KIO 664/20 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 664/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  23 kwietnia  2020 roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

27 marca 2020 r. przez wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. 

M.  pr

owadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne 

ALFA P. M., 

ul. Głogowa 9; 80-297 Banino, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z 

o.o.

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  Ministerstwo 

Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Centrum  Edukacji  Artystycznej,  u

l.  Mikołaja 

Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  P.  M.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  ALFA  P.  M.,  ul. 

Głogowa 9; 80-297 Banino, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z o.o., kwoty 

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 664/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Skarb Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum 

Edukacji  Artystycznej

,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Pełnienie  obowiązków 

nadzoru  inwestorskie

go  nad  termomodernizacją  budynku  Zespołu  Szkół  Muzycznych  

w Gdańsku - Wrzeszczu”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 22 stycznia 2020 r., pod nr 2020/S 015-031022. 

Zamawiający  dnia  19  marca  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia 27 marca 2020 roku, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

P. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA P. 

M.

, Rejonowy Zarząd inwestycji Człuchów sp. z o.o. (dalej „Odwołujący”) wnieśli odwołanie 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  zostało  zgłoszone  przystąpienie  po 

stronie zamawiającego, które następnie zostało wycofane. Tym samym Izba stwierdziła brak 

wykonawców przystępujących do postępowania odwoławczego. 

Zamawiający, za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 1 kwietnia 2020 roku oraz pisemnie 

dnia  6  kwietnia  2020  roku, 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  

iż uwzględnia odwołanie w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel