KIO 679/20 POSTANOWIENIE dnia 22 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 679/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  w  dniu  22  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Atende S.A. w Warszawie oraz MDP Polska sp. 

z o.o. sp. k. w Warszawie 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Prokuraturę  Krajową  w 

Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  T-Systems  Polska 

sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Atende  S.A.  w 

Warszawie  oraz  MDP  Polska  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie  kwoty  13.50

0  zł  00  gr 

(słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 679/20 

U z a s a d n i e n i e 

Prokuratura  Krajowa  w  Warszawie,  zwana 

dalej  „zamawiającym”,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „dostawa  sprzętu  i  oprogramowania  oraz  wdrożenie 

infrastruktury  techniczno-

systemowej  dla  PoPD  w  ramach  projektu  Rozwój  Systemu 

Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach karnych (iSDA 2.0)”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 27 listopada 2019 r., nr 2019/S 229-561571. 

30  marca  2020  r.  wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

Atende  S.A.  w  Warszawie  oraz  MDP  Polska  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie,  zwani  dalej 

„odwołującym”, wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

14  kwietnia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący  doręczył  Prezesowi 

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W po

zostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel