KIO 674/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 674/20 

WYROK 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Izabela Niedziałek-Bujak   

Aneta Mlącka 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

15 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. P., prowadzący działalność pod firmą Biuro 

Projektów  Środowiskowych  M.  P.,  ECG  "ORBITAL"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  lidera  w 

Pruszczu Gdańskim  

w postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy udziale wykonawcy M. F.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OCEAN 

SENSE  M.  F. 

z  siedzibą  w  Gdyni  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia: M. P., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Biuro P

rojektów Środowiskowych M. P., ECG "ORBITAL" Sp. z o.o. z siedzibą 

dla  lidera 

w  Pruszczu  Gdańskim  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00    gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania i:  

Zasądza od odwołującego konsorcjum – M. P., prowadzący   działalność pod 

firmą Biuro Projektów Środowiskowych M. P., ECG "ORBITAL" Sp. z o.o. z 


siedzibą  lidera  w  Pruszczu  Gdańskim  na  rzecz  przystępującego  M.  F. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  OCEAN  SENSE  M.  F.  z 

siedzibą w Gdyni kwotę  4 187 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt 

siedem złotych zero groszy) tytułem zwrotu  poniesionych uzasadnionych kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  3 600  zł  zastępstwa  procesowe  i  587  zł 

koszt

ów związanych ze stawiennictwem na posiedzenie i rozprawę. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący: 

………………………………  

………………………………. 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 674/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Dyrektor  Urzędu  Morskiego  w  Gdyni  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: Sprawowanie nadzoru środowiskowego 

nad realiza

cją robót budowlanych w ramach zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 

Zatoką  Gdańską”  [dalej  Postępowanie  lub  Zamówienie];  nr  postępowania:  ZP.371.42.2019.AW. 

Dziennik Urzędowy UE 2019/S194-471956, z 8.10. 2019 roku; 

Odwołujący: 

1.  M.  P.,  (lider  Konsorcjum) 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Biuro  Projektów 

Środowiskowych M. P. z/s w Borzęcinie ul. 9, 83-000 Borzęcin, Pruszcz Gdański 

ECG „ORBITAL” sp. z o.o. z/s w Gdyni, , działający wspólnie w formie Konsorcjum 

w

niósł odwołanie na niezgodne z przepisami ustawy czynności i zaniechania czynności Zamawiającego 

podjęte w Postępowaniu polegające na: , 

a. 

zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy M. F.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą Ocean Sense M. F. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP, pomimo tego, iż zaoferowana przez tego 

wykonawcę cena była rażąco niska, a wykonawca ten nie wykazał, że złożona w toku Postępowania 

oferta nie zawiera rażąco niskiej. ceny; 

b. 

zaniechaniu wykluczenia oferty wykonawcy M. F.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą Ocean Sense M. F. (dalej M. F.) , na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 12 PZP, pomimo tego, iż 

wykonawca  M.  F. 

nie  wykazał,  pomimo  wezwania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  i  4  PZP,  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

określonej  w  Rozdziale  V  pkt  1  ppkt  1.3  lit  a)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w 

Postępowaniu SlWZ; 

c. 

wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy M. F.

, , co było następstwem: 

i. 

niezgodnej z prawem oceny wyjaśnień złożonych przez tego wykonawcę przez Zamawiającego 

i braku odrzucenia oferty tego wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP; 

ii. 

zaniechania wykluczenia oferty wykonawcy M. F., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP i braku 

odrzucenia oferty na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu: 

zarzuty w zakresie rażąco niskiej ceny: 

a. 

naruszenie art. 90 ust. 2 i 3 PZP, poprzez brak odrzucenia oferty wykonawcy M. F., , w sytuacji, 

gdy złożona przez tego wykonawcę oferta zawiera rażąco niską cenę; 

b. 

naruszenie art. 90 ust. 2 i 3 PZP, poprzez brak odrzucenia oferty wykonawcy M. F.,  w sytuacji, 

gdy  wykonawca  ten  nie  wykazał,  że  złożona  przez  niego  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  a 

prawidłowa ocena wyjaśnień złożonych przez tego wykonawcę potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę; 


a w rezultacie powyższego: 

c. 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP, przez brak odrzucenia oferty wykonawcy M. F.,  w sytuacji, 

gdy oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę; 

d. 

naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 

PZP, poprzez wybór przez Zamawiającego oferty wykonawcy M. F., 

podczas gdy oferta podlegała odrzuceniu. 

zarzuty  w  zakresie  niewykazania  przez  wykonawc

ę  M.  F.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Ocean Sense M. F., spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a. 

naruszenie  art.  7  ust.  1  PZP,  poprzez  naruszenie  przez  Zamawiającego  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad przejrzystości i proporcjonalności, w ten 

sposób, że oferta wykonawcy M. F. została wybrana jako najkorzystniejsza, w sytuacji gdy wykonawca 

ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

b. 

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP i art. 87 ust. 1 PZP, poprzez brak wykluczenia wykonawcy 

M. F.

, w sytuacji, gdy wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pomimo 

tego, że Zamawiający wezwał tego wykonawcę {pismo z dnia 27 listopada 2019 roku), do złożenia, w 

trybie art. 

26 ust. 3 i 4 PZP, wyjaśnień dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

tego  wykonawcę  (co  uzasadnia  twierdzenie,  że  Zamawiający  odstąpił  od  stosowania  procedury 

odwróconej, określonej w art. 24aa ust. 1 PZP, a której zastosowanie w ramach Postępowania było 

dopuszczalne na podstawie Rozdziału ii pkt 4 SIWZ); 

c. 

naruszenie  art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  PZP,  poprzez  brak  odrzucenia  oferty 

wykonawcy M. F.

, w sytuacji, gdy oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu; 

d. 

naruszenie art. 91 ust. 1 i 2 PZP, poprzez wybór oferty wykonawcy M. F. jako najkorzystniejszej 

w sytuacji, gdy oferta podlegała odrzuceniu. 

III. 

Odwołujący wnosi o nakazanie zamawiającemu: 

a. 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

b. 

dokonania powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem art. 90 ust. 3 PZP, i 

odrzucenie oferty wykonawcy M. F.

, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ocean Sense 

M. F., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP; 

ewentualnie: 

c.         

dokonania powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem tego, że wykonawca 

M. F. podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, i odrzucenie oferty tego wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 4 

w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP. 

IV. 

interes prawny Odwołującego doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepi

sów wskazanych w pkt. II powyżej i polega na tym, że w przypadku uwzględnienia odwołania przez 

KIO oferta wykonawcy M. F. zostanie odrzuco

na na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP, a Zamawiający 

będzie zobligowany do wyboru oferty Odwołujących jako najkorzystniejszej. 


V. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało doręczone w dniu 20 marca 2020 r., 

co oznacza, iż Odwołujący uczynili zadość wymaganiom określonym wart, 182 ust. 1 pkt 1 uPZP. 

Ponadto, na podstawie art. 190 ust. 1 i 3 PZP, wnosi 

o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

a. 

P. Z. 

(wezwanie na adres: ul. Michałowskiego ...  80-300 Gdańsk) na okoliczność zakresu i 

nak

ładu pracy, jaki należy wykonać w ramach czynności nadzorczych w ramach Zamówienia; 

b. 

M.  K. 

– G. (ul. Kołłątaja …, 80-262 Gdańsk) na okoliczność zakresu i nakładu pracy, jakich 

wymaga  należyte  wykonanie  czynności  polegających  monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej 

(biologicznej) na potrzeby inwestycji morskich lub na wodach śródlądowych. 

UZASADNIENIE 

O

dwołanie w istocie dotyczy niezgodnych czynności Zamawiającego z przepisami ustawy, w zakresie: 

braku odrzucenia oferty wykonawcy M. F., w sytuacji, 

gdy oferta tego wykonawcy zawiera rażąco 

niską cenę; 

braku  wykluczenia  wykonawcy  M.  F.  i  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy,  w  sytuacji,  gdy 

wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

O

dwołanie składa się z dwóch części - odnoszącej się do zarzutów Odwołujących w zakresie braku 

odrzucenia oferty wykonawcy M. F. 

z uwagi na rażąco niską cenę (Część 1)  

i  zarzutów  w  zakresie  braku  wykluczenia  wykonawcy  M.  F.  i  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy,  w 

sytuacji, gdy wykonawca ten nie wyk

azał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Część 2). 

Cześć 1: 

Zamawiający  poinformował  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  M.  F.,  uzasadniając,  że 

oferta  tego  wykonawcy  jest  najkorzystniejsza,  gdyż  uzyskała  najwyższą  ilość  punktów  w  przyjętych 

kryteriach  oceny  ofert  i  jednocześnie,  że  żadna  z  ofert  złożonych  w  postępowaniu  nie  podlegała 

odrzuceniu. 

W ocenie Odwołujących, zaskarżone odwołaniem czynności Zamawiającego - zaniechanie odrzucenia 

oferty  wykonawcy  M.  F. 

i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej, naruszają przepisy PZP, w tym w 

szczególności art. 90 ust. 2 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i 91 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP. 

Zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 SiWZ, w istocie podstawowe kryterium (o wadze 60%) 

stanowiła cena. Zgodnie z R. XII ust. 2 SIWZ, cena oferty miała obejmować wszystkie koszty, jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Zdaniem Odwołujących nie jest możliwym, aby Zamówienie zostało zrealizowane za cenę wskazaną 

przez wykonawcę M. F. . Cena jest niewiarygodna i - biorąc pod uwagę przedmiot i zakres Zamówienia 

nie ma możliwości, aby Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z SIWZ i umową. 

Powyższe dostrzegł Zamawiający, który najpierw odrzucił ofertę wykonawcy M. F. (por. zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 stycznia 2020 roku, w aktach Postępowania), a dopiero 

następnie, po częściowym uwzględnieniu odwołania wykonawcy M. F. pismem z dnia 19 lutego 2020 


roku na podstaw

ie art. 90 ust. 1 i 1a PZP, wezwał wykonawcę M. F. do udzielenia wyjaśnień i złożenia 

dowodów dotyczących wyliczenia oferowanej przez tego wykonawcę ceny, w tym w zakresie: 

ewentualnych  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy, oszczędności metody wykonania zamówienia lub wybranych rozwiązań technicznych; 

sprzętu  i  maszyn,  które  będą  zaangażowane  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  z 

zakładanymi kosztami (w tym jednostek pływających); 

zakładanych przez wykonawcę kosztów pracy, w tym również: 

a. 

zestawienia  osób  i  przypisanych  im  funkcji  w  ramach  realizacji  usługi  oraz  planowane 

zaangażowanie czasowe; 

b. 

wyszczególnienie przyjętych stawek wynagrodzeń; 

zapewnienia  świadczenia  usługi  przez  wszystkich  członków  personelu  w  całym  okresie 

obowiązywania umowy w godzinach pracy wykonawcy robót; 

prowadzenia monitoringu ichtiologicznego; 

prowadzenia nadzoru ornitologicznego; 

prowadzenia nadzoru chiropterologicznego; 

prowadzenia nadzoru w czasie robót budowlanych; 

sporządzania raportów dwumiesięcznych i raportów końcowych; 

oraz ewentualnie innych okoliczności wymienionych w art. 90 ust. 1 pkt 2 - 5 uPZP. 

Pismem z dnia 26 lutego 2020 roku, wykonawca M. F. 

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

(pomijając na tym etapie polemikę, którą ten wykonawca prowadził odnośnie zasadności wezwania), 

udzielając szczegółowych wyjaśnień wskazał zasadniczo, że: 

wykonawca pozyskał oferty osób i przedsiębiorców lokalnych, co przekłada się na bezpośrednie 

korzyści  ekonomiczne  w  postaci  nieponoszenia  nadmiernych  kosztów  dojazdów,  takie  jak  np.  brak 

kosztów eksploatacji pojazdów, w tym: 

a. 

dr inż. S. B., specjalisty ornitologa; b. mgr K. B., specjalisty chiropterologa;     c. dr inż. M. B., 

specjalisty ichtiologa; 

a ponadto 

stawki wynagrodzeń nie stoją w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002  roku  o 

minimalnym  wynagrodzeniu  o  pracę  (Dz.U.2018.2177  ze  zm.),  natomiast  potencjalni 

podwykonawcy zadeklarowali, że zobowiązują się do pozostawiania do dyspozycji wykonawcy przez 

cały  okres  świadczenia  usług,  w  zakresie  i  wymiarze  (w  tym  czasowym)  niezbędnym  do  należytej 

realizacji usługi; 

wykonawca przewidział obecność wszystkich członków personelu na terenie budowy, radach 

budowy i naradach technicznych w całym okresie obowiązywania umowy; 

wykonawca realizuje umowę na „sprawowanie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania: 

Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Krynicy  Morskiej",  w  związku  z  czym  (...)  może  połączyć 

sprawowanie nadzoru na obu inwestycjach

, co ma bezpośrednie uzasadnienie ekonomiczne i generuje 

oszczędności dla wykonawcy, a sama w/w umowa jest wykonywana na takich samych stawkach jak 


przyjęte w Postępowaniu (to są: 150 złotych netto za wizytę terenową i 50 złotych netto za godzinę pracy 

kameralnej); 

wykonawca posiada własny sprzęt, w tym jednostki pływające i nie ponosi kosztów ich najmu i 

dzierżawy, koszty eksploatacji i amortyzacji sprzętu - środków trwałych, są stałymi kosztami jakie ponosi 

przedsiębiorstwo,  a koszty mobilizacji  sprzętu  (jako  powiązane  z przejazdem na teren sprawowania 

nadzoru) nie stanowią dodatkowych kosztów dla wykonawcy oraz - jeżeli zajdzie taka potrzeba, sprzęt 

zostanie udostępniony wybranym osobom, co nie będzie generować dodatkowych kosztów po stronie 

wykonawcy; 

wykonawca  określił  częstotliwość  nadzoru  zgodnie  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ [OPZ]; 

wszystkie  raporty  zostaną  sporządzone  bezpośrednio  przez  wykonawcę,  co  będzie  miało 

bezpośrednie przełożenie na ich łączny koszt. 

Z

daniem Odwołujących, wykonawca M. F., wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie z dnia 26 lutego 

2020  roku 

stanowisku  Zamawiającego,  nie  wykazał,  że  złożona  przez  niego  oferta  na  kwotę 

1.340.700,00  złotych  brutto  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  rozumieniu  przepisów  PZP.  W 

orzecznictwie KIO nie budzi żadnych wątpliwości, że to wykonawca wszelkimi niezbędnymi środkami 

dostępnymi  w  danej  sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stanie  faktycznym,  powinien  wykazać 

zamawiającemu, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej, pomimo wypełnienia się określonych 

ustawowych przesłanek podejrzenia rażąco niskiej ceny w jego ofercie (KIO 619/19). O cenie rażąco 

niskiej można bowiem mówić, w sytuacji gdy jest ona ceną niemożliwą, niewiarygodną, zakładającą 

wykonanie zamówienia poniżej rzeczywistych kosztów jego realizacji, które obowiązują na rynku w danej 

branży (KIO 852/18 i KIO 895/18). 

Wątpliwości Odwołujących budzi przede wszystkim sposób, w jaki wykonawca M. F., wycenił czynności 

podejmowane w ramach pkt I ppkt 4 OP

Z, zgodnie z którym, wykonawca na etapie budowy (przez okres 

około 40 miesięcy) ma prowadzić: 

monitoring obszarów Natura 2000 i przedmiotów ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska; 

przeszkolenie  wykonawców  w  zakresie  prawidłowego  postępowania  wraz  z  wyjaśnieniem 

potrzeby zachowania ograniczeń nałożonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

kontrolę przestrzegania przez wykonawcę warunków realizacji inwestycji określonych w decyzji 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  w  tym  stosowania  Wytycznych  Przyrodniczych  Prowadzenia 

Robót  Czerpalnych  [WPPRC]  oraz  Wytycznych  Przyrodniczych  Prowadzenia  Robót 

Podczyszczeniowych [WPPRP]; 

kontrolę prowadzenia robót budowlanych w rejonie wsi Nowakowo i Nowe Batowo pod kątem 

emisji hałasu oraz nie prowadzenia robót w porze nocnej; 

kontrolę  przestrzegania  zapisów  decyzji  derogacyjnych,  a  także  uzyskiwania  nowych  w 

przypadku stwierdzenia takiej konieczności; 

wyjaśnienia treści decyzji. 


W ocenie Odwołujących, nie jest możliwym, aby wszystkie czynności mieszące się w ramach ppkt 4 

OPZ zrealizować za kwotę 177.000,00 złotych netto. Odwołujący mają świadomość tego, że chociaż 

obowiązek  dowodzenia,  iż  cena  przedstawiona  w  ofercie  nie  jest  rażąco  niska  został  nałożony  na 

wykonawcę,  którego  oferty  zarzut  dotyczy,  to  jednak  -  z  uwagi  na  kontradyktoryjny  charakter 

postępowania odwoławczego - obowiązuje podstawowa zasada, że każdy uczestnik sporu wywołanego 

przed obliczem Izby, ma obowiązek, w celu poparcia swoich twierdzeń, bądź też odparcia twierdzeń 

strony  przeciwnej,  przeds

tawiać dowody. Tym niemniej, to wykonawca winien wykazać zasadność i 

rzetelność wyjaśnień złożonych w wyniku wezwania wystosowanego przez zamawiającego na mocy art. 

90 ust. 1 

PZP. Dowodzenie to powinno prowadzić do wykazania, iż wykonawca złożył odpowiednie 

wyjaśnienia na żądanie i jaka była ich treść (por. M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz, Warszawa 2018). 

Kolejną okolicznością świadcząca o tym, iż oferta wykonawcy M. F. zawiera rażąco niską cenę jest fakt 

jest  znacznego  obniżenia  ceny  przez  wykonawcę  kwoty  wynagrodzenia  w  przedmiotowym 

postępowaniu  w  stosunku  do  poprzedniego,  unieważnionego  postępowania,  prowadzonego  przez 

Zamawiającego w tym samym przedmiocie, przy nieznacznym zmniejszeniu zakresu obu postępowań. 

Wskazać  należy,  iż  Zamawiający  przeprowadził  dwa  postępowania  w  celu  wyłonienia  nadzoru 

przyrodniczego nad „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", a przedmiotowe 

odwołanie  dotyczy  drugiego,  ponownego  po  unieważnieniu  poprzedniego  postępowania 

zamówieniowego. 

pierwsze postępowanie, z września 2019 roku, w którym wykonawca M. F., wycenił nadzór na kwotę 3 

715 839,23 zł brutto, zostało unieważnione i powtórzone; 

drugie postępowanie, będące przedmiotem niniejszego postępowania odwoławczego, ogłoszone w 

październiku 2019 roku, wycenione zostało, przy podobnym zakresie nadzoru, na kwotę 1 340 700 zł. 

Opis Przedmiotu Zamówienia w obu przetargach jest identyczny z dwoma zmianami: 

W punkcie pkt. 2 OPZ Zamawiający usunął ppkt b i c) tj.: 

„  b)  całoroczny  monitoring  rozmieszczenia  i  liczebności  ptaków  wodno-błotnych  w  obrębie  Zalewu 

Wiślanego i Zatoki Elbląskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 

pkt V.B.(.b; oraz pkt III 22, monitoring należy prowadzić zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 

załącznik 1 a; monitoring należy prowadzić od 1 marca 2020 roku 

c) w trakcie kontroli ornitologicznych należy określać rejon, w którym koncentrowały się prace budowlane 

i  ich  charakter  w  celu  późniejszego  umożliwienia  wnioskowania,  czy  i  jak  etap  budowy  wpływał  na 

zachowania ptaków - pkt. V. B.9. c”; 

• W punkcie 4 OPZ Zamawiający dodał ppkt. d) zobowiązujący Oferenta do: 

,,d) kontroli prowadzenia robót budowlanych w rejonie wsi Nowakowo i Nowe Batorowo pod kontem 

emisji hałasu oraz nie prowadzenia robót w porze nocnej.” 

Powołując się na ww. zmiany w OPZ, Oferent obniżył cenę o 2 475139,22 zł. co trudno uzasadniać 

jedynie  rezygnacją  przez  Zamawiającego  z  prowadzenia  monitoringu  ornitologicznego  Zalewu 


Wiślanego, który odbywał się w poprzednich latach za kwotę 70 000 - 90 000 zł rocznie, jako tzw. koszt 

bagatelny,  tj.  mieścił  się  zawsze  w  kwocie  do  30  tys.  Euro.  Przyjmując,  że  monitoring  miał  być 

prowadzony przez 4 lata, obniżenie kwoty nie powinno przekroczyć wartości 120 tys. Euro. Ponadto 

Zamaw

iający  rozszerzył  OPZ  o  konieczność  prowadzenia  kontroli  nocnych  podczas  robót 

prowadzonych na rzece Elbląg w rejonie wsi Nowakowo i Nowe Batorowo, co również powodowało 

konieczność wyceny tego - zwiększonego zakresu zamówienia. 

dowód: 

[1 Informacja Zamawi

ającego z dnia 09 września 2019 roku z sesji otwarcia ofert (załącznik 5); 

Ogłoszenie Zamawiającego z dnia 12 września 2019 roku o wyniku postępowania (załącznik 6);; 

[3] OPZ z września 2019 r. (załącznik 7); 

[4] OPZ z października 2019r (załącznik 8); 

Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę M. F. nie dają podstaw dla stwierdzenia, że w okolicznościach 

przedmiotowej sprawy zachodzą okoliczności, które uzasadniałyby twierdzenie, że zaoferowana przez 

wykonawcę cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Uzasadniając stanowisko 

Odwołujących, wskazuję na argumentację poniżej: 

Na stronie 8 pisma z dnia 26 lutego 2020 roku, w pkt 2, tiret pierwszy, wykonawca stwierdził, że pozyskał 

oferty  osób  7  przedsiębiorców  lokalnych  dla  obszaru  realizacji  inwestycji  na  Mierzei  Wiślanej,  co 

przekłada się na bezpośrednie korzyści ekonomiczne w postaci nieponoszenia nadmiernych kosztów 

dojazdów, w tym kosztów eksploatacji pojazdów. 

Wedle  wiedzy  Odwołujących,  w  zakresie,  w  jakim  Odwołujący  mogą  odnieść  się  do  twierdzeń 

wykonawcy (tj. w zakresie, w jakim wykonawca nie zastrzegł tajemnicy przedsiębiorstwa): 

dr inż. S. B., specjalista ornitolog, mieszka i prowadzi działalność w Gdyni; 

mgr K. B., specjalista chiropterolog, mieszka w Gdyni i jest zatrudniony w Katedrze Ekologii i 

Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego; 

dr inż. M. B., specjalista ichtiolog, mieszka w Szczecinie i jest zatrudniony w Katedrze Bioinżynierii 

Środowiska  Wodnego  i  Akwakultury  Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  w 

Szczecinie. 

Sam wykonawca M. F.

, jak wynika z akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi 

działalność gospodarczą w Gdyni. 

W  ocenie  Odwołujących,  nie  sposób  uznać,  aby  którykolwiek  z  w/w  specjalistów,  jak  również  sam 

wykonawca  byli  osobami 

i  przedsiębiorcami  lokalnymi.  Dlatego,  w  każdym,  przypadku  zawarcia 

stosownych umów na podwykonawstwo pomiędzy wykonawcą M. F. a w/w specjalistami, niezbędne i 

konieczne jest uwzględnienie w kosztorysie ofertowym dojazdów na obszar, realizacji Zamówienia z 

uwzględnieniem np. znacznego ograniczenie przepustowości ruchu latem), przy czym: 

w przypadku trasy Gdynia - 

przekop, odległość wynosi około 90 km w jedną stronę; 

w przypadku trasy Szczecin - 

przekop, odległość wynosi około 450 km w jedną stronę;. 


Koszt  dojazdu  jednego  specjalisty  na  trasie  Gdynia  - 

przekop,  ustalony  zgodnie  z  §  2  pkt  1  lit  b 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002.27.271 ze zm.) wyniesie, dla 

pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, około 75,22 złote (150,44 złote w dwie strony). 

Odwołujący zaznacza że na str. 9 pisma z dnia 26 lutego 2020 roku wykonawca M. F. wskazał, że będzie 

wykonywał umowę przy wykorzystywaniu samochodów dostawczo-terenowych typu pick-up. Wysoce 

wątpliwym jest, aby tego rodzaju pojazd miał silnik o pojemności skokowej poniżej 900 cm3. 

Wykonawca 

jedną wizytę terenową wycenił na  150,00 złotych netto (por. Ad do pkt 3) na str. 9 pisma z 

dnia 26 lutego 2020 roku). Oznacza to, że w sposób błędny dokonał kalkulacji kosztów realizacji umowy. 

Brak jest 

jakichkolwiek podstaw dla porównywania realizacji Zamówienia z realizacją przez wykonawcę 

M. F. 

umowy nr 9/IOW/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, na podstawie której w/w wykonawca pełni 

nadzór tylko i wyłącznie nad kontrolą działań wykonawcy w toku prowadzonych prac, zwłaszcza pod 

kątem  występowania  chronionych  gatunków  fauny  (por.  pkt  2.k.  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 12 lutego 2016 roku). 

Uzasadniając powyższe twierdzenie Odwołujący wskazują że umowa nr 9/IOW/2019, którą aktualnie 

wykonuje  M.  F.

,  obejmuje  realizację  i  kontrolę  przestrzegania  zapisów  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 12 lutego 

2016 roku. Na podstawie tej decyzji, wykonawca ma zapewnić nadzór środowiskowy; którego celem 

będzie kontrola działań wykonawcy w toku prowadzonych prac, zwłaszcza pod kątem występowania 

chronionych gatunków fauny. 

Odnośne  Zamówienie,  zgodnie  z  pkt  I  ppkt  4  lit.  c)  i  pkt  IV  OPZ,  przewiduje  obowiązek  kontroli 

przestrzegania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 roku. Już tylko objętościowa analiza postanowień 

decyzji pozwala na stwierdzenie, że zakres obowiązków wynikający z tej decyzji jest dalece szerszy niż 

zakres obowiązków wynikających z decyzji stanowiącej podstawę dla wykonania umowy nr 9/IOW/2019 

z dnia 24 stycznia 2019 roku. ( umowa nr 9/IOW/2019 z dnia 24.01.

2019 roku (w aktach Postępowania): 

Dowody: 

wyciąg z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 lutego 2016 roku (zał 14); 

.wyciąg z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 grudnia 2018 roku (zał 15); 

Prócz powyższego, konieczny jest również nadzór nad realizacją decyzji derogacyjnych (aktualnie 16), 

zgodnie z pkt I ppkt 4 lit. e OPZ oraz nadzór nad przestrzeganiem zapisów WPPRC i WPPRP (pkt I ppkt 

4 lit c OPZ). 

dowód: [13] .decyzje derogacyjne (szt. 16) (załącznik 16); 

Czyli nie jest możliwe i nie jest prawidłowe oszacowanie kosztów wizyty terenowej (ani innych elementów 

oferty) na identycznym poziomie 

w zakresie wykonywania przez wykonawcę M. F. umowy 9/IOW/2019 

z dnia 24 stycznia 2019 roku i umowy zawartej w ramach przedmiotowego Postępowania. 

Powyższa teza uzasadniona jest przede wszystkim tym, iż na podstawie umowy zawartej w ramach 

przedmiotowego  Po

stępowania  do  wykonania  pozostawać  będzie  niewspółmiernie  dużo  więcej 


czynności, niż na podstawie umowy 9/IOW/2019. Za powyższym przemawia już tylko to, że łączna 

wartość kontraktów na prace w Krynicy Morskiej wynosi nieznacznie ponad 30.000.000,00 złotych, a 

łączna  szacunkowa  wartość  kontraktów  na  prace  związane  z  przekopem  Mierzei  Wiślanej  to 

992.000.000,00 złotych. Sama tylko wartość kontraktów pozwala stwierdzić, że w ramach przekopu 

Mierzei Wiślanej trzeba wykonać dużo więcej czynności. 

Podkreślić trzeba, że w ramach inwestycji - przekopu Mierzei Wiślanej, konieczne będzie wykonanie prac 

w obrębie dwóch województw - pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w zakresie: 

w województwie pomorskim: 

a. 

budowy portu osłonowego wraz z falochronami: 

b. 

budowy kan

ału żeglugowego ze śluzami postojowymi, dwóch mostów zwodzonych, budynków 

technologicznych, parkingów i oznakowania nawigacyjnego: 

c. 

rozbudowy układy drogowego; 

d. 

budowy sztucznej wyspy; 

e. 

budowy toru wodnego; 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

a. 

p

rzebudowy toru wodnego na rzece Elbląg; 

b. 

budowy przeprawy mostowej. 

Tym  samym,  ukształtowanie  takich  samych  stawek  w  ramach  nadzoru  nad  zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym  Krynicy 

Morskiej  i  nadzorem  nad  przekopem  Mierzei  Wiślanej  nie  znajduje 

żadnego gospodarczego i ekonomicznego uzasadnienia. Wykonanie i zakres obowiązków wynikających 

z obu umów istotnie różni się (o czym świadczy już tylko treść decyzji środowiskowych, które zostały 

zaoferowane do akt przez Odwołujących). 

W oparciu o dane i informacje, 

które przekazał wykonawca M. F., stwierdzić należy, że: Wykonawca na 

realizację zadań w pkt I ppkt 4 OPZ zaoferował 177.000,00 złotych netto (co dzieląc przez czas realizacji 

umowy, czyli 40 miesięcy, daje kwotę 4.425,00 złotych netto miesięcznie), podczas gdy, na realizację 

nadzoru chiropterologicznego nad wycinką około 20 drzew, co zajmie kilka godzin i wymaga jednej wizyty 

terenowej, wykonawca przeznaczył kwotę 40.000,00 netto, 

Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 15 października 2019 roku i 17 października 2019 roku, umowa 

w zakresie realizacji pkt I ppkt 4 OPZ ma być realizowana w następujący sposób: 

a. 

monitoring  obszarów  natura  2000  i  przedmiotów  ochrony  rezerwatu  Zatoka  Elbląska  -  nie 

rzadziej niż raz w tygodniu; 

b. 

kontrola  przestrzegania  przez  wy

konawców  warunków  realizacji  inwestycji  określonych  w 

środowiskowych uwarunkowaniach, w tym stosowania Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia Robót 

Czerpanych  (WPPRC)  oraz  Wytycznych  Przyrodniczych  Prowadzenia  Robót  Podczyszczeniowyćh 

(WPPRP) - nie rzadziej 

niż raz w tygodniu podczas prowadzenia tych prac; 


c. 

kontrola robót budowlanych w rejonie wsi Nowakowo i Nowe Batorowo pod kątem emisji hałasu 

oraz nie prowadzenie robót w porze nocnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu podczas prowadzenia robót 

w tych mie

jscowościach; 

d. 

kontrola przestrzegania zapisów decyzji derogacyjnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

e. 

wyjaśnienia treści decyzji - jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Wedle wiedzy i doświadczenia Odwołujących, przekop Mierzei Wiślanej (czyli inwestycja „Droga wodna 

łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska - lokalizacja Nowy Świat") została podzielona na trzy etapy, 

które będą realizowane niezależnie. W ramach etapu I realizowana będzie budowa portu osłonowego, 

kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i wyspy na Zalewie, w ramach etapu II - przebudowa 10,4 

km toru wodnego na rzece Elbląg i przeprawy mostowej w Nowakowie i w ramach etapu III - budowa 

toru wodnego o długości 10,2 km na Zalewie Wiślanym. 

Harmonogram  realizacji  ty

ch  zadań  wskazuje  na  to,  że  nadzór  na  podstawie  umowy  zawartej  z 

Zamawiającym będzie obejmował równocześnie dwa etapy (l i II). Dopiero po realizacji etapu I będzie 

możliwa realizacja etapu III. Etap I i II realizowane będą po przeciwnych stronach Zalewu Wiślanego. 

Nadzór nad prowadzonymi pracami będzie wymagał dotarcia do miejsca określonych prac, ewentualnie 

opłynięcia poszczególnych elementów i jednocześnie wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym. 

Dodatkowo, zwrócić należy uwagę, że średnio w miesiącu odbywać się będą 2 rady budowy i dwie rady 

techniczne (dla każdego z realizowanych etapów). Biorąc pod uwagę fakt, iż rady mogą odbywać się w 

tym samym czasie, co wymaga zaangażowania dodatkowych środków osobowych, koszt uczestnictwa 

w tych radach jest dwu

krotnie wyższy, niż według wyceny wykonawcy M. F.. 

W końcu, w ocenie Odwołujących, wykonawca M. F. całkowicie pominął fakt, iż w związku z realizacją 

Zamówienia, nadzór środowiskowy odbywa się na bazie pism i notatek z prowadzenia nadzoru, .które 

stanowią dowód w procesie prowadzenia nadzoru. Przygotowanie każdego z bieżących dokumentów 

wymaga zaangażowania czasu i zasobów osobowych. Sporządzanie pism i notatek nie jest możliwe w 

czasie  wizyty  terenowej.  Wedle  doświadczenia  Odwołujących,  czas  prac  biurowych  związanych  z 

przygotowaniem psim oraz archiwizacją dokumentacji fotograficznej wynosi około 5 godzin tygodniowo 

(w przypadku równoczesnej realizacji dwóch etapów przekopu). 

dowód:  14]. harmonogram realizacji robót budowlanych (załącznik 17); 

. zeznania świadka P. Z.; 

. zestawienie tabelaryczne prac wraz z wyceną (załącznik 18); 

Bez jakiegokolwiek istotnego wpływu na koszt przejazdów jest to, że wykonawca jest obecnie w trakcie 

real

izacji umowy na „Sprawowanie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania: Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” (str. 8 pisma z 26 lutego 2020 r., pkt 2, tiret drugi). 

Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, realizacja projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Krynicy  Morski

ej  ma  zakończyć  się  do  dnia 30 marca  2021 roku.  Zgodnie  z umową  zawartą przez 

wykonawcę M. F. z Zamawiającym w dniu 24 stycznia 2019 roku, sam nadzór przyrodniczy podczas 

realizacji tego zadania ma trwać jeszcze 10 miesięcy. 


dowód: [17]. wydruk ze strony internetowej Zamawiającego (załącznik 19); 

Tym samym zakładając, że umowa pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym zostałaby zawarta w dniu 

sporządzenia niniejszego odwołania, to współdzielenie kosztów związanych z realizacją umowy zawartej 

w ramach nini

ejszego Postępowania i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej możliwe 

byłoby jedynie przez okres jeszcze niespełna roku. Wykonawca M. F. w żadnym wypadku nie wykazał 

natomiast, że po zakończeniu wykonywania umowy nr 9/IOW/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku będzie 

wykonywał jeszcze jakiekolwiek inne prace lub umowy na Mierzei Wiślanej (co mogłoby powodować 

ograniczenie  kosztów  związanych  z  dojazdami  -  szczególnie,  że  jak  wynika  z  Rozdziału  IV  SIWZ, 

przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  w  terminie  46  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy,  w  tym 

faktyczny okres świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmie 40 miesięcy liczonych 

od dnia rozpoczęcia robót budowlanych), a równocześnie nie uwzględnił powyższej okoliczności jako 

mającej  wpływ  na  podwyższenie  kosztów  wykonania  umowy  zawartej  w  ramach  niniejszego 

Postępowania po zakończeniu wykonywania umowy nr 9/IOW/2019. 

W kontekście powyższego tylko na marginesie należy zwrócić uwagę na fakt, że sprawowanie nadzoru 

wymaga uczestnictwa m.i

n. w Radach Budowy (które, wedle doświadczenia życiowego Odwołujących, 

odbywają się średnio co dwa tygodnie). W ocenie Odwołujących, biorąc pod uwagę, że termin zwołania 

Rady w przypadku obu inwestycji nie musi być tożsamy i nie jest zależny od woli sprawującego nadzór, 

samo  wykonywanie  innej  umowy  (przez  pewien,  krótki  okres)  na  danym  obszarze  nie  uzasadnia 

zaoferowania na tym poziomie na którym wskazał ją wykonawca M. F., przez co zaoferowana cena jest 

ceną rażąco niską. 

IV. O ile, zdaniem wykonawcy M. F.

, wykaz środków trwałych i wyposażenia (załącznik 0.3) stanowi 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  to  okoliczność,  czy  wykonawca  posiada  własny  sprzęt  w  tym  jednostki 

pływające  (...),  a  zatem  nie  ponosi  kosztów  ich  najmu  lub  dzierżawy,  poddaje  w  wątpliwość  fakt,  iż 

wykonawca  zamierza  realizować  umowę  przy  wykorzystaniu  jachtu  motorowego  TURKAN,  numer 

rejestracyjny POL 10254. 

Po  pierwsze,  w  przypadku,  gdyby  wykonawca  rzeczywiście  dysponował  własnym  potencjałem 

umożliwiającym  mu  samodzielnie  wykonanie  umowy,  brak  byłoby  uzasadnionych  podstaw  dla 

konieczności wykorzystania przy realizacji umowy jachtu motorowego należącego do osoby trzeciej. 

W  tym  zakresie,  tylko  na  marginesie,  należy  zauważyć,  że  wykorzystanie  przez  wykonawcę  statku 

pełnomorskiego (którym jest wskazany wyżej jacht motorowy, o czym świadczą parametry techniczne - 

długość 14,00 m i zanurzenie -1,24 m) uniemożliwi należyte wykonanie umowy, Zalew Wiślany jest 

płytkim zbiornikiem. 

Wedle  doświadczenia  Odwołujących,  monitorowanie  strefy  szuwarów  i  zawartości  tlenu  podczas 

wykonywania  umowy  wymaga  płaskodennej jednostki  o  zanurzeniu  0,4  m.  Zdaniem Odwołujących, 

którzy  przed  złożeniem  oferty  w  ramach  Postępowania,  przeprowadzili  szereg  badań  i  czynności 

zmierzających do ustalenia, jaki sprzęt jest niezbędny do wykonania umowy, jednostki pływające na 


których fakt posiadania powołuje się wykonawca M. F., to są: jacht motorowy i pontony motorowe, w 

ogóle nie dają się do wykonania umowy. 

Po  wtóre  w  przypadku,  gdy  wykonawca  M.  F.  zamierza  wykonywać  umowę  przy  wykorzystaniu 

odnośnego jachtu motorowego, to złożona oferta powinna uwzględniać dodatkowe koszty związane, z: 

cumowaniem łodzi (koszty cumowania łodzi o takich parametrach są istotnie wyższe, niż koszty 

cumowania łodzi płaskodennej); 

W tym miejscu zaznaczyć należy, koszt cumowania jachtu o długości 14,00 m wynosi w Porcie Elbląg 

(który może być wykorzystywany przy realizacji Zamówienia) 18,00 złotych. Różnica pomiędzy jachtem 

poniżej 7,00 m wynosi 4,00 złote/ doba. W skali realizacji całego Zamówienia (40 miesięcy), sam koszt 

cumowania jachtu o długości 14,00 m wyniesie około 5.000,00 złotych więcej, niż koszt cumowania 

mniejszej jednostki. 

O ile brak uwzględnienia powyższej kwoty przez wykonawcę M. F. nie stanowi sam przez się o tym, że 

w/w wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, to już zsumowanie wszystkich kosztów, których w/w 

wykonawca  nie  uwzględnił  uzasadnia  twierdzenie,  że  oferta  tego  wykonawcy  została  błędnie 

skalkulowana. 

tankowaniem łodzi; 

zapewnieniem każdorazowo co najmniej dwuosobowej załogi; dowód: 

. certyfikat jachtowy jachtu motorowego TURKAN, POL 10254 (w aktach); 

. karta bezpieczeństwa jachtu morskiego nr 404/GDY/2019 (w aktach); 

. cennik usług w Porcie Elbląg (załącznik 20); 

V. Brak 

jest również podstaw dla uwzględnienia twierdzenia wykonawcy M. F. w zakresie, w jakim ów 

stwierdził, że środki trwałe wykonawcy są na stanie przedsiębiorstwa i są wykorzystywane dla celów 

realizacji bieżących umów i zleceń, w związku z czym koszty ich eksploatacji i amortyzacji są stałymi 

kosztami  jakie  ponosi  przedsiębiorstwo,  i  koszty  te  nie  będą  wynikać  bezpośrednio  z  realizacji 

przedmiotowego zamówienia (por. pkt 2 tiret czwarty pisma na str. 8 pisma z dnia 26 lutego 2020 roku). 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 

PZP, wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny.  Powyższe  stanowi  natomiast  tylko  i  wyłącznie  gołosłownie,  niepoparte  żadnym  dowodem, 

twierdzenie  wykonawcy.  Jak  już  wskazano  powyżej,  wykonawca  M.  F.  nie  udowodnił,  że  realizuje 

jakiejkolwiek inne prace i umowy, za wyjątkiem wspomnianej wyżej umowy nr 9/IOW/2019 z dnia 24 

stycznia 2019 roku. 

Natomiast w przypadku, gdyby uznać, że w tym miejscu swoich wyjaśnień wykonawca odwołuje się do 

umowy nr 9/IOW/2019 z dn

ia 24 stycznia 2019 roku, to zauważyć należy, że realizacja już wykonywanej 

umowy i realizacja umowy zawartej w wyniku Postępowania wymaga zaangażowania różnych środków. 

Ponadto,  zgodnie  z  zasadami  logiki  formalnej,  wykonywanie  odrębnej  umowy  (a  zatem  dodatkowe 

zaangażowanie określonego sprzętu) wymaga zaangażowania dodatkowych środków celem pokrycia 

kosztów eksploatacji tego sprzętu. 


VI. 

Odwołujący nie zgadza się z twierdzeniem wykonawcy M. F., jakoby monitoring, o którym mowa w 

pkt l ppkt 4 lit. 

a) OPZ był możliwy do wykonania w 58 minut (por. str. 13 pisma z dnia 26 lutego 2020 

roku). Jak wskazano w pkt I Odwołania powyżej, nadzór nad inwestycją sprowadza się do nadzoru nad 

przestrzeganiem  postanowień  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydanej  przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2018 roku. 

Prowadzenie monitoringu i nadzoru nie jest równoznaczne ze spacerem wokół siatki wygradzającej teren 

inwestycji.  W  ramach  monitoringu  i  nadzoru  konieczne  jest  podj

ęcie  określonych  czynności 

wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05 grudnia 2018 roku. W 58 minut 

nie da się zrealizować nadzoru w pełnym zakresie z uwagi na fakt, iż w ramach nadzoru trzeba wykonać 

obowiązki wynikające (w zależności od etapu inwestycji) z od 80 do 130 punktów decyzji (w tym decyzji 

środowiskowej i decyzji derogacyjnych) oraz spełnić wymagania wynikające z pkt l ppkt 4 lit. a) OPZ. 

Sam etap l inwestycji obejmuje obszar 6 km i wymaga prowadzenia nadzoru zarówno z lądu, jak i z 

wody. 

VII.   

Niezależnie  od  argumentacji  przytoczonej  powyżej,  Odwołujący  zwraca  uwagę  na  inne,  mniej 

istotne, aczkolwiek mające wpływ na ogólną ocenę oferty, uchybienie związane ze sporządzeniem przez 

wykonawcę M. F. kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca M. F. 

wycenił nadzór chiropterologiczny nad wycinką około 20 drzew na kwotę 40.000,00 

netto. Wedle wiedzy i doświadczenia Odwołujących, wycinka takiej ilości drzew nie zajmie więcej niż kilka 

godzin i wymaga maksymalnie dwóch wizyt terenowych. Tym samym, gdyby w/w wykonawca w sposób 

prawidłowy  wycenił  pracę,  to  koszt  nadzoru  nad  tym  punktem  decyzji  środowiskowej  (przyjmując 

twierdzenia podniesione przez wykonawcę w treści pisma z dnia 26 lutego 2020 roku) powinien wynieść 

150,00 złotych netto. 

Cześć 2: 

VIII. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 

PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. 

wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  doktrynie  prawa 

wskazuje się, że podstawa wykluczenia określona w tym przepisie jest jedyną co do zastosowania której 

ciężar dowodowy spoczywa na wykonawcy. Ciężar ten sprowadza się do wykazania, że spełnia on w 

wystarczającym  stopniu  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  że  nie  zachodzą  wobec niego  podstawy 

wykluczenia. 

Wykazanie  polega  najpierw  na  złożeniu  odpowiednich  oświadczeń,  a  następnie  na 

potwierdzeniu treści oświadczeń odpowiednimi dokumentami. W niektórych sytuacjach, a szczególnie w 

postępowaniach  o  wartości  poniżej  progów  unijnych,  wystarczające  będzie  złożenie  samych 

oświadczeń. Tak czy inaczej, aktywność w tym zakresie musi wykazać wykonawca i od jego działań 

zależy, czy będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia (por. J. Pieróg, PZP. Komentarz. Wyd. 15, 

Warszawa 2019). 

W orzecznictwie Izby wskazuje się ponadto, że opis warunków udziału w postępowaniu ma charakter 

materialny,  a  nie  jest  jedynie  formalnym  zabiegiem  wymaganym  przez  procedurę  udzielenia 


zamówienia. Finalnym celem ustalania warunków udziału w postępowaniu jest powierzenie wykonania 

umowy w sp

rawie zamówienia publicznego wykonawcy, którego właściwości podmiotowe pozwalają 

racjonalnie uznać, że wykona ją należycie. 

Obowiązkiem  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  jest  podanie  zamawiającemu 

konkretnych informacji wskazujących na posiadane przez niego wiedzę i doświadczenie, a nie jedynie 

powielenie postanowień SIWZ. Z uzasadnienia wyroku KIO: nie można zgodzić się z odwołującym, że 

odwzorowanie wymagań zamawiającego jest wystarczające z uwagi na treść art. 25 ust. 1 pkt 1 PZP 

pozwala

jącego  zamawiającemu  na  żądanie  jedynie  informacji  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

postępowania  (...).  Informacje  niezbędne,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  PZP,  to  informacje 

umożliwiające realne wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie są to informacje 

odtwarzające  dosłownie  brzmienie  SIWZ,  gdyż  te  mają  charakter  blankietowy  w  tym  znaczeniu,  że 

określają  poziom  wymagań  zamawiającego.  Zadaniem  wykonawcy  jest  podanie  informacji 

stanowiących in concreto, w jaki sposób wymagania zamawiającego są przez niego spełnione. Należy 

sprzeciwić  się  działaniu  wykonawcy  polegającego  na  uchylaniu  się  od  adekwatnej  odpowiedzi  na 

wezwania zamawiającego i przekazywaniu informacji, które formalnie przez kopiowanie treści SIWZ 

wskazują na spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jednak nie dają zamawiającemu rzeczywistej 

wiedzy  o  konkretnym  materialnym  charakterze.  Uporczywe  lekceważenie  uzasadnionych  żądań 

zamawiającego nie zasługuje na ochronę w żadnym wypadku (wyrok KIO 50/19). 

Niezależnie od tego, czy Zamawiający (zgodnie z treścią Rozdziału II pkt 4 SIWZ, gdzie wskazał, że 

może  na  podstawie  art.  24aa  PZP  zastosować  procedurę  odwróconą)  odstąpił  od  zastosowania 

procedury odwróconej, czy też ją zastosował w ramach przedmiotowego postępowania - pismem z dnia 

20  marca  2020  roku  Zamawiający  stwierdził,  że  żadna  z  ofert  nie  podlega  odrzuceniu  (co  jest 

równoznaczne z tym, że wykonawca M. F. w ocenie Zamawiającego, wykazał spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu). Odwołujący kwestionują to ustalenie Zamawiającego. 

Jeśli  chodzi  o  warunek  dotyczący  doświadczenia  wykonawcy  istotnym  jest,  aby  to  wykonawca 

składający ofertę w postępowaniu wykazywał się rzeczywistym a nie formalnym doświadczeniem w 

wykonaniu zamówień, które swym przedmiotem odpowiadają zamówieniu, które następnie zostanie mu 

powierzone.  Trudno  mówić  o  posiadaniu  doświadczenia,  jeśli  wykonawca  faktycznie  i  realnie  nie 

uczestniczył  w  wykonaniu  zamówienia,  na  które  się  powołuje.  Jeśli  wykonawca  powołuje  się  na 

oświadczenie  w  realizacji  zamówienia  przez  grupę  wykonawców,  w  tym  ewentualnie  z  udziałem 

podwykonawców,  to  aby  wyłonić  podmiot  zdolny  do  wykonania  danego  zamówienia  na  poziomie 

oczekiwanym przez zamawiającego, jest on zobowiązany wykazać, że realnie i konkretnie uczestniczył 

w  wykonaniu zamówienia w ramach grupy wykonawców, w sposób, który odpowiada postawionym 

warunkom udziału w postępowaniu (por, wyrok KI0 1872/18). 

Pismem z dnia 27 listopada 2019 roku, Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 PZP, wezwał 

wykonawcę M. F., na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 PZP do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu usług 

złożonego przez tego wykonawcę w dniu 19 listopada 2019 roku. 


dowód: [22] wezwanie Zamawiającego z dnia 27 listopada 2019 roku (w aktach Postępowania); 

Zgodnie  z 

Rozdziałem  V  pkt  1  ppkt  1.3  a  SIWZ,  w  zakresie  posiadania  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej, każdy  wykonawca  powinien  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich trzech  lat  przed upływem 

terminu  składania  ofert  wykonał  usługi,  których  przedmiotem  było  wykonanie  monitoringu  lub 

inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby  inwestycji  morskiej  lub  na  wodach 

śródlądowych,  o  wartości  łącznej  tych  usług  nie  mniejszej  niż  200.000,00  złotych  brutto,  przy  czym 

wartość jednej z usług nie może być niższa niż 90.000,00 złotych brutto. 

Zamawiający dopuścił przy tym, żeby usługi związane z wykonywaniem monitoringu lub inwentaryzacji 

przyrodniczej (biologicznej) na potrzeby inwestycji morskiej lub na wodach śródlądowych były wykonane 

w ramach umowy obejmującej szerszy zakres, przy czym Zamawiający uzna powyższy warunek za 

spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że  zakres  i  wartość  części  umowy  (zamówienia)  dotyczącej 

monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby  inwestycji  morskich  lub  na 

wodach śródlądowych spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. 

W załączniku nr 9 do SIWZ - wykaz usług, wykonawca M. F., wskazał, że wykonał następujące usługi: 

aktualizacja  metodyk  monitoringu  i  oceny  stanu  ekologicznego  śródlądowych  wód 

powierzchniowych na podstawie 

fitobentosu wraz ze szkoleniami, przy czym usługa obejmowała pobór 

prób terenowych w celu wykonania inwentaryzacji biologicznej fitobentosu na potrzeby opracowania 

aktualizacji metodyk, a wartość brutto zamówienia wyniosła powyżej 100.000,00 złotych; 

przeprowadzenie  kontroli  okresowych  morskich  budowli  hydrotechnicznych  oraz  monitoring 

porealizacyjny  szaty  roślinnej    i  siedlisk  przyrodniczych,  o  wartości  brutto  zamówienia  powyżej 

100.000,00 złotych; 

m. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odkładania urobku do morza wraz z badaniami 

i oceną potencjalnego wpływu nowoprojektowanych klapowisk na środowisko morskie, o wartości brutto 

zamówienia powyżej 25.000,00 złotych. 

dowód: [23]  załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz usług wykonawcy M. F. (w aktach); 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 27 listopada 2019 roku, wykonawca M. F. wyjaśnił 

w treści pisma z dnia 04 grudnia 2019 roku, że: 

odnośnie usługi nr 1 wykonawca wskazał, że etap I usługi o wartości 152.783,22 złote brutto 

polegał na przeprowadzeniu badań środowiskowych - wykonaniu inwentaryzacji biologicznej fitobentosu, 

m.in. poprzez pobór próbek terenowych zbiorowisk okrzemkowych na 46 stanowiskach badawczych; 

odnośnie  usługi  nr  2  wykonawca  wskazał,  że  usługa  o  wartości  109.101,00  złotych  brutto 

polegała na przeprowadzeniu szeroko rozumianych badań związanych z monitoringiem, inwentaryzacją 

i badaniami przyrodniczymi (biologicznymi) (...), a wskazane na poświadczeniu badanie morfodynamiki 

b

rzegu morskiego było nierozłączną częścią prowadzonego monitoringu (...). 

& odnośnie usługi nr 3 wykonawca wskazał, że łączna wartość umowy wyniosła 28.290,00 złotych brutto, 

a na potrzeby realizacji umowy, należało wykonać pobór prób i badania makrozoobentsu. 

dowód: [24] 

. pismo wykonawcy M. F. z dnia 04 grudnia 2019 roku (w aktach); 


Obowiązkiem każdego  wykonawcy,  w  świetle  Rozdziału  V  pkt  1  ppkt  1.3  lit  a) SIWZ,  w  przypadku 

wykonywania monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej) w ramach umowy obejmującej 

szerszy  zakres  usług,  było  wykazanie,  że  zakres  i  wartość  części  umowy  (zamówienia)  dotyczącej 

monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby  inwestycji  morskich  lub  na 

wodach śródlądowych spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, czyli, że wartość części 

umowy przekracza łącznie 200.000,00 złotych brutto, w tym wartość części jednej umowy nie może być 

niższa niż 90.000,00 złotych brutto. W tym miejscu Odwołujący zaznaczają że zgodnie z ugruntowanym 

orzecznictwem  KIO,  interpr

etacja  warunków  udziału  w  postępowaniu  powinna  być  dokonywana  z 

uwzględnieniem celu, jakiemu te warunki służą a jest nim zapewnienie wyboru wykonawcy, który daje 

rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 09 lutego 

2017 roku, sygn. akt KIO 162/17), a ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o 

literalne  brzmienie  ukształtowanych  przez  zamawiającego  wymagań  co  zapobiega  jakiejkolwiek 

uznaniowości na etapie oceny wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie jest więc 

dopuszczona rozszerzająca, niewyartykułowana interpretacja opisu  warunku udziału w postępowaniu 

oraz dokonana w oparciu o nią ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Należy odrzucić 

interpretacje  oparte  na  intencjach,  dorozumianym  znaczeniu  w  obliczu  danej  sprawy  o  udzielenie 

zamówienia publicznego (por. wyrok KIO z dnia 28 sierpnia 2018 roku, sygn. akt KI01612/18). 

W ocenie Odwołujących: 1. odnośnie usługi nr 1: 

Wykonawca M. F. 

nie wykazał, jak część usługi związana jest z wykonywaniem monitoringu, ani tym 

samym, że przedmiotowa usługa wpisuje się w kryteria określone przez Zamawiającego (część umowa 

nie  mniejsza  niż  90.000,00  złotych  brutto).  Chociaż,  wykonawca  M.  F.  stwierdził,  że  etap  I  usługi  o 

war

tości  152783,22  złote  brutto  polegał  na  przeprowadzeniu  badań  środowiskowych  -  wykonaniu 

inwentaryzacji biologicznej fitobentosu, to twierdzenie to nie polega na prawdzie. 

Przedmiotowa  usługa  była  realizowana  przez  w/w  wykonawcę  w  ramach  zamówienia  -  Aktualizacji 

metodyk monitoringu i oceny stanu ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na podstawie 

fitobentosu wraz ze szkoleniami, organizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Analizując  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  sporządzonych  na  potrzeby  tamtego 

zamówienia, należy stwierdzić, że etap I usługi obejmował szereg innych czynności, niż tylko czynności 

wskazane przez wykonawcę M. W., w tym: 

analizę  metodyk  monitoringu  i  oceny  stanu  ekologicznego  wód  śródlądowych  na  podstawie 

fitobentosu; 

analizę i aktualizację list taksonów wskaźnikowych; 

wstępną  aktualizację  metodyk  monitoringu  i  oceny  wód  powierzchniowych  na  podstawie 

fitobentosu  (w  ramach  której  wykonawca  M.  F.  wykonał  pobór  prób  terenowych  zbiorowisk 

okrzemkowych na 46 stanowiskach); 

obsługę ekspercką monitoringu i oceny jednolitych części wód .powierzchniowych w zakresie 

fitobentosu w roku 2017. 


W  przekonaniu  Odwołujących,  etap  I  obejmował  szereg  prac  kameralnych  i  laboratoryjnych.  Tylko 

niewielka 

część tego etapu (część zadania 1.3 - tiret trzeci powyżej) obejmowała pobór próbek, czyli 

spełniał kryterium określone przez Zamawiającego w Postępowaniu. Wykonawca M. F. nie wykazał, 

żeby ta część umowa była warta nie mniej niż 90.000,00 złotych. 

wód: 

5]. wyciąg ze Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia na aktualizację metodyk monitoringu i oceny 

stanu  ekologicznego  śródlądowych  wód  powierzchniowych  na  podstawie  fitobentosu  wraz  ze 

szkoleniami (załącznik 21); 

W powyższym zakresie, zdaniem Odwołujących, można mówić nawet o wprowadzeniu Zamawiającego 

przez wykonawcę w błąd, co - w przypadku zbadania tej okoliczności przez Zamawiającego - mogłoby 

stanowić odrębną i samodzielną podstawię do wykluczenia wykonawcy M. F. na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 16) bądź 17) uPZP i odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 

ust.  1  pkt  5)  uPZP.  Złożenie  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  wyłącza  możliwość 

uzupełniania  dokumentów  wymaganych  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, w trybie art. 26 ust. 3 uPZP, a następstwem złożenia przez wykonawcę nieprawdziwych 

informacji jest konieczność wykluczenia go z udziału w postępowaniu w oparciu o obligatoryjne przepisy 

art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 uPZP (por. wyrok KIO z dnia 04 marca 2019 roku, sygn. akt KIO 272/19). 

2. odnośnie usługi nr 2: 

Podobnie jak w przypadku usługi nr 1, wykonawca M. F. nie wykazał, że spełnił kryterium określone przez 

Zamawiającego w Postępowaniu. 

(j 

Z treści pisma złożonego do akt postępowania przez wykonawcę M. F. sporządzonego przez Urząd 

Morski w Słupsku w dniu 10 września 2019 roku wynika, że kwota 109.101,00 złotych brutto obejmuje: 

inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, obejmującą monitoring ichtiologiczny, monitoring szaty 

roślinnej i siedlisk przyrodniczych; 

badanie morfodynamiki brzegu morskiego. 

dowód: [26] 

. pismo Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 10 września 2019 roku (w aktach); 

Z powyższych usług, tylko usługa inwentaryzacji (tiret pierwszy, powyżej) spełnia kryteria wykonania 

monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej). Badanie morfodynamiki brzegu morskiego 

dotyczy badania środowiska abiotycznego - nie dotyczy aspektów biologicznych. 

odnośnie usługi nr 3: 

) Wykonawca M. F. 

nie wykazał, że z łącznej wartości usługi (28.290,00 złotych brutto), aż 25.000,00 

złotych brutto stanowi kwota za inwentaryzacje przyrodnicze. W ocenie Odwołujących, przyjęcie, że 88% 

kwoty raportu stanowią inwentaryzacje przyrodnicze jest niewiarygodne, niemożliwe i niezgodne z art, 

66 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  .  oddziaływania  na  środowisko 

(Dz.U.2020.283 ze zm.). 


Powo

łany przepis reguluje jakie informacje powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. Aspekty przyrodnicze dotyczą jednej z dwudziestu informacji, które musi zawierać raport. 

Nie ma zatem możliwości, aby koszt sporządzenia jednego elementu raportu stanowił 88% kosztów 

sporządzenia całego raportu. 

Dalej,  wykonawca  M.  F. 

nie  udowodnił,  że  przyjęta  przez  niego  kwota  25.000,00  złotych  stanowi 

wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej również z tej przyczyny, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

tym wykonawcą a Urzędem Morskim w Szczecinie wynika jedynie konieczność wykonania poboru prób 

wody morskiej i powierzchniowych osadów dennych i zbadania zawartości w osadach dennych: metali 

ciężkich, WWA, PCB, uziarnienia, makrozoobentosu i w wodach: Zn, Cd, Pb, BZT5, ChZT, Cr, chlorki, 

pH, substancje rozpuszczone, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony. ^ Z wymienionych wyżej badań, 

jedynie  oznaczenie  makrozoobnetosu  w  osadach  dennych  spełnia  kryterium  inwentaryzacji  ^ 

przyrodniczej (biologicznej

). Pozostałe parametry nie dotyczą elementów biologicznych. 

dowód: 

. umowa z dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Słupsku 

a wykonawcą M. F. (w aktach postępowania); 

. zeznania świadka M. K. – G.; 

W orzecznictwie  Izby  wskazuje  się,  że  wykonawca  oferujący  samodzielne  wykonanie  zamówienia  i 

prezentujący  pewien  wąski  zakres  swojego  doświadczenia,  może  powołać  się  na  swoje  inne 

doświadczenie  w  toku  badania  oferty,  choćby  zamawiający  ocenił  je  jako  nieprzystające  do 

postawionego warunku, a odwołujący zauważył, że nieprawidłowo odczytał intencję zamawiającego ten 

warunek precyzującą. Jeśli wykonawca ma doświadczenie szersze niż wymagane i w zakresie tego 

doświadczenia popełni omyłkę przy jego prezentowaniu, to nie zmienia to faktu, że to nadal jest ten sam 

wykonawca z tym samym doświadczeniem, które samodzielnie nabył i wykonał należycie, więc sposób 

wykonania zamówienia pozostanie niezmienny i niezmienna będzie zdolność obiektywna wykonawcy 

do 

realizacji  zamówienia,  choć  wykazana  innym  doświadczeniem  niż  pierwotnie  wskazane.  W 

przeciwnym  wypadku  dochodziłoby  bowiem  do  eliminacji  wykonawcy  zdolnego  do  wykonania 

zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 08 marca 2018 roku, sygn. akt KIO 349/18),   

W okoli

cznościach przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją zgoła odmienną. Wykonawca 

M. F.

, w ocenie Odwołujących, nie tylko nie wykazał, ale i z przedstawionych przez niego oświadczeń i 

wyjaśnień wynika, iż nie spełnia on odstawowych wymogów Zamawiającego w zakresie posiadania 

zdolności technicznej lub zawodowej, a zatem powinien zostać wykluczony z udziału w Postępowaniu. 

Podsumowanie: 

Mając  zatem  na  uwadze,  że  zarówno  z  przyczyn  opisanych  w  Części  1,  z  uwagi  na  brak 

udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień lub udzielenie wyjaśnień, w których wykonawca nie udowodnił, 

że  cena  oferty  nie  jest rażąco  niska,  obliguje  zamawiającego  do  odrzucenia  oferty, jak  i  z  przyczyn 

opisanych w Części 2, z uwagi na niespełnienie przez wykonawcę M. F. spełnienia warunków udziału w 

Postępowaniu, wniósł jak na wstępie. 


Załączono powołane dowody z dokumentów. 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca M. 

F. 

działający  pod firmą OCEAN SENSE M. F. z siedzibą w Gdyni.  

Stanowisko p

rzedstawił w złożonym piśmie procesowym.  

Wniósł o odrzucenie odwołania w części dotyczącej zarzutów w zakresie rażąco niskiej ceny, 

na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 pzp oraz   

oddalenie odwołania w części w zakresie zarzutów 

d

otyczących niespełnienia przez Przystępujących warunków udziału w postępowaniu. 

a w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku:  

oddalenie odwołania w całości, 

Stwierdził, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zachowaniem przepisów 

p.z.p. O

ferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, nie zachodzi zatem naruszenie przepisów p.z.p. 

wskazanych w odwołaniu. 

Odwołujący na dowód rażąco niskiej ceny w ofercie Przystępującego stwierdził, że za cenę w 

wysokości 177.000 z netto zaoferowaną przez Przystępującego nie jest możliwym wykonać 

wszystkie czynności mieszczące się w ramach pkt I ppkt 4 OPZ. 

Następnie Odwołujący przerzucił ciężar dowodu w zakresie rzekomego niewykazania przez 

Przystępującego, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska na Przystępującego, 

ograniczając  się  do  ogólnikowego  kwestionowania  cen  Przystępującego,  sposobu  wyceny 

poszczególnych  składników  zamówienia  z  oferty  Przystępującego.  Przede  wszystkim,  aby 

uznać cenę lub koszt bądź też ich istotną cześć za rażąco niskie należy dokonać porównania 

tychże  do  obiektywnych  mierników  wartości,  które  dopuszcza  dorobek  orzeczniczy  KIO. 

P

unktem  odniesienia  kwalifikacji  ceny,  jako  rażąco  niskiej,  powinno  być  przede  wszystkim:  

ustalona  należycie  przez  zamawiającego  szacunkowa  wartość  zamówienia;  ceny 

zaoferowane przez innych wykonawców; ceny rynkowe przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  nie  przeprowadza  analizy,  ani  dowodu  w  powyższym  zakresie.  Wywody 

Odwołującego polegają na wyłącznym zakwestionowaniu sposobu wyliczenia kosztu danego 

elem

entu oferty Przystępującego. Odwołujący nie wykazuje następnie dlaczego, w jego opinii 

całościowa cena oferty lub koszt są rażąco niskie. Po drugie, odnosząc się do części ceny lub 

kosztu, nie udowadnia „istotności” tych elementów, co nakazuje art. 90 ust. 1 p.z.p. 

U

chybienia odwołania są podyktowane przede wszystkim tym, że w ofercie Konsorcjum łączna 

wartość składników cenowych, co do których Zamawiający miał wątpliwości w odniesieniu do 

sprzętu  i  wynagrodzeń  specjalistów  jest  na  jeszcze  niższym  poziomie  niż  w  ofercie 

Przystępującego. Dotyczy to monitoringu ichtiologicznego, nadzoru ornitologicznego i nadzoru 

chiropterologicznego (odpowiednio 504.004,00 zł, 215.100,00 zł zł i 9.600,00 zł netto w ofercie 

Konsorcjum; 500.000,00 zł, 200.000,00 zł i 40.000,00 zł netto w ofercie Przystępującego). 

Poziom cenowy w odniesieniu do tych 

składników miedzy oferentami był bardzo zbliżony. 


Zasadniczo  z  treści  odwołania  wynika  zamiar  wykazania  rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie 

Przystępującego  co  do  pkt  I  ppkt  4  OPZ.  Cena  zaoferowana  przez  Odwołującego  w  tym 

zakresie wynosi aż 1.057.800 złotych brutto. Cena Przystępującego o 217.710 złotych brutto.  

W

ażne są dwa aspekty:   zakres OPZ aktualnego postępowania oraz   dla porównania - zakres 

oferty Odwołującego. 

Odwołujący  uzasadnia  rażąco  niską  cenę  oferty  Przystępującego  przez  twierdzenie,  iż 

Przystępujący  we  wcześniejszym  postępowaniu  ogłoszonym  przez  Zamawiającego 

zaoferował  cenę  o  2.475.139,22  złote  wyższą.  W  opinii  Odwołującego  opisy  przedmiotu 

zamówienia  w  powyższym  przetargu  oraz  w  niniejszym  postępowaniu  były  identyczne. 

Twierdzenie to nie polega na prawdzie. 

W  unieważnionym  postępowaniu  Zamawiający  założył  budżet  na  realizację  zamówienia  w 

bardzo  niewielkiej  kwocie  w  wysokości  396.316,27  złotych  netto  (poniżej  progu),  bazując 

wyłącznie na „szacowania wartości zamówienia” (bez uszczegółowienia metody czy sposobu 

tego szacowania). Porównując siwz z unieważnionego przetargu i obecnego klarowne jest, że 

Zamawiający  przyjął  wartość  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie  ofert  Konsorcjum  i 

Przystępującego  obniżonych  o  ponad  600  tys.  zł  brutto.  Zamawiający  ograniczył  zakresu 

przedmiotu  zamówienia  w  obecnym  postępowaniu  w  odniesieniu  do  prowadzenia  nadzoru 

ornitologicznego, dlatego obniżył wartość całego zamówienia, niemniej po dokładniej analizie 

wyraźnie  widać,  że tych zmian  ograniczających w  obecnie trwającym  postępowaniu było w 

porównaniu z unieważnionym postępowaniem w rzeczywistości więcej. 

Zamawiający  dokonał  modyfikacji  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (zał  nr  3  do  SIWZ)  w 

aktualnym 

postępowaniu wobec tego dokumentu w unieważnionym postępowaniu (zał 1 do 

odpowiedzi na pytania z dnia 4 września 2019 r. — wyjaśnienia treści SIWZ). Przystępujący 

szczegółowo  wyjaśnia  w  piśmie  i  tabeli  załączonej,  jakie  elementy  uległy  zmianie, 

ograniczen

iom  bądź  wyłączeniom.  Po  pierwsze  z  zakresu  prowadzenia  nadzoru 

ornitologicznego usunął całoroczny monitoring rozmieszczenia i liczebności ptaków wodno — 

błotnych,  po  drugie  prowadzenie  monitoringu  prac  na  sztucznej  wyspie  ograniczono  do  20 

miesięcy, po trzecie w wyniku odpowiedzi do pkt 1.4.a opz, Zamawiający doprecyzował, że 

wymaga prowadzenia monitoringu obszarów Natura 2000 i przedmiotów ochrony rezerwatu 

Zatoka  Elbląska  raz  w  tygodniu,  a  po  czwarte  zmniejszył  ilość  wymaganych  do  realizacji 

przedmiotu  z

amówienia specjalistów  ornitologów  o  połowę. Wszystkie te  okoliczności  miały 

wpływ na ostateczną cenę oferty Odwołującego w obecnym postępowaniu. 

Zamawiający  przyjął  zatem  wartość  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu 

opierając się na ofertach Konsorcjum i Przystępującego w postępowaniu unieważnionym na 

podstawie  opz 

znacznie  różniącego  się  od  opz  w  obecnym  postępowaniu.  Zamawiający 

ograniczył  w  obecnym  postępowaniu  częstotliwość  monitoringu  obszaru  Natura  2000  oraz 


rezerwatu  Zatoka  Elbląska  do  jednego  w  tygodniu,  co  znacznie  powinno  przełożyć  się  na 

obniżenie ostatecznej ceny tej usługi w ofertach wykonawców. 

Zamawiający  —nieoczekiwanie  dla  Przystępującego  —  nie  powziął  wątpliwości  co  do 

znacznej wysokości cen zaoferowanych przez Konsorcjum w zakresie monitoringu obszarów 

Natura  2000  i  przedmiotów  ochrony  rezerwatu  Zatoka  Elbląska  oraz  raportów 

dwumiesięcznych i końcowego z wykonywanych kontroli, nadzorów i monitoringów. Ceny te 

winny jednak wzbudzić czujność Zamawiającego co do prawidłowości ich szacunku i zakresu 

zamówienia,  którego  dotyczą.  Formularz  ofertowy  nie  pozwalał  co  prawda  umieścić  w  nim 

rozbicia poszczególnych składników usługi z podziałem na jej składniki cenowe, ale z treści 

korespondencji skierowanej przez Konsorcjum do Zamawiającego wynika, że w cenie oferty 

w  pozycjach  4  i  5  pkt.  B.

l  formularza  ofertowego  znalazły  się  usługi  nieobjęte  specyfikacją 

Zamawiającego.  Otóż,  w  piśmie  Konsorcjum  z  dnia  20  listopada  2019  r.,  Wykonawca  ten, 

polemizując  z  wyjaśnieniami  Przystępującego  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  wskazał 

jednocześnie co stanowiło podstawę kalkulacji cen w jego ofercie.  

Jak okazuje się Konsorcjum skalkulowało ceny za usługi, których Zamawiający nie zamówił 

zgodnie z zapisami SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie: 

usługi w zakresie zaangażowania się wykonawcy w czynności sprawdzające zakres nadzoru 

i  przestrzeganie  decyzji  środowiskowej  podejmowane  przez  „czynnik  społeczny  (NGOS)  i 

służby  sprawujące  nadzór  na  realizacją  inwestycji”;      usługi  wzmożonego  nadzoru  w 

odn

iesieniu do monitoringu obszarów Natura 2000 i przedmiotów ochrony rezerwatu Zatoka 

Elbląska mając na uwadze „prognozowane konflikty społeczne zarówno na szczeblu krajowym 

jak i międzynarodowym” podczas, gdy Zamawiający zamówił kontrolę powyższych obszarów 

min. 

raz  w  tygodniu,  a  ponadto  nie  wymaga  angażowania  się  w  jakikolwiek  sposób  przez 

wykonawcę  w  „konflikty  społeczne”,  co,  jeśli  miałoby  miejsce,  niewątpliwie  wymagałoby 

znacznego  dodatkowego  zaangażowania  zasobów  ludzkich,  czasowych  oraz  finansowych;   

usługi nadzoru w odniesieniu do monitoringu obszarów Natura 2000 i przedmiotów ochrony 

rezerwatu  Zatoka  Elbląska  „wymagające  dużego  zaangażowania  zarówno  jeśli  chodzi  o 

zakres czasowy jak i również o specjalistyczną wiedzę osób realizujących” podczas, gdy SIWZ 

w tym  zakresie nie ustala wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowej osób do prowadzenia 

tej części nadzoru; 

Należy pamiętać że w obowiązku realizującego nadzór w analizowanym zakresie zadania 4 

ciąży również obowiązek monitoringu obszarów Natura 2000 w reżimie kontroli raz w tygodniu 

— dotyczy to w szczególności monitoringu przedmiotów ochrony rezerwatu (czyli wszystkich 

gatunków ptaków) — konieczna jest zatem wiedza ekspercka z zakresu ornitologii i kolejne 4 

kontrole dziennie rezerwatu w miesiącu pod kątem oddziaływania prac na przedmioty ochrony, 

a biorąc pod uwagę specyfikę rezerwatu, kontrolę należy wykonać dodatkowo z wody. Zadanie 

to  generuje  kolejne  koszty  związane  z  dojazdem  i  wynagrodzeniem  za  prace  dla 


specjalisty/eksperta,  które  jak  wynika  z  oszacowania  kosztów  miesięcznych  nie  zostały 

uwzględnione w wycenie.”, kiedy Zamawiający jasno określił ilość kontroli rezerwatu i obszaru 

Natura 2000 na 1 raz w tygodniu

, a same kontrole ornitologiczne skalkulowane zostały w inny 

punkcie  (nadzór  ornitologiczny),  Konsorcjum  natomiast,  ponownie  wskazuje  na  dodatkowe 

kontrole, których Zamawiający nie uwzględnił w treści SIWZ;   ponadto, Zamawiający powinien 

mieć  świadomość,  że  w  ramach  realizacji  pkt  1.4.a)  OPZ  wymaga  od  Wykonawcy  jedynie 

prowadzenia  moni

toringu  i  kontroli  pod  kątem  oddziaływania  robót  na  przedmioty  ochrony. 

Zamówiony  przez  Zamawiającego  monitoring  nie  jest  tożsamy  z  monitoringiem  obszarów 

NATURA 2000, rezerwatu czy przedmiotów ochrony i wymaga znacznie mniejszego nakładu 

czasu  i  pracy  niż  standardowy  monitoring  obszarów  NATURA  2000,  rezerwatu  czy 

przedmiotów ochrony, co - jak wynika z pisma Konsorcjum  uwzględniło ono w swojej ofercie; 

niestandardowych  realizacji,  koniecznych  dodatkowy

ch  wyjazdów,  analiz,  przeprowadzenia 

dodatkowych  badań  (...)”  —  ponownie  Konsorcjum  odwołuje  się  do  kosztów,  bliżej 

niesprecyzowanych „dodatkowych badań”, które nie są objęte zamówieniem; takie „dodatkowe 

badania”, o ile będą niezbędne - jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać zlecone przez 

Zamawiającego na zasadzie odrębnych zamówień — dokładnie jak w przypadku części usług, 

z  których  w  porównaniu  do  unieważnionego  przetargu,  w  obecnym  postępowaniu 

Zamawiający zrezygnował, czego dowód stanowią poniższe zamówienia Zamawiającego: 

 P

rzeniesienie roślin chronionych na stanowiska zastępcze w ramach zadania „Budowa drogi 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. (https://www.umgdv.gov.pl/?p-35024); 

 P

rowadzenie monitoringu ptaków w ramach zadania „Budowa drogi łączącej Zalew Wiślany 

z Zatoką Gdańską” (https://www.umgdv.gov.pl/?p-34451) 

- dodatkowa osoba na inwestycji jako pomoc w nadzorze przestrzegania wytycznych WPPRC 

i WPPRP 

— 6 razy w miesiącu na każdej z inwestycji, bez kosztów dojazdu — 12 wizyt x 9 h 

8  roboczogodzin",  podczas  gdy  Zamawiający  nie  wymaga  takiego  zaangażowania,  a 

powyższe  twierdzenia  Konsorcjum,  w  opinii  Wykonawcy  (mającego  duże  doświadczenie  w 

realizacji  nadzorów  środowiskowych  dla  konstrukcji  hydrotechnicznych,  oraz  inwestycji 

offshore 

— takich jak np. Morskie Farmy Wiatrowe, czy konstrukcje hydrotechniczne ochrony 

brzegu morskiego), nie znajdują żadnego uzasadnia merytorycznego. 

Tym samym poniższe zapis w odwołaniu Odwołującego „Opis Przedmiotu Zamówienia w obu 

przetargach  jest  identyc

zny  z  dwoma  zmianami”  (str.  6  odwołania),  jest  nieprawdziwy  i 

jednoznacznie  wskazuje  na  brak  zrozumienia  przez 

Odwołującego  zapisów  dotyczących 

zakresu  zamówienia,  a  tym  samym,  na  ujęcie  w  ofercie  Odwołującego  usług,  których 

Zamawiający nie zamawiał w zakresie drugiego postepowania i w konsekwencji znacznego 

przeszacowania swojej ceny ofertowej. 


Odwołujący,  nawet  pomimo tego,  że sam  we własnym  odwołaniu  wskazał  na  zmniejszenie 

zakresu  zamówienia  —  to  jednocześnie  podwyższył  własną  cenę  ofertową  w  stosunku  do 

drugiego  zamówienia  o  kwotę  279  210,50  zł  brutto.  Żeby  jednoznacznie  wskazać  brak 

rzetelnej  wyceny  w/w  usług  przez  Odwołującego,  należy  podkreślić  fakt,  że  on    sam  złożył 

ofertę  na  zamówienie  dodatkowe  Zamawiającego,  polegające  na  wykonaniu  wyłączonego 

m

onitoringu 

ptaków 

wodno-błotnych, 

na 

kwotę 

zł 

brutto. 

(https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZP  Informacja  z  otwarcia  ofert.pdf 

l.wydruk Informacja z otwarcia ofert.pdf 

W kontekście zarzutów odwołania i porównania przez Odwołującego ceny Przystępującego z 

ceną z poprzedniego, unieważnionego przez Zamawiającego przetargu, istotny jest jeszcze 

jeden argument. Ma on znaczenie, jeżeli miernikiem, do którego dokonuje się porównania ceny 

Przystępującego  jest  cena  zamówienia  Odwołującego.  Ewidentnie  Odwołujący  zawyża  ją, 

gdyby była rynkowa nie różniłaby się już tak znacznie od ceny Przystępującego. 

W swoim odwołaniu, Odwołujący pisze, że monitoring ptaków wodno-błotnych to koszt w skali 

roku  w  granicach  70.000,00 

— 90.000,00 zł, podczas gdy sam składa ofertę na wykonanie 

tego  monitoringu  w  ramach 

odrębnego  zamówienia  na  kwotę  179  703,00  zł  brutto  ( 

https://www.umgdy.gov.pl/wp-

content/uploads/2020/03/ZP l. W kontekście okresu 4 lata, jaki 

zakładany  był  w  pierwszym  postępowaniu  przetargowym  (okres  4  lat  potwierdza  sam 

Odwołujący w ostatnim akapicie na stronie 6 własnego odwołania) daje już różnice kwot na 

poziomie 718 812,00 zł brutto — a sam Odwołujący, zamiast obniżyć swoją ofertę w stosunku 

do pierwszego postepowania, podnosi ją jeszcze o 279 210,50 zł brutto. 

Dowód. umgdv.gov.pl/wpcontent/uploads/2020/03/ZP z otwarcia ofert.pdf 

Powyższe dowodzi, że Odwołujący winien był pomniejszyć swoją cenę ofertową w stosunku 

w  pierwszego postępowania o kwotę  ponad 700  000,00  zł  już  tylko  z  uwagi  na  jedną tylko 

różnicę  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  o  której  pisze  sam  w  odwołaniu.  Natomiast  w 

kontekście rewizji i zmniejszenia ceny ofertowej, pozostaje jeszcze 5 kolejnych dużych różnic, 

jakie  Przystępujący  wykazał  w  załączniku  z  porównaniem  różnic  pomiędzy  oboma 

zamówieniami. 

Tym samym uznać Odwołujący, przy przygotowywaniu własnej oferty, nie kierował się żadnym 

merytorycznymi  ani  rzetelnymi  przesłankami  do  sporządzenia  wyceny,  skoro  jego  własne 

kalkulacje i cena ofertowa dla tylko jednego elementu, w  od

stępie kilku miesięcy różni się o 

około 100%. Nie można zatem używać ceny Odwołującego jako obiektywnego miernika do 

wykazywania rzekomo rażącej ceny Przystępującego. 

Wobec  zmian  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  w  stosunku  do 

postępowania  unieważnionego,  wątpliwy  wydaje  się  element  zwielokrotnionej  przez 

Odwołującego ceny za wykonanie następujących usług: „Raport dwumiesięczny i końcowy z 

wykonywanych kontroli, nadzorów i monitoringów” (w formularzu ofertowym pozycja B.l.6-7.; 


w formularzu ofertowym oferty ZP.371.42.2019.AW pozycja B.l.5.), gdzie kwoty Konsorcjum 

za  w  obu  postępowaniach  wynoszą  odpowiednio:  w  postępowaniu  ZP.371.33.2019.MDl: 

123.000,00 zł (raporty dwumiesięczne) + 23.370,00 zł (raport końcowy) 146.370 00 zł brutto•   

w postępowaniu ZP.371.42.2019.AW: 418.815 zł brutto      

A wiec cena w ofertach Konsorcjum za wykonanie tych samych prac (tych 

samych elementów, 

pomimo  zmniejszenia 

się  ilości  wymaganych  przez  Zamawiającego  nadzorów,  kontroli  i 

monitoringów, a wiec w konsekwencji i zmniejszenie się prognozowanego nakładu pracy na 

przygotowania  ww.  raportów  z  wykonanych  prac)  jest  większa  w  obecnym  postępowaniu o 

286% (!) od poprzedniej oferty Konsorcjum. 

Takie kalkulacje (brak podstaw merytorycznych 

przyjętych w kosztorysie/wycenach) od razu 

powinno wzbudzić wątpliwości Zamawiającego, co jednak nie miało miejsca. 

a. 

Stawki wizytę terenową i dojazd na teren realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przystępujący podnosi na wstępie, że zarzuty Odwołującego odnoszą się w głównej mierze 

do  ceny  podanej  pkt  1  ppkt  4  formularza  ofertowego,  w  części  do  ppkt  1.  Niemniej  z  ich 

niedbałej  i  ogólnikowej  konstrukcji  trudno  wywieść,  do  jakiej  części  ceny  lub  kosztu 

Przystępującego  nawiązuje  Odwołujący.  Taki  sposób  formułowania  zarzutów  nie  pozwala 

odpowiedzieć na pytanie, do jakiego obiektywnego miernika Odwołujący porównuje cenę lub 

koszt Przystępującego: do wartości zamówienia, do średniej arytmetycznej ofert, czy do cen 

rynkowych. 

Odwołujący  wskazał  4  osoby  personelu  Przystępującego  i  ich  miejsca  zamieszkania  z 

wnioskiem o zaniżeniu stawki za wizytę terenową. 

Jednak 

Przystępujący w swoim 26 lutego 2020 r. wyjaśniał, że ofertę w powyższym zakresie 

konstruował w oparciu o wiążące oferty podwykonawców. Oferty obejmowały wszystkie koszty 

potrzebne  d

o  zrealizowania  części  zamówienia  powierzonej  tym  podwykonawcom.  Jeżeli 

nawet dokonał zakupu usług od wskazanych wyżej podwykonawców po zaniżonych kosztach, 

przedstawił dowody pochodzące od podmiotów, od których dokonuje wskazanego zakupu na 

określonych zasadach (oferty uwzględniające wszystkie składniki cenowe), pozwalających mu 

obiektywnie  na  dokonanie  takiego  zakupu.  N

a  każdą  część  zamówienia  przypadającego 

podwykonawcom  Przystępujący  pozyskał  po  minimum  trzy  oferty.  Każda  z  ofert  zawierała 

oświadczenie podwykonawcy o rzetelności oferty i doświadczeniu. 

W  pierwszym  piśmie,  złożonym  jeszcze  przed  unieważnieniem  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty, dotyczącym wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Ocean Sense, 

z 30.10.2019 r. Przystępujący wyjaśniał, że dla celów prowadzenia monitoringu tlenu (pkt. 1.1. 

OPZ zamówienia) wdrożony zostanie automatyczny system pomiarowy z przesyłem danych 

online w czasie rzeczywistym 

— w związku z czym nie ma konieczności dojazdów wskazanego 

specjalisty  ichtiologa,  Pana 

dr  inż.  M.  B.  na  obszar  Mierzei  Wiślanej,  poza  jednorazowym 

pobytem  w  trakcie  montażu  systemu  pomiarowego.  Dedykowany  specjalista  ichtiolog 


realizować  będzie  swoje  obowiązki  z  dowolnego  miejsca  na  świecie  z  dostępem  do  sieci 

Internet (telefo

n komórkowy, laptop). W związku z tym wątpliwości odwołującego dotyczące 

kosztów dojazdu ze Szczecina są zupełnie bezzasadne. 

Dodatkowo  nie  bez  znaczenia  jest  fakt,  że  M.  B.  jest  związany  z  Przystępującym, 

nieprzerwanie  od  2018  r.,  stale  realiz

ując  wiele  usług  w  charakterze  eksperta  na  terenie 

województwa Pomorskiego. Ponadto M. B. z powodów osobistych, również zamieszkuje na 

terenie  Trójmiasta,  w  związku  z  czym  przywoływanie  kosztów  dojazdów  ze  Szczecina  na 

poczet realizacji przedmiotowej umowy jest bezzasadny. 

Przestępujący w swoich waśnieniach 

do rażąco niskiej ceny przedstawił ofertę ryczałtową dr inż. M. B., uwzgledniającą wszystkie 

koszty 

związane z realizacja przedmiotowej części zamówienia. 

Przystępujący  neguje  tezę,  iż  należało  uwzględnić  stawki  tzw.  kilometrówki  na  podstawie 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 

oraz  sposobu dokonywania zwrotów  kosztów  używania do  celów  służbowych samochodów 

/…/  .  Wg  Przystępującego  będzie  realizował  on  przedmiot  zamówienia  w  oparciu  o 

podwykonawców, prowadzących co do zasady dzielność gospodarczą i ponoszących koszty 

jej  prowadzenia  samodzielnie,  a  ponadto   

przewiduje  wykorzystanie  własnych  środków 

trwałych wg złożonego wykazu. Wskazuje, że oceniając złożone wyjaśnienia w aspekcie, czy 

mamy w postępowaniu do czynienia ze zjawiskiem rażąco niskiej ceny, że nie istnieje jeden 

wzorzec, czy schemat konstruowania wyjaśnień. Każdy z wykonawców przygotowując ofertę 

może zwrócić  przy  wycenie uwagę na  inne aspekty  zamówienia,  każdy  z  wykonawców  ma 

w

łasne zasady polityki cenowej  w realiach własnej firmy.  

Zarzut Odwołującego dotyczący stawki za wizytę terenową z dojazdem na obszar przekopu 

pozbawiony jest jakiejkolwiek zasadności, Odwołujący nie sprostał w tym zakresie ciężarowi 

dowodu na nim ciążącemu. Nie wykazał, iż dowody w postaci ofert podwykonawców, które w 

ramach  postępowania  wyjaśniającego  pozyskał  od  Przystępującego  Zamawiający  nie 

świadczą o braku rażąco niskiej ceny. W treści Odwołania próżno szukać jak się ma zarzut 

stawki za wizytę terenową do przesłanek określonych w art. 90 ust. 1 i la p.z.p. Odwołanie nie 

zawiera wyliczeń i uzasadnienia, w jaki sposób i czy Odwołujący odnosi zarzut o zaniżonych 

kosztach  wizyt  terenowych  d

o  wartości  przedmiotu  zamówienia  określonej  przez 

Zamawiającego, do średniej arytmetycznej wszystkich ofert lub do cen rynkowych. Odwołujący 

nie wykazał, jaka część kosztów w ofercie i wyjaśnieniach jest rażąco niska i nie odniósł tego 

do obiektywnych mier

ników porównawczych określonych w przepisach p.z.p. 

Porównanie zakresów Umowy z niniejszego postępowania z umową nr 9/10W/2019 z dnia 24 

stycznia 2019 r. 

Przystępujący  jako  dowód  dołączył  zapis  GPS ścieżki  przykładowej kontroli,  spełniając  tym 

samym 

wymóg dostarczenia dowodów na wyjaśnienie swojej ceny, co zresztą zostało uznane 


i  zaakceptowane  przez  samego 

Zamawiającego.  Tym  samym,  argument  porównawczy 

odwołującego jest, w odczuciu Przystępującego bezzasadny. 

Niemniej  jeśli  przyjąć  tok  rozumowania  -  to  przeliczając  proporcjonalnie  koszty  nadzoru 

środowiskowego w stosunku do kosztów robót budowlanych na obu projektach (a argument 

wartości  robót  budowlanych,  a  nie  nadzorów  podnosi  Odwołujący),  to  w  obu  przepadkach 

koszt  nadzoru  wynosi  poniżej  0,2%  wartości  robót  budowlanych.  A  więc  również  proporcje 

wynikające z matematyki potwierdzają stanowisko. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  Odwołującego  w  zakresie  lokalizacji  obszaru  robót  (dwa 

województwa)  i  przemieszczania  się  w  jego  granicach  stwierdza,  że  odległość  prac  w  obu 

województwach  to  raptem  10  km  do  pokonania  łodzią  .  Zadania  można  wykonać  podczas 

jednej kontroli terenowej, przy założeniu 4.250 zł miesięcznie, można spokojnie wykonać 5-6  

kontroli w miesiącu — czyli o 1-2 kontrole więcej niż wymagane SIWZ, a i tak pozostanie spory 

zapas finansowy na wyjaśnienia treści decyzji. 

Pływanie  po  Zalewie  Wiślanym  w  ramach  liczenia  ptaków  przy  zamówieniu  dla  Urzędu 

Morskiego podwykonawca p

rzystępującego wykonywał latami za mniejszą kwotę za kontrolę 

niż  przyjęta  w  ofercie.  Przy  przyjętym  założeniu  wynagrodzenia  na  poziomie  4.250  zł 

miesięcznie  za  realizację  pkt  I  ppkt  4  Oferty,  kwota  ta  wystarczy,  żeby  raz  w  tygodniu 

podwykonawca (specjalista) spędził cały dzień na terenie budowy, pływał i jeździł z jednego 

miejsca  w  drugie,  w 

konsekwencji pozostanie jeszcze pula finansowa na wykonanie dwóch 

dodatkowych ponadplanowych kontroli (kwota przyjęta przez Przystępującego jest znacznie 

wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ponadto Przystępujący przedstawił szereg 

ofert ryczałtowych na wykonanie tej części zamówienia — w związku z czym pozostawia sobie 

dużą dowolność w wyborze podwykonawców.  

c. 

Okres realizacji umowy nr 9/10W/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Przystępujący wskazał na realizację innej umowy na tym samym terenie, co Umowa, która ma 

być  zawarta  w  ramach  niniejszego  postępowania,  jako  elementu  mającego  wpływ  na 

zaoferowaną  przez  niego  cenę.  Krótszy  okres  realizacji  umowy  nr  9/10W/2019  z  dnia  24 

stycznia  2019  r.  nie  pozbawia  jej  tego  wpływu,  co  zdaje  się  twierdzić  Odwołujący.  Nawet 

częściowe nakładanie się okresów tych dwóch umów pozwala Przystępującemu zaoszczędzić 

część kosztów.  

d. 

Potencjał sprzętowy Przystępującego do wykonania Umowy. 

Niezrozumiały  jest  zarzut  Odwołującego  odnośnie  wykorzystania  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia jachtu motorowego TURKAN i pontonów motorowych. 

Jednostka TURKAN będzie wykorzystywany przy realizacji zamówienia na wodach morskich, 

kiedy  zaistnieje  taka  potrzeba,  do  prac  na  Zalewie  Wiślanym  przewidziane  są  pontony 

motorowe. Żadne z tych jednostek nie muszą być cumowane w portach Zalewu Wiślanego. 

Parametry  techniczne  sprzętu  pływającego  pozwalają  na  wykonanie  Umowy  w  sposób 


prawidłowy, do czego Zamawiający nie miał zastrzeżeń. Odwołujący nie przedstawił dowodów 

na  poparcie  swoich  twierd

zeń,  nie  przedłożył  dokumentów  potwierdzających  „badania  i 

czynności zmierzające do ustalenia, jaki sprzęt jest niezbędny do wykonania umowy. 

Odwołujący  powołuje  się  na  bliżej  nieokreślone  „doświadczenia  Odwołujących”,  które  nie 

znajduje  żadnego  uzasadnienia  merytorycznego.  Jednostki  typu  RIB  posiadane  przez 

Przystępującego są najlepszymi jednostkami możliwymi do wykorzystania do prac w strefie 

płytkowodnej  właśnie  z  uwagi  na  małe  zanurzenie.  Jednostki  te  wykorzystywane  są  przez 

Wykonawcę od kilku lat (na co de facto Wykonawca przedstawił referencje).  

Wyliczenia  przez  Odwołujących  na  stronie  11  odwołania  rzekomych  kosztów  używania  do 

realizacji przedmiotu zamówienia jachtu motorowego TURKAN nie uzasadniają przyjęcia, że 

cena lub koszt Przystępującego są rażąco niskie. Odwołujący wskazuje, że koszty cumowania 

i  tankowania  łodzi  oraz  koszty  dwuosobowej  załogi  są  „znacząco  wyższe”  i  „zsumowanie 

wszystkich  kosztów,  (...)  uzasadnia  twierdzenie,  że  oferta  tego  wykonawcy  została  błędnie 

skalkulowana”. Prócz wyliczenia kosztów cumowania jednostek o długości 14 m w oparciu o 

cennik usług w Porcie Elbląg, nie ma w treści odwołania innych wyliczeń składników kosztów, 

których rzekomo Przystępujący w swojej ofercie nie uwzględnił. W tym zakresie Odwołujący 

nie sprostał ciężarowi dowodu na nim ciążącemu. Nie sposób  bowiem wywodzić lub uznać za 

udowodnione  z  samego  tylko  twierdzenia  Odwołującego,  iż  Przystępujący  w  zaoferowanej 

cenie nie uwzględnił tankowania łodzi lub kosztów załogi. Odwołujący przyznaje wszakże, że 

brak u

względnienia dodatkowego kosztu cumowania „nie stanowi sam przez się o tym, że w/w 

wykonawca zaoferował rażąco niską cenę”  

Jacht  TURKAN  jest  własnością  podwykonawcy,  nie  jest  wynajmowany  na  potrzeby  tego 

jednego zlecenia w ramach niniejszego postępowania, a koszty jego użytkowania ponoszone 

są  stałe.  Koszty  załogi  i  cumowania  ponoszone  w  odstępach  miesięcznych  rozkładają  się 

równomiernie na wszystkie źródła przychodu podwykonawcy, co w efekcie przekłada się na 

możliwość  oferowania  Przystępującemu  niższych  cen  za  realizację  części  zamówienia,  niż 

ceny jednostkowe za wynajem jednostki pływającej na określoną ilość dni (lub zatrudnienie 

załogi na tak krótki okres). 

P

owyższe  zarzuty  Odwołującego  dotyczą  głównie  elementów  oferty,  które  zarówno 

Przestępujący jak i Odwołujący wycenili na niemalże identycznym poziomie — 500.000 OO zł 

netto. 

Zarzut dotyczący niewykazania, że Przystępujący realizuje inne umowy. 

Zarzut dotyczący nieudowodnienia, że Przystępujący był zobowiązany na podstawie art. 90 

ust. 1 

p.z.p. wykaz

ać się realizacją innych kontraktów w ramach własnej działalności gospodarczej, 

aby  uzasadnić  niższe  koszty  sprzętu  wykorzystywanego  do  realizacji  zamówienia  jest 

sprzeczny z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Przystępujący prowadzi działalność 


gos

podarczą  polegającą  m.in.  na  świadczeniu  usług  w  postaci  badań  naukowych  i  prac 

rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.191). W 

pozostałym  zakresie  jego  działalność  zgodna  jest  z  następującymi  kodami  PKD:  52.29.C, 

71.12.Z, 71.20.B, 74.901, 78.20.Z, 82.30.Z, 85.59.B. 

Na  potrzeby  prowadzenia  działalności  Przystępujący  w  ramach  swojego  przedsiębiorstwa 

nabył i jest właścicielem sprzętu i urządzeń, które zostały zaliczone do środków trwałych tego 

przedsiębiorstwa,  zgodnie  z  wykazem  środków  trwałych  załączonych  do  pisma 

wyjaśniającego z dnia 26 lutego br. Środki te są amortyzowane zgodnie z przepisami, a koszt 

ich utrzymania stanowi koszty stałe prowadzenia działalności gospodarczej. Trudno w takich 

okolicznościach wymagać od Przystępującego, aby art. 90 ust. 2 p.z.p. miał rozumieć w taki 

sposób, że powinien ujawnić listę swoich kontrahentów i podpisanych z nimi umów na potrzeby 

wykazania rozbicia jednostkowego kosztów na poszczególne kontrakty. 

Przepisy Prawa zamówień publicznych (art. 91 ust. 1 i ust. la p.zp.) posługują się pojęciami 

nacechowanymi  elementami  subiektywnymi,  odwołują  się  do  „wątpliwości  zamawiającego”, 

czy wskazują, że „cena wydaje się rażąco niska”. Zamawiający pismem z 20 lutego 2020 r. 

wezwał  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  „sprzętu  i  maszyn,  które  będą 

zaangażowane  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  zakładanymi  kosztami”. W  tym 

zakresie Przystępujący wyjaśniał: 

Wykonawca  posiada  własny  sprzęt,  tym  jednostki  pływające  (dowody:  zał.  0.3  —  wykaz 

środków trwałych i wyposażenia firmy Wykonawcy), a zatem nie ponosi kosztów ich najmu lub 

dzierżawy; - środki trwałe Wykonawcy są na stanie przedsiębiorstwa i są wykorzystywane dla 

celów realizacji bieżących umów i zleceń, w związku z tym koszty ich eksploatacji i amortyzacji 

są stałymi kosztami jakie ponosi przedsiębiorstwo, i koszty te nie będą wynikać bezpośrednio 

z  realizacji  przedmiotowego   

zamówienia.  Dodatkowo, Wykonawca  z  tego  tytułu  ponosi  de 

facto  oszczędności,  gdyż  koszty  amortyzacji  środków  trwałych  stanowią  podstawę kosztów 

amortyzacji odliczenia od podatku, co z punktu widzenia zasad rachunkowości i prowadzenia 

księgowości  dla  Zamawiającego  powinno  być  oczywiste;  -  koszty  mobilizacji  sprzętu  —  są 

kosztami  powiązanymi  ściśle  z  przejazdem  na  teren  sprawowania  nadzoru  i  nie  stanowią 

dodatkowych kosztów dla Wykonawcy — np. pontony motorowe wraz z silnikiem i pozostałym 

sprzętem  są  załadowane  na  samochód  dostawczo-terenowy  typu  pick-up,  będący  również 

własnością Wykonawcy, w związku z czym żadne dodatkowe koszty mobilizacji nie występują 

(dowody:  Zał.  0.3  —  Wykaz  środków  trwałych  i  wyposażenia;  zał.  1.1-4.5  —  oferty 

potencjalnych podwykonawców).” 

Powyższe  nie  wzbudziło  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  rażącej  ceny  lub  kosztu. 

Zamawiający uznał, co Przystępujący ocenia jako prawidłowe, że nie zachodzi konieczność 

ponownego wezwania Przystępującego i złożenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie sprzętu 

Przystępującego. Podnieść należy, że z przepisy p.z.p. nakazują Zamawiającemu dokonanie 


anal

izy  poprawności  kalkulacji  wykonawcy,  ale  otrzymane  wyniki  podlegają  interpretacji  i 

ocenie z uwzględnieniem wielu zmiennych i uwarunkowań. Jeżeli ocena danych prowadzi do 

wniosków,  że  wystąpiły  obiektywne  przesłanki  potwierdzające  prawidłowość  kalkulacji, 

Zamawiający nie ma obowiązku wzywania do wyjaśnień. 

Czas trwania monitoringu, o którym mowa w pkt I ppkt 4 lit. a) OPZ 

Z zarzutów odwołania dotyczących czasu trwania monitoringu, o którym mowa w pkt I ppkt 4 

lit.  a)  OPZ  wynika  jakoby  Przystępujący  zamierzał  wyłącznie  „spacerować”  wokół  siatki 

wygradzającej teren inwestycji. 

Monitoring polega zasadniczo na obserwacji. Uzasadniając zatem rażąco niski koszt lub cenę 

(nie  wynika  z  treści  odwołania  co  kwestionuje  Odwołujący)  obszernością  decyzji 

środowiskowej  z  5 grudnia  2018  r.  Odwołujący  de  facto  wykazuje  się  brakiem  stosownego 

doświadczenia i wiedzy potrzebnej do realizacji postanowień Umowy o zamówienie publiczne. 

Wskazać należy, że kontrola zapisów decyzji w trakcie nadzoru środowiskowego sprowadza 

się wyłącznie do obserwacji w terenie, natomiast udzielenie samych odpowiedzi w zakresie 80 

czy 130 punktów decyzji należą już do prac kameralnych (m.in. nad sporządzeniem raportów). 

W kwestii zapisów decyzji środowiskowej, Odwołujący ponownie myli pojęcia. Zamawiający 

nie wymaga od nadzoru kontroli wykonania zapisów decyzji środowiskowej, a jedynie „kontroli 

zgodności  prowadzonych  robót  budowlanych  z  zapisami  Decyzji  Środowiskowej  i  kontroli 

przestrzegania  zapisów  decyzji  derogacyjnych  co  wymaga  znacznie  mniejszego 

zaangażowania  czasowego.  Nie  bez  znaczenia  jest  też  fakt,  że  sama  treść  decyzji 

derogacyjnych  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  przygotowywana  została  przez 

Przystępującego — w związku z czym Przystępujący dokładnie zna ich zakres. 

Warto  też  zwrócić  uwagę,  że  wykonanie  mnóstwa  zapisów  z  decyzji  środowiskowej 

przerzucone zostało na odrębne zamówienia zarówno Urzędu Morskiego, jak i wykonawców 

robót  budowlanych  (właśnie  wspomniany  Monitoring  wybranych  ptaków  wodno-błotnych  w 

obrębie Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej (źródło: https://www.umRdy.gov.pl/?pz344511, 

czy przeniesienie roślin chronionych (źródło: https://www.umgdv.gov.pl/?p-35024 J, itp.) — nie 

dotyczą więc nadzoru środowiskowego, co niewątpliwie wycenił w swojej ofercie odwołujący. 

Dowody  na  t

o  są  dostępne  na  stronie  BIP  Zamawiającego  i  u  samego  Zamawiającego 

(wysłane zapytania ofertowe), a Przystępujący załączył do pisma stosowne wydruki. 

Co do zarzutów Odwołującego zawartych w załączniku nr 17 do odwołania zwraca uwagę, że 

część z elementów przyrodniczych, na które powołuje się Odwołujący została już wykonana 

przed rozpoczęciem robót i nie obejmuje zamówienia (np. wygrodzenie płatów siedlisk wydmy 

i wycinka większości drzew), a jeszcze inna jest zlecana przez Zamawiającego na zasadzie 

odrębnych zleceń (np.  przeniesienie trzciny).  Kontrola  szczelności  i  osiadania obwałowania 

wyspy  i  odławianie  ryb  z  zamkniętego  akwenu  wyspy  również  nie  należy  do  czynności 

zamówionej w ramach nadzoru środowiskowego, co jak wynika z treści pisma Odwołującego 


—  sam  niewątpliwie,  nieprawidłowo  i  niezgodnie  z  SIWZ  wycenił.  Takie  podejście 

Odwołującego  jednoznacznie  świadczy  o  jego  braku  profesjonalizmu,  niedokładnym 

zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia przygotowując wycenę. 

Odniesienie się do  zarzutów  odwołania  —  zarzut  niespełnienia warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

W ocenie Przystępującego Zamawiający nie naruszył przepisów p.z.p., o których mowa w pkt. 

11.2 lit od  

a. do d. petitum odwołania oceniając spełnienie przez Przystępującego warunków 

udziału w postępowaniu w postaci zdolności technicznej. 

Przystępujący miał wykazać, że zgodnie z Częścią V. pkt 1 ppkt 1.3 lit. a) SIWZ wykonał w 

okresie  ostatnich  3  (trzech)  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie 3 (trzy) usługi, których przedmiotem 

było  wykonanie  monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby 

inwestycji morskiej lub na wodach śródlądowych, o wartości łącznej tych usług nie mniejszej 

niż  200.000  zł  brutto,  przy  czym  wartość  jednej  z  usług  nie  może  być  niższa  niż  90.000  zł 

brutto.  Zamawiający  dopuszcza,  żeby  usługi  związane  z  wykonywaniem  monitoringu  lub 

inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby  inwestycji  morskiej  lub  na  wodach 

śródlądowych  były  wykonane  w  ramach  umowy  obejmującej  szerszy  zakres,  przy  czym 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zakres i 

wartość części umowy (zamówienia) dotyczącej monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej 

(biologicznej) na pot

rzeby inwestycji morskich lub na wodach śródlądowych spełnia określone 

przez Zmawiającego wymagania. 

Z powyższego wynika, że Przystępujący winien legitymować się doświadczeniem wykonania 

trzech usług o łącznej wartości 200.000 złotych brutto. Przedmiotem każdej z usług powinno 

być  wykonanie  monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby 

inwestycji morskiej lub na wodach śródlądowych. Wartość jednej z tych usług (monitoring lub 

inwentaryzacja przyrodnicza) nie może być niższa niż 90.000 złotych brutto.   

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedmiot zamówienia obejmuje, zgodnie z Częścią III 

pkt  2  SIWZ  „sprawowanie  nadzoru  przyrodniczego  i  obowiązków  związanych  z  ochroną 

środowiska w trakcie realizacji robót budowlanych”. Nadzór nie dotyczy wyłącznie środowiska 

biotycznego,  gdyż  monitoring  ichtiologiczny,  ornitologiczny,  chiropterologiczny,  a  także 

monitoring  obszarów  Natura  2000  i  przedmiotów  ochrony  rezerwatu  Zatoka  Elbląska  są 

elementami większej całości. Sam monitoring ichtiologiczny, o wartości 615 000,00 zł brutto 

polega  na  pomiarach 

stężenia  tlenu  w  wodzie,  czyli  parametru  fizyko-chemicznego. 

Zamawiający  sformułował  przedmiot  zamówienia  w  OPZ  w  sposób  następujący: 

„Przedmiotem  zamówienia  jest  sprawowanie  nadzoru  środowiskowego  w  trakcie  realizacji 

robót budowlanych w ramach projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka 


Gdańską”  zgodnie  z  decyzją  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie 

WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67  z  dnia  5  grudnia  2018  r.  w  szczególności:  (...)".  Nadzór 

środowiskowy  winien  objąć  zatem  wszystkie  czynności  konieczne  do  wykonania  takiego 

nadzoru w sposób zgodny z Umową o zamówienie publiczne i decyzjami środowiskowymi. W 

tym kontekście Zamawiający winien oczekiwać, że wykonawca, który podejmie się realizacji 

zamówienia  będzie  dysponował  odpowiednim  doświadczeniem  technicznym  w  zakresie 

inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych, a jak wykazano powyżej, największą wartość 

zamówienia,  stanowi  de  facto  pomiar  stężenia  tlenu,  czyli  parametru  fizyko-chemicznego 

(elementu nieożywionego). 

Ad. do usługi nr 1 wymienionej wykazie usług Przystępującego (wg wzoru zał. nr 9 do SIWZ) 

Pierwsza z usług wymienionych w wykazie usług Przystępującego polegała na inwentaryzacji 

przyrodniczej (biologicznej) fitobentosu w celach dokonania aktualizacji metodyk monitoringu 

i oceny stanu ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na podstawie fitobentosu. 

Przystępujący w treści pisma z 4 grudnia 2019 r. wyjaśnił Zamawiającemu, że I etap usługi o 

wartości  152.783  złotych  brutto  polegał  na  poborze  próbek  terenowych  zbiorowisk 

okrzemkowych  na  46  stanowiskach  badawczych,  co  stanowiło  podstawę  do  wykonania 

aktualizacji  metodyk  monitoringu  i  oceny  stanu  ekologicznego  śródlądowych  wód 

powierzchniowych na drugim etapie zamówienia. 

Zamówienie  powyższe  realizowane  było  dla  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  i 

było w całości działaniem ściśle związanym z Państwowym Monitoringiem Środowiska (PMŚ) 

w  zakresie  monitoringu  wód  powierzchniowych  (co  poświadczone  zostało  oświadczeniem 

Głównego  Inspektoratu  w  Warszawie),  tym  samym  jednoznacznie  spełnia  wymagania 

Zamawiającego  w  stosunku  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  zdolności 

technicznej („ (...) żeby usługi związane z wykonywaniem monitoringu (...)). Ponadto realizacja 

zamówienia wymagała wykonania poborów prób środowiskowych w całej Polsce (wykonania 

inwentaryzacji  biologicznej  fitobentosu),  na  obszarach  działalności  wojewódzkich 

inspektoratów  ochrony  środowiska  (strona  3  wyciągu  z  SIWZ  stanowiącego  załącznik  do 

odwołania) na 46 stanowisk badawczych w całej Polsce. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  który  wyłącznie  na  podstawie  SIWZ  sporządzonego 

przez Głoś próbuje udowodnić, że Przystępujący nie przedłożył referencji na wykonanie usługi 

monitoringu  lub  inwentaryzacji  pr

zyrodniczej  o  wartości  90.000  złotych  brutto,  etap  I 

przedmiotowego postępowania przetargowego obejmował przede wszystkim inwentaryzację 

przyrodniczą, a w niewielkim zakresie odnosił się do prac kameralnych i laboratoryjnych, które 

i  tak  z  racji  swojego  ch

arakteru,  ściśle  związane  były  z  wykonaną  inwentaryzacją. 

Analogicznie,  jak  w  przypadku  każdej  inwentaryzacji  przyrodniczej,  w  konsekwencji 

przeprowadzonych  prac  terenowych,  stworzony  musi  zostać  raport  końcowy  z  wykonanej 

inwentaryzacji 

—  tak  i  w  przypadku  przedmiotowej  usługi  stanowiącej  referencję 


Przystępującego, taki raport stanowi wykonana w oparciu o badania terenowe „Aktualizacja 

metodyk monitoringu i oceny stanu ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na 

podstawie fitobentosu” 

Ad. do usługi nr 2 wymienionej wykazie usług Przystępującego (wg wzoru zał nr 9 do SIWZ) 

SIWZ nie zawiera definicji monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej). Należy 

zatem sięgnąć do wykładni językowej oraz definicji legalnych powyższych pojęć. 

Stwi

erdzenie  Odwołującego  jakoby  badanie  morfodynamiki  brzegu  morskiego  dotyczy 

środowiska  abiotycznego,  a  nie  aspektów  biologicznych  dowodzi  o  braku  wiedzy  i 

doświadczenia Odwołującego w zakresie monitoringów i inwentaryzacji przyrodniczych. 

Na dowód tezy, że badania te, prowadzone w ramach inwentaryzacji i monitoringów stanowią 

nierozłączną  całość  i  nie  mogą  być  traktowane  oddzielnie,  należy  odwołać  się  do 

Przewodników metodycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W załącznikach 

do pisma przedstawion

o wyciąg z Przewodnika metodycznego do monitoringu ichtiofauny w 

rzekach,  w  postaci  Protokołu  nr  1  —  służącemu  gromadzeniu  podstawowych  danych  do 

monitoringu rzek 

/…/. 

Z  przedstawionego  protokołu  pochodzącego  z  oficjalnych  metodyk  GIOŚ  jednoznacznie 

wynika

, że czynniki fizyko-chemiczne i morfologia są podstawowymi/Í/IL elementami badanymi 

w  ramach  monitoringów  i  inwentaryzacji  przyrodniczych,  a  brak  analizy  tych  czynników 

uniemożliwia profesjonalne i prawidłowe — tj. zgodne z oficjalnymi wytycznymi zawartymi w 

przewodnikach 

metodycznych 

G

IOŚ,  wykonanie  inwentaryzacji  i  monitoringów 

przyrodniczych. 

Tym samym zarzut Odwołującego jest niezasadny. 

Dowody:://www.gios.gov.pl/images/dokumentv/pms/monitoring 

wod/GlOS 

Przewodnik 

metodvcznv  rzeki.pdf  Referencje  Przyst

ępującego  dot.  porealizacyjnego  monitoringu 

przyrodniczego morskich budowli hydrotechnicznych. 

W  celu  rozwiania  dalszych  wątpliwości  w  tym  zakresie,  Przystępujący  przytacza  definicję 

legalną  monitoringu  przyrodniczego,  gdzie  zgodnie  z  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)., zakres monitoringu przyrodniczego określono w 

art.  112  ust.  2:  "Monitoring  przyrodniczy  polega  na  obserwacji  i  ocenie  stanu  oraz 

zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze 

szczególnym  uwzględnieniem  typów  siedlisk  przyrodniczych  i  gatunków  o  znaczeniu 

priorytetowym,  a  także  na  ocenie  skuteczności  stosowanych  metod  ochrony  przyrody.". 

Zdaniem  Przystępującego  definicja  ta, jednoznacznie pozwala zaliczyć  całość przedłożonej 

referencji, która jest referencją za wykonanie całościowego monitoringu przyrodniczego, jako 

spełniająca wymagania w pełnej kwocie wskazanej na przedłożonej referencji. 


Natomiast definicję legalną inwentaryzacji przyrodniczej zawiera art. 66 ust. 1 pkt 2a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko. 

Inwentaryzacją  przyrodniczą  jest    zbiór  badań  terenowych  przeprowadzonych  na  potrzeby 

scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego (...)”. 

Z kolei według Słownika Języka Polskiego red. W. Doroszewskiego inwentaryzacja to: 

sporządzanie  inwentarza  stanowiącego  majątek  ruchomy  i  nieruchomy;  sporządzanie 

naukowo 

opracowanego 

wykazu, 

rejestru 

zabytków 

sztuki, 

architektury 

itp.; 

inwentaryzowanie»:  Inwentaryzacja  ma  na  celu  stwierdzenie  stanu  majątkowego 

przedsiębiorstwa.  /…/  Kierownictwo  parku  Narodowego  pracowało  w  bieżącym  roku 

intensywnie nad dalszą inwentaryzacją osobliwości przyrodniczych. Wierchy 1943, 

Z kolei termin „przyrodniczy” oznacza: «mający związek ze zjawiskami przyrody lub z naukami 

z zakresu przyrody; 

dotyczący przyrody, przyrodoznawstwa»: Członkowie koła przyrodniczego 

przez całe tegoroczne lato zbierali po lasach i polach nasiona traw, kwiatów i drzew. BRAND. 

M. Wypr. 113. Przed pięciu laty odbyłem do Brazylii wyprawę przyrodniczą i uzbierałem tam 

między  innymi  dwadzieścia  kilka  Żywych  zwierząt.  FIEDL.  A.  Ryby  137.  Zacierają  się 

tradycyjne  granice  między  naukami  przyrodniczymi,  pomiędzy  fizyką,  chemią  i  biologią. 

MICHAJ. Biol. 42. Na największej z polan znajduje się osada Białowieża, w której urządzone 

jest muzeum przyrodnicze, gromadzące okazy przyrody zebrane v puszczy. WUT. Kraj 183. 

Na    szczytach  tych  szaf  stały  szeregi  okazów  przyrodniczych  i  anatomicznych.  W:ŚN.  S. 

Niewidz.  144.  Wiedza,  myśl  przyrodnicza.  Gabinet  przyrodniczy.  Termin  przyrodniczy. 

środowisko przyrodnicze.  Książka przyrodnicza.  Film  przyrodniczy. Wydział  przyrodniczy  (v 

uniwersytecie).  

Według wszelkich przytaczanych definicji inwentaryzacja przyrodnicza to spis podstawowych 

elementów  przyrody.  Jest  to  dokument  wyjściowy  do  dalszych  działań  przyrodniczych  lub 

inwestycyjnych  na  danym  terenie.  Należy  pamiętać  o  tym,  że  inwentaryzacja  przyrodnicza 

może  dotyczyć  zarówno  elementów  przyrody  ożywionej  (takich  jak      flora  czy  fauna),  jak  i 

nieożywionej  (np.  skały,  odkrywki,  kamieniołomy,  koryta  rzeczne,  wodospady  czy  punkty 

widokowe).  W  skład  inwentaryzacji  przyrodniczej  wchodzą  etapy:  prace  wstępne, 

inwentaryzacja flory, inwentaryzacja fauny oraz inwentaryzacja przyrody nieożywionej.  

Inwentaryzacja  przyrodnicza  dotyczy  przyrody  ożywionej  (flora,  fauna,  roślinność)  jak  i 

wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, 

punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady itp.) 

Odwołujący  błędnie  zinterpretował  wymóg  dotyczący  „inwentaryzacji  przyrodniczej 

(biolo

gicznej)”, zawężając go wyłącznie do środowiska biotycznego. 

Ad. do usługi nr 3 wymienionej wykazie usług Przystępującego (wg wzoru zał nr 9 do SIWZ) 


Odwołujący  stawia  tezę,  że  88%  wartości  usługi  nie  mogły  stanowić  badana  terenowe  w 

ramach  inwentaryzacji 

przyrodniczej  na  potrzeby  raportu  oddziaływania  na  środowisko. 

Wykonanie  inwentaryzacji,  o  której  mowa  w  wykazie  usług  Przystępującego,  obejmującej 

pobór  próbek  i  wykonanie  analiz  w  akredytowanym  laboratorium.  Wymagało  to 

zaangażowania sprzęty badawczego do poboru prób na morzu, jednostki pływającej zdolnej 

do  żeglugi  pełnomorskiej  oraz  udziału  akredytowanego  laboratorium.  Na  dowód  stopnia 

skomplikowania i kosztów wykonania inwentaryzacji bentosu na obszarach morskich, można 

zapoznać się z Przewodnikami metodycznymi do badań i analiz laboratoryjnych elementów 

biologicznych  wód  przejściowych  i  przybrzeżnych  GIOŚ,  dostępnymi  na  stronie   

http://www.gios.ąov.pl/imaees/dokumentv/raportv/Przewodniki metodyczne .pdf. 

Według  wiedzy  i  doświadczenia  Przystępującego,  tego  rodzaju  przedsięwzięcia  stanowią 

zazwyczaj ponad 90% wartości morskich zamówień na raporty. Przystępujący był oferentem 

na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia budowy infrastruktury 

przyłączeniowej do Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power PKN ORLEN, wraz wykonaniem 

inwentaryzacji  przyrodniczych  obejmującej  badania  na  morzu,  gdzie  cena  za  wykonanie 

samych inwentaryzacji wynosiła powyżej 90% całości wartości zamówienia. 

Argumenty  Przystępującego  dotyczące  definicji  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej) 

przytoczone wobec referencji wymienionej w pkt 2 wykazu usług mają zastosowanie także do 

usługi, o której mowa w pkt 3 wykazu, i co do której Odwołujący  zarzucił, iż tylko jej część 

spełnia kryteria SIWZ. Przystępujący podnosi, że Odwołujący błędnie zinterpretował warunek 

dotyczący  wykazania  się  przeprowadzeniem  inwentaryzacji  przyrodniczej,  zawężając  ją  do 

środowiska  biotycznego.  Tu  również  jako  dowód  odsyła  odesłać  należy  do  Przewodników 

metodycznych do badań i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych 

i przybrzeżnych GIOŚ, gdzie na m.in. na str 42 - 44, w rozdz. 2.2.4 oraz 2.5. „Pomiar i pobór 

prób”,  jednoznacznie  wskazuje  się  na  konieczność  wykonywania  pomiarów  parametrów 

fizykochemicznych w ramach b

adań biologicznych bentosu. 

Ponadto, zamawiający w pkt V. 1.3 SIWZ jasno precyzuje, że wartość warunek wartość 90.000 

zł w stosunku do inwentaryzacji przyrodniczej dotyczy tylko jednej usługi. 

W podsumowani

u przystępujący wskazuje, że rażąco niską ceną nie jest zwykle taka cena, 

która  w  sposób  znaczny  odbiega  poziomem  od  cen  zaoferowanych  przez  innych 

wykonawców, wykazanie samej różnicy nie spełnia wymogu możliwości uznania danej ceny 

za rażąco niską, co w sposób nieprawidłowy zarzuca Odwołujący. Jego zarzut w rezultacie 

sprowadza się do porównania ceny zaoferowanej przez niego w ofercie w pkt I ppkt 4 i 5 z 

ceną Przystępującego w tym samym zakresie. Za rażąco niską cenę należy bowiem uznać 

taką  cenę  która  jest  niewiarygodna  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  jest  całkowicie 

oderwana  od  realiów  rynkowych.  Ocena  tej  okoliczności  powinna  być  dokonana  z 

uwzględnieniem  przedmiotu  zamówienia,  jego  specyfiki  i  towarzyszących  mu  realiów 


rynkowych. Odwołanie jest z uwagi na powyższe w całości bezzasadne i jako takie winno ulec 

oddaleniu. 

Przystępując przypomniał, że zamawiający unieważnił dnia 4 lutego 2020 r. czynność wyboru 

oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej i 

zawiadomił, że powtórzy czynności badania i oceny 

ofert. W rezultacie z

amawiający od początku przeprowadził czynności. 

Jednocześnie  w  postępowaniu  przed  KIO  sygn.  akt  KIO  151/20  Zamawiający  uwzględnił 

zarzuty  odwołania  aktualnego  Przystępującego  w  zakresie:  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty Konsorcjum bez uprzedniej weryfikacji zgodnie z pzp., braku podstaw 

do wykluczenia;  zaniechania wezwania Konsorcjum do złożenia wymaganych pełnomocnictw,   

nieprecyzyjnego wezwania Ocean Sense do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  przez  Zamawiającego  po  wniesieniu 

odwołania  aktualnego  Przystępującego  zapobiegło  rozpoznanie  odwołania  merytorycznie 

(przede wszystkim w zakresie braku podstaw do wykluczenia Konsorcjum w odniesieniu do 

braku  zaświadczenia  z  KRS  prokurenta  członka  Konsorcjum  oraz  niewykazaniu  przez 

Konsorcjum spełnienia warunku udziału w postępowaniu z Części V pkt 1.3 lit. a siwz. 

Z  perspektywy  całości  postępowania  o  zamówienie  publiczne  istotne  znaczenie  ma 

okoliczność,  że  Konsorcjum  nadal  nie  złożyło  w  niniejszym  postępowaniu  zaświadczenia  z 

KRK 

Prokurenta  Spółki.  Mimo  to  Zamawiający  nadal  nie  wykluczył  Konsorcjum  z 

post

ępowania. 

Zamawiający  wzywał  już  Konsorcjum  do  uzupełnienia  dokumentów  i  złożenia  wyjaśnień  w 

trybie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  i 

nie  miał  możliwości  powtórzenia  wezwania  wobec  zasady 

jednokrotnego wezwania o konkretny dokument. 

Do pisma procesowego przystępującego załączono opisane dokumenty. 

Strony  i  uczestnik  postępowania  odwoławczego  przedstawili  na  posiedzeniu,  a  następnie 

rozprawie, stanowiska. 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania.  

Przystępujący  wniósł  sprzeciw  co  do  uwzględnienia  przez  zmawiającego  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu. 

Zgłoszony przez odwołującego Świadek Pan P. Z. stwierdził między innymi, że znany mu jest 

przebieg prac przed

miotowej inwestycji „przekopu” i uczestniczy w pracach przygotowawczych 

w  zakresie  środowiskowym.  Wykonuje  szereg  prac  z  zakresu  nadzorów  środowiskowych  i 

o

becnie pełni funkcję nadzoru środowiskowego dla Zamawiającego w obszarze pierwszego 


etapu inwestycji

, którego zakres jest nieco zawężony przedmiotowo w stosunku do obecnie 

prowadzonego postępowania.  Zadania nadzoru  wykonuje  na  obszarze  wyłącznie lądowym, 

nie są używane jednostki pływające. Również budowa sztucznej wyspy nie jest objęta  jego 

nadzorem.  Kwo

ta  wynagrodzenia  miesięcznego  jest  około  2  razy  wyższa  niż  wynikająca  z 

oferty Przystępującego. W toku inwestycji dokonywane są zmiany projektowe, wymuszające 

pomoc specjalistów przy sprawowaniu nadzoru środowiskowego, bieżącą pracę wykonujemy 

w  dwie  osoby

,  uczestniczymy  w  ramach  budowy,  które  odbywają  się  do  tydzień  i  trwają 

niekiedy  wiele  godzin. 

Stawką  dzienna  łącznego  wynagrodzenia  za  nadzór  przy  pracach 

przygotowawczych 

było 660 zł. To obejmowało pełen zakres nadzoru i ponoszonych kosztów. 

Obecnie zesp

ół wykonujący prace jest wynagradzany w kwocie około 9 000 zł miesięcznie. 

Przeciętna  bytność  na  miejscu  wynosi  około  5-6  godzin,  a,  uwzględniając  dojazd,  około  8 

godzin. W sytuacjach nietypowych, dzienny wymiar czasu pracy może ulec znaczącej zmianie. 

Zna

czna jest też pracochłonność prac kameralnych, w tym np. opiniowanie przewidywanych 

zmian projektowych. Za nierealne uznaje wynagrodzenie dzienne za nadzór środowiskowy w 

kwotach 60, 70 lub 80 zł. Rozumie przez to obsługę ekspercką.  

Odwołujący  popierając  przedstawione  w  odwołaniu  stanowisko  zauważył,  że  dowód  na 

okoliczność, iż cena oferty nie jest rażąco niska leży po stronie przystępującego, w stosunku 

do którego podniesiony został zarzut. Wskazuje na niemożność wykonania przedmiotowego 

zamówienia za kwotę zaoferowaną.  Stwierdza, iż spór w istocie dotyczy wyceny przedmiotu 

zamówienia opisanego w pkt I.4 OPZ, gdzie opisano wymagany zakres prac nadzoru. Ocenił, 

że  wykonywanie  przez  konkurenta  drugiej  umowy  w  pobliżu  (Krynica)  nie  powinno  mieć 

wpływu i powodować możliwości obniżenia ceny zaoferowanej. Stwierdził, że przystępujący 

nie przedstawił dowodów na potwierdzenie swojej wyceny prac. Wskazał na czasochłonność, 

obszar prac, znaczącą liczbę wymaganych przejazdów. Wskazał także na koszty materiałów i 

sp

rzętu pływającego. Podtrzymał wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na 

okoliczność  zakresu  i  nakładu  pracy  w  ramach  nadzoru  środowiskowego  i  stosowanych 

aktualnie stawek wynagrodzenia. 

Wskazuje ponadto na przesłanki wykluczenia wykonawcy z 

post

ępowania wskazane i uzasadnione w treści odwołania.  

Przystępujący  poparł  stanowisko  przedstawione  w  złożonym  piśmie  i  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Wskaz

ał  na  brak  dowodu  po  stronie  Odwołującego  co  do  zaoferowanej  ceny  jako  rażąco 

niskiej, jak i co do is

totnych elementów oferty (art. 90). Wskazał na różnice zakresu prac w 

dwóch kolejnych postępowaniach, co wykazano w tabeli załączonej do pisma. Stwierdził, że 

Odwołujący 

opiera 

się 

na 

własnej 

ocenie 

niezbędnego 

zakresu 

prac.  


W  rzeczywistości  niektóre  brane  przez  niego  pod  uwagę  prace  są  objęte  odrębnymi 

postępowaniami  i  umowami,  np.  monitoring  ptaków  wodnobłotnych,  przeniesienie  roślin 

chronionych. Także w porównaniu z poprzednim postępowaniem, które zostało unieważnione, 

obecnie  zmniejszony  jest  zakres  rz

eczowy  zamówienia  i  wymagany  nakład  pracy 

(częstotliwość obecności zmniejszono siedmiokrotnie i związane z tym koszty pracy). Biorąc 

to pod uwagę, a także własne doświadczenie, uznał, że dokonane wyceny nadzoru są realne. 

Wskaz

ał także na złożone Zamawiającemu wyjaśnienia wraz z ofertami innych wykonawców 

i  podwykonawców  na  sporny  przedmiot  zamówienia.  Stwierdził,  że  dysponuje  właściwymi  i 

sprawdzonymi  jednostkami  pływającymi  (opisanymi  w  wyjaśnieniach).  W  ocenie 

Przystępującego to Odwołujący wycenił ww. elementy nadmiarowo, a na tej podstawie opiera 

swoje wnioski.  

Odnośnie  umowy  realizowanej  równolegle  wskazał  na  argumenty  na  str.  11  i  następnych 

pisma  zauważając,  że  celem  jego  przedstawienia  było  wskazanie  stosowanych  stawek 

wynagrodzenia na dowód, iż są one rynkowe. Zauważył, że przy zarzucie rażąco niskiej ceny 

nie  wykazano  miernika  odniesienia,  w  tym  w  postaci  cen  rynkowych.  Zauważył,  że  w 

przedmiocie zamówienia jest m.in. monitoring wykonywany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

a kalkulacja Przystępującego wskazuje na kwotę wyższą od podanej przez świadka. Wskazał 

na  nieporównywalność  z  przedmiotem  zamówienia  prac  opisywanych  przez  świadka. 

Zauważył, że zakres prac podlegających ocenie określa OPZ i wyjaśnienia Zamawiającego, a 

ze względu na przedmiot zamówienia, różnice w wycenie mogą być znaczne.  

Odnośnie zarzutu co do spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdził, iż warunki 

te,  wobec  przedstawienia  wykonanych  prac  referencyjnych  wykazał  z  nadwyżką  tak  co  do 

przedmiotu  realizacji,  jak  i  wymag

anej  kwoty.  Stanowisko  przedstawił  szerzej  w  złożonym 

piśmie na str. 16 i następnych.  

Podtrzym

ał pozostałe argumenty wskazane w przystąpieniu oraz w piśmie procesowym.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, w tym w treść ofert, w tym oferty 

złożonej  zamawiającemu  przez  przystępującego,  treść  udzielonych  na  wezwanie 

zamawiającego  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny,  jak  również  stanowiska  stron  i 

uczestnika  przedstawione 

na  piśmie  i  ustnie  do  protokołu  rozprawy,  ustaliła  i  zważyła  co 

następuje. 

Dokonując z urzędu oceny ewentualnego zaistnienia przesłanek odrzucenia odwołania, jak i 

wniosku w tym względzie zgłoszonego przez przystępującego ze wskazaniem przezeń jako 

podstawy  prawnej  przepisu  art.  189  ust.  2  pkt  5 

ustawy  pzp  skład  orzekający  ustalił,  co 


następuje. Dnia 27 stycznia 2020 r. obecny Przystępujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  na  czynność wyboru oferty konkurenta (obecnego odwołującego)  i 

odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp jako zawierającej rażąco niską 

cenę. Zarzuty odwołania dotyczyły w głównej mierze nieprawidłowości prowadzonego przez 

zamawiającego    postępowania  wyjaśniającego  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  a  także 

spełniania przez wybranego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i prowadzonego 

w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. W sprawie tej zamawiający złożył dnia 5 lutego 

2020  r.  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty  odwołania  w 

części tj. w zakresie podjęcia przez zamawiającego czynności wyboru oferty bez uprzedniej 

weryfikacji zgodnie z ustawą brak podstaw do wykluczenia, zaniechania wezwania do złożenia 

wymaganych  pełnomocnictw,  nieprecyzyjnego  wezwania  odwołującego  do  wyjaśnień  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  W  dniu  następnym  tj.  6  lutego  2020  r.  odwołujący  cofnął 

odwołanie w całości.  

W wyniku tego oświadczenia odwołującego Izba zakończyła postępowanie odwoławcze bez 

merytorycznego  rozpatrywania  i    na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  pierwsze  ustawy  pzp 

wydała postanowienie o umorzeniu postępowania w wyniku cofnięcia odwołania.  

W konsekwencji, w sprawie obecnie rozpatrywanej nie ma podstaw do zastosowania art. 189 

ust. 2 pkt 5, gdyż w sprawie poprzedniej nie został wydany wyrok rozstrzygający o zarzutach 

odwołania, ani nie nastąpiło uwzględnienie zarzutów odwołania w rozumieniu art. 186 i 189 

ust.  2  pkt  5  ustawy  pzp.  Wskazane  czynności  zamawiającego,  zarówno  oświadczenia 

odnoszące się do zarzutów, jak i ewentualnie podjęte czynności w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia, po umorzeniu postępowania odwoławczego,  stały się bowiem prawnie 

indyferentne wobec cofnięcia odwołania w całości, na co wyżej wskazano. Tym samym brak 

zarzutów,  które  zostały  cofnięte  nie  pozwala  na  przyjęcie,  że  zostały  one  uwzględnione  w 

rozumieniu przepisów Działu VI ustawy pzp.  

W  świetle  powyższego  skład  orzekający  stwierdza,  że  pomimo  odmiennej  oceny  stanu 

prawnego  przedstawionej  w  piśmie  przez  przystępującego,  w  rozpatrywanej  sprawie  nie 

zaszły przesłanki odrzucenia odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 – 7 ustawy pzp. 

W  zakresie  merytorycznym  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  legitymuje  się  interesem  we 

wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Zarzut, w 

sytuacji potwierdzenia, wskazałby na możliwość uzyskania zamówienia i jego realizacji przez 

odwołującego,  a  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie  wymiernej  szkody  w  sytuacji 

udzielenia przez zamawiającego zamówienia innemu niż On wykonawcy. 

Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych w nim zarzutów Izba uznała, że 

nie podlega ono uwzgl

ędnieniu. 


W  zakresie  sporu  co  do 

ceny  zaoferowanej  przez  przystępującego,  w  tym 

dopuszczalności  prowadzenia  przez  zamawiającego  postępowania  wyjaśniającego  na 

podstawie  art.  90  ust.  1    i  1a  ustawy 

pzp  skład  orzekający  jednoznacznie  stwierdza,  że 

zamawiający  był  w  pełni  uprawniony  do  wezwania  wykonawcy  w  powyższym  trybie  o 

udzielenie  wyjaśnień  w  sprawie  ceny  zaoferowanej  zarówno  wobec  spełnienia  przesłanki 

ustawowej z art. 90 ust. 1a w wyniku 

porównania wartości przedmiotu zamówienia do ceny, 

jak i  w sytuacji powzięcia wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ta ostatnia 

okoliczność  pozostawiona  jest  decyzji  zamawiającego  tj.  zaistnienie  wątpliwości  lub 

domniemanie albo podejrzenie,  że cena lub istotne części składowe wydają się rażąco niskie.  

W  tym  zatem  zakresie  zastrzeżenia  przystępującego  wyrażone  w  odpowiedzi  udzielonej 

zamawiającemu w piśmie z dnia 26 lutego 2020 r. są nieuzasadnione. 

W  kolejności  przypomnieć  należy,  że  przepisy  ustawy  pzp  jednoznacznie  wskazują  na 

podmiot, na którym spoczywa obowiązek wykazania (ciężar dowodu), że zaoferowana cena, 

n

ie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia, 

obowiązek taki stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy pzp spoczywa na wykonawcy, niewątpliwie 

tego, który cenę zaoferował. Z kolei w toku postępowania odwoławczego, jak stanowi art. 190 

ust. 1a pkt ustawy pzp, mający zastosowanie w niniejszej sprawie, ciężar dowodu, że oferta 

nie zawiera rażąco niskie ceny, spoczywa „wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo 

uczestnikiem postępowania odwoławczego.”.  

Należy przy tym stwierdzić, że podniesiony w odwołaniu zarzut rażąco niskiej ceny podlega 

ogólnym regułom dowodowym wynikającym z przepisów proceduralnych, jak i regule prawa 

materialnego ujętej w art. 6 kodeksu cywilnego.   

Zdaniem odwołującego, wykonawca wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie z dnia 26 lutego 

2020 roku stanowisku Zamawiającego, nie wykazał, że złożona przez niego oferta na kwotę 

1.340.700,00 zł brutto nie zawiera rażąco niskiej ceny w rozumieniu przepisów. Wątpliwości 

odwołującego  budzi  przede wszystkim  sposób, w  jaki  wykonawca  M.  F.,  wycenił  czynności 

podejmowane w ramach pkt I ppkt 4 OPZ, zgodnie z którym, wykonawca na etapie budowy 

(przez okres około 40 miesięcy) ma prowadzić czynności opisane. 

W ocenie Odwołującego, nie jest możliwym, aby wszystkie czynności mieszące się w ramach 

ppkt 4 OPZ zrealizować za kwotę 177.000,00 złotych netto (217 710 zł brutto).  

Kolejną  okolicznością  świadcząca  o  rażąco  niskiej  cenie  jest  wg  odwołującego  fakt  jest 

znacznego  obniżenia  ceny  przez  wykonawcę  kwoty  wynagrodzenia  w  przedmiotowym 

postępowaniu w stosunku do poprzedniego, unieważnionego postępowania, prowadzonego 

przez  Zamawiającego  w  tym  samym  przedmiocie,  przy  nieznacznym  zmniejszeniu  zakresu 

obu postępowań. 

Opis Przedmiotu Zamówienia, jak stwierdził odwołujący, w obu przetargach jest identyczny z 


dwiema zmianami wskazanymi w odwołaniu i wynikającym z opisów przedmiotu każdego z 

zamówień. 

Wskazał nadto, że Zamawiający przeprowadził dwa postępowania, a przedmiotowe odwołanie 

dotyczy 

drugiego, 

ponownego, 

po 

un

ieważnieniu 

poprzedniego 

postępowania 

zamówieniowego; 

pierwsze postępowanie, z września 2019 roku, w którym wykonawca M. F., wycenił nadzór 

na kwotę 3 715 839,23 zł brutto, zostało unieważnione i powtórzone; 

drugie,  będące  przedmiotem  niniejszego  postępowania  odwoławczego,  ogłoszone  w 

październiku 2019 roku, wycenione zostało przez tego wykonawcę, przy podobnym zakresie 

nadzoru, na kwotę 1 340 700 zł. 

Przenosząc powyższe dane i stanowisko do przedmiotu sporu, skład orzekający zauważa, że  

ocena 

kwalifikacji ceny, jako rażąco niskiej, wynikać może z różnych czynników. Co  do zasady 

są  nimi:  ustalona  należycie  przez  zamawiającego  szacunkowa  wartość  zamówienia,  ceny 

zaof

erowane przez innych wykonawców, ceny rynkowe przedmiotu zamówienia, ewentualnie 

inne wyceny odnoszące się do przedmiotu zamówienia.  

W sprawie rozpatrywanej przyjęcie wskazanych mierników nie jest jednak w pełni wiarygodne. 

Dodatkowym  elementem  mogącym  mieć  znaczenie  jest  okoliczność  podniesiona  przez 

odwołującego  tj.  wyżej  wskazany  fakt  prowadzenia  przez  zamawiającego  poprzedniego 

postępowania (następnie unieważnionego)  o podobnym zakresie rzeczowym zamówienia. W 

ocenie  składu  orzekającego  miernik  wynikający  z  poprzedniego  unieważnionego 

postępowania  jest  dla  sprawy  niniejszej  nieprzydatny.  Wartość  przedmiotu  w  tamtym 

postępowaniu została znacząco zaniżona w stosunku do cen dwóch złożonych ofert i wynosiła 

396.316,27 złotych netto (poniżej progu), bazując na „szacowania wartości zamówienia” bez 

uszczegółowienia  metody  czy  sposobu  tego  szacowania.  Ten  fakt  był  zresztą  przyczyną 

unieważnienia  postępowania,  a  następnie  przyjęcia  przez  zamawiającego  wyceny  wartości 

przedmiotu  zamówienia  w  kolejnym  postępowaniu,  z  wykorzystaniem,  przynajmniej  

częściowym  kwot  oferowanych,  uznanych  jako  wielkości  rynkowe  przy  podobnym  zakresie 

zamówienia  (okoliczność  nie  kwestionowana  przez  uczestników).).  Porównując  siwz  z 

unieważnionego  przetargu  i  obecnego  można  zauważyć,  że  zamawiający  przyjął  wartość 

przedmiotu zamówienia właśnie na podstawie  tych dwóch cen obniżonych o ponad 600 tys. 

zł brutto. 

Niesporne  jest  nadto,  że  odwołujący  w  istocie  skupił  się  w  swej  argumentacji  głównie  na 

jednym  z  pięciu  opisanych,  elemencie  zamówienia,  ujętym  w  pkt  B.I.4  oferty,  dla  której  to 

części przystępujący wskazał 217 710 zł,  a odwołujący 418 815 zł brutto.  

Można  zauważyć,  że  w  ofercie  odwołującego  wartość  składników  cenowych,  co  do  innych 

elementów,  tj.  monitoringu  ichtiologicznego,  nadzoru  ornitologicznego  i  nadzoru 

chiropterologicznego (odpowiednio 504.004,00 zł, 215.100,00 zł i 9.600,00 zł netto w ofercie 


Konsorcjum 

odwołującego;  500.000,00  zł,  200.000,00  zł  i  40.000,00  zł  netto  w  ofercie 

Przystępującego w odniesieniu do tych składników miedzy oferentami był bardzo zbliżony. 

Natomiast rzeczywiście co do pkt I ppkt 4 OPZ cena zaoferowana przez Odwołującego wynosi 

1.057.800 złotych brutto, a cena Przystępującego to 217.710 złotych brutto.  

Izba  zauważa,  że  odwołujący  uzasadnia  rażąco  niską  cenę  oferty  Przystępującego  przez 

wskazanie

, iż we wcześniejszym postępowaniu przystępujący zaoferował cenę o 2.475.139,22 

zł wyższą. W opinii odwołującego opisy przedmiotu zamówienia w obydwu postępowaniach 

były niemal identyczne. Ta ocena nie jest poprawna. Skład orzekający ustalił, że zamawiający 

ograniczył  zakresu  przedmiotu  zamówienia  w  obecnym  postępowaniu  w  odniesieniu  do 

prowadzenia nadzoru ornitologicznego, dlatego zapewne 

obniżył wartość całego zamówienia, 

natomiast 

zmian  ograniczających  w  obecnie  trwającym  postępowaniu  było  w  porównaniu  z 

unieważnionym  postępowaniem  w  rzeczywistości  więcej.  Ocena  powyższa  wynika  z 

porównania  opisów  przedmiotu  zamówienia  w  specyfikacjach  wykazanego  przez 

przystępującego w tabeli złożonej z pismem, gdzie wskazano, jakie elementy uległy zmianie, 

ograniczeniom  bądź  wyłączeniom.  Między  innymi  z  zakresu  prowadzenia  nadzoru 

ornitologicznego 

usunięto całoroczny monitoring rozmieszczenia i liczebności ptaków wodno 

— błotnych, prowadzenie monitoringu prac na sztucznej wyspie ograniczono do 20 miesięcy, 

w wyniku odpowiedzi do pkt 1.4.a opz

, Zamawiający doprecyzował, że wymaga prowadzenia 

monitoringu obszarów Natura 2000 i przedmiotów ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska  min. 

raz w tygodniu, a 

także zmniejszono  liczbę wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia 

specjalistów ornitologów o połowę. Te okoliczności mogły mieć wpływ na kalkulację ceny oferty 

i jej nieporównywalność z ofertą poprzednią. 

Biorąc  pod  uwagę,  że  rozpatrzenie  odwołania  przez  Izba  następuje  w  granicach  zarzutów 

odwołania, skład orzekający nie dokonywał całościowej oceny zawartości rzeczowej i skutków 

cenowych w ofercie odwołującego, podniesionych w stanowisku przystępującego, mając na 

uwadze,  że  okoliczności  te  nie  pozostają  w  bezpośrednim  związku  przedmiotem  sporu 

sprowadzającym się w tym zakresie do oceny wysokości zaoferowanej ceny przystępującego. 

Można  jedynie  zauważyć,  że  taka  argumentacja  nie  została  wprost  zanegowana  przez 

odwołującego,  w  tym  twierdzenie  o  kalkulowaniu  w  ofercie  dodatkowych  elementów 

niewymaganych postanowieniami siwz.   

Nadto,  konsekwentnie,  za  nie  mające  znaczenia  dla  sprawy  uznać  należy  porównanie  cen 

ofertowych  w  unieważnionym  postępowaniu  z  cenami  obecnymi,  w  tym  podniesioną  przez 

przystępującego  okoliczność,  że odwołujący,  pomimo  tego,  że sam  we własnym  odwołaniu 

wskazał  na  zmniejszenie  zakresu  zamówienia  —  to  jednocześnie  podwyższył  własną  cenę 

ofertową w stosunku do drugiego zamówienia o kwotę 279 210,50 zł brutto.  


Zmiany, zarówno zakresu świadczonych usług, jak i wartości, znajdujących wyraz w cenach 

ofert,  nie  powalają  na  proste  przyjęcie,  że  możliwe  jest  ustalenie  stabilnych  cen  ich 

świadczenia, określonych jako rynkowe.  

Za wiarygodne i poparte wskazanym dowodami Izba uznaje przedstawione w sprawie zmiany 

i ich przykłady różnej wyceny np. fakt, że monitoring ptaków wodno-błotnych może stanowić 

koszt  w  skali  roku  w  granicach  70.000,00 

—  90.000,00  zł,  podczas  gdy  wykonanie  tego 

monitoringu w ramach odrębnego zamówienia można było realnie oszacować na kwotę 179 

703 zł brutto. 

Wobec  spornej  rzeczowej  zawartości  ofert  obydwu  wykonawców  wydaje  się  zasadne 

st

anowisko, iż cena odwołującego nie może stanowić obiektywnego miernika do porównania 

pod kątem  rażąco niskiej ceny przystępującego. 

W odniesieniu do poszczególnych składowych kalkulacji ceny Izba nie stwierdziła naruszenia 

zasad  zamówień  publicznych  prowadzących  do  stwierdzenia,  iż  kwestionowana  cena  jest 

rażąco niska w rozumieniu utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie przedmiotu. Wykonawca  

przedstawił personel mający wykonywać oferowana usługę w charakterze podwykonawcy, z 

wiarygodną  wyceną  kosztów  osobowych  i  rzeczowych  oraz  wykazem  przewidywanego  do 

wykorzystania sprzętu. 

Przystępujący w swoim piśmie 26 lutego 2020 r. wyjaśniał, że ofertę konstruował w oparciu o 

wiążące oferty swoich podwykonawców. Oferty te obejmowały wszystkie koszty potrzebne do 

zrea

lizowania  części  zamówienia  powierzonej  tym  podwykonawcom.  Jeżeli  nawet  dokonał 

zakupu  usług  od  wskazanych  wyżej  podwykonawców  po  zaniżonych  kosztach,  przedstawił 

dowody pochodzące od podmiotów, od których dokonuje wskazanego zakupu na określonych 

zasadach 

(oferty uwzględniające wszystkie składniki cenowe), pozwalających mu obiektywnie 

na  dokonanie  takiego  zakupu. 

Wskazywał  także  na  możliwości  prowadzenia  niektórych 

czynności  monitoringu  online  w  czasie  rzeczywistym  i  w  tym  zakresie  nie  ma  konieczności 

doja

zdów  wskazanego  specjalisty  ichtiologa  na  obszar  Mierzei  Wiślanej,  poza  pobytem  w 

trakcie montażu systemu pomiarowego.  

Za nie mające istotnego wpływu na koszty usługi uznano fakt realizacji innej umowy w pobliżu 

zamówienia przedmiotowego. Izba pominęła także jako nieprzydatne dowodowo informacje 

przedstawione  przez  wysłuchanego  świadka  wobec  nieporównywalności  warunków 

świadczenia  omawianych  usług  świadczonych  z  udziałem  świadka  do  usług  stanowiących 

przedmiot sporu i orzekania.  

Od

nośnie  zarzutu  niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  kontekście  wymogu  

Części V. pkt 1 ppkt 1.3 a SIWZ, gdzie wskazano warunek, by wykonawca: „wykonał w okresie 

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, — w tym okresie 3 (trzy) usługi, 

których  przedmiotem  było  wykonanie  monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej 


(biologicznej) na potrzeby inwestycji morskiej lub na wodach śródlądowych, o wartości łącznej 

tych usług nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, przy czym wartość jednej z usług nie może być 

niższa niż 90.000 zł brutto. Zamawiający dopuszcza, żeby usługi związane z wykonywaniem 

monitoringu lub inwentaryzacji przyrodniczej (biologicznej) na potrzeby inwestycji morskiej lub 

na wodach śródlądowych były wykonane w ramach umowy obejmującej szerszy zakres, przy 

czym  Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że 

zakres  i  wartość  części  umowy  (zamówienia)  dotyczącej  monitoringu  lub  inwentaryzacji 

przyrodniczej  (biologicznej)  na  potrzeby  inwestycji  morskich  lub  na  wodach 

śródlądowych 

spełnia określone przez Zamawiającego wymagania.”, stwierdzono, co następuje. 

Z  cytowanego  wymogu 

wynika,  że  wykonawca  winien  legitymować  się  doświadczeniem 

wykonania trzech usług o łącznej wartości 200.000 złotych brutto. Przedmiotem każdej z usług 

powinno  być  wykonanie  monitoringu  lub  inwentaryzacji  przyrodniczej  (biologicznej)  na 

potrzeby  inwestycji  morskiej  lub  na  wodach  śródlądowych.  Wartość  jednej  z  tych  usług 

(monitoring lub inwentaryzacja przyrodnicza) nie może być niższa niż 90.000 złotych brutto.   

Należy  zauważyć,  że  przedmiot  zamówienia  obejmuje,  zgodnie  z  Częścią  III  pkt  2  SIWZ 

„sprawowanie  nadzoru  przyrodniczego  i  obowiązków  związanych  z  ochroną  środowiska  w 

trakcie realizacji robót budowlanych”.  

Skład orzekający Izby podziela zasadność stanowiska przystępującego, iż nadzór nie dotyczy 

wyłącznie  środowiska  biotycznego,  gdyż  monitoring  ichtiologiczny,  ornitologiczny, 

chiropterologiczny,  a  także  monitoring  obszarów  Natura  2000  i  przedmiotów  ochrony 

rezerwatu Zatoka Elbląska są elementami większej całości. Sam monitoring ichtiologiczny, o 

wartości 615 000,00 zł brutto polega na pomiarach stężenia tlenu w wodzie, czyli parametru 

fizyko-

chemicznego. Zamawiający sformułował przedmiot zamówienia w OPZ wskazując na  

sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji robót budowlanych /…/ zgodnie z 

decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 

z dnia 5 grudnia 2018 r. w szczególności: (...)".  

Przystępujący złożył wykaz usług, z których pierwsza polegała na inwentaryzacji przyrodniczej 

(biologicznej) fitobentosu w celach dokonania aktualizacji metodyk monitoringu i oceny stanu 

ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na podstawie fitobentosu. I etap usługi o 

wartości  152.783  złotych  brutto  polegał  na  poborze  próbek  terenowych  zbiorowisk 

okrzemkowych  na  46  stanowiskach  badawczych,  co  stanowiło  podstawę  do  wykonania 

aktualizacji  metodyk  monitoringu  i  oceny  stanu  ekologicznego  śródlądowych  wód 

powierzchniowych na drugim etapie zamówienia. Zamówienie realizowane było dla Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska i było w całości działaniem ściśle związanym z Państwowym 

Monitoringiem  Środowiska  (PMŚ)  w  zakresie  monitoringu  wód  powierzchniowych  (co 

poświadczone  zostało  oświadczeniem  Głównego  Inspektoratu  w  Warszawie),  tym  samym 

spełnia  wymagania  Zamawiającego  w  stosunku  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 


postaci  zdolności  technicznej.  Przystępujący  wykonał  usługi  monitoringu  lub  inwentaryzacji 

przyrodniczej  o  wartości  90.000  złotych  brutto,  etap  I  przedmiotowego  postępowania 

przetargowego  obejmował  przede  wszystkim  inwentaryzację  przyrodniczą,  a  w  niewielkim 

zakresie odnosił się do prac kameralnych i laboratoryjnych, które związane były z wykonaną 

inwentaryzacją.  Analogicznie,  jak  w  przypadku  każdej  inwentaryzacji  przyrodniczej,  w 

konsekwencji przeprowadzonych prac terenowych, stworzony musi zostać raport końcowy z 

wykonanej inwentaryzacji 

— tak i w przypadku przedmiotowej usługi stanowiącej referencję 

Przystępującego, taki raport stanowi wykonana w oparciu o badania terenowe „Aktualizacja 

metodyk monitoringu i oceny stanu ekologicznego śródlądowych wód powierzchniowych na 

podstawie fitobentosu”. 

Odnośnie do usługi nr 2 wymienionej wykazie należy potwierdzić, że istotnie SIWZ nie zawiera 

definicji  monitoringu  lub  inwentaryzacj

i  przyrodniczej  (biologicznej),  a  definicje  takie  można 

sformułować na podstawie piśmiennictwa.  W szczególności badanie morfodynamiki brzegu 

morskiego 

może  dotyczyć  aspektów  biologicznych  wbrew  tezie  postawionej  przez 

odwołującego.  

Dowody,  w  tym  dostępne  w  internecie  dokumenty  firmowane  przez  Główny  Inspektorat 

Ochrony Środowiska Izba uznaje za wiarygodne. 

Odnośnie  usługi  nr  3  w  wykazie  usług  wykonanie  inwentaryzacji,  jak  wiarygodnie  wskazał 

wykonawca,  w

ymagało  zaangażowania  sprzętu  w  celu  wykonania  skomplikowanych  i 

kosztownych inwentaryzacji bentosu na obszarach morskich. 

Tym samym zarzut 

uznać należy za niezasadny. 

Odwołanie jest z uwagi na powyższe niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.  

W  takim  stanie  rzeczy  z

amawiający  prawidłowo  ocenił  ofertę  dokonując  jej  wyboru  jako 

najkorzystniejszej. 

Bior

ąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak    w 

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp.  

O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku post

ępowania, art. 186 ust. 6 pkt 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 pkt 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238  ze  zm.) 

z  uwzględnieniem  udokumentowanych  rachunkiem 

poniesionych uzasadnionych kosztów.  


Przewodniczący:  ………………………………  

………………………………. 

………………………………. 


wiper-pixel