KIO 661/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 661/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

Członkowie:   

Magdalena Grabarczyk 

Ernest 

Klauziński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 czerwca 2020 roku w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    27 

marc

a  2020r.  przez  wykonawcę  MGG  Aero  sp.  z  o.o.  ul.  Kaczkowskiego  6  ,  33-100 

Tarnów  w  postępowaniu prowadzonym  przez   Krajowy  Ośrodek Wsparcia  Rolnictwa  ul. 

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

przy udziale wykonawców: 

A. ASSECO Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rz

eszów 

B. Astri Polska Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa 

C. GISPartner Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław 

D. Instytut Geodezji i Kartografii ul. Zygmunta Modzelewskiego 24,02-679 Warsza    

E.

 S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

                                                     postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego MGG Aero sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6 , 33-100 Tarnów  Warszawa kwoty 

15  000,00  (piętnaście  tysięcy)  złotych  tytułem  zwrotu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Warszawie. 

Przewodniczący ……………………………… 

Członkowie:      …………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt KIO 661/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający, prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego 

na wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania 

upraw rolnych w Polsce- S2

MUR", nr postępowania: 158/2020/C. 

Treść SIWZ została opublikowana w dniu 18.03.2020 r. w dzienniku Urzędowym UE i 

na stronie internetowej Zamawiającego. Wartość Zamówienia przekracza wartość, od której 

uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot Europejskich. 

Postępowanie  znajdowało  się  na  etapie  udostępnienia  wykonawcom  treści  SIWZ, 

jednakże  w  dniu  5  maja  2020  roku  zamawiający  postanowił  unieważnić  przedmiotowe 

postepowanie  z  powodu  uznania,  iż  wniesione  odwołania  były  zasadne,  gdyż  zdaniem 

zamawiającego dokonał niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia. 

W  dniu  15  kwietnia  2020  roku  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  częściowo 

uwzględnił  zarzuty  odwołania,  zaś  w  pozostałym  zakresie  wniósł  o  oddalenie  zarzutów 

odwołania. 

następstwie  tej  czynności  zamawiającego,  odwołujący  poinformował    Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej,  że  w  związku  z  częściowym  uwzględnieniem  zarzutów 

odwołania przez zamawiającego, odwołujący cofa odwołanie w zakresie nieuwzględnionych 

zarzutów oraz wnosi o umorzenie postepowania odwoławczego i zwrot na jego rzecz pełnej 

kwoty wpisu od odwołania.     

Izba uwzględniła wniosek odwołującego o zwrot pełnej kwoty wpisu, gdyż zgodnie z 

przepisem  art. 

186  ust.3a  Pzp  w  sytuacji  kiedy  zamawiający  uwzględnia  w  części  zarzuty 

odwołania  i  w  konsekwencji  tego  odwołujący  cofa  pozostałe  zarzuty  to  Izba  umarza 

postepowanie  odwoławcze  i  zgodnie  z  przepisem  ust.6  pkt  1  art.  186  Pzp  koszty 

postepowania pomiędzy  stronami  znosi  się  wzajemnie,  co  skutkuje  zwrotem  odwołującemu 

całości uiszczonego wpisu od odwołania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 186 

ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 

13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 3a - 

Prawo zamówień publicznych i na podstawie § 5 ust. 

1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 


odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U  z  2018  r  ,  poz.  1092),  Izba  orzekła  o 

dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  całej  kwoty  wpisu,  który  został  uiszczony  w 

wysokości  15  000,00  złotych,  gdyż  wycofanie  pozostałych  zarzutów  odwołania  było 

konsekwencja uwzględnienia części zarzutów przez zamawiającego.  

Przewodniczący …………………………. 

…………………………. 

………………………... 


wiper-pixel