KIO 660/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego,  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych  "FART-BIS"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w  Kiecach  oraz 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  FART  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Kielcach 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Skarżysko-Kamienną 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Kiecach  oraz  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  FART  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Kielcach kwoty 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) 

uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 


Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  –  Gmina  Skarżysko-Kamienna  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z 

terenu 

Gminy  Skarżysko-Kamienna  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 

mieszkańcy”. Numer referencyjny postępowania: ZP.271.8.2020.EZ. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  unii 

Europejskiej w dniu 28 lutego 2020r., pod numerem 2020/S 099482. 

W  dniu  27  marca  2020  r.  wykonawca 

Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo  Usług 

Komunalnych  "FART-

BIS"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Kiecach  oraz  Przedsiębiorstwo  Robót 

Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  art.  24  ust.  1  pkt  12, 

art. 22a ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i 4 i  art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

Wezwanie  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym,  jak  wynika  z  pisma 

Zamawiającego z dnia 7 kwietnia 2020r., miało miejsce w dniu 27 marca 2020 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  -  w  terminie  przewidzianym  w  ustawie  -  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  6  kwietnia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

k

tórej oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając powyższe zważyła, co następuje.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp,  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp  - należało 

umorzyć.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018r. poz. 972) jednocześnie orzekając w 

tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego 

Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ……………………………….  


wiper-pixel