KIO 654/20 WYROK dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

str. 1 

Sygn. akt: KIO 654/20 

WYROK 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2020 

roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. przez wykonawcę Synektik 

Spółka Akcyjna w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki 

w Krakowie 

przy udziale wykonawcy 

Elekta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

umarza  zarzut  wadliwego  obliczenia  punktów  w  kryterium  „Parametry  techniczne  i 

eksploatacyjne” 

w pozostały zakresie oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Synektik Spółka Akcyjna w Warszawie 

i  

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Synektik Spółka Akcyjna w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na niniejszy  wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

……………………………….. 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 654/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  kompleksowego 

wyposażenia  obszaru  brachyterapii  (NSSU)  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem 

personelu. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W dniu 27 marca 2020 roku wykonawca Synektik SA w Warszawie (dalej: odwołujący) 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  zamawiającego  podjętych  w  przedmiotowym 

postępowaniu, polegających na: 

dokonaniu wyboru oferty złożonej przez firmę Elekta Sp. z o. o., (zwanej w dalszej części 

niniejszego  odwołania  „Elekta  Sp.  z  o.  o.”  lub  „przystępującym”)  jako  najkorzystniejszej  w 

przedmiotowym p

ostępowaniu,  

- zaniechaniu odrzucenia oferty firmy Elekta Sp. z o. o., 

wadliwym obliczeniu punktów w jednym z kryteriów oceny ofert, tj.: parametry techniczne i 

eksploatacyjne, co doprowadziło w konsekwencji do wyboru oferty firmy Elekta Sp. z o. o., 

-  ewentualnie  zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  z  p

ostępowania  w  związku  z 

przedstawieniem  istotnych  informacji  mających  wpływ  na  wynik  postępowania 

wprowadzających zamawiającego w błąd, 

-  zaniechaniu  dokonania  wyboru  oferty  o

dwołującego  jak  najkorzystniejszej  w  niniejszym 

postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy P.z.p. w zakresie 

art. 7 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. poprzez naruszenie zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

ofert

y  wykonawcy,  którego  treść  oferty  jest  sprzeczna  z  treścią  specyfikacją  istotnych 

warunków  zamówienia  (s.i.w.z.),  art.  24  ust.  1  pkt.  17  ustawy  P.z.p.,  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawcy  Elekta  Sp.  z  o.  o.,  która,  składając  oświadczenie  w  zakresie 

posiadania wymienionych w uzasa

dnieniu parametrów, wprowadziła zamawiającego w błąd, 

co ma istotny wpływ na wynik postępowania, oraz 91 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy P.z.p. poprzez 

dokonanie  wadliwej  oceny  oferty  wybranego  wykonawcy

,  ale  również  odwołującego  w 


str. 3 

zakresie  przysługujących  tym  podmiotom  punktów  w  kryterium  parametry  techniczne  i 

eksploatacyjne. 

W  uzasadnieniu  odwołujący  podniósł,  że  w  dniu  18  marca  2020  r.  (godz.  13.30) 

z

amawiający poinformował drogą elektroniczną (mail) o wyborze najkorzystniejszej oferty, za 

którą  została  uznana  oferta  firmy  Elekta  Sp.  z  o.  o..  Oferta  odwołującego  została 

sklasyfikowana na drugiej pozycji. 

Odwołujący wskazał, co następuje: 

W zakresie zarzutu n

iezgodność treści oferty z treścią s.i.w.z. odwołujący wskazał, że 

p

rzedmiotem  zamówienia  są  dwa  urządzenia,  dlatego  brzmienie  dwóch  nw.  punktów  jest 

identyczne.  

Pkt. 25 Opisu przedmi

otu zamówienia — załącznika nr 1a 

Przed  wysunięciem  źródła  aparat  automatycznie  wykonuje  test  drożności  kanału  do  końca 

aplikatora za pomocą kabla sprawdzającego. 

Pkt. 146 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznika nr la 

Przed  wysunięciem  źródła  aparat  automatycznie  wykonuje  test  drożności  kanału  do  końca 

aplikatora za p

omocą kabla sprawdzającego. 

Firma Elekta Sp. z o. o. w swojej ofercie potwierdziła spełnianie tego parametru. 

Według  wiedzy  odwołującego,  opartej  m.in.  na  ogólnodostępnej  dokumentacji, 

zaoferowane urządzenie nie posiada ww. funkcjonalności. 

Odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  jednoznacznie  wymagał,  aby  oferowane 

urządzenie  było  wyposażone  w  funkcję  automatycznego  testu  drożności  kanału  do  końca 

aplikatora za pomocą kabla sprawdzającego. Urządzenie firmy Elekta Sp. z o. o. nie wykonuje 

tego  testu  w  wymaga

nym  zakresie.  Sprawdza  jedynie  drożność  kanału  do  najbardziej 

oddalonego zaplanowanego punktu pomiarowego (wprowadzonego wcześniej do systemu) i 

nie kontynuuje testu  do końca  aplikatora  lub  cewnika. Test  ten  ma kolosalne  znaczenie ze 

względu  na  unikanie  błędów  w  doborze  aplikatorów,  pozwala  wyeliminować  błędy  w 

pomiarach długości aplikatorów/cewników/kanałów roboczych jak również wprowadzaniu tych 

danych do systemu planowania oraz systemu zabiegowego. 

Funkcjonalność  wymagana  przez  zamawiającego  pozwala  również  uniknąć  błędów 

pomiarowych długości cewnika/aplikatora w przypadkach klinicznych, gdy z jakiegoś powodu 

długość  aplikatora  lub  cewnika  została  zmieniona  (np.  zagięcie  końcówki  cewnika  i 

konieczność  jego  skrócenia  w  celu  kontynuacji  leczenia  pacjenta  podczas  frakcjonowania 


str. 4 

podawanej  dawki).  Na  każdym  etapie  tych  czynności  (dobór  aplikatora  do  systemu 

planowania, fizyczne podłączenie aplikatora do systemu, pomiar długości aplikatora/cewnika 

przed  zabiegiem,  pomiar  długości  aplikatora/cewnika  po  skróceniu,  wprowadzanie  tych 

danych do systemu) może nastąpić błąd ludzki i dlatego automatyczny test drożności kanału 

do  końca  aplikatora  za  pomocą  kabla  sprawdzającego  przed  wysunięciem  źródła  jest 

niezbędnym  elementem bezpieczeństwa systemu  i  unikania  błędów, których źródłem może 

być personel medyczny. 

Odwołujący wskazał, że brak spełnienia tego parametru musi skutkować odrzuceniem 

oferty firmy Elekta Sp. z o. o., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., jako niezgodnej 

z treścią s.i.w.z. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  wadliwego  obliczenia  punktów  w  kryterium  Parametry 

techniczne i eksploatacyjne

, odwołujący podniósł, że zamawiający w s.i.w.z. określił kryteria 

oceny ofert, jednym z nich jest: Parametry techniczne i eksploatacyjne - waga kryterium 30%. 

Z  dokum

entu  przedstawiającego  sposób  przyznawania  punktów,  który  został 

udostępniony  przez  zamawiającego,  w  sposób jednoznaczny  wynika,  że odwołującemu nie 

przyznano dwóch punktów, natomiast firma Elekta Sp. z o. o. otrzymała łącznie 11 punktów, 

za  potwierdzenie 

parametrów, których w  ocenie odwołującego zaoferowane urządzenie nie 

spełnia. 

A) 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  są  dwa  urządzenia,  dlatego 

brzmienie  dwóch  nw.  punktów  jest  identyczne.  Pkt.  37  Opisu  przedmiotu  zamówienia  — 

załącznik nr 1a 

Su

mowanie  planów  EBRT  i  BT  w  wartościach  biologicznych  zintegrowane  z  systemem  na 

bazie metoda kalkulacji BED/EQD2  TAK

—3 pkt., NIE — 0 pkt. 

Pkt. 158 Opisu przedm

iotu zamówienia - załącznik nr 1a 

Sumowanie  planów  EBRT  i  BT  w  wartościach  biologicznych  zintegrowane  z  systemem  na 

bazie metoda kalkulacji BED/EQD2  TAK - 3 pkt, NIE - 0 pkt 

Odwołujący  wskazał,  że  w  powyższych  punktach  zamawiający  zgodnie  z  punktacją 

wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1a, przyznawał 3 pkt. za spełnienie 

parametru. 

Z  udostępnionej  dokumentacji  wynika,  że  oferta  odwołującego  pomimo 

jednoznacznego potwierdzenia spełniania parametrów otrzymała w tym zakresie 4 pkt. a nie 

jak powinna 6 pkt. Tak więc ilość przyznanych punktów jest niewłaściwa. 

B) 


str. 5 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  są  dwa  urządzenia,  dlatego 

brzmienie dwóch nw. punktów jest identyczne.  

Pkt 35 Opisu przedm

iotu zamówienia - załącznik nr 1a 

Pozycjonowanie  i  kalibracja  położenia  źródła  za  pomocą  kamery  cyfrowej  oraz  tworzenie 

dokumentacji cyfrowej z tego procesu. TAK

—1 pkt, NIE - 0 pkt 

Pkt 156 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznik nr 1a 

Pozycjonowanie  i  kalibracja  położenia  źródła  za  pomocą  kamery  cyfrowej  oraz  tworzenie 

dokumentacji cyfrowej z tego procesu. 

TAK 

— 3 pkt, NIE - 0 pkt 

Odwołujący stwierdził, że – jak wynika z powyższego opisu wymagań, za które można 

było otrzymać punkty – zamawiający wymagał, aby oferowane urządzenia były wyposażone 

w kamerę cyfrową oraz system, którego elementem jest funkcja pozycjonowania i kalibracji 

położenia źródła, który jednocześnie tworzy dokumentację cyfrową procesu kalibracji. Wynika 

to jasno z tabeli która opisuje wymagania dotyczące urządzenia. 

Odwołujący podniósł, że zaoferowane przez firmę Elekta Sp. z o. o. urządzenie nie jest 

wyposażone w kamerę cyfrową. Kamera zostaje dostarczana jako osobne urządzenie, które 

z

amawiający musi samodzielnie, całkowicie odrębnie od urządzenia zamontować. Poza tym, 

że nie jest to kamera wchodząca w składa urządzenia ani jego wyposażenia, nie jest to również 

kamera  de

dykowana  do  tej  konkretnej  procedury.  Jest  to  urządzenie,  które  może  służyć 

zarówno  do  obserwacji  pacjenta  podczas  wykonywanej  procedury,  jak  i  do  obserwacji 

urządzenia pomiarowego (linijki) podczas kalibracji i pozycjonowania źródła. Zatem nie spełnia 

fun

kcjonalności  pozycjonowania  i  kalibracji  położenia  źródła  za  pomocą  wymaganego 

roz

wiązania technicznego. Ponadto zamawiający wymagał tworzenia dokumentacji cyfrowej 

całego  procesu  pozycjonowania  i  kalibracji  źródła.  Oczywistym  jest,  że dla  wiarygodności  i 

bezpieczeństwa  danych  oraz  zapisów  kroków  wykonywanych  podczas  tego  procesu 

dokumentację cyfrową tworzy system służący do obsługi całej procedury. 

Odwołujący wskazał, że w przypadku rozwiązania zaoferowanego przez firmę Elekta 

Sp. z o. o., obraz uzyskany 

za pomocą kamery cyfrowej można dowolnie modyfikować oraz 

przetwarzać, w związku z czym nie może być mowy o tworzeniu dokumentacji cyfrowej z tego 

procesu. Tor wizyjny z tej operacji przekazywany jest bowiem poprzez zewnętrzny system (nie 

będący  elementem  oprogramowania  systemu  do  brachyterapii),  co  nie  gwarantuje 

wiarygodności  dokonanych  operacji,  gdyż  w  trakcie  przetwarzania  obrazu  na  urządzeniu 

zewnętrznym  może  dojść  do  przekłamań.  W  związku  z  czym  nie  można  powiedzieć,  że 

tworzona jest dokumentacja cyfrowa. 


str. 6 

Odwołujący wskazał, że firma Elekta Sp. z o. o. zaoferowała w swojej ofercie jedynie 

kamerę cyfrową, za pomocą której realizowany jest podgląd urządzenia pomiarowego (linijki) 

w trakcie procesu kontroli położenia źródła ale jest to jedynie podgląd. Z całą pewnością nie 

jest to procedura pozycjonowania i kalibracji położenia źródła za pomocą kamery cyfrowej, a 

ewentualny zapis tego procesu nie posiada znamion tworzenia dokumentacji cyfrowej. Tym 

samym  Elekta  Sp.  z  o.  o.  złożyła  nieprawdziwe  oświadczenia  w  zakresie  oferowania 

wymaganego  parametru,  bowiem  urządzenie  oferowane  przez  firmę  Elekta  Sp.  z  o.  o.  nie 

spełnia  parametru  opisanego  w  pkt.  35  i  156  i  dlatego  oferta  nie  może  otrzymać  punktów 

przyznawanych w ramach kryterium Parametry techniczne i eksploatacyjne. 

Odwołujący  zauważył,  że wszystkie systemy  do  brachyterapii  dostępne na  rynku  są 

wyposażone w kamerę cyfrową. Jedynie tylko firma Elekta Sp. z o. o. oferuje system, który nie 

jest  wyposażony  w  kamerę  cyfrową  stanowiącą  zintegrowaną  część  urządzenia  do 

brachyterapi

i. Dlatego też jasnym jest, że zamawiający punktuje rozwiązanie lepsze — kamerę 

cyfrową zintegrowaną gwarantującą niezawodność funkcjonalności. Zgodnie z zasadami logiki 

punktuje  się  rozwiązania  lepsze,  a  nie  oczywiste,  tak  więc  dla  wszystkich  jasnym  jest,  że 

zaoferowane 

rozwiązania 

wyższym 

zawansowaniu  

technicznym/technologicznym/funkcjonalnym/diagnostycznym  jest  rozwiązaniem  za  które 

otrzymuje się punkty. Takie punkty nie należą się rozwiązaniu, jakie zaproponowała Elekta, 

bowiem  zao

ferowane  urządzenie  nie  posiada  rozwiązania  korzystniejszego  dla 

z

amawiającego. Przedmiotowy wymóg był parametrem ocenianym, a więc nie przyznawano 

punktów  za  samo  wykonywanie  zapisu  cyfrowego  dokumentacji  w  jakikolwiek  sposób,  a 

jedynie  za  sposób  chrakteryzujący  się  wysokim  stopniem  zaawansowania  technicznego 

zaoferowanego rozwiązania w ramach dostarczanego urządzenia do brachyterapii. 

C) 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  są  dwa  urządzenia,  dlatego 

brzmienie dwóch nw. punktów jest identyczne.  

Pkt. 38 Opisu przedm

iotu zamówienia — załącznik nr 1a 

Automatyczny pomiar długości cewnika - bez konieczności używania linijki TAK - 3 pkt., NIE - 

0 pkt.  

Pkt. 159 Opisu przedm

iotu zamówienia - załącznik nr 1a 

Automatyczny pomiar długości cewnika — bez konieczności używania linijki TAK - 2 pkt., NIE 

- 0 pkt. 


str. 7 

Odwołujący  wskazał,  że  w  powyższych  punktach  firma  Elekta  Sp.  z  o.  o.  w  swojej 

ofercie  potwierdziła  dany  parametr,  ale  wiedzy  odwołującego,  opartej  m.in.  na 

ogólnodostępnej  dokumentacji  technicznej,  zaoferowane  urządzenie  nie  posiada  ww. 

funkcjonalności. 

Zamawiający jednoznacznie wymagał, aby oferowane urządzenie było wyposażone w 

funkcję automatycznego pomiaru długości cewnika - bez konieczności używania linijki. 

Odwołujący  podniósł,  że  pomiar  długości  cewnika  w  rozwiązaniu  zaproponowanym 

przez  firmę  Elekta  Sp.  z  o.  o.  odbywa  się  na  dwa  sposoby:  albo  za  pomocą  linijki  albo  z 

wykorzystaniem  tomografu  komputerowego 

—  w  żadnym  z  przypadków  nie  mamy  do 

czynienia  z  systemem  do  brachyterapii  wyposażonym  w  automatyczny  pomiar  długości 

cewnika - 

bez konieczności używania linijki. Użytkownik musi do wykonania pomiaru użyć albo 

linijki albo innego urządzenia (CT  - nie objętego powyższym postępowaniem), aby uzyskać 

wiarygodny wynik. Pomiar dokonywany przy pomocy 

tomografu jest skomplikowaną metodą 

polegającą na optycznym podglądzie długości cewnika zaopatrzonego w marker widoczny w 

procesie  obrazowania. 

Dzięki  tej  procedurze  użytkownik  jest  w  stanie  jedynie  odczytać  z 

obrazu CT długość cewnika, a następnie tę wartość operator musi ręcznie wpisać do systemu 

planowania.  Następnie urządzenie jedynie sprawdza drożność  kanału cewnika oraz  czy  na 

wpisaną odległość można wysunąć źródło promieniotwórcze. Proces ten nie ma nic wspólnego 

z  faktycznym,  fizycznym  i  automatycz

nym  pomiarem  długości  cewnika,  a  jedynie  jest 

sprawdzeniem drożności kanału. Potwierdzenie przez firmę Elekta Sp. z o. o. tego parametru 

nie  powinno  skutkować  przyznaniem  punktów  w  ramach  kryterium  Parametry  techniczne  i 

eksploatacyjne. 

Odwołujący  stwierdził,  że  po  prawidłowym  obliczeniu  punktów,  uwzględniając 

pozostałe kryteria oceny ofert, punktacja powinna wyglądać w sposób następujący: 

Synektik S.A. - 95,89 pkt. 

Elekta Sp. z o.o. - 94,43 pkt.  

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. argumenty odwołujący wniósł o: 

• 

uwzględnienie odwołania w całości, 

• 

nakazanie z

amawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty firmy Elekta Sp. z 

o .o. 

• 

nakazanie z

amawiającemu odrzucenie oferty Elekta Sp. z o. o., 

• 

nakazanie z

amawiającemu wykluczenie wykonawcy Elekta Sp. z o. o. z postępowania, 

bowiem  w  ramach  składanego  oświadczenia,  w  wyniku  którego  zamawiający  przydzielał 


str. 8 

punkty  w  ramach  kryterium  Parametry  techniczne  i  eksploatacyjne,  podano  nieprawdziwe 

informacje, które mają istotny wpływ na wynik postępowania, 

• 

ewentua

lnie  nakazanie  dokonania  ponownego  przeliczenia  punktów  w  kryterium 

Parametry techniczne i eksploatacyjne, z

arówno w odniesieniu do oferty odwołującego jak i 

oferty firmy Elekta Sp. z o. o., 

• 

nakazanie dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej, 

• 

dopuszczenie  dowodu  z  opinii  rzeczoznawcy/biegłego  w  zakresie  systemów  do 

brachyterapii  na  okoliczność  stawianych  w  niniejszym  odwołaniu  zarzutów,  zarówno 

dotyczących  parametrów  technicznych  wymaganych,  jak  i  ocenianych  i  innych  dowodów 

składanych w toku rozprawy, 

• 

z

asądzenie kosztów postępowania odwoławczego w tym kosztów zastępstwa według 

norm przepisanych. 

Odwołujący  podniósł,  że  przysługuje  prawo  do  skorzystania  ze  środków  ochrony 

prawnej  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

jako  że  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia, gdyż w wyniku wadliwych decyzji zamawiającego, narażony jest 

na wymierną szkodę polegającą na utracie spodziewanego zysku. 

Na  posiedzeniu  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  maja  2020  roku  odwołujący 

cofnął  zarzut  wadliwego  obliczenia  punktów  w  kryterium  „Parametry  techniczne  i 

eksploatacyjne. 

Zamawiający na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej wniósł o oddalenie odwołania 

w  całości.  Zamawiający  w  całości  podtrzymał  swoje  stanowisko  zawarte  w  piśmie  z  dnia 

r

.  stanowiącym  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

przystępującego jako najkorzystniejszej. 

Przystępujący  w  piśmie  procesowym  z  dnia  29  maja  2020  roku  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

W  ocenie  przystępującego,  zarzuty  odwołania  są  niezasadne  i  bezpodstawne, 

p

rzystępujący  w  sposób  rzetelny  i  prawidłowy  odpowiedział  w  ofercie  na  wszelkie  wymogi 

z

amawiającego (zarówno graniczne jak i ocenianie). 

Przystępujący wspomniał, iż oferowany przez przystępującego system do brachyterapii 

HDR jest jednym z najnowocześniejszych systemów dostępnych na świecie z potwierdzonymi 

setkami  publikacji  naukowych,  wysoką  jakością,  bezpieczeństwem  i  funkcjonalnością. 

Systemy  p

rzystępującego,  jako  innowacyjne  i  kompleksowe,  są  najszerzej  klinicznie 

wykorzystywanymi systemami na świecie. Aktualnie wykorzystywanych klinicznie jest ponad 


str. 9 

2 000 systemów z czego ok. 600 systemów w Europie. Ponad 40 000 pacjentów miesięcznie 

jest leczonych z wykorzystaniem systemów do brachyterapii firmy Elekta, z czego ponad 4 100 

pacjentów leczonych w Polsce. Aktualnie w Polsce klinicznie jest wykorzystywanych klinicznie 

43  systemy  do  brachyterapii  firmy  Elekta,  które  są  zlokalizowane  w  25  ośrodkach 

onkologicznych w całym kraju. Według naszej najlepszej wiedzy, nie ma w Polsce ośrodka 

onkologicznego,  który  wdrożyłby  klinicznie  oferowany  przez  odwołującego  system  do 

brachyterapii  HDR,  co  może  również  pokazywać,  jak  w  zakresie  jakości,  oceniają  oba 

rozwiązania klinicyści. 

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów odwołującego, przystępujący wskazał, co 

następuje: 

Odnosząc się do zarzutu dot. załącznika nr 1a do s.i.w.z., pkt. 37 oraz pkt. 158 Opisu 

przedmiotu zamówienia, przystępujący podniósł, że zarzut jest całkowicie bezpodstawny, gdyż 

zaoferowany przez p

rzystępującego system spełnia przedmiotową funkcjonalność. 

W ocenie przystępującego, zarzut podniesiony przez odwołującego jest bezzasadny i 

opiera  się  na  wybiórczej  interpretacji  postanowień  s.i.w.z.  oraz  funkcjonalności  systemu 

Flexitron  firmy  Elekta.  Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  określił  wymaganie,  żądając 

zapewnienia, że system będzie realizował test drożności kanału do końca aplikatora, tj. tylko 

w  zakresie,  który  określa  aplikator  tzn.  obszar  terapeutyczny,  w  którym  jest  realizowane 

leczenie,  czyli  obszar  por

uszania  się  źródła  terapeutycznego  w  trakcie  realizacji  leczenia. 

Zamawiający  wyraźnie  w  treści  s.i.w.z.  użył  sformułowania  „do  końca  aplikatora",  a  nie  do 

końca cewnika (czy też kanału), jak zostało to użyte w kwestionowanym przez odwołującego 

punkcie  38 

i  pkt  159  załącznika  nr  1a do  s.i.w.z.  Ta funkcjonalność  jest  zapewniona  przez 

system  oferowany  przez  p

rzystępującego.  Wymóg  ten  wyraźnie  stanowi  o  tym,  iż  ma  być 

zmierzony kanał do końca aplikatora, czyli do miejsca gdzie kończy on swoją pracę (czyli w 

ob

szarze terapeutycznym). Nie ma innego racjonalnego uzasadnienia do mierzenia drożności 

obszaru,  który  w  danym  momencie  nie  jest  w  ogóle  wykorzystywany.  Odwołujący  błędnie 

zatem używa zamiennie pojęcia cewnik/kanał z aplikatorem. 

Przystępujący wskazał, że gdyby nawet uznać, iż ww. wymóg należy rozumieć inaczej, 

tj., 

iż mowa w nim o badaniu drożności całego kanału/cewnika, to i tak funkcjonalność ta jest 

spełniona  przez  system  zaoferowany  przez  przystępującego.  Podniósł,  iż  zintegrowany 

system  brachyterapii 

Flexitron  firmy  Elekta  posiada  zunifikowaną,  maksymalną  długość 

kanałów  wynoszącą  1400  mm,  co  wyklucza  zastosowanie  innych,  niż  produkowane  przez 

firmę  Elekta.  Użytkownik  uruchamiając  procedurę  leczenia,  automatycznie  determinuje 

prowadzenie  kabla  kontroln

ego  weryfikując  drożność  kanału  w  obszarze  aplikatora.  Po 

wykonaniu  procedury  uzyska  informację  o  prawidłowości  przeprowadzonego  testu,  co 


str. 10 

zapewnia o bezpiecznym wdrożeniu leczenia. W sytuacji, którą podnosi odwołujący, tzn. kiedy 

kabel  kontrolny  napotka  p

rzeszkodę  w  obszarze  całego  aplikatora,  system  zgłosi  błąd, 

zaprezentuje  na  ekranie, 

w jakiej odległości napotkał przeszkodę, przerwie procedurę trybu 

leczenia  oraz  zapisze  informacje  w  bazie  danych  systemu.  Z  punktu  widzenia  klinicznego 

niebezpiecznym  pro

cederem  byłoby  modyfikowanie  obszaru  aplikatora  i  ponowne 

uruchamianie leczenia, ponieważ nosiłoby to znamiona wysokiego ryzyka ponownego zacięcia 

źródła, a co za tym idzie – narażenia pacjenta na otrzymanie dawki promieniowania, której nie 

można  skorygować.  Dlatego  system  nie  pozwala  na  zastosowanie  akcesoriów,  które  w 

jakikolwiek  sposób  będą  fizycznie  modyfikowane  przez  operatora.  Bezpieczeństwo 

prowadzenia leczenia jest priorytetem i w takiej sytuacji należy wymienić część kanału lub cały 

obszar aplikato

ra na nowy. Dzięki wyeliminowaniu możliwości manipulowania przy konstrukcji 

kanałów  prowadzenia  źródła,  w  stu  procentach  wyeliminowana  jest  możliwość  popełnienia 

błędu ludzkiego. W sytuacji braku możliwości prowadzenia źródła w aplikatorze, na ekranie 

poja

wi  się  informacja  o  napotkanej  przeszkodzie  z  podaną  odległością  do  tej  przeszkody, 

mierzoną w milimetrach oraz pomiar ten zostanie zapisany w bazie danych systemu (System 

Log 

— Załącznik nr 2- System Log).  

Przystępujący  zauważył,  że  oferowany  system  przez  przystępującego  jest 

innowacyjnym  rozwiązaniem,  które  posiada  szereg  funkcjonalności  zapewniających 

użytkownikowi nie tylko bezpieczne prowadzenie terapii, ale również na wybór sposobu testu 

przygotowanego planu leczenia, ze względu na regulacje wewnętrzne Zakładu Brachyterapii, 

w którym jest stosowany. System produkowany przez przystępującego zapewnia możliwość 

przeprowadzenia  testu  kanału  do  końca  aplikatora,  a  mianowicie  pozwala  zweryfikować 

pozbawioną  przeszkód  drogę  źródła  terapeutycznego  w  całym  zaplanowanym  obszarze 

leczenia. Taki, co do zasady, jest cel kabla kontrolnego. Ze względu na unikalną technologię, 

poprzedzoną  wieloletnimi  badaniami  i  doświadczeniami  użytkowników,  system  został 

wyposażony  w  możliwość  prowadzenia  źródła,  które  rozpoczyna  leczenie  od  początku 

zdefiniowanej  długości  aplikatora  (długości  terapeutycznej),  eliminując  jednocześnie  błędy 

ludzkie  podnoszone  przez  o

dwołującego.  Jest  to  rozwiązanie,  które  w  sposób  szybki, 

automatyczny  i  niezawodny,  zapewnia  możliwość  weryfikacji  skutecznego  rozpoczęcia 

leczenia. 

Przystępujący  stwierdził,  że  opisywane zagrożenia, które  podnosi  odwołujący  (błędy 

pomiarowe  długości),  nie  mają  miejsca  przy  wykorzystaniu  systemu  Flexitron  firmy  Elekta, 

który  w  pełni  spełnia  ww.  funkcjonalność.  Oferowany  przez  przystępującego  system 

brachyterapii  HDR,  jest  wyposażony  w  dodatkowe,  dostępne  dla  użytkownika,  procedury 

weryfikacji drożności i długości zastosowanych do leczenia aplikatorów i kanałów (co wydaje 

się odwołujący pomijać). Zastosowanie tych procedur jest w pełni zależne od użytkownika i 


str. 11 

metodologii pracy zdefiniowanej w Zakładzie Brachyterapii. W szczególności procedura, która 

jest  proponowana  każdorazowo  przez  system  Flexitron  tzw.  „dodatkowy  przebieg  kabla 

kontrolnego”, zapewnia możliwość weryfikacji całego leczenia. Unikalną zaletą takiego testu 

jest 

możliwość uruchomienia go, będąc w pobliżu pacjenta, co poza techniczną weryfikacją 

drożności,  umożliwia  pacjentowi  zrozumienie  procedury  terapeutycznej,  której  zostanie 

poddany.  W  trakcie  w

ykonywania  tego  testu  personel  medyczny  może  być  przy  pacjencie, 

wyjaśniając  i  pokazując  cały  przebieg  przygotowywanego  leczenia.  Takie  rozwiązanie  w 

sposób zasadniczy wpływa na bezpieczny i maksymalnie możliwie komfortowy przebieg całej 

procedury leczenia, a nie tylko samej ekspozycji na promieniowanie. 

Przystępujący  podniósł,  że  system  oferowany  przez  niego  posiada  jeszcze  jedną 

procedurę  spełniającą  ww.  wymóg,  którą  jest  udostępniona  użytkownikowi  w  systemie 

Flexitron możliwość automatycznej realizacji kontrolnych planów leczenia (QA plan). Jest to 

metodologia zapewniająca możliwość, m.in. automatycznej weryfikacji wszystkich kanałów w 

obszarze terapeutycznym, przygotowanym do leczenia wybranego pacjenta. Ta metodologia 

zapewnia dodatkową weryfikację planu leczenia uwzględniając wszystkie testy, również takie 

jak:  testy  bezpieczeństwa,  sprawdzenie  połączeń  maszyny  z  przewodami  transferowymi, 

połączeń przewodów transferowych z akcesoriami, oraz drożności i długości kanałów. 

W  ocenie  przystępującego,  z  powyższego  jasno  wynika,  że  system  brachyterapii 

Flexitron  firmy  Elekta  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego,  jak  również 

posiada  wiele  więcej  możliwości  funkcjonalnych  w  tym  zakresie.  Dlatego  twierdzenia 

o

dwołującego  oraz  ich  uzasadnienie  są  gołosłowne  i  całkowicie  bezpodstawne  i  w  żaden 

sposób  nie  potwierdzają  możliwości  nie  spełnienia  wymagań  specyfikacji  przez  oferowany 

przez p

rzystępującego system brachyterapii. 

Przystępujący wspomniał, że odwołujący „nadinterpretowuje" treść s.i.w.z. i stara się z 

niej wywieść zupełnie odmienne znaczenie w stosunku do ww. parametrów, podczas gdy nie 

ma ono odzwierciedlenia w  literalnej  treści  s.i.w.z.,  jak  i  też racjonalnego  uzasadnienia.  Co 

więcej, zamawiający wyraźnie określił ww. funkcjonalność, która ma na celu zbadanie obszaru 

poruszania  się  źródła  terapeutycznego  w  trakcie  realizacji  leczenia.  Odwołujący  miał 

możliwość  zadania  pytań  do  treści  s.i.w.z.  poprzez  tryb  opisany  w  art.  38  ustawy  P.z.p., 

niemniej nie skorzystał z tego prawa co do ww. punktów. Aktualnie, wszelkie zarzuty, które de 

facto 

mają na celu zmianę rozumienia ww. wymogu, są całkowicie spóźnione, 

Odnosząc się do zarzutu dot. załącznika nr 1a do s.i.w.z., pkt. 35 oraz pkt. 156 opisu 

przedmiotu  zamówienia,  przystępujący  stwierdził,  że  zarzut  jest  całkowicie  bezpodstawny. 

Pozycjonowanie  i  kalibracja  położenia  źródła  za  pomocą  kamery  to  funkcjonalność 

wprowadzona po  raz  pierwszy  na  rynek  przez  firmę Elekta  (Isodose  Control  BV,  wówczas, 


str. 12 

przed przejęciem firmy przez Elekta) z produktem o nazwie Flexitron w 2009 roku. Od tego 

czasu  ta  funkcjonalność  została  unowocześniona  na  kilka  sposobów,  ale  nadal  jest 

podstawową  właściwością  produktu  Flexitron,  który  jest  w  pełni  zgodny  z  wymogami 

z

amawiającego, a punktacja przyznana przez zamawiającego jest prawidłowa. 

Przystępujący stwierdził, że odwołujący w treści odwołania dopuszcza się stwierdzenia, 

że  Flexitron  nie  jest  wyposażony  w  kamerę  cyfrową,  a  oferowana  kamera  jest  oddzielnym 

urządzeniem,  które  musi  zostać  zainstalowane  przez  samego  zamawiającego.  Jest  to 

twier

dzenie całkowicie nieprawdziwe i któremu przestępujący wyraźnie zaprzecza.  

W  pierwszej  kolejności,  przystępujący  podniósł,  że  nie  ma  możliwości  klinicznego 

uruchomienia  systemu  wytwarzającego  promieniowanie  lub  posiadającego  źródła 

promienio

twórcze  bez  kompletnej  instalacji,  potwierdzonej  Testami  Akceptacyjnymi,  przez 

wykwalifikowany  i  certyfikowany  zespół  inżynierów  producenta,  który  poza  kwalifikacjami 

potwierdzonymi certyfikatami producenta, posiada adekwatne zezwolenie Państwowej Agencji 

Atomistyki  na  instalację i  serwis  tego  typu  urządzeń  (Załącznik  nr  4  -  zezwolenie).  Dlatego 

twierdzenie,  iż  omawiana  kamera,  która  miałaby  (jak  twierdzi  odwołujący)  zostać 

zainstalowana  przez  z

amawiającego  i  wykorzystana  to  procedur  kontroli  jakości  systemu 

brachyterapii Flexitron, nie jest prawdziwe. 

Przystępujący  wskazał,  że  system  Flexitron  jest  immamentną  częścią  oferowanego, 

zintegrowanego  systemu  do  brachyterapii  traktowanego  jako  całość  (wraz  z  omawianą 

kamerą)  i  jest  certyfikowanym  urządzeniem  medycznym.  Nie  może  ono  być  oddzielnym, 

niezintegrowanym 

urządzeniem 

instalowanym 

samodzielnie 

przez 

użytkownika. 

Szczególnego zaakcentowania wymaga, iż w świetle postanowień umownych zawartych we 

wzorze umowy m.in. w § 4 ust. 1 wzoru umowy, przedmiotem umowy jest nie tylko dostawa 

sprzętu,  ale  również  jego  instalacja,  uruchomienie  i  przeprowadzenie  szkoleń.  W  myśl 

chociażby § 9 ust. 2 wzoru umowy, protokół uruchomienia sprzętu stanowiący podstawę do 

wystawienia  faktury,  zostanie  wystawiony  dopiero  z  momentem,  gdy  Szpital  Uniwersytecki 

stwierdzi,  że  sprzęt  jest  gotowy  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z  wykorzystaniem 

sprzętu. Tym samym wykonawcy są zobowiązani do oddania zamawiającemu gotowego do 

użycia  produktu,  w  tym  z  kamerą.  Nie  ma  mowy  o  tym,  aby  zamawiający  musiał  sam 

instalować jakiekolwiek urządzenia. 

Przystępujący  stwierdził,  że  kamera  jest  integralną  częścią  systemu  Flexitron  firmy 

Elekta  i  jest  instalowana  w  ramach  procesu  instalacji  całego  systemu,  będąc  jednocześnie 

nierozłącznym  elementem  poddawany  testom  akceptacyjnym  systemu  jako  całości. 

Oprogramowanie  kamery  jest  zintegrowane  z  oprogramowaniem

—  systemu  Ftexltron  (tak 

zwana konsola kontroli leczenia tak, 

aby zapewnić użytkownikowi możliwość przeprowadzenia 


str. 13 

procesu  pozycjonowania  i 

kalibracji  źródła  oraz  tworzenia  cyfrowego  zapisu  tego  procesu. 

Cała  procedura  pozycjonowania  i  kalibracji  źródła  jest  integralną  częścią  procedury  pracy 

systemu Flexitron i jako taka jest udokumentowana w Instrukcji użytkowania, co potwierdza 

załącznik nr 5 - Załącznik nr 5 - Kamera-procedura). 

Przystępujący podał skrócony opis procedury weryfikacji i kalibracji: 

W  pomieszczeniu  zabiegowym  instalowana  jest  zdalnie  sterowana  kamera  cyfrowa. 

Zdalnie sterowana kamera cyfrowa jest niezbędna w procedurach zapewniania jakości (QA) i 

procedurach  konserwacyjnych,  gdy  wymagana  jest  weryfikacja  źródła  promieniotwórczego. 

Obraz z kamery jest wyświetlany na monitorze terapeutycznej konsoli komunikacyjnej (TCC) 

lub na monitorze dodatkowym (opcjonalnym). Ze zdalnie sterowanej kame

ry można również 

korzystać w celu monitorowania pacjenta podczas napromieniania. 

Na terapeutycznej konsoli komunikacyjnej (TCC) kliknij przycisk Kamera, aby wyświetlić obraz 

w  czasie  rzeczywistym  ze  zdalnie  sterowanej  kamery.  Przycisk  kamery  jest  dostępny  w 

następujących oknach konsoli TCC: 

• 

Leczenie 

• 

Maintenance - Align cable (Konserwacja 

— Wyrównywanie kabla). 

Procedura  wyrównywania  kabla  umożliwia  skompensowanie  tolerancji  mechanicznych  w 

systemie  napromieniającym,  pozwalając  uzyskać  najlepszą  możliwą  dokładność 

pozycjonowania źródła. Procedurę wyrównywania kabla należy wykonywać podczas każdej 

wymiany kabla kontrolnego lub kabla źródła albo gdy konieczna jest poprawa pozycji któregoś 

z tych kabli. 

Zakończenie  procesu  sprawdzenia  i  kalibracji  wraz  podaniem  szczegółowym 

uzyskanych wyników, zostaje udokumentowane przez system Flexitron w jego bazie danych i 

prezentowane na raporcie System Overview Raport (Załącznik nr 6 — zapis PL) generowanym 

przez  cyfrowy  system  operacyjny.  Dodatkowo  sys

tem  zapewnia  możliwość  cyfrowej 

dokumentacji zdjęciowej całego procesu kalibracji według wymagań użytkownika. 

Przystępujący wskazał, że zastosowana w systemie do brachyterapii Flexitron kamera, 

wbrew  nieprawdziwym  twierdzeniom  o

dwołującego,  jest  urządzeniem  w  pełni  cyfrowym. 

Zaoferowany  z

amawiającemu  system  Flexitron  jest  wyposażony  w  profesjonalną  kamerę 

cyfrową  Sony,  model:  SNC-EP521,  której  parametry  techniczne  zamieszczone  są  w 

załączniku  do  pisma  (Załącznik  7  -Kamera-cyfrowa).  Z  opisu  parametrów  technicznych 

kamery, jasno wynika, że jest to kamera typu CCI) (od angielskiego: charge-coupled device), 

którą opisuje definicja: „układ wielu elementów światłoczułych, z których każdy rejestruje, a 


str. 14 

następnie pozwala odczytać sygnał elektryczny proporcjonalny do ilości padającego na niego 

światła”. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  że  kamera  oferowana  przez 

p

rzystępującego  może  być  również  wykorzystywana  do  monitorowania  pacjenta  podczas 

procesu  leczenia  lub 

procedur  zapewnienia  jakości,  przystępujący  podniósł,  że  jest  to 

dodatkowa  funkcjonalność  zintegrowanego  systemu  Flexitron  i  fakt  posiadania  większej 

funk

cjonalności  niż  wymagana  przez  zamawiającego,  nie  umniejsza  temu,  że  oferuje  on 

wymaganą  funkcjonalność,  a  wręcz  zapewnia  dodatkowe  możliwości,  przez  co  zwiększa 

walory 

jakościowe systemu. 

Przystępujący potwierdził, że oferowany system Flexitron wraz z całym wyposażeniem, 

jest  w  pełni  zgodny  z  podanymi  wymaganiami  i  dlatego  punktacja  przyznana  przez 

z

amawiającego jest prawidłowa. 

Odnosząc się do zarzutu dot. załącznika nr 1a do s.i.w.z., pkt. 38 oraz pkt. 159 opisu 

przedmiotu  zamówienia,  przystępujący  stwierdził,  że  zarzut  ten  również  jest  całkowicie 

bezpodstawny. 

Przystępujący wskazał, że odwołujący, opisując metody możliwości pomiaru długości 

cewnik

a, w sposób niezgodny z prawdą przytoczył metodę pomiaru z wykorzystaniem linijki 

lub wykorzystaniem badania obrazowego CT, jako jedyne możliwości oferowanego systemu 

przez p

rzystępującego. 

Przystępujący wskazał, że system Flexitron firmy Elekta nie wymaga linijki do pomiaru 

długości cewnika. Linijka, zwana Symulatorem Pozycji Źródła, jest dostępna opcjonalnie dla 

tych klientów, którzy chcą korzystać z takiej metodologii pracy z systemem. Jest to metoda, 

która była wykorzystywana w przeszłości i nadal stosowana przez wielu użytkowników. Jednak 

w przypadku oferowanego systemu Flexit

ron, jest ona metodą opcjonalną i niewymaganą w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Przystępujący  wskazał,  że  użytkownik  może  uruchomić  automatyczną  procedurę 

pomiaru  długości  cewnika  bezpośrednio  na  maszynie  zabiegowej,  która  poinformuje  o 

maksymalnej osi

ągalnej długości mierzonej w mm podłączonego cewnika w czasie przebiegu 

kabla k

ontrolnego, co potwierdzają wyciągi oraz raporty z systemu. 

Przepływ pracy jest następujący: 

System  oferu

je  konfigurowalną  automatyczną  procedurę  bezpośrednio  na  maszynie 

zabiegowej,  zdefiniowaną  i  dostępną  z  wbudowanej  bazy  danych.  Można  ich  użyć  do 

sprawdzenia  wielu  kluczowych  parametrów  maszyny,  np.  dokładność  i  precyzja 


str. 15 

pozycjonowania źródła w geometrii i czasie, sprawdzanie blokad bezpieczeństwa i wykrywanie 

odległości do maksymalnej osiągalnej pozycji przebywania na końcu cewnika włącznie. 

Wykonując procedurę kabla kontrolnego w trybie automatycznym zaprogramowanym 

z dystalną pozycją zatrzymania na 1400 mm dla każdego użytego kanału zabiegowego przed 

leczeniem  pacjenta,  system  automatycznie  powiadamia  o  maksymalnej  osiągalnej  długości 

każdego  podłączonego  cewnika,  raportując  go  poprzez  komunikat  na  ekranie  systemu,  w 

raporcie po leczeniu oraz zapisując w bazie danych systemu Flexitron (Załącznik nr 8- Ekran-

pomiar, Załącznik nr 9-Raport, Załącznik nr 10Log systemu). 

Tym samym ww. funkcjonalność dotycząca pomiaru długości cewnika realizowana jest 

automatycznie  przy  sprawdzaniu  drożności  kanału,  bez  użycia  linijki,  co  obrazują  raporty, 

gdzie  podany  jest  pomiar  w  „mm”.  Przystępujący  zauważył,  że  nigdzie  zamawiający  nie 

określił,  w  jaki  sposób  ma  być  realizowany  pomiar  długości  cewnika,  zatem  ww. 

funkcjonalność  jak  najbardziej  spełnia  wymogi  s.i.w.z.  Oczywistym  jest  bowiem,  iż  poprzez 

pomiar,  należy  rozumieć  zmierzenie  kanału  i  podanie  jednostki  pomiarowej,  co  jak  widać 

powyżej oraz w załączonych dokumentach (załączniki nr 8, 9 i 10). 

Przystępujący podkreślił, że w przypadku oferowanego przez niego systemu, mamy do 

czynienia  z  zunifikowaną  maksymalną  długością  cewnika  tj.  1400  mm,  zatem  nie  ma 

racjonalnego uzasad

nienia do badania jego długości, gdyż długość ta jest i tak od razu znana 

(która i tak jest realizowana przy badaniu drożności). 

W ocenie przystępującego zarzuty odwołania są całkowicie bezpodstawne. Zarzuty te 

opierają  się  w  głównej  mierze  na  własnej,  dowolnej  i  wybiorczej  interpretacji  postanowień 

s.i.w.z  przez  o

dwołującego,  jak  i  dokumentów  dotyczących  zaoferowanego  przez 

p

rzystępującego sprzętu. Przystępujący zaakcentował, iż odwołujący nie pokusił się na etapie 

postępowania do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści s.i.w.z. co do ww. punktów. Nie ma 

zatem  żadnych  podstaw  do  twierdzenia,  iż  przyjęte  w  treści  odwołania  „znaczenia”  należy 

interpretować w sposób przedstawiony przez odwołującego. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest dostawa kompleksowego wyposażenia obszaru brachyterapii (NSSU) wraz 

z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.  

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał następując wymogi w zakresie 

zamawianego urządzenia: 

Pkt. 25 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznika nr 1a 


str. 16 

Przed  wysunięciem  źródła  aparat  automatycznie  wykonuje  test  drożności  kanału  do  końca 

aplikatora za pomocą kabla sprawdzającego. 

Pkt. 146 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznika nr la 

Przed  wysunięciem  źródła  aparat  automatycznie  wykonuje  test  drożności  kanału  do  końca 

aplikatora za pomocą kabla sprawdzającego. 

Zamawiający  w  s.i.w.z.  określił  kryteria  oceny  ofert.  Jednym  z  nich  jest:  Parametry 

techniczne  i  eksploatacyjne  -  waga  kryterium  30%. 

Zamawiający  przyznawał  punkty  za 

następujące funkcjonalności: 

Pkt 35 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a 

Pozycjonowanie  i  kalibracja  położenia  źródła  za  pomocą  kamery  cyfrowej  oraz  tworzenie 

dokumentacji cyfrowej z tego procesu. TAK

—1 pkt, NIE - 0 pkt 

Pkt 156 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznik nr 1a 

Pozycjonowanie  i  kalibracja  położenia  źródła  za  pomocą  kamery  cyfrowej  oraz  tworzenie 

dokumentacji cyfrowej z tego procesu. 

TAK 

— 3 pkt, NIE - 0 pkt 

Pkt. 38 Opisu przedmiotu zamówienia — załącznik nr 1a 

Automatyczny pomiar długości cewnika - bez konieczności używania linijki TAK - 3 pkt., NIE - 

0 pkt.  

Pkt. 159 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a 

Automatyczny pomiar długości cewnika — bez konieczności używania linijki TAK - 2 pkt., NIE 

- 0 pkt. 

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Warunki 

gwarancji 

i serwisu 

Synektik S.A. 

Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa 

4 368 115,00 zł 

60 miesięcy  

Elekta Sp. z o. o.  

ul. Inflancka 4C, bud. D, 00-189 Warszawa 

4 069 188,00 zł  

60 miesięcy 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 418 850,00 zł brutto. 


str. 17 

Przystępujący zaoferował zintegrowany system brachyterapii Flexitron firmy Elekta. 

Pismem  z  dnia  18  marca  2020  roku 

zamawiający  powiadomił  o  wyborze  oferty 

przystępującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu. Wskazał, że wybrana oferta spełnia 

wszystkie  wymagania  stawiane  przez  z

amawiającego  oraz  otrzymała  najwyższą  liczbę 

punktów  wyliczoną  w  oparciu  o  kryteria  oceny  ofert  określone  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Zamawiający podał następujące streszczenie oceny ofert: 

Liczba punktów 
w kryterium 
cena  

Liczba punktów 
w kryterium 
parametry 
techniczne 
i eksploatacyjne  

Liczba punktów 
w kryterium 
warunki gwarancji 
i serwisu  

Łączna ilość 
punktów 

Elekta Sp. z o. o.  

ul. Inflancka 4C, bud. D,  

00-189 Warszawa 

Synektik S.A. 

Al. Wincentego Witosa 31, 
00-710 Warszawa 

W dniu 29 kwietnia 2020 roku zamawiający poinformował o informuję, że w informacji 

z 18 marca 2020 roku 

podał nieprawidłową liczbę punktów w kryterium parametry techniczne 

i eksploatacyjne (30%) przyznanych ofercie wykonawcy Elekta Sp. z o. o., ul. Inflancka 4C, 

bud.  D,  00-

189 Warszawa,  a  w  konsekwencji  również  nieprawidłową  łączną  ilość  punktów. 

Zamawiający  dokonał  poprawy  liczby  punktów  w  kryterium  parametry  techniczne  i 

eksploatacyjne (30%) przyznanych ofercie wykonawcy Elekta Sp. z o. o. na następującą: 

Liczba 

punktów 

w kryterium 

cena  

Liczba punktów 

w kryterium 

parametry techniczne 

i eksploatacyjne  

Liczba punktów 

w kryterium 

warunki gwarancji 

i serwisu  

Łączna ilość 

punktów 

Elekta Sp. z o. o.  

ul. Inflancka 4C, bud. D,  

00-189 Warszawa 


str. 18 

Zamawiający poinformował, że powyższa poprawa nie ma wpływu na ostateczny wynik 

postępowania,  treść  rozstrzygnięcia  nie  ulega  zmianie  co  do  istoty.  Poprawa  powyższej 

punktacji  wynika  z  przyznania  nieprawidłowej  liczby  punktów  w  kryterium  parametry 

techniczne i eksploatacyjne (30%) ofercie wykonawcy Synektik S.A. Al. Wincentego Witosa 

710 Warszawa,  w  zakresie parametrów 37  oraz  158 Opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Ofercie wykonawcy Synektik S.A. w zakresie obu parametrów przyznano po 3 punkty. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Istotą  sporu  jest  rozstrzygnięcie,  czy  system  zaoferowany  przez  przystępującego 

spełnia wymogi oraz kryteria wskazane w treści odwołania. 

W  ocenie  Izby  przystępujący  wykazał,  że  zaoferowany  przez  niego  system  spełnia 

wymogi i kryteria wskazane w pkt. 25, 146, 35, 156, 38 i 159  opisu przedmio

tu zamówienia. 

Odnosząc się do wymogu wskazanego w pkt. 24 i 146 opisu przedmiotu zamówienia 

(przed  wysunięciem  źródła aparat  automatycznie wykonuje  test  drożności  kanału do końca 

aplikatora  za  pomocą  kabla  sprawdzającego),  odwołujący  podniósł,  że  urządzenie 

przystępującego  sprawdza  jedynie  drożność  kanału  do  najbardziej  oddalonego 

zaplanowanego  punktu  pomiarowego  (wprowadzonego  wcześniej  do  systemu)  i  nie 

kontynuuje testu do końca aplikatora lub cewnika. 

Izba przeprowadziła dowód z instrukcji obsługi systemu Flexitron (str. 62) i ustaliła, że 

moduł  napromieniający  (TDU)  jest  wyposażony  w  napęd  kabla kontrolnego.  Ten  kabel  jest 

używany  do  sprawdzenia  trasy  do  najbardziej  oddalonej  pozycji  dla  zaprogramowanego 

kanału. 

W  ocenie  Izby  powyższe  nie  stoi  w  sprzeczności  z  możliwością  wykonania  testu 

drożności kanału do końca aplikatora. Zamawiający wymagał realizacji testu drożności kanału 

do  końca  aplikatora,  nie  zaś  do  końca  kanału  czy  cewnika.  Tymczasem  argumentacja 

odwołującego opierała się na wykazywaniu braku możności wykonania testu do końca kanału.  

Przystępujący zasadnie podniósł, że wykonywanie drożności całego kanału, jest – po 

pierwsze 

–  niezasadne  z  punktu  widzenia  procesu  leczenia,  jako  że  test  jest  wykonywany 

jedynie  dla  obszaru  terapeutycznego,  a  po  drugie 

–  niewymagane  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Niezależnie od powyższego przystępujący w piśmie procesowym oraz 


str. 19 

za pomocą złożonych dowodów (Załącznik nr 1 – maksymalna długość aplikatora, załącznik 

nr  2 

–  system  Log,  załącznik  nr  3  –  procedura  leczenia)  wykazał  przebieg  czynności 

związanych  z  badaniem  drożności  kanału,  wskazując,  iż  system  Flexitron  posiada 

maksymalną zunifikowaną długość kanałów wynoszącą 1400 mm. Przystępujący przedstawił 

procedurę  prowadzenia  testu  w  obszarze  aplikatora,  również  w  sytuacji,  gdy  zostanie 

stwierdzona przeszkoda. W ocenie Izby, nie ulega wątpliwości, iż proces ten, wraz z zapisem, 

jest wykonywany automatycznie. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującego,  iż  proces  testowania  nie  odbywa  się 

automatycznie, ponieważ należy wprowadzić do systemu dane określające zasięg badania, 

Izba wskazuje, że sam fakt wpisania danych nie oznacza, że sam proces badania nie odbywa 

się automatycznie. 

Izba  uznała  za  bezzasadny  zarzut  dot.  pkt.  35  i  156  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

gdzie  odw

ołujący  podniósł,  że  system  Flexitron  nie  spełnia  parametru  pozycjonowania  i 

kalibracji położenia źródła za pomocą kamery cyfrowej oraz tworzenia dokumentacji cyfrowej 

z tego procesu. 

Izba wskazuje w pierwszej kolejności, że z żadnego postanowienia s.i.w.z. nie wynika, 

by  kamera  musiała  być  wmontowana  w  urządzenie.  Oznacza  to,  że  może  to  być  element 

systemu.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  że  kamera,  którą  dostarczy  przystępujący, 

zamawiający będzie musiał zamontować samodzielnie. 

Izba  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów  złożonych  przez  przystępującego  – 

Kamera 

– procedura, System Overwiev Raport, parametry techniczne kamery – i ustaliła, że 

zaoferowanym przez przystępującego system jest wyposażony w kamerę cyfrową Sony SNC-

EP521.  Jest  ona  dostarczana  w

raz z systemem i stanowi jego zintegrowaną część. Z kolei 

procedura pozycjonowania i kalibracji jest integralną procedurą pracy systemu, co wynika z 

instrukcji użytkowania. Tym samym podniesiony zarzut Izba uznała za nieuzasadniony. 

Również za nieuzasadniony Izba uznała zarzut dot. pozycji 38 i 159 opisu przedmiotu 

zamówienia, jakoby urządzenie zaoferowane przez przystępującego nie spełniało parametru 

„automatyczny pomiar długości cewnika – bez konieczności używania linijki”. 

Odwołujący złożył jako dowód fragmenty Instrukcji obsługi urządzenia, gdzie została 

wskazana  linijka  i  symulator  pozycji  źródła  jako  przyrządy  do  wykonywania  pomiarów. 

Przystępujący  wskazał,  że  system  spełnia  parametr  automatycznego  pomiaru  długości, 

natomiast  linijka jest  dostępna  opcjonalnie  dla tych  klientów,  którzy  chcą  korzystać  z  takiej 

metodologii pracy z systemem. 


str. 20 

Przystępujący  w  piśmie  procesowym  opisał  procedurę  automatycznego  pomiaru 

długości cewnika i złożył dowody w postaci wydruku obrazu ekranu z pomiarem, raportu po 

leczeniu oraz zapisu wyniku w bazie danych systemu. 

W  ocenie  Izby  złożone  przez  przystępującego  wyjaśnienia  i  dowody  nie  budzą 

wątpliwości  co  do  tego,  że  system  spełnia  parametr  w  zakresie  automatycznego  pomiaru 

długości cewnika. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p., czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 


wiper-pixel