KIO 663/20 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 663/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym  be

z  udziału  stron  w  dniu  17 

kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  o

dwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  P.  M.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  Alfa  P.  M.,  ul. 

Głogowa  9,  80-297  Banino  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

Centrum Edukacji Artystycznej, ul. 

Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – P. M. (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa P. M.) kwoty 15.000 zł 00 

gr. 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 663/20 

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym  w  trybie przetargu nieograniczonego przez  Zamawiającego 

Centrum  Edukacji  Artystycznej  w  Warszawie 

na  świadczenie  usługi  w  zakresie  pełnienia 

nad

zoru  inwestorskiego  nad  termomodernizacją  budynku  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I 

stopnia  w  Miastku 

(nr  postępowania:  FT.2601.16.2020.ZO),  ogłoszonym  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  22.01.2020  r.,  2020/S  015-031360,  wobec czynności, 

oceny  ofert  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  Wykonawca  P.  M. 

(dalej  jako  Odwołujący) 

wniósł w dniu 27 marca 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt 

KIO 663/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy Pzp: 

1)  ar

t.  7  ust.  1  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców; 

2)  art. 

7 ust. 3 poprzez wybór oferty niezgodnej z przepisami ustawy; 

3)  art.  90  ust.  1a  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy 

„Development Design” do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, mimo że w 

postępowaniu zaistniały okoliczności obligujące Zamawiającego do dokonania czynności 

wezwania; 

4)  art.  90  ust.  1 

w  zw.  z  art.  7  ust.  3  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  „Development 

Design”  mimo  istnienia  domniemania  prawnego,  że  jego  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę,  a  w  konsekwencji  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  zaniechanie  odrzucenia  tej 

oferty; 

5)  art.  89  ust.  1  pkt  1  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  TRYBEX  J.  T.  pomimo  jej 

niezgodności  z  ustawą,  a  Zamawiający  błędnie  przyjął,  że  brak  zaszyfrowania  oferty 

oraz  przesłanie  jej  via  EPUAP  z  pominięciem  miniportalu  nie  powoduje,  że  oferta  jest 

niezgodna z ustawą Pzp; 

6)  art. 86 ust. 

2 poprzez uznanie oferty niezaszyfrowanej za ofertę zgodną z ustawą. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności badania i oceny ofert, powtórzenia 

badania i oceny ofert, w tym wezwania „Development Design” do złożenia wyjaśnień w trybie 

art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, odrzucenia tej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę 

oraz odrzucenia oferty TRYBEX J. T. 

jako niezgodnej z ustawą. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wniesieniu odwołania  w  dniu  30  marca  2020r.  i 

przekazał jego kopię. 


W  dniu  31  marca  2020  r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego Wykonawca Development Design Sp. z o.o. 

Pismem z dnia 1 kwietnia 2020r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie i uwzględnił 

w całości zarzuty. 

10  kwietnia  2020  r.  skierowane  zostało  do  Wykonawcy  Development  Design  Sp.  z  o.o. 

wezwanie  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego w  całości  zarzutów  przedstawionych w  odwołaniu,  pod rygorem  umorzenia 

postępowania odwoławczego.   

Po  wezwaniu, 

do  akt  sprawy  włączone  zostało  pismo  Przystępującego  z  dnia  7  kwietnia 

2020r. w którym oświadczył, iż anuluje przystąpienie jakie wniósł po stronie Zamawiającego. 

Pismo to zostało następnie dwukrotnie przekazane mailowo w dniu 14 kwietnia 2020 r.  

W świetle powyższych czynności Izba uznała, iż nie było podstaw do wezwania Wykonawcy 

Developm

ent  Design  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  w 

związku  z  jego  wcześniejszym  cofnięciem  przystąpienia  po  stronie  Zamawiającego. 

Wezwanie  skierowane  p

o  tym  oświadczeniu  nie  powinno  wywoływać  skutku  wobec 

Wykonawcy, który zrezygnował z udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania 

odwoławczego. Tym samym wiążącym w sprawie stało się oświadczenie Zamawiającego o 

uwzględnieniu w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienie  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowania  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie    żaden 

wykonawca. 

Chociaż  w  niniejszej  sprawie  Wykonawca  Development  Design  Sp.  z  o.o. 

przystąpił  w  terminie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  to  jego 

późniejsze  oświadczenie  anulowało  skutki  zgłoszenia  przystąpienia  z  chwilą  jego 

przekazania do akt sprawy. 

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit b) U

stawy koszty postępowania odwoławczego znosi się 

wzajemnie

,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 


postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2018  r.,  poz. 

Izba  orzekła o  dokonaniu zwrotu  Odwołującemu z  rachunku Urzędu kwoty  15.000 zł. 

uiszczonej t

ytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel