KIO 680/20 POSTANOWIENIE dnia 27 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 680/20 

POSTANOWIENIE 

            z dnia 27 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  27  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

IDOM Inżynieria, Architektura i 

Doradztwo Sp. z o.o. 

we Wrocławiu, IDOM  Consulting,  Engineering, Architecture,  S.A.U.  w  Bilbao 

(Hiszpania),  HIQE  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie 

przy udziale  wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. w Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty 15.  000  zł  00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

IDOM Inżynieria, Architektura i 

Doradztwo Sp. z o.o. 

we Wrocławiu, IDOM  Consulting,  Engineering, Architecture,  S.A.U.  w  Bilbao 

(Hiszpania), HIQE Sp. z o.o. w Warszawie 

Stosownie do art.  198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 680/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  w  Warszawie  –  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - P

rawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  907  ze  zm.,  dalej  jako 

„ustawa”  lub  „Pzp”),  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia,  którego przedmiotem jest  opracowanie studium wykonalności  w  ramach 

projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock - Sierpc”. Ogłoszenie o 

zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem 

2019/S  184-449377  dnia  29 

września  2019  r.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

30  marca  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:

IDOM 

Inżynieria,  Architektura  i  Doradztwo  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu,  IDOM  Consulting,  Engineering, 

Architecture,  S.A.U.  w  Bilbao  (Hiszpania),  HIQE  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  wni

eśli  odwołanie. 

Zachow

any  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii  odwołania 

wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  8  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 

ze zm.) 

przez podjęcie przez zamawiającego decyzji o odtajnieniu informacji zawartych w piśmie 

odwołującego z 22 stycznia 2020 r. zawierającym wyjaśnienia odnoszące się do ceny oferty., tj. 

informacji Wykonawcy odnoszących się do: 

oszczędności wynikających z dostępu do licencji programów komputerowych, które przekładają 

się na zmniejszenie kosztów realizacji zamówienia; 

- s

zczegółowej kalkulacji kosztów oferty; 

częściowego wykazu personelu wraz z kalkulacją kosztów personelu i 

kosztów  prac  zleconych  podwykonawcom  (wraz  z  załącznikami  w  postaci  dwóch  ofert 

podwykonawców) 

pomimo  iż  informacje  te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  odwołującego,  a  odwołujący 

zastrzegł je jako tajemnicę oraz wykazał zasadność dokonanego zastrzeżenia.   

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia 

czynności unieważnienia czynności odtajnienia informacji zawartych w piśmie z dnia 22 stycznia 

2020 r. i załącznikach do niego oraz o zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów postępowania. 

Wykonawca  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

przystąpił do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek 

przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wniósł  o 


Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  14  kwietnia  2020  r.  złożył 

odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uwzględnił  w  całości  zarzuty  odwołania,  zobowiązał  się  do 

wykonania czynności żądanych przez odwołującego. 

Prezes  Izby  pismem  z  20  kwietnia  2020  r.  wezwał  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.  w 

Warszawie 

do  złożenia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów 

odwołania. 

Przystępujący pismem z 23 kwietnia 2020 r. oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu wobec 

uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  sprawie  zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba 

na  podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie 

postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz § 5 ust. 1 

pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  o

dwołania oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………. 


wiper-pixel