KIO 670/20 WYROK dnia 2 lipca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt KIO 670/20 

WYROK 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

                                                                     Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                     Protokolant:         Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  30  marca  2020  r.  przez  wykonawcę:  N.  S., 

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa 

11, 74-240 Lipiany 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie 

Urząd  Marszałkowski  Województwa  Zachodniopomorskiego,  pl.  Hołdu  Pruskiego  8, 

70-550 Szczecin 

orzeka: 

1. oddala odwołanie; 

2.  kosztami 

postępowania 

obciąża 

wykonawcę: 

N. 

S.

Szacowanie 

szkód  

w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa 11, 74-240 Lipiany, i:  

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę:  N.  S., 

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, szkolenia, usługi ogólnobudowlane, ul. Lipowa 

11, 74-240 Lipiany 

– tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje 

skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego  w 

Szczecinie.                                       

         Przewodniczący: …………………………... 


Sygn. akt KIO 670/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Zachodniopomorskie  -  Urząd  Marszałkowski 

Województwa  Zachodniopomorskiego  z  siedzibą  w  Szczecinie  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Świadczenie 

usług polegających na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez 

dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 

oraz  szkód  wyrządzonych  w  uprawach  i  płodach  rolnych  przez  zwierzęta  łowne  objęte 

całoroczną  ochroną  na  obszarach  obwodów  łowieckich  polnych”,  nr  referencyjny: 

WOiRZL.II.272.3.2020.ABJ, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P

rawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

511141-N-2020 z dnia 17 lutego 2020 r. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący  –  N.  S.,  Szacowanie  szkód  w  uprawach  rolnych,  szkolenia,  usługi 

ogólnobudowlane z siedzibą w Lipianach – wniósł na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 4 

i  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

–  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego,  zarzucając 

naruszenie ustawy Pzp: 

1) art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 przez uznanie, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę i 

w konsekwencji odrzucenie oferty, podczas gdy nie 

doszło do wystąpienia rażąco niskiej 

ceny, a zatem oferta winna zostać uznana za najkorzystniejszą, 

2) art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 przez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w 

postępowaniu.  

Wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1) ponownej oceny ofert; 

2) ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, jak niżej. 

I.    Wykonawca  posiada  interes  prawny 

w  złożeniu  odwołania,  ponieważ  w  przypadku  nie 

odrzucenia jego 

oferty, oferta ta zostałaby uznana za najkorzystniejszą. 

II.  Decyzja  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  uznającą  ją  za  zawierającą 

rażąco  niską  cenę  i  wyborze  tym  samym  oferty  Ośrodka  Rzeczoznawców  SITR  K.  K.  jest 

wadliwa z uwagi na następujące okoliczności: 

1)  naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy poprzez uznanie, 

że oferta zawiera 


rażąco niską cenę i w konsekwencji odrzucenie złożonej oferty, podczas gdy nie doszło do 

wystąpienia rażąco niskiej ceny, a zatem oferta winna zostać uznana za najkorzystniejszą, 

2)  naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 ustawy poprzez nie zapewnienie zachowania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu. 

       Przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

nakazuje odrzucić ofertę, która zawiera rażąco niską 

cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Zasadą  jest,  że  w  przypadku 

podejrzenia,  że  cena  lub  koszt  w  ofercie  noszą  znamiona  rażąco  niskiej,  zamawiający 

powinien z

wrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia w trybie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp. 

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 

wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości 

za

mawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu  w  zakresie  przykładowo  wskazanym  w  tym  przepisie.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  3 

zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który:  nie  udzielił  wyjaśnień,  lub  jeżeli  dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Nie sposób uznać aby w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i przedstawione dowody 

potwierdzały, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę. 

Zamawiający stwierdził, że oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ zawiera rażąco niską cenę, a wyjaśnienia 

Wykonawcy  nie  potwierdziły,  że  cena  nie  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  tym  samym  została  uznana  za  najkorzystniejszą  i  wybrana  oferta  nr  2.  Nie 

sposób zgodzić się z Zamawiającym w zakresie uznania oferty za zawierającą rażąco niską 

cenę i tym samym dokonania jej odrzucenia oraz uznania za najkorzystniejszą ofertę nr 2 i 

dokonanie  jej  wyboru. W toku  postępowania Odwołujący  złożył  szczegółowe wyjaśnienia w 

zakresie rzekomej r

ażąco niskiej ceny. Wskazał, że kwota jaką zaproponował nie jest wcale 

niska, kwota na jaką złożył ofertę jest dla niego satysfakcjonująca, pozwalająca zapewnić jego 

firmie byt i opłacalność w funkcjonowaniu firmy, a także ponadprzeciętny zysk. 

Odwołujący  jest  w  przeciwieństwie  do  konkurencji  w  tym  przetargu,  tj.  Ośrodek 

Rzeczoznawców SITR K. K. z siedzibą w Szczecinie, dużo bardziej konkurencyjny ze względu, 

że jest firmą jednoosobową, nikogo nie zatrudnia i przez nikogo nie jest zatrudniany, gdzie w 

przeciwieństwie  do  pani  K.  -  zatrudnia  ona  dwóch  rzeczoznawców  i  musi  ich  utrzymać. 

Zaoferowana przez Odwołującego cena ok. 130 000.00 zł przypada tylko na niego jednego, w 

przypadku pani K. 

zaproponowana przez nią kwota ok. 218 000.00 zł powinna być podzielona 

na 3 osoby i wtedy na 1 osobę przypada tylko ok. 73 000.00 zł. Odwołujący nie posiada we 

własnej firmie żadnych podwykonawców, tylko wszelkie zlecenia wykonuje osobiście, przez 


co  koszty  jego 

są  dużo  niższe.  Ponadto  licząc,  że  minęło  już  2.5  miesiąca,  w  miesiącu 

listopadzie i grudniu jest praktycznie brak szacowań, to kwota ok. 130 000.00 zł przypada na 

8  miesięcy  pracy,  to  już  z  założeń  i  przewidywań  Zamawiającego  wychodzi  minimum  do 

wykonania  2  szacowania  dziennie  (

143  szacowania  wstępne  i  304  końcowe),  przez  co  są 

obniżone koszty jednego szacowania i kwota wynagrodzenia przypadająca na 1 miesiąc pracy 

wyniesie  ok.  15  000.00  zł  brutto,  co  jest  wynagrodzeniem  średniomiesięcznym 

ponadprzeciętnym  i Odwołujący  uważa,  że w  tym  przypadku nie  może być  mowy  o rażąco 

niskiej  cenie. 

Na założenie firmy  Odwołujący  skorzystał  w  części  z  pomocy  środków  z  Unii 

Europejskie

j w ramach programów PROW 2014-2020 w kwocie 100 000.00 zł. Za kwotę tę 

zakupił  nowoczesny  sprzęt  do  prowadzenia  działalności  z  zakresu  szacowania  szkód 

łowieckich,  w  znacznym  stopniu  skracającym  i  umożliwiającym  szybsze  i  dokładniejsze 

wykonywanie zleceń w tym zakresie, a także obniżającym koszty wykonywania tych zadań i 

zobowiązał się w zamian do utrzymania firmy i prowadzenia tej działalności przez minimum 5 

lat.  Oszczędności  w  wykonaniu  działań  polegają  gównie  na  doświadczeniu  i  wiedzy 

merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym, że w ciągu 

dnia dokonuje się wielu szacowań, nie jednego, przez co w znacznym stopniu obniżają się 

koszty dojazdu do upraw, 

co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej 

uprawy. Przy opracowywaniu oferty i analizie kos

ztów i zysków Odwołujący oparł się przede 

wszystkim  na  wieloletniej  znajomości  rynku  szacowania  szkód,  wiedzy  i  doświadczeniu 

zdobytym  przez  lata  w  tej  dziedzinie,  rachunku  prawdopodobieństwa  i  analizie  produkcji 

roślinnej w województwie, a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych 

rodzajach  upraw,  a  także  na  bardzo  niskim  procencie  ryzyka,  które  jest  wliczone  w  każdą 

działalność i funkcjonowanie każdej firmy. Budzące wątpliwości Zamawiającego pozycje 0.00 

zł  w rozbiciach cenowych dołączonych do oferty są bezzasadne, dla przykładu Odwołujący 

podał, że np. zgodnie z ustawą Prawo łowieckie i RMŚ nie robi się szacowań wstępnych na 

użytkach zielonych, w sadach. Aby wygrać przetarg należy podać niższą cenę za usługi (aby 

ten przetarg wygrać), zwłaszcza gdzie przy  wyborze oferty Zamawiający pod uwagę bierze 

głównie  cenę  (60%).  Odwołujący  nauczony  poprzednim  rokiem,  gdzie  przegrał  przetarg  ze 

względu na zbyt wysoką cenę usług, gdzie konkurencja jeszcze bardziej zaniżyła swoje ceny, 

musiał podjąć ryzyko i wyeliminować na podstawie doświadczenia uprawy, których nie będzie 

do  szacowania  lu

b  trafią  się  sporadycznie  i  będzie  je  wykonywał  za  0.00  zł.  Np.  szacując 

szkod

y  od  ponad  20  lat  nie  szacował  nigdy  upraw  ziemniaków  powyżej  2  ha,  opinię  z 

s

zacowania  sporządza  się  sporadycznie  1-2  razy  do  roku,  Odwołujący  nie  widział  ogródka 

działkowego pow. 2.00 ha itp. Na tym polega również ryzyko firmy, że niektóre rzeczy należy 

przewidzieć  i  zaryzykować  składając  ofertę.  Z  czynności  związanych  z  szacowaniem 

największym  kosztem  jest  niewątpliwie  dojazd  do  upraw.  Łącząc  szacowanie  kilku  upraw 

dziennie, 

koszt dojazdu bardzo znacznie spada i rozbija się na dużo mniejsze składowe do 


jednego  szacowania,  aniżeli  wyliczył  to  biegły  przeprowadzając  i  wyliczając  realny  koszt 

przeprowadzenia  jednego  szacowania.  Wyliczył  on  bowiem  koszt  jednego  szacowania  w 

jednym dniu i dojazd do niego, 

co znacznie powiększa koszt jednej czynności. Ponadto, nie 

wiadomo  jaki  środek  transportu  przyjął  biegły  wyliczając  koszt  jednego  szacowania. 

Odwołujący  posiada  samochód,  który  w  utrzymaniu  jest  bardzo tani  i  ekonomiczny.  Koszty 

powiadomień, uzgodnień terminów szacowań, wykonanie analizy rynkowej są dla jego firmy 

praktycznie  bez

kosztowe w  dobie obecnego rozwoju komunikatorów,  poczty  elektronicznej, 

możliwości  powiadomień  o  szacowaniu  zgodnie  z  RMŚ  np.  smsem.  Koszty  te  są  w 

abonamencie,  gdzie 

Odwołujący  ma  darmowe  minuty,  smsy  itd.  Odnośnie  faktur  VAT,  to 

obecnie 

Odwołujący jest nie na VAT, a na ryczałcie 8.5%, co również znacznie obniża koszty 

jego 

działalności. Obniżając pozostałe koszty dysponuje sprzętem nowej generacji znacznie 

ułatwiającym i przyspieszającym wykonanie działań w terenie zgodnie z nową ustawą i RMŚ, 

dostarczenie 

dokumentacji  do  siedziby  zamawiającego  również  nie  pociąga  za  sobą  zbyt 

wielkich kosztów. 

Wg Odwołującego wyliczone przez biegłego koszty jednej czynności szacowania są 

zbyt  wysokie  i  nie  mają  nic  wspólnego  z  realiami  i  wg  Odwołującego  biegły  przyjął  błędne 

założenia,  a  w  szczególności  liczył  wykonanie  1.  czynności  szacowania,  gdzie  najwięcej 

kosztuje dojazd do szkody, łącząc wykonanie kilku szkód w ciągu jednego przejazdu koszt ten 

drastycznie spada. 

Odwołujący nie wie co ma tytuł magistra do stawki za szacowanie 32.39 zł 

za  godzinę,  gdyż  jest  to  ustawowa  najwyższa  stawka  jaką  może  otrzymać  biegły  sądowy 

pracując  na  zlecenie sądu  bez  względu  na  to,  czy  jest  magistrem  czy  też  nie ma żadnego 

wykształcenia. Wg wyliczeń Odwołującego podane przez niego stawki są realne i pozwalają 

na dobre funkcjonowanie jego 

firmy i należyte jej utrzymanie i zarobek na ponadprzeciętnym 

poziomie. 

Jeżeli  chodzi  o  podane  dane  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ,  to  Odwołujący  podał  je 

błędnie  interpretując  zawarte  w  nim  zapytanie,  jak  również  błędnie  je  zrozumiały  osoby 

udzielające Odwołującemu rekomendacji, gdyż za wartość protokołu Odwołujący uznał wraz 

z tymi osobami kwoty wyszacowanych upraw, 

które znajdowały się na tych protokołach, a nie 

kwoty za ja

kie były wykonane te protokoły i szacowania, przez co Zamawiający błędnie wyliczył 

sobie średnią cenę jednego szacowania. 

Odwołujący  przedstawił  rekomendacje  tylko  z  kilku  podmiotów,  z  którymi 

współpracuje,  szacowań  wykonywał  znacznie  więcej  na  co  posiada  więcej  dowodów,  ale  z 

tych, 

które  przedstawił  średnie  kwoty  szacowań  są  znacznie  niższe  i  przedstawiają  się 

następująco: 

Dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Myśliborzu, którego Odwołujący jest członkiem i w którym 

wykonuje wszystkie szacowania, mediacje i opinie, robi to za darmo, otrzymuje jedynie zwrot 

kosztów dojazdu w ramach delegacji 


2. Gospodarstwa rolne panów Kozaków - wykonuje te czynności za darmo po koleżeńsku 

3. K

oło „Artemida” Golin - wystawia rachunki za jedno szacowanie w wysokości średnio między 

300 zł za szacowanie 

Spółki „Radeko”, „Ekorol”, „Ekorol-Plus”, „Pffeifer&Wspólnik” - otrzymuje wynagrodzenie w 

wysokość 25% kwoty znajdującej się na protokole bez względu na ilość szacowań 

5. Dla Gospodarstw pani J. i pana P. wykonuje 

szacowania w ramach współpracy, gdzie zbiera 

materiały do pracy doktorskiej, w zamian za szacowania może wyniki szacowań upubliczniać 

w  pracy  doktorskiej  i  różnego  rodzaju  publikacjach,  za  te  szacowania  nie  pobiera 

wynagrodzenia. 

Szacuje 

jeszcze  szkody  dla  wielu  innych  podmiotów,  z  których  nie  zamieścił 

rekomendacji, 

gdyż  było  konieczne  wykazanie  wykonania  w  3.  ostatnich  latach  tylko  200 

szacowań,  gdzie  w  każdej  chwili  Odwołujący  może  dowieść  i  okazać  minimum  200  kopii 

protokołów z ostatnich trzech lat. 

Odwołujący wykonywał jaszcze w tych ostatnich latach opinie sądowe, zabezpieczenia 

dowodow

e jako biegły sądowy, szacował szkody dla kół łowieckich „Diana” Myślibórz, „Bór” 

Słubice, „Orzeł” Szczecin i wielu gospodarstw rolnych indywidualnych, a także uczestniczył w 

szacowaniach  z  ramienia  Zachodniopomorskiej Izby  Rolniczej  od  2013  r. 

na terenie całego 

województwa. 

Średnia  cena  usługi  w  firmie  Odwołującego  jest  dużo  niższa  aniżeli  wyliczona  przez 

biegłego,  a  zwłaszcza  przez  Zamawiającego  wobec  podania  błędnie  przez  Odwołującego 

wartości protokołu, gdzie za jego wartość przyjął wartość wyszacowanych szkód z protokołu, 

a nie cenę za jaką został wykonany protokół. 

Cena  jaką  podał  Odwołujący  w  ofercie  zeszłorocznej,  była  wyższa  tylko  cena 

jednostkowa, cena całego pakietu była niższa, a wiąże się to z tym, że było planowane do 

szaco

wania  dużo  mniej  upraw  (w  tym  roku  ok.  450),  przez  co  do  zarobienia  są  podobne 

pieniądze przy dużo niższej cenie za poszczególną usługę. Ponadto, aby być konkurencyjnym 

wygrać przetarg, zmuszony jest obniżyć cenę usług, chcąc by została wybrana jego oferta, 

gdzie Z

amawiający bierze w 60% cenę usługi. Przez to, że Odwołujący dał w zeszłym roku 

cenę wyższą, jego oferta została odrzucona, w związku z tym w bieżącym roku ją obniżył, jeśli 

chodzi  o  ceny  jednostkowe,  ale  wartość  całej  oferty  jest  wyższa  niż  w  zeszłym  roku. 

Odwołujący uważa, że podane przez niego wartości usług przedstawionej oferty nie stanowią 

w żadnym razie rażąco niskiej ceny. 

Jednocześnie  przytoczone  argumenty  potwierdzają,  że  rozstrzygnięcie  przedmiotowego 

postępowania w zaistniały sposób stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji poprzez 

utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. 

Ponadto 

procedowanie  rozstrzygnięcia  ww.  przetargu  budzi  wiele  wątpliwości  i  wg 

skarżącego  wiele  nieprawidłowości  oraz  stronniczość  Zamawiającego,  który  nie  wiadomo 


dlaczego chce na zamawianą usługę wydać niemal dwa razy tyle pieniędzy podatników niż 

zaoferował odwołujący się podmiot. Nie pouczono Odwołującego o możliwości odwołania do 

KIO.  W  przedziwny  sposób  budzący  podejrzenia  o  procedowaniu  i  wyborze  oferty  bardzo 

niekorzystnej dla Z

amawiającego stanowi fakt, że wyjaśnienie odnośnie rażąco niskiej ceny 

wpłynęło do Zamawiającego 11.03.2020 r. i nie budziło żadnych wątpliwości, było zgodne z 

rzeczywistością.  W  dniu  20.03.2020  r.  (piątek)  Zamawiający  wystąpił  do  Odwołującego  z 

wezwaniem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wyznaczył 

termin  wyrażenia  zgody  na  dzień  26.03.2020  r.  W  poniedziałek  23.03.2020  r.  pracownica 

Zamawia

jącego  telefonicznie  ponaglała  Odwołującego  o  przesłanie  tej  zgody.  Zgoda  ta 

została wysłana do Zamawiającego w dniu 24.03.2020 r. około godz. 12.00, a więc na dwa dni 

prz

ed  terminem.  Po  około  godzinie  Odwołujący  otrzymał  informację  o  rozstrzygnięciu 

przetargu i wyborze oferty konkurencj

i, która była niekorzystna dla Zamawiającego i niemal 

dwa razy droższa, zawierała kilkustronne wyjaśnienie o wyborze, którego w tak krótkim czasie 

nie dało się sporządzić, więc musiało to być już wcześniej przygotowane i wg Odwołującego 

wcześniej ustawione i uzgodnione, wg Odwołującego niezgodnie z prawem i mogło nastąpić 

popełnienie przestępstwa. Przedziwnym jest też to, w tym samym dniu została odwołana ze 

stanowiska pani d

yrektor wydziału na rzecz, którego mają być świadczone usługi. 

Biorąc  pod  uwagę  wyżej  przedstawione  okoliczności  faktyczne  oraz  wskazane 

naruszenia przepisów, odwołanie – w ocenie Odwołującego – winno zostać uwzględnione w 

całości. 

Zamawiający, w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o: 

1) oddalenie 

odwołania w całości, 

obciążenie Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego w całości, 

zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  uzasadnionych  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  związanych  z  dojazdem  na  wyznaczoną 

rozprawę  Izby  na  podstawie  rachunków,  które  zostaną  przedłożone  na  rozprawie  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą.  

W uzasadnieniu Zamawiaj

ący wskazał, co następuje. 

Odnośnie zarzutu  naruszenia art.  89  ust.  1 pkt 4 i  art.  90  ust.  3 ustawy  p.z.p. Wykonawca 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p. 

poprzez odrzucenie jego oferty z uwagi na zaoferowanie 

rażąco niskiego wynagrodzenia i nie 

wykazanie w ramach złożonych wyjaśnień, w jaki sposób skalkulowano ofertę na oferowanym 

poziomie.  

Według Odwołującego złożona przez niego oferta, nie jest ofertą z rażąco niską ceną i powinna 

zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Tymczasem na dowód prawidłowego skalkulowania 


oferty Odwołujący posłużył się argumentami, które w żaden sposób nie stanowią rzetelnego, 

matematycznego wyjaśnienia zaoferowanej ceny oferty. Argumenty przytoczone w odwołaniu 

w zdecydowanej większości stanowią powielenie wyjaśnień złożonych w trakcie postępowania 

w dniu 11 marca 2020 r.  

Zarówno w pierwotnych wyjaśnieniach jak i w treści odwołania Wykonawca nie odniósł się do 

meritum  problemu,  tj.  do  rzetelnego  przedstawienia  całości  kalkulacji  swojej  oferty. 

Wykonawca ponownie informował  Zamawiającego,  że działalność  prowadzi  jednoosobowo, 

że  nie  zatrudnia  podwykonawców,  że  jest  zwolniony  z  VAT,  że  zakupił  w  ramach  pomocy 

WPROW  sprzęt  na  kwotę  100.000,00.  Szeroka  argumentacja  dotycząca  wyliczeń 

matematycznych  odnosi  się  tylko  i  wyłącznie  do  czynności  innych  niż  Odwołujący  stron,  tj. 

dotyczy  szacowania  wartości  zamówienia  przez  samego  Zamawiającego,  do  kalkulowania 

kosztów przez konkurencyjnego wykonawcę, do rzekomo niemiarodajnych wyliczeń ceny jaka 

przykładowo była podana w wezwaniu z dnia 5 marca 2020 r. kierowanym do Odwołującego. 

Z treści wyjaśnień i odwołania wynika m.in., że: 

„Oszczędności  w  wykonaniu  działań  polegają  gównie  na  doświadczeniu  i  wiedzy 

merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym, iż w ciągu 

dnia  dokonuje  się wielu szacowań,  nie  jednego  przez  co  w  znacznym  stopniu  obniżają  się 

koszty dojazdu do upraw co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej 

uprawy. Przy opracowywaniu oferty i analizie kosztów i zysków oparłem się przede wszystkim 

na wieloletniej znajomości rynku szacowania szkód, wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez 

lata  w  tej  dziedzini

e,  rachunku  prawdopodobieństwa  i  analizie  produkcji  roślinnej  w 

województwie, a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych rodzajach 

upraw, a także na bardzo niskim procencie ryzyka, które jest wliczone w każdą działalność i 

fu

nkcjonowanie każdej firmy.”  

„Wg  moich  wyliczeń  podane  stawki  przeze  mnie  są  realne  i  pozwalają  na  dobre 

funkcjonowanie  mojej  firmy  i 

należyte  jej  utrzymanie  i  zarobek  na  ponadprzeciętnym 

poziomie.

”  

„Ponadto aby być konkurencyjnym i wygrać przetarg, zmuszony jestem obniżyć cenę usług 

chcąc by została wybrana moja oferta, gdzie zamawiający bierze w 60% cenę usługi. Przez 

to

, że dałem w zeszłym roku cenę wyższą, moja oferta została odrzucona, w związku z tym w 

bieżącym  roku  ją  obniżyłem  jeśli  chodzi  o  ceny  jednostkowe,  ale  wartość  całej  oferty  jest 

wyższa niż w zeszłym roku. Uważam, że podane przeze mnie wartości usług przedstawionej 

przeze mnie oferty 

nie stanowią w żadnym razie rażąco niskiej ceny.” 

P

rzedstawiona argumentacja w żaden sposób nie pozwalała i w dalszym ciągu nie pozwala 

uznać Zmawiającemu, że wyjaśnienia co do kalkulacji ceny zostały złożone w taki sposób, by 

można uznać, iż nie zaktualizowała się podstawa do odrzucenia oferty o jakiej stanowi art. 89 

ust. 1 pkt 4 p.z.p. i art. 90 ust. 3 ustawy p.z.p.  


Zamawiający podkreślił, że porównanie zaoferowanego wynagrodzenia Odwołującego, czy to 

do  szacunkowej  wartości  zamówienia  zarówno  w  obecnym  postępowaniu,  jak  i  w 

postępowaniach  z  lat  poprzednich,  czy  to  do  konkurencyjnej  oferty,  wskazuje  na  znaczne 

różnice cenowe, które nie mogły być pozostawione jako niewyjaśnione. 

Zamawiający zwrócił uwagę na fakt, że w 2019 roku Odwołujący przystąpił do postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie  przedmiotowych  usług  i  wycenił  swoją  usługę  przeprowadzenia  jednego 

szacowania wstępnego na kwotę 615,63 zł i szacowania ostatecznego na kwotę 655,88 zł. 

Uśredniony koszt jednego szacowania wyniósł 635,76 zł. Zatem, porównując ww. kwotę do 

uśrednionej ceny jednego szacowania zaoferowanej w tegorocznym postępowaniu - 274,68 zł 

widać, że Odwołujący obniżył oferowaną cenę tej samej usługi rok do roku, aż o 57%. Jako 

wyjaśnienie tak znaczącej różnicy Odwołujący wskazał jedynie na chęć uzyskania zamówienia 

przy równoczesnym braku wyjaśnienia, jakie elementy przyjęto do tegorocznej kalkulacji i w 

jakiej  wysokości.  Odwołujący  w  ramach  próby  wyjaśnienia  ceny  z  dnia  10  marca  2020  r. 

załączył rachunki: nr 4/10/19 z dnia 17.10.2019 r. za wykonanie szacowania na kwotę 2.000 

zł; nr 3/10/19 z dnia 14.10.2019 r. na kwotę 1.200 zł; nr 6/10/19 z dnia 25.10.2019 r na kwotę 

250 zł; nr 1/10/19 z dnia 3.10.2019 r. na kwotę 1.600 zł i nr 3/01/2020 z dnia 28.01.2020 r. na 

kwotę szacowania szkód 2.250 zł. Z przedłożonych przez Skarżącego rachunków wynika, że 

średnio jedno szacowanie wykonywał za kwotę 1.460,00 zł.  

Analizując powyższe rachunki w odniesieniu do oferowanego uśrednionego kosztu jednego 

szacowania o

gółem w kwocie 274,68 zł okazało się, że wyjaśnienia nie są spójne z cenami 

oferowanymi innym podmiotom. Odwołujący oświadczył także, że w latach 2017-2019 wykonał 

ok.  1060  szacowań  i  protokołów  na  wartość  ok.  1.570.000,00  zł,  czyli  koszt  jednego 

szacowania wyniósł średnio 1.484,13 zł. Zamawiający powziął wątpliwości co do prawdziwości 

podanych informacji i zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w 

Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o informację nt. liczby szacowań szkód przeprowadzonych 

przez  pana  N.  S. 

na  rzecz  Koła  Łowieckiego  „Artemida”  oraz  Koła  Łowieckiego  „Dzik”.  W 

odpowiedzi  z  dnia  10  marca  2020  r.  Zarząd  Okręgowy  Polskiego  Związku  Łowieckiego  w 

Gorz

owie Wielkopolskim wskazał, że pan N. S. wykonał na rzecz Koła Łowieckiego „Artemida”: 

w roku gospodarczym 2017-

2018 sześć protokołów szacowania szkód, w roku gospodarczym 

2019  dwanaście  protokołów  szacowania  szkód,  w  roku  gospodarczym  2019-2020 

trzynaście  protokołów  szacowania  szkód,  a  na  rzecz  Koła  Łowieckiego  „Dzik”:  w  roku 

gospodarczym  2017-

2018  pięćdziesiąt  jeden  protokołów  szacowania  szkód,  w  roku 

gospodarczym  2018-

2019  siedemdziesiąt  dwa  protokoły  szacowania  szkód,  w  roku 

gospodarczym 2019-

2020 sześćdziesiąt sześć protokołów szacowania szkód. Oznacza to, że 

łączna liczba wykonanych szacowań szkód faktycznie przeprowadzonych przez pana N. S. na 

rzecz Kół Łowieckich „Artemida” i „Dzik” (220 szt. z uwzględnieniem roku 2020) jest znacząco 


niższa niż deklarowana. 

Zamawiający  wskazał,  że  należy  uznać  za  niepolegające  na  faktach,  twierdzenia 

Odwołującego  stanowiące  próbę  wykazania,  że  szacunkowa  wartość  przedmiotu 

postępowania  została  obliczona  nieprawidłowo.  Zamawiający  zaprezentował  zestawienie 

dotyczące kosztów realizacji zadania polegającego na szacowaniu na terenie województwa 

zachodniopomorskiego  szkód  wyrządzonych  w  uprawach  i  płodach  rolnych  przez  dziki, 

jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz 

szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych w latach 2018 i 2019. 

W  roku  2018  średni  koszt  przeprowadzenia  szacowania  szkody,  zgodnie  z  cennikiem 

będącym  częścią  umowy  zawartej  z  Wykonawcą,  wynosił  674,74  zł  (średnio  652,01  zł  za 

szacowanie  wstępne  i  697,47  zł  za  szacowanie  końcowe).  Faktyczny  średni  koszt 

przeprowadzonych szacowań, obliczony na podstawie rozliczonych faktur, wyniósł w 2018 r. 

odpowiednio 

–  652,01  zł  za szacowanie  wstępne  oraz  696,  17  zł  za szacowanie końcowe. 

Przepro

wadzono łącznie 182 szacowania – 34 wstępne i 148 końcowych).  

W roku 2019 średni koszt szacowania szkody, zgodnie z cennikiem będącym częścią umowy 

zawartej z 

Wykonawcą, wynosił 690,39 zł (średnio 663, 12 zł za szacowanie wstępne i 717,66 

zł za szacowanie końcowe. Faktyczny średni koszt przeprowadzonych szacowań, obliczony 

na podstawie rozliczonych faktur w 2019 r. wyniósł 784,95 zł (średnio 680,02 zł za szacowanie 

wstępne i 868,34 za szacowanie końcowe). Przeprowadzono łącznie 323 szacowania – 143 

wstępne i 180 końcowych.  

Podobnej  wielkości  kwoty  obowiązują  także  w  innych  regionach  Polski.  W  województwie 

lubuskim średni koszt szacowania szkody zgodnie z umową zawartą na rok 2020 to 796,36 zł 

brutto. W latach od 2016 do 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ponosił 

koszty s

zacowania szkód w wysokości 501,72 zł za wykonanie szacowania wstępnego oraz 

682,34  zł  za  wykonanie  szacowania  ostatecznego.  W  województwie  opolskim  czynności 

dotyczące  szacowania  szkód  łowieckich  wynagradzane  są  w  zależności  od  powierzchni 

uprawy, na której szacowana jest szkoda i prezentują się następująco – uprawa do 1 ha – 

30,50 zł, uprawa 1-3 ha – 430,50 zł, uprawa 3-5 ha – 492 zł, uprawa 5-10 ha – 676 zł, uprawa 

– 15 ha – 799 zł. 

Powyższe  informacje  potwierdzają  prawidłowość  dokonanych  szacunków  i  dodatkowo 

obrazują znaczące rozbieżności pomiędzy cenami Odwołującego, a cenami obowiązującymi 

nie tylko w regionie Zachodniopom

orskim, ale także w innych regionach.  

Działając zgodnie z art. 90 ustawy p.z.p. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień  wynagrodzenia,  w  tym  do  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub 

kosztu. W wezwaniu pouczono także wykonawcę o konsekwencjach nie złożenia wyjaśnień, 

czy  też  złożenia  wyjaśnień  wskazujących  na  oferowanie  realizacji  zamówienia  za  rażąco 


niskim wynagrodzeniem. 

Dowód: Kopia wezwania z dnia 5 marca 2020 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania 

przez Odwołującego. 

Zgodnie  z  art. 

90  ust.  2  ustawy  p.z.p.  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco 

niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Sytuacja, w której wykonawca po otrzymaniu 

wezwania do wyjaśnienia poziomu zaoferowanej przez siebie ceny nie przedstawia kalkulacji 

p

ozwalającej na jej rzetelną weryfikację, tj. np. przedstawia bardzo ogólne wyjaśnienia, bez 

odniesienia  do  stosownej  analizy  czynników  cenotwórczych  i/lub  okoliczności,  które  realnie 

wpływają  na  poziom  zaoferowanej  ceny,  bądź  zasadniczą  część  wyjaśnień  sprowadza  do 

kwestionowania kalkulacji dokonywa

nych przez inne podmioty, należało uznać za sytuację, w 

której  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  wyjaśnień.  Powyższe  potwierdza  bezpośrednie 

brzmienie  art.  90  ust. 

3  p.z.p.,  wskazującego  na  to,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, ale także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, 

która  w  sentencjach  wielu  wyroków  wskazywała,  iż  brak  wyjaśnień  żądanych  przez 

Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. stanowi samodzielną przesłankę odrzucenia oferty 

niezależnie  od  ustalenia  wystąpienia  ceny  rażąco  niskiej,  przy  czym  z  brakiem  wyjaśnień 

utożsamia  się  nie  tylko  zaniechanie  złożenia  wyjaśnień,  ale  także  złożenie  wyjaśnień 

lakonicznych,  czy  też  ogólnikowych.  Zamawiający  przytoczył  kilka  wyroków  KIO 

potwierdzających prawidłowość jego działania (wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia 12 

lutego 2019 r. KIO 135/19; z dnia 17 grudnia 2019 r. KIO 2449/19; z dnia 13 listopada 2019 r. 

KIO 2197/19; 

z dnia 8 października 2019 r. KIO 1834/19; z dnia 20 lutego 2019 r. KIO 191/19; 

z dnia 15 marca 2018 r. KIO 393/18).  

Ja

ko  rzetelne  wyjaśnienia  nie  mogły  być  uznane  ogólne  twierdzenia  dotyczące 

uzyskania dofinansowania do działalności gospodarczej, czy też korzystanie ze zwolnienia z 

VAT,  czy  też  planowane  świadczenia  usługi  na  terenie  całego  województwa  przy  pomocy 

„taniego”  w  eksploatacji  samochodu  i  przy  zaangażowaniu  tylko  jednej  osoby,  tj. 

jednoosobowego przedsiębiorcy składającego ofertę. Z tego samego powodu za dowód nie 

mogły  być  uznane  informacje  na  temat  dotychczasowego  doświadczenia  wykonawcy,  tj. 

złożone  dodatkowo  dokumenty  referencyjne.  Nie  sposób  bowiem  uznać  referencje  za 

dokument dowodzący, że zaoferowana cena nie posiada statusu rażąco niskiej chociażby z 

tego powodu, że dotyczą one zupełnie innego zamówienia. Cel dokumentu jakim są referencje 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  zupełnie  inny.  Na  marginesie 

powyższego Zamawiający zaznaczył, iż jako dowody rzetelnej kalkulacji ceny dołączono puste 

druk

i rachunków, bądź wypełnione druki rachunki, z których nie wynika nic ponad to, że zostały 

wystawione. 

Zamawiający podkreślił, że obowiązkiem Wykonawcy wezwanego w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. 

jest  złożenie  wyjaśnień  precyzyjnych,  należycie  umotywowanych,  rozpraszających 


wątpliwości Zamawiającego. W toku postępowania o udzielenie zamówienia ciężar wykazania 

Zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa na Wykonawcy i jego 

obciąża  także  ryzyko  niezachowania  wystarczającej  staranności  w  udzieleniu  wyjaśnień. 

Gdyby Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 marca 2020 r. udzielił wyczerpujących 

wyjaśnień, przedstawił kalkulację ceny uwzględniającą wszystkie elementy cenotwórcze, (w 

tym np. koszty pracy, dojazdu, amortyzację sprzętu, uwzględnienie podatku dochodowego, 

ZUS  czy  zużycia  materiałów  biurowych),  wykazał  przy  pomocy  dowodów  rzetelność 

przeprowadzonych obliczeń, to Zamawiający miałby jakiekolwiek szanse na pozytywną ocenę 

wyjaśnień.  Tymczasem  Odwołujący  zaniechał  zadośćuczynienia  wezwaniu  w  prawidłowy 

sposób  i  złożył  wyjaśnienia,  które  w  istocie  nie  rozwiały  wątpliwości  związanych  ze 

skalkulowanym  wynagrodzeniem.  Wykonawca  w  udzielanych  wyjaśnieniach  powinien 

udowodnić Zamawiającemu, że jego cena ofertowa jest realna, wiarygodna, tzn. że z tytułu 

realizacji  zamówienia  i  pozyskanego  za  nie  wynagrodzenia,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności  nie  będzie  ponosił  strat.  Odwołujący  nie  przedstawił  w  wyjaśnieniach,  ani 

szczegółowej  kalkulacji  kosztów  składających  się  na  cenę  ofertową,  ani  nie  przedstawił 

rzetelnej argumentacji dlaczego przyjęte przez niego ogólnikowe założenia uznać należałoby 

za prawidłowe. Takiej argumentacji brakuje zarówno w zakresie nieudowodnionego wpływu 

uzyskanej  pomocy  na 

założenie  działalności,  czy  też  wykorzystywaniu  nowoczesnego 

sprzętu.  Odwołujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  nie  oszacował  w  żaden  sposób 

czasochłonności,  a  tym  samym  realnych  kosztów  związanych  z  przemieszczaniem  się  po 

całym województwie. Powszechne są sytuacje, w których tego samego dnia konieczne jest 

przeprowadzenie  szacowań  w  lokalizacjach  znacznie  oddalonych  od  siebie,  a  w  okresach 

kumulacji  szacowań  szkód  (wczesną  wiosną  a  także  w  okresie  żniw,  wykopków  i  zbioru 

kukurydzy)  dochodzi  do  sytuacji,  w  których  konieczne  jest  przeprowadzenie  dużej  liczby 

szacowań w odległych lokalizacjach tego samego dnia. Przykładem mogą być tu szacowania 

szkód  przeprowadzone  na  rzecz  Zamawiającego  dokładnie  na  rok  przed  sporządzeniem 

niniejszego pisma w dniu 29 marca 2019 r. dwaj przedstawiciele podmiotu upoważnionego do 

szacowania szkód  w  imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  przeprowadzili 

szacowania szkód w miejscowościach: Szczecinek, Wolin, Łobez i Wałcz, pokonując przy tym 

łącznie odległość 516 km w ramach dojazdu do i z miejsca szacowania szkód. 

Dowód:  Kopie  protokołów  z  Szacowań  wykonanych  w  dniu  29  marca  2019  r. 

Zdecydowana  większość  argumentów  Odwołującego  sprowadza  się  do  próby  wykazania 

nieprawidłowego skalkulowania stawek przez inne podmioty. W ocenie Odwołującego błędna 

kalkulacja  dotyczy  n

p.  zawyżonych  szacunków  Zamawiającego,  czy  też  np.  zawyżonych 

szacunków  przez  biegłego  sądowego  „Wg  mnie  wyliczone  przez  biegłego  koszty  jednej 

czynność szacowania są zbyt wysokie i nie mają nic wspólnego z realiami i wg mnie przyjął 

on błędne założenia, a w szczególności liczył on wykonanie 1 czynności szacowanie gdzie 


najwięcej  kosztuje  dojazd  do  szkody,  łącząc  wykonanie  kilku  szkód  w  ciągu  jednego 

przejazdu  koszt  ten  drastycznie  spada,  nie  wiem  co  ma  tytuł  magistra  do  stawki  za 

szac

owanie  32,39  zł  za  godzinę,  gdyż  jest  to  ustawowa  najwyższa  stawka  jaką  może 

otrzymać biegły sądowy pracując na zlecenie sądu bez względu na to czy jest magistrem czy 

tez nie ma żadnego wykształcenia.” Tymczasem obowiązkiem Wykonawcy było wykazanie 

prawidłowego  skalkulowania  ceny  własnej  oferty,  a  nie  kwestionowanie  cen  innych 

uczestników  rynku. Odwołujący  nie wywiązał  się  ze swojego  obowiązku,  czym  w  praktyce 

pozbawił Zamawiającego wyboru co do decyzji o odrzuceniu oferty. 

Odnosząc się do sugestii Odwołującego, że fakt przesuniętego w czasie podpisania umowy 

na realizację usługi polegającej na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach 

rolnych  przez  dziki,  jelenie,  daniele,  sarny  i  łosie  na  obszarach  niewchodzących  w  skład 

obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta 

łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych będzie skutkował 

tym, że „kwota ok. 130 000.00 zł przypada na 8 miesięcy pracy to już założeń i przewidywań 

zamawiającego  wychodzi  minimum  do  wykonania  2  szacowania  dziennie  (143  szacowania 

wstępne  i  304  końcowe)  przez  co  są  obniżone  koszty  jednego  szacowania  i  kwota 

wynagrodzenia  przypadająca  na  1  miesiąc  pracy  wyniesie  ok.  15  000.00  zł  brutto”  (cytat  z 

odwołania do KIO z dnia 26.03.2020 r.), Zamawiający zauważył, co następuje:  

1) Wartość oferty – tu wskazana na 130 000,00 zł – nie jest równa rzeczywistej wartości usługi 

szacowania  szkód,  która  jest  zależna  od  liczby  zgłoszeń  szkód  skierowanych  do  Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa  Zachodniopomorskiego  oraz  liczby  zleconych  i 

przeprowadzonych  szacowań  szkód,  będących  konsekwencją  obsługi  wspomnianych 

zgłoszeń.  Nie  sposób  zatem  kalkulować  przychodów  z  tytułu  realizacji  usługi  poprzez 

podzielenie wartości oferty na liczbę miesięcy pozostającą do końca roku. 

Zadanie polegające na szacowaniu szkód realizowane jest przez cały rok (a nie jak twierdzi 

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  10.03.2020  r.  przez  8  m-cy),  jednak  jest  ono  powiązane  z 

dynamiką upraw roślin oraz behawiorem zwierzyny. W praktyce oznacza to, że dochodzi do 

kumulacji zgłoszeń szkód i szacowań szkód w okresie wczesnowiosennym do maja, w okresie 

żniw  –  od  lipca  do  sierpnia,  oraz  w  okresie  zbioru  kukurydzy  i  upraw  okopowych  –  od 

października do listopada, a także zasiewów ozimych – w grudniu. Co za tym idzie, założenie, 

że Odwołujący będzie w ramach realizacji zamówienia wykonywał na rzecz Zamawiającego 

średnio 2 szacowania dziennie może być prawdziwe, jednak mowa tu o wartości uśrednionej 

i prognozowanej. W praktyce często oznacza to np. konieczność wykonania przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego 20 szacowań szkód w czerwcu oraz 140 szacowań szkód w lipcu i 

sierpniu, co przełoży się na identyczną jak zakładana przez Odwołującego wartość średnią, 

ale jednocześnie wymusi przeprowadzanie większej liczby szacowań szkód w dużo krótszym 

okresie czasu. Podkreślił także, że ze względu na specyfikę produkcji rolnej zazwyczaj nie ma 


możliwości  odłożenia  szacowania  szkód  w  czasie  tak,  aby  móc  doprowadzić  do  kumulacji 

wielu  szacowań  w  jednym  miejscu  i  w  tym  samym  czasie.  Tym  samym  trudno  mówić  o 

możliwości obniżenia kosztów realizacji usługi w ten sposób, szczególnie jeśli miałaby ona być 

realizowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami umowy.  

Działanie  Odwołującego  w  zakresie  dotyczącym  wyjaśnienia  ceny  musiało  skutkować 

odrzuceniem oferty. Zgodnie z wyrokiem S

ądu Okręgowego w Warszawie z 9 kwietnia 2010 

r., IV Ca 1299/09, Wykonawca powinien wskazać i opisać obiektywne czynniki mające wpływ 

na wysokość zaoferowanej ceny, wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny 

zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co 

do  prawidłowego  jej  wyliczenia,  a  jednocześnie  nie  mogą  opierać  się  na  samych 

oświadczeniach  wykonawcy,  gdyż  art.  90  ust.  3  p.z.p.  stanowi  o  ”dowodach”  na  ich 

potwierdzenie. Złożenie przez skarżącego dodatkowych wyjaśnień i przedstawienie nowych 

argumentów (w celu wykazania prawidłowości wyliczenia wskazanej w ofercie ceny) dopiero 

na  rozprawie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  było  spóźnione  i  nie  mogło  być  wzięte  pod 

uwagę ani przez Izbę, ani tym bardziej przez Sąd. Definicja ”określonego terminu” na złożenie 

wyjaśnień  zamawiającemu  (art.  90  ust.  1  p.z.p.)  oznacza,  że  informacje  i  dowody 

przedstawione  przez  wykonawcę  muszą  być  znane  zamawiającemu  na  konkretnym  etapie 

postępowania przetargowego (celem umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego 

przyjęcia oferty lub jej odrzucenia), a nie w toku postępowania odwoławczego lub skargowego. 

Potwierdza  to  także  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  28  października  2016  r.  KIO 

„Mocą przepisu art. 90 ust. 3 p,z.p. o tym, czy wykonawca zaoferował rażąco niską 

cenę  przesądza  treść  wyjaśnień.  Zamawiający  nie  ma  uprawienia  do  dokonania  oceny  w 

oparciu o inne okolicz

ności niż te, wynikające ze złożonych wyjaśnień.” Zamawiający w tym 

miejscu  zaznaczył,  iż  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzane 

jest  na  podstawie  dokumentów  wymaganych  przez  Zamawiającego  i  złożonych  przez 

Wykonawców  w  ofercie  bądź  na  wezwanie.  W  związku  z  powyższym,  ocena  i  badanie 

dokonywane przez członków Komisji przetargowej następuje na podstawie ww. dokumentów. 

Odwołujący  bezpodstawnie zarzucił  Zamawiającemu,  nieprawidłowości  w  przeprowadzaniu 

samej  procedury  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Odnośnie 

niepoinformowania  Wykonawcy  o  możliwości  odwołania  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

Zamawiający  przypomniał,  że  zgodnie z  art. 36 ust.  1 pkt  17  ustawy  p.z.p.,  w  Specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  rozdziale  XXII  zamieszczone  zostały  opisy  dotyczące 

środków odwoławczych, w tym wymienione są czynności, na które przysługuje Wykonawcy 

odwołanie. Przepisy ustawy p.z.p. nie zobowiązują Zamawiającego do ciągłego informowania 

Wykonawców o możliwościach i uprawnieniach Wykonawców, w każdym kierowanym do nich 

piśmie.  Do  Wykonawców  należy  dokładne  zapoznanie  się  z  treścią  Specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kierowania na etapie ogłoszenia 


wszelkich pytań do treści w niej zawartych. 

Następnym twierdzeniem nie znajdującym potwierdzenia w dokumentacji postępowania jest 

to, 

że wyjaśnienia Wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny „nie budziły żadnych wątpliwości” 

Zamawiającego. Powyższy wniosek Odwołującego jest bezpodstawny, ponieważ nie została 

wysłana żadna informacja do Wykonawców odnośnie oceny ww. wyjaśnień, a efekt dokonanej 

oceny  jest  uwidoczniony  w  zawiadomieniu  o  wynikach  postępowania.  Każda  czynność 

przeprowadzana  przez  członków  Komisji  przetargowej  podlega  ocenie  dokonywanej  przez 

Kierownika  Zamawiającego.  Komisja  przetargowa  jest  zespołem  pomocniczym  i  nie  ma 

możliwości samodzielnie podejmować decyzji. W związku z powyższym, Wykonawca został 

poinformowany  o  odrzuceniu  oferty  zgodnie  z  art.  92  ustawy  p.z.p.  wraz  z  informacją  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Niezrozumiałym  dla  Odwołującego  terminem  jest,  jak  podano  w  odwołaniu,  procedura 

przedłużenia terminu związania ofertą. Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 85 

ust.  2  ustawy  p.z.p. miał  możliwość skierowania wniosku  o przedłużenie  terminu  związania 

ofertą, z której skorzystał. Mając na uwadze, że termin ten w postępowaniu dobiegał końca, a 

zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej dotyczące dokonanej oceny i badania ofert oraz 

rozstrzygnięcia  postępowania  musiało  zostać  dokonane  na  posiedzeniu  Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego w wyznaczonym terminie, Zamawiający zdecydował się 

na skierowanie wniosku o przedłużenie terminu związania ofertą do Wykonawców. W takim 

postępowaniu nie można dopatrzyć się uchybień. Zamawiający postąpił zgodnie z art. 85 ust. 

2, który wskazuje, że z ww. wnioskiem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców  co 

najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Dbając o ciągłość i prawidłowość 

postępowania  oraz  mając  na  uwadze  opisane  powyżej  procedury  urzędowe,  Zamawiający 

zwrócił się do Wykonawców wcześniej zachowując termin przewidziany w przepisie. 

Podsumowując,  Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  zarzucając  Zamawiającemu 

nieprawidłowości  w  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  przepisów  ustawy  p.z.p.  nie 

przedstawił w tym zakresie dowodów.  

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. 

Zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. nie znajduje potwierdzenia w 

dokumentacji  przepr

owadzonego  postępowania,  ponieważ  Zamawiający  nie  zastosował 

przedmiotowego przepisu w stosunku do żadnego z wykonawców. W tych okolicznościach 

podnoszenie  w  treści  odwołania  zarzutu  naruszenia  ww.  przepisu  należy  uznać  za 

niewłaściwe. Analogicznie należy odnieść się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. 

Zgodnie  z  przywołanym  przepisem  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  przygotowanie  i 

przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Całość  prowadzonej  procedury  została  przeprowadzona 


zgodnie  z  powyższą  zasadą.  Wszyscy  uczestnicy  postępowania  mieli  zapewniony  równy 

dostęp do informacji związanych z postępowaniem, żaden z wykonawców nie był traktowany 

w  sposób  uprzywilejowany,  ani  żaden  nie  był  w  jakikolwiek  sposób  dyskryminowany. 

Odwołujący  nie  przywołał  na  potwierdzenie  powyższych  zarzutów  żadnych  argumentów 

znajdujących odzwierciedlenie w dokumentacji postępowania. 

Z powyższych przyczyn odwołanie winno ulec oddaleniu w całości jako bezzasadne. 

Załączniki: wezwanie do złożenia wyjaśnień z 5 marca 2020 r., wyjaśnienia z 10 marca 

2020  r.,  wezwanie  do  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą,  kopie 

protokołów szacowań wykonanych 29 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego - Ośrodek Rzeczoznawców SITR K. 

K. 

z  siedzibą  w  Szczecinie  –  Izba  uznała,  że  na  skutek  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego po upływie terminu określonego w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp (3 

dni  od  otrzymania  od  Zamawiającego  kopii  odwołania),  Wykonawca  ten  nie  stał  się 

uczestn

ikiem postępowania odwoławczego. 

Po rozpoznaniu odwołania na rozprawie Izba uznała, że Odwołujący jest legitymowany 

do wniesienia odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy  Pzp. Jest jednym z 

dwóch wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z niższą ceną 

oferty. 

Izba ustaliła 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty:  

Odwołujący z ceną oferty 129 160,60 zł, w tym -cena średnia arytmetyczna oględziny szkody 

235,08  zł  przy  prognozowanej  liczbie  szacowań  wstępnych  143,  wyniosła  33 616,44  zł;  

średnia arytmetyczna szacowania ostatecznego szkody 314,29 zł przy prognozowanej liczbie 

szacowań ostatecznych 304, wyniosła 95 544,16 zł. 

W złącznikach 1a i 1b do oferty: Rozbicia Cenowe Oferty – szacowania wstępne, szacowania 

ostateczne, 

Odwołujący wycenił 36 pozycji i 32 pozycje na 0,00 zł.  

Cena wybranej oferty wyniosła 218 167,91 zł.  

Wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o należny podatek 

od towarów i usług wyniosła 220 000 zł. 

Cena oferty Odwołującego jest niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług o 41,29% i od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 


ofert (2) o 25,63%.  

Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp (pismo z 5 marca 

2020 r.), wskazując jak niżej: 

Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy (…), Zamawiający (…), zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny  zamówienia,  w 

szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być  niższa od minimalnego wynagrodzenia  za pracę, albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  n

a  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 

ze zm.); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczaniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Oferowana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia wynosi 129 160,60 zł, natomiast 

poszczególne  składowe  ceny  podane  w  rozbiciach  cenowych  dołączonych  do  oferty  budzą 

wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności pozycie wycenione na poziomie 

00 zł. 

Należy zauważyć, że przeprowadzenie szacowanie szkody łowieckiej zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  Zamawiającego  obejmuje  szereg  czynności  wymienionych  poniżej 

czynności: 

Przyjęcie  zgłoszenia,  wykonanie  analizy  rynkowej,  uzgodnienie  terminu  i  pisemne 

powiadomienie poszkodowanego (zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z  dnia  16  kwietnia  2019  r. 

w  sprawie  szczegółowych  warunków  szacowania  szkód  w 

uprawach i  płodach rolnych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  776),  przygotowanie map  działek wg 

ewidencji  gruntu  i  budynków,  na  których  została  wyrządzona  szkoda,  niezbędne  do 

wykonania szkicu uszkodzonej uprawy (zgodnie ze wzorem protokołu w przypadku szkody 

łowieckiej,  za  którą  odpowiada  Skarb  Państwa,  stanowiącego  załącznik  do  ww. 

rozporządzenia). 

2. Dojazd na miejsce wystąpienia szkody. 

3. Praca w terenie i sporządzenie protokołu. 


4. Sporządzenie rozliczenia – rachunku lub faktury VAT. 

5.  Dostarczenie  dokumentacji  (protokołu  oraz  rachunku/faktury  VAT)  do  siedziby  Urzędu 

(z

amawiającego).  

Zamawiający  ocenia,  iż  realny  koszt  przeprowadzenia  ww.  czynności  oscyluje  w  granicach 

400  zł  brutto.  Podstawą  do  przyjęcia  takiej  kalkulacji  jest  pozostająca  w  dyspozycji 

Zamawiającego, sporządzona przez biegłego sądowego w 2019 r. dokumentacja szacowania 

szkody,  zrealizowana  w  cenie  364,

40  zł  brutto  (w  tym  wynagrodzenie  biegłego  z  tytułem 

magistra za godzinę pracy wynosiło 32,39 zł x 6 godzin pracy + VAT + koszty dojazdu 125,37 

zł). 

Tymczasem  w  złożonej  przez  Pana  ofercie  koszt  szacowania,  wynikający  ze  średniej 

arytmetycznej  w  zł  brutto,  wyniósł  -  po  korekcie  omyłki  rachunkowej  –  235,08  zł  brutto  za 

szacowanie  wstępne  i  314,29  zł  brutto  za  szacowanie  ostateczne.  Uśredniony  koszt  1 

sz

acowania ogółem wyniósł 274,68 zł brutto. 

Mając powyższe na uwadze wątpliwości budzi fakt skalkulowania kosztów szacowania średnio 

na poziomie 274,68 zł za jedno szacowanie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w cenie tej 

zawarte jest nie tylko przeprowa

dzenie szacowania szkody i sporządzenie protokołu, ale także 

koszty  dojazdu  oraz  przeprowadzenia  pozostałych  czynności,  związanych  z  uzgodnieniem 

terminu szacowania, rozliczeniem usługi oraz przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu. 

Tym  bardziej,  że  niektóre  ceny  jednostkowe  za  szacowanie  wstępne  bądź  ostateczne 

wykazane w załączniku nr 1b do SIWZ

o

szacowane zostały na poziomie 0,00 zł.  

Ponadto powyższy uśredniony koszt jednego szacowania ogółem w kwocie 274,68 zł brutto 

odbiega  również  znacznie  od  informacji  zawartych  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ,  w  których 

oświadczył Pan, że w latach 2017-2019 wykonał ok. 1060 szacowań i protokołów na wartość 

ok. 1.570.000 zł, czyli średnio w cenie 1.484,13 zł za jedno szacowanie/protokół (przy czym 

najniższa  kwota  wynosi  500  zł,  a  najwyższa  6.000  zł  za  jedno  szacowanie).  

Podkreślenia  wymaga  również  fakt,  że  w  ofercie  złożonej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 

poniżej  221.000  euro  pn.  „Świadczenie  usług  polegających  na  szacowaniu  szkód 

wyrządzonych  w  uprawach  i  płodach  rolnych  przez  dziki,  jelenie,  daniele,  sarny  i  łosie  na 

obszarach  niewchodzących  w  skład  obwodów  łowieckich  oraz  szkód  wyrządzonych  w 

uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach 

Obwodów łowieckich polnych w 2019 r. wycenił Pan usługę przeprowadzenia szacowania na 

kwotę  615,63  zł  brutto  za  szacowanie  wstępne  i  655,88  zł  brutto  za  szacowanie  końcowe. 

Uśredniony koszt jednego szacowania wynosił 635,76 zł brutto. 

Oznacza  to,  że  w  ofercie  złożonej  w  2020  r,  uśredniona  cena  za  wykonanie  jednego 

szacowania  szkody  jest  niższa  od  oferowanej  przez  Pana  w  ofercie  złożonej  w  2019  t. 

uśrednionej ceny za wykonanie jednego szacowania szkody o 57%. 


Zama

wiający wnosi zatem o wyjaśnienie jakie elementy oferty (bądź inne czynniki) brane były 

przez  Pana  pod  uwagę  przy  ustalaniu  ceny,  w  wyniku  czego  wysokość  tej  ceny  została 

zaoferowana  na  takim  poziomie.  Ponadto  Zamawiający  wzywa  w  szczególności  do 

wyjaśnienia oszacowania poszczególnych pozycji określonych w Rozbiciach Cenowych Oferty 

stanowiących załącznik nr 1a i 1b do oferty, na poziomie 0,00 zł.  

Zamawiający  wzywa  do  przedstawienia  wyczerpującej  szczegółowej  informacji  na  temat 

sposobu uwzględnienia elementów, o których mowa powyżej, a także w innych obszarach), 

k

tóre  Wykonawca  uważa  za  istotne,  mając  na  uwadze  m.in.  zaangażowanie  osobowe, 

rzeczowe,  sprzętowe  i  finansowe,  a  mających  wpływ  na  wartość  oferty  Wykonawcy. 

Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia muszą być merytoryczne a Wykonawca musi 

dostarczyć  wystarczający  materiał  niezbędny  do  oceny  zaoferowanej  ceny.  Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

Stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który 

nie  udzieli  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdzi,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia. 

Odwołujący złożył wyjaśnienia (pismo z 10.03.2020 r.) następującej treści: 

Oferta 

którą  złożyłem,  dotyczącą  szacowania  szkód  łowieckich  na  rzecz  Urzędu 

Marszałkowskiego wg mnie kwota jaką zaproponowałem nie jest wcale niska, kwota na jaką 

złożyłem  ofertę  jest  dla  mnie  satysfakcjonująca,  pozwalająca  zapewnić  mojej  firmie  byt  i 

opłacalność w funkcjonowaniu firmy, a także ponadprzeciętny zysk. 

Począwszy  od  ogółu,  jestem  w  przeciwieństwie  do  konkurencji  która  startowała  w  tym 

przetargu  tj.  Ośrodek  Rzeczoznawców  SITR  K.  K.  ul.  Dworcowa  2  70-206  Szczecin,  dużo 

bardziej  konkurencyjny  ze  względu  iż  jestem  firmą  jednoosobową,  nikogo  nie  zatrudniam  i 

przez nikogo nie jestem zatrudniany, gdz

ie w przeciwieństwie do Pani K. zatrudnia ona dwóch 

rzeczoznawców  i  musi  ich  utrzymać.  Zaoferowana  przeze  mnie  cena  ok.  130  000.00  zł  w 

ofercie przypada tylko na mnie jednego, w przypadku Pani K. 

zaproponowana przez nią kwota 

ok. 218 000.00 zł powinna być podzielona na 3 osoby i wtedy na 1 osobę przypada tylko ok. 

73  000.00  zł.  Ja nie posiadam  we  własnej firmie  żadnych  podwykonawców,  tylko wszelkie 

zlecenia wykonuję sam osobiście przez  co koszty  moje  są  dużo niższe.  Ponadto licząc  że 

minęło już 2,5 miesiąca, w miesiącu listopadzie i grudniu jest praktycznie brak szacowań to 

kwota  ok.  130  000.00  zł  przypada  na  8  miesięcy  pracy,  to  już  z  założeń  i  przewidywań 

zamawiającego wychodzi minimum do wykonania 2 szacowania dziennie (143 szacowania 

wstępne  i  304  końcowe)  przez  co  są  obniżone  koszty  jednego  szacowania  i  kwota 

wynagrodze

nia  przypadająca  na  1  miesiąc  pracy  wyniesie  ok.  15  000.00  zł  brutto  co  jest 

wynagrodzeniem średniomiesięcznym ponadprzeciętnym i uważam że w tym przypadku nie 

może być mowy o rażąco niskiej cenie. Na założenie firmy skorzystałem w części z pomocy 


środków z Unii Europejskiej w ramach programów PROW 2014-2020 w kwocie 100 000.00 zł. 

Za kwotę tą zakupiłem nowoczesny sprzęt do prowadzenia działalności z zakresu szacowania 

szkód łowieckich, w znacznym stopniu skracajacym i umożliwiającym szybsze i dokładniejsze 

wykonywanie zleceń w tym zakresie, a także obniżającym koszty wykonywania tych zadań i 

zobowiązałem się w zamian do utrzymania firmy i prowadzenia tej działalności przez minimum 

5  lat.  Oszczędności  w  wykonaniu  działań  polegają  gównie  na  doświadczeniu  i  wiedzy 

merytorycznej z zakresu szacowania szkód łowieckich, przede wszystkim na tym iż w ciągu 

dnia dokonuje się wielu szacowań, nie jednego przez co w  znacznym stopniu obniżają się 

koszty dojazdu do upraw co jest największym kosztem w kosztorysie kwoty szacowania jednej 

uprawy. 

Przy  opracowywaniu  oferty  i  analizie  kosztów  i  zysków  oparłem  się  przede  wszystkim  na 

wieloletniej znajomości rynku szacowania szkód, wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez lata 

w tej dziedzinie, rachu

nku prawdopodobieństwa i analizie produkcji roślinnej w województwie, 

a także na wykonywanych od lat szacowaniach w poszczególnych rodzajach upraw, a także 

na bardzo niskim procencie ryzyka, które jest wliczone w każdą działalność i funkcjonowanie 

każdej firmy. 

Budzące wątpliwości zamawiającego pozycje 0.00 zł w rozbiciach cenowych dołączonych do 

oferty po części są bezzasadne i świadczące o nieznajomości tematu dla przykładu podam iż 

np. zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie i RMŚ nie robi się szacowań wstępnych na użytkach 

zielonych, w sadach, aby wygrać przetarg należy podać niższą cenę za usługi aby ten przetarg 

wygrać  zwłaszcza  gdzie  przy  wyborze  oferty  zamawiający  pod  uwagę  bierze  głównie  cenę 

(60%),  gdyż  nauczony  poprzednim  rokiem  gdzie  przegrałem  przetarg  ze  względu  na  zbyt 

wysoką cenę usług, gdzie konkurencja jeszcze bardziej zaniżyła swoje ceny w roku ubiegłym, 

musiałem  podjąć  ryzyko  i  wyeliminować  na  podstawie  doświadczenia  uprawy  których  nie 

będzie do szacowania lub trafią się sporadycznie i będę je wykonywał za 0.00 zł. Np. szacując 

szkody  od  ponad  20  lat  nie  szacowałem  nigdy  upraw  ziemniaków  powyżej  2  ha,  opinię  z 

szacowania sporządza się sporadycznie 1-2 razy do roku, nie widziałem ogródka działkowego 

pow. 2.00 ha itp. Na tym polega również ryzyko firmy iż niektóre rzeczy należy przewidzieć i 

zaryzykować składając ofertę. 

Z  czynności  związanych  z  szacowaniem  największym  kosztem  jest  niewątpliwie  dojazd  do 

upraw. Łącząc szacowanie kilku upraw dziennie koszt dojazdu bardzo znacznie spada i rozbija 

się  na  dużo  mniejsze  składowe  do  jednego  szacowania,  aniżeli  wyliczył  to  biegły 

przeprowadzając i wyliczając realny koszt przeprowadzenia jednego szacowania. Wyliczył on 

bowiem koszt jednego szacowania w jednym dniu i dojazd do niego co znacznie powiększa 

koszt jednej czynności. Ponadto nie wiadomo jaki środek transportu przyjął biegły wyliczając 

koszt  jednego  szacowania.  Ja  posiadam  samochód  który  w  utrzymaniu  jest  bardzo  tani  i 

ekonomiczny. 


Koszty powiadomień, uzgodnień terminów szacowań, wykonanie analizy rynkowej są dla mojej 

firmy  praktycznie  bez  kosztowe  w  dobie  obecnego  rozwoju  komunikatorów,  poczty 

elektronicznej możliwości powiadomień o szacowaniu zgodnie z RMŚ np. smsem. Koszty te 

są  w  abonamencie  gdzie  mam  darmowe  minuty,  smsy  itd.  Odnośnie  faktur  Vat  to  obecnie 

jestem nie na VAT a na ryczałcie 8.5% co również znacznie obniża koszty mojej działalności. 

Obniżając  pozostałe  koszty  dysponuję  sprzętem  nowej  generacji  znacznie  ułatwiającym  i 

przyspieszającym wykonanie działań w terenie zgodnie z nową Ustawą i RMS, dostarczenia 

dokumentacji do siedziby zamawiającego również nie pociąga za sobą zbyt wielkich kosztów. 

Wg mnie wyliczone przez biegłego koszty jednej czynność szacowania są zbyt wysokie i nie 

mają nic wspólnego z realiami i wg mnie przyjął on błędne założenia, a w szczególności liczył 

on  wykonanie  i 

czynności  szacowanie  gdzie  najwięcej  kosztuje  dojazd  do  szkody,  łącząc 

wykonanie kilku szkód w ciągu jednego przejazdu koszt ten drastycznie spada, nie wiem co 

ma  tytuł  magistra  do  stawki  za  szacowanie  32.39  zł  za  godzinę,  gdyż  jest  to  ustawowa 

najwyższa stawka jaką może otrzymać biegły sądowy pracując na zlecenie sądu bez względu 

na to czy jest magistrem czy też nie ma żadnego wykształcenia. Wg moich wyliczeń podane 

stawki przeze mnie są realne i pozwalają na dobre funkcjonowanie mojej firmy i należyte jej 

utrzymanie i zarobek na ponadprzeciętnym poziomie.  

Jeżeli chodzi o podane przeze mnie dane w załączniku nr 6 do SIWZ, to podałem je błędnie 

interpretując zawarte w nim zapytanie jak również błędnie je zrozumiały osoby udzielające mi 

rekomendacji, gdyż za wartość protokołu uznałem wraz z tymi osobami kwoty wyszacowanych 

upraw, 

które  znajdowały  się  na  tych  protokołach,  a  nie  kwoty  za  jakie  były  wykonane  te 

protokoły  i  szacowania  przez  co  zamawiający  błędnie  wyliczył  sobie  średnią  cenę  jednego 

szacowania. 

Rekomendacje  przedstawiłem  tylko  z  kilku  podmiotów  z  którymi  współpracuję,  szacowań 

wykonywałem  znacznie  więcej  na  co  posiadam  więcej  dowodów,  ale  z  tych  które 

przedstawiłem średnie kwoty szacowań są znacznie niższe i przedstawiają się następująco: 

1. Dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Myśliborzu którego jestem członkiem i w którym wykonuję 

wszystkie  szacowania,  mediacje  i  opinie,  robię  to  za  darmo,  otrzymuję  jedynie  zwrot 

kosztów dojazdu w ramach delegacji 

2. Go

spodarstwa rolne Panów K. - wykonuję te czynności za darmo po koleżeńsku 

Koło  „Artemida”  Golin  -  wystawiam  rachunki  za  jedno  szacowanie  w  wysokości  średnio 

między 200-300 zł za szacowanie 

Spółki „Radeko”, „Ekorol”, „EkoroI-Plus”, „Pffeifer&Wspólnik” - otrzymuję wynagrodzenie w 

wysokość 25% kwoty znajdującej się na protokole bez względu na ilość szacowań 

5.  Dla  Gospodarstw  Pani  J.  i  Pana  P. 

wykonuję  szacowania  w  ramach  współpracy,  gdzie 

zbieram materiały do pracy doktorskiej w  zamian za szacowania mogę wyniki szacowań 


upubliczniać  w  pracy  doktorskiej  i  różnego  rodzaju  publikacjach,  za  te  szacowania  nie 

pobieram wynagrodzenia. 

Szacuję  jeszcze  szkody  dla  wielu  innych  podmiotów  z  których  nie  zamieszczałem 

rekomendacji  gdyż  było  konieczne  wykazanie  wykonania  w  3  ostatnich  latach  tylko  200 

szacowań,  gdzie  w  każdej  chwili  mogę  dowieść  i  okazać  minimum  200  kopii  protokołów  z 

ostatnich trzech lat. 

Wykonywałem jaszcze w tych ostatnich latach opinie sądowe, zabezpieczenia dowodowe jako 

biegły sądowy, szacowałem szkody dla kół łowieckich „Diana” Myślibórz, „Bór” Słubice, „Orzeł” 

Szczecin  i  wielu 

gospodarstw  rolnych  indywidualnych,  a  także  uczestniczyłem  w 

szacowaniach  z  ramienia  Zachodniopomorskiej  Izby  Rolniczej  od  2013  r. 

na terenie całego 

województwa. 

Średnia  cena  usługi  w  mojej  firmie  jest  dużo  niższa  aniżeli  wyliczona  przez  biegłego,  a 

zwłaszcza  przez  zamawiającego  wobec  podania  błędnie  przeze  mnie  wartości  protokołu, 

gdzie  za jego wartość przyjąłem wartość wyszacowanych szkód  z protokołu, a nie cenę za 

jaką został wykonany protokół. 

Cena jaką podałem w ofercie zeszłorocznej była wyższa tylko cena jednostkowa, cena całego 

pakietu była niższa, a wiąże się to z tym iż było planowane do szacowania dużo mniej upraw 

(w tym roku ok. 450

), przez co do zarobienia są podobne pieniądze przy dużo niższej cenie za 

poszczególna usługę. Ponadto, aby być konkurencyjnym i wygrać przetarg, zmuszony jestem 

obniżyć cenę usług chcąc by została wybrana moja oferta gdzie zamawiający bierze w 60% 

cenę usługi. Przez to że dałem w zeszłym roku cenę wyższą, moja oferta została odrzucona, 

w związku z tym w bieżącym roku ją obniżyłem jeśli chodzi o ceny jednostkowe, ale wartość 

całej oferty jest wyższa niż w zeszłym roku. 

Uważam,  że  podane  przeze  mnie  wartości  usług  przedstawionej  przeze  mnie  oferty  nie 

stanowią w żadnym razie rażąco niskiej ceny, dla przykładu załączam kopie wystawionych dla 

kół rachunków z zeszłego roku gdzie kwoty szacowań średnio odpowiadają średniej kwocie 

jaką  zamieściłem  w  ofercie.  Załączam  również  zaświadczenie  do  reprezentowania  ZR 

podczas szacowań, za które nie pobieram żadnych wynagrodzeń. 

Za

mawiający  w  wyniku  oceny  wyjaśnień  Odwołującego,  odrzucił  ofertę  (pismo  z 

24.03.2020 r.) na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp uznając, że 

zawiera rażąco niską cenę, a wyjaśnienia Wykonawcy nie potwierdziły, że cena nie jest rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

W u

zasadnieniu pisma wskazał:  

Wykonawca  złożył  ofertę  na  kwotę  125  211  zł,  po  poprawieniu  przez  Zamawiającego 

oczywistej omyłki rachunkowej cena oferty wynosi 129 160,60 zł. Wykonawca w załączniku 


nr 1 a i 1 b wycenił poszczególne pozycje na poziomie 0,00 zł. 

Znaczna rozbieżność pomiędzy cenami konkurujących wykonawców, a także pomiędzy ceną 

przedmiotowej  oferty  i  zakładanym  budżetem  zamówienia  wzbudziły  wątpliwości 

Zamawiającego,  co  do  skalkulowania  oferty  na  poziomie  umożliwiającym  realizację 

zamówienia i pokrywającym realne koszty wytworzenia usług. W tych okolicznościach w dniu 

5 marca 2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy 

PZP,  o  wyjaśnienie  rażąco  niskiej  ceny.  Na  prawidłowość  takiego  postępowania  wskazuje 

m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sygn. akt KIO 579/18 (LEX 

nr  2515228),  opisany  w  opracowaniu  „Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz,  wyd.  IV” 

Nowicki  Józef  Edmund,  Kołecki  Mikołaj,  gdzie  czytamy  m.in.:  „Art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

stanowi  generalną  zasadę,  wskazującą  na  podstawę  wystąpienia  przez  Zamawiającego  do 

konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień, odnoszących się do podejrzenia 

wystąpienia  w  jego  ofercie  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu.  Jego  treść  zobowiązuje 

Zamawiaj

ącego  do  zwrócenia  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  wyjaśnień  oraz  złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne 

części składowe, w opinii Zamawiającego, wydalą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  jego  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów.  Wobec  powyższego,  obowiązek  żądania  wyjaśnień  jest  w  pełni  zależny  od 

Zamawiającego i występuje w przypadku, gdy Zamawiający, oceniając oferty wykonawców, 

poweźmie wątpliwości co do całej ceny lub kosztu oferty, lub ich istotnych części składowych.”  

Do dnia 11 marca 2020 r. do godz. 15.30 wpłynęła odpowiedź ww. Wykonawcy. 

Pan  N.  S. 

w  swoim  piśmie  nie  przedstawił  żadnych  kalkulacji  bądź  zestawień  kosztów 

mających wpływ na cenę zaoferowaną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca nie wykazał 

jakie  składniki  cenotwórcze,  które  mają  istotne  znaczenia  dla  skalkulowania  ceny  na 

wskazanym  w  ofercie  poziomie,  były  brane  pod  uwagę.  Wykonawca  skupił  się  na 

porównywaniu  swoich  doświadczeń  i  wieloletniej  działalności  na  rynku  z  Wykonawcą 

konkurencyjnym.  Wykonawca  odnosił  swoje  wyjaśnienia  do  przywołanej  w  wezwaniu 

przykładowej ceny za świadczenia podobnej usługi przez biegłego sądowego skupiając się na 

kwestionowaniu jej prawidłowości, a także próbując wykazać, iż koszty biegłego sądowego są 

znacznie  wyższe  niż  wkalkulowane  w  ceny  wyjaśnianej  oferty.  Argumentacja  Wykonawcy 

odnosiła się także do próby wykazania po stronie Zamawiającego nieznajomości przepisów 

prawa  dotyczących  szkód  łowieckich  oraz  okresów  i  miejsc,  w  których  dokonuje  się  tego 

rodzaju czynności. 

Zamawiający  pragnie  zauważyć,  iż  dokonując  szacowania  wartości  zamówienia  brał  pod 

uwagę, że w poprzednich latach zazwyczaj przeprowadzał szacowania szkód w miesiącach 

od marca do grudnia. Ponadto przepisy ustawy 

Prawo łowieckie nie wskazują na to, iż oględzin 


nie  dokonuje  się  w  sadach  ani  innych  uprawach  niż  użytki  zielone,  co  kwestionował 

Wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach.  Oględzin  nie  przeprowadza  się  w  przypadku  szkód 

wyrządzonych  w  płodach  rolnych  oraz  łąkach  i  pastwiskach,  natomiast  odstąpienie  od 

przeprowadzenia oględzin w przypadku pozostałych upraw rolnych ma miejsce, gdy szkoda 

powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie (art. 46 ust. 7 

ustawy Prawo łowieckie).  

Oceniając  złożone  wyjaśnienia,  Zamawiający  brał  pod  uwagę  realność  i  możliwość 

realizowania czynności związanych z szacowaniem szkód przez jedną osobę w tym samym 

czasie, w odległych od siebie miejscach na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zamawiający podkreśla, iż konieczność oględzin na miejscu wystąpienia szkody w oddalonych 

od  siebie  rejonach  województwa  jest  normą,  a  w  konsekwencji  jednego  dnia  wykonawca 

musiałby przebyć znaczną odległość, co wpływa na koszty dotarcia do oddalonych od siebie 

miejsc,  a  tym 

samym  przeczy  teorii  obniżenia  kosztów  z  uwagi  na  obsłużenie  jednym 

pojazdem  kilku  szkód  w  tym  samym  dniu.  Wykonawca w  swoim  piśmie nie  wykazał  w  jaki 

sposób  chce  wykonać  poszczególne  zlecenia  szacowania  szkód  w  odległych  miejscach  w 

samym czasie, ani nie 

wymienił „sprzętu nowej generacji”, który posiada. 

Zadaniem Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż podejrzenie dotyczące rażąco 

niskiej  ceny  było  nieuzasadnione.  Wyjaśnienia  nie  mogą  mieć  charakteru  ogólnego  bądź 

polegać  na  polemice  prowadzonej  z  Zamawiającym  i  udowadnianiu  braku  wiedzy  w 

przedmiocie  zamówienia  czy  znajomości  przepisów.  Rzetelne  wyjaśnienia  kalkulacji 

wynagrodzenia nie mogą też sprowadzać się do oceny kalkulacji wynagrodzenia dokonanej 

przez konkurencję ubiegającą się o to samo zamówienie. 

Zamawiający musi  mieć  możliwość  zweryfikowania  składników  cenotwórczych,  które  miały 

wpływ przy kalkulowaniu ceny złożonej oferty i jednoznacznie stwierdzić, że badana cena nie 

jest  rażąco  niska.  Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby Odwoławczej  z  dnia  23 maja 2019 r. 

sygn

.  akt  KIO  815/19  „…wskazywano  w  orzecznictwie,  że  dla  zakwalifikowania  oferty  do 

dalszego  postępowania  nie  jest  wystarczające  złożenie  jakichkolwiek  wyjaśnień,  lecz 

wyjaśnień  odpowiednio  umotywowanych,  przekonujących,  że  zaproponowana  oferta  nie 

zawiera rażąco niskiej ceny...” Krajowa Izba Odwoławcza w tym samym wyroku stwierdza, iż 

„...Jeśli lektura wyjaśnień pozostawia istotne wątpliwości co do tego, że wykonanie przedmiotu 

zamówienia  za  cenę  wskazaną  w  ofercie  test  możliwe,  zamawiający  jest  zobowiązany  do 

odrzucenia  oferty..

.”  W  kolejnym  wyroku  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  17 

stycznia  2020  r.  s

ygn.  akt  5/20  stwierdza,  iż  „celem  postępowania  wyjaśniającego  jest 

ustalenie  faktów  potwierdzających,  że  zaoferowana  przez  wykonawcę  cena  jest  realna, 

wiarygodna  i  zapewni  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Procedura 

wyjaśniająca  musi  zmierzać  do  jednoznacznego  wyjaśnienia  sposobu  skalkulowania  ceny 

oferty, 

a  wyjaśnienia  wykonawcy  powinny  zawierać  informacje,  przekładające  się  na 


wymierne wartości ekonomiczne poparte adekwatnymi i wiarygodnymi dowodami.” 

Ponadto, Wykonawca do przedmiotowych wyjaśnień dołączył kopie rachunków wystawionych 

na koła łowieckie, w trzy niewypełnione druki rachunków oraz rachunki wystawione na kwoty, 

z  których  wynika,  iż  cena  za  jedno  szacowanie  szkód  wyniosła  średnio około  1  460,00  zł. 

Oznacza  to,  iż  cena  podana  w  ofercie  różni  się  znacząco  od  rzeczywistych  cen  usług 

świadczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający przypomina, iż przy braku legalnej definicji „rażąco niskiej ceny” orzecznictwo 

sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej wypracowało opisowe rozumienie tego 

pojęcia: 

W  wyroku  Izby  z  28  marca  2013  r.  (sygn.  akt  KIO  592/13)  zauważono,  że  o  cenie  rażąco 

niskie

j  można  mówić  wówczas,  gdy  oczywiste  jest,  że  przy  zachowaniu  reguł  rynkowych 

wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Ponadto w wyroku z 4 

sierpnia  2011  r.  (sygn.  akt  KIO  1562/11)  wskazano,  że  cena  rażąco  niska  w  stosunku  do 

przedmio

tu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a rzeczona różnica nie 

będzie uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi danemu wykonawcy, bez strat i 

finansowania  wykonania  zamówienia  z  innych  źródeł  niż  wynagrodzenie  umowne, 

zamówienie  to  wykonać.  W  podsumowaniu  stwierdzono,  że  cena  rażąco  niska  jest  ceną 

nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany. przedmiot 

zamówienia,  zakładającą  wykonanie  zamówienia  poniżej  jego  rzeczywistych  kosztów  i  w 

takim  sensie  nie  j

est  ceną  rynkową.  (...)  Podobnie  według  powszechnie  przywoływanej  w 

doktr

ynie  i  orzecznictwie  definicji  zawartej  w  uzasadnieniu  wyroku  Sądu  Okręgowego  w 

Katowicach z 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt XIX Ga 3/07) o cenie rażąco niskiej można mówić 

wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez 

wykonawcę  byłoby  dla  niego  nieopłacalne.”  (wyrok  z  dnia  23  maja  2019  r.  sygn.  akt  KIO 

Na  rozprawie  Odwołujący  złożył  dokumenty  wnosząc  o  zaliczenie  ich  w  poczet 

dowodów w sprawie, nie przekazując odpisów Zamawiającemu (brak odpisów), z możliwością 

wglądu do oryginałów.  

Złożone dokumenty:  

przykłady - 8 rachunków wskazujących kwoty, za jakie Odwołujący wykonywał szacowania 

w 2019 r., w pierwszym 

przykładowo 5 upraw za 1 000 zł – cena jednostkowa 200 zł (nie 

poświadczone za zgodność z oryginałem); 

2)  Ewidencja 

szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań: 

sezon 2019/20 - 6 stron, sezon 2020/21 - 2  strony, sezon 2018/19 - 7 stron, sezon 2016/17 

6 stron; wszystkie wystawione przez Koło Łowieckie „DZIK” Myślibórz; 


Wezwanie do złożenia wyjaśnień, złożone wyjaśnienia oraz pisma kierowane do Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego z 26.03.2020 r., 01.04.2020 r., 07.04.2020 r.;     

plik  pozostałych  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  oraz  uprawnienia 

Odwołującego. 

Dodatkowo  Odwołujący  złożył  kserokopię  pisma  Zarządu  Województwa 

Zachodniopomorskiego z 23 kwietnia 2020 r. 

– odpowiedź na pisma Odwołującego z 1 i 7 

kwietnia 2020 r. 

Izba zaliczyła w poczet dowodów dokumenty związane z prowadzeniem postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  które  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 i 1992) stanowią akta sprawy odwoławczej (§ 8 ust. 1. 

Odwołanie  wraz  z  załącznikami  oraz  kopia  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także 

inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma  przekazywane  przez  Izbę  w  związku  z 

wniesionym 

odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.) 

Nie  st

anowią  dowodów  w  postępowaniu  przed  Izbą  -  korespondencja  z  Zarządem 

Województwa Zachodniopomorskiego rozpoznawana w trybie skargowym. Również Izba nie 

z

aliczyła  do  dowodów  formularzy  rachunków  bez  ich  merytorycznej  treści  i  dokumentów 

nieprzekazanych  Z

amawiającemu  na  rozprawie,  których  też  nie  uzyskał  na  etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

Izba zważyła 

Przepis art. 90 ust. 1 Pzp zobowiązuje zamawiającego do zwrócenia się do wykonawcy 

o udzielenie wyja

śnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

razie  symptomów  rażąco  niskiej  ceny  oferty  budzących  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  wskazując  w  punktach  1-5  tego 

ustępu ustawowy zakres stanowiący otwarty katalog okoliczności sprzyjających kształtowaniu 

ceny oferty. 

Ustęp 1a pkt 1 tego artykułu zobowiązuje zamawiającego do takiegoż zwrócenia się 

do 

wykonawcy, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od m.in. od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy. 

Norma  zawarta  w  obu  przepisach  uzasadnia

ła wezwanie Odwołującego do  złożenia 

wyjaśnień wraz z dowodami wskazującymi sposób ustalenia ceny oferty. Wezwanie z 5 marca 


2020 r. skierowane do Odwołującego, co do zasady, nie było kwestionowane. 

Zamawiający zwracając się o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny wraz 

z  dowodami  potwierdzającymi  wyjaśnienia  i  pouczeniem,  że  obowiązek  wykazania,  że 

oferowana cena ni

e jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy), wskazał 

skutki  nie  udzielenia  wyj

aśnień  lub  potwierdzenia  wyjaśnieniami  i  dowodami  rażąco  niskiej 

ceny (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp).    

Obok  ustawowego  zakresu  wyjaśnień  (art.  90  ust.  1  pkt  1-5  ustawy),  Zamawiający 

wskazał czynności stanowiące przedmiot zamówienia, które w znaczący sposób wpływają na 

kształtowanie ceny, to czynności wymienione w punktach 1-5 szacowania szkody łowieckiej 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (wezwanie). Uznał cenę za  realną 

na poziomie 350-40

0 zł na podstawie dokumentacji sporządzonej przez biegłego sądowego w 

2019 r. 

Na  podstawie  cen  podanych  przez  Odwo

łującego  w  formularzu  ofertowym  cena  za 

jedno 

szacowanie  wstępne  to  235,08  zł  i  za  jedno  szacowanie  ostateczne  to  314,29  zł. 

U

średniona cena za jedno szacowanie to 274,68 zł (wszystkie ceny wyrażane są jako ceny 

brutto, wynika to z definicji ceny). 

Zamawiający  wskazał  różnicę  w  stosunku  do  szacowań  z  lat  ubiegłych,  w 

szczególności  różnicę  w  stosunku  do  uśrednionej  ceny  za  wykonanie  jednego  szacowania 

szkody  w  2019  r.  -  57%. 

Wskazał  także  różnice  w  stosunku  do  szacunku  w  ofercie 

konkurencyjnej i wobec 

własnych ustaleń.  

P

odkreślił (podobnie Odwołujący w wyjaśnieniach i odwołaniu), że spośród czynności 

przedmiotu zamówienia istotną stanowią koszty dojazdu do miejsca szacowania szkody/straty. 

O

czekiwanie wyjaśnień oszacowań pozycji określonych w rozbiciach cenowych oferty 

(załączniki nr 1a i 1b) na poziomie 0,00 zł, zostało zaniechane w toku rozprawy, przez uznanie 

przez 

Zamawiającego  (podobnie  jak  oszacowania  w  wybranej  ofercie  pozycji  1  gr),  jako 

możliwych do przyjęcia. 

Zamawiaj

ący  oczekiwał  w  wyniku  wezwania  przedstawienia  przez  Odwołującego 

wyjaśnienia elementów oferty lub innych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu ceny, 

uzasadniających uśrednioną cenę jednostkową 274,68 zł za jedno szacowanie. 

Zatem,  obowiązkiem  Odwołującego  było  przedstawienie  elementów  oferty  (bądź 

innych czynników) branych pod uwagę przy ustalaniu ceny,  w  wyniku których wysokość tej 

ceny została zaoferowana na wskazanym poziomie.  

Należało więc przedstawić wyczerpującą, szczegółową informację na temat sposobu 

uwzględnienia  elementów,  o  których  mowa  powyżej,  a  także  w  innych  obszarach,  które 

wykonawca uważał za istotne, mając na uwadze m.in. zaangażowanie osobowe, rzeczowe, 

sprzętowe  i  finansowe,  a  mających  wpływ  na  wartość  oferty  (rachunkowe  przedstawienie 

uśrednionych kosztów szacowania szkody, przekładających się na cenę oferty). Wyjaśnienia 


powinny  być  merytoryczne  zawierające  wystarczający  materiał  niezbędny  do  oceny 

zaoferowanej ceny.  

Przedstawienie  sposobu  uwzględnienia  elementów  oferty  kształtujących  cenę  w 

zakresie wynikającym z art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp oraz w zakresie doprecyzowanym 

przez Zamawiającego w wezwaniu –  

1.  Przyjęcie  zgłoszenia,  wykonanie  analizy  rynkowej,  uzgodnienie  terminu  i  pisemne 

powiadomienie poszkodowanego (zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach 

i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 776), przygotowanie map działek wg ewidencji gruntu 

i  budynków,  na  których  została  wyrządzona  szkoda,  niezbędne  do  wykonania  szkicu 

uszkodzonej uprawy (zgodnie ze wzorem protokołu w przypadku szkody łowieckiej, za którą 

odpowiada Skarb  Państwa,  stanowiącego  załącznik  do  ww. rozporządzenia).  2.  Dojazd na 

miejsce wystąpienia szkody.  3.  Praca w  terenie i  sporządzenie protokołu.  4.  Sporządzenie 

rozliczenia 

– 

rachunku 

lub 

faktury 

VAT.  

5.  Dostarczenie  dokumentacji  (protokołu  oraz  rachunku/faktury  VAT)  do  siedziby  Urzędu 

(zamawiającego).  

– to  przedstawienie wyliczenia oferowanej uśrednionej ceny za jedno szacowanie z 

uwzględnieniem  wszystkich  czynności  związanych  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia, 

wskazanych przez Zamawiającego w wezwaniu. 

Odwołujący nie przedstawił takiej kalkulacji. W wyjaśnieniach zamieścił obszerne opisy 

w  wielu  kwestiach,  w  tym 

porównujące  strukturę  swojej  firmy  z  konkurującym  wykonawcą, 

wskazał  pomoc  publiczną  bez  przełożenia  na  uśrednioną  cenę  oszacowania,  podkreślił 

wiedzę, doświadczenie, znajomość rynku, przewidywalność, podjęcie ryzyka, zawyżenie ceny 

w 2019 r. i na podstawie 

nabytego doświadczenia zaniżenie ceny w bieżącym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w celu: „wygrania przetargu”. 

W zakresie spornych kwestii 

wskazał ważność kosztu dojazdu do upraw, konieczność 

łączenia  dojazdów  do  różnych  miejscowości  w  jednym  dniu,  posiadanie  dobrego  środka 

transportu.  Jednocześnie  kwestionując  koszty  przejazdu  wskazane  przez  biegłego  w 

dokumentacji (nie związanej z bieżącym postępowaniem), przez brak wskazania chociażby 

środka  transportu,  w  swoich  wyjaśnieniach  nie  ujawnił  środka  transportu  i  jego  kosztu  w 

przewidywanych w ofercie 447 szacowaniach. Również koszty komunikowania się, mimo że 

są  zmniejszone  (bezpłatne,  promocyjne)  nie  zostały  przedstawione  jako  sposób 

uwzględnienia tego elementu w oferowanej cenie.   

P

rzykładowo wskazane szacowania: bezpłatne, koleżeńskie, na rzecz kół łowieckich, 

spółek i indywidualnych gospodarstw rolnych, nie zostały wykazane jako sposób obliczenia 

ceny (jakikolwiek procentowy udziału kosztu w cenie: plus/minus).  


Na rozprawie

, realizując obowiązek wynikający z art. 190 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, 

Odwołujący powtórzył opisy przedstawione w dokumentach prezentowanych wyżej (ustalenia 

Izby),  również  w  odwołaniu,  podtrzymując  swoje  stanowisko.  Nie  podważył  stanowiska 

Zamawiającego przedstawionego w piśmie z 24 marca 2020 r.  - odrzucenie oferty nr 1 na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Nie  przedstawił  wyliczenia  ceny  oferty  z  którego  wynikałaby  uśredniona  cena  za  1 

szacowanie  274,68  zł  z  uwzględnieniem  czynności  wymienionych  w  wezwaniu 

Zamawiającego  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  nie  potwierdził  tym  samym,  że  cena 

oferty 129 

160,60 zł nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Przyznanie  faktu  zaniżenia  ceny  w  celu  wygrania  przetargu,  już  czyni  podstawę 

uznania ceny oferty 

za nierealną.              

Dokumenty: 8 rachunków, Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych 

oraz wypłaconych odszkodowań: sezon 2019/20 - 6 stron, sezon 2020/21 - 2  strony, sezon 

2018/19 - 7 stron, sezon 2016/17 - 

6 stron; wszystkie wystawione przez Koło Łowieckie „DZIK” 

Myślibórz,  w  przypadku  uznania  ich  za  dowody  w  sprawie,  stanowiłyby  materiał  dla 

Odwołującego do obliczenia ceny za 1 szacowanie i ceny oferty, o ile zostałyby wykorzystane 

do opracowania sposobu obliczenia ceny.  

Reasumując, nie zostało wykazane naruszenie przez Zamawiającego wskazanych w 

odwołaniu przepisów ustawy Pzp: art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 przez uznanie, że 

oferta 

Odwołującego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i w 

konsekwencji 

odrzucenie złożonej oferty.  

Odnośnie  do  zarzutu  naruszenia  przepisów  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  przez  nie 

zapewnienie  zachowania  uczc

iwej konkurencji w postępowaniu – Odwołujący nie uzasadnił 

tego zarzutu.  

Nie  nastąpiło  naruszenie  przepisów    art.  7  ust.  1  Pzp  przez  wnioskowanie  przez 

Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  gdyż  jest  to 

ustawowa 

powinność Zamawiającego, a wniosek został skierowany do obu wykonawców. 

Ze względu na powyższe, Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 


odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

972).  Izba  zaliczyła  do  kosztów  postępowania  odwoławczego  wpis 

uiszczony przez Odwołującego w kwocie 7 500 zł zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia. 

  Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel