KIO 675/20 WYROK dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt KIO 675/20 

WYROK 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę: Zakład 

Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rudzie 

Śląskiej

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Katowicką  Infrastrukturę 

Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy: 

TKS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp  

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 7  

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  jego  zastosowanie  i  wykluczenie  odwołującego  

z postępowania, a w konsekwencji odrzucenie złożonej przez niego oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp pomimo, że odwołujący 

nie  przeds

tawił  informacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  mogących  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie  doświadczenia  wskazanego  w  ofercie  kierownika 

budowy 

i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego  

z  postępowania  oraz  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą  oraz  dokonanie  powtórnej 

czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 


W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża 

zamawiającego: 

Katowicką  Infrastrukturę 

Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Zakład  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Rudzie Śląskiej, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego:  Katowickiej  Infrastruktury  Wodociągowo 

Kanalizacyjnej  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  na  rzecz  wykonawcy: 

Zakładu  Instalacji  Sanitarnych  i  Robót  Inżynieryjnych  SANEL  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą w  Rudzie  Śląskiej  kwotę  23  600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego,  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 675/20 

UZASADNIENIE 

Katowicka  Infrastruktura  Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Katowicach  - 

dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest: 

Uporządkowanie  systemu  odprowadzania  wód  opadowych  w  zlewni  ul.  Dytrycha,  ul.  Pod 

Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”); znak sprawy 

zamawiającego KIWK/PN/08/1/2019/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.4_POD_MŁYNEM. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej „ustawa Pzp”. W dniu  13  listopada  2019 r.  ogłoszenie  

o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

2019/ S 219-538433. 

W dniu 30 marca 

2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione przez wykonawcę: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej „odwołujący”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego  oraz  zaniechań  czynności,  do  których 

zamawiający  był  zobowiązany  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp,  zarzucając 

zamawiającemu naruszenie poniższych przepisów ustawy Pzp: 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  jego  zastosowanie  i  wykluczenie 

o

dwołującego z postępowania, a w konsekwencji odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy P

zp, pomimo że odwołujący nie przedstawił 

in

formacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego,  mogących  mieć  istotny  wpływ  

na decyzje podejmowane przez z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w zakresie doświadczenia Kierownika Budowy Pana M. S.; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  TKS  Sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  

w Katowicach (dalej „TKS” lub „przystępujący”) z postępowania, pomimo iż wykonawca 

ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

z

amawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że osoba wskazana do pełnienia 

funkcji  Kierownika  Budowy,  Pan  L.  W.  posiad

a  doświadczenie  oceniane  przez 

z

amawiającego  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  doświadczenie  personelu  wykonawcy 


wyznaczonego  do  realizacji  zadania 

lub  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przeds

tawił  informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  a  mające 

isto

tny  wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

w  ramach  kryterium 

doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji 

zadania; 

z ostrożności: 

3.  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez poprawienie w ofercie TKS omyłek, pomimo że brak było podstaw do dokonania 

tej czynności, gdyż omyłki występujące w ofercie tego wykonawcy nie stanowią żadnej  

z  omyłek  stypizowanych  w  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp,  a  ich  poprawienie  doprowadziło  

do niedopuszczalnej na tym etapie postępowania zmiany treści oferty TKS; 

4.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  TKS,  pomimo  że  jest  ona  niezgodna  z  treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie, w jakim w pozycji 

4.2.36,  4.2.37,  4.2.38  Przedmiaru  robót  PR-2  wykonawca  ten  podał  inną  cenę 

jednostkową i inną wartość za całą pozycję przy jednym komplecie zespołu zbiorników, 

gdyż  nie  jest  możliwe  ustalenie  ceny  za  wykonanie  robót  ujętych  w  tych  pozycjach 

przedmiaru; 

5.  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzuc

enia oferty  złożonej  przez  TKS  pomimo,  że zawiera  ona błąd  w  obliczeniu ceny  

w zakresie, w jakim w pozycji 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38 Przedmiaru robót PR-2 wykonawca 

ten podał inną cenę jednostkową i inną wartość za całą pozycję przy jednym komplecie 

zespołu zbiorników, a zatem nie jest możliwe ustalenie ceny za realizację przez TKS robót 

ujętych w tych pozycjach przedmiaru. 

W związku z powyższymi naruszeniami odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego 

odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu:  

1.  uniew

ażnienia czynności wykluczenia odwołującego z postępowania; 

unieważnienia czynności uznania oferty odwołującego za odrzuconą; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

o

dwołującego oraz z uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu; 

wykluczenia TKS z udziału w postępowaniu i uznania oferty TKS za odrzuconą; 

odrzucenia oferty złożonej przez TKS; 

6.  dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  


W  zakresie,  w  jakim  podnosił,  że  zamawiający  niezasadnie  wykluczył  

go 

z  postępowania  wskazał,  że  zgodnie  z  Zawiadomieniem  o  wykluczeniu  wykonawcy  

z postępowania i odrzuceniu oferty z 19 marca 2020 r. zamawiający wykluczył odwołującego 

wskazując, że w odniesieniu do osoby podanej na stanowisko kierownika budowy w pkt 4c 

formularza oferty - 

doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania, 

o

dwołujący  przedstawił  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  informacje  dotyczące 

doświadczenia  tej  osoby,  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  dzięki  którym  mógłby 

uzyskać więcej punktów w kryterium oceny ofert. Z powyższym nie sposób się jednak zgodzić, 

albowiem  stosownie  do  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P

zp  z  postępowania  o  udzielnie 

zamówienia  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawili informacje wprowadzające w błąd  zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ  

na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  w  stosunku  do  o

dwołującego  nie  zaistniała  żadna  

z przesłanek wskazanych w tym przepisie. 

Odwołujący w pkt 4 c formularza ofertowego - doświadczenie personelu wykonawcy 

wyznaczonego  do  realizacji  zadania  - 

wskazał  Pana  M.  S.  jako  kierownika  budowy.  

W  pozycji  4  wykazu  dotyczącego  doświadczenia  zawodowego  Pana  M.  S.  wpisał,  

że  osoba  ta  pełniła  funkcję  kierownika  budowy,  w  okresie  od  21  sierpnia  2018  r.  

do  30  października  2019  r.  dla  inwestycji:  Budowa  obiektu  tłoczni  ścieków  P32  wraz  

z  zagospodarowaniem  terenu  na  terenie  przyległym  do  istniejącej  pompowni  ścieków  RS  

w  Tychach  - 

część  A  i  B,  Część  A,  której  przedmiotem  była  budowa  zespołu  zbiorników 

żelbetowych retencyjnych o pojemności V=261 m

. Odwołujący wskazał, że w ramach całego 

zadania/  inwestyc

ji w okresie pełnienia funkcji kierownika budowy przez Pana M. S., został 

wybudowany  1  kpl

.  zbiorników  o  pojemności  V  =  261  m

.  Wbrew  twierdzeniom 

z

amawiającego, przedstawionym w uzasadnieniu wykluczenia fakt, że zadanie wskazywane 

w ramach doświadczenia Pana M. S. dotyczyło obiektu tłoczni ścieków, a zatem kanalizacji 

deszczowo- sanitarn

ej (ogólnospławnej) wynikał już z informacji podanych w pkt 4c formularza 

oferty. 

Odpowiedź 

odwołującego, 

złożona 

na 

wezwanie 

z

amawiającego  

i  przekazana  w  dniu  17  lutego  2020  r.  stanowi  jedynie  potwierdzenie  złożonego  wcześniej 

oświadczenia. Tym samym zamawiający dysponował tą informacją od dnia składania ofert. 

Nawet gdyby 

uznać, że odwołujący nie mógł - czemu jednak zaprzeczył - powołać się 

w  celu  uzyskania  punktów  na  doświadczenie  kierownika  budowy  związane  z  realizacją 

zbiornika  retencyjnego  związanego  z  kanalizacją  deszczowo-sanitarną  (ogólnospławną),  

to  nie  może  być  mowy  o  przedstawieniu  informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością, 

wprowadzeniu z

amawiającego w błąd i zaktualizowaniu się przesłanek art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy  Pzp. 

Odwołujący  przywołał  w  tym  miejscu  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  


z  2  sierpnia  2018  r.,    sygn.  akt:  KIO  1417/18 

w  którym  Izba  wskazała,  że  nie  można 

przypisywać wykonawcy przedstawienia nieprawdziwych informacji w sytuacjigdy weryfikacja 

potencjalnie  błędnej  informacji  następuje  w  oparciu  o  treść  samej  oferty,  podobnie  jak  nie 

można  mówić  o  wprowadzeniu  w  błąd  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  z  urzędu  dysponuje 

informacjami pozwalającymi zweryfikować oświadczenia wykonawców.  

Odwołujący w wyjaśnieniach przedstawionych zamawiającemu w swej odpowiedzi na 

wezwanie do wy

jaśnienia treści oferty (na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp) nie ukrywał 

faktu,  że  wskazana  inwestycja  dotyczyła  zbiornika  kanalizacji  deszczowo  -  sanitarnej 

(ogólnospławnej).  Sam  zamawiający  potwierdził  w  uzasadnieniu  wykluczenia,  że  zarówno  

z wyjaśnień, jak i z dołączonych do nich dokumentów technicznych jednoznacznie wynika, że 

omawiana 

inwestycja  dotyczyła  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowo  -  sanitarnej 

(ogólnospławnej). 

Odnosząc się z kolei do szeroko cytowanego przez zamawiającego wyroku Krajowej 

Izby Odwoławczej z 21 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 247/20 odwołujący zwrócił uwagę, że jest 

to  wyrok,  który  zapadł  z  odwołania  odwołującego,  złożonego  w  równolegle  prowadzonym 

przez  z

amawiającego  postępowaniu,  którego  przedmiotem  jest  Budowa  kanalizacji 

deszczowej  w  rejonie  ulicy  Gospodarczej  oraz  Górniczego  Dorobku  w  Katowicach,  numer 

referencyjny:  KIWK/PN/07/I/2019/MRÓ  WCZA  GÓRKA  KD.  Umknęły  jednak  uwadze 

z

amawiającego istotne różnice co do stanu istniejącego w postępowaniu i stanu faktycznego 

ustalonego przez KIO w sprawie o sygn. akt 247/20. 

Izba uwzględniła odwołanie wniesione 

przez  odwołującego  i  nakazała  zamawiającemu  wykluczenie  jednego  z  wykonawców  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy P

zp. Odwołanie dotyczyło oceny ofert, dokonanej 

przez z

amawiającego w ramach kryterium oceny ofert doświadczenie personelu wykonawcy 

wyznaczonego do realizacji zadania

które to kryterium było ukształtowane analogicznie jak  

w przedmiotowym postępowaniu. Izba nie rozstrzygała wówczas kwestii możliwości powołania 

się na  doświadczenie  zdobyte w  budowie zbiornika retencyjnego  związanego  z  kanalizacją 

deszczowo-

sanitarną  (ogólnospławną)  i  nie  to  było  powodem  wykluczenia  wykonawcy  

z  udziału  w  postępowaniu.  Powodem  nakazanego przez  Izbę  wykluczenia wykonawcy  było 

przedstawienie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, 

dotyczących ilości zbiorników 

retencyjnych  podanych  przez  wykonawcę  w  ramach  doświadczenia  osoby  dedykowanej  

do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  (wykonawca  podał,  że  inwestycja  obejmowała  

9  zbiorników,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  był  to  1  zbiornik  składający  się  z  zespołu  

9 równoległych przewodów - komór). 

W  dalszej  części  odwołujący  wskazywał,  że  w  postępowaniu  sporne  zbiorniki 

retencyjne  dla  ścieków  deszczowo-sanitarnych  (ogólnospławnych),  podane  w  ramach 

doświadczenia osoby  dedykowanej  do  pełnienia funkcji kierownika  budowy  w  poz.  4 tabeli, 


spełniają identyczną funkcję jak zbiorniki związane z kanalizacją deszczową. Tą funkcją jest 

re

tencja  ścieków  deszczowo-sanitarnych  (ogólnospławnych)  w  przypadku  ich  zbyt  dużego 

napływu. Tym samym powinny być one oceniane przez zamawiającego w ramach kryterium 

oceny  ofert  jak  zbiorniki  retencyjne  kanalizacji  deszczowej.  Wszystkie  zbiorniki  wskazane 

przez o

dwołującego w pozycji 4 wykazu dotyczącego doświadczenia zawodowego kierownika 

b

udowy  są  (zgodnie  z  wymaganymi  przepisami  o  wyrobach  budowlanych  Aprobatami 

Technicznymi)  przeznaczone  w  inżynierii  komunikacyjnej  do  wbudowania  w  sieci 

kanalizacyjne m.in. jako zbiorniki retencyjne. Ko

nstrukcja zbiorników retencyjnych kanalizacji 

deszczowej 

jest 

identyczna, 

co 

zbiorników 

kanalizacji 

deszczowo-sanitarnej 

(ogólnospławnych). Składają się one z przygotowywanych poza terenem budowy elementów 

prefabrykowanych, które są następnie łączone na budowie za pomocą dźwigów samojezdnych 

o  wysokim  tonażu.  Zbiornik  deszczowo-sanitarny  (ogólnospławny),  wykonany  w  ramach 

zadania 

Budowa obiektu tłoczni ścieków P32 wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie 

przyległym  do  istniejącej  pompowni  ścieków  RS  w  Tychach  -  część  A  i  B  jest  bardziej 

skomplikowany,  bardziej  zaawansowany  technologicznie  w  stosunku  do  zbiorników  1,  2,  3 

wskazanych  przez  o

dwołującego  w  pozycji  4  wykazu  dotyczącego  doświadczenia 

zawodowego  kierownika  budowy. 

Montaż  zbiornika  był  bardziej  skomplikowany  z  uwagi  

na jego głębsze posadowienie - ok. 6 m poniżej poziomu terenu w bardzo trudnych warunkach 

gruntowych,  co  wymagało  zarówno  od  wykonawcy  jak  i  od  kierownika  budowy  większych 

umiejętności  i  wiedzy  technicznej.  Zbiorniki  były  dodatkowo  zabezpieczone  od  wewnątrz 

specjalistyczną  powłoką  epoksydową,  którą  należało  uzupełnić  w  miejscach  połączeń 

poszczególnych  prefabrykatów.  Zastosowanie  takiej  technologii  wymaga  większej  wiedzy 

technicznej  od  kierownika  b

udowy  niż  budowa  standardowych  zbiorników  retencyjnych 

kanalizacji deszczowej. 

Tym samym, u

względniając przedstawioną powyżej argumentację, należy stwierdzić, 

że  odwołujący  przedstawił  informację  zgodną  z  rzeczywistością,  nie  wprowadził 

z

amawiającego w błąd, a co za tym idzie nie zaktualizowały się przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 

17  ustawy  Pzp. 

W  istniejących  w  sprawie  okolicznościach  faktycznych  wykluczenie 

odwołującego z postępowania jest nadmierną i bezprawną sankcją. Odwołujący nie powinien 

być  wykluczony  z  postępowania,  co  więcej,  ponieważ  winien  otrzymać  maksymalna  liczbę 

punktów  w  tym  kryterium  (dot.  kierownika  budowy)  oferta  odwołującego  jest  ofertą 

najkorzystniejszą. 

W zakresie, w jakim odwołujący podnosił zarzuty zaniechania wykluczenia wykonawcy 

TKS  z  postępowania  wyjaśnił,  że  do  dnia  wniesienia  odwołania  zamawiający  nie  dokonał 

wyboru oferty najkorzystniejszej i nie przekazał wykonawcom zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 


ustawy  P

zp informacji o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz 

łącznej punktacji. 

Jeśli do ustalenia liczby punktów jakie mogą uzyskać wykonawcy w ramach wszystkich 

kryteriów oceny ofert uwzględnić dane zadeklarowane przez nich w ofertach, to oferta złożona 

przez TKS plasuje się na pierwszej pozycji rankingu ofert, a oferta złożona przez odwołującego 

na  drugiej  pozycji  rankingu. 

Skoro  zamawiający  weryfikował  ofertę  odwołującego,  która 

klasyfikuje  się  na  drugiej  pozycji  rankingu  w  zakresie  kryterium  doświadczenia  personelu 

wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji  zadania 

i  dokonywał  jej  oceny  w  zakresie  tego 

kryterium  oceny  ofert  to  oznacza,  że  musiał  taką  weryfikację  przeprowadzić  i  zakończyć 

również  w  odniesieniu  do  oferty  TKS.  W  udostępnionym  odwołującemu  protokole 

postępowania, w pkt 27 - Załączniki do protokołu, ppkt 17 wymieniono dokument pod nazwą: 

ocena  ofert  - 

zestawienie  ofert  wraz  z  punktacją,  a  w  ppkt  18  dokument:  wezwanie  do 

przedłożenia dokumentów w trybie art 26 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdza że zamawiający 

zakończył badanie i ocenę ofert pod kątem punktacji przyznanej w ramach poszczególnych 

kryteriów.  Zamawiający  nie  udostępnił  odwołującemu  wyżej  wymienionych  dokumentów, 

wskazując w piśmie z 20 marca 2020 r., iż na obecnym etapie postępowania udostępnia się 

protokół postępowania z wyłączeniem załączników do protokoługdyż zgodnie z art 96 ust. 3 

pzp (...) Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

lub  unieważnieniu  postępowania  (...).  Tym  samym,  odwołujący  nie  mógł  zapoznać  się  

z ustalonym przez z

amawiającego rankingiem ofert i liczbą punktów, przyznaną wykonawcom 

w ramach poszczególnych kryteriów. 

Pomimo tego, że zamawiający nie przekazał informacji o wykluczeniu lub odrzuceniu 

oferty  innego  wykonawcy,  możliwa  jest  interpretacja  zgodnie  z  którą  od  momentu 

poinformo

wania  wykonawców  o  wykluczeniu  odwołującego  rozpoczął  bieg  termin  

na  kwestionowanie  w  drodze  środków  ochrony  prawnej  oceny  dokonanej  przez 

z

amawiającego w zakresie poszczególnych kryteriów oceny ofert. Odwołujący z ostrożności 

procesowej - 

chcąc uniknąć w przyszłości zarzutu uchybienia terminu na wniesienie odwołania 

przyjmuje,  że  skoro  zamawiający  skierował  do  jednego  z  wykonawców  (prawdopodobnie 

TKS) wezwanie do uzupełnienia dokumentów trybie art. 26 ust. 1  ustawy Pzp, a wezwanie  

w  tym  trybie  jest  kierowane  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  

to oznacza, że zakończył ocenę ofert pod kątem punktacji przyznanej wykonawcom w ramach 

poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

W dalszej części odwołujący wskazał, że TKS w pkt 4c formularza oferty na stanowisko 

kierownika budowy 

wyznaczył Pana L. W. oraz podał informacje dotyczące doświadczenia tej 

osoby, 

mające  potwierdzać  zrealizowanie  przez  nią  inwestycji/  zadań  punktowanych  przez 

z

amawiającego w ramach kryterium doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do 


realizacji zadania. 

W tabeli zawartej w pkt 4c formularza, TKS wskazał, że Pan L. W. pełnił w 

okresie od 10 marca 2016 r. do 24 lipca 2019 r. funkcję kierownika robót sanitarnych w ramach 

inwestycji Budowa autostrady A1  na odcinku Tuszyn - Pyr

zowice, odcinek : węzeł Rząsawa 

(z  węzłem)  -  węzeł  Blachownia  (z  węzłem),  w  ramach  którego  wybudowano  zbiorniki 

retencyjne podziemne o pojemnościach: 1. 2908 m

, 2.1125 m

, 3.1745 m

, 4.997 m

 (kolumna 

5  tabeli  - 

ilość  oraz  pojemność  wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych 

kanalizacji deszczowej w ramach całego zadania/ inwestycji). Analogiczna informacja została 

zamieszczona przez TKS w kolumnie 6 tabeli, 

w której należało podać ilość oraz pojemność 

wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  (w  okresie 

pełnienia  funkcji,  jednak  nie  wcześniej  niż  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert). 

Informacje podane przez TKS, 

dotyczące doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji 

kierownika budowy zdobytego w ramach zadania wymienionego w pkt 4c formularza oferty, 

są niezgodne z rzeczywistością, gdyż z informacji posiadanych przez odwołującego wynika, 

że  w  okresie,  w  którym  Pan  L.  W.  pełnił  funkcję  kierownika  robót  związanych  z  budową 

zbiorników  retencyjnych  podziemnych  na  wspomnianym  zadaniu  nie  zostały  odebrane 

zbiorniki  retencyjne  podziemne.  Zgodnie  z  informacjami  przekazanym  o

dwołującemu  przez 

inwestora  -  GDDKiA:  (a)  Pan  L.  W. 

pełnił  funkcję  kierownika  robót  dla  zbiorników 

wymienionych w pkt 4c formularza oferty w okresie od 10 marca 2016 r. do 24 lipca 2019 r.; 

od 25 lipca do 29 lipca 2019 r. stanowisko k

ierownika robót nie było obsadzone; od 30 lipca 

2019 r. funkcję kierownika robót dla tych zbiorników pełnił Pan P. P. . W okresie od 10 marca 

2016 r. do 24 lipca 2019 r., czyli w okresie pełnienia funkcji przez Pana L. W., na zadaniu nie 

zostały  odebrane  zbiorniki  retencyjne  podziemne.  Zbiorniki,  podane  przez  TKS  jako 

wybudowane  w  okresie  pełnienia  funkcji  przez  Pana  L.  W.,  zostały  odebrane  Decyzją 

Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 23/20 z dnia 17 lutego 2020 

r., a zatem już po upływie terminu składania ofert w postępowaniu, który przypadał na dzień 8 

stycznia  2020  r. 

Decyzja  o  odbiorze  została  wydana  w  związku  z  wnioskiem  inwestora  - 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2020 r., uzupełnionym w 

dniu  30  stycznia  2020  r.  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie,  przed  zakończeniem 

wszystkich robót dla zbiorników (w tym zbiorników wskazanych w ramach doświadczenia Pana 

L. W.). 

Z decyzji o odbiorze wynika, iż organ udzielił pozwolenia na użytkowanie, określając 

jednocześnie  termin  wykonania  pozostałych  robót  budowlanych  dla  zbiorników  objętych 

wnioskiem (termin wykonania robót odpowiednio: 29 lutego 2020 r. lub 31 sierpnia 2020 r.). 

Podsumowując,  skoro  na  dzień  składania  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  zbiorniki 

retencyjne, 

podane w ramach doświadczenia Pana L. W. nie zostały odebrane i nie zostały na 

nich zakończone wszystkie roboty budowlane (nie zostały wybudowane - proces ich budowy 

nie uległ zakończeniu) to należy stwierdzić, że wskazanie ich przez TKS w tabeli zawartej w 


pkt  4c  formularza  oferty,  jako  zbiorników  wybudowanych  w  okresie  pełnienia  funkcji  przez 

Pana L. W., 

stanowi podanie informacji niezgodnej z rzeczywistością. 

W ocenie odwołującego, profesjonalny charakter działalności TKS wskazuje na rażące 

niedbalstwo,  o  ile  nie  celowe  działanie  wykonawcy,  zmierzające  do  wprowadzenia 

z

amawiającego  w  błąd  co  do  posiadania  przez  osobą  wskazaną  do  pełnienia  funkcji 

kierownika b

udowy doświadczenia punktowanego przez zamawiającego w ramach kryterium 

doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania (art. 24 ust. 1 pkt 

16 lub pkt 17 ustawy P

zp). Jest o tyle istotne, że TKS podał 4 zbiorniki retencyjne, a zatem 

mógł liczyć na uzyskanie maksymalnej liczby punktów w ramach tego kryterium (10 punktów,  

po  2,5  pkt  za  zbiornik).  Uzyskanie  10  punktów  w  ramach  tego  kryterium  bezpośrednio 

przekłada się na pozycję tego wykonawcy w rankingu, gdyż gdyby TKS uzyskał  0 punktów  

w  tym  kryterium  to  złożona  przez  niego  oferta  byłaby  klasyfikowana  na  drugiej,  a  nie  

na pierwszej pozycji w rankingu ofert.  

Zdaniem  odwołującego  informacje  podawane  w  postępowaniu  o  zamówienie  

są oświadczeniami wiedzy składanymi w sposób celowy, w odpowiedzi na warunki określone 

przez  zamawiającego,  zatem  ich  podanie  winno  być  rozpatrywane  w  kategorii  staranności 

wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego,  zawodowego 

ch

arakteru powadzonej przez wykonawców działalności. Podanie w zakresie kryterium oceny 

ofert  informacji  niezgodnych  ze  stanem  faktycznym  (wywołujących  mylne  wrażenie  co  do 

doświadczenia posiadanego przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy) 

musi skutkować wykluczeniem TKS z postępowania. Nawet jeśli uznać, że wykonawca opierał 

się na informacjach o posiadanym doświadczeniu, przekazanych mu przez osobę wskazaną 

do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy,  to  okoliczność  ta  nie  zwalnia  TKS  z  obowiązku 

weryfikacji rzetelności przekazanych mu informacji. Z całą pewnością działanie TKS wypełnia 

znamiona  co  najmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  w  przedstawianiu  informacji 

z

amawiającemu,  które  miały  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  

w  postępowaniu.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  bowiem  upewnienie  się,  czy  informacje 

przekazane  z

amawiającemu  odpowiadają  rzeczywistości,  gdyż  informacje  składane  w  toku 

postępowania przetargowego zmierzają do udzielenia zamówienia właśnie temu wykonawcy, 

który je składa i w związku z tym mają wpływ na podejmowane przez zamawiającego decyzje 

(por. wyrok KIO z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 531/18). 

Powyższe okoliczności wypełniają dyspozycję zarówno art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i art. 

24 ust. 1 pkt 17 ustawy P

zp, powodując konieczność wykluczenia TKS z postępowania. 

Odnosząc się do kwestii poprawienia omyłek w ofercie TKS i zaniechania odrzucenia 

oferty 

tego wykonawcy, odwołujący wskazał, że część omyłek występujących w ofercie TKS 

nie może zostać poprawionych w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż nie spełnia przesłanek 


do uznania ich za jedną z omyłek o których mowa w tym przepisie. Oprócz szeregu omyłek 

rachunkowych, 

polegających na podaniu nieprawidłowego wyniku przemnożenia ilości przez 

ceny jednostkowe, w przedstawionym przez TKS Przedmiarze Robót PR-2 występują również 

następujące omyłki (fragment oferty TKS Przedmiar Robót PR-2): 

ST-
01 
ST-
02 

Zespół 14 
zbiorników GRP 
dn: 1800 mm - ul. 
Pod 

Młynem/ 

Milowicka wraz 
robotami ziemnymi 
i towarz

yszącymi 

kpl 
 

ST-
01 
ST-
02 

Zespół 3 
zbiorników GRP 
dn: 1500 mm - ul. 
Pod M

łynem/ 

Milowicka wraz z 
robotami ziemnymi 

towarzyszącymi 

kpl  1,00 

ST-
01 
ST-
02 

Zespół 6 
zbiorników GRP 
dn: 1500 mm - ul. 
Dytrycha wraz z 
robotami ziemnymi 

towarzyszącymi 

kpl  1,00 

Zdaniem  odwołującego  przedmiotowe  omyłki  nie  stanowią  omyłek  pisarskich  

w  rozumieniu  art.  89  ust.  2  pkt  1  ustawy  P

zp.  Wykonawca  nie  popełnił  czeskiego  błędu, 

polegającego na przestawieniu szyku cyfr przy przepisywaniu ich z jednej kolumny do drugiej. 

W

artości  wskazane  przez  niego  w  obu  kolumnach  to  dwie  zupełnie  różne  wartości.  Nie 

stanowią one również omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 89 ust. 2 pkt 3  ustawy 

P

zp.  W  ramach  tego  wiersza  przedmiaru  wykonawcy  nie  wykonywali  żadnych  działań 

matematycznych, a jedynie powinny byli podać taką samą kwotę zarówno w kolumnie cena 

jednostkowa, 

jak  i  w  kolumnie  wartość  przedmiaru.  Pozycja  dotyczy  jednego  kompletu 

zbiornika, 

dlatego  dla  ustalenia  jej  wartości  nie  było  konieczne  wykonywanie  żadnego 

działania matematycznego. 

Nie mogą one, zdaniem odwołującego, zostać poprawione również w trybie art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy P

zp, gdyż sposób ich poprawy nie jest oczywisty i niebudzący jakichkolwiek 

wątpliwości,  oraz  nie  wynika  z  danych  zawartych  w  ofercie,  tak  aby  zamawiający  mógł 

samodzielnie  dokonać  tej  korekty.  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  poprawić  tych  omyłek 

samodzielnie lub po uzyskaniu od wykonawcy wyjaśnień jedynie o charakterze pomocniczym. 

W tym przypadku, skorzystanie przez z

amawiającego ze złożonych wyjaśnień sprowadzałoby 

się  bowiem  de  facto  do  prowadzenia  pomiędzy  zamawiającym,  a  TKS  niedopuszczalnych  


w  świetle  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  negocjacji.  Negocjacje 

dotyczyłyby  co  najmniej  cen  poszczególnych  pozycji,  gdyż  TKS  musiałby  wskazać,  którą  

z  podanych  w  przedmiarze  kwot  z

amawiający  powinien  uznać  za  wiążącą,  a  w  efekcie 

prowadziłoby  do  wprowadzenia  zmian  w  treści  złożonej  oferty.  Działanie  takie  jest 

niedopuszczalne co potwierdza np. wyrok KIO z 13 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 60/08. 

Biorąc  pod  uwagę  przedstawioną  powyżej  argumentację  należy  stwierdzić,  że  jeżeli 

z

amawiający dokonał poprawienia w/w omyłek to dopuścił się naruszenia szeregu przepisów 

ustawy Pzp

, a w szczególności art. 87 ust. 1 i art. 87 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Skoro wspomniane omyłki nie mogą zostać poprawione w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,  

to nie pozostawia wątpliwości, że oferta złożona przez TKS powinna była zostać odrzucona 

przez  z

amawiającego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  gdyż  jej  treść  nie 

odpowiada  treści  SIWZ.  Na jej  podstawie  nie  jest  możliwe  ustalenie  jaką  cenę  wykonawca 

zaoferował za realizację robót uwzględnionych w tej pozycji przedmiaru. Jest to o tyle istotne, 

że w przedmiotowych pozycjach należało wycenić komplety zespołu zbiorników stanowiące 

bardzo  istotny  element  koszto

twórczy  w  ramach  zadania,  a  wynagrodzenie  za  realizację 

przedmiotu zamówienia ma charakter kosztorysowy. 

Omyłki  występujące  w  ofercie  TKS  powodują,  że  zaktualizowała  się  również 

dyspozycja przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy P

zp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca 

ofertę,  jeżeli  zawiera  błędy  w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu.  Podanie  dwóch  różnych  cen  

w  przedmiarze  robót  dla  tej  samej  pozycji,  niewątpliwie  stanowi  niezastosowanie  się  przez 

wykonawcę do sposobu określenia ceny, a co za tym idzie błąd w obliczeniu ceny.  

Zamawiający,  w  dniu  31  marca  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił,  w  dniu  3  kwietnia  

2020 r. wykonawca: TKS Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach

zgłaszając swoje przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  na  posiedzeniu  

w  dniu  16  czerwca 

2020  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc o jego 

oddalenie w całości. 

Przystępujący, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. złożył do akt sprawy pismo 

procesowe, prezentujące jego stanowisko w sprawie, wnosząc o przeprowadzenie dowodów 

z dokumentów: 

Listów referencyjnych z 23 grudnia 2019 r. oraz 27 marca 2020 r., wystawionych przez 

Generalną  Dyrekcję Dróg  Krajowych i  Autostrad  oddział  w  Katowicach  na  okoliczność,  

że w czasie kiedy Pan L. W. pełnił funkcję kierownika robót branżowych sanitarnych w 

ramach kontraktu: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn 

– Pyrzowice, odc. F węzeł 


Rząsawa  (z  węzłem)  –  węzeł  „Blachownia”  (z  węzłem),  zrealizowane  zostały  roboty 

budowlane polegające na wykonaniu zbiorników retencyjnych podziemnych z rur GRP o 

pojemnościach:  2908  m

,  1125  m

,  1745  m

,  997  m

  (w  zakresie  sieci  kanalizacji 

deszczowej); 

Protokołów odbioru technicznego robót na okoliczności opisane w pkt 1 powyżej; 

Oświadczenia Pana L. W. z 15 czerwca 2020 r., zgodnie z którym w czasie kiedy pełnił 

on  funkcję  kierownika  robót  branżowych  sanitarnych  w  ramach  kontraktu:  Budowa 

autostrady A1 na odcinku Tuszyn 

– Pyrzowice, odc. F węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł 

„Blachownia”  (z  węzłem),  zrealizowane  zostały  roboty  budowlane  polegające  

na  wykonaniu  zbiorników  retencyjnych  podziemnych  z  rur  GRP  o  pojemnościach:  

2908 m

, 1125 m

, 1745 m

, 997 m

 (w zakresie sieci kanalizacji deszczowej). 

Odwołujący, na potwierdzenie okoliczności wskazanych w treści złożonego odwołania, 

złożył na posiedzeniu następujące dowody i wniósł o ich przeprowadzenie: 

1.  Opinii  z  14  kwietnia  2020  r., 

dotyczącej  zakresu  czynności  oraz  odpowiedzialności 

kierownika  budowy/ 

robót  w  ramach  budowy  podziemnego  zbiornika  retencyjnego 

kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowo-

sanitarnej (ogólnospławnej), sporządzonej 

przez  prof.  nzw.  dr  hab.  inż.  P.  P.  -  Instytut  Badań  Stosowanych  Politechniki 

Warszawskiej, cele

m wykazania, że zakres czynności oraz odpowiedzialności kierownika 

budowy/  robót  w  ramach  budowy  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji 

deszczowej o pojemności co najmniej 200 m

 jest taki sam jak w przypadku wybudowania 

podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowo-

sanitarnej (ogólnospławnej) 

o pojemności co najmniej 200 m

wraz z załącznikami - aprobaty techniczne; 

Zapytań  kierowanych  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział 

Katowice z 17 stycznia 2020 r. oraz z 21 lutego 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami 

(pisma z 24 stycznia 2020 r. i z 5 marca 2020 r.) 

na okoliczność wykazania, że w okresie 

kiedy  Pan  L.  W. 

był  kierownikiem  robót  sanitarnych  zbiorniki  wymienione  

w formularzu oferty nie zostały odebrane; 

3.  Decyzji nr 23/20 z 17 lutego 2020 r. i decyzji nr 12/20 z 18 lutego 2020 r., wydanych przez 

Śląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Katowicach, 

udzielających  pozwolenia  na  użytkowanie  dla  wymienionych  w  decyzjach  zbiorników 

retencyjnyc

h  na  okoliczność  wykazania,  że  Inwestor  wystąpił  o  pozwolenie  

na użytkowanie zbiorników w terminie późniejszym niż Pan L. W. był kierownikiem robót 

sanitarnych. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

ofert 

złożonych  w  postępowaniu  przez  wykonawców,  treścią  korespondencji 

prowadzonej  przez  zamawiającego  w  toku  postępowania  pomiędzy  zamawiającym  

a  odwołującym,  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  treścią  pisma 

procesow

ego  złożonego  przez  przystępującego  TKS,  a  także  po  wysłuchaniu 

oświadczeń,  jak też stanowisk  stron  i  uczestnika postepowania,  złożonych  ustnie  do 

protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

jest  w

ykonawcą  biorącym  udział  w  postępowaniu.  Odwołujący  został  wykluczony  

z  postępowania,  a  jego  oferta  odrzucona.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 

opisywanych przez odwołującego przepisów ustawy Pzp, interes odwołującego w uzyskaniu 

zamówienia  doznał  uszczerbku.  W  przypadku  prawidłowego  działania  zamawiającego 

wykonawca  TKS  zosta

łby  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu  a  odwołujący,  który  złożył 

ofertę nie podlegającą odrzuceniu, miałby szansę uzyskania zamówienia. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  ofert  złożonych  

w  postępowaniu,  treści  korespondencji  prowadzonej  przez  zamawiającego  z  odwołującym  

i przystępującym. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów,  wnioskowanych  przez 

odwołującego i przystępującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, 

iż w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

które  miały  wpływ  lub  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, rozpoznawane odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie w zakresie, w jakim odwołujący sformułował zarzuty naruszenia 


art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  jego  zastosowanie  i  wykluczenie 

odwołującego  z  postępowania,  a  w  konsekwencji  odrzucenie  złożonej  przez  niego  oferty  

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp  pomimo,  

że odwołujący nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie,  w  jakim  odwołujący  w  formularzu  oferty  opisał 

doświadczenie kierownika budowy - Pana M. S. . 

Na  wstępie  skład  orzekający  pragnie  wskazać,  że  brzmienie  warunku  udziału  

w postępowaniu, który został opisany przez zamawiającego w rozdziale VII SIWZ pkt 1 ppkt 2 

b)  A, 

w  odniesieniu  do  osób,  którymi  wykonawca  dysponuje,  lub  będzie  dysponować,  

w odniesieniu do doświadczenia zawodowego kierownika budowy nie pozostawia wątpliwości 

interpretacyjnych

.  Zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego,  kierownik  budowy  winien 

posiadać doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji 

co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  polegającej  na  budowie  podziemnego  zbiornika 

retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o  pojemności  co  najmniej  200  m

.  Jednocześnie,  

w  ramach  kryt

eriów  oceny  ofert,  opisanych  w  rozdziale  XVIII  pkt  2  SIWZ  zamawiający 

postanowił  przyznawać  dodatkowe  punkty  za  „doświadczenie  personelu  wykonawcy 

wyznaczonego  do  realizacji  zadania”  w  następujący  sposób:  za  każdy  wybudowany 

podziemny zbiornik retencyjny k

analizacji deszczowej o pojemności co najmniej 200 m

pkt,  przy  budowie  którego  osoba,  o  której  mowa  w  wyżej  opisywanym  warunku  udziału  

w  postępowaniu  pełniła,  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

funkcję kierownika budowy lub robót. Zamawiający postanowił również, że maksymalna ilość 

punktów jaką może uzyskać wykonawca, wynosi 10 pkt, w przypadku wskazania czterech lub 

więcej  wybudowanych  podziemnych  zbiorników.  Tym  samym  nie  ulega  wątpliwości,  że 

zamawiający przesądził, że ocenie punktowej podlegały będą tylko te zadania, które wiązały 

się z nadzorowaniem robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej. 

Nie  było  sporne  między  stronami,  że  kanalizacja  deszczowa  nie  jest,  w  rozumieniu 

pojęciowym, tym samym co kanalizacja ogólnospławna. Kanalizacja deszczowa służy bowiem 

wyłącznie odprowadzaniu wody deszczowej, podczas gdy w kanalizacji ogólnospławnej ścieki 

bytowo-

gospodarcze  i  opadowe  płyną  wspólnym  kanałem.  Nie  ulega  wątpliwości,  

że  oczekiwaniem  zamawiającego  było  zawężenie  możliwości  przyznawania  punktów  

w  kryterium jedyni

e do określonego doświadczenia. 

W  tym  kontekście  bez  znaczenia  pozostaje  argumentacja  odwołującego,  który 

wskazywał, na co przedłożył dowód w postaci opinii z 14 kwietnia 2020 r. sporządzonej przez 


prof.  nzw.  dr  hab.  inż.  P.  P.  z  Instytutu  Badań  Sosowanych  Politechniki  Warszawskiej,  że 

zakres 

czynności 

oraz 

odpowiedzialności 

kierownika 

budowy/ 

robót  

w ramach budowy podziemnego zbior

nika retencyjnego kanalizacji deszczowej o pojemności 

co  najmniej  200  m

  jest  taki  sam,  jak  w  przypadku  wybudowania  podziemnego  zbiornika 

retencyjnego  kanalizacji  deszczowo-

sanitarnej  (ogólnospławnej)  o  pojemności  co  najmniej 

200  m

Nie  ma  również  znaczenia  okoliczność,  że  analogiczne  są  warunki  pracy  obu 

zbiorników w obu systemach tj. w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, w związku z czym 

w praktyce w obu przypadkach stosowane są tożsame rodzaje komór, a także  okoliczność, 

że w świetle przepisów Prawa budowalnego nie zostały wydzielone oddzielne uprawnienia dla 

instalacji  i  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz  dla  instalacji  i  sieci  kanalizacji  ogólnospławnej 

(deszczowo-

sanitarnej), co również wynika z treści opinii. Zamawiający w sposób precyzyjny  

nie  pozostawiający  wątpliwości  interpretacyjnych  opisał  jakie  doświadczenie  będzie 

punktował  w  kryterium  oceny  ofert  „doświadczenie  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  

do  realizacji  zadania”.  Jeśli  odwołujący  nie  zgadzał  się  z  takim  zawężeniem  możliwości 

wykazania się doświadczeniem, miał możliwość kwestionowania cytowanych zapisów SIWZ. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  wielokrotnie  zwracała  uwagę  w  swoich  orzeczeniach,  

że SIWZ, od momentu jej udostępnienia, jest wiążąca dla zamawiającego i wykonawcy i jest 

on obowiązany do przestrzegania warunków w niej umieszczonych. W wyroku z 22 stycznia 

2018 r., sygn. akt KIO 18/18, Izba zwróciła uwagę, że „Udostępnienie s.i.w.z. jest czynnością 

prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany 

swoim  oświadczeniem  woli  co  do  warunków  prowadzenia  postępowania  i  kształtu 

zobowiązania  wykonawcy  wymienionych  w  SIWZ.  Zaznaczyć  przy  tym  należy,  iż  co  do 

zasady, dla oparcia i wyprowadzenia konsekwencji prawnych z norm SIWZ, jej postanowienia 

winny  być  sformułowane  w  sposób  precyzyjny  i  jasny.  Precyzyjne  i  jasne  formułowanie 

warunków  przetargu,  a  następnie  ich  literalne  i  ścisłe  egzekwowanie  jest  jedną  

z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz  warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.” Z kolei w wyroku z 24 maja 2016 r., sygn. 

akt  KIO  737/16,  Izba  podkreśla,  że  „Na  etapie  oceny  ofert  niedopuszczalna  jest  zmiana 

sposobu  oceny  w  stosunku  do  ostatecznej  treści  s.i.w.z.,  co  zawsze  musi  nastąpić  przed 

upływem terminu składania ofert. Prowadzenie postępowania w sposób zapewniający równe 

traktowanie  wykonawców  i  przestrzeganie  uczciwej  konkurencji  (a  także  pisemność 

postępowania wynikająca z art. 9 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) wymagają, aby potencjalni 

wykonawcy  w  pełni  mogli  zapoznać  się  przed  złożeniem  oferty  ze  sposobem  oceny  ofert  

w ramach przyjętych kryteriów. Jest to jeden z kluczowych aspektów, który ma wpływ nie tylko 

na treść składanych ofert, ale i na decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu, gdyż potencjalny 


wykonawca może ocenić swoje szanse na uzyskanie zamówienia. Treść SIWZ jest wiążąca 

zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawców.”  

Izba podziela zatem pogląd zamawiającego, że niedopuszczalne jest aby ten oceniał 

oferty w sposób odmienny od opisanego w SIWZ. Wykonawcy mają prawo oczekiwać, że ich 

oferta będzie podlegała ocenie w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny ofert oraz opis 

sposobu  ich  oceny.  Każdy  wykonawca  ocenia  bowiem  adekwatność  swoich  zdolności  czy  

to  technicznych  czy  kadrowych  do  oczek

iwań  zamawiającego  i  decyduje  o  tym  czy  może 

ubiegać się o dane zamówienie. 

Jednocześnie  jednak  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  nie  można  stwierdzić,  

że  odwołujący  przedstawił  zamawiającemu  jakiekolwiek  informacje  nieprawdziwe, 

wprowadzające zamawiającego w błąd co do doświadczenia Pana M. S., opisanego w pkt 4c 

formularza  oferty,  w  poz.  4.  Odwołujący  wskazał,  że  osoba  ta  pełniła  funkcję  kierownika 

budowy 

dla 

inwestycji 

„Budowa 

obiektu 

tłoczni 

ścieków 

P32 

wraz  

z zagospo

darowaniem terenu na terenie przyległym do istniejącej przepompowni ścieków RS 

w Tychach - 

część A i B. Część A” w okresie od 21.08.2018 r. do 30.10.2019 r., w ramach 

której  wybudowano  zespół  zbiorników  żelbetowych  retencyjnych  o  pojemności  V=261  m

Jedno

cześnie  wykonawca,  wezwany  przez  zamawiającego,  pismem  z  12  lutego  2020  r.,  

do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  odpowiadając  na  pytanie:  „czy 

wybudowany  w  ramach  wyżej  oznaczonego  zadania  inwestycyjnego  1  kpl.  zbiorników 

retencyjnych 

składa  się  ze  współpracujących  i  połączonych  ze  sobą  technologicznie 

zbiorników, stanowiących jedną całość ? Jeśli nie, prosimy o wskazanie pojemności każdego 

niezależnego  podziemnego  zbiornika  retencyjnego”,  w  sposób  precyzyjny  opisał  na  czym 

polegało zadanie, które wskazana osoba nadzorowała jako kierownik budowy. Doprecyzował 

zatem, że „komplet składa się z dwóch identycznych współpracujących i połączonych ze sobą 

technologicznie elementów. Ścieki (sanitarne i deszczowe), trafiające do projektowanej tłoczni 

kierowane są jednocześnie do dwóch połączonych ze sobą zbiorników. Tryb normalny pracy 

tłoczni to praca obu zbiorników jednocześnie. Zbiorniki zaprojektowano jako dwa połączone 

ze sobą,  aby  umożliwić  ciągłość pracy  tłoczni  w  przypadku prowadzenia  prac  serwisowych  

na jednym ze zbiorników”. 

Izba zgadza się w tej kwestii z odwołującym, że fakt, iż Pan M. S. nadzorował zadanie 

polegające  na  budowie  obiektu  tłoczni  ścieków,  a  zatem  kanalizacji  deszczowo 

-sanitarnej  (o

gólnospławnej)  wynikał  z  pkt  4c  formularza  oferty.  Nie  sposób  przyjąć 

argumentacji 

zamawiającego, że skoro z treści tabeli (jej nagłówka) wynikało, że wykonawca 

miał  obowiązek  wpisać  wyłącznie  zadania,  w  ramach  których  nadzorowane  były  zadania 

polegające na budowie kanalizacji deszczowej – wykonawca, mając tego świadomość, celowo 


umieścił tam zadanie, które nie odpowiadało wymaganiom opisanym SIWZ, czyniąc to w celu 

uzyskania punktów w kryterium oceny ofert.  

Twierdzenia zamawiającego, że nie musi „domyślać się” zakresu zamówienia i badając 

ofertę  winien  opierać  się  wyłącznie  na  złożonym  przez  wykonawcę  oświadczeniu,  

są nie do zaakceptowania. W przedmiotowym postępowaniu odwołujący wpisał bowiem nazwę 

zadania,  która  sugerowała  co  było  objęte  zakresem  zrealizowanego  zamówienia. 

Zamawiający,  jako  podmiot,  jest  spółką  wykonującą  zadania 

w  zakresie  wodociągów  

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, a zatem jest profesjonalistą, który nie powinien mieć wątpliwości co do tego,  

że jeśli w nazwie zadania mowa jest o „tłoczni ścieków”, nie mamy do czynienia z wykonaniem 

kanalizacji  deszczowej.  Ponadto,  skoro  zamawiający  sam  w  SIWZ  sformułował  warunek 

udziału  w  postępowaniu  w  sposób  „wąski”,  ograniczając  możliwość  posługiwania  się 

doświadczeniem przy nadzorowaniu budowy zbiorników retencyjnych związanych wyłącznie 

z  kanalizacją  deszczową  -  winien  te  kwestie  szczegółowo  weryfikować,  a  w  przypadku 

wątpliwości w tym zakresie - wyjaśniać. 

Nie doszło zatem, w ocenie Izby, do sytuacji w której odwołujący podał nieprawdziwe 

informacje w treści złożonej oferty co do doświadczenia kierownika budowy. W tym kontekście 

wyjaśnienia  odwołującego,  że  skoro 

zakres  czynności  oraz  odpowiedzialności  kierownika 

budowy/ robót w ramach budowy podziemnego zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej 

o pojemności co najmniej 200 m

 jest taki sam, jak w przypadku wybudowania podziemnego 

zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowo-

sanitarnej  (ogólnospławnej)  o  pojemności  

co najmniej 200 m

oraz, że w świetle przepisów Prawa budowalnego nie zostały wydzielone 

oddzielne  uprawnienia  dla  instalacji  i  sieci  kanalizacji  deszczowej  oraz  dla  instalacji  i  sieci 

kanalizacji ogólnospławnej (deszczowo-sanitarnej), pozwala uznać, że wykazując spełnienie 

przez  Pana  M.  S. 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie  miał  na  celu  wprowadzenia  

w  błąd  zamawiającego,  lecz  pozostawał  w  przekonaniu,  że  osoba  ta  określone  w  SIWZ 

wymagania spełnia. Mając na uwadze sposób sformułowania SIWZ przez zamawiającego w 

tym  zakresie  Izba  zauważa,  że  zawężenie  możliwości  legitymowania  się  doświadczeniem 

wyłącznie do zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej, mogło być nie dla wszystkich 

wykonawców wystarczająco czytelne.  

W  świetle  zebranych  w  sprawie  dowodów  Izba  uznała,  że  zasadny  jest  zarzut 

naruszenia 

przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez jego 

zastosowanie  i 

wykluczenie  odwołującego  z  postępowania,  a  w  konsekwencji  odrzucenie 

złożonej przez niego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 

ustawy  Pzp

,  w  związku  z  czym  nakazała  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności 


wykluczenia  o

dwołującego  z  postępowania  oraz  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą  oraz 

dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 

Izba  oddaliła  natomiast  odwołanie  w  zakresie,  w  jakim  odwołujący  podnosił,  

że zamawiający naruszył przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  TKS  

z postępowania, pomimo iż wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa  wpr

owadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  osoba 

wskazana  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Budowy,  Pan  L.  W.  posiada  doświadczenie 

oceniane  przez  zamawiającego  w  ramach  kryterium  oceny  ofert:  doświadczenie  personelu 

wykonawcy 

wyznaczonego 

do 

realizacji 

zadania 

lub 

co 

najmniej  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

zamawiającego  w  błąd,  a  mające  istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  zamawiającego 

decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  w  ramach  kryterium 

doświadczenie  personelu  wykonawcy 

wyznaczonego do realizacji zadania.  

Wykonawca  TKS  w  pkt  4c  Formularza  oferty,  na  stanowisko  kierownika  budowy 

wskazał  Pana  L.  W.,  oraz  podał  informacje  dotyczące  doświadczenia  tej  osoby,  mające 

potwierdzać zrealizowanie przez nią inwestycje/zadania punktowane przez zamawiającego w 

ramach 

kryterium 

„doświadczenie 

personelu 

wykonawcy 

wyznaczonego  

do  realizacji  zadania”.  W  tabeli  przystępujący  opisał,  że  wyżej  wymieniona  osoba  pełniła 

funkcję kierownika budowy dla zadania: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice, 

odc. F, węzeł „Rząsawa” (z węzłem) – węzeł „Blachownia” (z węzłem), okres pełnienia funkcji: 

10.03.2016 r. - 24.07.2019 r.

, w ramach którego wybudowano zbiorniki retencyjne podziemne 

o pojemnościach: 2908 m

, 1125 m

, 1745 m

, 997 m

 (kolumna 5 tabeli - 

ilość oraz pojemność 

wybudowanych  podziemnych  zbiorników  retencyjnych  kanalizacji  deszczowej  w  ramach 

całego zadania/inwestycji). Analogiczna informacja została zamieszczona w kolumnie 6, gdzie 

należało podać ilość oraz pojemność wybudowanych podziemnych zbiorników retencyjnych 

kanalizacji  deszczowej 

(w  okresie  pełnienia  funkcji,  jednak  nie  wcześniej  niż  5  lat  przed 

upływem terminu składania ofert).  

Odwołujący  podnosił,  że  w  okresie  pełnienia  funkcji  przez  Pana  L.  W.  

na przedmiotowym zadaniu nie zostały odebrane zbiorniki retencyjne podziemne, a zatem nie 

można mówić o tym, że zostały one wybudowane, jak wymagał zamawiający w SIWZ. Tym 

samym i

stota sporu między stronami sprowadzała się w tym przypadku do kwestii sposobu 

rozumienia  zarówno  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego  w  SIWZ,  

w  konsekwencji  także  sposobu,  w  jaki  zamawiający  będzie  oceniał  posiadane  przez 


kierownika  budowy  doświadczenie,  albowiem  odwołujący  utożsamiał  fakt  wybudowania 

zbiorników z ich odbiorem. 

Tymczasem jak wyjaśniał przystępujący, składając oświadczenie w Formularzu oferty, 

wskazał na doświadczenie Pana L. W., zdobyte w ramach przedmiotowego zadania, mając na 

uwadze 

brzmi

enie 

warunku 

sformułowanego 

przez 

zamawiającego  

w  SIWZ,  w  którym  mowa  o  „wybudowanym  podziemnym  zbiorniku  retencyjnym  kanalizacji 

deszczowej”.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  w  okresie,  kiedy  wskazany  przez  przystępującego 

kierownik  budowy  pełnił  swoją  funkcję  zostały  wykonane  roboty  polegające  na  budowie 

wymienionych w formularzu oferty czterech zbiorników retencyjnych o pojemnościach: 2908 

m

, 1125 m

, 1745 m

, 997 m

. Potwierdzają to dowody złożone przez TKS w postaci: referencji 

wystawionych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach  

z  23  grudnia  2019  r.  i  27  marca  2020  r., 

protokołów  odbioru  technicznego  montażu  rur  

i zasypania zbiorników, z których wynika, że w okresie kiedy Pan L. W. był kierownikiem robót 

branżowych - sanitarnych wykonane zostały roboty budowlane polegające na wybudowaniu 

zbiorników  retencyjnych  o  określonych  przez  TKS  parametrach  (pojemności).  W  końcu 

okoliczność  ta  wynika  również  z  treści  oświadczenia,  złożonego  przez  Pana  L.  W.  z  15 

czerwca 2020 r. 

Skład orzekający, oceniając przedmiotowy zarzut, miał na uwadze przede wszystkim 

literalne brzmienie warunku 

udziału w postępowaniu oraz opis w jaki sposób oceniane będzie 

doświadczenie  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  W  obydwu  miejscach  mowa  była  jedynie  

o  wybudowaniu  podziemnego  zbiornika  retencyjnego  kanalizacji  deszczowej  o 

określonej 

pojemności.  Zamawiający  nie  zawarł  w  tym  zakresie  w  treści  SIWZ  żadnych  dodatkowych 

wymagań np. co do tego, że zbiorniki mają zostać odebrane, aby można było uznać, że zostały 

wybudowane.  

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  odwołującego,  że  z  treści  SIWZ  należało  wywieść,  

że zamawiający mówiąc o „wybudowaniu zbiornika” miał na myśli sytuację, w której zbiorniki 

zostały  jednocześnie  odebrane  przez  Inwestora.  Zauważyć  należy,  że  ustawa    Prawo 

budowlane  nie  definiuje  pojęcia  zakończenia  budowy.  Dopiero  w  orzecznictwie,  które 

przytaczał odwołujący na rozprawie wskazuje się, że w sensie techniczno-budowlanym można 

mówić  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego,  gdy  odpowiada  on  warunkom,  jakie 

przewiduje Prawo budowlane, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy.  Obiekt  powinien  być  w  takim  stanie,  by  mógł  zostać  przeprowadzony  jego  odbiór  

i  by  można  było  przekazać  go  do  normalnej  eksploatacji  i  użytkowania  (tak  m.in.  

w cytowanym 

wyroku NSA z dnia 20 czerwca 1996 r., sygn. akt SA/Wr 2735/95). Nie sposób 

jednak  uznać,  że  takie  właśnie  rozumienie  tego  pojęcia  przyjął  zamawiający,  co  wynikało 

również z wyjaśnień, złożonych przez pełnomocnika zamawiającego na rozprawie. 


Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  stanowisko  zamawiającego  i  TKS,  że  w  przypadku 

szerokiego zakresu robót, co miało miejsce w zadaniu polegającym na budowie autostrady, 

wykonuje  się  poszczególne  zakresy  prac,  natomiast  ich  odbiory  mogą  mieć  miejsce  

w  terminie  późniejszym.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  wcześniej  nie  zostały  już  zakończone 

wszystkie  prace  polegające  na  wybudowaniu  (tu  zbiorników).  Jak  wynika  z  wyjaśnień 

pełnomocnika  TKS,  co  potwierdzają  dowody  przedłożone  przez  niego  na  posiedzeniu,  

w  czasie kiedy  pełnił  swoją funkcję Pan  L. W.,  zakończono  wszystkie  prace  polegające  na 

montażu zbiorników i ich zasypaniu. Izba przyjęła w tym zakresie również wyjaśnienia TKS, 

że  nie  ma  on  wiedzy  co  działo  się  na  budowie  po  zakończeniu  pełnienia  funkcji  przez 

wskazaną przez niego osobę, a zatem okoliczność, że w późniejszym okresie wykonany został 

montaż włazów żeliwnych i dwóch regulatorów (co wynikało z dowodu przedłożonego przez 

odwołującego - odpowiedź na pytanie 3, pismo GDDKiA z 5 marca 2020 r.), jest bez znaczenia 

dla oceny w niniejszej sprawie.  

W  szczególności  Izba  uznała,  że  nie  sposób  wywieść,  że  TKS,  przedstawiając 

informacje odnośnie doświadczenia Pana L. W., mając na uwadze brzmienie warunku udziału 

w  postępowaniu,  jak  też  opis  w  zakresie kryteriów  oceny  ofert,  gdzie  również  mowa  jest  o 

wybudowaniu, 

a  nie  odbiorze  wykonanych  zbiorników  retencyjnych,  świadomie  wprowadził 

zamawiającego w błąd odnośnie posiadanego przez kierownika budowy doświadczenia.  

Nie  potwierdziły  się  ponadto,  w  ocenie  Izby,  również  zarzuty  naruszenia  przez 

zamawiającego następujących przepisów ustawy Pzp: art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 

87  ust.  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  poprawienie  w  ofercie TKS 

omyłek; art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty złożonej przez TKS jako niezgodnej z treścią SIWZ oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej 

przez  TKS  pomimo,  że  zawiera  ona  błąd  w  obliczeniu  ceny  w  zakresie,  w  jakim  w  pozycji 

4.2.36, 4.2.37, 4.2.38 Przedmiaru robót PR-2 wykonawca ten podał inną cenę jednostkową  

i inną wartość za całą pozycję. 

Izba  ustaliła  w  tym  zakresie,  że  zamawiający  w  rozdziale  XVII  SIWZ  opisał  w  jaki 

sposób  wykonawca  winien  skalkulować  cenę  oferty.  Zgodnie  z  pkt  1:  Cenę  oferty  należy 

wyliczyć w oparciu o dołączony do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację 

projektową, STWiORB, rysunki, opisy, wytyczne, przedmiar robót oraz przeprowadzoną wizję 

w  terenie.  Wyliczona  w  ten  sposób  cena  będzie  rozliczona  w  oparciu  o  kosztorys 

powykonawczy  (rzeczywiste  obmiary  wykonanych  robót).  Wykonawca,  sporządzając  ofertę 

nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru 

robót. Jednocześnie, zgodnie z pkt 6 zamawiający określił w jaki sposób wykonawca winien 


wypełnić załączony do SIWZ przedmiar robót: Wykonawca uzupełni przedmiar robót o ceny 

jednostkowe netto i wartości, będące iloczynem jednostek miar i ceny jednostkowej. Wszystkie 

pozycje przedmiaru robót muszą być wycenione. Oferty z cenami lub błędami niemożliwymi 

do  poprawienia  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  i  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zostaną 

odrzucone. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego przedmiaru robót. 

Ponadto Izba ustaliła, że przystępujący w pozycjach: 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38 Przedmiaru 

robót  PR-2  podał  inną  cenę  jednostkową  i  inną  wartość  za  całą  pozycję,  przy  czym  ilość 

wskazana  w  przedmiarze  to  jeden  komplet  zespołu  zbiorników.  Zamawiający,  pismem  z  4 

lutego  2020  r.  zawiadomił  TKS  o  poprawieniu  w  jego  ofercie  oczywistych  omyłek 

rachunkowych,  wynikających  z  błędnego  przemnożenia  cen  jednostkowych  przez  ilości 

określone  w  przedmiarze  robót,  a  w  konsekwencji  o  zmianie  wyliczonej  ceny  w  ofercie 

przy

stępującego.  

Odwołujący  argumentował,  że  w  niniejszym  przypadku  brak  było  podstaw  

do  dokonania  tej  czynności,  gdyż  omyłki  występujące  w  ofercie  TKS  nie  stanowią  żadnej  

z  omyłek  stypizowanych  w  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp,  a  ich  poprawienie  doprowadziło  

d

o  niedopuszczalnej  na  tym  etapie  postępowania  zmiany  treści  oferty.  Jego  zdaniem,  

w przypadku gdy ilość określona w przedmiarze to jeden komplet nie mogło dojść do pomyłki 

przy wykonywaniu działania matematycznego, a zatem trudno ustalić cenę za wykonanie robót 

ujętych w spornych pozycjach przedmiaru. 

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  odwołującego,  mając  na  uwadze  w  szczególności 

jednoznaczne i precyzyjne zapisy SIWZ w tym zakresie. Zamawiający w rozdziale XVII pkt 6 

SIWZ opisał sposób, w jaki winien zostać wypełniony przedmiar robót i wskazał, że wartość 

wpisana  w  przedmiarze  jest  wynikiem  mnożenia  określonej  przez  wykonawcę  ceny 

jednostkowej przez ilość jednostek z przedmiaru. Wyjściową zatem wielkością dla ustalenia 

ceny za daną pozycję jest, w tym przypadku, cena jednostkowa.  

Ponadto,  w

skazać  należy,  że  oczywiste  omyłki  rachunkowe  to  błędy  wynikające  

z  niewłaściwego  przeprowadzenia  działań  arytmetycznych,  w  szczególności  błędne 

zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji (tak w postanowieniu SN z 21 czerwca 1967 

r., 

sygn.  II  CZ  48/67).  W  tym  przypadku  wykonawca  również  wykonywał  działanie 

matematyczne, 

polegające na przemnożeniu ceny jednostkowej przez ilość. Izba dostrzega 

wprawdzie,  że  mamy  do  czynienia  z  najprostszym  działaniem,  gdyż  przemnożenie  danej 

wartości  przez  jeden  nie  jest  skomplikowane,  jednak  nie  można  wykluczyć,  że  i  przy 

najprostszych działaniach wykonawca mógł popełnić błąd.  


Jak 

podkreśla  w  swojej  opinii  Urząd  Zamówień  Publicznych:  „Oczywistą  omyłką 

rachunkowa jest 

omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie 

omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być 

prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu 

w jego wykonaniu

. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem omyłka rachunkowa ma charakter 

oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać 

wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. W ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej  dla  uznania,  że  omyłka  rachunkowa  ma  charakter  oczywisty,  wystarczający 

jest 

fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego 

sposobem  obliczenia  ceny  oferty  oraz  możliwość  jej  jednoznacznego  stwierdzenia  (tak  w 

wyroku KIO z dnia 1 września 2011 r., sygn. akt 1787/11, a także w wyroku KIO z dnia 28 

września  2010  r.,  sygn.  akt  KIO  1978/10).  Nie  stanowi  przy  tym  ograniczenia  dla  poprawy 

oczywistej  omyłki  rachunkowej  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp  ilość  omyłek 

rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność”. Z analogiczną sytuacją mamy 

do czynienia w niniejszej sprawie.  

Podkreślić  należy  ponadto,  że  zamawiający  zawsze,  badając  i  oceniając  złożone 

oferty,  

przed  podjęciem  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  6 

ustawy Pzp, w każdym indywidualnym przypadku  powinien ustalić, czy w złożonej ofercie nie 

została popełniona omyłka możliwa do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

W

ystąpienie w ofercie omyłek, o których mowa w tym przepisie, zawsze powoduje powstanie 

obowiązku  zamawiającego  w  zakresie  jej  poprawienia.  Powyższy  przepis  bowiem  wprost 

stanowi:  „zamawiający  poprawia”,  a  sformułowanie  to  ma  charakter  kategoryczny. Tym 

samym  zamawiaj

ący  w sposób prawidłowy, mając na uwadze zapisy SIWZ, poprawił błędy 

rachunkowe w ofercie TKS, o czym następnie zawiadomił wykonawcę. 

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pob

ierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1). Nie potwierdziły się wprawdzie, podnoszone przez 

odwołującego, zarzuty dotyczące wykluczenia TKS z postępowania i odrzucenia jego oferty, 

jednakże w wyniku uwzględnienia odwołania zamawiający zobligowany został do dokonania 

ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego,  

a w konsekwencji 

może również ulec zmianie wynik przedmiotowego postępowania. 


Przewodniczący:      …………………………… 
 


wiper-pixel