KIO 67/20 WYROK dnia 28 stycznia 2020 r.

Data: 10 marca 2020

Sygn. akt: KIO 67/20 

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aneta Mlącka 

Członkowie:   

Agata Mikołajczyk 

Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2020 

r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez Wykonawcę  Asseco  Poland 

S.A.  (ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa) 

przy udziale Wykonawcy Sygnity S.A. (ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1.  o

ddala odwołanie w zakresie punktu I.6 i II.6 (w tym 6.1) odwołania  

odrzuca odwołanie w pozostałym zakresie 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  Asseco  Poland  S.A.  (ul.  Olchowa 

322 Rzeszów) i  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego  Asseco  Poland  S.A.  (ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów) 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  Asseco  Poland  S.A.  (ul.  Olchowa  14,  35-322 

Rzeszów)  na  rzecz  Zamawiającego  Ministerstwo  Sprawiedliwości  (Al. 

Ujazdowskie  11,  00-567  Warszawa) 

kwotę  3600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………………….. 

Członkowie:   

……………………….. 

……………………….. 


Sygn. akt: KIO 67/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Ministerstwo  Sprawiedliwości  prowadzi  postępowanie    o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  1  kwietnia  2019  roku  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 1493982019-PL. 

Odwołujący  Asseco  Poland  S.A.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  91  ust.  1  Ustawy,  poprzez  wybranie  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Wykonawcy Sygnity S.A.; naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem 

art.  8  ust.  1,  ust.  2  i  ust.  3  Ustawy  w  związku  z  naruszeniem  art.  96  ust.  3  zdanie  drugie 

Ustawy,  poprzez  zaniechanie  odtajnienia  (ujawnienia)  i  udostępnienia  Odwołującemu 

zastrzeżonego jako niejawnego pisma Wykonawcy Sygnity S.A. z dn. 24 września 2019 roku 

(wyjaśnienia  w  zakresie  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia),  pomimo  że 

informacje  zawarte  w  tym  dokumencie  nie  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy 

poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Wykonawcę Sygnity S.A. wyjaśnień, podczas 

gdy  z  treści  złożonych  wyjaśnień  wynika,  że  oferta  zawiera  cenę  rażąco  niską;  naruszenie 

art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Wykonawcy Sygnity 

S.A., pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca Sygnity S.A. nie złożył wyjaśnień spełniających 

wymagania  określone  w  art.  90  ust.  1  —3  Ustawy;  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17 

Ustawy poprzez zani

echanie wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z postępowania, pomimo 

iż przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  oraz  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego 

przy  przedstawianiu  in

formacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jednocześnie 

nie  złożył  samooczyszczenia  w  trybie  przepisu  art.  24  ust,  8  Ustawy  PZP.  (podanie 

nieprawdziwych  informacji  w  opisie  doświadczenia  dla  osoby  na  stanowisko  Kierownika 

Projektu  w  części  B Wykazu Osób),  naruszenie  art.  24  ust,  1  pkt.  16  i  17  Ustawy  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  z  postępowania,  pomimo  iż  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zam

awiającego  oraz  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  przy 

przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jednocześnie  nie 

złożył  samooczyszczenia  w  trybie  art.  24  ust,  8  Ustawy  PZP  -  (podanie  nieprawdziwych 

informacji w opisie doświadczenia dla osoby na stanowisko Głównego Analityka w części B 

Wykazu  Osób)  z  ostrożności  procesowej  (zarzut  ewentualny):  naruszenie  art.  91  ust.  1 


Ustawy  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Ustawy  poprzez  przyznanie  Wykonawcy  Sygnity  S.A. 

maksymalnej  liczby  punktów  w  kryterium  „Dodatkowe  doświadczenie  i  kwalifikacje 

zawodowe  głównego  analityka",  w  sytuacji  gdy  wskazana  na  to  stanowisko  osoba,  nie 

spełnia  warunków  sprecyzowanych  w  SIWZ,  które  umożliwiają  Zamawiającemu  przyznanie 

dodatkowych  punktów.  W  sytuacji  braku  uznania  naruszenia  art.  24  ust.l  pkt.  16  i  17 

Zamawiający powinien przynajmniej unieważnić wybór oferty i dokonać kolejnej oceny ofert z 

uwzględnieniem  mniejszej  liczby  punktów,  naruszenie  art.  24  ust.  5  pkt  4  Ustawy  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  S

ygnity  S.A.  z  postępowania,  pomimo  iż  z  przyczyn 

leżących  po  jego  stronie  nie  wykonał  (albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu) 

wcześniejszej  umowy,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  łub  zasądzenia 

odszkodowania, a jednocześnie nie złożyło samooczyszczenia w trybie przepisu art. 24 ust. 

8 Ustawy PZP. 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  oceny  ofert,  odtajnienie  dokumentu 

wskazanego  w  odwołaniu,  wykluczenie  Wykonawcy  Sygnity  S.A.,  odrzucenie  oferty 

Wykonawcy Sygnity S.A., dokonanie ponownej oceny ofert. 

31  października  2019  roku  Zamawiający  opublikował  „Informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty".  Odwołujący  po  zapoznaniu  się  z  treścią  udostępnionych 

dokumentów wniósł w dniu 12 listopada 2019 roku odwołanie, sygn. akt KIO 2288/19. 

Krajowa 

Izba  Odwoławcza  wyrokiem  z  dnia  2  grudnia  2019  roku,  sygn.  akt  KIO  2284/19  i 

KIO  2288/19  uwzględniła  odwołanie  wniesione  przez  Odwołującego  w  części  i  nakazała 

między  innymi  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wykluczenie 

wykonawcy Pe

ntacomp i odtajnienie wszystkich dokumentów utajnionych przez Wykonawcę 

Sygnity  S.A. 

Izba  oddaliła  odwołanie  w  zakresie  zaniechania  wykluczenia  Wykonawcy 

Sygnity S.A. i odrzucenia jego oferty. Odwołujący w dniu 16 grudnia 2019 roku wniósł skargę 

do Sądu Okręgowego na wyrok w tej części. 

Zamawiający  w  dniu  18  grudnia  2019  roku  wykonał  wyrok  Izby  i  udostępnił  Odwołującemu 

dokumenty,  których  odtajnienie  nakazała  Izba.  Zdaniem  Odwołującego,  udostępnienie  tych 

dokumentów ukonstytuowało nowe okoliczności, wcześniej nieznane Odwołującemu, wobec 

czego zaktualizowała się podstawa faktyczna zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

18 grudnia 2019 roku Zamawiający udostępnił również protokół postępowania.  

23  grudnia  2019  roku  Odwołujący  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  ponowne 

udostępnienie  protokołu  postępowania  z  zachowaniem  spójności,  kompletności, 

przejrzystości i ciągłości zarówno samego protokołu, jak i pliku w wersji elektronicznej.  

3 stycznia 2020 roku Zamawiający udostępnił poprawiony protokół postępowania.  

3  stycznia  2020  roku  Zamawiający  opublikował  informację  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty.  Odwołujący  zwrócił  się  z  prośbą  o  udostępnienie  korespondencji  pomiędzy 


Zamawiającym a Wykonawcą Sygnity S.A. od dnia 17 grudnia 2019 roku, w szczególności o 

ud

ostępnienie  dokumentów  przedłożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  17  grudnia 

2019 roku do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

10 stycznia 2020 r. Zamawiający udostępnił Odwołującemu wnioskowane dokumenty.  

l. Zarzut nar

uszenia art. 7 ust. 1 Ustawy w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust 2 i ust 3 

Ustawy  w  związku  z  naruszeniem  art.  96  ust.  3  zdanie  drugie  Ustawy  —  zaniechanie 

udostępnienia  wyjaśnień  z  dnia  24  września  2019  r.  złożonych  przez  Wykonawcę  Sygnity 

S.A. 

stycznia  2020  roku  Zamawiający  przekazał  Odwołującemu  pisma  przesyłane  pomiędzy 

Zamawiającym  a  Wykonawcą  Sygnity  S.A.  z  dnia  20  oraz  23  września  2019  r.,  które  nie 

stanowiły  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  piśmie  przewodnim  Zamawiający  wyjaśnił,  że  nie 

udos

tępni  Odwołującemu  wyjaśnień  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  z  dnia  24  września  2019  r. 

dotyczących oświadczenia złożonego w JEDZ, gdyż wyrok KIO z dnia 2 grudnia 2019 r. nie 

nakazywał udostępnienia tego pisma. 

10 stycznia 2020 r. Zamawiający przekazał również treść wezwania do Sygnity S.A. z dnia 

20  września  2019  r.  Odwołujący  podkreślił,  że  wysłał  uprzednio  11  wniosków  o 

udostępnienie dokumentacji postępowania.  

Odwołujący  wskazał  także,  że  w  protokole  postępowania,  w  miejscu  gdzie  wymienianie  są 

załączniki  „Korespondencja  z  Sygnity”

Zamawiający  nie  wskazał,  że  takie  wyjaśnienia 

istnieją.  

Odwołujący zauważył, że wyrok KIO z dnia 2 grudnia 2019 r. o sygnaturze akt KIO 2288/19 

nie  nakazuje  odtajnienia  wyjaśnień  Sygnity  z  dnia  24  września  2019  r.  W  tym  zakresie 

Odwołujący wskazał, że poprzednie odwołanie Asseco w bardzo szerokim zakresie skupiało 

się  na  zarzucie  braku  ujawnienia  Odwołującemu  szeregu  dokumentów.  Treść  zarzutu 

skonstruowano  w  ten  sposób,  że  wymieniono  konkretne  dokumenty  składane  przez 

Wykonawcę Sygnity S.A. w postępowaniu (te o których Odwołujący wiedział z protokołu), ale 

Odwołujący  wniósł  też  o  odtajnienie  „innych  wyjaśnień"  (charakter  ogólny  wniosku). 

Wyjaśnienia  z  dnia  24  września  2019  r.  nie  zostały  indywidualnie  wskazane  w  odwołaniu 

gdyż Odwołujący nie miał wiedzy, że taki dokument istnieje  

Zdaniem  Odwołującego,  także  Krajowa  Izba  Odwoławcza  z  uwagi  na  brak  wymienienia 

przedmiotowych  wyjaśnień Wykonawcy  Sygnity  S.A.  w  protokole mogła przy  tak  obszernej 

dokumentacji także nie wiedzieć, że taki dokument istnieje. 

Zdaniem  Odwołującego,  z  uzasadnienia  wyroku  KIO  2288/19  wynika,  że  intencją  KIO  było 

pełne odtajnienie dokumentacji, o którą wnioskował Odwołujący.  


W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego artykułu 8 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Odwołujący wskazał na jawność postępowania.  

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Sygnity  S.A.  nie  sprostał  ciążącemu  na  nim 

obowiązkowi 

wykazania 

skuteczności 

zastrzeżenia 

informacji 

jako 

tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

Odwołujący  stwierdził,  że  w  żadnym  przypadku  Wykonawca  Sygnity  S.A.  nie  wskazał 

wartości  gospodarczej  zastrzeganych informacji.  Bez  podania wartości  gospodarczej takich 

informacji  wszelkie  inne  twierdzenia  odnośnie  rzekomego  przymiotu  „tajemnicy 

przedsiębiorstwa"  są  twierdzeniami  gołosłownymi  i  ogólnikowymi.  Ponadto  Odwołujący 

wskazał, że wyjaśnienia z 24 września 2019 r. nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż 

dotyczą realizacji umowy o charakterze publicznym, tak więc wiedza nt. realizacji tej umowy 

powinna być przekazywana w ramach dostępu do informacji publicznej. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  n

aruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  4  Ustawy  w 

związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Wykonawcę 

Sygnity S.A. wyjaśnień, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera 

cenę  rażąco  niską  oraz  pomimo  iż  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia,  Odwołujący  wskazał,  że  wobec  udostępnienia  mu  w  trakcie 

ponownej  oceny  ofert  obu  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  —  Odwołujący  jest 

obecnie uprawniony do podnoszenia zarzutów, które swoją podstawę faktyczną mają w tych 

właśnie dokumentach. Odwołujący wyjaśnił, że podnosił już uprzednio zarzut naruszenia art. 

art.  89  ust.  1  pkt  4  Ustawy  w  związku  z  art  90  ust.  3  Ustawy,  jednakże  był  to  zarzut 

alternatywny 

—  podnoszony  wyłącznie  na  okoliczność,  gdyby  Izba  nie  uznała 

wcześniejszego zarzutu  —  tj.  zarzutu  bezprawnego nieudostępnienia wyjaśnień  w  zakresie 

rażąco niskiej ceny. 

Zdaniem  Odwołującego,  Izba  w  wyroku  KIO  2288/19  —  wobec  uwzględnienia  w  całości 

zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 Ustawy PZP 

— powinna pozostawić bez rozpoznania zarzuty 

ewentualne,  bowiem  to  Odwołujący  jest  dysponentem  odwołania  i  do  niego  należy 

decydowanie, czy dany zarzut jest 

zarzutem ewentualnym, czy też nie. 

Wobec powyższego  — Odwołujący  uważał  że  wobec udostępnienia mu treści  wyjaśnień  w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny  jest  obecnie  uprawniony  do  podnoszenia  wszelkich  zarzutów, 

który swój stan faktyczny wywodzą z nowo udostępnionych dokumentów.  

W zakresie podstawy do stwierdzenia rażąco niskiej ceny w treści oferty Wykonawcy Sygnity 

S.A. Odwołujący wskazał między innymi na okoliczność braku przedstawienia dowodów. 

Zamawiający wymagał przedstawienia dowodów na potwierdzenie sposobu wyliczenia ceny. 

Wykonawca  Sygnity  S.A.  wskazał  w  wyjaśnieniach,  że  podstawowym  kosztem  jest  koszt 


pracowników. Do wyjaśnień dołączono 40 umów o pracę dla osób wskazanych w pierwszej 

tabeli wyjaśnień. Pośród tych dowodów znajduje się tylko 1 umowa o pracę dla konsultanta 

ds.  wdrożeń  —  umowa  na  kwotę  wynagrodzenia  4.200  zł  brutto  zawarta  w  2016  roku. 

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Sygnity  S.A.  nie  przedstawił  dowodów  na  wykazanie 

wysokości  wynagrodzenia  dla  konsultanta  ds.  wdrożeń.  Do  wyjaśnień  załączono  tylko  1 

umowę, a jednocześnie wskazano, że przy realizacji projektu będzie pracować aż 14 takich 

specjalistów w tym samym czasie. 

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł miesięcznie brutto 

jest kwotą znacznie poniżej stawek rynkowych. Podobna sytuacja dotyczy roli specjalisty ds. 

testów. 

Odwołujący wskazał także na brak rzeczywistych stawek kosztowych dla poszczególnych ról 

— brak wskazania w wyjaśnieniach na wszystkie niezbędne elementy kosztotwórcze mające 

wpływ na stawkę osobową 

Odwołujący  po  otrzymaniu  wcześniej  utajnionych  dokumentów,  dokonał  analizy  kalkulacji 

kosztów  osobowych  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  wykonanych  na  potrzeby  przedmiotowego 

zamówienia.  Koszty  te  zdaniem  Odwołującego  są  zaniżone.  Dotyczy  to  zwłaszcza  osób 

wsk

azanych  do  następujących  ról:  kierownika  ds  testów  oraz  kierownika  ds.  wdrożeń. 

Odwołujący odniósł  wartości do raportu płacowego HAYS „Raport płacowy 2020  — Trendy 

na  rynku  prac,  który  powstał  na  podstawie  danych  z  rekrutacji  przeprowadzonych  w  2019 

roku  i 

wywnioskował,  że  podane  przez  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  wynagrodzenie  dla 

specjalistów jest dwukrotnie niższe od rynkowego.  

Niska cena oferty Wykonawcy Sygnity S.A. wynika zdaniem Odwołującego również z faktu, 

że  w  cenie  oferty  nie  uwzględniono  pełnych  i  rzeczywistych  kosztów  osobowych,  wskutek 

czego złożone wyjaśnienia nie zawierają odpowiednich wyliczeń, w tym nie wskazują, że w 

cenie oferty ujęto wszystkie elementy składające się na stawkę osobową. 

Odwołujący  podniósł  także,  że  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  brakuje 

jednoznacznego  wskazania,  w  jaki  sposób  zostały  uwzględnione  w  cenie  ofert  elementy 

takie  jak  koszty  delegacji,  koszty  zakupu  szkoleń  dla  pracowników,  koszty  związane  Z 

wynagrodzeniem  za  prace  w  godzinach  nocnych,  w  niedziele  i  święta,  koszty  związane  z 

zapewnieniem  miejsca  pracy, 

oraz  wyposażenia  niezbędnego do  pracy  obejmujące; koszty 

utrzymania nieruchomości, koszty wyposażenia pracowników  w środki pracy i wyposażenia 

stanowisk  pracy,  koszty  telekomunikacyjne,  koszty  zarządu  oraz  koszty  sprzedaży,  narzut 

związany  z  kosztami  spowodowanymi  nieobecnością  pracowników  w  pracy  wynikający  z 

obowiązujących  przepisów,  narzut  związany  z  kosztami  spowodowanymi  nieobecnością 

pracowników w pracy wynikającą z udziału w szkoleniach itp., premii. 


W  wy

jaśnieniach  Wykonawca  Sygnity  S.A.  wykazał  jedynie  koszty  wynikające  z  umów  o 

pracę  i  standardowych  kosztów  pracodawcy  związanych  z  wynagrodzeniem  (FP,  FGŚP, 

koszty  ubezpieczeń  emerytalnych,  rentowych,  wypadkowych  itp.),  koszty  związane  z 

Pracowniczym Plan

em Kapitałowym.  

Odwołujący wskazał także na brak uwzględnienia wzrostu kosztów pracy i przedstawił tabelę 

obrazującą  wzrost  wysokości  wynagrodzeń  pracowników,  zwłaszcza  w  branży  IT.  W  tym 

zakresie przedstawił tabelę w odniesieniu do danych GUS. Wyjaśnił, że zgodnie z danymi w 

okresie ostatnich 48 miesięcy, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 25%. 

W opinii Odwołującego, każdy racjonalny wykonawca musi zakładać w swoich kalkulacjach, 

że  ten  trend  będzie  się  utrzymywał  i  w  związku z  tym  w  cenie  oferty  powinien  przewidzieć 

także wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach. 

Odwołujący  wskazał  także  na  brak  uwzględnienia  całości  kosztów  szkoleń 

przedwdrożeniowych. Zarzucił, że wycena szkoleń dokonana przez Wykonawcę Sygnity S.A. 

nie zawiera wszystkich 

kosztów realizacji takich szkoleń zarówno dla użytkowników systemu 

jak i administratorów. Po otrzymaniu wyjaśnień składanych przez Wykonawcę Sygnity S.A., 

Odwołujący  zauważył,  że  kalkulacje  te  zawierają  istotne  braki  i  oferta  powinna  zostać 

odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP. 

Odwołujący  ponadto  zwrócił  uwagę  na  brak  szacowania  pracochłonności,  wadliwe 

szacowanie  kosztów  wykonania  modułu  Tożsamość,  a  także  brak  uwzględnienia  kosztów 

związanych  z  zadaniami  i  zakresem  odpowiedzialności  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  §4 

Umowy. 

Odwołujący sformułował także zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 24 ust. 1 pkt 

16  i  17  Ustawy  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  Sygnity  z  postepowania, 

pomimo że Wykonawca ten przedstawiło informacje wprowadzające w błąd  Zamawiającego 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego oraz wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  a  jednocześnie  nie  złożył  samooczyszczenia  w  trybie  art.  24  ust.  8  Ustawy 

PZP. 

Jednym z kryteriów pozacenowych w przedmiotowym postepowaniu było Kryterium:  

„Dodatkowe  doświadczenie  kierownika  projektu".  Zamawiający  przyznawał  dodatkowe 

punkty w tym kryterium w następujący sposób: 

5  pkt. 

—  za  dysponowanie  osobą  przewidzianą  do  realizacji  zamówienia  jako  kierownik 

projektu,  która  poza  wymaganym  minimalnym  doświadczeniem  dla  kierownika  projektu, 


określonym  w  pkt.  7.2.2  SIWZ,  będzie  posiadała  dodatkowe  doświadczenie  polegające  na 

pełnieniu  w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  funkcji  kierownika 

projektu  w  projekcie  dotyczącym  co  najmniej  budowy  lub  modyfikacji  systemu 

teleinformatycznego wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich. 

Wykonawca  Sygnity  S.A.  w  cz

ęści  B  Wykazu  Osób,  w  pozycji  6  przedstawił  dodatkowe 

doświadczenie  kierownika  projektu  jako  zadanie:  „Świadczenie  na  rzecz  Ministerstwa 

Sprawiedliwości  usługi  Serwisu  Rejestru  Zastawów  oraz  usługi  Konsultacji  Eksperckich  w 

zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego wspierającego 

procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich". 

Zdaniem Odwołującego, wskazany opis projektu nie odpowiada ani tytułowi ani przedmiotowi 

zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości Umowy i został zdefiniowany w celu „wyłudzenia” 

dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym przedmiotowego postępowania.  

Odwołujący  podniósł,  że  Wykonawca  Sygnity  S.A.  świadczył  usługi  utrzymania  i  rozwoju 

Rejestru  Zastawów  przez  wiele  lat  na  podstawie  kilku  umów  z  Ministerstwem 

Sprawiedliwości,  stąd  obie  strony  tych  umów  posiadają  wiedzę,  że  system  ten  w  żaden 

sposób nie wspiera postępowań prokuratorskich. 

Ponadto  Odwołujący  wskazał,  że  kryterium  wymaga  aby  wskazana  do  roli  Kierownika 

projektu  osoba  pełniła  taką  funkcję  w  „projekcie  dotyczącym  co  najmniej  budowy  lub 

modyfikacji systemu teleinformatycznego”. Tymczasem projekt nie obejmuje ani budowy ani 

modyfikacji  systemu  teleinformatycznego,  dotyczy  wyłącznie  świadczenia  usług  Serwisu  i 

Konsultacji Eksperckich. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  Zamawiający  w  piśmie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

oświadczył,  że  nie  przyznał  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  maksymalnej  liczby  punktów  w 

kryterium  dodatkowe  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  dla  kierownika  projektu.  W 

opinii  Odwołujacego,  Zamawiający  zamiast  wykluczyć  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  z 

postępowania  z  uwagi  na  zaistnienie  przesłanki  wprowadzenia  w  błąd,  bezpodstawnie 

ograniczył  się  do  braku  przyznania  temu  podmiotowi  maksymalnej  liczby  punktów  w 

kryterium dotyczącym kierownika projektu. W ocenie Odwołującego brak przyznania punktów 

dodatkowych  byłby  odpowiedni  w  sytuacji  gdyby  Wykonawca  Sygnity  S.A.  nie  próbował 

wskazać  dodatkowego  doświadczenia  kierownika  projektu  w  tym  kryterium  pozacenowym. 

Tymczasem  Wykonawca  Sygnity  S.A.  po

dał  informacje  nieprawdziwe,  co  było  próbą 

wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  i  powinno  skutkować  wykluczeniem  Wykonawcy 

Sygnity S.A. z postępowania, w świetle przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy PZP. 


Zarzut wprowadzenia w błąd Zamawiającego poprzez podanie nieprawdziwych informacji w 

opisie  doświadczenia  dla  osoby  na  stanowisko  Głównego  Analityka  w  części  B  Wykazu 

Osób.  

Jednym  z  kryteriów  pozacenowych  w  przedmiotowym  postepowaniu  było  Kryterium 

„Dodatkowe  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  głównego  analityka”.  Zamawiający 

zobowiązał  się  przyznać  Wykonawcy  dodatkowe  punkty  w  tym  kryterium  w  następujący 

sposób: 

5 pkt 

— za dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk, 

która poza wymaganym minimalnym doświadczeniem dla głównego analityka, określonym w 

pkt.  7.2.2  SIWZ,  będzie  posiadała  dodatkowe  doświadczenie  polegające  na  pełnieniu  w 

ciągu  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  funkcji  analityka  w  projekcie 

dotyczącym co najmniej budowy lub modyfikacji systemu teleinformatycznego wspierającego 

sądownictwo lub prokuraturę. 

5 pkt 

— za dysponowanie osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk, 

która będzie posiadała certyfikat Certified Business Analysis Professional lub równoważny. 

Odwołujący  wskazał,  że  Wykonawca  Sygnity  S.A.  w  części  B  Wykazu  Osób,  w  pozycji  7 

podał  opis  doświadczenia na  spełnienie kryterium „Dodatkowe doświadczenie i  kwalifikacje 

zawodowe  głównego  analityka”  wskazując  doświadczenie  analityka  wynikające  z  projektu 

„Świadczenie na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości usługi Serwisu Rejestru Zastawów oraz 

usługi  Konsultacji  Eksperckich  w  zakresie  Rejestru  Zastawów,  w  tym  modyfikacji  systemu 

teleinformatycznego wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich." 

Ja

k dalej wskazał Odwołujący, zgodnie z jego wiedzą, wskazany przez Wykonawcę Sygnity 

S.A.  projekt  nie  obejmuje  swym  zakresem  ani  budowy  ani  modyfikacji  systemu 

teleinformatycznego,  dotyczy  wyłącznie  świadczenia  usług  Serwisu  i  Konsultacji 

Eksperckich. 

Zamaw

iający w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazał, że przyznał Wykonawcy 

Sygnity  S.A.  maksymalną  liczbę  punktów  w  kryterium  „Dodatkowe  doświadczenie  i 

kwalifikacje  zawodowe  głównego  analityka",  czyli  przyznał  5  pkt  za  dodatkowe 

doświadczenie i 5 pkt za wymagany certyfikat. 

Ponadto  zgodnie  z  wiedzą  Odwołującego,  na  liście  personelu  wykonawcy  umowy  na 

świadczenie  usługi  Serwisu  Rejestru  Zastawów  oraz  usługi  Konsultacji  Eksperckich  w 

zakresie  Rejestru  Zastawów,  świadczonej  od  grudnia  2018  roku,  nie  znajdowała  się  osoba 

legitymująca  się  certyfikatem  Certified  Business  Analysis  Professional  o  identyfikatorze 

13423149  wskazana  przez  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  w  Wykazie  osób  do  roli  Głównego 

analityka. 

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  niesłusznie  przyznał  Wykonawcy  Sygníty  S.A. 

dodatkowe  punkty  za  doświadczenie  Głównego  Analityka,  a  ponadto  przyjął  nieprawdziwe 


oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu doświadczenia Głównego Analityka. Wykonawca 

wprowadził Zamawiającego w błąd, co powinno skutkować wykluczeniem go z postępowania 

w świetle przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy PZP. 

Odwołujący  dodatkowo  wskazał  (jako  zarzut  ewentualny),  że  doszło  do  naruszenia  art.  91 

ust.  Ustawy 

(kryteria  oceny  ofert),  poprzez  przyznanie  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  większej 

liczby pu

nktów, niż faktycznie podmiot ten powinien uzyskać.  

Zdaniem Odwołującego, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  dokonania  ponownej  oceny  ofert  i  dokonania  ewentualnego 

wyboru, po właściwej kalkulacji punktów kryterium oceny ofert.  

Odwołujący  przedstawił  także  jako  zarzut  ewentualny,  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  artykułu  24  ust  5  pkt  4  Ustawy  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Wykonawcy  Sygnity  S.A.  z  postępowania,  pomimo  iż  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy  Sygnity  S.A.,  nie  wykonał  on  albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu 

wcześniejszej  umowy,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia 

odszkodowania,  a  jednocześnie  nie  złożyło  skutecznego  samooczyszczenia  w  trybie 

przepisu art. 24 ust 8 Ustawy PZP. 

W  dniu  10  stycznia  2020  r.  Odwołujący  uzyskał  informację,  że Wykonawca  Sygnity  S.A.  w 

piśmie z 24 września 2019 r. składał wyjaśnienia dotyczące przesłanki wykluczenia z art. 24 

ust. 5 pkt 4 PZP. Wyjaśnienia te nie zostały Odwołującemu przekazane z uwagi na rzekomą 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Wykonawca Sygnity  S.A.  w  dokumencie JEDZ  w  pozycji  „Czy  wykonawca znajdował  się w 

sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wcześniejsza 

umowa  z  podmiotem  zamawiaj

ącym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została 

rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne 

porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą  wcześniejszą  umową?  Jeżeli  tak,  proszę  podać 

szczegółowe informacje na ten temat" zaznaczył odpowiedź: tak. W pozycji: „Jeżeli tak, czy 

wykonawca  przedsięwziął  środki  w  celu  samooczyszczenia”  Wykonawca  Sygnity  S.A. 

zaznaczył odpowiedź: nie. Jako załącznik załączył 1-stronicowy dokument — Załącznik nr 1 

do JEDZ wraz z pismem z dnia 16 sierpnia 2018 roku, kierowanym do Prokuratury Krajowej. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  okoliczności  wskazują,  że  Wykonawca  Sygnity  S.A. 

dopuścił  się deliktu,  o którym  mowa w  art.  24  ust.  5 pkt  4 Ustawy  —  złożył  w  dokumencie 

JEDZ  oświadczenie,  że  umowa  została  rozwiązana  przed  czasem.  Nie  przedsięwziął 

środków w celu samooczyszczenia, w tym także nie złożył dokumentu, który wykazywał, że 

takie  środki  podjęto.  W  konsekwencji  Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  Wykonawca  Sygnity 

S.A. zaznaczył, że dopuścił się deliktu, to delikt ten (przy braku samooczyszczenia) skutkuje 

bezwzględnym obowiązkiem wykluczenia z postępowania.  


Odwołujący  podkreślił,  że  Wykonawca  Sygnity  S.A.  nie  podjął  żadnych  kroków  prawnych 

wobec Prokuratury Krajowej, w tym w szczególności nie wystąpił z powództwem o uznanie 

za  nieskuteczne  odstąpienia  od  umowy,  nie  domaga  się  umożliwienia  dalszej  realizacji 

umowy.  Taki  brak  podjęcia kroków  prawnych  świadczy  w  opinii  Odwołującego  o  tym,  że  w 

sposób  co  najmniej  dorozumiany  nie  uznaje  oświadczeń  zamawiającego  o  odstąpieniu  od 

umowy i naliczeniu kary umownej za niezasadne. A skoro nie uznaje ich za niezasadne 

— to 

ziszczona jest przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PZP. 

Z ostrożności Odwołujący wskazał także, że Wykonawca Sygnity S.A. nie może podnosić, że 

na obecnym etapie postępowania przysługuje mu prawo złożenia samooczyszczenia.  

Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 

w  związku  z  art.  96  ust.  3  zdanie  drugie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  poprzez 

zaniechanie  odtajnienia  (ujawnienia)  i  udostępnienia  Odwołującemu  zastrzeżonego  przez 

Wykonawcę Sygnity S.A. jako niejawnego pisma z dnia 24 września 2019 roku (wyjaśnienia 

w zakresie jednolitego europej

skiego dokumentu zamówienia).  

Odwołanie  w  zakresie  tego  zarzutu  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  artykułu  189  ust.  2 

pkt 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie  z  ww.  artykułem,  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  zostało 

wniesione 

po upływie terminu określonego w ustawie.  

Odwołujący  w  treści  odwołania podkreślił,  że nie miał  wiedzy  o dokumencie, który  zawierał 

wyjaśnienia Wykonawcy Sygnity S.A. z 24 września 2019 r. Odwołujący wskazał, że o fakcie 

istnienia  wyjaśnień  dowiedział  się  dopiero  z  pisma  przewodniego  Zamawiającego 

skierowanego do Odwołującego w dniu 10 stycznia 2020 roku. Wskazał także, że w związku 

z  powyższym,  wnosząc  odwołanie  w  postępowaniu  odwoławczym  o  odtajnienie 

dokumentów,  nie  zażądał  odtajnienia  dokumentu  w  postaci  wyjaśnień  Wykonawcy  Sygnity 

S.A.  z  24  września 2019  r.,  dotyczących braku realizacji  poprzedniej  umowy  o zamówienie 

publiczne. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  z  akt  sprawy  wynika,  że  Odwołujący  powziął  i  mógł 

powziąć wiedzę o przedmiotowych wyjaśnieniach wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2020r. W 

postępowaniu  odwoławczym  w  sprawie  o  sygnaturze  akt  KIO  2288/19,  Zamawiający 

przedstawił pisemną odpowiedź na odwołanie. W treści odpowiedzi, na str. 16 wskazano: „Z 

kolei z datą 20 września 2019 r. istnieją dwa pisma tj. 


wezwanie  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  —  z  którym  Odwołujący  się  zapoznał  (co 

wynika choćby z treści odwołania)  

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  PZP  odnośnie  oświadczenia  o 

rozwiązaniu  wcześniejszej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zawartego  w  JEDZ. 

Pismo  to  powołuje  się  na  informacje,  które  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.” 

Zatem już w trakcie postępowania odwoławczego w sprawie o sygnaturze akt  KIO 2288/19 

Odwołujący  powziął  wiedzę  o  wezwaniu  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  do  złożenia  innych  niż 

dotyczące  ceny  wyjaśnień,  tj.  wyjaśnień  złożonych  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Co  więcej,  w  treści  protokołu  z  postępowania  przekazanego  Odwołującemu  w  dniu  18 

grudnia  2019  roku, 

wymieniony  został  (w  punkcie  30c  i  30d)  dokument  dotyczący 

przedmiotowych wyjaśnień, złożonych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Zatem  już  w  dniu  18  grudnia  2019  roku  Odwołujący  posiadał  wiedzę  o 

dokumentach, 

jakie  zostały  złożone  w  postępowaniu.  Termin  na  wniesienie  odwołania  w 

zakresie  udostępnienia dokumentu  i  odtajnienia  jego  treści  upłynął  zatem  28  grudnia  2019 

roku.  

Niezależnie  od  powyższego,  powyższy  zarzut  Odwołującego  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie 

art. 189 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z  tym  artykułem,  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że odwołujący  powołuje 

się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w 

sprawie innego od

wołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego 

samego odwołującego się.  

Odwołujący  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygnaturze  akt  KIO  2288/19  wniósł  o 

odtajnienie dokumentów dotyczących Wykonawcy Sygnity S.A., w tym  wyjaśnień w zakresie 

rażąco  niskiej  ceny,  a  także  o  odtajnienie  innych  wyjaśnień.  Zatem  treść  żądania 

obejmowała także  inne, niż  dotyczące  zaoferowanej  ceny,  wyjaśnienia Wykonawcy  Sygnity 

S.A. 

Oznacza  to,  że  wyjaśnienia  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  stanowić  musiały  podstawę 

rozpozn

ania  w  innym  niż  obecne  postępowaniu  odwoławczym.  Ponownie  należy  wskazać, 

że  już  treść  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiającego  w  postępowaniu  odwoławczym  o 

sygnaturze  akt  KIO  2288/19  wskazywała  na  wezwania  do  wyjaśnień,  jakie  Zamawiający 

kierował do Wykonawcy Sygnity  S.A. Pośród tych dokumentów było wezwanie do złożenia 

przez  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  wyjaśnień  innych  wyjaśnień.  Zatem  nie  można  stwierdzić, 

aby w trakcie postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2288/19 brak było wiedzy o 

takim wezwaniu i 

aby nie było możliwe ustalenie, że takie wyjaśnienia istnieją. Tym samym 

Odwołujący  w  treści  niniejszego  odwołania  kwestionuje  brak  odtajnienia  przez 


Zamawiającego  dokumentu,  podczas  gdy  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygnaturze  akt 

KIO  2288/19  domagał  się  odtajnienia  innych  dokumentów,  stanowiących  wyjaśnienia 

Wykonawcy Sygnity S.A.  

Odwołujący podniósł zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  w  związku  z  art.  90  ust.  3  Ustawy,  polegającego  na 

niepraw

idłowej ocenie przez Zamawiającego wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Sygnity 

S.A. 

Zdaniem  Odwołującego,  z  treści  złożonych  przez  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  wyjaśnień 

wynika, że oferta tego wykonawcy zawiera cenę rażąco niską, zaś Wykonawca Sygnity S.A. 

nie  z

łożył  wyjaśnień  spełniających  wymagania  określone  w  artykule  90  ust.  1-3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

W  zakresie  tego  zarzutu  odwołanie  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  artykułu  189  ust.  2 

pkt 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie  z  tym  artyku

łem,  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że odwołujący  powołuje 

się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w 

sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego 

samego odw

ołującego się.  

Odwołujący  podniósł  powyższy  zarzut  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygnaturze  KIO 

2288/19.  Izba  oddaliła  zarzut.  W  treści  uzasadnienia  Izba  odniosła  się  do  podnoszonych 

przez  Odwołującego  okoliczności.  Podstawę  orzeczenia  Izby  stanowił  całokształt 

okoliczności,  w  oparciu  o  cały  materiał  zgromadzony  w  sprawie,  w  tym  wyjaśnienia 

Wykonawcy Sygnity S.A.  

Odwołujący  wnosząc  do  Sądu  Okręgowego  skargę  na  orzeczenie  Izby  o  sygnaturze  KIO 

2288/19  podniósł  argumentację  co  do  nieprawidłowej  oceny  (przez  skład  orzekający) 

wyjaśnień  złożonych  przez  Wykonawcę  Sygnity  S.A.  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny. 

Powyższe oznacza, że również w ocenie Odwołującego Izba dokonała już oceny wyjaśnień 

w kontekście zarzutu rażąco niskiej ceny, a zatem zarzut został rozpoznany. 

Izba miała na uwadze także fakt, że  Odwołujący w niniejszym postępowaniu odwoławczym 

podniósł tożsame okoliczności faktyczne, dotyczące np. szkoleń przeciwwdrożeniowych, czy 

kosztów stawek osobowych.  

Należy także wskazać, że Odwołujący nie sformułował nowego zarzutu. Wskazywał jedynie 

na  nowe,  w  jego  ocenie,  okoliczności.  Nie  stanowią  nowych  okoliczności  złożone  przez 

Wykonawcę  Sygnity  S.A.  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  gdyż  stanowiły  one 

materia

ł dowodowy już w uprzednim postępowaniu odwoławczym. Nie stanowi także nowej 

okoliczności  §  4  Umowy,  na  który  powołuje  się  obecnie  Odwołujący.  Okoliczności  w  tym 


zakresie  były  znane  już  wcześniej  i  mogły  zostać  podniesione  na  wcześniejszym  etapie 

postępowania.  

Okoliczność, że Odwołujący podnosił zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny i nieprawidłowej 

oceny  wyjaśnień  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  jako  zarzut  ewentualny  (w  postępowaniu 

odwoławczym KIO 2288/19) nie wpływa na ocenę w niniejszym postępowaniu. Izba wydała 

orzeczenie, w którym oddaliła zarzut uznając, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że cena 

zaoferowana przez Wykonawcę Sygnity S.A. jest rażąco niska. Nie jest możliwe pominięcie 

ustaleń i oceny Izby poczynionych w postępowaniu o sygnaturze akt KIO 2288/19. Ponowne 

rozpoznawanie  tych  samych  oko

liczności,  na  podstawie  tego  samego  materiału 

postępowania, prowadziłoby do naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej.  

Zatem  nie  jest  dopuszczalne  wydanie  ponownego  orzeczenia  w  sprawie,  w  której  Izba  już 

dokonała rozstrzygnięcia.  

Odwołanie  podlega  odrzuceniu  także  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  przez  Zamawiającego 

artykułu 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało polegać na 

zaniechaniu wykluczenia Wykonawcy Sygnity S.A. z post

ępowania, pomimo że Wykonawca 

ten  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego  w  zakresie  kryterium 

dotyczącego doświadczenia kierownika projektu.  

Odwołujący  w  zakresie  tego  zarzutu  wskazywał,  że  Wykonawca  Sygnity  S.A.  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  w  ten  sposób,  że  przedstawione  przez  niego  w  wykazie  osób 

dodatkowe doświadczenie kierownika projektu wynikające z zadania „Świadczenie na rzecz 

Ministerstwa  Sprawiedliwości  usługi  Serwisu  Rejestru  Zastawów  oraz  usług  i  Konsultacji 

Eksperckich w zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego 

wspierającego  procesy w  postępowaniach  sądowych i  prokuratorskich”, wbrew  opisowi,  nie 

wspiera postępowań prokuratorskich.  

Wskazać  należy,  że  powyższy  zarzut  podlegał  już  rozpoznaniu  w  postępowaniu 

odwoławczym o sygnaturze akt KIO 2288/19. W treści tego wyroku, Izba wskazała, że (str. 

59  i  60  uzasadnienia):  „(…)  zgodnie  z  wyjaśnieniami  zamawiającego,  nie  przyznał  on 

punktów ofercie Wykonawcy Sygnity S.A. za dodatkowe doświadczenie kierownika projektu, 

ponieważ dla osoby wyznaczonej na to stanowisko przystępujący wskazał projekt, który (wg 

wiedzy  zamawiającego),  obejmował  tylko  wsparcie  procesów  sądowych,  a  nie  obejmował 

jednocześnie  wsparcia  procesów  prokuratorskich.”  Dalej  Izba  stwierdziła,  że:  „Nawet  jeśli 

zamawiający  dysponuje  wiedzą,  że  wskazany  projekt  nie  obejmuje  wsparcia  dla  obu 

rodzajów  tych  postępowań,  to  w  świetle  opisu  kryterium,  w  którym  w  jednym  miejscu 


dopuszczono  wsparcie  sądownictwa  lub  prokuratury,  nie  można  uznać,  że  wykonawca 

wprowadził zamawiającego w błąd (to raczej zamawiający wprowadził w błąd wykonawców) i 

że  sposób  wypełnienia  wykazu  osób  przez  przystępującego  ma  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego,  skoro  i  tak  wskazany  projekt  musi  być  uznany  za  spełniający  postawiony 

wymóg.”  

Powyżej  cytowane  fragmenty  uzasadnienia  wyroku  jednoznacznie  potwierdzają,  że 

przedmiotem  oceny  Izby  była  kwestia  oceny  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego  w 

zakresie okoliczności, iż system nie wspiera postępowań prokuratorskich. Izba zatem w ww. 

postępowaniu odwoławczym odniosła się do kwestii braku wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd w sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już wiedzą, że wskazany projekt nie obejmuje 

wsparcia  dla  każdego  z  ww.  rodzajów  postępowań,  w  tym  nie  wspiera  postępowań 

prokuratorskich. Skoro tak, to podnoszenie p

rzez Odwołującego w niniejszym postępowaniu 

zarzutu  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  stanowi  powołanie  się  Odwołującego  na  te 

same  okoliczności,  które  były  przedmiotem  rozstrzygnięcia  przez  Izbę  w  sprawie  innego 

odwołania  dotyczącego  tego  samego  postępowania  wniesionego  przez  tego  samego 

Odwołującego. Powyższe wypełnia przesłankę odrzucenia odwołania opisaną w artykule 189 

ust.  2  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Z  tego  względu  Izba  uznała,  że  zarzut 

podlega  odrzuceniu. 

Dodatkowo  należy  wskazać,  że  w  sytuacji,  gdy  Odwołującemu  znane 

były  okoliczności  projektu,  które  w  jego  ocenie  nie  spełniały  postawionych  przez 

Zamawiającego  wymagań,  miał  on  możliwość  podnoszenia  tych  okoliczności  w  uprzednio 

prowadzonym  postępowaniu  odwoławczym.  Podnoszenie  ich  na  obecnym  etapie  jest 

spóźnione i jako takie podlega odrzuceniu. 

Odrzuceniu podlegało także odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego 

artykułu  24  ust  5  pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  Wykonawcy  Syg

nity  S.A.  z  postępowania,  pomimo  iż  z  przyczyn  leżących  po 

stronie  tego  Wykonawcy,  nie  wykonał  on,  albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu 

wcześniejszej  umowy,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy  lub  zasądzenia 

odszkodow

ania,  a  jednocześnie  nie  złożył  skutecznego  samooczyszczenia  w  trybie  art.  24 

ust 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Zarzut  ten  został  podniesiony  przez  Odwołującego  w  postępowaniu  odwoławczym  o 

sygnaturze  akt  KIO  2288/19.  Izba  w  zakresie  tego  zarzutu  przedstawiła  uzasadnienie  na 

stronach  61-

63  wyroku.  Izba  jednoznacznie  wskazała,  że:  „(…  )  Oceniając  stan  faktyczny 

niniejszej sprawy Izba stwierdziła, że na obecnym jej etapie niemożliwe jest przesądzenie, że 

do rozwiązania umowy zawartej z poprzednim zamawiającym doszło z przyczyn leżących po 


stronie  przystępującego  Sygnity.  Wykluczenie  wykonawcy  nie  może  natomiast  nastąpić  w 

sytuacji,  gdy  zamawiający  nie  dysponuje  argumentami/dowodami  pozwalającymi  wykazać 

zasadność  tegoż  wykluczenia.  Skoro  niemożliwe  jest  stwierdzenie,  że  do  rozwiązania 

wcześniejszej  umowy  doszło  z  przyczyn  leżących  po  stronie  przystępującemu,  to  nie 

zachodzi też przesłanka jego wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp”.  

Dalej  Izba  wskazała,  że:  „(…)  W  przedmiotowej  sprawie,  jak  wskazano  już  wyżej,  na 

obecnym  et

apie  brak  jest  podstaw,  by  stwierdzić,  że  odstąpienie  od  poprzedniej  umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie przystępującego Sygnity. Tym samym nie zachodzi 

podstawa do wykluczenia tego wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 4 

ustaw

y  Pzp.  W  konsekwencji  oznacza  to  także,  że  przystępujący  nie  miał  obowiązku 

skorzystać  z  instytucji  samooczyszczenia”.  Z  powyższego  wynika,  że  Izba  dokonała  oceny 

zarzutu i materiału dowodowego oraz orzekła o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

Sygnity 

S.A. z postępowania na podstawie artykułu 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Tym  samym  zarzut  ten  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  artykułu  189 ust.  2  pkt  4  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  dotyczący  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  poprzez  podanie 

nieprawdziwych  informacji  w  opisie  doświadczenia  dla  osoby  na  stanowisko  Głównego 

Analityka w części B Wykazu Osób podlega oddaleniu.  

Jednym  z  kr

yteriów  pozacenowych  w  przedmiotowym  postępowaniu  było  Kryterium 

„Dodatkowe  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  głównego  analityka”.  Wykonawcy  w 

ramach  tego  kryterium  mogli  uzyskać  5  punktów  w  przypadku  wykazania,  że  dysponują 

osobą przewidzianą do realizacji zamówienia jako główny analityk, która poza wymaganym 

minimalnym doświadczeniem dla głównego analityka, określonym w pkt. 7.2.2 SIWZ, będzie 

posiadała  dodatkowe  doświadczenie  polegające  na  pełnieniu  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  funkcji  analityka  w  projekcie  dotyczącym  co  najmniej 

budowy  lub  modyfikacji  systemu  teleinformatycznego  wspierającego  sądownictwo  lub 

prokuraturę. 

Zdaniem  Odwołującego,  Wykonawca  Sygnity  S.A.  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd 

przedstawiając doświadczenie osoby analityka wynikające z projektu „Świadczenie na rzecz 

Ministerstwa  Sprawiedliwości  usługi  Serwisu  Rejestru  Zastawów  oraz  usługi  Konsultacji 

Eksperckich w zakresie Rejestru Zastawów, w tym modyfikacji systemu teleinformatycznego 

wspierającego procesy w postępowaniach sądowych i prokuratorskich."  


W  ocenie  Izby  zarzut  zaniechania  wykluczenia  Wykonawcy  Sygnity  S.A.  z  post

ępowania  z 

uwagi  na  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd,  nie  jest  zasadny.  W  pierwszej  kolejności 

należy  zauważyć,  że  powyżej  wskazany  projekt  realizowany  był  na  rzecz  tego  samego 

Zamawiającego. Trudno uznać, aby było możliwe wprowadzenie w błąd instytucji, która ma 

pełną wiedzę na temat realizowanego zadania. Wykonawca Sygnity S.A przedstawił projekt, 

którego  zakres  podlegał  ocenie  tego  samego  Zamawiającego.  Natomiast  odrębną  kwestią 

jest  możliwość  przyznania  dodatkowych  punktów  w  ramach  kryterium  związanym  z 

doświadczeniem  analityka  dla  spornego  kandydata,  albowiem  zdaniem  Odwołującego, 

osoba, która została wskazana przez Wykonawcę Sygnity S.A. nie pełniła funkcji analityka w 

przedmiotowym  projekcie. 

W  celu  wyjaśnienia  tej  okoliczności,  Zamawiający  w  trakcie 

rozprawy  przedstawił  umowę  nr  103  zawartą  w  dniu  27  grudnia  2018  roku  pomiędzy 

Skarbem  Państwa  reprezentowanym  przez  Ministra  Sprawiedliwości  a  Sygnity  S.A., 

dotyczącą  przedmiotowej  usługi,  której  postanowienia  (w  tym  załączniki)  mają  kluczowe 

znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  doświadczenia  kandydata  do  pełnienia  funkcji  głównego 

analityka  (w  przeciwieństwie  do  oświadczenia,  które  złożył  na  rozprawie  zainteresowany 

wykonawca 

– przystępujący), celem przyznania w ramach kryterium dodatkowych punktów. 

Z  postanowień  tej  umowy  wynika  bowiem,  że  tylko  osoby  wymienione  w  załączniku  nr  7 

mogły  być  dopuszczone  do  wykonywania  prac  objętych  tą  umową,  jednakże  nie  sposób 

wykluczyć,  że  ww.  osoba  brała  udział  w  realizacji  ww.  projektu  w  ramach  zespołu  (tak  też 

twierdził przystępujący Sygnity S.A.), a która to osoba mogła nie zostać podana do oficjalnej 

wiadomości  Zamawiającego  (zawarta  w  wykazie  osób  w  załączniku  nr  7),  co  z  kolei  na 

gruncie  tej  umowy  nie  pozwalałoby  na  przyznanie  5  punktów  za  doświadczenie  nabyte  w 

pełnieniu funkcji analityka przy realizacji przedmiotowego projektu. Jednakże takie ustalenie 

nie prowadzi do wniosku 

– w tym stanie faktycznym – wprowadzenia zamawiającego w błąd 

skutkującego wykluczeniem Wykonawcy Sygnity S.A. 

Zgodnie  z  §  3  ust.  11  umowy:  „Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  koordynatora  w 

zespole  Wykonawcy,  którego  zadaniem  jest  koordynowanie  działań  związanych  ze 

świadczeniem usług oraz aktywna opieka nad obsługą zgłoszeń serwisowych.” 

Zgodnie  z  §  4  ust.  2.5  umowy:  „W  przypadku  złożenia  przez  Zamawiającego  Zlecenia 

Konsultacji Eksperckich Prace rozpoczną się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni 

roboczych  od 

daty  jego  złożenia.  W  uzasadnionych  przypadkach  Strony  mogą  podjąć 

decyzję  o  wydłużeniu  terminu  rozpoczęcia  Prac.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powierzyć 

wykonanie  prac  osobom  wymienionym  w  Wykazie  osób  stanowiącym  Załącznik  nr  7  do 

Umowy. Każda zmiana w składzie zespołu Wykonawcy będzie wymagała uprzedniej zgody 

Zamawiającego,  wyrażonej  na  piśmie.  Zamawiający  nie  może  odmówić  zgody  na 


uzasadnioną zmianę w zespole, o ile osoba mająca wejść w skład zespołu będzie posiadać 

wymagane doświadczenie i kwalifikacje.”  

W  ocenie  Izby,  z 

powyższych  postanowień  umowy  wynika,  że  Zamawiający  powinien 

posiadać  wiedzę  w  zakresie  osób,  które  realizowały  zadanie.  Jeśli  zmiana  w  składzie 

zes

połu  wymagała  uprzedniej  zgody  Zamawiającego,  to  Zamawiający  z  łatwością  miał 

możliwość dowiedzieć się, czy dana osoba pełniła funkcję analityka oraz przedstawić w tym 

zakresie  potwierdzenie. 

Zamawiający  nie  przedstawił  dokumentów  potwierdzających  tę 

okoliczność.  W  konsekwencji  należy  stwierdzić,  że  zarówno  Zamawiający,  jak  i 

Przystępujący  nie  wykazali,  aby  Pan  P.  K.  pełnił  funkcję  analityka  we  wskazanym  przez 

Wykonawcę  Sygnity  S.A.  projekcie.  W  tym  zakresie  odwołanie  podlegało  zatem 

uwzględnieniu.  W  wyniku  uwzględnienia  odwołania  Zamawiający  byłby  zobowiązany  do 

ponownego  badania  i  oceny  ofer

t  z  udziałem  oferty  Wykonawcy  Sygnity  S.A.,  w  tym  do 

zmniejszenia ilości przyznanych punktów w ramach przedmiotowego kryterium.  

Izba  oddaliła  jednak  zarzut  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  Zmniejszenie  ilości  punktów,  jakie  otrzymałby  Wykonawca  Sygnity  S.A.,  nie 

wpłynęłoby na wynik postępowania. 

Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie wskazał, czemu nie zaprzeczył Odwołujący, 

że nawet w sytuacji, gdyby Wykonawca Sygnity S.A. nie otrzymał w tym zakresie punktów (5 

pkt),  t

o  konsekwencją  mogłoby  być  jedynie  obniżenie  punktacji.  W  takiej  hipotetycznej 

sytuacji, 

Wykonawca  Sygnity  S.A.  otrzymałby  5  punktów  mniej.  Zamawiający  wskazał,  że 

zamiast  95  punktów  otrzymałby  90  punktów.  Odwołujący  uzyskał  70,96  punktów.  Oznacza 

to, że ranking obu wykonawców w postępowaniu nie podlegałaby zmianie, a więc nie uległby 

zmianie także wynik postępowania. Z tego powodu zarzut ten podlegał oddaleniu w oparciu 

o  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  tym  artykułem,  Izba 

uwzg

lędnia odwołanie, jeżeli stwierdzi, naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub 

może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  A  contrario,  w 

sytuacji,  gdy  Izba  stwierdzi,  że  uwzględnienie  zarzutu  nie  wpłynie  na  wynik  postępowania, 

zarzut podlega oddaleniu.  

Odwołujący wskazał także, że wskazany projekt nie obejmuje swym zakresem ani budowy, 

ani  modyfikacji  systemu  teleinformatycznego,  a  dotyczy  wyłącznie  świadczenia  usług 

Serwisu i Konsultacji Eksperckich.  

W  odniesieniu  do 

tego  argumentu  należy  zauważyć,  że  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do 

Umowy  nr  103  z  dn.  27  grudnia  2018  roku „Zlecenie konsultacji  eksperckich”  pośród  prac, 

jakie  zostały  zlecone  do  wykonania,  znalazły  się  m.in.:  „wytworzenie  niezbędnych  dla 

prawidłowego funkcjonowania dodatkowych funkcjonalności, implementacja niezbędnych dla 

prawidłowego  funkcjonowania  rozwiązań  technicznych”,  co  stanowi  potwierdzenie,  że 


Wykonawca  Sygnity  S.A.  mógł  przyjmować,  że  usługa  obejmowała  również  projekty 

modyfikacyjne i że projekt (oceniany) dotyczył co najmniej budowy lub modyfikacji systemu 

teleinformatycznego. Dodatkowo w treści odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał, że 

zakresem tego projektu było opracowywanie techniczne w dziedzinie zastosowań technologii 

lub  modyfikacji 

środowisk,  w  którym  jest  ono  zastosowane;  doradztwo  techniczne, 

implementacja  rozwiązań  technicznych,  wsparcie  merytoryczne;  doradztwo  techniczne, 

wytworzenie dodatkowych funkcjonalności i wsparcie implementacyjne w zakresie adaptacji 

nowych  i  dodatkowych 

funkcjonalności;  doradztwo  architektoniczne  dla  nowych  lub 

dodatkowych  funkcjonalności;  opracowywanie  projektów  technicznych  wraz  z  koncepcjami 

rozwoju;  wykonywanie  otwartych  interfejsów  oraz  rozwiązań,  jak  i  wiele  innych  rzeczy. 

Ponownie  należy  zauważyć,  że  Zamawiającemu  znana  jest  treść  umowy,  zatem  trudno 

uznać, aby mógł zostać wprowadzony w błąd co do zakresu i rodzaju wykonywanych prac.  

K

olejne  5  punktów  w  ramach  tego  samego  kryterium  oceny  wykonawcy  mogli  uzyskać  za 

dysponowanie  osobą  przewidzianą  do  realizacji  zamówienia  jako  główny  analityk,  która 

będzie posiadała certyfikat Certified Business Analysis Professional lub równoważny. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  nie  wymagał,  aby  wykonawcy  przedstawiali  informację,  czy 

wskazana  osoba  posiada,  czy  też  nie,  wymagany  certyfikat.  W  tym  zakresie  Zamawiający 

oceniał złożone przez wykonawców oświadczenia.  

Izba miała na uwadze okoliczność, że Wykonawca Sygnity S.A. podał pełne dane certyfikatu, 

co  oznacza  możliwość  identyfikacji  określonej  osoby.  Takiej  też  identyfikacji  dokonał  sam 

Odwołujący. Przedstawiając certyfikat wraz  z wpisanym na nim numerem, ustalił i wykazał, 

że  dotyczy  on  określonej  osoby,  Pana  P.  K.  Skoro  tak,  to  nie  można  wywodzić,  że  dana 

osoba  takiego  certyfikatu  nie  posiada.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  wskazana  osoba  nie 

posiadała  takiego  certyfikatu,  jak  również  nie  wykazał,  aby  certyfikat  o  takim  numerze  nie 

istniał. Tym samym Odwołujący nie wykazał, aby Zamawiający również w tym zakresie został 

wprowadzony w błąd. Odwołujący nie wykazał także, że w tym zakresie Wykonawca Sygnity 

S.A. nie powinien otrzymać 5 punktów. 

Oddaleniu podlega zarzut opisany przez Odwołującego jako ewentualny w punkcie II.6.1 (str. 

3)  odwołania.  Zdaniem  Odwołującego,  w  sytuacji  braku  uznania  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  (w  trakcie  rozprawy  Odwołujący  sprostował  treść 

odwołania, ograniczając zarzut do at. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

Zamawiający powinien przynajmniej unieważnić wybór oferty i dokonać kolejnej oceny ofert z 

uwzględnieniem  mniejszej  liczby  punktów.  Jak  wskazano  powyżej,  nawet  w  hipotetycznej 

sytuacji, 

w  której  Zamawiający  unieważniłby  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i 

dokonał ponownej oceny ofert, przyznając ofercie Wykonawcy Sygnity S.A. 5 punktów mniej, 


to  ranking 

obu  wykonawców  w  postępowaniu  nie  podlegałaby  zmianie,  a  więc  nie  uległby 

zmianie także wynik postępowania. Z uwagi na brak wpływu na wynik postępowania, zarzut 

podlega 

oddaleniu w oparciu o art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba  od

daliła  wnioski  dowodowe  Odwołującego  zgłoszone  w  trakcie  rozprawy,  w  tym 

wniosek  o  przeprowadzenie 

dowodu  z  zeznań  świadka  Pana  R.  K.  na  okoliczność 

przedstawienia  informacji,  czy  Pan  P.  K. 

świadczył  usługę  analityka  w  przedmiotowym 

projekcie 

wraz ze wskazaniem zakresu zleconych usług. 

Odwołujący złożył także wniosek o odroczenie rozprawy w celu umożliwienia przedstawienia 

informacji  zawierającej  wykaz  personelu  Zamawiającego,  aby  uzyskać  potwierdzenie,  czy 

Pan  P.  K.  widnieje  w  tym  wykazie,  a  w  konsekwencji, 

czy  realizował  przedmiotowe 

zamówienie u Zamawiającego.   

Izba  oddaliła  powyższe  wnioski  dowodowe  z  uwagi  na  okoliczność,  że  przeprowadzenie 

wymienionych dowodów prowadziłoby do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.  

Zamawiający  we  własnym  zakresie  dysponuje  umową  i  załącznikami  do  umowy,  w  tym 

powinno  dysponować  wykazem  personelu  (Załącznik  nr  7),  a  zatem  w  ramach  badania  i 

oceny  ofert 

ma  i  miał  możliwość  dokonania  sprawdzenia  powyższych  okoliczności  i 

przedstawienia dokumentów przed Izbą.   

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia 

Preze

sa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   

…………………………… 

Członkowie: 

…………………………… 

…………………………… 


wiper-pixel