KIO 655/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 655/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 8 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  8  maja  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izb

y  Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. z siedzibą w Warszawie

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Bureau 

Veritas  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Bureau  Veritas  Italia  S.P.A. 

siedzibą  w Mediolanie,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodni

czący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 655/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Operator  Gazociągów  Przesyłowych GAZ-SYSTEM  S.A. 

  prowadzi 

trybie  przetargu  ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Usługa nadzoru nad dostawą agregatów sprężarkowych. Wartość zamówienia jest większa 

niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

29 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 231-567783. 

W dniu 27 marca 2020 r. wykonawca SGS Polska Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec 

zaniechania  wykluczenia  z  postępowania  Konsorcjum:  Bureau  Veritas  Polska  Sp.  z  o.o., 

Bureau  Veritas  Italia  S.P.A.  (dalej:  Konsorcjum  Bureau)

,  względnie  zaniechania  wezwania 

tego  wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  lub  złożenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie  oraz  wobec 

dokonania wyboru oferty ww. Konsorcjum jako najkorzystniejszej.  

W dniu 24 kwietnia 2020 r. do Prezesa Izby 

wpłynęło oświadczenie Zamawiającego 

uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu.  

Konsorcjum  Bureau  Veritas  Polska  Sp.  z  o.o.,  Bureau  Veritas  Italia  S.P.A.,  które 

przystąpiło do  postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, w  dniu 28  kwietnia 

2020  r.  zostało  wezwane  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Oświadczenie 

należało  złożyć  w terminie  3  dni  o  doręczenia  wezwania,  pod  rygorem  umorzenia 

postępowania.  W  terminie  tym,  który  upłynął  4  maja  2020  r.,  do  akt  sprawy  nie  wpłynęło 

oświadczenie Przystępującego o wniesieniu sprzeciwu. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel