KIO 669/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 669/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 20 kwietnia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  20  kwietnia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  30  marca  2020 

roku  przez  wykonawcę  Praxima  Krakpol  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiających Szpital Uniwersytecki w Krakowie  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Praxima  Krakpol  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Trzebini  kwoty      15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 669/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pod 

nazwą  „Świadczenie  kompleksowej  usługi  prania  asortymentu  wraz  z  jego  lesingiem  oraz 

usługi  prania  asortymentu  będącego  własnością  Szpitala  Uniwersyteckiego,  wraz  z 

zapewnieniem  oprogramowania  do  obsługi  procesu  obiegu  pralniczego  oraz 

przeprowadzenie szkoleń.”  

W  dniu  30  marca  2020 

roku  działając  na  podstawie  art.  179  ust.  1  ustawy    Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  w  ww.  postępowaniu  

o udzielnie zamówienia publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  8  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 30 marca 2020 roku 

za pomocą kanału elektronicznej komunikacji oraz poczty elektronicznej. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W  dniu  10  kwietnia  2020  roku  (e-

mail),  a  następnie  w  dniu  16  kwietnia  2020  roku 

(pisemnie) 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  Zamawiającego  z  dnia  

10  kwietnia  2020  roku 

zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania  złożonego 

przez  Praxima 

Krakopl  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Trzebini   

w  całości.  Pismo  to  podpisał  Z-cę  Dyrektora  ds.  Finansowych  Pan  B.  G.,  działający  na 

podstawie pełnomocnictwa nr 206/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,  załączonego do ww. 

pisma z dnia 16 kwietnia 2020 roku.   

Wobec  ust

alenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

public

znych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel