KIO 667/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 667/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

Członkowie:   

Magdalena Grabarczyk 

Ernest Kla

uziński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  25  czerwca  2020  roku  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    29  marca  2020r. 

przez  wyk

onawcę  Asseco  Poland  SA  ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  ul.  Karolkowa  30,  01-207 

Warszawa 

przy udziale wykonawców: 

A.  Astri Polska Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

B.  CloudFerro Sp. z o. o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa 

C.  Instytut Geodezji i Kartografii ul. Zygmunta Modzelewskiego 24, 02-679 Warszawa 

D.  MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6, 33-

100 Tarnów 

E. 

S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, oraz 

F. 

Geo  Technologies  Sp.  z  o.o.  ul.  Długosza  60,  51-162  Wrocław  zgłaszającego 

przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

                                                     postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 


nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  Asseco  Poland  SA  ul.  Olchowa  14,  35-322  Rzeszów  (piętnaście  tysięcy) 

złotych tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Warszawie. 

Przewodniczący ……………………………… 

Członkowie:      …………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt KIO 667/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający, prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonani

e projektu pn. „System satelitarnego monitorowania 

upraw rolnych w Polsce- 

S2MUR", nr postępowania: 158/2020/C. 

Treść SIWZ została opublikowana w dniu 18.03.2020 r. w dzienniku Urzędowym UE i 

na stronie internetowej Zamawiającego. Wartość Zamówienia przekracza wartość, od której 

uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot Europejskich. 

Postępowanie w chwili wniesienia odwołania znajdowało się na etapie udostępnienia 

wykonawcom  treści  SIWZ,  jednakże  w  dniu  5  maja  2020  roku  zamawiający  postanowił 

unieważnić  przedmiotowe  postepowanie  z  powodu  uznania,  iż  wniesione  odwołania  były 

zasadne,  gdyż  zdaniem  zamawiającego  dokonał  niewłaściwego  opisu  przedmiotu 

zamówienia. 

W  dniu  15  kwietnia  2020  roku  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  częściowo 

uwzględnił  zarzuty  odwołania,  zaś  w  pozostałym  zakresie  wniósł  o  oddalenie  zarzutów 

odwołania. 

W  następstwie  tej  czynności  zamawiającego,  odwołujący  Asseco  Poland  SA  ul. 

Olchowa 14, 35-

322 Rzeszów poinformował w dniu 22 czerwca 2020 roku Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej,  że  w  związku z  częściowym  uwzględnieniem  zarzutów  odwołania przez 

zamawiającego,  odwołujący  cofa  odwołanie  w  nieuwzględnionej  części  oraz  wnosi  o 

umorzenie  postepowania  odwoławczego  i  zwrot  na  jego  rzecz  pełnej  kwoty  wpisu  od 

odwołania. Do postepowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie 

wykonawca  

Geo Technologies Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław, który oświadczył 

w  przesłanym  do  Prezeska  Krajowej  Izby  Odwoławczej  piśmie,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  od 

częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego.   

Izba  uwzględniła  wniosek  odwołującego  o  zwrot  pełnej  kwoty  wpisu,  gdyż  zgodnie  z 

przepisem  art. 

186  ust.3a  Pzp  w  sytuacji  kiedy  zamawiający  uwzględnia  w  części  zarzuty 

odwołania  i  w  konsekwencji  tego  odwołujący  cofa  pozostałe  zarzuty  to  Izba  umarza 

postepowanie  odwoławcze  i  zgodnie  z  przepisem  ust.6  pkt  1  art.  186  Pzp  koszty 

postepowania pomiędzy  stronami  znosi  się  wzajemnie,  co  skutkuje  zwrotem  odwołującemu 

całości uiszczonego wpisu od odwołania. 


Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 186 

ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 

13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 3a - 

Prawo zamówień publicznych i na podstawie § 5 ust. 

1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U  z  2018  r  ,  poz.  1092),  Izba  orzekła  o 

dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  całej  kwoty  wpisu,  który  został  uiszczony  w 

wysokości 15 000,00 złotych.  

Przewodniczący …………………………. 

…………………………. 

………………………... 


wiper-pixel