KIO 656/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 656/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie

w  dniu  15  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Saharam Group sp. z o.o. w Rzeszowie 

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Goleniów z siedzibą w Goleniowie 

przy udziale M. S.

, prowadzącego w Ostrołęce działalność gospodarczą pod nazwą M. S., S. 

Projekt 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Saharam Group sp. z o.o. w Rzeszowie i 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7.500  zł 00  gr  (słownie: 

siedmiu 

tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Saharam 

Group sp. z o.o. w Rzeszowie 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 656/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Gmina Goleniów z siedzibą w Goleniowie – prowadzi postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze zm.),  zwanej  dalej  „ustawą Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  „opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta i Gminy Goleniów”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

23 stycznia 2020 r., poz. 505418-N-2020. 

25  marca  2020 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  Saharam  Group  sp.  z  o.o.  w 

Rzeszowie, zwanemu 

dalej „odwołującym”, zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez wykonawcę M. S., prowadzącego w Ostrołęce działalność gospodarczą 

pod nazwą S. Projekt, M. S., zwanego dalej „przystępującym”. 

Wobec:  

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

czynności odrzucenia swej oferty, 

odwołujący wniósł 27 marca 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

przez  niewłaściwe  jego  zastosowanie  polegające  na 

przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  bez 

przestrzegania zasad proporcjonalności i przejrzystości; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

przez  niewłaściwe  jego 

zastosowanie  polegające  na  uznaniu  ceny  za  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności z 23 marca 2020 r. obejmujących wykluczenie odwołującego i 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego; 

ponownej  analizy  wszystkich  ofert  i  powtórzenia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty. 

W  uzasadnieniu  odw

ołania  odwołujący  podniósł,  że  23  marca  2020  r.  otrzymał 

powiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

przy

stępującego z ceną 360.082,50 zł łącznie z VAT. Odwołujący wskazał, że zamawiający 

poinformował także, że oferta odwołującego została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 4, 

w zw. z art. 90 ustawy Pzp. Ponadto o

dwołujący został wykluczony także na podstawie art. 

24 ust. 

1 pkt 12 i 17 tejże ustawy. 


Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 10 lutego 2020 r. zamawiający wezwał go do 

złożenia  wyjaśnień  oraz  dowodów  dotyczących  wyliczonej  ceny  dla  realizacji 

przedmiotowego  zadania.  Wyjaśnienia  zostały  złożone  na  piśmie  dnia  18  lutego  2020  r. 

Zamawiający  uznał,  że  zarówno  w  odpowiedzi  na  wezwanie  jak  i  w  późniejszych 

wyjaśnieniach  odwołujący  nie  uzasadnił  w  sposób  jednoznaczny  nie  przedstawił 

niebudzących  wątpliwości  dowodów  na  okoliczności,  które  mogły  znacząco  wpłynąć  na 

obniżenie ceny ofertowej i jego zdaniem naruszył w ten sposób dyspozycję zawartą w art. 90 

ust. 3 ustawy Pzp.  

Odwołujący  wskazał,  że  ze  stanowiskiem  zamawiającego  nie  sposób  się  zgodzić  z 

następujących powodów: 

- k

oszt wykonania mapy do celów projektowych oscyluje w kwocie 55.000 zł netto, 

-  k

oszty  prowadzenia  biura  projektowego  (wydruki,  eksploatacja  urządzeń,  licencja 

oprogramowania) oscyluje w kwocie 15.000 zł netto; 

- k

oszty projektanta oraz projektanta sprawdzającego oscyluje w kwocie 40.000 zł netto; 

- k

oszty dojazdu i transportu oscylują w kwocie 10.000 zł netto; 

- k

oszty pośrednie 5.000 zł netto. 

Odwołujący  wskazał,  że  po  wezwaniu  do  złożenia  wyjaśnień  podał  okoliczności 

uzasadniające zaoferowaną cenę oraz wyjaśnił co spowodowało obniżenie ceny. Odwołujący 

podniósł, że wykonawcy wolno opisać dowolne przyczyny uzasadniające rzetelną kalkulację 

ceny  ofertowej,  jednak  pod  warunkiem,  że  mają  one  charakter  obiektywny,  dający  się 

zweryfikować. Odwołujący podniósł, że takie przyczyny podał w piśmie z dnia 2 marca 2020 

r. 

Oświadczył,  że  podtrzymuje  swoje  wyjaśnienia  dotyczące  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  i 

złożył  Izbie  kalkulacje  z  których  –  jego  zdaniem  -  wynikało,  że  oferta  nie  zawierała  rażąco 

niskiej 

ceny  w  rozumieniu  przepisów  PZP.  Odwołujący  podkreślał,  że  szczegółowe 

wyjaśnienia co do kwoty zostały uwzględnione w jego piśmie z 18 lutego 2020 r. 

Odwołujący  wskazał  także,  że na podstawie  art.  22a ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawca 

może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych 

sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia  lub  jego  części,  polegać  na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Innych 

podmiotów  (tzw.  podmiotów  trzecich),  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z 

nim stosunków prawnych. Argumentował, że z kolei na podstawie art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, 

w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Odwołujący  oświadczył,  że  S.  M.  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej  natomiast 

wyraził  gotowość  do  podjęcia  zatrudnienia  lub  zawarcia  umowy  o  dzieło  w  celu  wykonania 

projektu  objętego  zamówieniem.  Argumentował,  że  nie  miał  obowiązku  tego  wykazywać 


gdyż  jest  to  fakt  notoryjny  znany  Gminie  z  urzędu  -  rejestru  CEIDG.  Złożył  wniosek  o 

przesłuchanie  świadka  –  S.  M.  -  na  okoliczność  możliwości  wykonania  projektu  objętego 

zamówieniem za zaproponowaną przez odwołującego cenę, która nie stanowi rażąco niskiej 

ceny w rozumieniu przepisów PZP. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  odrzucenie, 

ewentualnie  o  oddalenie 

odwołania.  W  odpowiedzi  i  w  trakcie  rozprawy  przedstawił 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  M.  S.,  prowadzący  w  Ostrołęce  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  S.  Projekt,  M.  S.  .

Złożył  pismo  procesowe,  w  którym  wniósł  o  oddalenie 

odwołania.  W  piśmie  i  w  trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 

swego stanowiska.  

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  protokół  postępowania,  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia 

specyfikacji  istotn

ych  warunków  zamówienia  (SIWZ),  ofertę  odwołującego,  wezwanie 

zamawiającego z 10 lutego 2020 r. skierowane do odwołującego w toku postępowania 

w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp, 

wyjaśnienia  odwołującego  z  18  lutego  2020  r., 

wezwanie zamawiającego skierowane do odwołującego 25 lutego 2020 r., wyjaśnienia 

odwołującego z 2 marca 2020 r., zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 

23  marca  2020  r., 

załączniki  do  odwołania,  stanowiska  i  dokumenty  złożone  przez 

strony 

i  uczestnika  postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy,  Krajowa  Izba 

Odwo

ławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze 

uczestnika  postępowania  po  stronie  zamawiającego  wykonawcę  M.  S.,  prowadzącego  w 

Ostrołęce  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  Projekt,  M.  S.  uznając,  że  zostały 

spełnione  wszystkie  przesłanki  formalne  zgłoszenia  przystąpienia  wynikające  z  art.  185 

ustawy  Pzp,  w  tym 

przystępujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

zamawiającego. 

Oddalono  wniosek  o  odrzucenie  odwołania  zgłoszony  przez  zamawiającego  w 

odpowiedzi  na  odwołanie.  Powodem  odrzucenia  odwołania  miało  być,  zdaniem 


zamawiającego, niezaskarżenie przez odwołującego w odwołaniu czynności wykluczenia go 

z udziału w postępowaniu. Stanowisko zamawiającego okazało się bezzasadne. Odwołujący 

w  odwołaniu  zakwestionował  czynność  wykluczenia  go  z  udziału  w  postępowaniu.  Jak 

wynikało  ze  strony  2  odwołania,  odwołujący  domagał  się  nakazania  przez  Izbę 

zamawiającemu  m.in.  unieważnienia  czynności  wykluczenia  go  z  udziału  w  postepowaniu. 

Zaś  argumentację  na  poparcie  zarzutu  przedstawił  na  stronie  4  odwołania.  W  tej  sytuacji 

wniosek zamawiającego podlegał oddaleniu.  

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Odwołujący  został  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu,  zaś  jego  oferta 

została  odrzucona,  zaś  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  może  być  wybrana  przez 

zamawiającego jako najkorzystniejsza. Odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu 

unieważnienia czynności wykluczenia go z udziału w postępowaniu i odrzucenia swej oferty. 

Ustalenie, że zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy Pzp  wykluczył odwołującego z 

udziału  w  postępowaniu  i  odrzucił  jego  ofertę  skutkować  będzie  koniecznością  nakazania 

zamawiającemu  unieważnienia  takich  czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie 

zamówienia  przez  odwołującego.  Powyższe  wyczerpuje  dyspozycję  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Ustalono, że przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  miasta  i  Gminy  Goleniów”  oraz  uzyskanie 

wszystkich  decyzji  lub/i  zezwoleń  wymaganych  Prawem  Budowlanym  umożliwiającym 

realizację zadania i zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

Ustalono,  że  zamawiający  na  sfinansowanie  zamówienia  przeznaczył  kwotę 

000,00 zł  łącznie z podatkiem VAT. 

Ustalono,  że  do  upływu  terminu  składania  ofert  swoje  oferty  złożyli  wykonawcy 

oferując następujące ogólne ceny brutto: 

a) 

odwołujący – 221 400,00 zł, 

b) 

przystępujący – 360 082,50 zł, 

c)  wykonawca Firma Projektowo- 

Wykonawcza 4MAT, Jastrzębie Zdrój - 356 490,00 zł, 

d)  wykonawca Pro- 

Jet Firma Usługowo Handlowa, R. O., Bolechowo 22, 72-100 Goleniów 

434 247,81 zł, 

e) 

wykonawca Projektowanie Nadzór i Pomiary Elektryczne, L. Z., ul. J. Matejki 11b/3, 72-

100 Goleniów - 438 003,00 zł. 


Ustalono,  że  zamawiający  10  lutego  2020  r.,  działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy  Pzp  wezwał  odwołującego  do  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczonej przez odwołującego ceny na zadaniu w szczególności w zakresie: 

a) 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej 

stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października 

2002 r. o minimalnym wynagro

dzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), 

b) 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

d) 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e) 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W  dalszej  części  ustalono,  że  w  odpowiedzi  na  ww.  wezwanie  odwołujący  złożył 

wyjaśnienia z 18 lutego 2020 r. W wyjaśnieniach wskazał, co następuje. 

Odpowiadając  na  literę  „A”  pragnę  zwrócić  uwagę,  iż  podstawa  do  określenia  ceny  za 

wykonanie  zadania  była  oferta  przesłana  przez  projektanta  branży  elektrycznej  na  której 

bazowano. 

Wyjaśniając literę „B” spółka Saharam Group Spa z o.o., nie otrzymuje pomocy publicznej na 

podstawie odrębnych, 

Odpowiadając  na  literę  „C"  koszty  wynikające  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisu  o 

zabezpieczeniu  społecznym  są  znane  przedsiębiorcy  i  były  wliczane  w  cenę  ryczałtową 

wskazanego zadania. 

Odpowiadając na  literę  „D”  koszty  związane  z  przepisów  prawa  ochrony środowiska w  tym 

zadaniu  nie  zostały  pominięte  w  obliczeniu  ceny  ryczałtowej  Jednakże  zostały  efektywnie 

zminimalizowane. 

Odpowiadając  na  literę  „E”  spółka  Saharam  Group  Sp.  z  o.o.  wyceniając  zadanie  wysłała 

kilka  za

pytań  ofertowych  do  podwykonawców  w  tym  do  biur  geodezyjnych  celem 

oszacowania  kosztów  opracowania  podkładów  geodezyjnych.  Koszty  te  również  zostały 

zawarte  w  cenie  ryczałtowej  oferty.  Zważywszy  na  powyższe  oceniam  przedmiotowe 

zadanie  za  zdatne  do  zrealiz

owania  za  kwotę  przedstawioną  w  ofercie  bez  szkody  dla 

podmiotu  który  reprezentuje.  Należy  jednak  wziąć  pod  uwagę  fakt,  iż  realizacja  zadań 

usługowych  i  kwota  za  jej  wykonanie  jest  elastyczna  i  różni  się  od  regionu  oraz  miejsca 

prowadzenia  dzia

łalności.  Przybliżając  Zamawiającemu  stałe  koszty  z  realizacji  zadania 

jednocześnie nie zdradzając polityki handlowej spółki mogę wykazać następujące pozycje: 


Koszt wykonania mapy do celów projektowych oscyluje w kwocie 55 000 zł netto, 

Koszty  prowadzenia  biura  pr

ojektowego  (wydruki,  eksploatacja  urządzeń,  licencja 

oprogramowania) oscylują w kwocie 15 000 zł netto, 

Koszty  projektanta  oraz  projektanta  sprawdzającego  oscylują  w  kwocie  40  000  zł 

netto, 

Koszty dojazdu i transportu oscylują w kwocie 10 000 zł netto, 

Koszty pośrednie 5 000 zł netto. 

Zatem zysk dla Spółki wynosi około 25 000 zł netto co daje więcej niż założona przez zarząd 

spółki marża. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  pismem  z  dnia  25  lutego  2020  r.,  zamawiający 

poinformował  odwołującego,  iż  treść  złożonych  przez  Państwa  w  dniu  18.02.2020  r. 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  złożonej  na  W/W  postępowanie  zrodziły  po 

stronie  Zamawiającego  dalsze  wątpliwości  które  wymagają  dodatkowego  wyjaśnienia  i 

uszczegółowienia  Państwa  wyjaśnień.  Zamawiający  wskazał,  iż  na  podstawie  art.  90  ust.  I 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  wzywa  do  złożenia 

dowodów  oraz  wskazania  konkretnych  dających  sie  zweryfikować  czynników 

potwierdzających,  iż  Cena  przedstawiona  przez  Państwa  w  ofercie  obejmuje  wszystkie 

koszty  umożliwiające  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.    W 

szczególności  takimi  dowodami  będą  oferty  wykonawców,  na  których  Państwo  powołujecie 

się w swych wyjaśnieniach (oferta przesłana przez projektanta branży elektrycznej na której  

bazowano, oferty podwykonawców, o których Państwo piszecie w wyjaśnieniach w tym biur  

geodezyjnych). 

Zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem  wskazujemy  Pa

ństwu,  że wyjaśnienia wykonawcy 

nie  mogą  mieć  charakteru  ogólnego,  np.  ograniczać  się  do  zapewnienia,  że  wykonawca 

będzie  w  stanie  wykonać  zamówienie  za  oszacowaną  przez  siebie  cenę,  Wykonawca  jest 

zobowiązany  szczegółowo  wskazać  konkretnej  dające  się  zweryfikować  czynniki 

umożliwiające  mu  skalkulowanie  ceny  lub  kosztu  na  niskim  poziomie.  Konieczne  jest 

ponadto  wyjaśnienie,  w  jakim  stopniu  dany  czynnik  wpłynął  na  obniżenie  ceny.  Za  takie 

wyjaśnienia  mające  charakter  ogólny  przyjmujemy  Państwa  zapewnienia,  niepoparte 

dowodami

,  wyliczeniami  czy  dającymi  się  zweryfikować  czynnikami  przyjętymi  przez 

Państwa do skalkulowania ceny:  

<

koszty  pracy  wynikające  z  przepisów  prawa  i  przepisu  o  zabezpieczeniu  społecznym  są 

znane  przedsiębiorcy  i  były  wliczone  w  cenę  ryczałtową  wskazanego  zadania  koszty 

związane  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska  w  tym  zadaniu  nie  zostały  pominięte  w 

oblic

zeniu ceny ryczałtowej zostały efektywnie zminimalizowane ...>.  


Brak  jest  w  wyjaśnieniach  konkretnego  odniesienia  co  do  wpływu  na  Państwa  kalkulację 

ceny  podnoszonego  przez  Państwa  czynnika:  )  realizacja  zadań  usługowych  i  kwota  za  jej 

wykonanie j

est elastyczna i różni się od regionu oraz miejsca prowadzenia działalności.  

W zakresie tajemniczego stwierdzenia, które według Państwa ma wpływ na cenę:  

<…  przybliżając  Zamawiającemu  stałe  koszty  z  realizacji  zadania  jednocześnie  nie 

zdradzając polityki handlowej spółki...>  

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  tub  momentu 

przekazywania  takich  informacji  (np.  w  wyniku  wyjaśnień)  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

W dalszej kolejności ustalono, że w odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący złożył 

wyjaśnienia  z  2  marca  2020  r.  W  wyjaśnieniach  tych  odwołujący  wskazał,  że  Jako 

podstawowy koszt związany z opracowaniem dokumentacji projektowej jest koszt wynikający 

z  zawiązania  stosunku  zobowiązaniowego  pomiędzy  spółką  Saharam  Group  Sp.  z  o.o.  a 

projektantem  Panem  S.  M.  .  Oferta  projektanta 

załączona  została  do  niniejszego  pisma  w 

formie skanu. 

Oferta jest wiążąca i kilkukrotnie potwierdzana przez projektanta. 

Kolejną  składową  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania  jest  koszt  biura 

geodezyjnego

,  które  to  po  negocjacjach  handlowych  przedstawiło  swoje  warunki  cenowe 

wraz  z  warunkami 

przedpłaty  i  zaliczki.  Pozostałe  koszty  związane  z  dojazdami  do 

Zamawiającego  były  obliczone  na  podstawie  kosztów  określonych  w  Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 

2002 r., w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych, 

motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością  pracodawcy  który  mówi,  że  wydatki 

ponoszone  na  samochód  osobowy  używany  w  firmie  do  wykonywania  obowiązków 

wynikających z umowy o pracę podlegają limitowi obliczanemu wg stawki za przejechany 1 

km,. 

Podstawa  prawna:  Dz.  U.  z  2002  r.  nr  27,  poz.  271  ze  zm.  Koszty  związane  z 

wydrukiem  dokumentacji  oraz  przygotowaniem  kompletu  opracowań  są  obliczone  na 

podstawie  doświadczeń  i  prowadzonej  przez  Wykonawcę  dotychczasowej  działalności. 

Firma  Saharam  Group  Sp. 

z  o.o.,  przyjęła  za  opłacalną  marżę  z  danego  zadania  na 

poziomie  10  %. 

Wykonawca  zaznaczając  fakt,  iż  informację  o  cenie  są  objęte  tajemnicą 

przedsiębiorstwa nie miał na myśli ustalonej ceny a jedynie proces prowadzenia negocjacji, 

zależności biznesowe z podwykonawcami oraz wynagrodzenie zarządu spółki. 

Do  wyjaśnień  odwołujący  załączył  ofertę  S.  M.  z  24  stycznia  2020  r.  oraz 

korespondencję mailową prowadzoną z panem M. . 


W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  23  marca  2020  r. 

zawiadomił  odwołującego  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

przystępującego. Tym samym pismem zamawiający zawiadomił odwołującego o odrzuceniu 

jego  oferty  na  postawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp.  Ponadto 

zamawiający  poinformował,  że odwołujący  został  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp.  

W uzasadnieniu czynności  zamawiający  wskazał,  że  W toku  badania  ofert  powzięto 

wątpliwości,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotowego  zadania  za  cenę  zaoferowaną 

przez  ww.  Wykonawc

ę  która  wydawała  się  rażąco  niska  w  stosunku  do    przedmiotu 

zamówienia.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 

stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia,  zwrócił  się  do  Wykonawcy  pismem  (…)  z  dnia 

10.02.2020  r.  o  udzie

lenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczonej 

przez    Wykonawcę  ceny,  bowiem  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  to  na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  udowodnienia,  że  zaoferowana  cena  lub 

koszt 

nie są rażąco niskie. 

Treść  wyjaśnień  złożonych  przez  Wykonawcę  w  dniu  18.02.2020  r.  dotyczących 

wyliczenia  ceny  oferty  zrodziły  po  stronie  Zamawiającego  dalsze  wątpliwości,  które 

wymagały dodatkowego wyjaśnienia i uszczegółowienia. W związku z powyższym pismem z 

dn.  25.02.2020  r.  w

ezwano  Wykonawcę  do  wskazania  konkretnych,  dających  się 

zweryfikować  czynników  potwierdzających,  iż  przedstawiona  w  ofercie  cena  obejmuje 

wszystkie koszty umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów  w  tym  do 

złożenia dowodów potwierdzających w/w przyczyny. 

Wykonawca odpowiadając na ww. wezwanie nie uzasadnił w sposób jednoznaczny, a 

w  szczególności  nie  przedstawił  niebudzących  wątpliwości  dowodów  na  okoliczności,  które 

mogły  znacząco  wpłynąć  na  obniżenie  ceny  ofertowej.  Wykonawca  w  ten  sposób, 

uniemożliwił Zamawiającemu obiektywną ocenę, czy jego oferta zawiera rażąco niską cenę. 

Lapidarne  wskazanie  w  wyjaśnieniu,  że  podstawowym  kosztem  jest  koszt  opracowania 

dokum

entacji  projektowej  a  kolejną  składową  tego  kosztu  jest  koszt  biura  geodezyjnego  ż 

którym negocjowano cenę a nawet załączona oferta projektanta i wydruk korespondencji e-

mail  z  biurem  geodezyjn

ym  nie  są  przekonujące,  bowiem  wyjaśnienia  powinny  być 

konkretn

e,  szczegółowe  i  faktycznie  uzasadniające  podaną  w  ofercie  cenę.  Wykonawca  w 

złożonych Zamawiającemu wyjaśnieniach przedstawił zbyt ogólne stwierdzenia, przez co nie 

uzasadnił  Zamawiającemu  w  sposób  możliwy  do  zaakceptowania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie  art. 90 

ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 


Ponadto  należy  podkreślić,  iż  Wykonawca  w  swojej  ofercie  (tj.  oświadczeniu 

składanym  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dotyczącym 

spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu)  nie  zawarł  informacji  o  poleganiu  na 

zasobach  innych  podmiotów,  stąd  wniosek,  że  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  Tymczasem  z  wyjaśnień,  dotyczących  wyliczonej  ceny  ujawniono  fakt,  iż 

jednak  zamierzał  polegać  na  zasobach  podmiotów  trzecich  (w  osobie  projektanta).  Prócz 

tego, Wykonawca 

Saharam Group Sp. z o.o. nie zawarł w swojej ofercie informacji o części 

zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  co  jest  niezgodne  z 

treścią  SIWZ  w  której  to  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części 

zamówienia,  której  wykonanie  chce  powierzyć  podwykonawcom  wraz  z  podaniem  przez 

wykonawcę  nazw  firm  podwykonawców.  Ta  sytuacja  wyczerpuje  powody  wykluczenia 

Wykonawcy  zgodnie  z  art.  24  ust. 

1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień,  a  co  najmniej  także 

wykluczenia  Wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17,  ponieważ  Wykonawca  w 

najlepszym  razie  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W 

konsekwencji działając w oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień ofertę Wykonawcy 

wykluczonego 

należałoby uznać za odrzuconą. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia 

ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)    oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3)    wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 


5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 

udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

Izba  stwierdziła,  że  cena  oferty  odwołującego  (221.400,00  zł  brutto)  odbiegała  o 

53,88%  od  wartości  szacunkowej  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  VAT 

+23% VAT = 480.000,00zł brutto). W tej sytuacji zamawiający, zgodnie z art. 90 

ustawy  Pzp,  miał  nie tylko  prawo  ale  i  prawny  obowiązek  wezwać  wykonawcę  do  złożenia 

wyjaśnień  co  do  wyliczenia  ceny  oraz  złożenia  stosownych  dowodów.  Realizując  normę 

wynikającą  z  ww.  przepisu  zamawiający  skierował  do  odwołującego  wezwanie  do  złożenia 

w

yjaśnień w piśmie z dnia 10 lutego 2020 r.  

Jak  wynika  z  treści  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp,  polski  ustawodawca  przesądził,  że 

wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ustawy  Pzp,  ma  obowiązek 

udowodnić zamawiającemu, że jego oferta nie zawiera ceny rażąco niskiej. Z przepisu tego 

wynika  zatem  domniemanie,  że  wykonawca  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  zaoferował 

cenę  rażąco  niską.  Wyjaśnienia  i  dowody  na  ich  poparcie  składane  przez  wykonawcę  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  muszą  zaś  obalić  owo  domniemanie.  Nie  ulega  również 

wątpliwości, że owo udowodnienie realności ceny powinno nastąpić w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia przed zamawiającym. 

W analizowanej sprawie Izba stwierdziła, że odwołujący nie sprostał wynikającemu z 

przepisu art. 90 ust. 

2 ustawy Pzp ciężarowi wykazania, że jego cena nie jest rażąco niska. 

Zdaniem Izby  wyjaśnienia przedstawione przez odwołującego w piśmie z 18 lutego 2020 r. 

okazały  się  ogólne,  lakoniczne  i  gołosłowne.  Odwołujący  ujawnił  jedynie  hasłowo  5  grup 

kosztów takich jak: koszt wykonania mapy do celów projektowych, koszty prowadzenia biura 

projektowego,  k

oszty  projektanta  oraz  projektanta  sprawdzającego,  koszty  dojazdu  i 

transportu  oraz  k

oszty  pośrednie.  Ponadto  odwołujący  wskazał  na  szacowane  wartości  w 

odniesieniu 

do  tych  grup  kosztów  oraz  podał  szacowany  zysk.  Co  istotne,  odwołujący  w 

żaden  sposób  nie  wyjaśnił  zamawiającemu  w  jaki  sposób  te  koszty  obliczył,  jakie  poczynił 

założenia  i  jakie  elementy  cenotwórcze  w  nich  uwzględnił.  Przykładowo  odwołujący 

zadeklarował, że koszt biura projektowego wynosi 15.000 zł netto, lecz nie ujawnił warunków 

cenowych pozyskania lokalu, nie 

przedstawił wiążącej go umowy czy oferty w tym zakresie. 

Analogicznie w przypadku 

kosztów dojazdu i transportu celem wykonania usługi odwołujący 


ograniczył  się  jedynie  do  ujawnienia  łącznej  szacowanej  ich  wysokości.  Odwołujący  nie 

sprostał  jednak  obowiązkowi  wyjaśnienia,  jak  ta  kwota  została  obliczona  i  jakie  założenia 

poczyniono. 

Wobec powyższego nie wiadomo jaką  przyjęto liczbę dojazdów projektanta do 

terenu wykonywania usługi, nie wiadomo także skąd i dokąd te dojazdy będą wykonywane. 

Odwołujący nie ujawnił również zamawiającemu jakiego rodzaju samochodem dojazd będzie 

wykonywany, 

jaką jego trasę skalkulowano ani jaki założono koszt paliwa. 

W  pr

zedstawionych  wyjaśnieniach  odwołujący  nie  sprostał  także  obowiązkowi 

wskazania, jakie założenia legły u podstaw oszacowania  kosztu wykonania mapy do celów 

projektowych.  Nie  uzasadniono  ani  nie  wykazano 

także  realności  przyjętego  kosztu 

zapewnienia projektanta oraz projektanta sprawdzaj

ącego. Co istotne wykonawca nie podał 

nawet szacunkowego wyliczenia k

osztów wykonania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy i ubezpie

czeń społecznych. Wreszcie, podkreślenia wymagało, że odwołujący, 

pomimo  wezwania,  nie  prz

edstawił  zamawiającemu  żadnego  dowodu  na  poparcie  swych 

niezwykle  lakonicznych 

twierdzeń.  Tym  samym  należało  stwierdzić,  że  odwołujący 

uniemożliwił  zamawiającemu  weryfikację  prawidłowości  podanych  szacunków  i  nie 

z

realizował  wezwania  zamawiającego  do  złożenia  przekonujących  wyjaśnień,  nie 

wsp

ominając już o sferze dowodowej. 

W  tej  sytuacji  należało  przyznać  rację  zamawiającemu,  który  prawidłowo  wytknął 

od

wołującemu  powyższe  uchybienia  w  piśmie  z  dnia  25  lutego  2020  r.  Zamawiający  w  tej 

dacie  wezwał  odwołującego  po  raz  kolejny  do  złożenia  wyjaśnień.  Zamawiający  słusznie 

podkreślił,  że  wykonawca  ma  obowiązek  złożyć  wyjaśnienia  konkretne,  wyczerpujące, 

niepozostawi

ające  jakichkolwiek  wątpliwości  i  obejmujące  konkretne  czynniki  cenotwórcze. 

Prawidłowo  wskazał,  że  nie  może  przyjąć  wyjaśnień  o  charakterze  ogólnym  i  ponownie 

zwrócił  uwagę  odwołującego  na  obowiązek  złożenia  dowodów.  Wreszcie  słusznie 

argumentował,  że  niewystarczające  są  deklaratywne  zapewniania  wykonawcy  co  do 

r

ealności zaproponowanej przez niego ceny.  

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  odwołujący  nie  sprostał  wynikającemu  z 

przepisu art. 90 ust. 2 ustawy Pzp ciężarowi wykazania, że jego cena nie jest rażąco niska 

również w wyjaśnieniach z 2 marca 2020 r. Zdaniem Izby zamawiający prawidłowo ocenił, że 

także  wyjaśnienia  złożone  przez  odwołującego  2  marca  2020  r.  nie  obaliły  domniemania 

zaoferowania ceny ra

żąco niskiej. 

Dostrzeżenia  wymagało,  że  spośród  dowodów  żądanych  przez  zamawiającego, 

od

wołujący  ograniczył  się  do  przedstawienia  dowodu  odnoszącego  się  jedynie  do  dwóch 

grup 

kosztów.  Odwołujący  przedstawił  ofertę  projektanta  S.  M.  na  kwotę  40.000  zł  oraz 

kore

spondencję  mailową  z  panem  M.  dotyczącą  uzgodnienia  kwoty  55.000  zł  netto  w 

odniesieniu  do  kosztu  wykonania  map  do  c

elów  projektowych.  Jeżeli  chodzi  o  koszty 

wykonania  mapy  do  celów  projektowych,  to  -  jak  słusznie  wskazał  zamawiający  i 


przystępujący - koszty te wykonawca ustalał z geodetą dopiero 7 lutego 2020 r., a więc dwa 

dni po upływie terminu składania ofert.  

Nie 

złożono  natomiast  dowodów  w  odniesieniu  nawet  do  pozostałych  grup  kosztów 

wymienionych  przez  samego  o

dwołującego  w  pierwszych  wyjaśnieniach  a  mianowicie 

kosztów  prowadzenia  biura  (w  tym  wydruków,  eksploatacji  urządzeń,  kosztów  licencji 

oprogramowania). Nie ma zatem dowo

dów dot. wysokości opłat licencyjnych, nie wskazano 

o  koszty  jakich  urządzeń  chodzi,  czy  jaki  okres  przyjęto  do  kalkulacji  tych  kosztów.  W 

dalszym 

ciągu  nie  przedstawiono  nie  tylko  dowodów,  ale  nawet  wyliczeń  co  do 

szacunkowych 

kosztów wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.  

Jeżeli  chodzi  o  koszty  dojazdu  to  odwołujący  wskazał,  że  obliczone  zostały  na 

podstawie  stawki  za 

przejechany  1  km  zgodnie  ze  stawką  wynikającą  z  przepisów 

R

ozporządzenia  z  dnia  25  marca  2002  r.  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków 

ustalania  oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych 

samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością  pracodawcy 

(Dz.  U.  Nr  27,  poz.  271)

.  Dostrzeżenia  wymagało  jednak,  że  ww.  rozporządzenie  określa 

maksymalne stawki za 1 km 

w ten sposób, że stawki te nie mogą być wyższe niż: 

a) 

dla samochodu osobowego 

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, 

b) 

dla samochodu osobowego 

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 

zł. 

Nie wyjaśniono w oparciu o którą z ww. stawek koszty te będą rozliczane. Odwołujący 

nie 

ujawnił  bowiem  z  jakiego  rodzaju  samochodu  osobowego  będzie  korzystał.  Co  istotne 

wykonawca  nie  wskazał  także  jaką  liczbę  kilometrów  założył  i  dlaczego.  Nie  wiadomo  ile 

dojazdów  założono,  skąd  i  dokąd  będą  się  odbywały. W  tej  sytuacji  zamawiający,  pomimo 

dwukrotnego wezwania od

wołującego, nie miał jakiejkolwiek możliwości zweryfikowania, czy 

dekla

rowane koszty dojazdu zostały prawidłowo skalkulowane czy też nie.  

W  odniesieniu  do  kosz

tów  wydruku  praz  przygotowania  kompletu  opracowań 

odwołujący ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że koszty te są „obliczone na podstawie 

do

świadczeń  i  prowadzonej  przez  wykonawcę  dotychczasowej  działalności”.  Tego  typu 

oświadczenie  żadną  miarą  nie  może  być  uznane  za  wyjaśnienia  konkretne,  wyczerpujące, 

ujawniające  wszystkie  elementy  cenotwórcze  i  umożliwiające  zamawiającemu  weryfikację 

poczynionych  założeń.  Jest  to  de  facto  deklaracja,  zapewnienie  wykonawcy,  które  bez 

szczeg

ółów nic nie wnosi do sprawy. 

Nie  potwierdziła  się  natomiast  podawana  przez  zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  23 

marca 2020 r. podstawa wykluczenia 

odwołującego z udziału w postępowaniu. Zamawiający 

w  piśmie  tym  wskazał,  że  Wykonawca  w  swojej  ofercie  (tj.  oświadczeniu  składanym  na 

podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dotyczącym  spełnianiu 


warunków  udziału  w  postępowaniu)  nie  zawarł  informacji  o  poleganiu  na  zasobach  innych 

podmiotów,  stąd  wniosek,  że  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu. 

Tymczasem  z  wyjaśnień,  dotyczących  wyliczonej  ceny  ujawniono  fakt,  iż  jednak  zamierzał 

polegać  na  zasobach  podmiotów  trzecich  (w  osobie  projektanta).  Prócz  tego,  Wykonawca 

Saharam  Group  Sp.  z  o.o.  nie  zawarł  w  swojej  ofercie  informacji  o  części  zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, co jest niezgodne z treścią SIWZ 

w  której  to  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  której 

wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz  z podaniem przez wykonawcę  nazw firm 

podwykonawców. Ta sytuacja wyczerpuje powody wykluczenia Wykonawcy zgodnie z art. 24 

ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień,  a  co  najmniej  także  wykluczenia  Wykonawcy  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17,  ponieważ  Wykonawca  w  najlepszym  razie  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W konsekwencji działając w oparciu o art. 24 ust. 

4  usta

wy  Prawo  zamówień  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  należałoby  uznać  za 

odrzuconą. 

Rzec

zywiście  odwołujący  złożył  wraz  z  ofertą  oświadczenie,  że  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, opisane w rozdziale 5 i 5a SIWZ oraz w celu wykazania warunków 

nie  zamierza  polega

ć  na  zasobach  podmiotów  trzecich.  Jednakże  uszło  uwadze 

zamawiaj

ącego, że już do samej oferty załączono oświadczenie (załącznik 1.2 do oferty), w 

którym odwołujący jednoznacznie oświadczył, że pan S. M. – projektant branży elektrycznej - 

zostanie  wyznaczony  przez  odwo

łującego  do  realizacji  zamówienia.  W  tej  sytuacji 

zamawia

jący  nie  może  utrzymywać,  że  informacja  o  uczestnictwie  pana  M.  pojawiła  się 

dopiero w wyjaśnieniach wykonawcy i że informacja ta miała świadczyć o tym, że odwołujący 

wprowadził zamawiającego w błąd przedstawiając stosowne oświadczenia w ofercie. Wręcz 

przeciwnie,  wyja

śnienia  odwołującego  okazały  się spójne  ze złożoną  ofertą, której  wnikliwa 

analiza 

musiała  prowadzić  do  wniosku,  że  udział  pana  M.  w  realizacji  zamówienia  od 

samego początku został zadeklarowany. 

Po  drugie  zama

wiający przedwcześnie założył, że skoro pan M. będzie uczestniczył 

w  realizacji 

zamówienia  jako  projektant,  to  tym  samym  odwołujący  będzie  polegał  na 

zasadach  podmiotu  trzeciego  celem  wyka

zania  warunku,  o  którym  mowa  w  rozdziale  5 

SIWZ.  Rzeczy

wiście, w rozdziale 5 w pkt 5.1.3. 2 SIWZ zamawiający sformułował warunek 

udziału w postępowaniu zgodnie z którym: 

udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  wykażą  minimalne 

pozio

my zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. dysponują: 


a) 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania sieci, instalacji i 

urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  w  zakresie  odpowiadającym  przedmiotowi 

zamówienia,  która  posiada  doświadczenie  w  opracowaniu  co  najmniej  jednej  dokumentacji 

projektowej obejmującej swoim zakresem budowę lub/i przebudowę oświetlenia ulicznego,  

Jednakże  nie  można  wykluczyć  sytuacji,  że  pan  M.  jest  zasobem  własnym  spółki 

odwo

łującego,  a  nie  zasobem  podmiotu  trzeciego  użyczanym  odwołującemu  celem 

wykazania 

ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Powyższe  zresztą  zdaje  się  wynikać  z 

od

wołania, gdzie wskazano, że pan M. miał być zatrudniony przez spółkę odwołującego lub 

miała  być  z  nim  zawarta  umowa  o  dzieło.  W  tej  sytuacji  pan  M.,  jako  zasób  własny,  nie 

musiał  być  wskazywany  w  oświadczeniu  o  zasobach  podmiotów  trzecich  udostępnianych 

celem  wykazania 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Ponadto  jeśli  będzie  to  zasób  własny 

odwo

łującego,  to  należy  przyjąć,  że  odwołujący  wykona  zamówienie  w  całości  siłami 

własnymi.  Uczestnictwo  pana  M.  nie  będzie  zatem  miało  charakteru  podwykonawstwa. 

Wbrew  stanowisku 

zamawiającego  i  przystępującego  odwołujący  nigdzie  w  wyjaśnieniach 

nie nazwał pana M. podwykonawcą. W pierwszych wyjaśnieniach jest jedynie mowa o tym, 

że odwołujący szacując ofertę wysłał kilka zapytań ofertowych do jakichś podwykonawców, 

w tym do biur geodezyjnych. Nie pada jednak 

w tym kontekście nazwisko pana M. . Z kolei w 

drugich wyjaśnieniach odwołujący wskazał jedynie, że z panem M. nawiązywany będzie jakiś 

stosunek 

zobowiązaniowy.  Nie  wiadomo  jednak  jaki.  Zdaniem  Izby  zamawiający  na 

podstawie  powyższego  nie  może  zatem  twierdzić,  że  na  pewno  tym  stosunkiem 

zobowiązaniowym  będzie  umowa  podwykonawcza.  Słowo  „podwykonawca”  pada  w 

wyj

aśnieniach  jeszcze  tylko  raz,  gdy  odwołujący  ogólnie  wskazał,  że  chce  chronić  jako 

taj

emnicę swe relacje biznesowe z podwykonawcami. Ale firmy podwykonawcze nie zostały 

wskazane,  nie  wiadomo  te

ż  czy  wykonawca  używa  tego  słowa  mając  na  myśli 

podwykonawc

ów na tym kontrakcie czy ogólnie w ten sposób nazywa swych kontrahentów. 

W  tej 

sytuacji  nie  można  się  zgodzić  się  z  zamawiającym,  że  odwołujący  nie  wykazał 

wa

runku  udziału  w  postępowaniu.  Nie  stwierdzono  także,  aby  odwołujący  miał  przedstawić 

i

nformacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przez 

zaniechanie wskazania pana M. jako podwykona

wcy, czy też zaniechanie wskazania go jako 

podmiot  trzeci  na  zasobach  którego  wykonawca  polega  celem  wykazania  warunku. 

Podstawa wykluczenia 

odwołującego z udziału w postępowaniu została oparta zatem jedynie 

na 

domysłach zamawiającego, których nie poparł żadnym dowodem.  

Izba, działając na podstawie art. 190 ust. 6 ustawy Pzp, postanowiła oddalić wniosek 

odwołującego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  zeznań  świadka  S.  M.  na  okoliczność 


możliwości  wykonania  projektu  objętego  zamówieniem  za  zaproponowaną  przez 

odwołującego  cenę,  która  nie  stanowi  rażąco  niskiej  ceny  w  rozumieniu  przepisów  Pzp, 

uznając,  że  dowód  ten  został  powołany  jedynie  dla  zwłoki.  Stwierdzono,  że  okoliczności, 

jakie  mają  zostać  wykazane  zgłaszanym  dowodem  pozostają  bez  znaczenia  dla 

rozstrzygnięcia  sprawy.  Jak  wynikało  z  uzasadnienia  faktycznego  czynności  odrzucenia 

oferty odwołującego z dnia 23 marca 2020 r., powodem odrzucenia oferty odwołującego było 

złożenie,  w  ramach  procedury  wyjaśniającej  przed  zamawiającym  o  której  mowa  w  art.  90 

ustawy  Pzp,  zbyt  lakonicznych  wyjaśnień  i  nie  poparcie  ich  w  większości  dowodami. 

Powodem  odrzucenia  oferty  odwołującego  nie  było  zaś  merytoryczne  stwierdzenie  przez 

zamawiającego,  że  jakiś  konkretny  składnik  ceny  ofertowej  został  błędnie  skalkulowany. 

Dostrzeżenia wymaga, że Izba nie zastępuje zamawiającego, jego komisji przetargowej ani 

kierownika i nie prowadzi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Izba zgodnie 

z  art.  180  ustawy  P

zp  rozpoznaje  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

oceniając ich zgodność z prawem w granicach zarzutów podniesionych w odwołaniu. Skoro 

powodem  odrzucenia  oferty  odwołującego  było  złożenie  zbyt  lakonicznych  wyjaśnień  i 

niepoparcie  ich  dowodami,  to  rolą  Izby  w  toku  postępowania  odwoławczego  było  jedynie 

zbadanie, czy rzeczywiście ten powód odrzucenia oferty się potwierdza. W tej sytuacji dowód 

zgłaszany przez odwołującego w sposób oczywisty był nieprzydatny do rozpoznania sprawy, 

skoro zmierzał on do uzupełnienia przez odwołującego przed Izbą dowodu na okoliczność o 

charakterze merytorycznym, a mianowicie że cena oferty odwołującego nie jest rażąco niska. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w 

pkt  2 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  kosztów  postępowania,  a  zatem 

było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2  sentencji),  ca

łe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 


kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  sprawie  stwierdzone 

naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie miały i nie mogą mieć 

wpływu  na  wynik  postępowania.  Zamawiający  wprawdzie  bezzasadnie  wykluczył 

odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie  ww.  przepisów,  lecz  jednocześnie 

prawidłowo odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 

3 ustawy Pzp. 

W tej sytuacji wynik postępowania, a wiec wybór oferty przystępującego jako 

najkorzystniejszej, jako prawidłowy, nie uległ zmianie.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 

sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

W  niniejszej  sprawie 

odpowiedzialność  za  wynik  postępowania  odwoławczego 

ponosił  odwołujący.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem  odwołującego.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

00  zł.  Izba  nie  zasądziła  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  zwrotu  kosztów 

dojazdu na rozpraw

ę. Jak wynika z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010 

r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  972).,  warunkiem  z

asądzenia  zwrotu  kosztów  jest  przedstawienie  przez  stronę 

wygrywającą  stosownego  rachunku.  Powyższe  powinno  nastąpić  do  momentu  zamknięcia 

rozprawy,  co  nie 

miało miejsca  w  analizowanej  sprawie.  Koszty  te zatem  nie mogły  zostać 

zasądzone. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepis

y  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysok

ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz. 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel