KIO 653/20 Sygn. akt: KIO 653/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 653/20 

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca  2020r. 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2020 r. przez odwołującego: Firma 

Budowlana  EUROBUD  G.  F.  66-

010 Nowogród  Bobrzański  ul.  Bukowa 8   w  postępowaniu 

powadzonym   

przez  zamawiającego:  44  Wojskowy  Oddział  Gospodarczy,  66-600  Krosno 

Odrzańskie, ul. Słubicka 10 

orzeka: 

Oddala odwołanie  

kosztami postępowania obciąża Firma Budowlana EUROBUD G. F. 66-010 Nowogród 

Bobrzański ul. Bukowa 8    i:   

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Firma Budowlana 

EUROBUD  G.  F.  66-

010 Nowogród  Bobrzański  ul.  Bukowa 8   tytułem wpisu od 

odwołania 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:      ………………………………. 


Uzasadnienie  

Przedmiot  zamówienia:  przetarg  nieograniczony  na  realizację  bieżących  napraw  i  obsług 

pojazd

ów ciężarowych, sprawa nr 5/PN/2020. 

O

głoszenie  o  zamówieniu:  2020/S  022-048775  z  dn.  31.01.2020  r.;  miejsce  publikacji: 

Dziennik U

rzędowy UE. 

Działając w oparciu o art. 179 ustawy z dn. 29. 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U. 2019 poz.1843) 

— zw. dalej „ustawą” złożono odwołanie od czynności zamawiającego 

polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób  niezgodny  z  przyjętymi  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) kryteriami oceny ofert (naruszenie  norm 

zawartych  w  art.  91  ust.  1  ustawy)  oraz  zaniechaniu  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Odwołującego. 

Interes  prawny  Odwołującego  uzasadniony  jest  faktem,  że  wobec  niewłaściwej  oceny  ofert 

przez  zamawiającego,  oferta  odwołującego  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  została 

sklasyfikowana na drugiej pozycji, 

dla sumy uzyskanej punktacji, gdy w przypadku prawidłowej 

oceny 

ofert winna być na pozycji pierwszej i tym samym Odwołujący winien być wybrany do 

realizacji zamówienia publicznego. 

Mając na uwadze powyższe zarzuty wnoszę o: 

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie powtórnej czynności 

badania i oceny ofert, 

Nakazanie Zamawiającemu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Zasądzenie od Zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

W uzasadnieniu odwołania podniesiono 

Zamawiający  za  informacją  z  dnia  19.III.2020r.  dokonał  rozstrzygnięcia  przedmiotowego 

postępowania i wybrał do realizacji ofertę spółki: Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów 

s.c., L. M. i H. J.

, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej wykonawcą wybranym. 

W  zakresie  oceny  ofert  kryteriami  były  cena  (waga  55%),  gwarancja  (waga  30%)  i  jakość 

(waga  15%).  W  zakresie  trzeciego  kryterium  zamawiający  ściśle  określił,  jak  należy  je 

rozumieć,  cyt.:  „Kryterium  jakości  tj.  posiadania  autoryzacji  jednej  z  marek  będącej  w 

u

żytkowaniu  Zamawiającego  (wskaźnik  Wa)  będzie  punktowane  na  podstawie  złożonego 

przez 

Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym oraz dokumentu potwierdzającego 

autory

zację danej marki pojazdu (certyfikat, zaświadczenie itp.). Czyli dla spełnienia kryterium 


i  uzyskania  punktacji  trzeba  było  przełożyć  dokument  autoryzacyjny  dla  min.  jednej  marki 

pojazdu. Do siwz dołączony był szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z tabelą, w której 

wymienione  zostały  marki  pojazdów  posiadanych  przez  zamawiającego.  Znalazły  się  tam 

następujące: 

pojazdy: Iveco, Star, Tatra, Ural, Ził, DAF, Jelcz, Scania, MAN; 

2.  przyczepy:  D-46  i  D-83  (prod.  Auto  San  Sanok),  D-656  (pr

od.  Zasław  Andrychów), 

przyczepy m-ki AUTO-HIT Tychy, NS600W (marka Zremb oraz Auto-Hit Tychy), cysterna na 

naczepie CND-21; 

ciągniki: Ursus, Zetor. 

Wykonawca  wybrany  do  realizacji  zamówienia  publicznego  złożył  dokumentację,  która 

miałaby legitymować posiadanie autoryzacji dla następującego marek: 

1. AUTO-HIT S.A. Tychy - umowy z dn. 10 III 2016 r. i 15 II 2017 r. 

2. Kamaz 

— umowa z dn. 16 I 2017 r. z Autobagi Polska sp. z o.o. z/s w Libertowie. 

3.  Star 

—  autoryzacja  z  dn.  3  VII  2019  r.  od  firmy  P.P.H.U.  STAR-SAN  DUO  z/s  w 

Starachowicach. 

4. Star 

— autoryzacja z dn. 27 I 2020 r. od firmy Autobox Innovations spółka z o.o. sp. k z/s 

w Starachowicach. 

Na  podstawie  w/w  dokumentacji  zamawiający  uznał,  że  wyłoniony  wykonawca  spełnia 

wymagania  do  posiadania  kryte

riów  „jakości”  i  przyznał  w  tej  mierze  punktację.  Z  takim 

działaniem  zamawiającego  nie sposób  się  zgodzić,  gdyż  działanie  zamawiającego  narusza 

normy  zawarte  w  art.  91  ust.  1  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  przez  nieprawidłową 

ocenę kryteriów oceny ofert w zakresie „spełnia/nie spełnia”. 

Zamawiający niejednokrotnie i w sposób wyraźny określił w siwz, że dla spełnienia kryteriów 

oceny  ofert  wykonawca  ma  posiadać  cyt,  „autoryzację,  jednej  z  marek”  za  co  można  było 

uzyskać 15 pkt. W tym świetle należy dokonać oceny krytycznej dokumentów złożonych przez 

wykonawcę, czyli Autoryzowaną Stację Obsługi Samochodów s.c., L. M. i H. J., z siedzibą w 

Gorzowie Wielkopolskim. 

Spółka  ta  złożyła  dokumenty,  mające  świadczyć  o  posiadanej  autoryzacji  następujących 

marek pojazdów: AUTO-HIT, Kamaz i Star. 

I. 


Zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 26 III 2020. AUTO-HIT S.A. z/s w 

Tychach  po  umorzeniu  postępowania  restrukturyzacyjnego  przez  Sąd  Rejonowy  w 

Białymstoku w dn. 13 XII 2016 r. jest w upadłości od 1 VIII 2017 r. i ma ustanowionego syndyka. 

Dowód: odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców dla numeru KRS 0000446254, dz. 5, rubr. 

5 (w załączeniu). 

Tym samym zamawiający biorąc pod uwagę art. 2 ustawy prawo upadłościowe (Dz. U. 2003, 

Nr  60  po

z.  535  z  późn.  zm.)  powinien  był  stwierdzić,  że  umowy  autoryzacyjne  są 

bezskuteczne. Syndyk upadłego przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności dąży do sprzedaży 

majątku  i  zaspokojenia  wierzycieli  —  tym  bardziej  że  postępowanie  restrukturyzacyjne  nie 

przynios

ło  skutku.  Zaciąganie  zobowiązań  jakie  niesie  umowa  autoryzacyjna  związana  z 

nieodpłatnym zapewnieniem jednostce uzyskującej autoryzację części zamiennych, serwisu, 

wiedzy (know-

how) itp. nie leży w interesie syndyka, gdyż może prowadzić do uszczuplenia 

ma

jątku  upadłego  i  działania  na  niekorzyść  wierzycieli.  Z  drugiej  strony  brak  też  podmiotu 

zapewniającego  prawa  wynikłe  z  gwarancji  i  rękojmi  wobec  końcowego  użytkownika 

pojazdów: w tym przypadku zamawiającego. Skoro wykonawca nie będzie w stanie uzyskać 

od 

spółki Auto-Hit S.A. z Tychów wymaganych części zamiennych, wiedzy, udzielać w jego 

imieniu gwarancji itp., to tym bardziej zamawiający nie będzie mógł wymagać i uzyskać tego 

od wykonawcy. Nie można legitymować się autoryzacją producenta, którego nie ma na rynku, 

gdyż jest w upadłości. To tak (per analogiom), jakby wykazywać się umową z podmiotem, który 

nie istnieje. 

II. 

Marka Kamaz nie występuje wśród rodzajów pojazdów wymienionych przez zamawiającego 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  tym  samym  dokument  autoryzacyjny  dla  tej  marki  jest 

zupełnie  zbędny,  bo  na  jego  podstawie  nie  można  uznać,  że  podmiot  spełnia  kryteria 

zamawiającego, skoro pojazdy marki Kamaz nie będą przedmiotem zamówienia. Nie ma do 

czego odnieść tej umowy autoryzacyjnej. Brak możliwości przyznania punktacji za „jakość” w 

tym zakresie. 

III. 

Marka  Star  od  1999  r.  należy  do  koncernu  MAN.  Jest  to  zastrzeżony  znak  firmowy,  a  tym 

samym  do  udzielenia  autoryzacji  na  nieprodukowane  od  lat  pojazdy  marki  STAR  miałby 

wyłączność koncern MAN i dlatego tylko od tej firmy można byłoby uzyskać autoryzację — o 

ile jest to w ogóle możliwe dla pojazdów, które zeszły z linii produkcyjnej wiele lat temu: marka 

Star  nie  istnieje  na  rynku  nowych  pojazdów.  Nie  ma  możliwości  zarejestrowania  nowego 

pojazdu marki Sta

r, gdyż do tego potrzebne jest posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji 


pojazdu,  spełniającego  normy  czystości  spalin  EURO-6,  co  wobec  pojazdów 

wyprodukowanych przed laty nie jest ze względów techniczno-konstrukcyjnych możliwe. 

Pojęcie  marka  jest  terminem  prawnym,  określonym  w  przepisach  jako  znak  towarowy  i 

podlegającym  ochronie  na  mocy  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2000  r.  prawo  własności 

przemysłowej  (Dz.  U.  z 2001  Nr  49  poz.  508 z  późn.  zm.).  Zgodnie z  art.  120 przywołanej 

ustawy znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów 

jednego  przedsiębiorstwa  od  towarów  innego  przedsiębiorstwa.  W  szczególności  znakiem 

towarowym  może  być  wyraz,  włącznie  z  nazwiskiem,  rysunek,  litera,  cyfra,  kolor,  forma 

przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Zatem tylko posiadacz 

znaku towarowego np. mark

a Star, Man, Iveco itd. jest w stanie udzielić ważnej autoryzacji na 

daną markę pojazdu. 

Wykonawca 

— Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów s.c., L. M. i H. J., z siedzibą  w 

Gorzowie Wielkopolskim dla marki Star złożyła dokumenty poświadczające autoryzację od firm 

P.P.H.U. STAR-

SAN DUO z/s w Starachowicach oraz Autobox Innovations spółka z o.o. sp. k 

z/s  w  Starachowicach.  Jednakże  w  żadnej  mierze  nie  wykazała,  że  podmioty  te  posiadają 

autoryzację  dla  pojazdów  marki  Star,  będącej  zastrzeżonym  znakiem  towarowym.  Obie  te 

firmy  specjalizują  się  w  zabudowach  i  serwisie  pojazdów  (w  tym  Star)  jednakże  nie  są 

autoryzowanymi  przedstawicielami  marki  Star.  Zabudowa  pojazdu  nie  jest  pojazdem,  na 

którym się ją osadza. Jest elementem demontowalnym. Zamawiający nie napisał w siwz, że 

autoryzacja ma dotyczyć zabudów firm P.P.H.U. STAR-SAN DUO czy Autobox Innovations, 

lecz  wyraźnie  zaznaczył,  że  pojazdów  marki  Star.  Mało  tego  —  firma  P.P.H.U.  STAR-SAN 

DUO w swej autoryzacji stwierdza, że udziela autoryzacji nie na pojazdy marki Star, lecz na 

wykonane  przez 

nią  uprzednio  naprawy  w  tych  pojazdach.  Czyli  autoryzacja  nie  dotyczy 

pojazdu, nawet nie wykonanej zabudowy, lecz wykonanych w

cześniej w tym pojeździe usług 

(napraw).  Zapis  taki  nie może  być  uznawany  za  zamawiającego  jako  spełniający  kryterium 

jakości.  Analogicznie  ma  to  miejsce  wobec  firmy  Autobox  Innovations.  Firma  ta  nie  udzieli 

autoryzacji na zastrzeżony znak towarowy Star, bo go nie posiada. Gdyby go posiadała, to 

wybrany  przez  zamawiającego  wykonawca  musiałby  wraz  z  autoryzacją  od  tej  firmy 

przedłożyć  dokument  od  właściciela  znaku,  czyli  koncernu  MAN,  że  koncern  ów  udziela 

autoryzacji spółce Autobox Innovations z możliwością udzielania dalszych autoryzacji. Takiego 

dokumentu  brak.  Tym  samym  Autobox  Innovations  spółka  z  o.o.  sp.  k  może  udzielać 

autoryzacji  dla  produktów  Autobox  Innovations  spółka  z  o.o.  sp.  k,  lecz  spółka  ta  nie  była 

wymieniona  wśród  marek  pojazdów  posiadanych  przez  zamawiającego  i  będących 

przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem skoro zamawiający 

nie  napisał,  że  autoryzacja  ma  dotyczyć  pojazdów  marki  Autobox  Innovations  lub  P.P.H.U. 

STAR-SAN DUO, to dokumenty autoryzacji od tych fir

m nie mogą być brane pod uwagę. 


Mając na względzie całokształt przytoczonych okoliczności wnoszę o rozpatrzenie niniejszego 

odwołania, ocenę dokumentów złożonych w postępowaniu i dokonanie powtórnej oceny ofert 

z uwzględnieniem zarzutów odwołującego 

22 kw

ietnia 2020r. zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie.  

Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  nie  uznaje  zarzutów 

wskazanych w odwołaniu i wnosi o jego oddalenie. 

Dnia  27  marca  2020r.  Odwołujący  działając  na  podstawie  art.  179  ustawy  Pzp  wniósł 

odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej 

oferty 

— Autoryzowanej Stacji Obsługi Samochodów z Gorzowa Wlkp. prowadzona w formie 

spółki cywilnej przez M. L. i J. H. zwany dalej „wykonawcą wybranym” - zaniechaniu wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez 

nieprawidłową  ocenę  kryteriów  oceny  ofert  w  zakresie  spełnia/  nie  spełnia.  W  ocenie 

Odwołującego  Wykonawca  Autoryzowana  Stacja  Obsługi  Samochodów  z  Gorzowa  Wlkp. 

prowadzona  w  formie  spółki  cywilnej  przez  M.  L.  i  J.  H.  nie  przedłożyła  dokumentów 

potwierdzających autoryzację jednej  z  marek  pojazdów  wskazanych przez  Zamawiającego, 

który  zdaniem  Odwołującego  miał  dokonać  w  sposób  nieprawidłowy  oceny  złożonych 

dokumentów przez ww. Wykonawcę. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonania powtórzenia czynności badania i oceny 

ofert,  nakazania  ponownego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  zasądzenie  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania.   

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  prawny  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  w 

przypadku  prawidłowej  oceny  ofert  jego  winna  być  na  pozycji  pierwszej  i  tym  samym 

Odwołujący winien być wybrany do realizacji zamówienia publicznego . 

Ustosunkowując  się  do  zarzutów  Odwołującego,  Zamawiający  przedstawia  poniższą 

argumentację. 

Wyłoniony Wykonawca w  ramach  postępowania  w  trybie przetargu  na  realizację bieżących 

napraw i obsługi pojazdów ciężarowych (sprawa 5/PN/2020)  Autoryzowana Stacja Obsługi 

Samochodów  z  Gorzowa  Wlkp.  prowadzona  w  formie  spółki  cywilnej  przez  M.  L.  i  J.  H., 

składając ofertę przedstawiła następujące dokumenty na potwierdzenie posiadania autoryzacji 

jednej z marek będącej w użytkowaniu przez Zamawiającego: 


1/ umowę serwisowo-autoryzacyjną z dnia 10.03.2016r. oraz z dnia 15.02.2017r. z Auto-Hit 

S.A.  z  sied

zibą  w  Tychach,  43-100,  ul.  Oświęcimska  323  na  obsługę  serwisową  pojazdów 

będących produktem Auto-Hit czyli: naczep niskopodwoziowych NS600W wraz z ciągnikami 

Iveco Trakker i przyczep POI 8T i P012T; 

2/ umowę serwisową Nr 2016/US/02 z dnia 16.01.2017r z AUTOBAGI POLSKA Spółka z o.o. 

z siedzibą w Libertowie 30-444, ul. Góra Libertowska 27 w zakresie usług, napraw i napraw 

gwarancyjnych samochodów marki KAMAZ; 

3/  pismo  autoryzacyjne  Nr  233/P/2019  z  dnia  03.07.2019  z  P.P.H.U.  STAR-SAN  DUO, 

Starachowice 27-200, 

ul. Kanałowa 3c na naprawy gwarancyjne oraz przeglądy gwarancyjne 

pojazdów remontowanych przez P.P.H.U STAR-SAN DUO oraz 

4/ autoryzację z Autobox Innovations sp. z o.o. sp.k., Starachowice 27-200, ul. Samochodu 

Star 266 1 z dnia 27.01.2020r na naprawę oraz wykonywanie przeglądów pojazdów Star 266 

M2. 

Zamawiający analizując ww. dokumenty Wykonawcy stwierdził kolejno, że: 

odnośnie  pkt  1  -  przedstawione  przez  wybranego  Wykonawcę  umowy  serwisowo 

autoryzacyjne  dotyczą  napraw  oraz  obsługi  pojazdów  będących  produktem  Auto-Hit  S.  A. 

(naczepy  niskopodwoziowe  NS600W  wraz  z  ciągnikami  Iveco  Trakker,  przyczepy  dużej 

ładowności POI 8T i przyczepy średniej ładowności POI 2T) oraz pojazdów dostarczonych dla 

Sił Zbrojnych RP marki Iveco, dla których gwarantem jest Auto-Hit S.A. Zamawiający posiada 

na swojej ewidencji pojazdy będące produktem Auto-Hit S.A., czyli naczepy niskopodwoziowe 

NS600W  wraz  z  ciągnikami  Iveco  Trakker  i  przyczepy  średniej  ładowności  POI  2T 

(wymienione  w  OPZ).  Wykonawca,  podpisując  przedmiotowe  umowy  autoryzacyjne 

oświadczył,  iż  posiada  wykwalifikowanych  pracowników,  niezbędną  wiedzę  oraz 

specjalistyczne wyposażenie warsztatowe i diagnostyczne do wykonywania napraw i obsług 

wyrobów Auto-Hit S.A. Założyć zatem należy, że Wykonawca - Autoryzowana Stacja Obsługi 

Samochodów  z  Gorzowa  Wlkp.  s.c.  L.  M.  H.  J.  nadal  posiada  wiedzę,  umiejętności  oraz 

wyposażenie niezbędne do wykonywania napraw oraz obsług pojazdów będących produktami 

Auto-Hit S.A. 

Zamawiający podnosi w tym miejscu, że umowa serwisowa - autoryzacyjna ( vide umowa z 

dnia 15.02.2017r.) w części dotyczącej autoryzacji nie jest umową wzajemną, chociażby z tego 

względu, że nie jest umową odpłatną. Zgodnie z przepisem art. 98 ust. 1 c pr. upadłościowego 

umowa z dnia 15.02.2017r. nie sta

ła się z mocy prawa, z chwilą ogłoszenia upadłości Auto- 

Hit S.A., umową wygasłą lub bezskuteczną. Podobnie - w części dotyczącej serwisowania - to 

nie Auto- 

Hit S.A., lecz wybrany przez Zamawiającego Wykonawca, jest dającym zlecenie na 


dostawę  części  i  w  związku  z  tym  nie  znajduje  zastosowania  przepis  art.  102  ust.  1  pr. 

upadłościowego. Zamawiający wskazuje, że nie otrzymał od syndyka upadłego oświadczenia 

o  odstąpieniu  od  przedmiotowej  umowy.  Odwołujący  dokonał  zatem  błędnej  interpretacji 

przepisów  prawa  upadłościowego  w  kontekście  obowiązywania  ww.  umowy  pomiędzy 

wybranym Wykonawcą a Auto-Hit. S.A. w upadłości. 

Mając na uwadze powyższe - Zamawiający brał do oceny kryterium jakości oferty wybranego 

Wykonawcy ww. umowę. 

odnośnie  pkt  2  i  3  -  Zamawiający  wskazuje,  że  nie  posiada  na  ewidencji  pojazdów  marki 

KAMAZ,  co  zostało  zawarte  w  OPZ  Zakres  modeli  i  marek  będących  na  ewidencji 

Zamawiającego, w związku z czym nie brał pod uwagę przy ocenie pod względem kryterium 

jakości  umowy  serwisowej  z  dnia  16.01.2017r.  przedłożonej  przez  Wykonawcę  - 

Autoryzowana  Stacja  Obsługi  Samochodów  s.c.  L.  M.  H.  J.  traktując  ten  dokument  jako 

dodatkowy, aczkolwiek zbędny przy badaniu oferty tego Wykonawcy. Podobnie potraktowane 

zostało  pismo  autoryzacyjne,  o  którym  mowa  w  pkt  3  dotyczące  wykonywania  napraw 

gwarancyjnych oraz przeglądów gwarancyjnych pojazdów remontowanych przez STAR-SAN 

DUO. 

odnośnie pkt 4 - Zamawiający w OPZ umieścił „Zakres modeli i marek będących na ewidencji 

Zamawiającego”  pojazd  marki  Star  266M2.  Wykonawca    Autoryzowana  Stacja  Obsługi 

Samochodów  s.c.  L.  M.  H.  J.  z  Gorzowa  Wlkp.  w  ramach  postępowania  Nr  5/PN/2020 

przedstawiła autoryzację z Autobox Innovations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 

k. z/s Starachowice, 27-200

, ul. Samochodu Star "266” 1 z dnia 27.01.2020r. na naprawę oraz 

wykonywanie  przeglądów  pojazdów  Star  266M2.  Zgodnie  z  definicją  „autoryzacja  to 

zezwolenie producenta na prowadzenie działalności w jego imieniu” (na podstawie słownika 

języka polskiego PWN). Zamawiający podnosi relewantną okoliczność, że producentem Stara 

266  M2,  będącego  poprzednikiem  Stara  266,  jest  AUTOBOX  Innovations  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.  z  Starachowic,  co  skutkuje  tym,  że  ww.  spółka  ma 

prawo do autoryzacji na napr

awę oraz na wykonanie przeglądów pojazdów Stara 266 M2 dla 

określonej  stacji  obsługi  pojazdów,  w  tym  również  miała  względem  wybranego  przez 

Zamawiającego Wykonawcę. 

Konkludując -  jedynym właściwym  podmiotem  do udzielenia autoryzacji w  przypadku  marki 

Star 

266M2  jest  producent  tego  pojazdu,  którym  jest  Autobox  Innovations  spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Poprzez pozyskanie od MAN-a całości dokumentacji 

technicznej  wszystkich  pojazdów  marki  Star,  firma  Autobox  jest  jedynym  uprawnionym 

podmiotem 

do nadania autoryzacji na markę Star 266M2 (źródło Wikipedia). Okoliczność, że 


MAN jest w posiadaniu znaku towarowego „STAR”, będącego poprzednikiem Stara 266M2, 

pozostaje bez wpływu na powyższe. 

Odwołujący  oparł  się  na  ogólnych  danych,  które  nie  korespondują  ze  stanem  faktycznym  i 

prawnym  dotyczącego  praw  autoryzacyjnych  do  Stara  266  M2,  Informacyjnie  Zamawiający 

podaje,  że  Autobox  Innovations  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  s.k.  rozpoczęła 

działalność w 2000 roku. Działalności spółki opiera się na produkcji nadwozi do samochodów 

ciężarowych,  takich  jak  kontenery,  wywrotki,  skrzynie  ładunkowe  oraz  montaż  żurawi 

hydraulicznych. W 2010 roku Autobox rozpoczął współpracę z wojskiem wprowadzając do Sił 

Zbrojnych  pojazd  Star  266M2,  wykorzystując  do  jego  budowy  ramę  oraz  mosty  napędowe 

pojazdu Star 266 produkowanego do 2000 roku przez FSC Starachowice. W latach 2010-2018 

Autobox wyprodukował 1048 egzemplarzy pojazdu Star 266M2, które eksploatowane są cały 

czas  w  Siłach  Zbrojnych  RP.  Obecna  wersja  Stara  266M2  wykorzystuje  jedynie  ramę  z 

pojazdu  Star  266,  pozostałe  elementy  konstrukcyjne  są  nowe,;  pojazd  posiada  też  inne 

parametry taktyczno-

techniczne niż jego protoplasta Star 266, silnik IVECO FPT F4AE0481 

—  Tector  4  spełnia  normę  emisji  spalin  EUR05.  Pojazd  Star  266  M2  traktowany  jest  jako 

pojazd nowy, z docelową normą eksploatacji 20 lat lub 300.000km, podobnie jak inne pojazdy 

tego typu (zgodnie z Katalogiem Norm Eksploatacji Techniki Lądowej DTU 4.22.13.1 (A) sygn. 

Logis 40/2019). 

Mając na uwadze powyższe - Zamawiający brał do oceny kryterium jakości oferty wybranego 

Wykonawcy ww. autoryzację . 

Mając na uwadze powyższe – zamawiający wnosi o oddalenie  odwołania jako niezasadnego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Przedmiotem 

zamówienia  są  naprawy  i  obsługa  pojazdów  ciężarowych,  będących  na  stanie  posiadania 

zamawiającego. Wewnętrzny numer postepowania: 5/PN/2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu ma oznaczenie: 2020/S 022-048775 i nastąpiło dnia 31.01.2020 r.; 

miejsce publikacji to 

Dziennik Urzędowy UE. 

Zgodnie z 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia (§ 2) umowa zostanie zawarta na czas 

określony od dnia podpisania do dnia 15.12.2020 roku.  

Zamawiający rozstrzygnął  o wyniku postępowania w dniu 19.03.2020 roku, wybierając ofertę 

Autoryzowanej  Stacji  Obsługi  Samochodów  s.c.  L.  M.  ul.  Podmiejska  18;  66-400  Gorzów 

Wlkp., zwany dalej „wykonawcą wybranym”. 


Jak wynika z dokumentacji postępowania zamawiającego, oferty złożyło dwóch wykonawców 

to  jest  wykonawca  wybrany  i  odwołujący,  który  w  dniu  27  marca  2020r.  to  jest  w  terminie 

ustaw

ą przewidzianym złożył odwołanie do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.  

W oparciu o art. 179 ustawy z dn. 29. 01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2019 

poz.1843) 

— zw. dalej „ustawą” odwołujący zaskarżył czynność zamawiającego polegającą 

na wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób niezgodny z przyjętymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz) kryteriami oceny ofert, czym naruszył normę zawartą w art. 91 

ust. 1 ustawy a tym samym zaniechał wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego. 

W tej sytuacji odwołujący powołuje się na naruszenie jego interesu w uzyskaniu zamówienia, 

co w myśl powyżej przywołanego art.179 ust.1 ustawy uprawnia jego do złożenia odwołania.   

Wnosząc odwołanie sformułował następująco swoje oczekiwania co do rozstrzygnięcia: 

1.Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie powtórnej czynności 

badania i oceny ofert, 

2. Nakazanie 

zamawiającemu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, 

3. Zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania. 

Izba badając zasadność podnoszonych zarzutów i żądań ustaliła jak poniżej.    

Zamawiający  w ramach kryterium oceny ofert ustalił następujące kryteria: cena 55%, okres 

udzielonej gwarancji na wykonana usługę i zamontowane części 30% i jakość - autoryzacja 

jednej z marek będącej w użytku zamawiającego – 15% (Rozdz. XVI siwz). W opisie kryterium 

„jakość” brak jakiegokolwiek opisu w siwz, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów, 

załączonych do oferty, zamawiający będzie weryfikował spełnienie tego kryterium.   

Z przywołanej powyżej informacji z dnia 19.03.2020r. wynika, że oferta wykonawcy wybranego 

w kryterium „autoryzacja jednej z marek będącej w użytku Zamawiającego” uzyskała „15 pkt” 

a  oferta  odwołującego  „0  pkt”.  W  wyniku  sumarycznej  oceny  każdej  z  ofert  wykonawca 

wybrany 

uzyskał  łącznie  90,53  pkt  a  odwołujący  plasując  się  na  drugiej  pozycji  uzyskał  85 

punktów. Tak więc w sytuacji ponownej oceny ofert, czego domaga się odwołujący, po odjęciu 

punktów  ofercie  wykonawcy  wybranego,  oferta  odwołującego  uplasowałaby  się  na 

pierwszej pozycji.   

Co do zasadności zarzutu odwołującego w kwestii braku posiadania autoryzacji jednej z marek 

użytkowanych przez zamawiającego, Izba ustaliła. 

Jak  już  wyżej  nadmieniono  zamawiający  nie  zdefiniował  w  siwz  co  należy  rozumieć  przez 

autoryzację jednej z marek będących w użytku zamawiającego.  


Jak  Izba  ustaliła.  W  opisie  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  tabela  pn.  Zakres  modeli  i 

marek będących na ewidencji Zamawiającego gdzie podaje się nazwy poszczególnych marek 

i rok ich produkcji. 

Wśród rodzajów pojazdów wymienia się pojazdy ciężarowe(samochodowe), 

podwozia oraz naczepy.  

W ofercie  wykonawcy wybranego znajduje 

się w formularzu ofertowym: pkt 3 Oświadczamy, 

że posiadamy autoryzację marki: IVECO, STAR, ZESTAW NISKOPODWOZIOWY będącej w 

użytku  Zamawiającego  (z  formułą  ”w  przypadku  posiadania  autoryzacji  do  oferty  należy 

załączyć dokument potwierdzający jej posiadanie”.). 

Do oferty wykonawcy wybranego 

załączono dokumenty: 

1.  Autoryzacja wydana P.P.H.U. Star 

– San Duo D. P. 27-200 Starachowice ul. Kanałowa 

3c 

z  dnia  03.07.2019r.,  w  którym  wystawca  potwierdza  wykonywanie  napraw 

gwarancyjnych  zlecanych  wykonawcy  wybranemu  marek:  STAR  266,  Honker  2424, 

Iveco Jelcz, których użytkownikami są jednostki wojskowe i potwierdza wykonywanie 

usług rzetelnie i terminowo.  

2.  A

utoryzacja  z  27.01.2020r.  AUTOBOX  Innovations  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. 27-200 Starachowice ul. Samochodu „STAR 266” Nr 1 dla 

firmy wykonawcy wybranego na naprawę oraz na wykonywanie przeglądów pojazdów 

STAR 266 M2. 

3.  Umowa serwisowo-gwa

rancyjna z dnia 15.02.2017 r. pomiędzy Auto-Hit z siedzibą w 

Tychach ul. Oświęcimska 323, 43-100 Tychy a wykonawcą wybranym (Wykonawca), 

w  której    stwierdza  się:  ”Auto-Hit  udziela  autoryzacji  Wykonawcy  na  wykonywanie 

obsług  technicznych  i  napraw  gwarancyjnych  w  następujących  pojazdach 

stanowiących produkt Auto-Hit: naczepy niskopodwoziowe NS600W wraz z ciągnikami 

Iveco Takker, przyczepy dużej ładowności PO 18T i przyczepy średniej ładowności PO 

12T” (§1 ust.1 umowy). Umowa reguluje zasady udostępniania części zamiennych do 

obsług  technicznych  i  napraw  gwarancyjnych,  szkolenia  pracowników  Wykonawcy, 

wykonywanie  obsług  technicznych  i  napraw  gwarancyjnych  zgodnie  z  umową, 

książkami  gwarancyjnymi  pojazdów  oraz  innymi  wytycznymi  Auto  –Hit  w  zakresie 

udzielonej autoryzacji 

(§ 2 Umowy). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z 

zachowaniem 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia (§ 7 Umowy).  W przypadku 

gdy  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  Umowy  było  lub  stało  się  nieważne  lub 

nieskuteczne, 

pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają nadal w mocy(…) 

(§ 8 ust.3 Umowy).  

Do  oferty  Wykonawcy  wybranego  dołączono  również  kolejne  umowy  i  tak:  Umowa  z  dnia 

3.2016 r. pomiędzy Auto –Hit S.A. z siedzibą w Tychach (Zleceniodawca) a  wykonawcą 


wybranym  (Zleceniobiorca)  na  naprawy  poza  gwarancją  producenta  ale  na  podstawie 

gwarancji  udzielonej  przez  Zleceniodawc

ę  (Auto-Hit).  Umowa  serwisowo  –  autoryzacyjna 

zawarta  15.02.2017  r.  pomiędzy  AUTOBAGI  POLSKA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Libertowie 

(uprawniony  do  zorganizowania  i  zapewnienia  sieci  serwisowej  KAMAZ)  a  wykonawc

ą 

wybranym

. Obydwie umowy są bezprzedmiotowe dla rozstrzygnięcia odwołania z uwagi na 

ich zakres (naprawy pozagwarancyjne) jak i przedmiot (Kamaz), 

dla przyznania punktów za 

jakość z tytułu posiadania autoryzacji jednej z marek będących na stanie zamawiającego a 

przedstawionych we wspomnianej powyżej tabeli w opisie przedmiotu zamówienia.  

Izba dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego to jest dokumentacji 

postępowania  przekazanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  jak  również  złożonych 

oświadczeń  i  wyjaśnień  stron  zarówno  w  odwołaniu  jak  i  w  odpowiedzi  na  odwołanie  jak  i 

również na rozprawie, zważyła jak poniżej.   

Dla przyznania 15 punktów w kryterium oceny ofert „za jakość” wystarczało, że wykonawca 

wykaże  chociażby  jedna  markę,  na  którą  posiada  autoryzację  producenta  pojazdu.  Z 

przedłożonej do oferty umowy  serwisowo-gwarancyjnej z dnia 15.02.2017 r. pomiędzy Auto-

Hit  z  siedzibą  w  Tychach  ul.  Oświęcimska  323,  43-100  Tychy  a  wykonawcą  wybranym 

(Wykonawca) 

wynika,  że  Auto-Hit  udziela  autoryzacji  Wykonawcy  na  wykonywanie  obsług 

technicznych i napraw gwa

rancyjnych w szeregu pojazdach stanowiących produkt Auto-HiT. 

Porównując „Tabelę z zakresu modeli i marek będących na ewidencji Zamawiającego” (opis 

przedmiotu zamówienia) z przedmiotową umową z 15.02.2017r. (§1 ust.1 umowy) w sposób 

jednoznaczny należy stwierdzić, że jednym z modeli występującym w tejże tabeli i umowie jest 

przyczepa średniej ładowności PO 12T. Ta okoliczność jest wystarczająca do przyznania 15 

punktów  w  kryterium  oceny  ofert  za  jakość.    Izba  rozważyła  argumentację  podnoszoną  w 

odwołaniu  jak  i  na  rozprawie  przez  odwołującego  co  do  postawienia  firmy  Auto-Hit  w  stan 

upadłości  i  konsekwencje  z  niej  wynikające  co  do  przedmiotowej  umowy  autoryzacyjnej. 

Przyjmując nawet wprost stanowisko odwołującego co do skutku rozwiązania umowy z mocy 

prawa w 

związku z upadłością producenta Auto-Hit to nawet konstytutywny skutek ziszcza się 

nie chwilą ogłoszenia upadłości a z chwila rzeczywistego rozwiązania umowy przez syndyka. 

Dowodu  na  takie  twierdzenie  odwołujący  nie  przedstawił.  Z  kolei  przedstawiciel 

zama

wiającego  P.  P.  M.  na  rozprawie,  będący    osobiście  odpowiedzialny  za  sprawność 

sprzętu Zamawiającego zaprzeczył twierdzeniom Odwołującego twierdząc, że firma Auto-Hit 

istnieje  i  dostarcza  części  zamienne.  Izba  mając  na  uwadze    postanowienia  umowy 

au

toryzacyjnej  określającej  obowiązki  producenta  i  wykonawcy  (Umowa  reguluje  zasady 

udostępniania części zamiennych do obsług technicznych i napraw gwarancyjnych, szkolenia 

pracowników  Wykonawcy,  wykonywanie  obsług  technicznych  i  napraw  gwarancyjnych 

zgodnie 

z umową, książkami gwarancyjnymi pojazdów oraz innymi wytycznymi Auto – Hit w 


zakresie udzielonej autoryzacji - 

§ 2 Umowy) stwierdza, że autoryzowanie przez producenta 

nie  kończy  się  z  datą  ogłoszenia  upadłości,  o  czym  też  przekonywał  przedstawiciel 

zamaw

iającego.  Sam  zresztą  Odwołujący  na  rozprawie  stwierdził  „Auto  Hit  nie  jest 

producentem  części  -  jest  on  jedynie  ich  dostawcą,  ale  na  podstawie  zakupów  części  u 

producentów  i  odwołujący  uważa,  że  jeżeli  sprzedaje  nadal  to  prawdopodobnie  za  zgodą 

syndyka, b

o ma na magazynie materiały zapasowe i dokonuje ich wyprzedaży. W tym miejscu 

jeszcze  raz  powtarza,  że  Auto  Hit  tworzy  zestawy  samochodu  ciężarowego  złożonego  z 

podwozia ZREMB i ciągnika siodłowego IVECO TRACKKER plus naczepa”. Z powyższego 

stwierdzenia Od

wołującego wynika, że nie zaprzecza on okoliczności, że za zgodą syndyka 

dokonywana  jest  wyprzedaż  zapasów  materiałowych  z  magazynu.  O  tym,  że  umowa 

autoryzacyjna pomiędzy Auto-Hit w upadłości a wykonawcą wybranym może być realizowana,  

świadczą również  postanowienia umowne  o  3 miesięcznym  okresie  wypowiedzenia umowy 

oraz  o  sytuacji  gdy  którekolwiek  postanowienia    stają  się  nieważne  lub  nieskuteczne  to 

pozostałe  postanowienia  umowy  pozostają  w  mocy  (Umowa  zostaje  zawarta  na  czas 

nieokreślony  z  zachowaniem  3  miesięcznego  pisemnego  wypowiedzenia  (§7  Umowy).    W 

przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub stało się nieważne lub 

nieskuteczne,  pozostałe  postanowienia  niniejszej  Umowy  pozostają  nadal  w  mocy(…)  (§  8 

ust.3 Umowy). Powyższe okoliczności co do faktów jak i uregulowań umownych wskazują na 

to, że twierdzenie Odwołującego o braku możliwości kontynuowania umowy autoryzacyjnej są 

automatycznie wykluczone z datą ogłoszenia upadłości Auto-Hit. 

Podsumowując  sytuację  jako  prawidłową  co  do  przyznania  15  punktów  ofercie  wykonawcy 

wybranego,  

Izba wzięła pod uwagę również okoliczność, że umowa obowiązywać będzie do 

dnia 31 grudnia 2020roku (Rozdz. IV SIWZ Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 

podpisania umowy do dnia 15.12.2020r.)

, w sytuacji gdy odwołanie rozpatrywane jest w dniu 

12 czerwca 2020roku. 

W  związku  z  przedstawionym  powyżej  brakiem  zasadności  odwołania  Izba  uzupełniająco 

odniesie się do autoryzacji  AUTOBOX producenta Star 266 M2 rocznik 2012-2014. W tym 

zakresie wykona

wca wybrany przedstawił dokument - Autoryzacja z 27.01.2020r. AUTOBOX 

Innovations  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Sp.  k.  27-200  Starachowice  ul. 

Samochodu  „STAR  266”  Nr  1  dla  firmy  wykonawcy  wybranego  na  naprawę  oraz  na 

wykonywanie przeglądów pojazdów STAR 266 M2. Okolicznością bezsporną jest, że fabryka 

FSC  STAR  w  Starachowicach  zakończyła  działalność  produkcyjną  u  schyłku  20  wieku.  

Według twierdzeń odwołującego markę STAR wykupił producent MAN. Natomiast AIUTOBOX 

prowadzi rozmowy na temat odkupienia znaku STAR( 

–info Internet A. R. S. analityk fundacji 

Multi 

–Expert o 2018r.)1. Niemniej odwołujący nie zaprzeczył okoliczności, że STAR 266 M2 

to produkcja ani nie FSC STAR w Starachowicach, ani MAN, tylko jest produkcją AUTOBOX. 


W związku z powyższym jeżeli prawdą jest, że właścicielem nazwy „STAR” jest MAN to ten 

ostatni może rościć pretensje do AUTOBOX o używanie mylącej nazwy. (STAR 266 – STAR 

266M2).Niemniej  to  zagadnienie  nie  ma  znaczenia  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  bez 

względu  na  uprawnioną,  czy  też  nieuprawniona  nazwę  pojazdu  jego  producentem  jest 

AUTOBOX  a  nie  ani  FSC  STAR,  czy  te

ż  MAN.  W  ocenie  Izby  podawana  sytuacja  przez 

Odwołującego  nie  ma  znaczenia  przy  rozpoznaniu  kwestii  czy  autoryzację  przedstawił 

dysponent  marki,  czy  też  nie.  Bowiem  co  do  zasady  Odwołujący  nie  zaprzeczył,  że  jest  to 

produkcja  AUTOBOX,  tylko  zaprzeczył  co  do  prawa  korzystania  z  marki  STAR  Izba  nie 

rozstrzyga 

w  powyższym  przedmiocie.  Izba  sprawdza,  czy  wystawiający  autoryzację  jest 

producentem pojazdu. Z pewnością w latach 2012-2014 FSC STAR nie wyprodukował STAR 

266M2,  ponieważ na początku 21 wieku FSC nie już prowadził produkcji. 

Wobec  powyższego  orzeczono  jak  w  sentencji  Wyroku  oddalając  odwołanie,  nie  znajdując 

naruszenia postanowień SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert „jakość usługi”. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając w poczet postępowania odwoławczego koszt wpisu od 

odwołania, uiszczony przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł.  

Przewodniczący:……………………….. 


wiper-pixel