KIO 673/20 POSTANOWIENIE dnia 6 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 673/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  6  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę Siemens Healthcare 

sp. z o.o. w Warszawie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Centralny  Szpital  Kliniczny  Uniwersytetu  Medycznego  w 

Łodzi 

przy  udziale  wykonawcy  Philips  Polska  sp.  z  o.o.  w  Warszawie, 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Siemens  Healthcare 

sp. z o.o. w Warszawie, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  dor

ęczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 673/20 

U z a s a d n i e n i e 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Centralny  Szpital  Kliniczny 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

którego przedmiotem jest „dostawa aparatu RTG ze skopią wraz z adaptacją pomieszczenia 

oraz  aparatu  RTG  jezdnego  przyłóżkowego  w  ramach  projektu  „Przebudowa  i 

unowocześnienie  wyposażenia  aparaturowego  Oddziałów  (...).  Numer  referencyjny: 

ZP/15/2020

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 18 marca 2020 r. poz. 2020/S 055-130138.  

Wobec: 

czynności opisania przedmiotu zamówienia, 

czynności opisania kryteriów oceny ofert, 

wykonawca Siemens Healthcare sp. z o.o. w Warszawie, zwany 

dalej „odwołującym”, wniósł 

30 marca 2020 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust.1, 3, 29 ust. 1, 2, 3 oraz art. 92 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 92 ust. 2a ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji opisu przedmiotu 

zamówienia i kryteriów oceny ofert w sposób wskazany w odwołaniu.  

Ustalono  także,  że  do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  zamawiającego 

zachowując  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  oraz  wykazując  interes  w  uzyskaniu 

rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Philips  Polska 

sp. z o.o. w Warszawie

, zwany dalej „przystępującym”. 

Ustalono  także,  że  21  kwietnia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  zamawiający 

przesłał Prezesowi Izby odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Ustalono również, że Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie § 13 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.  sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.) w dniu 22 

kwietnia 2020 

r. wezwała przystępującego do złożenia  w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

wezwania 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  


Ustalono także, że przystępujący w wyznaczonym terminie, w dniu 27 kwietnia 2020 

r. 

złożył oświadczenie o wniesieniu sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w 

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Ustalono  także,  że  5  maja  2020  r.  przystępujący  przesłał  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej oświadczenie o wycofaniu sprzeciwu wniesionego w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Przystępujący 

po  stronie  zamawiającego  wycofał  złożone  przez  siebie  oświadczenie  o  wniesieniu 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu. Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze  podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  3 

ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym  przepisem,  jeżeli  uczestnik  postępowania,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowania,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  pos

tępowania 

odwoławczego  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  186  ust.  3  znosi  się  wzajemnie, 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

przed otwarciem rozprawy

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie  do  przepisu  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15 

marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r. 

poz.  972)

,  gdyż  uwzględnienie  zarzutów  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy.  Zgodnie  z 

powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę, 

jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  a  w 


postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając  wymogi 

określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba 

orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  uiszczonej  tytułem 

wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel