KIO 676/20 WYROK dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 676/20 

WYROK 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  czerwca  2020 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę Computex Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową 

w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  w 

Warszawie 

przy udziale: 

A.  Wykonawcy  Polska  Izba  Informatyki  i  Telekomunikacji  w  Warszawie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

B.  Wykonawcy 

IMMITIS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Bydgoszczy, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

C.  Wykonawcy 

PRZP 

S

ystemy 

Informacyjne 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w Połańcu, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego. 

D.  Wykonawcy 

SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Tarnowie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Computex  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółkę komandytową w Warszawie i  


z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Computex 

Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółkę  komandytową  w 

Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Computex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki 

komandytowej w Warszawie na rzecz 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Warszawie 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt KIO 676/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  w  Warszawie  –  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  zakup  i 

dostawa komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowym. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  30  marca  2020  roku  wykonawca 

Computex  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółkę komandytową w Warszawie (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie 

wobec 

czynności  i  zaniechań  zamawiającego  polegających  na  sporządzeniu  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (s.i.w.z.)  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia,    z 

naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych.  

Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący zarzucił naruszenie art. 29 ust 

1  oraz  art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust  1  ustawy  P.z.p.   

poprzez  określenie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  niekonkretny  i  prowadzący  do  naruszenia  zasady 

równości  i uczciwej konkurencji. 

W  opa

rciu  o  przedstawione  wyżej  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu dokonania zmiany zaskarżonych odwołaniem postanowień s.i.w.z. w sposób 

zgodny  z  żądaniami  zawartymi  w  treści  odwołania,  w  szczególności  poprzez  usunięcie  ze 

s

zczegółowej specyfikacji technicznej komputerów - Załącznik nr 9 do s.i.w.z. pkt 1 „Procesor” 

wymogu  wydajności  samego  procesora  ustalonego  przy  zastosowaniu  testu  syntetycznego 

cpubenchmark.net  i  zastąpieniu  go  wymaganym  wynikiem  wydajności  dla  zestawu 

komputerowego  testem 

aplikacyjnym  (przykładowo  BAPCo  SYSmark®  2018  na  ustalonym 

przez z

amawiającego poziomie).  

Odwołujący  wskazał,  że  jest  podmiotem  posiadającym  możliwość  złożenia 

konkurencyjnej oferty  w p

ostępowaniu, a możliwości tej nie ograniczają żadne przepisy prawa. 

Pona

dto  odwołujący  wskazał,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  powołanych 

przepisów ustawy P.z.p. jego interes  w uzyskaniu zamówienia doznaje uszczerbku, bowiem 

w  szczególności  naruszający  zasady  udzielania  zamówień  publicznych  sposób  określenia 

przez z

amawiającego opisu przedmiotu zamówienia, uniemożliwia mu dostęp do zamówienia 

oraz  możliwość  złożenia  konkurencyjnej  oferty  i  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia. 

Komputery

,  jakie  odwołujący  zamierza  zaoferować  zamawiającemu  w  przedmiotowym 


postępowaniu,  spełniają  wszystkie  wymagania  niezbędne  do  użytkowania  przez 

z

amawiającego w sposób określony opisem przedmiotu zamówienia.   

Odwołujący  wskazał,  że  kwestionowany  odwołaniem  parametr  wydajności  samego 

procesora  komputera  testem  syntetycznym,  zaburz

a  konkurencyjność  postępowania  i 

powoduje  faktyczną  nieporównywalność  ofert  składanych    w  przetargu.  Komputery,  jakie 

o

dwołujący zamierza zaoferować w postępowaniu, wyposażone w procesory firmy Intel,  jako 

zestaw  komputerowy, 

mają  znacznie  wyższą  wydajność  niż  porównywalne  komputery  z 

procesorami  AMD.  Mimo  to, tylko po to

, aby spełnić wymaganie zamawiającego zawarte w 

s.i.w.z.

, odnoszące się  do wydajności w podanym teście samych izolowanych procesorów, 

koniecznością staje się zaoferowanie procesorów nieporównywalnych cenowo, co faktycznie 

powoduje, że w tej sytuacji ubieganie się  o zamówienie byłoby czynnością nieuzasadnioną 

ekonomicznie.  Nie  chodzi  bowiem  w  realizacji  zasady  konkurencyjności  wyłącznie  o 

dopuszczenie możliwości złożenia oferty, ale o stworzenie warunków  dla ubiegania się w celu 

możliwości uzyskania zamówienia. W tej sytuacji odwołujący, chcąc zaoferować komputery z 

procesorami  wiodącego  producenta  procesorów  firmy  Intel,  pozbawiony  jest  realnej 

możliwości  konkurowania  w  postępowaniu  w  celu  uzyskania  zamówienia,  bowiem  nie 

zniwelu

je  zaoferowaną  ceną  asortymentu  różnicy  pomiędzy  ofertami  wynikającej  z 

kwestionowanego parametru.  

Odwołujący stwierdził, że narzędziami informatycznymi stosowanymi powszechnie na 

rynku,  które  pozwalają  na  badania  wydajności  komputerów,  są  testy  wydajnościowe  –  tzw. 

benchmarki.  Wśród dostępnych testów wydajnościowych można wyróżnić dwa ich rodzaje:  

testy  syntetyczne 

–  polegają  na  badaniu  teoretycznej  maksymalnej  wydajności 

komputera  pod  kątem  danego  zastosowania  (np.  kompresja  danych,  dźwięku,  obrazu, 

szyfrowanie,  przetwarzanie  grafiki  3D).  Testy  syntetyczne  testują  wydajność  pojedynczych 

komponentów urządzenia, nie oceniając jego faktycznej wydajności,  

testy  aplikacyjne 

–  mierzą  wydajność  komputera  używając  pewnego  zestawu 

standardowych programów używanych w normalnej pracy z komputerem.  

Odwołujący podniósł, że narzędziem pozwalającym zmierzyć i porównać rzeczywistą 

wydajność komputerów w ich środowisku pracy są wyłącznie testy aplikacyjne. Przewaga w 

test

ach  syntetycznych może bowiem  nie przekładać  się na  postrzeganą przez  użytkownika 

wydajność komputera.  

Odwołujący  przywołał  rekomendacje  Prezesa  UZP  dotyczące  sposobu  opisu 

przedmiotu 

zamówienia 

na 

dostawy 

sprzętu 

komputerowego, 

(dostęp: 


https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/wytyczne-dotyczaceudzielania-

zamowien-publicznych

), z  których  wynika,  że  właściwym  narzędziem  określania  wydajności 

komputerów  stosowanym  w  postępowaniach  o  zamówienie  publiczne  winny  być  testy 

a

plikacyjne  nie  zaś  syntetyczne.  Jak  wprost  wynika  z  rekomendacji,  Prezes  UZP  słusznie 

uznaje  za  wprost  niezalecane  stosowanie  testów  syntetycznych  jako  narzędzia  pomiaru 

wydajności  komputerów.  Potwierdza  to  również  rekomendacja  Polskiej  Izby  Informatyki  i 

Telekomunikacji. 

Odwołujący podniósł, że zamawiający stawia wymaganie odnoszące się do punktacji 

uzyskanej  przez  sam  procesor  w  teście  syntetycznym  nie  zaś  aplikacyjnym.  W  ocenie 

o

dwołującego, już samo narzędzie pomiaru wydajności procesora jest nieprawidłowe bowiem 

charakteryzuje się następującymi cechami:  

nie spełnia wymogu niezależności organizacji opracowującej zestaw testów, gdyż ich 

twórcami  są  firmy  komercyjne  –  w  tym  przypadku  PassMark®  Software  Pty  Ltd.  W 

przeciwieństwie do powyższego  - Business Applications Performance Corporation (BAPCo®) 

jest  organizacją  non-profit,  której  zadaniem  jest  rozwój  i  rozpowszechnianie  zestawu 

obiektywnych testów wydajnościowych opartych  na popularnych aplikacjach komputerowych 

i  standardowych  systemach  operacyjnych.  Rządy  wielu  krajów  stosują  benchmarki  BAPCo 

jako narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji o zakupie urządzeń komputerowych,  

metoda testowa, jak i algorytm kalkulacji wyniku, 

nie są udokumentowane – nie istnieje 

zatem możliwość dokonania ich obiektywnej i profesjonalnej oceny przez co charakteryzują 

się niską wiarygodnością,  

wyniki  testów  nie  są  powtarzalne;  odwołujący  zaprezentował  dowody  na  poziom 

zmienności wyników wydajności tego samego procesora na przestrzeni 1 miesiąca. W jego 

ocenie,  s

kala  tych  różnic  pokazuje,    że  wyniki  te  nie  mogą  być  podstawą  jakichkolwiek 

profesjonalnych czynności  porównawczych odnośnie rzeczywistych parametrów  wydajności 

nawet samych pro

cesorów, a zestawienie tych wyników wręcz dyskwalifikuje to narzędzie jako 

obiektywny miernik wydajności komputera jako takiego,  

wyniki 

testów 

udostępniane 

na 

stronie 

internetowej 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ustalane są na podstawie testów wysłanych przez 

użytkowników indywidualnych;  

nie  jest  znana  metoda  kalkulacji  wyniku  testu  prezentowanego  na  stronie 

internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;  


brak  archiwum  wyników  testów,  co faktycznie uniemożliwia  weryfikację czy  wartości 

punktowe przedstawione przez wykonawcę w postępowaniu na wydruku, w określonym dniu 

faktycznie występowały.  

Odwołujący  podniósł,  że  test  ten  ocenia  wyłącznie  wydajność  procesora,  a  wyniki 

przeprowadzonego testu uzależnione są  od konfiguracji sprzętowej, w której przeprowadzono 

testy.  Ta  zależność  wyniku  od  pozostałych  komponentów  oraz  metoda  obliczania  wyników 

publikowanych na ogólnodostępnej stronie internetowej sprawia, że wynik osiągany przez ten 

sam procesor pracujący z tą samą częstotliwością zmienia się w czasie. Cechy wspomnianego 

benchmarku utrudniają dokonywanie porównań.  Różnice  w  wynikach  osiąganych przez  ten 

sam procesor zmieniają się znacznie – nawet o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku zaledwie 

dni.   

Odwołujący  wskazał,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  wskazał 

aplikacje  jakie  będą  użytkowane  na  zamawianych  komputerach.  Zgodnie  z  s.i.w.z., 

z

amawiający  wymaga  aby  oferowane  komputery  zapewniały  poprawne  działanie 

następujących aplikacji zamawiającego (s. 8 s.i.w.z.):  

2.1.2.7.10.1. Abby FineReader 10 Corporate Edition;   

2.1.2.7.10.2. Corel Draw Suite X5;   

2.1.2.7.10.3. Emulator Mocha W32 TN3270;   

2.1.2.7.10.4. Enterprise Architect 

– Corporate Edition;   

2.1.2.7.10.5. Komponenty programistyczne Szafir SDK;   

2.1.2.7.10.6. MS Office Professional 2010 oraz 2013 

– pakiet aplikacji biurowych;   

2.1.2.7.10.7. MS Project Professional 2010;   

2.1.2.7.10.8. MS Visual Studio Ultimate 2010;   

2.1.2.7.10.9. System Informacji Prawnej Lex Omega;   

2.1.2.7.10.10. Total Commander;   

2.1.2.7.10.11. WinRAR 

– program do kompresji plików.   

Z

atem objęty przetargiem sprzęt będzie pracował w określonym powyższej środowisku 

i  przy  zastosowaniu  praktycznie  standardowo  dostępnych  aplikacji,  co  oznacza,  że  testy 


aplikacyjne  będą    w  tej  sytuacji  testami  wiarygodnymi  i  obiektywnymi  i  pozwolą  dokonać 

rzetelnej oceny wydajności oferowanych komputerów.  

Odwołujący  wskazał,  że  testy  aplikacyjne  zwane  testami  użytkowymi  wykorzystując 

konkretne  aplikacje  biurowe  i  multimedialne  mierzą  czas  wykonywania  różnych  zadań,  np. 

przetwarzania  dokumentów  czy  obróbki  obrazu.  To  testy  aplikacyjne  są  narzędziami 

pozwalającymi na pomiar ogólnej wydajności urządzenia komputerowego, dzięki czemu dają 

bardziej obiektywne wyniki, niż testy syntetyczne mierzące wydajność jedynie jego wybranych 

komponentów – aktualnie w s.i.w.z. wyłącznie procesora.  

Wskazując  na  powyższe,  odwołujący  stwierdził,  że  zastosowany  w  postępowaniu 

syntetyczny test wydajnościowy CPUbenchmark jest:  

nieobiektywny,   

nieprecyzyjny,  

niepowtarzalny,  

niewiarygodny,  

 i  jako 

taki  nie  może  być  stosowany  w  postępowaniu  w  celu  określenia  wymaganych 

parametrów wydajności procesorów komputerowych.   

W ocenie odwołującego, powyższe cechy oznaczają, że zamawiający dokonując opisu 

przedmiotu  zamówienia  przy  jego  zastosowaniu  narusza  w  sposób  rażący  zasadę 

dokonywania  opisu  zamówienia  o  której  mowa    w  art.  29  ust  1  i  2  ustawy  P.z.p.  Opis 

zamówienia  jest  w  tej  sytuacji  niejednoznaczny  i  niekonkretny.  Wymaganie,  by  nabywane 

komputery w

yposażone były w procesor osiągający określony wynik w teście CPUbenchmark 

jest wymaganiem niejednoznacznym, gdyż punkt odniesienia nie jest stały. Dochodzi zatem 

do naruszenia art. 29 ust. 1, wprowadzającego zasadę, że „Przedmiot zamówienia opisuje się 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący,  za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty”.    Stosowane  przez  zamawiającego  odniesienia  do  wyników  testów  z 

określonego  przedziału  czasu  pozostawia  podstawową  wadę  takiego  opisu  przedmiotu 

zamówienia  polegającą  na  oderwaniu  postawionego  wymagania  od  obiektywnej  potrzeby 

z

amawiającego.  Odniesienie się do wyników z określonego przedziału czasu może ponadto 

prowadzić do naruszenia art. 29 ust. 2, poprzez utrudnienie uczciwej konkurencji. Będzie tak 

w  sytuacji, gdy  wyniki  ze wskazanego  okresu  odbiegają  od  wyników  faktycznie osiąganych 

przez procesor zainstalowany w oferowanym urządzeniu  co uniemożliwia ich zaoferowanie w 

przetargu.  Dodatkowo  z

amawiający  wskazuje  na  wymaganą  wydajność  punktową  w 


przedziale czasu określonym jako „w dowolnym dniu w okresie od dnia 19.03.2020 r. do dnia 

złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu”.  

W  ocenie  odwołującego,  opis  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  wymaganej 

wydajności  minimalnej  samego  procesora,  przy  jednoczesnym  pominięciu  wydajności 

zamawianego  zestawu  komputerowego,  stanowi  naruszenie  art.  29  ust.  2  ustawy  P.z.p., 

bowiem  ogranicza  konkurencyjność  postępowania  w  sposób  nieuzasadniony  przedmiotem 

zamówienia i jego sposobem użytkowania przez zamawiającego. Kwestionowany odwołaniem 

parametr  wydajności  samego  procesora  komputera  testem  syntetycznym  zaburza 

konkurencyjno

ść  postępowania  i  powoduje  faktyczną  nieporównywalność  ofert  w 

postępowaniu. Odwołujący zamierza zaoferować w postępowaniu komputery wyposażone w 

procesory  firmy  Intel.  Jako  zestawy  komputerowe  charakteryzują  się  one  znacznie  wyższą 

wydajnością niż porównywalne z nimi komputery z procesorami AMD. Tylko po to, aby spełnić 

wymaganie  z

amawiającego  zawarte  w  s.i.w.z.,  odnoszące  się  do  wydajności  w  teście 

syntetycznym  samych  procesorów,  koniecznością  staje  się  zaoferowanie  procesorów  Intel 

nieporównywalnych cenowo z AMD, co faktycznie powoduje, że w tej sytuacji ubieganie się o 

zamówienie  byłoby  czynnością  ekonomicznie  nieuzasadnioną.  W  ocenie  odwołującego, 

faktycznie realizacja zasady konkurencyjności w postępowaniu przez zamawiającego nie ma 

polegać  wyłącznie  na  dopuszczeniu  możliwości  złożenia  oferty  w  ogóle,  ale  na  stworzeniu 

warunków umożliwiających rzeczywistą konkurencję.  Z kolei dla wykonawcy celem ubiegania 

się  o  zamówienie  jest  uzyskanie  go  nie  zaś  tylko  teoretyczna  możliwość  złożenia  oferty. 

Aktualnie  o

dwołujący,  chcąc  zaoferować  komputery  z  procesorami  wiodącego  producenta 

procesorów - firmy Intel, pozbawiony jest realnej możliwości konkurowania w postępowaniu w 

celu uzyskania zamówienia z produktami AMD. Wykonawca nie zniweluje zaoferowaną ceną 

asorty

mentu, różnicy pomiędzy ofertami wynikającej z kwestionowanego parametru. Parametr 

samej  wydajności  procesora,  z  pominięciem  pozostałych  komponentów  sprzętowych,    a 

dodatkowo  przy  zastosowaniu  nieobiektywnego  narzędzia  testowego  w  postaci  testu 

syntetyczne

go, stanowi wyłącznie narzędzie nieuzasadnionego preferowania produktów AMD.  

W  ocenie  o

dwołującego,  w  przedmiotowym  postępowaniu,  aktualny  opis  przedmiotu 

zamówienia,    w  kwestionowanym  zakresie,  narusza w  sposób  oczywisty  zasady  udzielania 

zamówień  publicznych. Parametr  wydajności  samego  procesora  za pomocą   przywołanego 

testu syntetycznego faktyczne eliminuje konkurencyjność postępowania bez merytorycznego 

uzasadnienia.  P

arametr wydajności procesora, jako naruszający wprost ustawę P.z.p., winien 

być  w  aktualnym  kształcie  z  s.i.w.z.  usunięty  i  zastąpiony  wymaganiem  wydajności 

oferowanego  zestawu  komputerowego  weryfikowanym  za  pomocą  obiektywnych  testów 

aplikacyjnych. Tylko bowiem w ten sposób przywrócona zostanie zgodność postępowania z 

wymaganiami uczciwej konkurencji,  a 

dodatkowo, tylko w taki sposób zamawiający dokona w 


postępowaniu czynności wyboru oferty rzeczywiście najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 lit. a ustawy  P.z.p

., zgodnie z którym najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia 

najkorzystniejszy  bilans  ceny  lub  kosztu  i  innych  kryteriów  odnoszących  się  przedmiotu  do 

zamówienia publicznego. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  12  czerwca  2020  roku  zamawiający  wniósł  o  

oddalenie  odwołania  i  obciążenie  odwołującego  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami 

zastępstwa procesowego. 

Zamawiający wskazał, że nie naruszył art. 29 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 

ustawy  P.z.p.

,  bowiem  nie  ograniczył  konkurencji  w  przedmiotowym  postępowaniu. 

Ustanowienie parametru dotyczącego wydajności samego procesora, zamiast odwołania do 

wydajności całego zestawu komputerowego, czego domaga się odwołujący, w żaden sposób 

nie  ogranicza  możliwości  złożenia  oferty  przez  podmioty  działające  na  rynku  związanym  z 

dostawami tego typu sprzętów. Wykonawcy działający na rynku, są w stanie skonfigurować i 

zaoferować  komputery  stacjonarne  zgodne  z  oczekiwaniami  zamawiającego,  w  tym 

zawierające  procesor  osiągający  oczekiwane  wyniki  w  testach  syntetycznych  wskazanych 

przez  z

amawiającego.  Najlepszym  dowodem  powyższego  jest  fakt,  że  analogiczne 

wymagania, 

odwołujące się do wyników procesora osiąganych w testach syntetycznych, były 

zawierane  przez  z

amawiającego  w  uprzednio  prowadzonych  postępowaniach  dotyczących 

dostaw komputerów stacjonarnych i przenośnych w latach 2018-2020 r., w których wpływało 

do z

amawiającego po kilka ofert. W każdym z tych postępowań odwołujący również składał 

ofertę,  deklarując  przy  tym  możliwość  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

z

amawiającego  wskazanymi  w  s.i.w.z..  Co  więcej,  odwołujący  we  wcześniejszych 

postępowaniach nie kwestionował opisania parametrów wydajnościowych procesora poprzez 

odesłanie do testu Passmark. 

Zamawiający  wskazał,  że  opisanie  wydajności  procesora  za  pomocą  wymagań 

odnoszących się do wskazanego testu wydajności nie stanowi naruszenia przepisów ustawy 

P.z.

p. Odwołujący, pomimo iż zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia parametry nie 

ograniczają konkurencji, zmierza w istocie do doprowadzenia do zmiany ustalonych w sposób 

prawidłowy  wymagań  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niezgodny  z 

oczekiwaniami z

amawiającego, w celu uzyskania lepszej pozycji konkurencyjnej w stosunku 

do pozostałych wykonawców, co wynika wprost z treści odwołania. 

Zamawiający  stwierdził,  że  zastosowany  w  przedmiotowym  postępowaniu  opis 

przedmiotu zamówienia nie prowadzi do ograniczenia dostępu do zamówienia dla jedynie kilku 

wybranych wykonawców czy producentów działających na rynku dostaw sprzętu IT. Ustalenie 

testu wydajności dotyczącego wyłącznie procesora nie wyklucza możliwości złożenia oferty z 


procesorem  któregokolwiek  z  czołowych  producentów  działających  na  rynku,  zatem  zarzut 

naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. jest całkowicie chybiony. 

Zamawiający wyjaśnił, że benchmark jest programem lub pakietem programów, który 

mierzy  ogólną  wydajność  urządzenia  komputerowego  lub  wydajność  jego  pojedynczych 

elementów, takich jak procesor, karta graficzna, pamięć, dysk twardy itp. Stosowane do tej 

oceny  testy  dzielą  się  na  syntetyczne  i  aplikacyjne.  Testy  syntetyczne  mierzą  wydajność 

poszczególnych  elementów  zestawu  komputerowego,  np.  procesora  czy  karty  graficznej  i 

podają  wyniki  uniwersalne,  które  są  oderwane  od  tego,  jak  dany  zestaw  sprawdzi  się  przy 

zastosowaniu konkretnego oprogramowania. 

Testy syntetyczne, zostały specjalnie napisane 

do  zmierzenia  szybkości  wybranego  podzespołu  np.  wykonują  obliczenia  matematyczne, 

wykorzystują  kody  programistyczne,  oceniają  możliwości  obliczeniowe,  kompresję  i 

szyfrowanie  danych.  Testy  aplikacyjne  sprawd

zają  z  kolei  wydajność  danego  zestawu 

(procesora,  płyty  głównej,  dysku  twardego,  pamięci  operacyjnej)  dla  standardowych 

programów  pracujących  w  środowisku  MS  Windows  przy  pracy  na  najpopularniejszych 

programach  biurowych,  takich  jak  edytory  tekstu,  arkusze 

kalkulacyjne  czy  przeglądarki 

internetowe,  więc  są  oparte  o  popularne  aplikacje  komputerowe  i  standardowe  systemy 

operacyjne. Mierzą one zatem standardowe zestawy producentów, a nie przydatność wyrobów 

do  specyficznych  potrzeb  klientów.  Testy  te  analizują  głównie  ogólną  wydajność  jednostki 

centralnej  w  określonej  konfiguracji  i  abstrahują  zwykle  od  efektywności  operacji  wywołań 

systemowych. Testy aplikacyjne zwane także testami użytkowymi, wykorzystując konkretne 

aplikacje  biurowe  i  multimedialne,  mierzą  czas  wykonywania  różnych  zadań,  np. 

przetwarzania dokumentów czy obróbki obrazu, ale nie działanie innego typu oprogramowania 

niż to standardowe, uwzględniane przez twórcę danego testu aplikacyjnego. 

Zamawiający  stwierdził,  w  przedmiotowym  postępowaniu,  z  pełną  świadomością 

zastosował parametr wydajności dotyczący jednego z komponentów zamawianych zestawów 

komputerowych (procesora), który w żaden sposób nie zawęża kręgu podmiotów zdolnych do 

realizacji zamówienia, jak również nie sprawia, że nie jest możliwe porównanie złożonych ofert. 

Badanie  posiadania  określonej  wydajności  tego  komponentu  odbywa  się  w  oparciu  o 

powszechnie  dostępne  źródło,  do  którego  dostęp  mają  wszystkie  podmioty  działające  na 

rynku,  na  takich  samych  zasadach.  Zastosowany  opis  przedmiotu 

zamówienia  pozwala 

zaoferować procesor o praktycznie dowolnych parametrach technicznych (wymagania w tym 

zakresie  nie  są  wygórowane),  a  jedynym  warunkiem  jest  osiąganie  określonego  poziomu 

wydajności  we  wskazanym  teście.  Sposób  weryfikacji  tego  parametru  został  określony  w 

sposób jednoznaczny  i  precyzyjny,  testy  są  ogólnodostępne  i możliwe do  przeprowadzenia 

przez  każdy  podmiot  działający  na  rynku,  jak  również  nie  jest  ograniczona  możliwość 

weryfikacji i pobrania wyników przez dowolny podmiot ze wskazanej strony. 


Zamawiający,  stosując  do  oceny  spełniania  parametru  wydajności  procesora  testy 

syntetyczne, miał na uwadze, że odnoszą się one do wydajności tego konkretnego elementu 

komputera,  a  nie  całej  konfiguracji  sprzętowej,  której  wydajność  badają  z  kolei  testy 

aplikacyjne  sugerowane  przez  o

dwołującego.  Zbadanie  wydajności  jedynie  tego  jednego 

elementu  pozwala  na  zapewnienie  elastyczności  konfiguracji  w  przypadku  późniejszych 

modyfikacji  zestawu  komputerowego,  przy  jednoczesnym,  zachowaniu  pewnego  poziomu 

j

ego  wydajności,  bowiem  pomiar  wydajności  procesora  dokonany  w  testach  syntetycznych 

abstrahuje  od  dodatkowych  komponentów  sprzętu  i  dlatego  ich  późniejsza  wymiana  nie 

powoduje,  że  określony  w  s.i.w.z.  poziom  wydajności  tego  elementu  staje  się  całkowicie 

ni

eaktualny. Testy aplikacyjne natomiast badają wydajność ogólną zestawu komputerowego 

w oparciu o standardowe programy używane w typowej pracy biurowej i jako takie nie pokazują 

jaka  jest  wydajność  poszczególnych  elementów  zestawu,  w  tym  procesora.  Ponadto  testy 

aplikacyjne BAPCo SYSMark 2018, 

których zastosowanie sugeruje odwołujący, są nie tylko 

wykonywane  dla  określonej  konfiguracji  komputera  (określony  dysk,  płyta  główna,  pamięć 

RAM  i  procesor),  a  zmiana  na  inny  któregokolwiek  z  tych  elementów  powoduje  ich 

nieaktualność,  ale  również  testy  aplikacyjne  w  głównej  mierze  zależą  od  środowiska 

programistycznego (systemu operacyjnego Windows i zastosowanych do testów konkretnych 

aplikacji  działających  w  tym  systemie,  a  wybranych  przez  twórcę  testu).  Testy  aplikacyjne 

opierają  się  bowiem  na  ustandaryzowanych  konfiguracjach  sprzętowych  i  typowych 

konfiguracjach  systemowych  np.  weryfikują  wydajność  komputera  przy  pracy  typowego 

oprogramowania  biurowego,  jednak  nie  obrazują  wydajności  zestawu  przy  zastosowaniu 

innego 

niż to standardowe, użyte do testów, oprogramowanie. Zamawiający wskazał, że firma 

BAPCo w testach [email protected] uwzględnia aplikacje takie jak Adobe& [email protected] Pro DC, 

AutolT  3.3.14.2,  Instalator  BowPad64-2.3.3,  Google  ChromeTM,  [email protected]  Excel  e  2016, 

[email protected]  OneNote'  2016,  Microsofto  Outlook'  2016,  [email protected]  [email protected]  2016, 

Microsofte [email protected] 2016, Windows Zip . Natomiast, w przypadk

u komputerów zamawianych 

przez z

amawiającego, korzystać będą one jednocześnie z kilkudziesięciu dedykowanych do 

obsługi  KSI  ZUS  aplikacji  zainstalowanych  na  tych  stacjach,  które  nie  są  standardowym 

oprogramowaniem 

biurowym, 

oprogramowaniem 

autorskim 

ZUS 

oraz 

tzw. 

o

programowaniem dedykowanym, tworzonym dla ZUS przez firmy zewnętrzne. Są to aplikacje 

dedykowane dla Zakładu bądź wytworzone przez ZUS na użytek realizacji zadań ustawowych. 

Są one zainstalowane na stacjach roboczych, a ich jednoczesne użytkowanie obciąża właśnie 

w  głównej  mierze  procesor.  Aplikacje  te  są  używane  jednocześnie  na  danym  zestawie 

komputerowym, co d

odatkowo wymaga procesora o wyższej wydajności niż w komputerach 

wykonujących  standardowe  zadania  biurowe.  Ponadto  bieżąca  obsługa  klientów  i 

wykonywanie  zadań  ustawowych Zakładu wymaga skanowania i  przetwarzania dużej  ilości 

dokumentów, co wpływa na wykorzystanie mocy procesora i w związku z tym opis przedmiotu 


zamówienia  uwzględnia  właśnie  jego  wydajność.  Przy  takim  zastosowaniu  zamawianych 

zestawów,  na  pierwszy  plan  wysuwa  się  wydajność  procesora,  w  kontekście  zadań 

wykonywanych  przez  te  sprzęty,  a  nie  ogólna  wydajność  zestawu  mierzona  przy 

uwzględnieniu standardowych zastosowań biurowych i wybranych aplikacji na jakich operują 

testy BAPCo. 

Zamawiający  wskazał,  że  im  wyższa  wydajność  procesora,  tym  szybciej  będą 

przebiegały  takie  operacje,  jak  skanowanie,  praca  programów  do  rozpoznawania  tekstu, 

rozpakowywanie  archiwów  albo  wykonywanie  makr  w  złożonych  arkuszach  Excela,  czyli 

generalnie  procesy,  które  zależą  od  mocy  obliczeniowej  procesora.  Wydajność  zestawu 

komputerowego  określona przy  pomocy  testów aplikacyjnych nie będzie zatem  obrazowała 

wydajności  tych  komputerów  pracujących  z  aplikacjami  autorskimi  i  dedykowanymi 

funkcjonującymi  w  środowisku  ZUS,  zatem  zastosowanie  takich  testów  z  punktu  widzenia 

potrzeb  z

amawiającego jest  całkowicie pozbawione  sensu. W tym  bowiem  przypadku testy 

aplikacyjne  sporządzane  w  oparciu  o  standardowe  oprogramowanie  biurowe,  nie  będą 

odzwierciedlały rzeczywistej wydajności tego sprzętu pracującego w środowisku systemowym 

z

amawiającego.  Ponadto  weryfikowanie  wydajności  samego  procesora  daje  możliwość 

ustalenia  takiego  jej  poziomu,  który  zapewni,  że  w  całym  wieloletnim  cyklu  użytkowania 

sprzętu komputerowego w ZUS, który znacznie przekracza okres gwarancji i przy obecnym 

tempie  rozwoju  technologii  IT,  wydajność  komputera  nawet  przy  wymianie  innych 

podzespołów zostanie utrzymana na wystarczającym poziomie w całym cyklu życia. 

Zamawiający  zaznaczył,  że  z  uwagi  na  powyższe  uwarunkowania,  wydajność 

procesora  stanowi  dla  z

amawiającego  jeden  z  istotniejszych  parametrów  opisu  przedmiotu 

zamówienia. Uniezależnienie poziomu wydajności procesorów od ogólnej wydajności zastawu 

jako  całości  w  tym  oprogramowania  standardowego,  umożliwia  elastyczną  rozbudowę 

komputera i wymianę jego komponentów w całym cyklu użytkowania sprzętów, właśnie przy 

założeniu,  że  sam  procesor  mający  wyższą  wydajność,  daje  więcej  możliwości  zmian 

konfiguracji  przy  zachowaniu  porównywalnego  poziomu  wydajności  zestawu.  Ponadto,  jak 

wskazano wyżej, wydajność samego procesora ma znaczenie w przypadku równoczesnego 

korzysta

nia z kilku aplikacji autorskich i dedykowanych, przetwarzania dużej ilości skanów, jak 

również  wykonywania  na  nich  złożonych  obliczeń  w  przypadku  komórek  obsługujących 

płatników.  Zatem  zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  rzeczywistymi 

potrzebami,  przy  uwzględnieniu  jego  przyszłego  zastosowania.  Uwzględnienie  żądań 

o

dwołującego i nakazanie zmiany testów syntetycznych na aplikacyjne doprowadzi do sytuacji, 

w  której  zamawiający  zmuszony  będzie  nabywać  sprzęty  o  parametrach  technicznych 

nie

odpowiadających  jego  oczekiwaniom,  jak  również  utrudni  ubieganie  się  o  zamówienie 

wykonawcom  oferującym  tzw.  składaki,  a  postawi  w  uprzywilejowanej  pozycji  producentów 


komputerów  tzw.  firmowych.  Zmiana  testów  syntetycznych  dotyczących  procesora  na  testy 

ap

likacyjne  dotyczące  ogólnej  wydajności  całego  zestawu  komputerowego,  pozwoli 

wykonawcom na oferowanie komputerów z procesorami o niższej wydajności niż oczekiwana 

przez  z

amawiającego  i  wynikająca  z  ustanowionych  testów  syntetycznych.  Zarówno 

o

dwołujący, jak i przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, nie 

ukrywają, że postulowana przez nich zmiana rodzajów testów, z syntetycznych na aplikacyjne 

umożliwi  im  oferowanie  procesorów  o  słabszej  wydajności  niż  wskazana  przez 

z

amawiającego, a tym samym polepszy ich pozycję konkurencyjną. 

W ocenie zamawiającego, nieuprawnione jest również twierdzenie przystępującego po 

stronie  odwołującego,  że  przy  zachowaniu  pierwotnych  zapisów  dotyczących  parametrów 

procesora  z

amawiający  otrzyma  nieporównywalne  oferty.  Przyjęcie  takiej  argumentacji 

prowadziłoby  do  absurdalnego  wniosku,  że  wykonawcy  powinni  przedstawić  w  ofercie 

identyczne  co  do  każdego  parametru  technicznego  komputery,  bowiem  każda  różnica  w 

parametrach  technicznych  (w  zakresie  dopuszczonym  w  s.i.w.z.)  w  tym  zaoferowanie 

określonego  komponentu  o  wyższych  parametrach  niż  minimalne  określone  przez 

z

amawiającego,  skutkowałoby  nieporównywalnością  ofert.  Zastosowany  opis  parametrów 

procesora zapewnia całkowitą porównywalność ofert, bowiem przedmiotem zamówienia nadal 

jest  zestaw  komputerowy,  który  ma  spełniać  wymagania  minimalne  określone  przez 

z

amawiającego,  a  zaoferowanie  różniących  się  pomiędzy  sobą  podzespołów,  w  tym 

procesorów nie powoduje, że oferty stają się nieporównywalne. 

Zamawiający  wskazał,  że  oczywistym  jest,  że  wykonawcy  przygotowując  ofertę  tak 

dobierają  parametry  techniczne  oferowanego  komputera,  by  przy  zachowaniu  minimalnych 

wymagań  s.i.w.z.  móc  skonstruować  korzystną  cenowo  ofertę.  Jednakże  nie  uprawnia  to 

wykonaw

ców do ingerowania w wymagania zamawiającego, co próbuje uczynić odwołujący, 

by  wyłącznie  poprzez  zmianę  wymaganych  parametrów  podzespołów  uzyskać  możliwość 

konkurowania cenowego z innymi wykonawcami w tym postępowaniu. 

Zamawiający wskazał należy, że zarówno odwołujący, jak i przystępujący po stronie 

odwołującego, powołują się na dokładnie te same okoliczności i podnoszą te same zarzuty 

dotyczące stosowania testów syntetycznych. W odniesieniu do tych twierdzeń  zamawiający 

wskazał,  że  również  rekomendowane  przez  nich  testy  aplikacyjne  BAPCo  SYSMark  2018 

posiadają wady, które sprawiają, że wbrew wrażeniu jakie próbują oni wywrzeć, nie są one 

lepszym możliwym do zastosowania rozwiązaniem, co obrazuje poniższe porównanie. 

Testy syntetyczne (

zarzuty podnoszone odwołującego i przystępującego): 

Testy syntetyczne nie spełniają wymogu niezależności organizacji opracowującej dany 

zestaw testów, gdyż ich twórcami są firmy komercyjne; 


Metoda testowania i algorytm kalkulacji wyniku nie jest udokumentowany; 

Wyniki testów nie są powtarzalne; 

Wyniki testów udostępniane w Internecie ustalane są na podstawie testów wysyłanych 

przez użytkowników indywidulanych; 

Nie jest znana metoda kalkulacji wyniku testu prezentowanego w Internecie. 

Testy  aplikacyjne  (stanowisko  z

amawiającego  z  porównaniem  do  stanowiska 

odwołującego i przystępującego w zakresie zarzutów dotyczących testów syntetycznych): 

Ad.  1 Testom  aplikacyjnym  BAPCo SYSMark  2018  również  można  postawić  zarzut,  że nie 

spełniają  wymogu  niezależności,  bowiem  członkami tej  organizacji  są  takie  firmy  jak:  Acer, 

Dell, HewlettPackard, Hitachi, Intel, Inventec, Lenovo, Samsung, Western Digita13, a zatem 

producenci  tzw.  komputerów  firmowych,  którzy  standardowo  stosują  ten  rodzaj  testów  do 

badania wydaj

ności swoich produktów. Tytułem przykładu zamawiający wskazał, że jednym z 

zatwierdzonych laboratoriów BAPCo o statusie Gold jest firma Computex Sp. z o.o. Sp. k., 

czyli 

odwołujący.  Bez  znaczenia  jest  również  fakt,  że  testy  syntetyczne  są  opracowywane 

przez  firmę komercyjną,  bowiem  testy  aplikacyjne  BAPCo  są  odpłatne,  a  koszt  ich  zakupu 

wynosi  ok.  895  $  - 

2295  $.  W  przypadku  testów  syntetycznych  Passmark  możliwe  jest 

natomiast  korzystanie  z  30-

dniowej  nieodpłatnej  wersji  (trial),  co  umożliwia  ich 

przeprowadzenie przez każdy zainteresowany podmiot, zarówno oferujący tzw. składaki jak i 

komputery  firmowe.  Dostęp  do  testów  aplikacyjnych  BAPCo  m.in.  przez  ich  ceny  jest 

ograniczony  dla  wykonawców,  co  przekłada się na  listy  wyników  publikowanych  na  stronie 

BAPCo,  

na której liczba testów danej konfiguracji dla procesora jest znacznie mniejsza niż w 

testach Passmark, jak również bardziej odległe są daty ich przeprowadzenia. Zatem zarzut, 

zasadzający  się  na  argumentacji,  że testy  syntetyczne  są  komercyjne  i  wykonywane  przez 

indywidulanych  użytkowników,  podczas  gdy  testy  aplikacyjne  są  upowszechniane  przez 

organizację  BAPCo  zrzeszającą  czołowych  producentów  i  sprzedawców  komputerów 

firmowych, stanowiących jedynie fragment rynku dostaw komputerów, jest dla zamawiającego 

niezrozumiały. 

Ad. 2 W przypadk

u testów syntetycznych Passmark na oficjalnej stronie podane są zasady i 

instrukcje  ich  przeprowadzenia. 

Zamawiający  wskazał,  że  opis  testów  syntetycznych 

Passmark w niczym nie odbiega i nie ustępuje dostępnemu na stronie BAPCo opisowi testów 

aplikacyjnych 

SYSMark  2018.  W  szczególności  opisana  jest  metoda  testowa,  jak  również 

sposób  kalkulacji  wyniku,  polegający  na  uśrednieniu  wszystkich  wyników  testów 

przeprowadzonych przez użytkowników. Wynik publikowany na stronie cpubenchmark.net jest 

wynikiem  uśrednionym  z  kilku  tysięcy  pomiarów,  a  więc  możliwość  manipulacji  tym 


wskaźnikiem  przez  wykonawców,  wbrew  twierdzeniom  odwołującego  jest  znikoma,  jak 

również  podawane  są  tam  informacje  określające  margines  błędu.  Wyniki  testów  CPU 

publikowane  na  stronie  https://ww

w.cpubenchmark.net/cpu_list.php  zostają  zebrane  na 

podstawie zgłoszeń użytkowników na stronie Passmark. Sam test wydajności przeprowadza 

osiem różnych testów jednostki centralnej, a następnie uśrednia wyniki razem, aby określić 

punktację samego procesora. Zatem zarzut, że nieznana jest metoda testowania i kalkulacji 

wyniku jest bezpodstawny. 

Ad.  3  Argumentacja  dotycząca  braku  powtarzalności  wyników  testów  syntetycznych  jest 

całkowicie chybiona. Zamawiający nie kwestionuje, że dany wynik testu syntetycznego zależy 

od  konfiguracji  sprzętowej,  w  jakiej  procesor  zostanie  poddany  testom,  lecz  również  testy 

aplikacyjne bazują na dokładnie tej samej zależności, znaczenie ma bowiem wielkość pamięci 

RAM, dysku, rodzaj 

zastosowanej płyty głównej oraz karty graficznej, których zmiana wpływa 

na wyniki także testów aplikacyjnych. Przy czym w przeciwieństwie do testów aplikacyjnych 

test syntetyczny pokazuje, jaka wydajność samego procesora jest możliwa do uzyskania przy 

zastosowaniu różnych konfiguracji sprzętowych i umożliwia ich przeprowadzenie niezależnie 

od systemu operacyjnego i zastosowanego oprogramowania. Ponadto z uwagi na dużą liczbę 

testów  syntetycznych,  których  wyniki  są  uśredniane,  ryzyko  manipulacji  ogólnym  wynikiem 

branym pod uwagę jest znacznie mniejsze niż w przypadku znacznie mniejszej ilości testów 

aplikacyjnych.  W  przypadku  testów  BAPCo  SYSMark  2018  w  dużej  części  przypadków 

dostępne  są  jedynie  pojedyncze  wynik  testów  wykonane  dla  procesora  w  określonej 

konfiguracji, zatem nie obrazują one jaką wydajność osiąga procesor w różnych zestawieniach 

pozostałych  parametrów.  W  przypadku  testów  syntetycznych  dodatkowo  publikowane  są 

wyniki  5  ostatnich  testów  danego  procesora,  w  których  istnieje  możliwość  sprawdzenia  na 

jakiej konfiguracji były wykonywane. Zatem zarzut braku powtarzalności testów syntetycznych 

z  uwagi  na  fakt,  że  testom  podlegają  różne  konfiguracje  sprzętowe,  jest  nieuzasadniony, 

bowiem taka sama sytuacja ma miejsce w testach aplikacyjnych. 

Ad.  4 Odwołujący  stawia  zarzut,  że  wyniki  testów  syntetycznych  ustalane  są  na  podstawie 

testów  wysyłanych  przez  użytkowników  indywidualnych.  Niezrozumiałym  jest  dla 

z

amawiającego  zarzucanie,  że  taki  sposób  testowania  jest  nieprawidłowy,  bowiem  testy 

aplikacyjne z kolei wykonywane są w laboratoriach producentów i sprzedawców komputerów 

firmowych, którzy jednocześnie wprowadzają go na rynek i oczywistym jest, że w ich interesie 

jest, 

by  dany  zestaw  prezentował  jak  najlepsze  wyniki  pod  kątem  wydajności.  Zatem 

twierdzenie w takich okolicznościach, że testy syntetyczne wykonywane przez użytkowników 

indywidulanych,  którzy  prowadzą  je  badając  rzeczywistą  wydajność  osiąganą  przez  dany 

procesor  w  różnych konfiguracjach  sprzętowych,  są  mniej  wiarygodne  niż  testy  aplikacyjne 

przeprowadzane  przez  producentów  i  sprzedawców  komputerów  firmowych  jest  zupełnie 


nieuzasadniony.  Ponadto, 

zamawiający  wskazał,  że  wyniki  testów  aplikacyjnych  nie 

uwzględniają znacznej części rynku komputerów tzw. składaków. W przypadku ustanowienia 

przez Zamawiającego w SIWZ punktu odniesienia do testów aplikacyjnych BAPCo SYSMark 

2018,  wykonawca  oferujący  tzw.  składaki  zmuszony  byłby  do  przygotowania  zestawu 

testowego,  zakupu  oprogramowania  BAPCo  do  testów  oraz  przeprowadzenia  testów  tego 

zest

awu  i  dostarczenia  ich  wyników  zamawiającemu  na  etapie  postępowania,  przy  czym 

z

amawiający nie miałby faktycznej możliwości ich weryfikacji w oparciu np. o ogólnodostępne 

dane ze strony internetowej. W przypadku testów syntetycznych, wykonawca nie tylko nie musi 

nabywać  żadnego  oprogramowania  do  prowadzenia  testów  lecz  również  nie  musi  ich 

przeprowadzać  indywidulanie  dla  oferowanego  zestawu,  a  może  skorzystać  z  informacji 

przestawionych  na  stronie  www.cnubenchmark.net,  a  z

amawiający  ma  możliwość  ich 

weryfikacji.  Odmienne  rozwiązanie,  które  zdaje  się  sugerować  przystępujący,  zakładałoby 

prowadzenie  przez  z

amawiającego  testów  aplikacyjnych  jest  również  niemożliwe  do 

zastosowania ze względów praktycznych. Wymagałaby to bowiem przedstawienia próbki (w 

pełni skonfigurowanego zestawu testowego) przez każdego z wykonawców, stworzenia przez 

z

amawiającego  warunków  technicznych  (laboratorium)  do  przeprowadzenia  testów  oraz 

zapewnienia każdemu z wykonawców możliwości udziału w tych testach i weryfikowalności 

ich przeprowadzenia. Rozwiązanie to ze względów praktycznych i organizacyjnych leżących 

po  stronie  z

amawiającego,  przy  liczbie  średnio  składanych  ofert  w  postępowaniach  byłoby 

nieracjonalne i pociągające za sobą nadmierne koszty, które przy uwzględnieniu możliwości 

zastosowania testów syntetycznych byłoby nieuzasadnione. 

Ad. 5 Zarzut dotyczący braku możliwości weryfikacji wyniku testu syntetycznego wskazanego 

na  stronie  www.cpubenchmark.net,  jest  całkowicie  nieuzasadniony  bowiem  zasady 

prowadzenia  testu  sposób  podawania  wyniku  średniego  jest  opisany  na  podstronie 

https:/(www.cpubenchrnark.net/cpu 

test 

info. 

htm

l  i  został  przedstawiony  przez 

z

amawiającego  powyżej.  Odnosząc  się  z  kolei  do  twierdzeń  odwołującego,  o  zmienności 

wyników  testów  syntetycznych  w  czasie,  zamawiający  wskazał,  że  w  celu  uniknięcia 

wątpliwości,  z  jakiej  daty  wynik  będzie  decydujący,  zamawiający  przewidział  również 

odpowiedni okres czasu, w którym osiągane wyniki procesorów będą brane pod uwagę przy 

ocenie spełniania wymagań określonych w Załączniku nr 9 do s.i.w.z. poz. 1, zatem późniejsze 

jego  zmiany,  wskazane  w 

przykładzie  przywołanym,  przez  odwołującego,  pozostają  bez 

wpływu na ocenę spełnienia tergo wymagania. 

Zamawiający  wskazał,  że  że  odnośnie  wymagań  dotyczących  opisu  przedmiotu 

zamówienia, sam przystępujący po stronie odwołującego, w wydanym przez siebie Poradniku 

7  wyjaśniał,  że  „sugerowany  sposób  wykorzystania  narzędzia,  jakim  są  testy  aplikacyjne 

traktować  należy  wyłącznie  jako  przykład,  a  nie  jako  jedyne  rozwiązanie(...).  Ustalenie 


prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia nie może być  dokonane w oderwaniu od celu, 

jakiemu ma 

służyć nabywane urządzenie.” W dokumencie tym przystępujący sam wskazuje, 

że  przyczyną,  dla  której  kwestionuje  opisywanie  wydajności  poszczególnych  elementów 

komputera, 

jest  fakt,  że  „Urządzenia  złożone  z  elementów  o  określonych  parametrach 

minimalnych  mogą  być  produkowane  przez  nielicznych  lub  wręcz  przez  tylko  jednego 

producenta”. Z taką sytuacja nie mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu, bowiem 

zastosowany opis przedmiotu zamówienia nie wprowadza zawężenia do produktów jednego 

producenta. 

W ocenie zamawiającego, odwołujący, oferujący komputery firmowe, próbuje bowiem 

uzyskać  uprzywilejowaną  pozycję  poprzez  dostosowanie  rodzaju  testów  wskazanych  w 

s.i.w.z.,  do  takich, 

które sam  stosuje do  swoich produktów, jako zatwierdzone laboratorium 

testowe  BAPCo. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  przypadku  wykonawców  oferujących  tzw. 

składaki, musieliby oni ponieść koszty związane z zakupem oprogramowania, wcześniejszą 

konfiguracją  sprzętu  w  celu  przeprowadzenia  testów  przed  złożeniem  oferty,  co  stawia  w 

uprzywilejowanej  pozycji  p

roducentów  komputerów  firmowych  już  z  tych  testów 

korzystających.  Ponadto  jak  wynika  z  instrukcji  zawartej  na  stronie  BAPCo,  również  wyniki 

testów  aplikacyjnych  zależą  od  konfiguracji  poszczególnych  elementów  a  powtarzalność 

wyników  następuje  tylko,  gdy  konfiguracja  jest  w  kolejnych  testach  zachowana.  Zatem 

zastosowanie testów aplikacyjnych może być odpowiednie tylko w przypadku, gdy testowanie 

aplikacji  odbywa  się  w  warunkach  i  w  oparciu  o  aplikacje,  w  jakich  komputer  będzie 

rzeczywiście  wykorzystywany.  Testy  BAPCo  SYSmark  mierzą  wydajność  komputera 

wykonując  zestaw  operacji  najczęściej  wykonywanych  przez  standardowe  wybrane 

oprogramowanie działające na systemie operacyjnym Windows, przy czym wynik punktowy 

ustalany jest w oparciu o czas potrzebny na ich wykonanie, natomiast z

amawiający nie tylko 

dopuszcza równoważny system operacyjny, lecz również zakłada użytkowanie zamawianych 

zestawów  z  innymi  niż  typowe  aplikacjami  biurowymi.  Przywołane  przez  odwołującego 

przykłady  innych  postępowań  dotyczących  np.  zakupu  komputerów  dla  uczniów  są 

nieadekwatne bowiem odnoszą się do innego zastosowania sprzętu. Porównywanie wyników 

może  odbywać  się  natomiast  wyłącznie  w  przypadku  gdy  dotyczą  dokładnie  takiej  samej 

kon

figuracji (tych samych podzespołach) i tym samym oprogramowaniu, a zamawiający nie 

może narzucić wykonawcom konkretnych podzespołów, z jakich składać się mają komputery. 

Ponadto  zastosowanie w  rzeczywistej  pracy  sprzętu  innego  oprogramowania  powoduje,  że 

testy te są niemiarodajne, gdyż pozostałe nieuwzględnione w nich aplikacje mogą wpływać na 

ocenę  wydajności  wynikającą  z  testów  aplikacyjnych.  Jak  wskazał  zamawiający,  zestawy 

komputerowe będą wykorzystywały aplikacje autorskie ZUS i oprogramowanie dedykowane. 


Zamawiający  podkreślił,  że  wywody  odwołującego  dotyczące  zawartego  w  s.i.w.z. 

oprogramowania, 

nie  odnoszą  się  do  informacji,  na  jakich  programach  będą  pracować 

użytkownicy  zestawu  komputerowego,  a  zostały  zawarte  wyłącznie  w  celu  określenia 

parametrów  równoważności  do  systemu  MS  Windows,  które  zamawiający  musiał  opisać 

zgodnie z przepisami ustawy P.z.

p. Oczywistym jest, że do listy takiego oprogramowania nie 

mogło zostać dodane oprogramowanie autorskie i dedykowane funkcjonujące w ZUS, gdyż 

nie  służy  ono  do  wyznaczenia  zakresu  równoważności  do  systemu  Windows.  Istotnym  w 

powyższym  kontekście  jest  również,  że  zamawiający  dopuszczał  równoważne  systemy 

operacyjne do MS Windows, a w przypadku ich zaaferowania przez  wykonawcę, nie ma w 

ogóle  możliwości  prowadzenia  testu  aplikacyjnego,  BAPCo  który  w  całości  opiera  się  na 

systemie operacyjnym Windows. 

Zamawiający  wskazał,  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  zasięgnął  opinii 

biegłych  z  Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego,  zrzeszającego  specjalistów  i 

rzeczoznawców  z  zakresu  IT,  którzy  potwierdzili  słuszność  twierdzeń  zamawiającego, 

przedstawionych w odpowiedzi na odwołanie. 

Zamawiający  stwierdził,  że  przywoływane  zarówno  przez  odwołującego,  jak  i 

p

rzystępującego po stronie odwołującego, rekomendacje UZP, stanowią jedynie zbiór zaleceń 

o charakterze ogólnym i nie analizują okoliczności konkretnego przypadku, jak również z uwagi 

na ich n

iewiążący charakter nie mogą stanowić uzasadnienia stawianego przez odwołującego 

zarzutu.  Wskazał,  że  rekomendacje  w  zakresie  zastosowania  testów  aplikacyjnych  nie  są 

wynikiem własnych analiz UZP ale prostym powieleniem stanowiska przystępującego, który 

br

ał udział w ich tworzeniu. Zatem dowody przedstawione przez przystępującego stanowią w 

istocie  powielenie  jego  własnego  stanowiska.  Zamawiający  wskazał,  że  PIIT  jest 

stowarzyszeniem, które zgodnie z informacjami wskazanymi w statucie, reprezentuje interesy 

swoich  członków,  czyli  prywatnych  firm  działających  na  rynku  informatycznym, 

teleinformatycznym  i  telekomunikacyjnym,  w  tym  min.  zgodnie  ze  statutem  prowadzi 

działalność  lobbingową,  zatem  ich  twierdzenia  należy  oceniać  również  przez  pryzmat 

rzeczywistych 

celów,  jakim  służą.  Niniejsze  odwołanie  zmierza  do  nieuprawnionej  zmiany 

zapisów  s.i.w.z.,  które  nie  ograniczają  konkurencji.  Sam  odwołujący  wskazuje  bowiem,  że 

„Komputery jakie odwołujący zamierza zaoferować w postępowaniu wyposażone w procesory 

firmy  Int

el,  jako  zestaw  komputerowy  mają  znacznie  wyższą  wydajność  niż  porównywalne 

komputery z procesorami AMD. Mimo to, tylko po to aby spełnić wymaganie Zamawiającego 

zawarte  w  SIWZ,  odnoszące  się  do  wydajności  w  podanym  teście  samych  izolowanych 

procesorów, koniecznością staje się zaoferowanie procesorów nieporównywalnych cenowo, 

co  faktycznie  powoduje,  że  w  tej  sytuacji  ubieganie  się  o  zamówienie  byłoby  czynnością 

nieuzasadnioną ekonomicznie”  


Zamawiający wskazał, że opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w sposób 

precyzyjny, jednoznaczny, nie preferuje żadnego wykonawcy ani określonego produktu i został 

sporządzony w oparciu o odniesienie do minimalnego poziomu oczekiwanych wymagań, który 

może  spełnić  bardzo  duża  ilość  produktów  pochodzących  od  różnych  producentów.  Opis 

przedmiotu zamówienia został dokonany w oparciu o obiektywizowane jego cechy ustalane 

przez  powszechnie  dostępne  mierniki  i  umożliwia  konkurowanie  przez  szeroki  krąg 

wykonawców ofertami składanymi w tym postępowaniu. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  5000  szt.  komputerów  stacjonarnych  wraz  z 

wyposażeniem  dodatkowym  oraz  5000  szt.  monitorów.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w dniu 18.03.2020 r. 

Zamawiający  w  załączniku  nr  9  do  s.i.w.z.  -  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna 

komputerów, wskazał wymagane parametry techniczne, jakie spełniać mają oferowane przez 

w

ykonawców urządzenia, w tym m.in. w poz. 1 (treść z uwzględnieniem modyfikacji nr 1 i 2 z 

dnia 24.04.2020 r.) zawarł wymóg dotyczący procesora oferowanego komputera: 

Wielordzeniowy,  zgodny  z  architekturą  x86-64,  obsługujący  64-bitowe  instrukcje, 

umożliwiający uzyskanie w teście wydajnościowym minimum 7000 pkt. w dowolnym dniu w 

okresie  od  dnia 

19.03.2020  r.  do  dnia  złożenia  oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu 

(kolumna  Passmark  CPU 

Mark)  w  benchmarku  CPU  dostępnym,  na  stronie: 

https.v//.www.cpubenchmark.net/cpu list.php. 

Procesor  powinien  pochodzić  z  linii  produkcyjnej,  której  pierwsza  produkcja  tego 

procesora jest nie starsza niż z Il kw. 2019 r. Datę pierwszej produkcji podanego procesora 

musi 

potwierdzać 

strona 

producenta 

(w 

tym 

podstrony): 

https.'//ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark.html#@Processors 

lub 

https://www.amd.com/en/products/specifications/processors. 

Zgodnie z zapisami s.i.w.z. (pkt 4.3.1.2.), 

wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz 

z ofertą specyfikacji technicznej zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wzorem z 

z

ałącznika nr 10 do s.i.w.z., jako tzw. dokumentu przedmiotowego, czyli potwierdzającego, że 

ofe

rowane  dostawy  spełniają  wymagania  zamawiającego  wskazane  w  załączniku  nr  9  do 

s.i.w.z. 


Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Zarzut odwołania opiera się na naruszeniu art. 29 ust 1 oraz art. 29 ust. 2 w zw. z art. 

7 ust 1 ustawy P.z.p. 

poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, 

niekonkretny  i  prowadzący  do  naruszenia  zasady  równości    i  uczciwej  konkurencji.  Zarzut 

dotyczy  kwestii  wyboru  testu  wydajnościowego.  Odwołujący  domaga  się  usunięcia  ze 

s

zczegółowej specyfikacji technicznej komputerów - Załącznik nr 9 do s.i.w.z. pkt 1 „Procesor” 

wymogu  wydajności  samego  procesora  ustalonego  przy  zastosowaniu  testu  syntetycznego 

cpubenchmark.net  i  zastąpieniu  go  wymaganym  wynikiem  wydajności  dla  zestawu 

komputerowego  testem  aplikacyjnym  (przykładowo  BAPCo  SYSmark®  2018  na  ustalonym 

przez z

amawiającego poziomie).  

Pojęcie  „opis  przedmiotu  zamówienia”  występuje  wyłącznie  w  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.) oraz w drukach ZP-1 i ZP-

2.  Sporządzanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  należy  do  wyłącznych  uprawnień  oraz 

obowi

ązków  zamawiającego  i  jest  jedną  z  najważniejszych  czynności  związanych  z 

przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ wskazuje na 

rzeczywiste potrzeby zamawiającego. 

Zasady  sporządzania  opisu  przedmiotu  zamówienia  zostały  określone  w  art.  29-31 

ustawy  P.z.

p.  Opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niezbędny  dla  prawidłowego  ustalenia 

wartości  zamówienia,  a  w  konsekwencji  do  zastosowania  właściwego  trybu  udzielenia 

zamówienia. Odzwierciedla on rzeczywiste potrzeby zamawiającego, umożliwia wykonawcy 

obliczenie ceny oferty oraz, zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, 

że wszyscy wykonawcy rozumieją opis przedmiotu zamówienia tak samo. 

Zamawiający  nie  może  opisywać  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  mógłby 

utrudniać  uczciwą  konkurencję  (art.  29  ust.  2  ustawy  P.z.p.).  Postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej 

przyczyny  chociażby  jednego  wykonawcy  z  możliwości  złożenia  oferty,  stwarzając 

korzystniejsz

ą sytuację pozostałym wykonawcom. W wyroku KIO/UZP 434/09 wskazano, że 

„Określenie  przedmiotu  zamówienia  powinno  być  poparte  obiektywnymi  i  uzasadnionymi 

potrzebami  Zamawiającego.  Ograniczenie  w  swobodzie  określenia  przedmiotu  zamówienia 

wskazuje  norma  art

.  29  p.z.p.,  która  zakazuje  takiego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  który 

utrudnia  uczciwą  konkurencję  poprzez  użycie  takich  sformułowań,  które  powodują 


uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im 

złożenie  oferty.  Przejawem  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  jest  nie  tylko  opisanie 

przedmiotu  zamówienia z  użyciem  oznaczeń  wskazujących na konkretnego  producenta  lub 

konkretny  produkt  albo  z  użyciem  parametrów  wskazujących  na  konkretnego  producenta, 

dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do 

parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego 

i  które  uniemożliwiają  udział  niektórych  wykonawcom  w  postępowaniu,  ograniczając  w  ten 

sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia”. 

Z  powyższego  wynika  a  contrario,  że  –  pomimo  konieczności  zachowania  zasady 

uczciwej  konkurencji 

–  zamawiający  ma  prawo  opisać  przedmiot  zamówienia  w  sposób 

uwzględniający  jego  uzasadnione  potrzeby.  To  zamawiający  jako gospodarz  postępowania 

określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel jaki zamierza 

osiągnąć. 

W  rozpoznawanej  sprawie  istota  sporu  polega  na  tym,  iż  zamawiający  wymaga 

zastosowania  testu  syntetycznego,  badającego  wydajność  samego  procesora,  natomiast 

odwołujący  domaga  się  zastąpienia  testu  syntetycznego  testem  aplikacyjnym,  który  bada 

wydajność całego systemu komputerowego. Zakwestionowany w odwołaniu wymóg wymaga 

zatem wykazania, iż jest on uzasadniony obiektywnymi potrzebami zamawiającego. 

Zamawiający  w  postępowaniu  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  sposób 

wyczerpujący  wykazał  zasadność  zawarcia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  spornego 

parametru. 

W szczególności podniósł, że zbadanie wyłącznie wydajności procesora pozwala 

na  zapewnienie  elastyczności  konfiguracji  w  przypadku  późniejszych  modyfikacji  zestawu 

komputerowego, przy jednoczesnym, zachowaniu p

ewnego poziomu jego wydajności. Testy 

aplikacyjne  natomiast  badają  wydajność  ogólną  zestawu  komputerowego  w  oparciu  o 

standardowe programy używane w typowej pracy biurowej i jako takie nie pokazują jaka jest 

wydajność  poszczególnych  elementów  zestawu,  w  tym  procesora.  Ponadto,  w  przypadku 

testów aplikacyjnych, zmiana jednego elementu powoduje ich nieaktualność. Podkreślił, że z 

zamawiane  komputery 

korzystać  będą  jednocześnie  z  kilkudziesięciu  dedykowanych  do 

obsługi  KSI  ZUS  aplikacji  zainstalowanych  na  tych  stacjach,  które  nie  są  standardowym 

oprogramowaniem 

biurowym, 

oprogramowaniem 

autorskim 

ZUS 

oraz 

tzw. 

oprogramowaniem  dedykowanym, tworzonym 

dla ZUS przez firmy zewnętrzne. Aplikacje te 

są  używane  jednocześnie  na  danym  zestawie  komputerowym,  co  dodatkowo  wymaga 

procesora  o  wyższej  wydajności  niż  w  komputerach  wykonujących  standardowe  zadania 

biurowe.  Ponadto  bieżąca  obsługa  klientów  i  wykonywanie  zadań  ustawowych  Zakładu 

wymaga skanowania i przetwarzania dużej ilości dokumentów, co wpływa na wykorzystanie 


mocy  procesora  i  w  związku  z  tym  opis  przedmiotu  zamówienia  uwzględnia  właśnie  jego 

wydajność. Przy takim zastosowaniu zamawianych zestawów, na pierwszy plan wysuwa się 

wydajność  procesora,  w  kontekście  zadań  wykonywanych  przez  te  sprzęty,  a  nie  ogólna 

wydajność  zestawu  mierzona  przy  uwzględnieniu  standardowych  zastosowań  biurowych  i 

wybranych  aplikacji  na  jakich  op

erują  testy  BAPCo.  Zamawiający  podkreślił,  że  wydajność 

procesora stanowi dla niego 

jeden z istotniejszych parametrów opisu przedmiotu zamówienia. 

Uniezależnienie poziomu wydajności procesorów od ogólnej wydajności zastawu jako całości 

w  tym  oprogramowania 

standardowego,  umożliwia  elastyczną  rozbudowę  komputera  i 

wymianę jego komponentów w całym cyklu użytkowania sprzętów, właśnie przy założeniu, że 

sam  procesor  mający  wyższą  wydajność,  daje  więcej  możliwości  zmian  konfiguracji  przy 

zachowaniu porównywalnego poziomu wydajności zestawu. Zamawiający podniósł także, że 

uwzględnienie żądań odwołującego i nakazanie zmiany testów syntetycznych na aplikacyjne 

do

prowadzi  do  sytuacji,  w  której  zamawiający  zmuszony  będzie  nabywać  sprzęty  o 

parametrach  technicznych  nie

odpowiadających  jego  oczekiwaniom,  jak  również  utrudni 

ubieganie  się  o  zamówienie  wykonawcom  oferującym  tzw.  składaki,  a  postawi  w 

uprzywilejowanej pozycji producentów komputerów tzw. firmowych.  

Argumentacja  odwołującego  podniesiona  w  treści  odwołania  nie  opierała  się  na 

wykazaniu, że zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia odwołującemu 

bądź  innym  wykonawcom  złożenie  oferty,  ale  że  rozwiązanie,  które  odwołujący  posiada  w 

swojej ofercie, jest nieporównywalne cenowo z rozwiązaniem wymaganym w postępowaniu. 

Odwołujący podniósł, że w realizacji zasady konkurencyjności chodzi o stworzenie warunków  

dla ubiegania się w celu możliwości uzyskania zamówienia. W tej sytuacji odwołujący, chcąc 

zaoferować  komputery  z  procesorami  wiodącego  producenta  procesorów  firmy  Intel, 

pozbawiony  jest  realnej  możliwości  konkurowania  w  postępowaniu  w  celu  uzyskania 

zamówienia, bowiem nie zniweluje zaoferowaną ceną asortymentu różnicy pomiędzy ofertami 

wynikającej z kwestionowanego parametru.  

Izba  wskazuje,  że  zamawiający,  dokonując  opisu  przedmiotu  zamówienia,  nie  ma 

obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom 

działającym  na  rynku  w  danej  branży.  Prawie  nigdy  nie  jest  możliwe  opisanie  przedmiotu 

zamówienia,  który  w  ten  czy  inny  sposób  nie  uniemożliwia  części  wykonawcom  w  ogóle 

złożenie  oferty,  a  niektórych  stawia  w  uprzywilejowanej  pozycji.  Warunkiem  nienaruszania 

konkurencji jest w takim przypadku brak uniemożliwiania z góry niektórym podmiotom udziału 

w  postępowaniu bez  uzasadnienia w  obiektywnych potrzebach  i  interesach  zamawiającego 

oraz  brak  sytuacji,  w  której  uprzywilejowanie  danych  wykonawców  osiągnie  rozmiary 

faktycznie przekreślające jakąkolwiek konkurencję. Za naruszenie zasad uczciwej konkurencji 

nie można uznać sytuacji, w której oferty nie może złożyć każdy wykonawca z danej branży z 


uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat produktu o wymaganej przez 

zamawiającego  funkcjonalności  bądź  produkt  ten  w  danej  konfiguracji  jest  droższy  niż 

pro

dukty konkurentów. 

Powyższe  potwierdza  orzecznictwo  Zespołu  Arbitrów  i  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

m.in. wyrok ZA z dnia 28 czerwca 2000 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-602/00 oraz wyrok KIO z 30 

lipca  2012  roku  sygn.  akt  KIO  1516/12,  zgodnie  z  którymi  wskazanie  w  s.i.w.z.  wymogów 

technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez odwołującego 

lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia 

określony został w sposób naruszający zasadę z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Dopiero  w  piśmie  procesowym  z  dnia  19  czerwca  2020  roku  odwołujący 

zakwestionował potrzebę zamawiającego żądania wymagania badania wydajności procesora 

testem  syntetycznym. 

Argumentacja  odwołującego  opiera  się  jednak  wyłącznie  na 

stwierdzen

iu, iż zamawiający nie potrzebuje testu do badania wydajności procesora, ale test 

do  badania  wydajności  zestawu  komputerowego.  Teza  ta  nie  została  jednak  przez 

odwołującego w żaden sposób udowodniona.  

I

nicjatywa  dowodowa  odwołującego  dotyczyła  wyłącznie  wykazania  wad  testu 

syntetycznego  Passmark  oraz  możliwości  wykorzystania  testu  aplikacyjnego  do  badania 

wydajności  komputerów.  Tym  samym  Izba  uznała  złożone  przez  odwołującego  wnioski 

dowodowe za nietrafne, jako nieodnoszące się do istoty sporu. Izba za takowe uznała również 

dowody złożone przez zamawiającego, a odnoszące się do testów aplikacyjnych. 

Izba oddaliła wnioski dowodowe zamawiającego w postaci informacji z otwarcia ofert 

w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego. Izba uznała, że okoliczności, 

które  miałyby  zostać  wykazane  tymi  dowodami,  nie  były  pomiędzy  stronami  sporne. 

Odwołujący nie podnosił bowiem, że nie jest w stanie złożyć w ogóle oferty, ale że jego oferta 

nie będzie konkurencyjna wobec ofert innych wykonawców. 

Złożoną  przez  zamawiającego  opinię  biegłych  PTI  Izba  uznała  za  wyjaśnienie 

stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska zamawiającego.  

Izba podkreśla, iż rozstrzygnięcie sporu polega na zajęciu stanowiska w sprawie, czy 

zamawiający  wykazał,  że  wymóg  zbadania  wydajności  procesora  za  pomocą  testu 

syntetycznego jest jego obiektywną potrzebą. W ocenie Izby argumentacja zamawiającego w 

tym  zakresie,  podniesiona  w  szczególności  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  nie  została  przez 

odwołującego  zakwestionowana.  Stanowisko  odwołującego  opierało  się  wyłącznie  na 

stwierdzeniach,  że  ten  wymóg  nie  jest  uzasadniony  potrzebami  zamawiającego,  lecz 

stanowisko to nie zostało udowodnione. Izba wskazuje, że to na odwołującym ciążył  w tym 


zakresie obowiązek udowodnienia podnoszonych przez niego tez, zgodnie z art. 190 ust. 1 

ustawy P.z.p. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1 pkt 1, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:    ………………..…. 


wiper-pixel