KIO 666/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 666/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewo

dniczący:      Jolanta Markowska 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska  

wobec  cofnięcia  w  dniu  9  czerwca  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  29  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę: A. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Starpol Meble A. K., 

ul.  Hugona  Kołłątaja  100,  24-100  Puławy  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Psychiatryczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  im. 

dr. Stanisława Deresza, pl. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz,  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  banko

wego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: A. K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Starpol Meble 

A.  K.

,  ul.  Hugona  Kołłątaja  100,  24-100  Puławy  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 666/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Samodzielny  Publiczny  Psychiatryczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  im. 

dr.  Stanisława  Deresza  w  Choroszczy,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Dostawa  pierwszego  wyposażenia 

oddziałów”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 13 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 241-591046. 

Wykonawca A. K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Starpol Meble A. 

K. 

z  siedzibą  w  Puławach  wniósł  odwołanie  wobec  zaniechań  i  czynności  podjętych  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  -  w  części  (pakiecie)  nr  3  zamówienia  „Wyposażenie 

meblowe i gospodarcze oddziałów szpitalnych”, polegających na: 

czynności odrzucenia oferty Odwołującego, mimo że nie zostały spełnione przesłanki 

upoważniające Zamawiającego do takiego kroku, 

a w konsekwencji: 

czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Tobo D.k 

Sp. 

j. (dalej nazywanego Tobo), mimo że zgodnie z kryteriami oceny ofert nie jest to oferta 

najkorzystniejsza,  

zaniechaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  nr  3  złożonej  przez 

Odwołującego, jako oferty, która powinna być najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny 

ofert, 

i  której  cena  mieści  się  w  kwocie,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinanso

wanie zamówienia, 

a ponadto, z ostrożności (na wypadek nieuwzględnienia zarzutu dotyczącego odrzucenia 

oferty Odwołującego): 

zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Tobo D. Sp. j. (dalej nazywanego Tobo), 

mimo że treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

zaniechaniu  unieważnienia  postępowania  mimo  niezłożenia  żadnej  oferty 

niepodlegającej odrzuceniu,  

z ostrożności (na wypadek nieuwzględnienia zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty 

wykonawcy  Tobo)  -  zaniechaniu  w

ezwania  wykonawcy  Tobo  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”: 


art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp, 

poprzez  czynność  odrzucenia  oferty  Odwołującego  na  tej 

podstawie,  mimo  że  treść  tej  oferty  nie  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia oraz art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez złamanie zasad zachowania uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców w procesie badania i oceny ofert, 

a w konsekwencji: 

art. 91 ust. 1 Pzp, 

poprzez czynność wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

wykonaw

cę  Tobo  oraz  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego, 

mimo że była to oferta niepodlegająca odrzuceniu, powinna być najwyżej oceniona, zgodnie 

z  kryteriami  oceny  ofert, 

i  której  cena  mieści  się  w  kwocie,  którą  Zamawiający  zamierza 

prz

eznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a  ponadto, 

z  ostrożności  (na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutów  dotyczących  odrzucenia 

oferty Odwołującego): 

art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Tobo, 

mimo że jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez złamanie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców w procesie badania i oceny ofert, 

a w konsekwencji: 

art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp,  popr

zez zaniechanie unieważnienia postępowania z uwagi 

na fakt, że nie złożono w nim żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

oraz  z  ostrożności  (na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutu  dotyczącego  odrzucenia  oferty 

wykonawcy Tobo): 

art.  26  ust.  3  Pzp,  poprzez  za

niechanie  wykonawcy  Tobo  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych 

przez  zamawiającemu,  mimo  że  złożone  dokumenty  nie  odpowiadają  wymaganiom 

Zamawiającego. 

Odwołujący  w  związku  z  powyższymi  zarzutami  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

oraz o nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  powtórzenia  czynności  oceny 

ofert  z  uwzględnieniem  Odwołującego  i  uznania  za  najkorzystniejszą  oraz  w  konsekwencji 

wyboru oferty złożonej przez Odwołującego w części nr 3 zamówienia, 

a ponadto, 

z ostrożności: 

nakazanie odrzucenia oferty  wykonawcy  Tobo oraz  unieważnienia postępowania w 

części nr 3 zamówienia, 

a ponadto, 

z ostrożności: 

nakazanie 

wezwania 

wykonawcy 

Tobo 

do 

uzupełnienia 

dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 


zamawiającemu. 

Odwołujący  wniósł  w  odwołaniu  także  o  zasądzenie  kosztów  postępowania 

odwoławczego  w  całości,  tj.  wpisu  od  odwołania  w  wysokości  15  000  zł  oraz  kosztów 

re

prezentacji i uczestnictwa w rozprawie, zgodnie z dowodami, które zostaną przedłożone na 

rozprawie. 

W  dniu  5 

czerwca  2020  r.  Zamawiający  -  Samodzielny  Publiczny  Psychiatryczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  im.  dr.  Stanisława  Deresza  w  Choroszczy,  pismem  z  dnia  5 

czerwca 2020 r., złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w 

której  Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  odwołanie  poprzez  uwzględnienie  najdalej 

idącego  zarzutu  i  żądania,  tj.  żądania  unieważnienia  postepowania  w  Pakiecie  nr  3. 

Zamawiający  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  oraz  wzajemne  zniesienie 

kosztów  pomiędzy  stronami.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  wskazał,  że  uwzględnia  zarzut 

naruszenia  art.  29  ust  3  Pzp

,  który  w  treści  odwołania  nie  jest  eksponowany,  ale  dotyczy 

n

ieprawidłowego  sformułowania  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co 

spowodowało trudności w ocenie ofert. Zamawiający uznał, że powyższy zarzut, chociaż nie 

wyartykułowany  w  treści  odwołania,  jest  zarzutem  najdalej  idącym  wraz  z  żądaniem 

Odwołującego  dotyczącym  unieważnienia  przedmiotowego  postępowania.  Zamawiający 

oświadczył dalej  w  ww. piśmie, że w  związku z  uwzględnieniem zarzutu naruszenia art. 29 

ust.  3  Pzp

,  z  uwagi  na  błąd  treści  specyfikacji,  postanowił  unieważnić  postępowanie  na 

podstawie  art.  93  ust  1  pkt  7 

Pzp,  co  stanowi  o  uwzględnieniu  wniesionego  odwołania  w 

zakresie Pakietu nr 3 przedmiotowego zamówienia. 

W  dniu  9  czerwca  2020 

r.  Odwołujący  przesłał  do  Prezesa  KIO  pismo  z  dnia  9 

czerwca  2020  r. 

zatytułowane  „wycofanie  zarzutów  odwołania”  zawierające  oświadczenie 

Odwołującego,  że  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

części zarzutów oraz żądania unieważnienia postępowania, Odwołujący wycofuje wszystkie 

pozostałe zarzuty i żądania i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego zgodnie z art. 

186 ust 3a Pzp.  

Wykonawca, 

zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego,  Tronus 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w piśmie z dnia 31 marca 2020 r., które wpłynęło 

do  Prezesa  KIO  w 

dniu  1  kwietnia  2020  r.  oświadczył,  że  zgłasza  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego. Ww. wykonawca nie wskazał w powyższym piśmie strony do 

której przystępuje ani interesu w zgłoszeniu przystąpienia.  


Zgodnie  z  art.  185  ust  2  Pzp,  wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zgodnie z ust. 

3,  wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami 

postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w pierwszej kolejności, na podstawie art. 185 ust. 2 i 3 

Pzp  Izba  uznała,  że  przystąpienie  zgłoszone  przez  wykonawcę  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o. 

zostało  dokonane  nieskutecznie,  w  związku  z  czym  ww.  wykonawca  nie  może  stać  się 

uczestnikiem niniejszego postępowania odwoławczego.  

Odnosząc  się  do  pisma  Zamawiającego  z  dnia  5  czerwca  2020  r.  Izba  stwierdziła,  

że uwzględnienia przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie zarzutu naruszenia art. 

29  ust.  3  Pzp  nie  można  uznać  za  uwzględnienie  odwołania  ani  w  części,  ani  w  całości, 

ponieważ  powyższy  zarzut  w  odwołaniu  nie  został  sformułowany.  Ponadto,  podkreślić 

należy, że zarzut naruszenia art. 29 ust. 3 Pzp dotyczy treści postanowień SIWZ i może być 

zgłoszony  skutecznie  na  etapie  formułowania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

wobec  postanowień  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia. W  żadnym  razie  nie może 

być on podnoszony na etapie po terminie składania ofert. 

Tzw.  „uwzględnione”  przez  Zamawiającego  żądanie  unieważnienia  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego również  nie  stanowi  przejawu  uwzględnienia  żądania 

(tzw

.  najdalej  idącego)  odwołania,  ponieważ  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie 

zapowiedział wykonanie czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt  7  Pzp,  natomiast  odwołanie  zawiera  żądanie  (sformułowane  jako  ewentualne)  – 

dokonania 

czynności  unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp. 

Podkreślić  należy,  że  na  gruncie  Prawa  zamówień  publicznych  są  to  dwie  całkowicie 

odmienne czynności. 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  i  ust.  3a  Pzp,  

przypadku  uwzględnienia  odwołania  w  całości,  tak  jak  i  w  przypadku  uwzględnienia 

odwołania w części i wycofania pozostałych zarzutów przez Odwołującego, Zamawiający ma 

obowiązek wykonać czynności zgodnie z żądaniami zawartymi  w odwołaniu. Taka sytuacja 

ni

e ma miejsca w przedmiotowym postępowaniu. 


W ocenie Izby, w danym stanie faktycznym 

nie mamy do czynienia z uwzględnieniem 

odwołania  przez  Zamawiającego  w  żadnym  zakresie,  ponieważ  Zamawiający  zapowiedział 

wykonanie czynności innej niż objęte żądaniami zawartymi w odwołaniu.  

Wobec  powyższego,  wycofanie  przez  Odwołującego  „pozostałych  zarzutów  i  żądań 

zawartych  w  odwołaniu”,  tj.  wszystkich  zarzutów  oprócz  zarzutu  i  żądania  uwzględnionego 

przez  Zamawiającego,  którego  w  odwołaniu  nie  było,  oznacza,  że  wobec  zapowiedzi 

Zamawiającego dokonania czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 

1  pkt  7  Pzp, 

Odwołujący  de  facto  wycofał  wszystkie  zarzuty  i  żądania  przedstawione  

w odwołaniu, tj. wycofał odwołanie w całości.    

Uwzględniając powyższe,  działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust. 

8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel