wartość  104.370,70  zł,  jaki 

przedłożono  Zamawiającemu  na  okoliczność  wyjaśnienia  niskiej  ceny.  Pozycja  ta  jest  już 

większą  wartością  od  przywołanej  wartości  Odwołującego  w  kwocie  93.048,06  zł.  Ponadto 

poza poziom zasypki piaskowej +30 cm ponad wierzch zbiornika uwzględniono zasypkę do 

warstw  konstrukcyjnych  parkingu  pozostałym  gruntem  nośnym  dowożonym  z  odległości  1 

km poz.: 1.16 + 1.17 (27 599,65+1454,45) tego kosz

torysu. Zgodnie z opinią geotechniczną 

załączoną  do  dokumentacji  „grunty  stanowiące  podłoże  projektowanej  inwestycji,  poniżej 


nasypów niebudowlanych, są nośne”. Obecnie Przystępujący prowadzi inwestycję niedaleko 

od przedmiotowej inwestycji, gdzie posiada 

duże nadmiary gruntu nośnego przydatnego do 

przytoczonych  zasypek  do  warstw  konstrukcyjnych  parkingu,  więc  pozycja  związana  

z  podsypką,  obsypką,  zasypką  oraz  zasypaniem  gruntem  nośnym  do  warstw 

konstrukcyjnych parkingu stanowi ogólną kwotę 133 424,80 zł.  

13.  Odwołujący  wskazuje  konieczność  odspojenia  skały  miękkiej  o  dodatkowe  0,6  m 

doliczając konieczne przegłębienia do średniej głębokości posadowienia zbiornika tj. 2,91 m. 

Wskazana  średnia  głębokość  posadowienia  zbiornika  3,51  m  nie  wymaga  dodatkowego 

od

spojenia gruntu w postaci skały miękkiej, bowiem w załączonych opracowaniach otworów 

geotechnicznych  nr  13  i  14,  będących  w  bezpośredniej  bliskości  budowanych  zbiorników, 

brak  postępu  nawiercania  zauważono  na  głębokościach  odpowiednio  powyżej  3,82  m  oraz 

,2  m,  co  daje  średnio  3,51  m.  Głębokość  3,51  m  to  maksymalna  głębokość  z 

uwzględnieniem przegłębienia, do której prowadzone będą roboty ziemne. 

Wyliczenia  Odwołującego  dotyczące  niedoszacowanej  wartości  są  zatem  całkowicie 

bezpodstawne.  Ponadto  doświadczenie  uzyskane  podczas  prowadzenia  robót  

w  bezpośredniej  bliskości  przedmiotowego  zadania  na  wcześniejszym  kontrakcie  nie 

wykazało  warstw  skalnych  na  głębokości  wskazanej  przez  Odwołującego,  które  nie  byłyby 

urabialne bezpośrednio przez większe koparki. 

Zapewne w wyniku pomyłki interpretacyjnej Odwołujący twierdzi, iż projekt wykonawczy 

branży  konstrukcyjnej  wskazuje  na  konieczność  wykonania  ścianki  szczelnej  na  rzecz 

zbiornika  retencyjnego  w  ilości  174,00  m.  Jest  to  twierdzenie  nieuprawnione  i  niezgodne  

z  dokumentacją.  Na  wykonanie  zabezpieczenia  wykopu  pod  zbiornik  retencyjny  wystarczy 

zgodnie,  z  tym  samym  rysunkiem  konstrukcyjnym,  138,8  m.  Pozostałą  część  metrażu, 

błędnie zaliczonego przez Odwołującego do zbiornika retencyjnego, stanowi zabezpieczenie 

elementów kanalizacji deszczowej. 

15.  Układ  alarmujący  o  wartości  20.000,00  zł  został  wliczony  do  wyceny  zbiornika 

retencyjnego.  Oferta  na  przedmiotowe  urządzenie  została  uzyskana  od  firmy  Navo-tech  

z  Zabrza.  Twierdzenie,  że  Przystępujący  nie  ujął  przedmiotowego  kosztu  w  kosztorysie 

ofertowym jest nieuprawnione i pozbawione podstaw merytorycznych. 

16.  Wartość  wyceny  kominów  włazowych  została  uwzględniona  w  pozycji  przedmiarowej 

dotyczącej zbiornika retencyjnego. 

17.  Wizja  lokalna  na  terenie  budowy  pozwoliła  uniknąć  wniosków  o  konieczności  budowy 

drogi  technologicznej,  gdyż  taka  droga  istnieje  w  praktyce,  w  terenie  bezpośrednio 

sąsiadującym  z  projektowaną  lokalizacją  zbiornika  retencyjnego.  Jest  ona  jedną  z  dróg 

technologicznych 

wykorzystywanych 

przez 

gener

alnego 

wykonawcę 

osiedla 

mieszkaniowego. 


18. Przystępujący współpracuje z firmami dokonującymi oceny i monitorującymi wpływ drgań 

na budynki znajdujące się w pobliżu robót budowlanych. Zarówno taki monitoring drgań, jak  

i  oględziny  budynków,  zawierające  dokumentację  fotograficzną,  zostały  uwzględnione  

w  pozycji  przedmiarowej  dotyczącej  zbiornika  retencyjnego.  Ceny  tych  i  innych  usług 

przedstawianych  przez  Odwołującego  (w  tej  pozycji  60.000,00)  są  daleko  odbiegające  od 

cen  rynkowych  i  znacznie  zawyżone.  Przystępujący  przedstawił  ofertę  firmy  Wibro-Projekt. 

Pozycja została uwzględniona w pozycji zbiornik retencyjny. 

19.  Uwzględnienie  pręta  zbrojeniowego  fi  7  mm  opracowano  na  podstawie  tablicy,  jaką 

przywołał Zamawiający w swoim kosztorysie inwestorskim, niemniej zastosowanie pręta fi 10 

nie wpływa na cenę przedmiotowej pozycji, bowiem cenę handlową ustala się w oparciu o kg 

stali  i  praktycznie  jest  bez  znaczenia,  czy  to  pręt  fi  7  czy  fi  10,  gdyż  cena  jest  identyczna. 

Wartość  została  wyliczona  na  podstawie  tonażu,  a  nie  metrów  bieżących  prętów 

zbrojeniowych,  zawartych  w  dokumentacji  przetargowej.  Nie  zachodzi  więc  różnica 

wynikająca z tonażu zastosowanej stali, tym samym nie wpływa to na wartość zastosowanej 

stali i tym samym wyliczonej pozycji kosztorysowej. S

ama pracochłonność przy wykonywaniu 

zbrojenia z zastosowaniem prętów fi 7 powinna być większa niż przy  zastosowaniu pręta fi 

10 mm, bowiem mając z góry określony ten sam tonaż stali dla prętów fi 7 i fi 10 mm, zużywa 

się  więcej  prętów  fi  7mm  na  taką  samą  ilość  zastosowanej  stali  wyrażoną  w  tonach,  niż  w 

przypadku  zastosowania  stali  fi  10  mm.  Całkowita  wartość  związana  z  wykonaniem  płyt 

żelbetowych stanowi sumę pozycji kosztorysu Przystępującego: 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 

Suma  tych  pozycji  wyraża  się  kwotą  102.131,18  zł  i  jest 

wartością wyższą niż przyjęta przez Odwołującego w wysokości 82.902,07 zł za wykonanie 

płyt żelbetowych dociążających. Zatem nie można mówić tu o niedoszacowaniu. 

20. Kwestionowanie separatora z osad

nikiem jest bezzasadne. Jego parametry odpowiadają 

wymaganiom,  a  ponadto  będą,  jak  i  inne  materiały,  podlegały  zatwierdzaniu  na  etapie 

realizacji  kontraktu  i  w  tym  przypadku  materiał  ten  posiada  wymaganą  KOT  zgodną  z 

wymaganiami  Zamawiającego.  Pozycja  ta  nie  była  brana  po  uwagę  przez  Zamawiającego 

przy  wyjaśnieniu  ceny,  gdyż  nie  wchodziła  w  zakres  pozycji  wykonania  samego  zbiornika. 

Jest pozycją odrębną ujętą w PR-2. 

21.  Poz.  12  tabeli  odwołania  jest  identyczna  z  wyjaśnieniami,  jakie  złożono  w  stosunku  do 

z

biornika  Zinplastu:  przedłożono  ofertę  odzwierciedlającą  przyjętą  cenę  do  kalkulacji,  rury 

posiadają  KOT  wydany  zarówno  przez  ITB,  jak  i  IBDiM.  Pozycja  przywołana  przez 

Odwołującego  w  punkcie  13.  tabeli  jako  niewłaściwa  mija  się  z  prawdą,  bowiem  rury 

Zinpl

astu  spełniają  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  i  wskazane  niedoszacowanie 

Odwołującego nie ma uzasadnienia.  

V Ustalenia Izby  


Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów (treść 

specyfikacji  i

stotnych  warunków  zamówienia,  treść  oferty  Przystępującego,  wezwania  do 

wyjaśnień  i  udzielonych  przez  niego  wyjaśnień)  nie  jest  sporny  między  Stronami  

i Przystępującym. Izba uznała go za ustalony i nie będzie powtarzała. 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron  i  Przystępującego,  w 

oparciu  o  stan  faktyczny  ustalony  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów  oraz 

stanowisk Stron i 

Przystępującego Izba ustaliła i zważyła, co następuje: odwołanie zasługuje 

na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, pomimo iż cena oferty 

jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

2.  art.  90  ust.  2  i  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych poprzez  wadliwą ocenę wyjaśnień złożonych przez Przystępującego  

i uznanie, że wyjaśnienia potwierdzają, iż oferta Przystępującego nie zawiera rażąco niskiej 

ceny  w  stosunku do  przedmiotu  zamówienia,  a w  konsekwencji  zaniechanie odrzucenia tej 

oferty, pomimo iż wykonawca nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 

90 ust. 1-3 ustawy Pr

awo zamówień publicznych, a jego oferta zawiera rażąco niską cenę; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Przystępującego, pomimo iż jej treść 

nie odpowi

ada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wskazane przepisy brzmią następująco: 

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy (art. 

7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 


Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli:  2)  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3;  4)  zawiera  rażąco  niską  cenę 

lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  (art.  89  ust.  1  pkt  2  i  4  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych). 

Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na 

wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  (art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych). 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Przystępujący  złożył  ofertę  z  ceną  netto  1.847.858,77  zł 

netto,  2.272.866,29  zł  brutto.  Częścią  złożonej  oferty  był  kosztorys  ofertowy  sporządzony 

według przedmiarów robót składający się z trzech części:  

1)  PR-0 

–  zawierający  koszty  ogólne:  koszty  dostosowania  się  do  wymagań  dodatkowych 

wynikających z zawartych umów z właścicielami nieruchomości na udostępnienie terenu na 

czas  budowy;  koszty  zajęcia  pasa  drogowego;  koszty  wykonania  tymczasowej  organizacji 

ruchu na czas robót, jej utrzymanie i likwidacja; koszty obsługi geodezyjnej – wartość 25.000 

zł netto, 

2) PR-1 

– „Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę”: wycinka drzew 

i krzewów z karczowaniem i utylizacją – wartość 2.800 zł netto, 

3)  PR-2 

–  „Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej” – kanalizacja deszczowa:  

poz.  2.1.  Kanały  z  rur  PEHD  wykonane  metodą  wykopową  wraz  z  robotami  ziemnymi  

i towarzyszącymi d:600 mm SN8 – 106,20 m, wartość 120.627,27 zł, 

poz.  2.2.  Kanały  z  rur  PEHD  wykonane  metodą  wykopową  wraz  z  robotami  ziemnymi  

i towarzyszącymi d:400 mm SDR17 – 6,4 m, wartość 5.479,30 zł, 

poz.  2.3.  Kanały  z  rur  PEHD  wykonane  metodą  wykopową  wraz  z  robotami  ziemnymi  

i towarzyszącymi d:300 mm SN8 – 2,60 m, wartość 2.074,10 zł, 

poz.  2.4.  Zasuwa  klinowa  wraz  z  kołnierzem  specjalnym  (2  szt.)  do  rur  PE  dn:400mm  –  1 

kpl., wartość 11.500,00 zł, 

poz.  2.5.  Zbiornik  retencyjny  wr

az  z  robotami  ziemnymi,  konstrukcyjnymi  i  towarzyszącymi 

dn:1500 mm 5x49,5m PEHD SN12,5 

– 1 kpl., wartość 1.534.933,42 zł, 

poz.  2.6.  Separator  i  osadnik  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi 

dn:2500mm+dn:2000mm 

– 1 kpl., wartość 39.214,70 zł, 

poz.  2.7. 

Studnie  prefabrykowane  żelbetowe  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi 

dn:1500 mm wraz z regulatorem przepływu – DR – 1 kpl., wartość 17.224,66 zł, 


poz.  2.8.  Studnie  prefabrykowane  żelbetowe  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi 

dn:2000 mm wraz z zastawkami wrzecionowymi 

– D1.5 – 1 kpl., wartość 24.157,36 zł, 

poz.  2.9.  Studnie  prefabrykowane  żelbetowe  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi 

dn:1500 mm

– SW – 1 kpl – wartość 11.224,66 zł, 

poz.  2.10.  Studnie  prefabrykowane  żelbetowe  wraz  z  robotami  ziemnymi  i  towarzyszącymi 

dn:1500 mm 

– 5 kpl. – wartość 53.623,30 zł, 

razem: 1.820.058,77 zł netto. 

W  ofercie  Przystępujący  oświadczył,  że  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 

podwykonawcy 

–  Hydromex  Plus  sp.  z  o.o.  sp.  komandytowa  z  siedzibą  w  Częstochowie  

w zakresie budowy zbiornika retencyjnego.  

W złożonym wraz z ofertą formularzu JEDZ (część II pkt C i D) Przystępujący oświadczył, że 

będzie  polegał  na  zdolnościach  innych  podmiotów  w  celu  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji  i 

nie będzie korzystał z podwykonawców, na których zdolności nie polega. Dodatkowo złożył: 

1) JEDZ dla spółki Hydromex Plus,  

2)  zobowiązanie  tego  podmiotu  do  oddania  niezbędnych  zasobów  w  postaci  zdolności 

technicznej,  tj.  wiedzy  i  doświadczenia  polegającego  na  budowie  podziemnego  zbiornika 

retencyjnego kanalizacji  deszczowej  o pojemności  minimum  200  m

,  w  którym  podmiot  ten 

oświadczył  również,  że  będzie  brał  udział  w  realizacji  zamówienia  w  charakterze 

podwykonawcy  oraz  będzie  realizował  część  zamówienia,  tj.  roboty  dotyczące  budowy 

zbiornika, 

3) oświadczenie – zobowiązanie spółki Hydromex Plus do pełnienia roli podwykonawcy robót 

kanalizacyjnych  związanych  z  budową  zbiorników  retencyjnych  na  czas  realizacji 

przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o podwykonawstwo. 

W pr

zedstawionym następnie wykazie robót powołał się na doświadczenie spółki Hydromex 

Plus  w  zakresie  budowy  zbiornika  podziemnego  w  ramach  budowanej  kanalizacji 

deszczowej. 

Wzywając  do  udzielenia  wyjaśnień  Zamawiający  wskazał,  że  Przystępujący  ma  udzielić 

wy

jaśnień,  w  tym  złożyć  dowody  dotyczące  wyliczenia  zaoferowanej  ceny,  w  tym  istotnej 

części  składowej,  jaką  jest  wykonanie  zbiornika  retencyjnego  wraz  z  robotami  ziemnymi, 

konstrukcyjnymi  i  towarzyszącymi  (pozycja  2.5  PR-2  kosztorysu  ofertowego),  w 

szczególności  w  zakresie:  a)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia 

dostępnych wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 

albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  o 


minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę;  b)  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie 

odrębnych  przepisów;  c)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy    i  przepisów  o 

zabezpieczeniu  społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym  realizowane  jest 

zamówienie;  d)  wynikającym  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska;  e)  powierzenia 

wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy.  Zamawiający  wskazał,  iż  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

Odpowiadając  na  wezwanie  Przystępujący,  oprócz  złożenia  wyjaśnień  opisowych 

streszczonych  w  punkcie  I  uzasadnienia,  załączył  „Kosztorys  ofertowy”  dla  pozycji  2.5. 

części PR-2, zawierający 21 pozycji (1.1 – 1.21). W poszczególnych pozycjach wskazano: 

poz.  1.1.  KNR  210/301/6  wbijanie  ścianek  szczelnych  stalowych  z  terenu  lub  rusztowań 

głębokość wbicia ścianki do 11 m, kategoria gruntu IV, wsp. zwiększający 1,27 do „R” oraz 

1,27  do  „S”  z  tyt.  utrudnień  wynikających  z  warunków  gruntowych  –  138,8  m  –  wartość 

359.843,16 zł, 

poz.  1.2.  KNR  210/303/4 wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z  terenu lub  rusztowań 

głębokość wbicia ścianki do 11 m, kategoria gruntu III-IV – 138,8 m – wartość 215.049,78 zł, 

poz. 1.3. KNR 205/208/5 konstrukcja podparć zawieszeń i osłon, masa do 250 kg – obejmuje 

również demontaż – 6,97 m – wartość 16.906,29 zł, 

poz.  1.4.  KNR  202/1101/1  (1)  podkłady  betonowe  na  podłożu  gruntowym…  -  63,924  m

– 

wartość 18.613,39, 

poz.  1.5.  KNR  202/607/1  izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  z  folii  polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 

– 639,624 m

– wartość 21.408,22 zł, 

poz.  1.6.  KNR  202/205/1  (1)  płyty  fundamentowe  żelbetowe,  płyty,  transport  betonu 

taczkami, japonkami 

– 116,16 m

– wartość 27.299,92 zł, 

poz. 1.7. KNR 202/204/1 (1) stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 

m

, transport betonu taczkami, japonkami 

– 0,125 m

– wartość 44,12 zł, 

poz.  1.8.  KNR  202/2

90/4  (1)  zbrojenie  konstrukcji  monolitycznych  budowli,  pręty  stalowe 

okrągłe żebrowane fi do 7 mm – 10,285 t – wartość 26.591,15 zł, 

poz.  1.9.  KNR  202/290/4  (1)  zbrojenie  konstrukcji  monolitycznych  budowli,  pręty  stalowe 

okrągłe żebrowane fi do 7 mm – 1,309 t – wartość 3.384,33 zł, 

poz.  1.10.  KNR  202/602/1  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 

zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstowa 

– 581,05 m

– wartość 1.841,93 zł, 

poz.  1.11.  KNR  202/602/2  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 

zimno,  emulsja  asfaltowa,  dodatek  za  każdą  następną  warstwę  –  581,05  m

–  wartość 

poz.  1.12.  KNR  202/603/1  izolacje  przeciwwilgociowe  powłokowe  bitumiczne  pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwowa 

– 174,6 m

– wartość 724,59, 


poz.  1.13.  KNR  202/603/2  izolacje  przeciwwilgociowe  powłokowe  bitumiczne  pionowe 

wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę – 174,6 m

– 

wartość 619,83 zł, 

poz. 1.14. KNR 218/511/4 podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm 

– podsypka, obsypka, nasypka – 1.273,59 m

– wartość 104.370,70 zł, 

poz.  1.15.  KNR  201/206/5  (2)  roboty  ziemne  koparkami  przedsiębiernymi  z  transportem 

urobku  samochodami  samowyładowczymi  do  1  km,  koparka  0,6  m

,  grunt  kategorii  IV, 

samochód 5-10 t – 3.733,746 m

– wartość 76.691,14 zł, 

poz.  1.16.  KNNR  1/206/4  (4)  roboty  ziemne  koparkami  przedsiębiernymi  z  transportem 

urobku  samochodami  samowyładowczymi  do  1  km,  koparka  0,6  m

,  grunt  kategorii  I-III, 

spycharka  74  kW,  samochód  5-10  t,  przywóz  ziemi  do  zasypu  –  1.795,618  m

–  wartość 

27.598,65 zł, 

poz.  1.17.  KNR  201/230/2  (2)  zasypywanie  wykopów  spycharkami,  przemieszczanie  na 

odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100 KM) = 70% prac zasypowych – 

0,7 m

– wartość 1.454,45 zł, 

poz. 1.18. KSNR 1/309/2 zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 

3  m,  z  zagęszczaniem,  kategoria  gruntu  IV  =  30%  prac  zasypowych  –  0,3  m

–  wartość 

15.819,39 zł, 

poz. 1.19. KNNR 1/208/2 (2) nakłady uzupełniające do tablic  za każdy dalszy rozpoczęty 1 

km  transportu  ponad  1  km  samochodami  samowyładowawczymi,  drogi  o  nawierzchni 

utwardzonej,  kategoria  gruntu  I-

IV,  samochód  5-10  t  –  nie  dotyczy,  nadmiar  ziemi  w  ilości 

1.938,128  m

będzie  przekazany  na  potrzeby  równolegle  prowadzonej  budowy  –  19  m

– 

wartość 0 zł, 

poz. 1.20. kalkulacja indywidualna opłata za składowanie ziemi – nie dotyczy, nadmiar ziemi 

w ilości 1.938,128 m

będzie przekazany na potrzeby równolegle prowadzonej budowy – 20 

m

– wartość 0 zł, 

poz. 1.21. kalkulacja 

indywidualna dostarczenie i montaż zbiornika wraz z pasami – 1 kpl. – 

wartość 615.068,68 zł. 

Przystępujący wskazał też stawkę roboczogodziny 14 zł, i narzuty: koszty pośrednie 40%R + 

40%S, zysk 7% (R+Kp(R)) + 7% (S+Kp(S)). 

Jak  wyjaśnił  Przystępujący  podczas  rozprawy,  kosztorys  ten  został  sporządzony  w  oparciu  

o wzór zastosowany w kosztorysie inwestorskim. 

Przystępujący  w  postępowaniu  odwoławczym  przedstawił  też  ofertę  (w  postaci 

korespondencji  mailowej  pomiędzy  różnymi  osobami,  odbywającej  się  pomiędzy  9 

października  a  4  listopada  2019  r.),  w  której  osoba  podpisania  jako  specjalista  do  spraw 


sprzedaży  instal.katowice.pl,  pisząc  do  p.  P.  M.  (brak  dodatkowego  określenia  tej  osoby  w 

adresie mailowym) stwierdziła, że przedstawia ofertę „naszej firmy na n/w asortyment”:  

1.  „bateria  zbiorników  5xDN1500;  SN  (12,5)  Vcal  baterii  =~435,0  [m^3]  połączenie 

zbiorników  2xDN500  SDR26  (łączone  na  kielich  na  każde  połączenie  2  kielichy)  króćce  w 

baterii 2xDN600 1xDN300 1xDN400 SDR17+tuleja + kołnierz W jednym zbiorniku:Lcal=49,5 

[m]  (spawany  na  budowie  z  4  części  każda  po  12,38  [m])  Vcal=~87,0  [m^3]  2xkomin 

DN1000-

0,7  [m];  1,8  [m]  (już  po  odjęciu  0,35  [m])  •  stopnie  (wyższy  komin  montowany  na 

kielich)  w  cenie:  USŁUGA  MONTOWANIA  ZBIORNIKÓW  DN1500  LOCO  KATOWICE  UL. 

G

OSPODARCZA  (15  spawów)  W  cenie:  USŁUGA  TRANSPORTOWA  ZBIORNIKÓW  DN 

1500  LOCO  KATOWICE  UL.  GOSPODARCZA  (21  transportów)”  –  1  szt.  –  wartość  netto 

PLN 470.000,00,  

2.  Rura  PEHD  DW300  SN8  3.125  mb  spiralna  z  kielichem  cena  z  transportem 

–  3  szt.  – 

wartość 405,00 zł, 

3.  Rura  PEHD  DW600  SN8  6.25  mb  spiralna  z  kielichem  cena  z  transportem 

–  106  szt.  – 

wartość 29.150,00 zł. 

W trakcie rozprawy Przystępujący przedłożył też oświadczenie z 30 czerwca 2020 r. złożone 

w  imieniu  Zinplast  Sp.  z  o.o.,  że  cena  zbiorników  dostarczona  na  inwestycję  dotyczącą 

budowy  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  w  rejonie  ulicy  Gospodarczej  obejmuje 

również  dostarczenie  elementów  betonowych  stanowiących  zwieńczenie  kominów 

włazowych zbiornika, tj. pierścieni odciążających, płyty pokrywowej oraz włazów żeliwnych z 

logo Katowic. 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie 

przysługuje  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych) 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Przedmiotem odwołania w niniejszej sprawie jest nieprawidłowa – w ocenie Odwołującego – 

czynność  oceny  przez  Zamawiającego  oferty  Przystępującego  pod  kątem  poziomu 

zaoferowanej ceny oraz oceny dokonanych przez niego wyjaśnień w tym zakresie, złożonych 

w  trybie  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  do  których  Zamawiający  został 

zobowiązany wyrokiem Izby sygn. KIO 247/20.  

Art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawiera  opis  przeprowadzenia  procedury 

wyjaśniającej poziomu ceny oferty wykonawców i stanowi: 

1.  Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco 

niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się  


o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  

w szczególności w zakresie:  

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  n

a  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Postępowanie  wyjaśniające  w  trybie  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

prowadzone  jest  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  stanowi 

podstawę do stwierdzenia, że złożona oferta jest prawidłowa pod względem ceny lub też nie 

– i w konsekwencji, czy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 90 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też nie. 

Samo  przeprowadzenie  procedury  opisanej  w  art.  90  ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

ma  bardzo  istotne  znaczenie,  bowiem  z  założenia  jest  czynnością  jednorazową  – 

niepowtarzalną  i  niezastępowalną  w  ramach  innych  działań,  m.in.  w  postępowaniu 


odwoławczym. W ramach postępowania odwoławczego Izba, oczywiście, ustala stan rzeczy, 

jak  stanowi  art.  191  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  w  oparciu  o  te  ustalenia 

wydaje  wyrok 

–  jednak  zasadniczą  częścią  tych  ustaleń  jest  stwierdzenie,  co  działo  się  w 

postępowaniu  przetargowym  i  w  oparciu  o  jakie  przesłanki  zamawiający  podjął  dane 

czynności,  m.in.  co  do  odrzucenia  ofert  czy  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Czynności 

niedokonane lub wadliwie dokonane 

w postępowaniu przetargowym co do zasady nie mogą 

być zastąpione, poprawione czy uzupełnione w postępowaniu odwoławczym. 

Podobnie w niniejszej sprawie Izba przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i dowodowe, 

lecz  w  celu  weryfikacji  poprawności  czynności  Zamawiającego  pod  kątem  postawionych 

zarzutów  odwołania,  a  nie  zastąpienia  czynności  wynikających  z  art.  90  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Oceniając  zaś  stan  rzeczy,  przedstawione  przez  Strony  

i  Przyst

ępującego  dowody  i  twierdzenia  oceniała  pod  kątem  przeprowadzonej  procedury  

z  art.  90  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  również  pod  kątem  ich  zbieżności  

i rozbieżności z wyjaśnieniami udzielonymi wcześniej Zamawiającemu. 

Po  wysłuchaniu  Stron  i  Przystępującego  Izba  stwierdziła,  że  potwierdził  się  zarzut 

Odwołującego  związany  z  nieprawidłową  oceną  wyjaśnień  Przystępującego  w  zakresie 

poziomu zaoferowanej przez niego ceny oferty. 

Co  do  oceny  wyjaśnień  należy  przede  wszystkim  stwierdzić,  że  ocenia  się  je  z  punktu  ich 

przydatności  dla  ustalenia,  czy  cena  jest  realna  i  adekwatna  do  przedmiotu  zamówienia. 

Zatem  przede  wszystkim  konieczne  jest  wskazanie  wyceny  metodą  analityczną,  tj.  co 

konkretnie  w  tej  wycenie  zawarto 

–  taką  metodą  jest  sporządzenie  kosztorysu  czy 

podobnego arkusza/tabeli wyceny.  

Tym  samym  znaczna  część  wyjaśnień  w  formie  opisowej  jest  kompletnie  nieprzydatna.  

W  wyjaśnieniach  tych,  zacytowanych  szerzej  w  punkcie  I  uzasadnienia,  Przystępujący 

odwołał się do: 

1. dysponowania własnym sprzętem i urządzeniami do realizacji przedmiotu zamówienia, co 

skutkuje  niższymi  kosztami  oraz  brakiem  konieczności  ponoszenia  dodatkowych  kosztów 

związanych z wynajmem sprzętu, a także brakiem przestojów spowodowanych trudnościami 

w  dostępie  do  wynajmowanego  sprzętu,  przez  co  uzyskuje  oszczędności  nakładów 

finansowych nawet do 30% kosztu sprzętu, 

2. dysponowania doświadczonym serwisem sprzętu budowlanego i bezpośrednim dostępem 

do  części  zamiennych,  co  pozwala  na  znaczne  oszczędności  kosztów  eksploatacji  sprzętu 

ora

z  skrócenie  okresu  przestoju  do  minimum,  przez  co  uzyskuje  oszczędności  nakładów 

finansowych nawet do 10% kosztu sprzętu, 


3. posiadania umowy ze stacjami benzynowymi, dzięki czemu uzyskuje oszczędności 1-2% 

kosztu sprzętu, 

4.  korzystania  z  rabatów  nawet  50%  na  zakup  materiałów  i  osprzętu,  co  skutkuje 

możliwością  zaoferowania  konkurencyjnych  cen  oraz  porównania  cen  ZINPLAST/INSTAL 

Katowice  oraz  UPONOR  na:  zbiornik  retencyjny  470.000,00  zł  /870.446,67  zł;  separator 

ECO-

LAM  10.500  zł;  separator  i  osadnik  9.300  zł;  rury  PEHD  600  mm  SN8,  106,00  mb 

29.150 zł; 

5.  dysponowania  profesjonalnym  i  doświadczonym  kierownikiem  budowy  (oszczędność 

ponad  2%  wartości  budowy)  oraz  profesjonalnymi  pracownikami  (oszczędności  do  2% 

wartości), 

6. bliskości siedziby w stosunku do miejsca realizacji, dzięki czemu brak potrzeby organizacji 

biura budowy oraz zaplecza (ok. 4500 PLN netto/mies. x 6 mies. = 27 000,00 PLN), 

7.  dobrego  przygotowania  wyceny  robót  pod  względem  strategicznym  ze  względu  na 

planowane  w  tym  samym  czasie  prowadzen

ie  robót  o  podobnym  charakterze  w  rejonie  

ul.  Gospodarczej,  przez  co można  zrezygnować  z  kosztu  wywozu  zbędnej  ziemi  z  wykopu 

oraz kosztu jej utylizacji, dzięki czemu oszczędność wyniesie: 69.520,65 zł netto za wywóz 

ziemi i 38.762,56 zł netto za jej utylizację, tj. 7,05% pozycji 2.5 kosztorysu ofertowego, 5,86% 

w skali całego zadania, 

8.  znajomości  warunków  terenowo-gruntowych  z  tytułu  wcześniejszej  budowy  kanalizacji 

sanitarnej  w  rejonie Mrówczej  Górki  w  Katowicach, gdzie nie natrafiono na  wodę gruntową  

w rejonie prac, brak jest zatem przesłanek do doliczania dodatkowych kosztów 20.000,00 zł 

netto z tytułu odpompowywania wody, co generuje oszczędności nakładów finansowych (ok. 

1% wartości zadania), 

9.  posiadanie  własnego,  wypracowanego  systemu  zarządzania  jakością  usprawniającego 

organizację  pracy,  pozwalającego  na  obniżenie  kosztów  pracy  pracowników  o  ok.  0,5% 

wartości zadania, 

Z powyższych wyjaśnień okoliczności wskazane w punktach: 1, 2, 3, 5 i 9 nie mają żadnego 

przełożenia  na  cenę  oferty  i  konkretne  kwoty.  Owszem,  wynajmowanie  sprzętu 

prawdopodobnie  będzie  droższe  niż  korzystanie  z  własnego  (jakkolwiek  nie  zawsze  tak 

bywa,  gdyż  inaczej  przedsiębiorcy  nie  wynajmowaliby  sprzętu  i  nie  istniałaby  instytucja 

outsourcingu).  Jednak  wskazanie tej  oszczędności  bez  przełożenia na konkretne kwoty  nie 

ma  wartości  dowodowych  i  nie  jest  miarodajne.  Nie  można  zaprzeczyć,  że  wykonawca 

mógłby wykonać zamówienie drożej – co jednak nie oznacza, że zaproponowana cena jest 

prawidłowa.  Podobnie  większą  oszczędność  mógłby  wykazać  porównując  korzystanie  ze 

sprzętu już posiadanego z zakupem nowego.  

Tak samo, jeśli chodzi o serwis sprzętu czy koszt paliwa.  


Należy  zauważyć,  że  sporządzając  kosztorys,  wykonawca  ujmuje  w  nim  koszty,  które 

poniesie,  a  nie  te,  których  nie  poniesie  –  zatem  wyjaśnienia  powinny  opierać  się  na  tej 

zasadzie i wykonawca powinien wskazać koszty realne, a nie hipotetyczne, które by poniósł 

w  innych  okolicznościach  lub  gdyby  był  rozrzutny.  „Oszczędność”,  o  której  mowa,  nie  ma 

polegać na wskazaniu, jak drogo mógłby wykonać zamówienie, tylko wykazaniu, że zmieści 

się w zaoferowanym budżecie (cenie oferty). 

W  ocenie  Izby  Przystępujący  nie  wyjaśnił  też  przekonująco  podnoszonych  w  odwołaniu 

kwestii  związanych  z  wykorzystaniem  sprzętu,  w  szczególności  wibromłota  i  żurawia.  Jak 

wskazał  Odwołujący,  z  materiałów  producenta  żurawia  wynika,  że  nie  zaleca  on 

wykorzystywania tych urządzeń w sposób, w jaki przedstawił to Przystępujący. 

Jeśli  chodzi  o  kierowników  budowy,  robót  czy  pracowników  –  owszem,  zdolna  kadra  ma 

znac

zenie,  ale  znów  nie  ma  tu  przełożenia  na  konkretne  kwoty.  Należy  też  zauważyć,  że 

zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – przywołanym w treści 

wezwania do wyjaśnień – Przystępujący powinien był się odnieść do kosztów pracy, co nie 

do końca zrobił (podał jedynie stawkę roboczogodziny). Przy czym chodzi tu o koszty pracy 

dla tego konkretnego zamówienia. Wskazanie w przepisie, że wartość przyjęta do ustalenia 

ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  ustawowego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  ustawowej  stawki  godzinowej,  jest  tylko  jednym  z  odniesień  i  miało  na  celu 

eliminację stawek niższych niż minimalne, na które kiedyś się powoływano w ramach umów 

zlecenia czy o dzieło. 

Zatem  Izba  zauważa  na  marginesie  –  zagadnienie  to  samo  w  sobie  nie  było  podstawą 

rozstrzygnięcia,  ponieważ  kwestia  ta  nie  była  podnoszona  w  odwołaniu,  ale  również  budzi 

wątpliwości  co  do  poprawności  dokonanej  wyceny  i  podważa  złożone  wyjaśnienia  –  że 

Zamawiający  nie  zbadał  również  realności  wskazanych  przez  Przystępującego  kosztów 

wynagrodzenia 

pracowników. 

Przystępujący 

wyjaśnieniach 

wskazał 

stawkę 

roboczogodziny  w  wysokości  14  zł  wraz  z  narzutem  na  robociznę  40%.  Przy  czym  Izba 

zakłada, że narzut na robociznę dotyczy kosztów pracy osób, a narzut za sprzęt  – kosztów 

pracy sprzętu odrębne od kosztów pracy osób (jak zużycie maszyny, paliwo, jej transport na 

miejsce robót). Daje to stawkę godzinową pracy pracownika 14 + 5,60 = 19,60 zł. 

Wynagrodzenie  minimalne  w  2020  roku  wynosi  2.600  zł  brutto.  Pracodawca,  poza 

wynagrodzeniem  brutto,  ponosi  dodatkowe  obciążenie  na  wymagane  składki  w  wysokości 

532,48 zł, zatem całkowity koszt zatrudnienia pracownika z płacą minimalną wynosi 3.132,48 

zł,  co  przy  średnio  168  godzinach  pracy  w  miesiącu  daje  stawkę  godzinową  18,65  zł. 

Oczywiście  należy  tu  doliczyć  czas,  kiedy  pracownicy  są  w  pracy,  więc  pobierają 

wynagrodzenie,  ale  nie  zarabiają,  np.  transport  z  siedziby  wykonawcy  na  teren  robót, 


przerwy.  Zatem,  aby  pracownik  „na  siebie  zarobił”  stawka  godzinowa  pobierana  od  klienta 

mu

si być większa niż bezpośredni koszt zatrudnienia pracownika. 

Stawka  wskazana  przez  Przystępującego  jest  co  prawda  wyższa  niż  minimalna  ustawowa, 

jednak niekoniecznie jest stawką adekwatną do realnych wynagrodzeń pracowników branży 

budowlanej,  zwłaszcza  wykwalifikowanych  i  z  doświadczeniem  (na  co  wskazywał 

Przystępujący w swoich wyjaśnieniach) oraz pracujących w Katowicach i okolicy. Jak wynika 

z  powszechnie podawanych danych,  średnie  wynagrodzenie w  branży  budowlanej  oscyluje 

raczej  w  granicach  4.000  złotych  brutto  i  rośnie  (plus  20%  kosztów  pracodawcy),  co  daje 

wartość  osoboroboczogodziny  powyżej  28  złotych.  Przystępujący  nie  wykazał,  że  jest  w 

stanie zatrudnić pracowników po stawce wynagrodzenia minimalnego lub niewiele wyższej,  

a Zamawiający w ogóle nie zauważył tej kwestii ani się do niej w żaden sposób nie odniósł. 

Należy  tu  podkreślić,  że  Zamawiający  ma  obowiązek  ocenić  także  realność  założeń 

wykonawcy  przyjętych  w  wycenie  i  wyjaśnieniach,  a  nie  tylko  uważać  je  za  czynność 

dokonywaną pro forma.  

Punk

ty:  4,  6,  7,  8  i  9  wnoszą  już  pewne  informacje  o  dokonanej  wycenie,  częściowo 

powtarzają  też  informacje  zawarte  w  kosztorysie  ofertowym,  lecz  można  do  nich  podnieść 

pewne zastrzeżenia. 

W  punkcie  4.  Przystępujący  powołał  się  na  korzystanie  z  rabatów  na  zakup  materiałów  

i  osprzętu,  wskazał  przykładowe  kwoty  –  jednak  nie  ma  odniesienia,  czy  są  to  urządzenia 

zastosowane  w  tym  zamówieniu,  nie ma też  żadnego dowodu,  że za takie kwoty  rzeczony 

sprzęt  zakupi.  Także  w  tym  przypadku można  stwierdzić,  jak  powyżej:  nikt  nie  przeczy,  że 

Przystępujący mógłby dokonać droższych zakupów, czy też, że są droższe urządzenia czy 

materiały na rynku – jednak nie zawarto żadnego konkretnego odniesienia do wyceny oferty, 

np.  wskazania,  że  pozycja  kosztorysu  ofertowego  nr…  ma  taką  wartość,  ponieważ  ujęto  w 

niej materiał A w ilości… za cenę …, materiał B w ilości… za cenę, materiał C w ilości… za 

cenę…, do tego koszty R+S za cenę… itd. W wyjaśnieniach nie chodzi bowiem o wskazanie, 

jak  droga  mogłaby  być  oferta,  tylko  że  podana  kwota  wystarczy  co  najmniej  na  pokrycie 

wszystkich kosztów związanych z wykonaniem. 

Co  do 

bliskości  siedziby  Przystępującego  w  stosunku  do  miejsca  realizacji  robót,  dzięki 

czemu brak jest potrzeby organizacji biura budowy oraz zaplecza, co daje oszczędność ok. 

4500 PLN netto/mies. 

– Izba stwierdziła, iż ten element wyjaśnień można by przyjąć. Należy 

jednak zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, Odwołujący ma rację, iż powoduje 

to każdorazowo konieczność transportu pracowników oraz sprzętu. Po drugie Przystępujący 

podczas rozprawy jednak zmienił stanowisko stwierdzając, że takie zaplecze będzie posiadał 

darmowo  przy  siedzibie  koła  wędkarskiego  oddalonego  o  ok.  500  metrów.  Po  trzecie, 


pomijając  kwestię,  że  niehumanitarne  jest,  by  pracownicy  nie  posiadali  w  bezpośredniej 

bliskości  dostępu  do  toalety  i  bieżącej  wody,  to  aktualizuje  się  kwestia  wskazana  powyżej. 

Jeśli bowiem pracownik miałby się udać na takie oddalone zaplecze, to wymaga to dłuższej 

przerwy  w  wykonywaniu  pracy 

–  tym  samym  pracownik  pobiera  swoje  wynagrodzenie  za 

pracę,  ale  nie  wypracowuje  roboczogodziny  od  klienta,  tym  samym  rzeczona  stawka 

roboczogodziny  musi  być  wyższa  niż  wynikająca  z  samych  kosztów  wynagrodzenia 

pracownika. 

Co  do  dobrego  przygotowania  wyceny  robót  pod  względem  strategicznym  ze  względu  na 

ograniczenie kosztu wywozu zbędnej ziemi z wykopu oraz kosztu jej utylizacji, dzięki czemu 

Przystępujący  nie  poniesie  kosztów  ponad  108  tys.  złotych  –  to  również  to  wyjaśnienie 

można by przyjąć, jednak Przystępujący nie przedstawił dowodów w tym zakresie. 

Co  do  samej  kwestii  dowodowej  Izba  stwierdza,  że  rzeczywiście  nie  na  każdą  okoliczność 

wskazaną  w  wyjaśnieniach  trzeba  przedstawić  dowody,  w  większości  –  przynajmniej 

wstępnie  –  wystarcza  szczegółowa  kalkulacja  wykonawcy.  Jednak  w  przypadku,  gdy 

wykonawca  odnosi  się  do  nadzwyczajnych  warunków  czy  okoliczności  mu  dostępnych, 

powinien to też udowodnić. Zatem jeśli stwierdza, że uzyska wysoce atrakcyjną cenę zakupu 

lub  że  uniknie  kosztów,  które  powinny  być  poniesione,  to  jednak  powinien  poprzeć  to 

dowodami  innymi  niż  własne  stwierdzenie.  W  takim  wypadku  Zamawiający,  po  otrzymaniu 

wyjaśnień, jednak mógł dodatkowo zwrócić się o przedstawienie dowodu na tę okoliczność. 

Co  do  znajomości  warunków  terenowo-gruntowych  w  rejonie  Mrówczej  Górki  w  zakresie 

występowania  wód  gruntowych,  to  również  to  wyjaśnienie  można  by  przyjąć,  ale  i  tu 

występuje  pewien  mankament.  Zamawiający  w  dokumentacji  postępowania  zawarł 

informację  o  wysokim  poziomie  wód  gruntowych  (wyjaśnienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  z  15  października  2019  r.),  wykonawcy  zaś  zobowiązani  są  złożyć 

ofertę zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 82 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych).  Do  tego,  jak  wskazano  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, ce

nę i koszt, i ich części składowe, odnosi się do przedmiotu zamówienia, czyli 

również tego, co wskazano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w jej ramach – 

dokumentacji  technicznej,  projektach  i  STWiORB.  Wykonawca  nie  może  sobie  zatem 

„poprawiać”  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  według  własnego  uznania 

wyceniając w ofercie co innego niż wskazał Zamawiający. Jeśli zaś zauważy w dokumentacji 

błędy  lub  sprzeczność  ze  znanym  mu  stanem  faktycznym,  wpływające  m.in.  na  wycenę 

oferty,  powinien 

w  pierwszej  kolejności  zgłosić  to  zamawiającemu,  a  nie  samodzielnie 

dokonywać modyfikacji. W konsekwencji mogłoby się bowiem okazać, że inny zamawiający 


po otrzymaniu takiej informacji o dokonanej wycenie odrzuciłby jego ofertę jako niezgodną ze 

specyfika

cją istotnych warunków zamówienia.  

Co do wskazanego kosztorysu ofertowego, Izba przyjęła, że zawarte tam pozycje obejmują 

to,  co  obejmują  (co  w  nich  opisano),  czyli  znajdują  się  w  nich  elementy,  które  wynikają  z 

opisu  pozycji  i  nie  znajdują  się  elementy,  które  z  tego  opisu  nie  wynikają  –  zarówno  jeśli 

chodzi 

o  zakres  rzeczowy,  jak  i  ilościowy.  KNR  i  KNNR  w  obecnych  czasach  jest  już 

przeżytkiem  i  już  przed  kilkoma/kilkunastoma  laty  wykonawcy  postulowali,  by  w 

specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zamieszczać przedmiary odnoszące się nie 

do KNR/KNNR, lecz poszczególnych punktów specyfikacji technicznych (ST), co daje lepsze 

przełożenie na konkretne elementy robót, a tym samym lepiej wiadomo, co w danej pozycji 

kosztorysu zostało wycenione. KNR-y mają jeszcze tę cechę, że miejscami są albo bardzo 

szczegółowe,  albo  w  ogóle  nie  odnoszą  się  do  danego  zakresu  danych  robót  w  danym 

zamówieniu.  Przekłada się to na  powyższe stwierdzenie,  że Izba  oceniała,  co jest  w  danej 

pozycji, po jej opisie, czyli że znajdują się w niej elementy, które wynikają z opisu pozycji i 

nie znajdują się elementy, które z tego opisu nie wynikają.  

Tym  samym,  w  ocenie  Izby,  z  przedstawionych  przez  Przystępującego  wyjaśnień  –  poz. 

1.21. kosztorysu ofertowego 

– wynika, że wyceniono w niej dostarczenie i montaż zbiornika 

wraz z pasami 

– 1 kpl. (Izba tu uznaje, że na ów komplet składają się elementy wymienione 

w  ofercie  Instal  Katowice  oraz  oświadczeniu  Zinplast  Sp.  z  o.o.  z  30  czerwca  2020  r.,  o 

których  mowa  powyżej),  ale  nie  elementy,  które  nie  są  samym  dostarczeniem  i  montażem 

zbiornika (wraz 

z osprzętem), bo taka informacja z tego kosztorysu nie wynika. W pozycji tej 

nie  ma  mowy 

o  żadnych  dodatkowych  materiałach  czy  usługach  i  z  niczego  nie  można 

wywieść, że zostały tam ujęte. 

Podobn

ie jeśli chodzi o poz. 1.14. czy 1.1. i 1.2 – jest tam taka ilość materiału, jak wskazano. 

Jeśli chodzi o zastosowanie alternatywnej technologii czy wykonanie innych prac, których nie 

wskazano  w  kosztorysie,  to  Izba  nie  może  uznać,  że  zostały  one  w  nim  wycenione,  skoro  

w nim nie figurują. 

Co do kwestii kosztów wykonania drogi technologicznej – Izba uznała, że skoro taka droga 

istnieje  i  nie  stwierdzono,  że  Przystępujący  nie  mógłby  z  niej  bezpłatnie  korzystać,  to 

wyjaśnienia  w  tym  zakresie  są  przekonujące.  Skoro  zbiornik  ma  służyć  mieszkańcom 

budowanego osiedla, jest zrozumiałe, że deweloper jest zainteresowany jego budową, a tym 

samym  w  jego  interesie  jest  również  umożliwienie  korzystania  z  tej  drogi.  Gdyby  jednak 

Zamawiający  stwierdził  konieczność  przedstawienia  w  tym  zakresie  dowodu,  mógłby 

dodatkowo o niego poprosić po otrzymaniu wyjaśnień w tym zakresie. Z drugiej strony jest to 


kwestia  o  tyle  drugorzędna,  że  nie  można  wykonawcy  zarzucić,  że  się  do  niej  nie  odniósł  

z własnej inicjatywy, nie mając ku temu wskazania w wezwaniu do wyjaśnień. 

Co  do  możliwości  wykorzystania  gruntu  wydobytego  przy  posadowieniu  zbiornika  do  jego 

zasypania  Izba  wzięła  pod  uwagę  twierdzenie  Zamawiającego,  że  ze  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  wynikało  wprost,  że  grunt  ten  można  wykorzystać  do  zasypania 

zbiornika.  Odwołujący  stwierdził,  że  zmiana  wynikła  z  udzielonych  wyjaśnień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Ze  stanowiska  Zamawiającego  wynika jednak,  że  zmiana 

ta,  nawet  jeśli  nastąpiła,  nie  była  czytelna  nie  tylko  dla  wszystkich  wykonawców,  ale  też 

Zamawiającego.  Zatem  Izba  zastosowała  tu  przyjętą  w  procedurze  zamówień  publicznych 

zasadę, by nie obciążać wykonawcy skutkami niejasnych postanowień specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Poza  tym,  wobec  innych,  wskazanych  powyżej,  mankamentów 

wyceny oferty Przystępującego, kwestia ta nie ma przesądzającego znaczenia.  

Izba uznała, że Odwołujący również słusznie wskazał na to, że w ofercie (formularzu oferty) 

Przystępujący  zadeklarował  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  montażu  zbiornika  przy 

udziale konkretnego podwykonawcy, który jednocześnie jest podmiotem, na którego zasoby 

Przystępujący  się  powoływał  w  zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

doświadczenia  przy  wykonaniu  co  najmniej  jednych  robót  budowlanych  polegających  na 

budowie podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji  deszczowej  o pojemności  200 m

i  nie  jest  to  ani  firma  Zinplast,  ani  Instal  Katowice,  lecz  Hydromex  Plus  Sp.  z  o.o.  sp. 

komandytowa. 

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Praw

o zamówień publicznych w odniesieniu do warunków 

dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą 

polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane 

lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane.  Wykonawca  taki  jest  więc 

podwykonawcą koniecznym w świetle wymagań prawnych. 

Jednocześnie  Przystępujący  zadeklarował  w  formularzu  JEDZ,  że  nie  będzie  korzystał  

z innych podwykonawców, jak też nie wskazał ich w formularzu oferty. 

Tym samym całe twierdzenia dotyczące korzystania z usług firmy Zinplast i Instal Katowice 

są niezgodne z deklaracjami zawartymi w ofercie i w tym zakresie nie mogą być uznane za 

wiarygodne,  jeśli  chodzi  o  wycenę  oferty.  Zatem  od  firm  tych  Przystępujący  może  co 

najwyżej  zakupić  materiały.  Jednak  i  tu  pojawia  się  wątpliwość,  ponieważ  przedstawiona 

przez  Przystępującego  oferta  pochodzi  od  firmy  Instal  Katowice,  a  nie  firmy  Zinplast  i  nie 

pojawia  się  w  niej  nazwa  zbiornika  Zinplast.  Z  kolei  oświadczenie  z  30  czerwca  2020  r. 

złożone w imieniu spółki Zinplast nie odnosi się do oferty firmy Instal Katowice. 


Kwestia powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy jest jednym z elementów 

wyceny,  o  którym  mowa  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jest  też 

elementem  istotnym  dla  tej  wyceny.  Tym  samym  Zamawiający  powinien  był  ocenić 

wyjaśnienia również pod tym kątem, co pominął. 

Wobec  powyższego,  oprócz  stwierdzenia,  że  Zamawiający  nieprawidłowo  dokonał  oceny 

wyjaśnień  Przystępującego,  Izba  stwierdziła,  że  również  podczas  rozprawy  Przystępujący 

nie przedstawił wyjaśnień spójnych i przekonujących. W związku z powyższym Izba uznała, 

że ani Zamawiający nie mógł dokonać pozytywnej oceny wyjaśnień, ani nie może tego zrobić 

Izba. 

Skoro zaś Zamawiający nie jest w stanie dokonać pozytywnej oceny oferty Przystępującego 

na  podstawie  złożonych  wyjaśnień,  spełniła  się  druga  z  przesłanek  odrzucenia  oferty 

wskazanych w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem w takim wypadku 

ocena może być tylko negatywna. Taki skutek braku wykazania prawidłowości zaoferowanej 

ceny, pozwalającej na pozytywną ocenę, wynika też z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i polega na niedopełnieniu obowiązku wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny. 

Ud

zielone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  powinny  potwierdzić,  że  złożona  oferta  jest 

rzetelnie  przygotowana,  a  cena  prawidłowo  oszacowana.  Przystępujący  tego  nie  uczynił. 

Zatem, o ile Izba nie stwierdziła, że zachodzi przesłanka odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 

4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  o  tyle  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  odrzucenia  

z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  zawiera  dwukrotne  odesłanie  do  sankcji  odrzucenia 

oferty  w  związku  z  rażąco  niską  ceną  –  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych.  Pierwszy  z  nich  zawiera  bardziej  kategoryczne  stwierdzenie 

(wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny),  drugi  zaś  jest  bardziej  formalno-proceduralny  i  wskazuje 

na  brak  złożenia  wyjaśnień  oraz  ich  negatywną  ocenę  przez  zamawiającego  lub  brak 

możliwości  dokonania  oceny  pozytywnej,  co  w  konsekwencji  również  skutkuje  oceną 

negatywną.  Ma  on  także  funkcję  ochronną  w  stosunku  do  zamawiającego  i  pozostałych 

wykonawców,  aby  uniknąć  impasu  związanego  z  brakiem  stosownych  wyjaśnień 

pozwalających na ocenę oferty wezwanego wykonawcy. 

W  przepisie  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wskazano  bowiem,  że 

zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 


Również  w  postępowaniu  odwoławczym  taki  ciężar  dowodu  obciążał  Przystępującego,  co 

wynika  wprost  z  dyspozycji 

art.  190 ust.  1a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  

z  którą  ciężar  dowodu,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na:  1) 

wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;  

2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania. 

Co  do  zarzutu  odwołania,  że  uwzględniając  w  złożonej  ofercie  materiały  ZINPLAST 

Przystępujący  zaoferował  rozwiązanie  niezgodne  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  zatem  złożona  przez  niego  oferta  powinna  zostać  odrzucona  również  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba  stwierdziła,  ze 

zarzut nie potwierdził się.  

Co  do  kwestii  braku  w  zbiorniku  retencyjnym  dennic  sferycznych  Izba  stw

ierdziła,  że 

Odwołujący  w  odwołaniu  jedynie  „rzucił  hasło”  w  tym  zakresie,  jednak  nie  przedstawił 

żadnych  dowodów,  a  nawet  nie  odnosił  się  do  tej  kwestii  podczas  rozprawy.  Izba  uznała 

więc,  że  Odwołujący  nie  podtrzymał  tego  zarzutu  (o  ile  w  ogóle  uznać,  że  postawił  w  tym 

zakresie jakiś konkretny zarzut). 

Co do zarzutu dotyczącego braku aprobat technicznych lub Krajowej Oceny Technicznej dla 

kwestionowanych materiałów, Izba przyjęła twierdzenie Przystępującego, że Zamawiający co 

prawda  zawarł  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  taki  wymóg,  jednak  nie 

wskazał jednocześnie, że dokumenty te powinny zostać do oferty załączone lub choćby być 

wydane  już  w  chwili  złożenia  oferty.  Jak  podkreślił  Przystępujący,  wykonawca  musiał  takie 

dokumenty  przedstawić  dopiero  w  trakcie  realizacji  robót,  do  akceptacji  przez  inspektora 

nadzoru.  Wykonawcy  w  ofertach  nie  byli  też  zobowiązani  do  wskazania  producentów  i 

modeli oferowanych materiałów.  

Zatem nie jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia sytuacja, w której 

dany  produkt  uzyska  taką  ocenę  techniczną  w  terminie  późniejszym.  Wykonawca,  nie 

identyfikując w ofercie produktów po ich nazwach, w razie późniejszego braku wymaganych 

dokumentów  lub  braku  akceptacji  produktu  przez  inspektora  nadzoru,  może  produkt  taki 

wymienić na inny. 

Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  nie  ma  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  w  oparciu  o  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 

Jakkolwiek  zwraca  uwagę,  że  może  mieć  to  przełożenie  na  koszt  wykonania  zamówienia, 

gdy  wykonawca  nie  będzie  w  stanie  zakupić  produktu  o  porównywalnej  cenie  jak 

zaoferowana. 


W  związku  z  powyższym  Izba  stwierdziła,  że  działanie  Zamawiającego  w  zakresie  oceny 

poziomu  ceny  oferty  Przystępującego  w  świetle  złożonych  przez  niego  wyjaśnień  nie  było 

prawidłowe  i  orzekła  jak  w  sentencji  uwzględniając  odwołanie  i  nakazując  Zamawiającemu 

odrzucenie oferty złożonej przez Przystępującego na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie  z  §  1  ust.  2  

pkt 2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając  poniesione  przez  Odwołującego  koszty  wpisu  w  wysokości  20.000  złotych  

i koszty wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego w wysokości 3.600 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel