KIO 66/20 WYROK dnia 27 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 66/20 

WYROK 

z dnia 27 stycznia 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2020 r. przez wykonawcę: Eltech 

sp.  z  o.o.,  ul.  Żelazna  6,  41-709  Ruda  Śląska  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, 

przy  udziale  wykonawcy  Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  z  o.o.  ul. 

Józefa  Wybickiego  71,  

400 Myślenice  zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  Eltech  sp.  z  o.o.,  ul.  Żelazna  6,  

709 Ruda Śląska, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Eltech 

sp. z o.o., ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 66/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  Miasto Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta 

Ruda Śląska etap II”-projektuj i buduj.” Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Część 

zamówienia dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie miasta Ruda Śląska w 

ilości 134 sztuk, część 2 dotyczy wykonania instalacji solarnych w ilości 24 sztuk, a część 3 

obejmuje wykonanie 14 pomp ciepła.  

W  dniu  8  stycznia  2020  r. 

Zamawiający  powiadomił  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  w  zadaniu  nr  1 

oraz  opublikował  ww.  informację  na  stronie  internetowej. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Skorut Systemy Solarne Sp. 

z o.o. z siedzibą w Myślenicach. 

Wykonawca  Eltech  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Rudzie Śląskiej  wniósł  odwołanie wobec 

powyższej  czynności.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), zwanej dlaj „Pzp”: 

art. 90 ust 1 Pzp, poprzez brak wezwania wykonawcy Skorut Systemy Solarne Sp. z 

o.o. 

do  złożenia  wyjaśnień  co  do  zaoferowanej  ceny,  w  sytuacji  gdy  istniały  przesłanki  do 

podjęcia wątpliwości czy oferta ww. wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku 

do wymagań co do przedmiotu zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp, poprzez brak wezwania wykonawcy Skorut Systemy Solarne 

Sp. z o.o. d

o złożenia wyjaśnień co do zaoferowanej ceny, która jest niższa o 30% niż wartość 

przedmiotu zamówienia, 

art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3  Pzp, poprzez zaniechanie  odrzucenia 

oferty wykonawcy S

korut Systemy Solarne Sp. z o.o., która zawiera cenę rażąco niską. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

odrzucenia oferty wykonawcy SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O. 

powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

zasądzenie na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania,  

ewentualnie: 

zwrócenia  się  do  wykonawcy  Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  z  o.o.  o  wyjaśnienie 

zaoferowanej ceny w trybie art. 90 ust 1 Pzp, 


powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  złożona  przez  niego  oferta  na  część  1  zamówienia  zajęła 

drugie miejsce  w  rankingu  ofert.  Gdyby 

Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy prawo 

zamówień  publicznych  i  odrzucił  ofertę,  która  została  wybrana,  to  oferta  Odwołującego 

zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza.  

Odwołujący wyjaśnił, że złożył ofertę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oferując 

cenę  w  wysokości  2.792.615,05  zł  brutto  i  przedstawiając  w  ofercie  dokładne  parametry 

oferowanych paneli fotowoltaicznych. Cena oferty wykonawcy Skorut Systemy Solarne Sp. z 

o.o. wynosi 2

.266.251,67 zł brutto. Zarówno Odwołujący, jak i ww. wykonawca zaoferowali 12 

letnią  gwarancję  na  inwerter,  6-letni  okres  gwarancji  na  pozostałą  instalację  fotowoltaiczną 

oraz 2 dni na usunięcie wad i usterek instalacji fotowoltaicznej.  

W  informacji  z  otwarcia  ofert  Zamawiający  wskazał,  że  zamierza  przeznaczyć  na 

realizację pierwszej części zamówienia kwotę 3.430.848,96 zł brutto. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że cena oferty wybranej jest ceną najniższą zaoferowaną 

w  postępowaniu.  Kolejny  wykonawca  z  najniższą ceną ofertową, którego  oferta nie została 

odrzucona to Ekoloenergia Sp. z o.o. - z

aoferował on cenę w wysokości 2.698.380 zł. Różnica 

p

omiędzy  kwotą  oferowaną przez  wybranego  wykonawcę a drugą najniższą ceną ofertową 

wynosi 

432.128,33  zł,  przy  czym  wykonawca  ten  zaoferował  krótszy  okres  gwarancji  na 

inwerter wynoszący 10 lat, a nie 12 jak wykonawca wybrany. Różnica zatem pomiędzy drugą 

najniższą ceną a ceną zaoferowaną przez wykonawcę, którego oferta została wybrana wynosi 

ok  18%,  a  w  przypadku  pozostałych  ofert  wzrasta  ona  w  dużym  tempie.  Przy  trzecim 

wykonawcy, tj. O

dwołującym wynosi ok 23% (526.363,38 zł). Już same powyższe wyliczenia 

należy uznać za dające wątpliwość, czy cena oferowana przez wybranego wykonawcę nie jest 

rażąco  niska.  Trudno  bowiem  uznać,  że  przy  takiej  wysokości  ceny  istnieje  możliwość 

wykonania z zyskiem przedmiotu zamówienia. Mieć należy na uwadze, że wykonawca winien 

w  ramach  prowadzonych  robót  użyć  materiały,  które  zostały  wskazane  w  Programie 

Funkcjonalno-

Użytkowym  stanowiącym  załącznik  do  SIWZ.  Zamawiający  przewidział,  

że panele fotowoltaiczne powinny spełniać  określone w SIWZ kryteria. 

P

rzechodząc do analizy poszczególnych składników ceny Odwołujący wskazał: 

-  oferta  wybrana  -  2.098.380 

zł  netto,  oferta  Odwołującego  -  2.585.755  zł  netto  -  różnica  

w cenie netto wynosi - 

487.375 zł netto 

-  w

artość  robocizny  w  ofercie  Odwołującego  -  495.447  zł  (robocizna  wyliczona  

z  roboczogodzin  7.286  rbg.  x  stawka 

68  zł/  rbg.  (stawka  rbg  obejmuje  koszty  zatrudnienia 

pracowników  oraz  zysk  Odwołującego).  Stawki  techników,  którzy  montują  fotowoltaikę 

wynoszą 20-21 zł netto, a na umowę o pracę kosztuje 45 zł - stąd 68 zł. 

-  wybrany 

wykonawca  zaoferował  12  lat  gwarancji  na  produkt,  co  eliminuje  większość 

produktów z Chin , łącznie z najlepszymi producentami, którzy oferują 10 lat. Taką gwarancję 


oferuje  polski  producent  paneli  firma  BrukBet,  są  to  wyroby  dobrej  jakości  -  zgodność  ze 

standardami zawartymi w czterech normach (o

gólna liczba paneli 2063 szt.). 

Odwołujący zaoferował panel firmy Bruk Bet Solar z Tamowa w cenie 499 zł (wartość łączna 

1.029.437 zł). Produkty dobrej jakości ale nie spełniające wymagań - gwarancja tylko 10 lat 

oraz brak wszystkich certyfikatów - cena 449 zł/szt. (łącznie wartość 926.287 zł). Produkt nie 

markowy, nie spełniający wymagań – cena ok. 350 zł (łączna wartość 722.050 zł). 

Ceny  pozostałych  składników  instalacji  w  ofercie  wybranej  zapewne  były  na 

porównywalnym poziomie z ofertą Odwołującego.  

Zdaniem  Odwołującego,  wartość  robocizny  wraz  z  zyskiem  z  tej  instalacji  –  wynosi 

zł (robocizna wyliczona na poziome 90 % dotychczasowych wycen).  

Firma zewnętrzna z małopolski poniesie większe koszty robocizny niż firma lokalna. 

R

obocizna  +  zysk  są  większe  o  8.072  zł  od  różnicy  pomiędzy  dwiema  ofertami  (drugą  

w kolejności i wybraną). Biorąc pod uwagę cenę za 1 KWp (kilowat mocy szczytowej liczony 

moc paneli x ilość). Z wyliczenia wychodzi 2063 x 0,315 KWp mocy = 649 KWp. Wartość oferty 

649 = 3.233 +8% VAT = 3.492 zł za jeden kilowat mocy. Jest to bardzo niska cena 

poniżej cen rynkowych. 

Podsumowując,  podana  cena  za  wykonanie  tego  zadania  jest  nierealna  zakładając 

legalne  zatrudnienie  pracowników  jak  i  również  zaoferowanie  produktów  zgodnych  

z  wymaganiami  Zamawiającego.  Tym  bardziej  zasadne  jest  powzięcie  wątpliwości  przez 

Zam

awiającego wymagających wyjaśnienia w myśl art. 90 ust. 1 Pzp.  

Z

daniem  Odwołującego,  Zamawiający  naruszył  również  art.  90  ust.  1a  pkt.  1  Pzp,  

zgodnie bowiem z tym przepisem w przypadku gdy cena ofertowa w

ykonawcy, którego oferta 

została  wybrana  wynosi  2.266.251,67  zł  a  kwota,  którą  Zamawiający  przewidział  na 

sfinansowanie za

mówienia wynosi 3.430.848,96 zł, to nie może być wątpliwości, że kwota ta 

nie 

jest  równoznaczna  lub  zbliżona  do  wartości  przedmiotu  zamówienia  ustalonej  przez 

Zamawiającego.  Różnica  pomiędzy  ceną  ww.  wykonawcy,  a  kwotą  przeznaczoną  przez 

Zamawiającego  na  realizację  zamówienia  wynosi  1.029.254,40  zł,  co  stanowi  30%.  

W przeciwieństwie do art. 90 ust. 1  w przypadku art. 90 ust. 1a pkt 1 Zamawiający nie ma 

wy

boru co do podjęcia czynności wyjaśniających - jest zobowiązany zwrócić się do wykonawcy 

o  wyjaśnienie  rażąco  niskiej  ceny.  Powyższe  stanowisko  co  do  obowiązku  wezwania 

Wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  zasadniczo  potwierdza  doktryna,  jak  i  orzecznictwo 

Krajowej Izby Odwoławczej.  

Zdaniem O

dwołującego, nie ma możliwości wykonania przedmiotowego zamówienia 

za  oferowaną  przez  wybranego  wykonawcę,  przy  założeniu  wykorzystania  materiałów  

o  jakości  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Według  informacji  uzyskanych  przez 

O

dwołującego  w  ofercie  Skorut  Systemy  Solarne  sp.  z  o.o.  przyjęto  wykonanie  instalacji 

fotowoltaicznej  przy  zastosowaniu  paneli  fotowoltaicznych  importera  paneli  fotowoltaicznej  


z  Rudy  Śląskiej,  tj.  MP  Solar  sp.  z  o.o.  Według  karty  katalogowej  producenta  ww.  panele 

fotowoltaiczne  pos

iadają  tylko  dwa  certyfikaty  IEC62716  oraz  IEC61707  z  czterech 

wymaganych przez Zamawiającego. 

Co  prawda  w  SIWZ  Zamawiający  nie  przewidział  obowiązku  dostarczenia  do  oferty 

dokumentów potwierdzających rodzaje paneli fotowoltaicznych, które będą użyte w wykonaniu 

zamówienia lub potwierdzenia czy panele te spełniają wymogi SIWZ, poprzez załączenie do 

oferty  odpowiednich  certyfikatów,  jednakże  informacje  na  temat  rodzaju  paneli 

fotowoltaicznych  jakie  ww.  w

ykonawca  przewidział  w  ofercie  Zamawiający  mógł  uzyskać  

w trybie wezwania  w

ykonawcy do złożenia wyjaśnień z uwagi na podejrzenie rażąco niskiej 

ceny. Jest to o tyle istotne i celowe, że rodzaj zastosowanych paneli i ich cena ze względu na 

ich  ilość  stanowi  najważniejszy  składnik  ceny  za  zrealizowania  zamówienia  publicznego. 

Odwołujący załączył katalog Wysokowydajne monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne MP-M-

305W-315W,  Certyfikat  Nr  Z2  17  11  03057  001,  Certyfikat  Nr  Z2  17  11  03057  002  na  

okoliczność rodzaju paneli fotowoltaicznych przewidzianych w ofercie Skorut Systemy Solarne 

sp. z o.o., danych technicznych, braku wymaganych c

ertyfikatów, braku spełnienia wymogów 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. 

zgłosił przystąpienie do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Uzasadniając  wniosek  o  oddalenie  odwołania, 

wskaz

ał, jak poniżej.  

Twierdzenie 

Odwołującego  o  braku  wezwania  Spółki  Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  

z  o.o.,  do  wyjaśnienia  ceny  oferty, mimo  że istniały  przesłanki  do takiego działania  nie jest 

prawdą, bowiem pismem z dnia 14.12.2019 r. Zamawiający zwrócił się do Przystępującego  

o wyjaśnienie zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp - cena złożonej oferty jest niższa o więcej niż 

30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. Wykonawca w dniu 18.12.2019 r. 

przedstawił Zamawiającemu szczegółową kalkulację ceny wraz z ofertami oraz pozostałymi 

wyjaśnieniami,  które  precyzowały  założenia  kalkulacji  oferty.  Po  analizie  tej  odpowiedzi 

Zamawiający uznał zasadność złożonych dokumentów. Zarzut, jakoby Zamawiający uchylał 

się od stosowania przepisów ustawy jest zatem bezpodstawny i podlega oddaleniu.  

Zarzut

, iż moduł oferowany przez Przystępującego nie spełnia wymagań przetargu jest 

także bezpodstawny.  Zgodnie z  zapisami SIWZ,  wykonawcy  nie mieli  obowiązku na  etapie 

składania ofert deklarować ani parametrów zastosowanych modułów, ani dołączać do oferty 

dokumentów  technicznych.  Wspomniane  dokumenty,  zgodnie  z  umową  mają  być 

przedstawione  przed  jej  podpisaniem.  Odwołujący  nie  ma  zatem  żadnych  podstaw  aby 

twierdzić,  że  w  ramach  złożonej  oferty  zaproponowano  produkt  nieodpowiadający  zapisom 

dokumentacji przetargowej.  


Odwołujący  dołączył  do  treści  odwołania  załączniki,  które  zawierają  rozbieżne 

informacje.  Z  jednej  strony  zamieszczono  kartę  katalogową  modułów  monokrystalicznych  

o  oznaczeniu  MP-M-305-315W,  z  drugiej  - 

certyfikat  zgodności  z  normami  wystawiony  dla 

modułów  polikrystalicznych  MP-P.  Odwołujący  nie  ma  żadnych  podstaw  aby  zakładać,  jaki 

produkt oraz w jakiej technologii został przyjęty w ofercie.  

Zarzut,  że  podane  przez  Zamawiającego  parametry  modułów  w  sposób  znaczący 

ograniczały dobór urządzeń, a wręcz  wymuszały do korzystania z droższych rozwiązań nie 

jest 

zasadny,  gdyż  podane  przez  Zamawiającego  parametry,  w  żadnym  stopniu  nie 

ograniczały doboru urządzeń, wręcz przeciwnie, pozwalały na zastosowanie wielu produktów 

od  różnych  dostawców,  zarówno  tańszych  producentów,  jak  i  droższych.  Podane  przez 

Odwołującego przykładowe ceny nie zostały udowodnione i w żaden sposób nie odpowiadają 

obecnym realiom rynkowym. W trakcie przygotowania oferty przetargowej Spółka otrzymała 

co najmniej 3 oferty różnych dostawców na moduły o mocy 315W spełniające zapisy przetargu, 

których ceny były bardzo zbliżone i wynosiły ok. 0,23-0,24 euro/W netto, tj. ok. 309,00 - 321,00 

zł/moduł netto, (np. JA Solar, Ulica Solar, MP Solar Group).  

Podsumowując,  zdaniem  Przystępującego,  przedstawione  w  odwołaniu  zarzuty  są 

bezpodstawne i w całości winny podlegać oddaleniu.  

Zamawiający,  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie 

żądając oddalenia odwołania w całości. 

Zarzuty naruszenia art. 90 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp

y odnoszą się do braku 

wezwania 

Przystępującego do złożenia wyjaśnień co do zaoferowanej ceny. Wbrew temu co 

twierdzi  Odwołujący,  Zamawiający  przeanalizował  zaoferowane  przez  wszystkich 

w

ykonawców  ceny  pod  kątem  tego,  czy  nie  wydają  się  one  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia.  Potwierdza  to  protokół  z  posiedzenia  Komisji  Przetargowej  z  dnia 

13.12.2019  r.  Pismem  z  dnia  14.12.2019  r. 

Zamawiający  wezwał  ww.  wykonawcę  do 

wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny.  W  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  tj.  do 

r. Przystępujący przedłożył stosowne wyjaśnienia wraz ze szczegółową kalkulacją 

oraz innymi dowodami na potwierdzenie składanych wyjaśnień (pismo z dnia 16 grudnia 2019 

r. przekazane Zamawiającemu w dniu 18.12.2019 r.). Wyjaśnienia wraz z dowodami zostały 

objęte  przez  wykonawcę  zastrzeżeniem  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  w  części 

uznał te zastrzeżenia za nieskuteczne, o czym poinformował wykonawcę (pismo stanowiące 

uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jeden z załączników tj. informacje 

z otwarcia ofert). 

Po analizie otrzymanych wyjaśnień oraz załączonych do nich dowodów Zamawiający 

uznał,  iż  wykonawca  wykazał  realność  zaoferowanej  ceny  i  brak  jest  podstaw  do  jej 

kwestionowania. 

Zamawiający podkreślił, iż w wyjaśnieniach wskazał na te okoliczności, które 


pozwalają  mu  zaoferować  cenę  na  określonym  poziomie,  potwierdzając  to  niezbędnymi 

dowodami  m.in.  szczegółową  kalkulacją  zawierającą  w  szczególności  koszt  robocizny  oraz 

ofertami. Wykonawca wykazał także osiągnięcie przy realizacji zamówienia zysku w określonej 

wysokości. Mając na uwadze powyższe, za bezprzedmiotową należy uznać znaczną część 

odwołania  i  podnoszonych  w  nim  argumentów.  Zamawiający  podkreślił,  że  Odwołujący 

postawił  zarzuty  bez  za  zażądania  przekazania  mu  protokołu  postępowania  wraz  

z załącznikami.  

Zamawiający nie zgodził się z Odwołującym, iż w przedmiotowym postępowaniu doszło 

do  naruszenia  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego.  Zdaniem  Zamawiającego  wezwany  do  wyjaśnień  wykonawca  sprostał 

ciężarowi udowodnienia tego, że oferowana cena nie jest ceną rażąco niską. 

O

dwołujący, poza wskazaniem tego, w jaki sposób skalkulował on cenę oraz ogólnym 

stwierdzeniem,  że  firma  zewnętrzna  poniesie  wyraźnie  większe  koszty  robocizny  niż  firma 

lokalna nie udowodnił w żaden sposób tego, że oferowana cena jest nierealna. Odwołujący  

w  dużej  mierze  oparł  się  na  domniemaniu,  że  za  podaną  cenę  nie  da  się  zrealizować 

zamówienia  poddając  przy  tym  w  wątpliwość  spełnianie  przez  wybraną  ofertę  wymagań 

opisanych w Specyfikacj

i Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Programie Funkcjonalno-

U

żytkowym (PFU).  

Zamawiający  wskazał,  że  w  tym  przypadku  Odwołujący  po  raz  kolejny  oparł  się  na 

domniemaniu,  które  wywodzi  z  analizy  karty  katalogowej  zamieszczonej  na  stronie 

internetowej  producenta. 

Zamawiający  zauważył,  że  informacji  podawanych  na  stronach 

internetowych nie można uznać za wiarygodne źródło informacji, gdyż często nie są one na 

bieżąco aktualizowane. 

Zamaw

iający  wyjaśnił,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  na  wezwanie  do 

wyjaśnienia zaoferowanej ceny, wykonawca nie tylko złożył wyjaśnienia dotyczące ceny oferty, 

ale  także  wskazał  na  parametry  oferowanych  paneli  fotowoltaicznych  oraz  falowników, 

potwierdzające  spełnianie  parametrów  wskazanych  w  PFU.  Nie  jest  również  prawdą  to,  

że zaoferowane przez Przystępującego panele fotowoltaiczne posiadają tylko dwa certyfikaty 

wymagane w PFU. 

Zamawiający podkreślił, że na etapie składania ofert oraz badania i oceny 

ofert, żaden z wykonawców nie był zobowiązany do przedkładania jakichkolwiek dokumentów, 

w  tym  certyfikatów  na  potwierdzenie  oferowanych  robót.  Dopiero  po  wyborze  oferty, 

Zamawiający zwrócił się do wybranego wykonawcy o przekazanie stosownych danych celem 

podpisania  umowy.  W  dniu  14.01.2020  r. 

Przystępujący  przesłał  karty  katalogowe  oraz 

certyfikaty  dla  oferowanych  urządzeń.  Oferowane  panele  spełniają  wymagania  opisane  

w SIWZ i posiadają następujące certyfikaty: lEC61215, lEC61730ž lEC62716 oraz lEC61701. 

Na  zakończenie  Zamawiający  wyjaśnił,  że  oferta  Odwołującego  nie  zajęła  drugiego 

miejsca  lecz  miejsce  trzecie.  W  zawiadomieniu  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 


Zamawiający  omyłkowo  w  tabeli  zawierającej  streszczenie  porównania  i  oceny  ofert  przy 

jednej z ofert (oferta nr 4) wpisał „oferta odrzucona", gdy tymczasem oferta ta odrzucona nie 

została.  Ofercie  tej  przyznano  określoną  liczbę  punktów,  co  potwierdzają  protokoły  

z  posiedzeń  Komisji  oraz  ranking  ofert,  na  podstawie  którego  Zamawiający  wezwał 

wykonawc

ę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Również treść zawiadomienia o wyborze oferty zawiera 

nazwy i adresy wykonawców oraz uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ich ofert. Brak 

jest wśród wskazanych wykonawców tego, który złożył ofertę nr 4. Zamawiający zorientował 

się  o  zaistniałej  omyłce  i  w  dniu  15.01.2020  r.  zamieścił  na  stronie  internetowej,  na  tablicy 

ogłoszeń  oraz  przekazał  wszystkim  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu 

sprostowanie zawiadomienia 

o wyniku postępowania. 

Na  rozprawie 

strony  i  uczestnik  postępowania  odwoławczego  podtrzymali  swoje 

stanowiska. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  legitymację  uprawniającą  do  wniesienia 

odwołania,  stosownie  do  art.  179  ust.  1  Pzp.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  posiada  interes  we 

wniesieniu odwołania oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp, bowiem gdyby Zamawiający odrzucił ofertę, która została wybrana, to 

O

dwołujący miałby szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Możliwości takiej nie 

wyklucza  bowiem 

fakt,  że  Odwołujący  w  rankingu  ofert  został  sklasyfikowany  na  trzeciej 

pozycji 

(uwzględniając sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej). Zgodnie 

treścią  SIWZ,  Zamawiający  przewidział  w  przedmiotowym  postępowaniu  procedurę  tzw. 

odwróconą, określoną w art. 24aa ust. 1 Pzp, w ramach której Zamawiający najpierw dokonuje 

oceny  ofert,  a  następnie  bada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy 

wykluczenia  z  art.  24  ust.  5

,  wskazane przez  Zamawiającego  w  pkt  2.2.1  -2.2.2 rozdz.  XIII 

SIWZ)  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu,  określone  przez  Zamawiającego  

w pkt 3.1. rozdziału XIII SIWZ. 


Wykonawca Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. 

skutecznie przystąpił do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Izba rozpoznała odwołanie w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, stosownie 

do  brzmienia  art.  192  ust.  7  Pzp,  podtrzymanych 

przez  Odwołującego  na  rozprawie,  

uwzględnieniem, że zarzutami są okoliczności faktyczne i prawne wskazujące podjęte przez 

zamawiającego czynności niezgodnie z regulacjami Pzp lub zaniechanie czynności, do których 

zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 i 3 Pzp).  

Izba 

rozpoznała  odwołanie  biorąc  pod  uwagę,  że  zasada  kontradyktoryjności 

postępowania  odwoławczego  (art.  190  ust.  1  Pzp)  oznacza  obowiązek  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego do  wskazywania dowodów  dla stwierdzenia faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne, aż do zamknięcia rozprawy, tj. na poparcie twierdzeń własnych lub 

odpar

cie twierdzeń  strony  przeciwnej,  a  zgodnie z  art.  190  ust.  1a  Pzp,  ciężar  dowodu,  że 

oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeśli jest stroną 

lub uczestnikiem postępowania oraz na zamawiającym, jeśli wykonawca, który złożył ofertę 

nie jest uczestnikiem postępowania. 

Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu  ustawy, 

polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowa) odnawialnych źródeł energii na 

terenie miasta Ruda Śląska w ramach programu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE 

w  budownictwie jednorodzinnym  na terenie  miasta Ruda  Śląska  –  etap  II”  realizowanego z 

EFRR RPO WSL 2014-

2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, dla 

poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. 

Zamawi

ający przewidział podział zamówienia na następujące części: 

cz. 1: budowa instalacji fotowoltaicznych 

– 134 sztuk 

cz. 2: budowa instalacji solarnych 

– 24 sztuk 

cz. 3: budowa pomp ciepła – 14 sztuk 

Zgodnie z rozdziałem XXI pkt 1 SIWZ, ofertę należało sporządzić na formularzu oferty 

lub według takiego samego schematu, stanowiącego załączniki nr 1a – 1c  do SIWZ. Ofertę 

należał  złożyć  pod  rygorem  nieważności  w formie  pisemnej,  podpisaną  własnoręcznym 

podpisem 

albo 

postaci 

elektronicznej, 

podpisanej 

kwalifikowanym 

podpisem 

elektronicznym. 

Wykonawca był zobowiązany podać cenę ofertową zamówienia na formularzu 

oferty, zgodnie z 

załącznikiem nr 1a – 1c  do SIWZ. 


Zamawiający  wymagał,  aby  podana  cena  ofertowa  zawierała  wszystkie  koszty 

związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 

do SIWZ) oraz wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Powyższe oznacza, że wynagrodzenie 

w

ykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny i może 

się  zmienić  wyłącznie  w przypadkach  opisanych  we  wzorze  umowy  lub  wynikających  z 

przepisów ustawy kodeks cywilny. 

Wykonawca zobowiązany był uwzględnić w swojej wycenie minimalne wynagrodzenie 

za pracę albo minimalną stawkę godzinową, które będą obowiązywać od 01.01.2020 r. 

Cenę  oferty  należało  podać  w  następujący  sposób:  zgodnie  z  postanowieniami 

formularza oferty, które stanowią załączniki nr 1a-1c do SIWZ (cenę za całość zamówienia 

oraz za poszczególne obiekty). 

treści  SIWZ  wynika,  że  wykonawcy  nie  mieli  obowiązku  na  etapie  składania  ofert 

deklarować  parametrów  zastosowanych  modułów  ani  dołączać  do  oferty  jakichkolwiek 

dokument

ów  technicznych.  Dokumenty,  dotyczące  określenia  oferowanych  produktów, 

zgodnie  z  Umową  miały  być  przedstawione  przed  podpisaniem  tej  umowy  z  wybranym 

wykonawcą.  

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w części 1 na kwotę 3 176 712,00 zł oraz 

w informacji z otwarcia ofert 

wskazał, że zamierza przeznaczyć na realizację pierwszej części 

zamówienia kwotę 3.430.848,96 zł brutto. 

Cena oferty wybranej 

jako najkorzystniejsza w części 1 zamówienia jest ceną najniższą 

zaoferowaną  w  postępowaniu  spośród  9  złożonych  ofert.  Kolejny  wykonawca  z  najniższą 

ceną  ofertową  (Ekoloenergia  Sp.  z  o.o.)  zaoferował  cenę  w  wysokości  2.698.380  zł. 

Odwołujący złożył ofertę na część 1 zamówienia z ceną w wysokości 2.792.615,05 zł. 

Zamawiający  przeanalizował  zaoferowane  przez  wszystkich  wykonawców  ceny  pod 

kątem tego, czy nie wydają się one rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, co 

pot

wierdza  protokół  z  posiedzenia  Komisji  Przetargowej  z  dnia  13.12.2019  r.,  w  którym 

wskazano, że „Oferty przeanalizowano pod względem omyłek, rażąco niskiej ceny oraz czy 

nie zachodzą przestanki do odrzucenia ofert.” W tym samym protokole Komisja postanowiła, 

że  należy  wezwać  wykonawcę  Skorut  Systemy  Solarne  sp.  z  o.o.  „do  wyjaśnienia 

zaoferowanej ceny

”. Pismem z dnia 14.12.2019 r. Zamawiający wezwał ww. wykonawcę do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 19.12.2019 r. na podstawie art. 90 ust. 1a 

Pzp,  wskazując,  że  cena  zaoferowana  przez  Przystępującego  jest  niższa  o  33,94%  od 

wartości zamówienia powiększonej o wartość VAT. Pismem z dnia 16.12.2019 r. wykonawca 

przedłożył stosowne wyjaśnienia wraz ze szczegółową kalkulacją oraz innymi dowodami na 

potwierdzenie  składanych  wyjaśnień.  Złożone  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami  zostały  objęte 

przez 

Przystępującego  zastrzeżeniem  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  w  części 

uznał  te  zastrzeżenia  za  nieskuteczne  –  w  zakresie  pisma  stanowiącego  uzasadnienie 


zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jednego z załączników tj. informacji z otwarcia 

ofert. 

Po  wszechstronnym  rozważeniu  zebranego  materiału  dowodowego  Izba  nie 

stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 90 ust 1 i ust. 1a Pzp, poprzez 

zaniechanie wezwania wykonawcy Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. 

do złożenia wyjaśnień 

co do zaoferowanej ceny.  

W  danym  stanie  faktycznym, 

wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  zawartym  w 

odwołaniu,  nie  budzi  jakichkolwiek  wątpliwości  fakt,  że  Zamawiający  pismem  z  dnia 

14.12.2019 r. 

wezwał wykonawcę Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  zaoferowanej  ceny  na  podstawie  art.  90  ust.  1a  Pzp,  z  uwagi  na  to,  że  cena 

złożonej oferty jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek 

VAT.  Wykonawca  w  dniu  18.12.2019  r.  przedstawił  Zamawiającemu  wyjaśnienia  wraz  ze 

szczegółową kalkulacją ceny oraz ofertami na okoliczność założeń kalkulacji oferty. Powyższe 

okoliczności wprost przeczą zarzutom, jakoby Zamawiający w sposób niezgodny z przepisami 

ustawy  Pzp  nie  wykonał  czynności  wezwania  do  której  był  zobowiązany  na  podstawie 

przepisów tej ustawy. Zarzut ten jest bezpodstawny.  

Nie potwierdził się zarzut naruszenia w postępowaniu art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

90 ust. 3 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Skorut Systemy Solarne sp. 

z o.o. z uwagi na rażąco niską cenę złożonej przez ww. wykonawcę oferty. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, która 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, natomiast przepis art. 90 

ust.  3  Pzp,  z

amawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Biorąc  pod  uwagę  treść  wyjaśnień  Przystępującego  złożonych  Zamawiającemu  na 

wezwanie 

w trybie art. 90 ust. 1a Pzp, w szczególności przedstawioną kalkulację ceny oraz 

przedstawione na poparcie tej kalkulacji dowody w postaci ofert, 

nie można uznać, że cena ta 

jest ceną, która nie uwzględnia kosztów koniecznych do poniesienia przez ww. wykonawcę do 

zrealizowania  zamówienia,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  wymaganiami 

Zamawiającego  określonymi  w  SIWZ.  Wykonawca  wykazał  szczegółowo  koszty,  a  także 

zakładane osiągnięcie przy realizacji zamówienia zysku w określonej wysokości, co przeczy 

twierdzeniom 

Odwołującego  o  skalkulowaniu  ceny  oferty  poniżej  kosztów  realizacji 

zamówienia. 

Zauważyć należy, że Odwołujący zarzucał rażąco niską cenę oferty Przystępującego 

w  porównaniu  do  cen  rynkowych,  które  Odwołujący  określił  na  podstawie  kosztów 


ponoszonych  przez  jego  firmę  przy  realizacji  podobnych  prac.  Odwołujący  wskazywał  na 

r

óżnicę w cenie oferty Przystępującego i Odwołującego, która nie może stanowić dowodu na 

rażąco niską cenę innego wykonawcy. Zarzut bowiem rażąco niskiej ceny należy rozpatrywać 

w  odni

esieniu  do  konkretnych  warunków  dostępnych  danemu  wykonawcy,  oferującemu 

określoną cenę i oceniać w oparciu o indywidualną sytuację tego wykonawcy.  

Odwołujący  podnosił  także  argumentację,  że  nie  ma  możliwości  wykonania 

przedmiotowego  zamówienia  za  oferowaną  przez  ww.  wykonawcę  cenę  przy  założeniu 

wykorzystania  materiałów  o  jakości  wymaganej  przez  Zamawiającego  oraz  wskazywał  na  

okoliczność  braku  spełnienia  przez  panele fotowoltaiczne  importera  z  Rudy  Śląskiej,  tj.  MP 

Solar  Sp.  z  o.o. 

oferowane  przez  Przystępującego  -  dwóch  z  czterech  norm  wymaganych  

w  SIWZ  (Program  Funkcjonalno-

Użytkowy),  na  dowód  czego  przedstawił  kartę  katalogową 

wydrukowaną ze strony internetowej tego podmiotu dotyczącą monokrystalicznych modułów 

fotowoltaicznych MP-M-305W 

– 315W. 

W  pierwszej  kolejności  należy  podkreślić,  że  Zamawiający  nie  przewidział  

w  przedmiotowym  postępowaniu  obowiązku  przedstawienia  w  ofercie  dokumentów  

p

otwierdzających  rodzaje  paneli  fotowoltaicznych,  które  będą  użyte  przy  wykonaniu 

zamówienia lub potwierdzenia że panele te spełniają wymogi SIWZ, poprzez załączenie do 

oferty odpowiednich certyfikatów, co potwierdził także sam Odwołujący w treści odwołania i na 

rozprawie. Stosowne dokumen

ty techniczne odnośnie oferowanych urządzeń zostały złożone 

przez  Przystępującego  na  wezwanie  Zamawiającego  skierowane  do  ww.  wykonawcy  po 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  tj.  przed  podpisaniem  umowy.  Przedstawiona  przez 

Zamawiającego  na  rozprawie,  otrzymana  od  Przystępującego  karta  katalogowa  modułów 

fotowoltaicznych  monokrystalicznych  MP-M-305W 

–  315W  potwierdza,  że  spełniają  one 

wymagane  w  PFU  normy  -  zaoferowane  przez 

Przystępującego  panele  fotowoltaiczne 

posiadają  certyfikaty  wymagane  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym:  lEC61215:2005, 

lEC61730:2004 / lEC61730-2:2004,  lEC62716:2013 oraz lEC61701:2011 / IEC61701:2012, 

które zostały przedłożone przez Zamawiającego do akt sprawy. 

Ponadto,  co  istotne,  na 

wezwanie  do  wyjaśnienia  zaoferowanej  ceny,  wykonawca 

wskazał  parametry  oferowanych  paneli  fotowoltaicznych  i  falowników,  potwierdzające 

spełnianie parametrów wskazanych przez Zamawiającego w PFU. Zauważyć przy tym należy, 

że  podane  przez  Zamawiającego  w  PFU  parametry  paneli  fotowoltaicznych  pozwalały  na 

zastosowanie wielu produktów od różnych dostawców, zarówno tańszych producentów, jak i 

droższych.  Podane  przez  Odwołującego  przykładowe  ceny  paneli  nie  zostały  w  żadnym 

stopniu  udowodnione,  a  P

rzystępujący  wyjaśnił,  że  w  trakcie  przygotowania  oferty 

przetargowej  otrzymał  co  najmniej  3  oferty  różnych  dostawców  na  moduły  o  mocy  315W 

spełniające zapisy przetargu, których ceny były zbliżone i wynosiły ok. 0,23-0,24 euro/W netto, 

tj. ok. 309,00 - 

321,00 zł/moduł netto (np. JA Solar, Ulica Solar, MP Solar Group).  


Reasumując  powyższe  należało  uznać,  że  Przystępujący  wykazał  w  postępowaniu,  

że oferowana cena nie jest ceną rażąco niska, przy czym Odwołujący, odnosząc tę cenę do 

swojej kalkulacji 

ceny oferty oraz twierdząc, że firma z siedzibą poza granicą województwa 

śląskiego  poniesie  wyższe  koszty  robocizny,  okoliczności  przeciwnych  nie  udowodnił. 

Odwołujący  nie  wykazał  w  szczególności,  że  za  wskazaną  cenę  nie  da  się  zrealizować 

zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).  

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 

O k

osztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  oraz  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w po

stępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel