KIO 671/20 WYROK dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 671/20 

WYROK 

z dnia 12 czerwca 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020 r.  przez  odwołującego  - 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  C.  J.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  C.  J.  Zakład  Robót  Budowlanych  i  Instalacyjnych 

„Bausystem”

C. J., D. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D. K. „Aabel” oraz 

H.  W. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Robót  Instalacyjnych  i 

Budowlanych H. W. 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne 

Warszawa Dzielnica Żoliborz 

przy  udziale  wykonawcy 

„Grom.Co”  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Kazuniu  Bielany 

zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia 

odwołującego  z  postępowania  oraz  uznania  złożonej  przez  odwołującego  oferty  za 

odrzuconą. 

2.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  10  000  zł  00  gr  (słownie: 

dziesięć tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącą koszty  postępowania odwoławczego 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:        ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 671/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Miasto  Stołeczne  Warszawa  Dzielnica  Żoliborz  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Wykonanie 

przebudowy budynków  Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A w Warszawie 

związku  z  dostosowaniem  do  potrzeb  ochrony  ppoż.”.  Wartość  ww.  zamówienia  nie 

przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako 

„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25 listopada 2019 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 626573-N-2019. 

I. W dniu 30 marca 2020 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: C. 

J. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  C.  J.  Zakład  Robót  Budowlanych  i 

Instalacyjnych „Bausystem” C. J., D. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D. 

K. 

„Aabel”  oraz  H.  W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Robót 

Instalacyjnych i Budowlanych H. W. 

wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

na  czynności  zamawiającego  podjęte  w  ww.  postępowaniu,  polegające  na  wykluczeniu 

odwołującego z postępowania i odrzuceniu jego oferty. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  niezgodne  z  przepisami  ustawy  Pzp  oraz 

postanowieniami specyfikacji istotnych w

arunków zamówienia („SIWZ”) dokonanie czynności 

polegającej  na  wezwaniu  go  do  uzupełnienia  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w części X ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, co następnie 

spowodowało  wykluczenie  go  z  postępowania  oraz  uznanie  złożonej  przez  niego  oferty  za 

odrzuconą, wbrew temu, iż wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego 

przez zamawiającego w części II ust. 1.2 pkt 1 SIWZ. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegających  na:  wykluczeniu 

odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  odrzuceniu  jego  oferty  oraz 

zatrzymaniu wniesionego wadium. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  odwołujący  stwierdził  w  szczególności,  iż  wskazane 

dokumencie  referencji  z  dnia  16  maja  2017  r.  zamówienie  podstawowe,  uzupełniające 

dostawę  należy  traktować  jako  jedną  robotę  budowlaną  realizowaną  w  ramach  jednego 

zadania inwestycyjnego, w następujących po sobie okresach czasowych, w jednym obiekcie 

budowlanym.  W  związku  z  tym  jako  wartość  robót  budowlanych  wskazanych  przez  niego 

pozycji  nr  1  wykazu  robót  należy  przyjąć  wartość  wynikającą  z  wszystkich  umów 


wskazanych w ww. dokumencie referencji, co w konsekwencj

i prowadzi do uznania, iż wykazał 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w części II ust. 1.2 pkt 1 SIWZ. Na 

rozprawie w dniu 10 

czerwca 2020 r. odwołujący ograniczył argumentację przedstawioną na 

potwierdzenie zasadności swojego stanowiska do dwóch umów, tj. umowy (podstawowej) na 

roboty  budowlane  z  dnia  25  czerwca  2020  r.  oraz  umowy  z  dnia  10 

grudnia 2020  r., której 

przedmiotem były zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego. Wyjaśnił, że w 

trakcie  realizacji  pierwszej  umowy  przepr

owadzona  była  tzw.  koordynacja,  w  wyniku  której 

stwierdzono  konieczność  wykonania  robót  uzupełniających.  Roboty  uzupełniające  zostały 

rozliczone w ramach kolejnej umowy, tj. umowy z dnia 10 grudnia 2015 r. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  8  cze

rwca  2020  r.  zamawiający  udzielił 

odpowiedzi na odwołanie wnosząc o jego oddalenie. Zamawiający w szczególności stwierdził, 

iż  w  treści  SIWZ  nie  przewidział  możliwości  sumowania  wartości  kilku  umów.  Zdaniem 

zamawiającego przedmiot umów wskazanych w dokumencie referencji z dnia 16 maja 2017 

r.,  a  dotyczących  pozycji  nr  1  wykazu  robót  budowlanych,  należy  traktować  jako  odrębne 

roboty  budowlane.  Przedstawienie  przez  odwołującego  tego  samego  wykazu  robót 

budowlanych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp  musiało  skutkować  uznaniem  przez  zamawiającego,  iż  odwołujący  nie 

wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w części II ust. 1.2 pkt 1 

SIWZ,  co  stanowiło  podstawę  do  wykluczenia  go  z  postępowania  i  uznania  złożonej  przez 

niego oferty 

za odrzuconą.  

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

„Grom.Co” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kazuniu Bielany zgłosił przystąpienie 

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego.  Stanowisko  w  sprawie, 

popierające  stanowisko  zamawiającego  zajęte  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 

przystępujący przedstawił w ww. piśmie z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione na czynność 

wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  i  uznania  złożonej  przez  niego  oferty  za 

odrzuconą, co stanowi czynność zamawiającego wymienioną w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, a 

zatem  czynność  na  którą  przysługuje  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia, 


k

tórego wartość jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumen

tacji postępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

części II ust. 1.2 pkt 1 SIWZ SIWZ zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu 

w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  ten  sposób,  iż  wymagał  posiadania 

doświadczenia  w  realizacji  co  najmniej  2  robót  budowlanych  –  każda  robota  budowlana: 

a) 

polegająca  na  wykonaniu  remontu,  przebudowy  lub  budowy  budynku  użyteczności 

publicznej; b) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.  

Pismem z dnia 4 marca 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego na podstawie art. 26 ust. 

2  ustawy  Pzp  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału 

postępowaniu,  w  tym wykazu robót  budowlanych wraz  z  dowodami potwierdzającymi,  że 

roboty  te  zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  że  zostały  wykonane  zgodnie 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

Odpowiadając na ww. wezwanie odwołujący złożył między innymi wykaz robót budowlanych, 

w  którym  pod  pozycją  nr  1  wskazał  roboty  wykonane  na  rzecz  zamawiającego  –  Dzielnicę 

Żoliborz (miejsce wykonania robót: Przedszkole nr 109 Pl. Henkla 2; rodzaj wykonanych robót: 

roboty  remontowo  budowlane;  wartość  brutto  robót:  1 096 522  zł;  data  wykonania  robót: 

18.12.2015 r.; dowód: referencje 16.05.2017). Do wykazu odwołujący załączył między innymi 

dokument  referencji  z  dnia  16  maja  2017  r.  wystawiony  przez  zamawiającego  (Miasto 

Stołeczne  Warszawa  Dzielnica  Żoliborz).  Referencje  dotyczyły  robót  budowlanych 

wykonanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  p.n.  „Przebudowa  Przedszkola  Nr  109, 

Pl. 

Henkla 2 wraz z zagospodarowaniem terenu” – Etap III (realizacja od 25 czerwca 2015 r. 

do 30 października 2015 r., wartość: 983 022,00 zł brutto), a ponadto: dostawy z montażem 

elementów wyposażenia przedszkola w ramach ww. zadania inwestycyjnego  (realizacja: od 

13 listopada 2015 r. do 30 listopada 201

5 r., wartość: 37 000,00 zł brutto) oraz zamówienia 

uzupełniającego do ww. zamówienia podstawowego (realizacja: od 10 grudnia 2015 r. do 18 

grudnia 2015 r., wartość: 76 500,00 zł brutto) – łączna wartość: 1 096 522,00 zł brutto. 

Pismem z dnia 13 marca 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego na podstawie art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonego w części II ust. 

1.2 pkt 1 SIWZ

, tj. wykazu robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty 

te zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami 


prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone.  Zamawiający  poinformował,  iż  za 

odpowiadającą treści ww. warunku uznał robotę wskazaną w pozycji nr 2 wykazu, natomiast 

nie uznał roboty wskazanej w pozycji nr 1 wykazu. Uzasadniając przyczyny nieuznania roboty 

z pozycji nr 1 wykazu 

zamawiający wskazał, iż w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma 

niezależnymi zamówieniami, tj. zamówieniem podstawowym i zamówieniem uzupełniającym, 

i żadne z tych zamówień nie spełnia postawionego przez zamawiającego wymagania co do 

wartości (1 000 000,00 zł brutto), gdyż  wartość jednego zamówienia to 986 958 zł brutto, a 

drugiego to 76 

500 zł brutto. 

Odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  odwołujący  udzielił  pismem  z  dnia  16  marca  2020  r., 

stanowiącym jednocześnie poinformowanie zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności  podjętej  przez  zamawiającego,  zgodnie  z  przepisem  art.  181  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  wskazał  dlaczego  jego  zdaniem  stanowisko  zamawiającego  przedstawione  w 

piśmie z dnia 13 marca 2020 r. uznaje za nieprawidłowe. Do pisma odwołujący załączył kopie 

uprzednio złożonego wykazu oraz dokumentów referencji. 

Pismem  z  dnia  25  marca  2020  r.  poinformował  odwołującego,  iż  jego  stanowisko 

przedstawi

one w piśmie z dnia 16 marca 2020 r. uznał za niezasadne. 

Kolejnym  pismem  z  dnia  25  marca  2020  r.  zamawiający  poinformował  o  wykluczeniu 

odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający 

wskazał,  iż  złożone  przez  niego  oświadczenia  i  dokumenty  nie  potwierdzają  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

określonego w części II ust. 1.2 pkt 1 SIWZ. Zamawiający stwierdził, iż w ramach pierwszej 

pozycji  wykazu robót  budowlanych odwołujący  w  sposób  nieuprawniony  zsumował  wartość 

dwóch  robót  budowlanych  oraz  jednej  dostawy,  które  stanowią  niezależne  od  siebie 

zamówienia. Odwołujący nie przedstawił innego wykazu robót budowlanych w odpowiedzi na 

wezwanie  zamawiającego  wystosowane  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Ponadto 

zamawiający poinformował odwołującego o zatrzymaniu wniesionego przez niego wadium na 

podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz postanowień części V ust. 3 SIWZ.  

Ponadto Izba ustaliła, co następuje: 

W  dniu  25  czerwca  2015  r.  pomiędzy  Miastem  Stołecznym  Warszawa  Dzielnicą  Żoliborz 

a Panem C. J. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Budowlanych 

i Instalacyjnych „Bausystem” C. J. została zawarta umowa, której przedmiotem było wykonanie 

robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Przedszkola Nr 109, 

Pl.  Henkla  2  wraz  z zagospodarowaniem  terenu

”  –  ETAP  III.  W  dniu  10  grudnia  2015  r. 

pomiędzy  Miastem  Stołecznym  Warszawa  Dzielnicą  Żoliborz  a  Panem  C.  J.  prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych „Bausystem” 


C.  J. 

została  zawarta  umowa,  której  przedmiotem  było  zamówienie  uzupełniające  do 

wykonania 

robót  budowlanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  p.n.  „Przebudowa 

Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla 2 wraz z 

zagospodarowaniem terenu” – ETAP III [kopie ww. 

umów  bez  załączników  -  dowody  przedstawione  przez  odwołującego].  W  trakcie  realizacji 

pierwszej z ww. umów została przeprowadzona tzw. koordynacja, w trakcie której stwierdzono 

między  innymi  konieczność  zlecenia  robót  uzupełniających  [kopie  notatek  z  koordynacji  – 

dowody przedstawione przez odwołującego]. W tym zakresie Izba w szczególności wzięła pod 

uwagę, iż w notatce z koordynacji z dnia 23 września 2015 r. zostało zawarte ustalenie, że do 

dnia 30 września 2015 r. zostanie sprecyzowany zakres robót uzupełniających ze wstępnym 

skosztorysowaniem,  natomiast  w  notatce  z  koordynacji  z  dnia  30  września  2015  r. 

stwierdzono,  iż  tego  dnia  sprecyzowano  zakres  robót  uzupełniających  ze  wstępnym 

skosztorysowaniem  części  robót  (pozostałe  –  do  końca  tygodnia).  Dodatkowo:  w  notatce 

koordynacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. mowa jest o konieczności przeprojektowania instalacji 

gazu,  natomiast  w  notatkach  z  koordynacji  z  dnia  9  oraz 

16  września  2015  r.  mowa  jest 

konieczności wymiany instalacji teletechnicznej. 

Izb

a nie zaliczyła w poczet materiału dowodowego załączników do odpowiedzi na odwołanie 

z uwagi na fakt, iż nie zostały one przekazane drugiej stronie [oświadczenie odwołującego, 

brak  zaprzeczenia  i  dowodu  przeciwnego].  Uwzględnienie  ww.  dokumentów  jako  dowodów 

mających  potwierdzać  twierdzenia  przedstawione  przez  zamawiającego  stanowiłoby 

naruszenie  zasady  równości  stron  postępowania  odwoławczego.  Izba  wzięła  jednak  pod 

uwagę  okoliczność,  iż  treść  złożonych  przez  zamawiającego  kosztorysów  inwestorskich  do 

umowy  z  dnia  10  grudnia  2015  r. 

potwierdza  stanowisko  odwołującego,  tj.  że  stwierdzenie 

konieczności zlecenia zamówień uzupełniających – co najmniej w pewnym zakresie – miało 

miejsce  jeszcze  w  trakcie  realizacji  pierwszej  umowy  (z  dnia  25  czerwca  2015  r.).  W  tym 

zakresie Izba w szczególności wzięła pod uwagę, iż z treści ww. kosztorysów inwestorskich 

wynika, że przedmiotem robót uzupełniających był między innymi remont instalacji gazowej 

oraz  oprzewodowanie  instalacji  teletechnicznych,  co  koresponduje 

z  treścią  ww.  notatek 

koordynacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz 9 i 16 września 2015 r. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

pierwszej  kolejności  wymaga  zauważenia,  iż  w  treści  SIWZ  zamawiający  nie  zawarł 

postanowienia, w którym zostałaby wykluczona możliwość powołania się na doświadczenie w 

realizacji robót budowlanych na podstawie więcej niż jednej umowy, których dopiero łączna 

wartość  odpowiadałaby  treści  postawionego  przez  zamawiającego  warunku  udziału 


postępowaniu. Takie ograniczenie nie wynika również z samej treści opisu warunku, który 

odwołuje się jedynie do pojęcia robót budowlanych. Nie można go również wywieść z definicji 

pojęcia roboty budowlane zawartej w art. 2 pkt 8 ustawy Pzp czy art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.). Niemniej jednak należy 

podzielić  przedstawione  przez  zamawiającego  stanowisko,  iż  tego  rodzaju  sumowanie 

wartości  robót  z  kilku  umów  nie  jest  zasadą,  lecz  wyjątkiem  od  tej  zasady.  Jak  słusznie 

wskazywał  zamawiający  każdy  przypadek  należy  rozpatrywać  indywidualnie,  z 

uwzględnieniem  charakteru  i  przebiegu  realizacji  zamówienia.  W szczególności  chodzi  o 

przypadki,  gdy  kilka  umów,  w  sposób  istotny  powiązanych  ze  sobą  przedmiotowo, 

wykonywanych  jest  równocześnie  lub  bezpośrednio  jedna  po  drugiej.  W ocenie  składu 

orzekającego  Izby  z  taką  sytuacją  mamy  do  czynienia  w  odniesieniu  do  umowy  z  dnia  25 

czerwca 2015 r. na wykonanie robót budowlanych oraz umowy z dnia 10 grudnia 2015 r. na 

realizację  zamówienia  uzupełniającego.  Przedmiot  tych  robót  pozostaje  ze  sobą  w  ścisłym 

związku  –  dotyczy  wykonania  robót  budowlanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  p.n. 

Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla 2, wraz z 

zagospodarowaniem terenu” – ETAP 

III. Jak wynika z informacji przekazanych przez zamawiającego realizacja pierwszej umowy 

ostatecznie  zakończyła  się  pod  koniec  listopada  2015  r.,  natomiast  druga  umowa  została 

zawarta w pierwszej połowie kolejnego miesiąca. Przedmiot tych umów odnosi się zatem do 

jednego zadania inwestycyjnego, tego samego etapu (III), tego samego obiektu budowlanego. 

Ponadto, został zrealizowany w bardzo zbliżonym czasie i mógłby zostać objęty jedną umową. 

Jak  wynika 

z  treści  złożonych  przez  odwołującego  notatek  z  koordynacji  stwierdzenie 

konieczności zlecenia zamówień uzupełniających – co najmniej w pewnym zakresie – miało 

miejsce  jeszcze  w  trakcie  realizacji  pierwszej  umowy  (ustalenia  faktyczne  przedstawione 

powyżej). 

Mając na uwadze wartość ww. umów należy stwierdzić, iż roboty budowlane wykonane na ich 

podstawie odpowiadają robotom wskazanym przez zamawiającego w treści warunku udziału 

w  postępowaniu  określonego  w  części  II  ust.  1.2  pkt  1  SIWZ  w  odniesieniu  do  wymagania 

wskazanego pod lit. b)

.  W związku z tym, iż zamawiający uznał drugą ze wskazanych przez 

odwołującego  robót  jako  odpowiadającą  ww.  warunkowi  udziału  w postępowaniu,  a  w 

odniesieniu do pierwszej pozycji wykazu 

spełnianie wymagania wskazanego pod lit. a) części 

II ust. 1.2 pkt 1 SIWZ 

nie było przez zamawiającego kwestionowane, w konsekwencji należało 

stwierdzić,  iż  odwołujący  wykazał  spełnianie  ww. warunku.  Czynność  wykluczenia 

odwołującego z postępowania oraz uznania złożonej przez niego oferty za odrzuconą winna 

zatem zostać przez zamawiającego unieważniona.  

Sentencją wyroku nie została objęta czynność zatrzymania na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp 

wniesionego przez odwołującego wadium, albowiem czynność zatrzymania wadium nie 


należy  do  czynności  zamawiającego,  na  które  przysługuje  wykonawcom  odwołanie  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza od kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp).  

Bi

orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz 

§ 3 pkt 1 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel