KIO 658/20 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2020 roku

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 658/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  23  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2020  r. 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Luxury 

Medical Care sp. z o.o., sp.k.,  LMC Trans sp. z o.o.  z siedzibą dla lidera konsorcjum              

w  Warszawie  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny 

im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Luxury  Medical 

Care  sp.  z  o.o.,  sp.k.,    LMC  Trans  sp.  z  o.o.    z  siedzibą  dla  lidera  konsorcjum                         

w Warszawie kwoty 15 000 (s

łownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) tytułem zwrotu 

kwoty 

uiszczonego wpisu od odwołania.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt KIO 658/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im.  Marii  Skłodowskiej  -  Curie               

w  Zgierzu  -   

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  sukcesywne  świadczenie  przez  wykonawcę  usług  w  zakresie  transportu 

sanitarnego  dla  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Marii  Skłodowskiej  -  Curie              

w  Zgierzu   

z  podziałem  na  zadania.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                    

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 lutego 2020r. pod numerem 2020/S 027-

W  dniu  27  marca  2020r.  Odwołujący  -  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się                             

o  udzielenie  zamówienia:  Luxury  Medical  Care  sp.  z  o.o.,  sp.k.,    LMC  Trans  sp.  z  o.o.  - 

wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  dokonanej  przez 

Zamawiającego polegającej na:  

a. 

wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  zadania  nr  1  i  zadania  nr  3 

Postępowania  złożonej  przez  Wykonawcę  Medax  -  Trans  s.c.  M.  D.,  R.  S.    dalej 

„Medax" i zaniechaniu odrzucenia oferty Medax jako oferty zawierającej rażąco niską 

cenę; 

b. 

zaniechaniu wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w zakresie zadania 

nr 1 i zadania nr 3 Postępowania 

Odwołujący  wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i: 

unieważnienie czynności wyboru oferty Madex jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 

i 3, 

nakazanie Zamawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny 

ofert,  w  tym  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Madex,  a  w  konsekwencji  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 i 3, 

ewentualnie,  w  przypadku przyjęcia iż  oferta Odwołującego  nie  podlega odrzuceniu, 

wezwanie  wykonawcy  Madex  do  ponownego  złożenia  rzetelnych  i  szczegółowych 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ust. 1 a Pzp, 

zasądzenie  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa,  zgodnie                                  

z rachunkiem przedstawionym na rozprawie.  

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  30.03.2020r.                      

nie 

wpłynęło żadne przystąpienie do postępowania odwoławczego. 


W  dniu  9.04.2020r.  (pismo  z  dnia  7.04.2020r.) 

Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia                  

w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

i  braku 

zgłoszenia przystąpień,  postępowanie odwoławcze należało umorzyć  na  podstawie 

art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel