KIO 652/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 652/20 

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska  

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 czerwca 

2020r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  marca  2020r.  przez  wykonawcę  Eltel 

Networks  Energetyka  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Olsztynie,  Gutkowo  81D  

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Polskie  Sieci  Energetyczne  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Warszawska 165 

przy  udziale  wykonawcy  Energo-

System  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  ul. 

Energetyczna 1 z

głaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 652/20 po stronie 

zamawiającego 

orzeka : 

Oddala odwołanie  

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D i: 

zalicza  na  poczet  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Eltel Networks 

Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D  tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 652/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na 

prace  modernizacyjno-remontowe  autotransformatora  AT2  w  SE 

Olsztyn  Mątki  zostało 

wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 19 

grudnia 2019r. za numerem 2019/S 245-604238.  

W  dniu  17  marca  2020r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  tj. 

oferty wykonawcy Energo-

System S.A. z siedzibą w Rzeszowie. 

W  dniu  26  marca  2020r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Eltel  Networks  Energetyka  Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D – zwany dalej odwołujący. Odwołanie zostało 

wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 marca 

2020r. udzielonego przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w KRS odwołującego. Kopia 

odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 marca 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów:  

art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  przez  niezastosowanie  tego  przepisu  i  w  konsekwencji 

zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Energo-System  S.A.,  w  sytuacji  gdy 

wykonawca  ten  nie  wniósł  w  sposób  prawidłowy  wadium  w  postaci  gwarancji 

ubezpieczeniowej albowiem określony w dokumencie gwarancji termin zapłaty kwoty wadium 

był dłuższy od terminu wskazanego i wymaganego przez zamawiającego w SIWZ;  

art. 91 ust. 1 ustawy przez wybranie jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Energo-

System S.A., która powinna zostać odrzucona z uwagi na nieprawidłowo wniesione wadium, 

a  tym  samym  oferta  ta  nie  mogła  być  brana  pod  uwagę  przy  badaniu  stopnia  w  jakim 

poszczególne oferty spełniają kryteria oceny ofert;  

art.  7  ust.  1  ustawy  przez 

naruszenie  zasady  przeprowadzenia  postępowania  o 

udzielenie  z

amówienia  publicznego  z  zachowaniem  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  polegające  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy 

Energo-

System  S.A.,  który  nie  zachował  przewidzianych  przez  zamawiającego  w  SIWZ 

wymogów wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, przez co nie można uznać, że jego 

oferta jest konkurencyjna w stosunku do oferty 

odwołującego, co w konsekwencji prowadzi do 

wniosku,  że  wykonawca  Energo-System  S.A.  i  odwołujący  nie  zostali  równo  potraktowani 

przez 

zamawiającego.  

Wniósł o:  

nakazanie 

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy Energo-System S.A.;  

nakazanie 

zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Energo-System S.A.;  


nakazanie 

zamawiającemu powtórzenia czynności zbadania i oceny ofert złożonych w 

postępowaniu bez oferty wykonawcy Energo-System S.A.;  

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, tj. kwoty 

wpisu  oraz  kosztów  związanych  z  dojazdem  na  wyznaczoną  rozprawę    i  wynagrodzenia 

pełnomocnika odwołującego na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy.  

Ponadto 

o  przeprowadzenie  dowodu  z  następujących  dokumentów  (wszystkie  dokumenty 

znajdują się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia):  

części  I  SIWZ  oraz  wzoru  nr  5  do  części  III  SIWZ  na  okoliczność:  określenia  przez 

zamawiającego wymagań dotyczących wadium, zakresu i treści tych wymagań;  

gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr 998-A873615 z dnia 6 marca 2020 r. 

złożonej przez wykonawcę Energo-System S.A.;  

pisma 

odwołującego  do  zamawiającego  z  dnia  13  marca  2020  r.  na  okoliczność 

poinformowania 

zamawiającego  o  nieprawidłowym  sposobie  złożenia  wadium  przez 

wykonawcę Energo-System S.A.;  

informacji 

zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 17 marca 2020 r. 

na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Energo-System S.A.  

Odwołujący  wskazał,  że  jedną  z  podstawowych  dziedzin  jego  działalności,  co  wynika  z 

informacji ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla odwołującego, są 

roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz naprawa i 

konserwacja  urządzeń  elektrycznych.  Z  tego  powodu  zdecydował  się  wziąć  udział  w 

postępowaniu  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia. W  stosunku  do  odwołującego  nie 

zachodzą podstawy  wykluczenia z  postępowania,  spełnia warunki  udziału w  postępowaniu, 

zamawiający nie znalazł też podstaw do odrzucenia oferty odwołującego, zaś w rankingu ofert 

o

dwołujący  zajmuje  obecnie  drugie  miejsce  ustępując  jedynie  wykonawcy  Energo-System 

S.A., którego oferta w ocenie odwołującego powinna zostać odrzucona. Gdyby tak się stało 

oferta 

odwołującego  byłaby  najkorzystniejsza  i  w  konsekwencji  odwołującemu  udzielone 

zostałoby to zamówienie. W związku z powyższym odwołujący uważa, że ma interes prawny 

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia.  Naruszenie  przepisów  ustawy  przez 

zamawiającego  może  spowodować  po  stronie  odwołującego  szkodę  w  postaci  utraconego 

zysku, który odwołujący założył, że osiągnie realizując przedmiotowe zamówienia.  

Z

amawiający  wymagał  od  wykonawców,  aby  ich  oferty  zostały  zabezpieczone  wadium. 

Wymagania co do wadium, 

zamawiający określił w Części I SIWZ, Rozdział XIV, strony 31-32. 

W  zakresie  możliwości  wnoszenia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  albo 

ubezpieczeniowej 

zamawiający podał w pkt 8 Rozdziału XIV Części I SIWZ, że „…dokument 

gwarancyjny  powinien  zawierać  zobowiązanie  do  płatności  bezwarunkowej,  na  pierwsze 

żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie. Zaleca się, 

aby t

reść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym Wzór nr 5 do Części III 


SIWZ”. Treść wzoru gwarancji stanowiącego Wzór nr 5 do Części III SIWZ wskazywała na to, 

że gwarancja ma określać osobę gwaranta, wykonawcy i beneficjenta (zamawiającego), kwotę 

wadium, nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w 

ściśle określonych przypadkach w terminie 10 dni licząc od daty otrzymania żądania zapłaty 

kwoty wadium, a ponadto, że gwarancja nie może być przeniesiona na inną osobę oraz że 

sądem właściwym miejscowo do rozpoznania ewentualnego sporu na tle realizacji gwarancji 

ma być sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.  

W postępowaniu złożone zostały cztery oferty, w tym oferty wykonawcy Energo-System S.A. i 

odwołującego. Odwołujący dokonał analizy treści gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez 

wykonawcę Energo-System S.A. w wyniku, której doszedł do wniosku, że gwarancja ta nie 

spełnia  wymagań  wadium,  jakie  zostały  określone  przez  zamawiającego  w  SIWZ. 

Zastrzeżenia  odwołującego  dotyczyły  tego,  że  złożona  przez  tego  wykonawcę  gwarancja 

ubezpieczeniowa przewidywała 14dniowy termin na wypłatę kwoty wadium, podczas gdy we 

Wzorze nr 5 do Części III SIWZ zamawiający wskazał wyraźnie, że termin ten ma wynosić 10 

dni.  Z  tego  względu  pismem  datowanym  na  dzień  13  marca  2020  r.  złożonym  za 

pośrednictwem  platformy  zakupowej  prowadzonej  przez  zamawiającego  odwołujący 

zakomunikował  zamawiającemu  o  spostrzeżonej  nieprawidłowości  związanej  z  gwarancją 

wykonawcy Energo-System S.A. 

zamawiający nie ustosunkował się do wspomnianego pisma 

i  w  dniu  17  marca  2020  r.  poinformował  odwołującego  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Energo-System  S.A.  Z 

informacji wynikało również, że oferta jednego z wykonawców została odrzucona z uwagi na 

brak wniesienia wymaganego wadium. 

W  ocenie 

odwołującego  wadium  wykonawcy  Energo-System  S.A.  nie  zostało  złożone 

prawidłowo, tym samym wobec oferty tego wykonawcy zaszła przesłanka do jej odrzucenia, o 

której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy i w konsekwencji oferta ta nie powinna była zostać 

wybrana jako najkorzystniejsza.  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  zamawiający  żądał  od  wykonawców  złożenia  wadium.  Jedną  z 

dopuszczalnych  przez  przepisy  ustawy  form  wadium  jest  gwarancja  ubezpieczeniowa. 

Zarówno przepisy ustawy jak i przepisy ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową nie 

definiują pojęcia gwarancji ubezpieczeniowej, ani nie wskazują jaką treść powinna posiadać 

ważna  i  skuteczna  gwarancja  ubezpieczeniowa.  Gwarancja  ubezpieczeniowa  jest  zatem 

specyficzną,  niestypizowaną,  ukształtowaną  głównie  przez  praktykę,  czynnością 

ubezpieczeniową,  znajdującą  oparcie  prawne  przede  wszystkim  w  zasadzie  swobody 

układania stosunków zobowiązaniowych, wyrażonej w art. 353(1) KC (tak wyr. SA w Poznaniu 

z 11.1.2006 r., I ACa 761/05, OSA 2007, Nr 5, poz. 16, s. 71). Zgodnie z tym przepisem, strony 

zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść 

lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 


społecznego. Z tego też względu w przypadku korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej w 

celu  wniesienia  wadium  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jej  treść 

powinna  odpowiadać  wymaganiom  zamawiającego  oraz  pozwalać  na  uznanie,  że 

zabezpiecza  ona  określoną  ofertę  na  wypadek  wystąpienia  okoliczności,  skutkujących 

koniecznością zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 4a i 5. Z powyższego wypływa 

wniosek, że o minimalnych wymaganiach co do treści gwarancji ubezpieczeniowej jako formy 

wadium,  których  zachowanie  decyduje  o  ważności,  skuteczności  i  prawidłowości  złożenia 

wadium decyduje zarówno rola jaką pełni wadium w systemie prawa zamówień publicznych 

oraz wymagania stawiane każdorazowo przez zamawiającego.  

Rolą wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zabezpieczenie oferty 

wykonawcy,  wnoszone  w  formie  zapłaty  określonej  sumy  pieniężnej  lub  zabezpieczenia  jej 

zapłaty, przed uchylaniem się przez wykonawcę od zawarcia umowy, jak również finansowe 

zabezpieczenie  interesów  zamawiającego  przed  ogólnie  pojętym  nierzetelnym  wykonawcą, 

który przez określone działania lub zaniechania mógłby wpłynąć na wynik postępowania. W 

związku  z  powyższym  podstawowym  zadaniem  wadium  jest  zabezpieczenie  interesów 

zamawiającego,  które  sprowadzają  się  ogólnie  do  sprawnego  i  niezakłóconego  przez 

wykonawców  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i 

udzielenie  tego  zamówienia  wybranemu  wykonawcy,  którego  oferta  okazała  się 

najkorzystniejsza.  Wadium  ma  także  za  zadanie  zniechęcać  wykonawców  do  takiego 

zachowania,  które  mogłoby  zakłócić  przebieg  postępowania,  w  szczególności  wybór 

najkorzystniejszej oferty.   

Przepisy  ustawy 

przewidują  różne  formy  w  jakich  wadium  może  być  złożone.  Z  tego  też 

względu  dla  każdej  z  tych  form  przewiduje  się  inne  wymagania  co  do  sposobu  złożenia. 

Wymagania te muszą bowiem odpowiadać specyfice wpisanej w określoną formę wnoszenia 

wadium. Dla przykładu można wskazać, że dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu 

nie  wystarczy  wyłącznie  dokonać  przelewu  określonej  kwoty  pieniężnej.  Samo  przelanie 

środków pieniężnych nie decyduje jeszcze o tytule prawnym będącym jego podstawą ani o 

wzajemnych  obowiązkach  dokonującego  przelewu  i  jego  odbiorcy.  Dlatego  też  praktyka 

udzielania  zamówień  publicznych  wykształciła  model  wnoszenia  tego  wadium,  zgodnie  z 

którym wykonawca decydujący się na wniesienie wadium w formie pieniężnej zobligowany jest 

do załączenia do oferty potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy wadium 

do  konkretnego  postępowania.  Z  kolei  wadium  wnoszone  w  formie  gwarancji 

ubezpieczeniowej  stanowi  zabezpi

eczenie  udzielane  nie  przez  wykonawcę,  lecz  podmiot 

prowadzący  działalność  ubezpieczeniową,  który  nie  musi  znać  warunków  i  wymagań 

określonych przez zamawiającego co do formy i treści gwarancji. Dlatego też istotne stało się 

w praktyce, żeby gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca wadium określała w swojej treści 

minimalne elementy skutkujące jej ważnością oraz te elementy, które określi zamawiający. Co 


istotne, bez względu na to w jakiej formie wadium zostanie wniesione, każda z tych form musi 

gwarantować  zamawiającemu  tak  samo  silne  zabezpieczenie  zaspokojenia  się  z  kwoty 

wadium w przypadku zajścia przesłanek do zatrzymania wadium.   

W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jednolicie  i  konsekwentnie  podkreśla  się,  że 

dokument gwarancyjny powinien być sformułowany w sposób jasny, nie budzący wątpliwości 

interpretacyjnych (por. m.in. wyrok z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt KIO 1824/17). Jak 

wskazano  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  4  grudnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  2394/18, 

minimalnymi wymaganiami jakie musi sp

ełniać dokument gwarancji wadialnej jest określenie 

gwaranta,  określenie  beneficjenta,  określenie  warunków  zapłaty,  na  które  składają  się 

wysokość  sumy  gwarancyjnej,  okres  ważności  zobowiązania  gwaranta,  a  także  sposób 

zgłoszenia żądania.  

Przedstawione przez KIO stanowisko w wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt KIO 2394/18 

jest całkowicie słuszne. Skoro przepisy nie określają konkretnej treści gwarancji wadialnej jest 

rzeczą  zupełnie  zrozumiałą,  że  treść  ta  powinna  być  taka  jakiej  należy  wymagać  z  punktu 

widzenia interesów zamawiającego, które muszą być zabezpieczone wadium. Dlatego też tak 

istotnym  elementem  treści  gwarancji  wadialnej  jest  określenie  warunków  zapłaty,  w  którym 

mieści się niewątpliwie termin zapłaty.   

Odwołujący zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy, SIWZ zawiera co najmniej 

m. in. wymagania dotyczące wadium. Oznacza to, że wymagania wadium określane są przez 

zamawiającego,  co  jest  zrozumiałe,  skoro  to  właśnie  interesy  zamawiającego  mają  być 

zabezpieczone  przez  wniesi

enie  wadium.  Oczywiście  zamawiający  może  w  różny  sposób 

określić  te  wymagania,  jak  również  może  przewidzieć  różne  wymagania  w  zależności  od 

specyfiki  danego  zamówienia.  Nie  mniej  jednak  to  do  niego  należy  inicjatywa  w  zakresie 

stawiania wymogów co do treści i sposobu wnoszenia wadium. Każdorazowo jednak o tym 

jakim  wymaganiom  powinno  sprostać  wadium  decydować  będzie  funkcja  wadium  z 

uwzględnieniem różnic spowodowanych specyfiką każdego dopuszczalnego rodzaju wadium 

oraz zakreślone przez zamawiającego warunki.   

Odwołujący stwierdził, że zamawiający, stosując się do przepisu art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy 

określił w treści SIWZ wymagania dotyczące wadium – z treści Wzoru nr 5 wynika ponadto, że 

gwarancja powinna przewidywać 10-dniowy termin zapłaty kwoty wadium, być nieodwołalna, 

nieprzenośna a ponadto sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z realizacja 

gwarancji ma być sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.   

Odwołujący  wskazał,  że  wadium  złożone  przez  wykonawcę  Energo-System  S.A.  w  formie 

gwarancji ubezpieczeniowej nie jest prawidłowe, ponieważ przewidziany w nim termin zapłaty 

wadium jest dłuższy od przewidzianego przez zamawiającego w SIWZ.   


Odwołujący zauważył, że nie sposób jest uznać wszystkich elementów treści Wzoru nr 5 do 

Części  III  SIWZ  za  jedynie  zalecane.  Wskazane  w  pkt  8  Rozdział  XIV  Części  I  SIWZ 

wymagania, które nie odnoszą się do wzorcowej treści gwarancji przewidują tylko konieczność 

zastrzeżenia  w  treści  gwarancji,  że  zobowiązanie  gwaranta  co  do  wypłaty  kwoty  wadium 

będzie  bezwarunkowe,  a  sama  zapłata  nastąpi  w  przypadkach  określonych  w  ustawie. 

Odnosząc  tak  określone  przez  zamawiającego  wymagania  do  minimalnych  wymagań 

gwarancji ubezpieczeniowej, które w ocenie KIO (wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt KIO 

muszą zostać zawarte w treści gwarancji, aby można było uznać ją za prawidłowo 

złożoną formę wadium, należy stwierdzić, że zamawiający nie określił tym zapisem minimum 

treści gwarancji wymaganej w niniejszym postępowaniu. Odwołujący wskazał, że pozostałe 

n

iezbędne  elementy  jakie  powinna  zawierać  gwarancja  ubezpieczeniowa  jako  wadium 

określone  zostały  w  treści  Wzoru  nr  5  do  Części  III  SIWZ.  Tymi  wymaganiami  są 

zagwarantowanie w treści gwarancji 10-dniowego terminu płatności, nieodwołalność gwarancji 

i  jej  ni

eprzenoszalność,  a  także  zastrzeżenie  właściwości  miejscowej  sądu  dla  siedziby 

zamawiającego.  Z  punktu  widzenia  interesów  zamawiającego  są  to  istotne  elementy,  które 

powinny  znaleźć  się  w  treści  prawidłowo  wniesionego  wadium  w  formie  gwarancji 

ubezpieczeni

owej. Wszystkie te elementy razem dają zamawiającemu pełne zabezpieczenie, 

tak samo silne jak wadium wniesione w pieniądzu.   

Z powyższego względu w ocenie odwołującego zalecenie zamawiającego co do zachowania 

treści gwarancji zgodnej z treścią Wzoru nr 5 do Części III SIWZ należy interpretować w ten 

sposób,  że  zalecenie  to  odnosi  się  do  tych  elementów  gwarancji,  które  nie  są  istotne  dla 

zabezpieczenia roszczenia 

zamawiającego o wypłatę kwoty wadium. Chodzi tu na przykład o 

brak obowiązku literalnego kopiowania treści Wzoru nr 5. Innymi słowy zalecenie to należy 

rozumieć w ten sposób, że zamawiający dopuszcza gwarancje, których treść literalnie odbiega 

od  treści  proponowanej  we  Wzorze  nr  5,  o  ile  gwarancje  te  będą  przewidywały  wszystkie 

elementy, które będą dawały równie silne zabezpieczenie jak to, które przewiduje ten wzór i 

które zostały w tym wzorze przewidziane.  

Przyjmując odmienne stanowisko, w ocenie odwołującego, należałoby uznać, że zamawiający 

dał  wykonawcom  pełną  dowolność  co  do  tego  w  jaki  sposób  zabezpieczyć  interesy 

zamawiającego  aby  tylko  gwarancja  zapewniała  bezwarunkową  wypłatę  kwoty  wadium.  A 

zatem należałoby uznać, że całkowicie obojętna dla zamawiającego byłaby długość terminu 

zapłaty  kwoty  wadium.  Skoro  zamawiający  jedynie  zalecałby  10-dniowy  termin  do  zapłaty 

wadium to znaczy, że wykonawca mógłby wskazać inny termin, dłuższy, np. 150 dni i termin 

ten byłby w pełni prawidłowy. Ponadto należałoby uznać, że zamawiający wcale nie wymagał 

od  wykonawców,  aby  gwarancje  ubezpieczeniowe  przewidywały  ich  nieodwołalność  i 

nieprzenoszalność  na  inne  podmioty.  W  związku  z  tym  gwarancje  nie  zawierające  takich 

zastrzeżeń również byłyby przez zamawiającego akceptowane. Podobnie miałaby się rzecz z 


kwestią zastrzeżonej na korzyść zamawiającego właściwości miejscowej sądu. Już sam fakt, 

że o sposobie zabezpieczenia interesów zamawiającego miałby decydować wykonawca a nie 

sam 

zamawiający  świadczy  zdaniem  odwołującego  o  absurdalności  sytuacji.  Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia jest oświadczeniem woli zamawiającego, z którego wynika 

na  jakich  warunkach  udzieli  zamówienia  publicznego  wykonawcy,  którego  oferta  okaże  się 

najkorzystniejsza. Oświadczenie to podlega zatem zasadom interpretacyjnym, o których mowa 

w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego. Z przepisu tego wynika, że oświadczenie woli należy tak 

tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady 

współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.  Ani  zasady  współżycia  społecznego  ani 

ustalone zwyczaje nie pozwalają interpretować oświadczeń woli w taki sposób, aby prowadziło 

ono do absurdalnych wniosków. zamawiający sporządził SIWZ w reżimie przepisów ustawy, a 

zatem reżim wynikający z tych przepisów powinien być decydujący dla dokonania oceny czy 

wolą zamawiającego było jedynie zalecenie wykonawcom, żeby termin zapłaty kwoty wadium 

wynosił  nie  więcej  niż  10  dni,  czy  może  jednak  wolą  zamawiającego  było  wymaganie 

zachowania  tego  terminu.  Przyjęte  zwyczaje  panujące  w  realiach  zamówień  publicznych 

nakazują wnioskować, że zamawiający nie działa jedynie z dostatecznym rozeznaniem, lecz 

jako  podmiot  profesjonalny  zobowiązany  na  mocy  prawa  do  stosowania  przepisów  ustawy 

świadomie  i  celowo  przygotowuje  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego i wprowadza do niej takie zapisy, które są dla nie niego istotne.   

W ocenie 

odwołującego zastrzeżenie przez zamawiającego we Wzorze nr 5 do Części III SIWZ 

term

inu  płatności  kwoty  wadium,  właściwości  sądu  na  korzyść  zamawiającego, 

nieodwołalności  i  nieprzenoszalności  gwarancji  było  celowe  tak  samo  jak  celowe  było 

zastrzeżenie bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium. Zamawiający wymagał od wykonawców 

zastrzeżenia  wszystkich  powyższych  elementów  we  wnoszonych  przez  nich  gwarancjach 

ubezpieczeniowych.  Elementy  te  służą  bowiem  należytemu  zabezpieczeniu  interesów 

zamawiającego.  Choć  żaden  przepis  wprost  nie  przewiduje  obowiązku  umieszczania  tych 

elementów w treści gwarancji ubezpieczeniowej będącej wadium w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  to  jednak  przez  wzgląd  na  to  czemu  ma  służyć  wadium  i  czyje 

interesy ma zabezpieczać, zdaniem odwołującego należy uznać, że są to elementy, których w 

niniejszym  postępowaniu  zamawiający  wymagał  jako  niezbędne  do  uznania  wadium  jako 

wniesionego w sposób prawidłowy. Odwołując się ponownie do wymienionego przez KIO w 

wyroku  z  dnia  4  grudnia  2018  r.  sygn.  akt  KIO  2394/18  katalogu  niezbędnych  elementów 

gwarancji ubezpieczeniowej

, należy uznać, że umieszczenie w treści Wzoru nr 5 do Części III 

SIWZ 10-

dniowego terminu płatności kwoty wadium nie było przypadkowe. Termin ten jako 

jeden  z  warunków  wypłaty  kwoty  wadium  musi  znaleźć  się  w  treści  gwarancji 

ubezpieczeniowej.  Poza  tym,  gd

yby  kwestia  terminu  zapłaty  kwoty  wadium  była  dla 

zamawiającego  obojętna,  wówczas  zamawiający  nie  umieszczałby  w  treści  tego  Wzoru 


konkretnego  terminu,  lecz  pozostawiłby  puste  pole  do  wypełnienia,  tak  jak  uczynił  to  w 

przypadku innych elementów treści Wzoru.  

O  ile  można  odwołujący  może  się  zgodzić  ze  stanowiskiem  zgodnie  z  którym  w  realiach 

zwykłych  stosunków  cywilnoprawnych  treść  gwarancji  ubezpieczeniowej  może  być 

ukształtowana przez strony stosunku gwarancji w sposób dowolny byleby tylko treść lub cel 

n

ie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani  zasadom  współżycia 

społecznego,  o  tyle  w  reżimie  przepisów  prawa  zamówień  publicznych  zasada  ta  doznaje 

ograniczenia.  Z

amawiający  nie  układa  swoich  stosunków  bezpośrednio  z  gwarantem,  lecz 

nak

łada na wykonawcę obowiązek uzyskania takiej gwarancji, która chroniłaby jego interesy. 

W związku z tym o prawidłowości złożenia gwarancji wadialnej nie decyduje to czy wykonawca 

umówił się z gwarantem co do treści gwarancji ubezpieczeniowej w sposób zgodny z naturą 

jakiejkolwiek  gwarancji  ubezpieczeniowej,  lecz  to  czy  treść  tej  gwarancji  odpowiada 

wymaganiom jakie powinna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca formę wadium 

biorąc  pod  uwagę  jej  cel  w  systemie  prawa  zamówień  publicznych  i  konkretne  wymagania 

postawione  przez 

zamawiającego  w  konkretnym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.   

Z uwagi na powyższe w ocenie odwołującego wadium wykonawcy Energo-System S.A. należy 

uznać za wniesione nieprawidłowo. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  stosunku  do  oferty  wykonawcy  Energo-System  S.A.  zaszła 

przesłanka do jej odrzucenia. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy stanowi, że zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób 

nieprawidłowy,  jeżeli  zamawiający  żądał  wniesienia  wadium.  Przepis  ten  przewiduje 

obowiązek  po  stronie  zamawiającego  odrzucenia  oferty  w  przypadku  spełnienia  się  dwóch 

przesłanek.  Po  pierwsze  zamawiający  musi  uprzednio  żądać  wniesienia  wadium  od 

wykonawców. Po drugie wadium nie zostało przez wykonawcę w ogóle wniesione albo zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. Niewątpliwie w niniejszej sprawie zamawiający żądał od 

wykonawców  wniesienia  wadium.  Zamawiający  określił  również  jakim  wymaganiom  ma 

odpowiadać  wadium  wniesione  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej,  wskazując  m.  in.  że 

termin płatności kwoty wadium z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej nie może być dłuższy niż 

10  dni.  Złożona  przez  wykonawcę  Energo-System  S.A.  gwarancja  wadialna  nie  spełnia 

wymagania w tym zakresie, ponieważ przewiduje termin zapłaty kwoty wadium w terminie 14 

dni, a więc terminie dłuższym. Nie można zatem zdaniem odwołującego uznać, że gwarancja 

wykonawcy  Energo-

System  S.A.  jest  prawidłowa,  tj.  odpowiada  wymaganiom  postawionym 

przez 

zamawiającego.  Nie  zabezpiecza  ona  interesów  zamawiającego,  w  taki  sposób  jaki 

został przez zamawiającego określony. Z tego też względu należy ją traktować jako wniesioną 

w sposób nieprawidłowy.  


W tej sytuacji 

w ocenie odwołującego oferta wykonawcy Energo-System S.A. nie powinna była 

zo

stać wybrana jako najkorzystniejsza. Za taką nie można bowiem uznać oferty, która podlega 

odrzuceniu.  Wykonawcy,  który  złożył  ofertę  podlagającą  odrzuceniu  nie  może  zostać 

udzielone zamówienie, gdyż nie będzie to wykonawca wybrany zgodnie z przepisami ustawy. 

Przede  wszystkim  oferta  podlegająca  odrzuceniu  nie  powinna  być  brana  pod  uwagę  przy 

dokonywaniu  przez 

zamawiającego  badania  w  jakim  stopniu  poszczególne  oferty  spełniają 

kryteria oceny ofert. Stosownie do przepisu art. 91 ust. 1 ustawy 

zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Jest rzeczą oczywistą, że w etapie wyboru najkorzystniejszej oferty 

nie powinny brać udziału oferty podlegające odrzuceniu. Świadczy o tym przepis art. 7 ust. 3 

ustawy

,  który  zezwala  zamawiającym  udzielać  zamówień  tylko  tym  wykonawcom,  którzy 

zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy.  

Nieodrzucenie oferty wykonawcy Energo-

System S.A. i w konsekwencji wybór jego oferty jako 

najkorzystn

iejszej  odbyło  się  zdaniem  odwołującego  z  oczywistym  pogwałceniem  zasad 

prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  zachowaniem  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jeżeli  zamawiający określając wymagania 

dotyczące  wadium  nie  respektuje  przestrzegania  tych  wymagań  przez  wszystkich 

wykonawców, wówczas nie może być mowy o równym traktowaniu wykonawców. Odwołujący 

złożył  wadium  odpowiadające  wymaganiom  zamawiającego,  także  w  zakresie  w  jakim 

zamawiający przewidział termin zapłaty kwoty wadium. Jeżeli zamawiający zdecydował się na 

określenie takiego wymogu to zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców powinien 

wymagać  jego  spełnienia  przez  wszystkich  wykonawców.  Tylko  wtedy  dochodzi  do 

faktycznego  przestrzegania  zasady  r

ównego  traktowania  wykonawców.  Tymczasem 

zamawiający ewidentnie faworyzuje wykonawcę, który nie spełnił jego wymagań.  

W  tej  sytuacji  naruszona  zostaje  także  zasada  prowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  uczciwą  konkurencję.  Za  nieuczciwe  należy  uznać  zarówno  zachowanie 

wykonawcy,  który  uczestniczy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie 

starając  się  albo  nie  mogąc  spełnić  warunków  narzuconych  przez  zamawiającego,  jak  i 

zachowanie  zamawiającego,  który  pomimo  niespełnienia  przez  tego  wykonawcę  warunków 

wybiera  jego  ofertę.  Co  więcej,  zamawiający  był  świadomy  nieprawidłowości  związanych  z 

wadium  złożonym  przez  Energo-System  S.A.  Odwołujący  poinformował  go  o  tych 

nieprawidłowościach  na  cztery  dni  przez  dokonaniem  wyboru  jego  oferty.  Pomimo  tego 

zamawiający działając w pełni świadomie wybrał ofertę, którą powinien był odrzucić.  

Odwołujący rozumie, że zamawiającemu zależy na udzieleniu zamówienia przede wszystkim 

temu  wykonawcy,  którego  oferta  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  oraz  kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Nie mniej jednak dążenie to nie może odbywać 

się  z  pogwałceniem  innych  zasad  rządzących  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia 


publicznego. Jeżeli zatem oferta, która na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert wypada 

najkorzystniej  podlega  odrzuceniu,  to  powinna  zostać  odrzucona.  Tego  wymaga 

poszanowanie  zasad  uczciwej  konkurenc

ji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Niestety 

dokonując wyboru oferty wykonawcy Energo-System S.A. zamawiający naruszył te zasady.  

W dniu 30 marca 2020r. zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania.  

W dniu 31 marca 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój udział wykonawca Energo-System S.A. z siedzibą w Rzeszowie, wnosząc o oddalenie 

odwołania.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  31  marca  2020r.  udzielonego  przez  dwóch  wiceprezesów  zarządu 

ujawnionych  w  KRS  przystępującego.  Kopia  przystąpienia  została  przekazana 

zamawiającemu i odwołującemu w dniu 31 marca 2020r.  

Przystępujący  wskazał,  że  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony 

z

amawiającej - do której zgłasza swoje przystąpienie – ma charakter realny i jest związany z 

sytuacją przystępującego w niniejszym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ewentualne rozstrz

ygnięcie tego sporu na korzyść zamawiającego wpłynie jednocześnie na 

pozy

cję przystępującego w tymże przetargu nieograniczonym. 

Zgodnie z zawiadomieniem z

amawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej [pismo znak: 

0230-DU-SP.230.3.2020.14 z dnia 17 marca 2020 r. to oferta u

czestnika postępowania została 

wybrana  jako  najkorzystniejsza  w  niniejszym  przetargu  nieograniczonym  przez  pryzmat 

kryteriów  oceny  ofert  [cena  -  92  pkt  i  okres  gwarancji  –  stacja  8  pkt].  Mając  powyższe  na 

uwadze,  p

rzystępujący  uzyska  niniejsze  zamówienie  i  zrealizuje  zakładany  w  wyniku  jego 

realizacji  zysk. 

Przystępujący  zatem  uważa,  że  posiada  obiektywną  tj.  wynikającą  z 

rzeczywistej  utraty  możliwości  uzyskania  przedmiotowego  kontraktu,  potrzebę  uzyskania 

określonego  rozstrzygnięcia  środka  ochrony  prawnej,  wniesionego  przez  ELTEL  Networks 

Energetyka  S.A.,  tj

.  polegającego  na  odrzuceniu  lub  oddaleniu  przez  Izbę  przedmiotowego 

odwołania. Ewentualne uwzględnienie przez Izbę odwołania ELTEL Networks Energetyka S.A. 

może  bowiem  pozbawić  przystępującego  szansy  na  pozyskanie  niniejszego  zamówienia 

publicznego na usługi. 

Zarzut odwołującego, jakoby oferta przystępującego, winna zostać odrzucona z niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy, 

ze względu na rzekome wniesienie przez przystępującego wadium w sposób nieprawidłowy, 

w  ocenie 

przystępującego  jest  bezzasadny  oraz  oderwany  od  minimalnych  wymagań 

z

amawiającego, jakie musiał spełniać dokument gwarancji wadialnej, o których mowa w pkt 8 

Rozdziału XIV Części I SIWZ. 

W pierws

zej kolejności przystępujący podkreślił, że ustawa nie stawia szczególnych warunków 

dla  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej.  Dlatego  też  wymagania 


odnośnie wnoszonego wadium muszą być określone przez zamawiającego w SIWZ [art. 36 

ust. 8 ustawy, a ponadto informacje na t

emat wadium winny znaleźć się także w ogłoszeniu o 

zamówieniu art. 41 pkt 8 ustawy. 

W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jednolicie  i  konsekwentnie  podkreśla  się 

natomiast, że dokument gwarancyjny powinien być sformułowany w sposób jasny, nie budzący 

wątpliwości  interpretacyjnych.  Przy  czym,  jak  wskazano  w  uzasadnieniu  Wyroku  z  dnia  4 

grudnia 2018 r., sygn. akt 2394/18 minimalnymi wymaganiami, jakie musi spełniać dokument 

gwarancji wadialnej jest: 

określenie gwaranta; 

określenie beneficjenta; 

-  okr

eślenie  warunków  zapłaty,  na  które  składają  się  wysokość  sumy  gwarancyjnej,  okres 

ważności zobowiązania gwaranta, a także sposób zgłoszenia żądania 

Mając na uwadze brak szczegółowych regulacji ustawowych, kluczowe znaczenie dla oceny 

stanu faktycznego w pr

zedmiotowej sprawie ma zatem treść postanowień SIWZ i obowiązków 

jakie z

amawiający nałożył na wykonawców w odniesieniu do treści gwarancji. 

W  ocenie  przyst

ępującego  –  wbrew  twierdzeniom  odwołującego  –  w  przedmiotowym 

postępowaniu, zamawiający żadnych dodatkowych wymagań w zakresie 10 dniowego terminu 

zapłaty kwoty wadium nie stawiał. 

Dlatego też, wniesienie przez przystępującego wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

nr 998-

A873615 z dnia 6 marca 2020 r., przewidującej wypłatę kwoty wadium w terminie 14 

dni, nie wypełnia ustawowej przesłanki odrzucenia oferty, o której mowa w art. 89 ust.1 pkt 7b 

ustawy. 

Otóż  wymagania  zamawiającego  w  zakresie  wadium  wnoszonego  w  formie  gwarancji 

[bankowej, ubezpieczeniowej] zostały wyartykułowane w pkt 8 Rozdziału XIV Części I SIWZ i 

obejmowały  zobowiązanie do:  płatności  bezwarunkowej,  na  pierwsze żądanie w  przypadku 

zajścia okoliczności wymienionych w ustawie. Zamawiający nie określił natomiast w Rozdziale 

XIV  Części  I  SIWZ,  odnoszącym  się  do  wadium,  żadnych  wymagań,  co  do  10  dniowego 

terminu zapłaty kwoty wadium. 

Sam  o

dwołujący  przyznaje  bowiem  w  treści  przedmiotowego  odwołania,  że  zamawiający 

wskazał  jedynie,  że:  „Zaleca  się,  aby  treść  gwarancji  była  zgodna  ze  wzorem  gwarancji 

stanowiącym Wzór nr 5 do Części III SIWZ”. 

Wzór nr 5 – jak sama nazwa wskazuje – stanowił jedynie wzór, przykład dokumentu gwarancji, 

a jego treść nie miała charakteru wiążącego. Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem 

Krajowej Izby Odwoławczej, np. w Wyroku z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt KIO 2227/19: 

„[…]  słowo  zalecać  w  powszechnym  rozumieniu  to  „doradzać”,  „rekomendować”  i  nie  jest 

prawidłowe  utożsamianie  go,  jak  to  czyni  odwołujący,  z  nałożeniem  w  wykonawców 


bezwzględnego obowiązku zwarcia w treści gwarancji takiej samej treści, jaką zaproponował 

z

amawiający we wzorze”. 

Co 

w  ocenie  przystępującego  zasługuje  na  uwagę  to  to,  że  stronami  postępowania 

odwoławczego,  rozstrzygniętego  przywołanym  powyżej  wyrokiem  Izby,  był  ten  sam 

za

mawiający, co w niniejszym postępowaniu, tj. PSE S.A. oraz wieloletni partner biznesowy 

przystępującego,  z  którym  wielokrotnie  ubiegał  się  o  zamówienie  w  ramach  zawiązanego 

Konsorcjum. 

Tym  samym,  jeżeli  zamawiający  -  PSE  S.A.  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  rzeczywiście  chciałby  nadać  wzorowi  gwarancji,  stanowiącemu 

Wzór  nr  5  do  części  III  SIWZ  charakteru  wiążącego,  bezwzględnie  obowiązującego 

wykonawców ubiegających się o to zamówienie, to mając na uwadze powyższe orzeczenie 

KIO,  zamiast  świadomie  użytego  sformułowania:  „zaleca  się”  –  zamawiający  żądałby,  aby 

treść gwarancji była zgodna ze wzorem nr 5 do Części III SIWZ. 

Dlatego też,  przystępujący  znając  treść  ww. Wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  20 

listopada  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  2227/19,  nie  przedłożył  w  niniejszym  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  gwarancji  wadialnej,  o  takiej  samej  treści,  jaką 

zaproponował  zamawiający  we  Wzorze  nr  5  do  Części  III  SIWZ  –  bo  też  nie  był  do  tego 

zobowiązany. 

Niemniej  jednak,  Przystępujący  w  gwarancji  ubezpieczeniowej  zapłaty  wadium  nr  998-

A873615  z  dnia  6  marca  2020  r.  zadośćuczynił  wszystkim  minimalnym  wymaganiom,  jakie 

musi spełniać dokument gwarancji wadialnej, tj. w dokumencie tym został określony gwarant; 

beneficjent oraz warunki zapłaty, na które składają się: wysokość sumy gwarancyjnej, okres 

ważności zobowiązania gwaranta, a także sposób zgłoszenia żądania. 

Reasumu

jąc, treść złożonego przez przystępującego dokumentu gwarancji wadialnej z całą 

pewnością uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w pkt 8 

Rozd

ziale  XIV  Części  I  SIWZ  i  daje  zamawiającemu  taki  sam  poziom  bezpieczeństwa,  jak 

suma pieniężna wpłacona na jego rachunek bankowy. 

W dniu 28 kwietnia 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, 

że uwzględnia odwołanie w zakresie odrzucenia oferty Enegro-System SA.  

W  dniu  29  kwietnia  2020r.  Izba  wezwała  przystępującego  do  złożenia  oświadczenia  w 

przedmiocie sprzeciwu.  

W  dniu  4  maja  2020r.  przystępujący  oświadczył,  że  zgłasza  sprzeciw.  Sprzeciw  został 

wniesiony przez 

dwóch wiceprezesów, zgodnie z zasadami reprezentacji według załączonego 

odpisu z KRS  

Wniósł  o  rozpoznanie  ww.  odwołania  oraz  jego  oddalenie  w  całości  jako  bezzasadnego, 

ewentualnie jego odrzucenie, a co z tym się wiąże utrzymanie w mocy pierwotnej czynności 


z

amawiającego,  polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez 

przystępującego. 

W ocenie uczestnika postępowania, zamawiający nie mając podstaw faktycznych i prawnych 

do uw

zględnienia w całości zarzutów odwołującego, dopuścił się naruszenia przepisów: art. 

89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.). 

Zamawiający bowiem nie określił w Rozdziale XIV Części I SIWZ, odnoszącym się do wadium, 

żadnych  wymagań,  co  do  10  dniowego  terminu  zapłaty  kwoty  wadium.  Natomiast 

sformułowanie „zaleca się", które zostało użyte przez zamawiającego w odniesieniu do wzoru 

gwarancji,  stanowiącego Wzór  nr  5  do  Części  III  SIWZ”  przesądza  o  tym,  że  zamawiający 

jedynie re

komendował, doradzał, aby treść gwarancji wadialnej była zgodna z tym wzorem, 

nie wskazał natomiast na taką konieczność. 

Ponadto uwzględnienie przez zamawiającego w całości zarzutów ww. odwołania, świadczy o 

tym, że zamawiający uzurpuje sobie prawo do tendencyjnego i stronniczego interpretowania 

tożsamych treści SIWZ w poszczególnych przetargach. 

Dla przykładu, w postępowaniu przetargowym, sektorowym przeprowadzonym w 2019 r. na 

usługi 

pn.: 

„Świadczenie 

usług 

eksploatacyjnych 

na 

liniowych 

obiektach 

elektroe

nergetycznych NN należących do PSE S.A. na obszarze ZKO Katowice, ZKO Poznań 

i ZKO Bydgoszcz” w pakiecie 2 ZKO Poznań postępowania: 2019-WNP-0181-DU-KKOl ten 

sam  z

amawiający,  czyli  PSE  S.A.  stwierdził  w  analogicznej  sprawie  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  z  dnia  18  października  2019  r.,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  uzasadnieniu 

Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. akt KIO 2227/19 na str. 

„Zamawiający  użył  sformułowania  „zaleca”,  a  nie  „wymaga”,  nie  wprowadził  postanowień, 

wedle kt

órych dokument gwarancji miał stanowić powtórzenie treści gwarancji. Wyjaśnił, że 

wzór  ten  miał  ułatwić  wykonawcom  ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia,  ponieważ 

wykonawcy często nie mają wiedzy jak wygląda dokument gwarancyjny. 

Zamawiający  nie  miał  zamiaru  narzucać  wzoru  jako  wiążącego,  mając  świadomość,  że 

ubezp

ieczyciele,  czy  banki  wystawiają  dokumenty  według  własnych  wzorów, 

odpowiad

ających  ustawie,  zabezpieczających  należycie  interesy  zamawiającego. 

Zamawiający dopuszczał dokumenty gwarancji przenoszące wprost postanowienia Wzoru nr 

4 do Części III SIWZ, ale również dokumenty gwarancji, wystawione zgodnie z polityką danego 

gwaranta,  w  sytuacji  gdy  dawa

ły  zamawiającemu możliwość zaspokojenia się w  przypadku 

zajścia  przypadków  wskazanych  w  ustawie  okoliczności:  bezwarunkowo  i  na  pierwsze 

żądanie. 

W  konsekwencji  zam

awiający  nie  zgodził  się  z  odwołującym,  że  skoro  jeden  wykonawca 

skorzysta ze wzoru dokumentu gwarancyjnego umieszczonego w SIWZ, inny za

ś nie, to oferta 

tego drugiego w

ykonawcy powinna podlegać odrzuceniu”. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  oddaliła  wówczas  odwołanie  w  ww.  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

2227/19,  przyznając  rację  PSE  S.A.,  że  nawet  brak  w  gwarancji  wadialnej  złożonej  przy 

najkorzystniejszej ofercie, korzystniejszego dla Zamawiającego sposobu doręczenia żądania 

zapłaty wadium, tj. poprzez e-mail, nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”, mimo że tenże sposób doręczenia gwarantowi żądania zapłaty 

wadium,  jako  jed

en  z  dwóch,  był  wymagany  przez  zamawiającego  we  wzorze  dokumentu 

gwarancji, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy ubiegający się o kontrakty na rzecz PSE, w tym także 

u

czestnik  postępowania,  zostali  utwierdzeni  w  przekonaniu,  że  skoro  sam  wzór  gwarancji 

wadialnej jest pr

zez PSE S.A. jedynie zalecany, czyli inaczej: „rekomendowany, doradzany” to 

nie jest t

o równoznaczne z nałożeniem na wykonawców bezwzględnego obowiązku zawarcia 

w treści gwarancji wadialnej takiej samej treści, jaką zaproponował zamawiający we wzorze, 

o ile tylko taka gwarancja wadialna pozwoli z

amawiającemu zaspokoić się w przypadku zajścia 

prz

ypadków wskazanych w ustawie . 

P

rzystępujący  podkreślił,  że  zamawiający  w  później  prowadzonych  przez  siebie 

postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  —  także  w  niniejszym  spornym 

postępowaniu  przetargowym  -  w  żaden  sposób  nie  zmodyfikował  postanowień  SIWZ,  w 

zakresie wymogów dotyczących wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. W dalszym ciągu 

PSE S.A. jedynie „zaleca”, aby treść gwarancji był zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik 

do SIWZ. 

Dlatego też, uczestnik postępowania wniósł gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium nr 

A873615  z  dnia  6  marca  2020  r.,  która  z  jednej  strony,  wpisuje  się  w  dotychczasową 

praktykę  przetargową  tego  zamawiającego,  z  drugiej  zaś  wyczerpuje  wszystkie  minimalne 

wymagania, jakie musiał spełniać dokument gwarancji wadialnej, tj.: żeby w dokumencie tym 

został określony: 

— gwarant; 

— beneficjent; 

—  warunki  zapłaty,  na które składają się wysokość sumy  gwarancyjnej;  —  okres ważności 

zobowiązania gwaranta, a także — sposób zgłoszenia żądania. 

Jeżeliby  bowiem  wymóg,  dotyczący  10  dniowego  terminu  zapłaty  kwoty  wadium,  byłby  dla 

z

amawiającego  istotny,  to  mając  na  uwadze  Wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  20 

listopada 2019 r. sygn. akt 

KIO 2227/19 PSE S.A. albo wprowadziłoby tego rodzaju żądanie 

wprost w pkt 8 Rozdziału XIV Części I SIWZ, albo też zawarłoby w treści SIWZ postanowienia, 

wedle  których  dokument  gwarancji  wadialnej  miał  stanowić  powtórzenie  treści  wzoru 

gwarancji, stanowiącego Wzór nr 5 do Części III SIWZ, czego jednak zamawiający nie uczynił. 


Tym  samym,  fakt  zastrzeżenia  przez  gwaranta  w  gwarancji  wadialnej,  wniesionej  przez 

p

rzystępującego - 14 dniowego terminu na wypłatę kwoty wadium, nie może być traktowane 

jako nieprawi

dłowo wniesione wadium. 

Tym  bardziej,  że  zgodnie  z  dotychczasową  praktyką  przetargową  w  postępowaniach 

organizowanych  przez  PSE  S.A.,  zawarty  w  gwarancjach  wadialnych  wydłużony  termin 

wypłaty wadium - w stosunku do zalecanego 10 dniowego terminu, o którym mowa we wzorze 

gwarancji wadialnej 

— jest dość częstym zjawiskiem i dotychczas nie byt kwestionowany przez 

tegoż zamawiającego oraz nie wywoływał dla wykonawców negatywnych skutków prawnych, 

w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 

Przykładem  aprobowania  przez  zamawiającego  —  PSE  S.A.  tego  rodzaju  rozbieżności, 

pomiędzy  wniesioną  w  przetargu  gwarancją  wadialną,  a  wzorem  gwarancji,  stanowiącym 

załącznik  do  SIWZ,  jest  chociażby  postępowanie  niepubliczne,  w  trybie  podstawowym, 

prz

eprowadzone  przez  PSE  S.A  w  2019  r.  na:  „Wykonywanie  prac  eksploatacyjnych  w 

stacjach  elektroenergetycznych  najwyższych  napięć  na  terenie  działania  PSE  S.A.  ZKO  w 

Katowicach w zakresie przeglądów i usuwania usterek EAZ oraz SSiN w latach 2020-2021”, 

nr pos

tępowania 2019/WNP-0319. 

Zgodnie  z  zaleca

nym  w  tymże  postępowaniu  przez  zamawiającego  -  PSE  S.A.  wzorem 

gwarancji wadialnej, stanowiącym Wzór nr 5 Części III StWZ, rekomendowany był 10 dniowy 

termin wypłaty kwoty wadium, podczas gdy w gwarancjach wadialnych, wniesionych w tymże 

postępowaniu przez uczestnika postępowania, tj.: 

• 

gwarancji ubezpieczeniowej nr 908574027265 z dnia 18.11.2019 r. 

— Pakiet 1 oraz  

• 

gwarancji ubezpieczeniowej nr 908574027266 z dnia 18.11.2019 r. 

— Pakiet 2 termin 

wypłaty wadium został określony przez gwaranta aż na 30 dni. 

Pomimo  tejże  istotnej  rozbieżności  w  zakresie  terminu  wypłaty  wadium,  PSE  S.A.  wybrało 

oferty p

rzystępującego, jako najkorzystniejsze w obydwóch Pakietach nr 1 i 2, wskazując w 

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty (pismo nr 1363-DU9.240.160.2019.2 z dnia 

4 grudnia 2019 r.) że: 

„Wybrany  Wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu,  jego  oferta  jest  ważna  i 

przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  kryteriów  oceny  ofert.  Wybrane  oferty  spełniają 

wym

agania formalne oraz merytoryczne zawarte w SIWZ”. 

Zamawiający  nie  czynił  z  powodu  tejże  rozbieżności  żadnych  problemów  uczestnikowi 

postępowania,  który  obecnie  realizuje  na  rzecz  PSE  S.A.  ww.  zamówienie  w  obydwóch 

Pakietach 1 i 2. 

P

owyższe przykłady pokazują, że zamawiający - PSE S.A. interpretuje postanowienia SIWZ 

swojego autorstwa, w zakresie wymagań jakie musi spełniać dokument gwarancji wadialnej, 

w  sposób  stronniczy,  całkowicie  niemożliwy  do  przewidzenia  przez  wykonawców  oraz 

oderwany od literalnego ich brzmienia. 


Uczestnik postępowania przytoczył słowa samego zamawiającego — PSE S.A. w analogicznej 

sprawie,  dotyczącej  niezgodności  treści  gwarancji  wadialnej  z  zalecanym  przez  tegoż 

z

amawiającego wzorem gwarancji, stanowiącym załącznik do SIWZ, że: 

 naw

et gdyby postanowienia SIWZ mogły budzić wątpliwości, to należałoby je interpretować 

na  korzyść  wykonawców,  których  nie  mogą  obciążać  ewentualne  niekonsekwencje 

Zamawiającego”  (zob.  uzasadnienie  Wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  z  dnia  20 

listopada 2019 r. sygn. akt KIO 2227/19, str. 71. 

Tym  samym,  w  ocenie  u

czestnika  postępowania  zarzuty  zawarte  w  treści  odwołania 

wniesionego  przez  ELTEL  Networks  Energetyka  S.A.  w  dniu  26  marca  2020  r.  pozostają 

bezzasadne  oraz  są  oderwane  od  minimalnych  wymagań  zamawiającego,  jakie  musiał 

spełniać dokument gwarancji wadialnej, o których mowa w pkt 8 Rozdziału XIV Części I SIWZ. 

W dniu 8 maja 2020r. odwołujący wniósł odpowiedź na sprzeciw wskazując, że pochodzi od 

osoby  nieuprawnionej  i  został  wniesiony  do  nieprawidłowego  organu,  za  zatem  jest 

nieskuteczny  i  postępowanie  powinno  zostać  umorzone.  Co  do  braku  umocowania,  to 

odwołujący  podniósł,  że  sprzeciw  jest  datowany  na  30  kwietnia  2020r.  a  został  opatrzony 

podpisami w dniu 1 maja 2020r. Nadto sprzeciw wnosi się do składu orzekającego, a nie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jak oznaczono w niniejszej sprawie sprzeciw. Są to dwa 

różne  organy  i  nie  można  w  ocenie  odwołującego  takiego  sprzeciwu  uznać  za  skutecznie 

wniesiony.  Podtrzymał  swoje  stanowisko  co  do  braku  stronniczości  i  prawidłowego 

prowadzenia postępowania przez zamawiającego, podkreślił, że przebieg innych postępowań 

nie  może  być  przedmiotem  analizy  w  przedmiotowym  postępowaniu,  a  wszystkim 

wykonawcom  znana  była  treść  siwz  i  wszyscy  poza  przystępującym  dostosowali  się  do 

wymogu 10 terminu wypłaty sumy gwarancyjnej z zabezpieczenia wadialnego.  

Na  rozprawie  przystępujący  przedłużył  pisemne  stanowisko,  w  którym  podtrzymał 

dotychczasową argumentację. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postepowania  tj.  siwz,  gwarancji  wadialnej  z  dnia  6 

marca  2020r.  nr  998A-

873615,  pisma  odwołującego  do  zamawiającego  z  dnia  13  marca 

2020r.,  informacji  o  wyb

orze  oferty  najkorzystniejszej  oraz  dowody  przedłożone  przez 

przystępującego do sprzeciwu i pisma procesowego z dnia 3 czerwca 2020r.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

XII. Sposób przygotowania oferty  

11) Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:   

a) Formularz oferty zgodnie ze Wzorem nr 12 Części III SIWZ,   


b) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

z  których  wynika  prawo  do  podpisania  oferty  oraz  do  podpisania  innych  dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w 

rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2007  r. 

o  informatyzacji  działalności  podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017r poz.570),  

c) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium zgodnie z pkt. XIV Część I SIWZ,  

XIV. Wadium  

1) Wykonawca zaproszony do złożenia Oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

zł    (przy  składaniu  Oferty,  a  nie  Wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu).   

2)  Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Wadium  musi 

obejmować  okres  związania  ofertą.  Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień 

sk

ładania ofert.  

3) Wadium może być wnoszone w następujących formach:  

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w pkt I SIWZ;  

b)  w  poręczeniach  bankowych,  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) w gwarancjach bankowych;  

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pols

kiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2019 r. poz. 310).  

4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie 

dokonanego  przelewu  wniesienia  wadium  z  zaznaczeniem,  że  wpłata  dotyczy 

przedmiotowego  postępowania.  W  pozostałych  przypadkach  wymagane  jest  dołączenie  do 

oferty dokumentu stanowiącego wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego.  

5) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, o terminie 

jego wniesienia decydować będzie data (dzień, godzina, minuta, sekunda) uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

6)  W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  pozostałych,  dopuszczalnych  formach,  za 

pośrednictwem  Platformy  zakupowej  (dalej  jako  „Platforma  Zakupowa”,  „Platforma”  lub 

System)  -  Zamawia

jący  wymaga  złożenia  dokumentu  w  formie  elektronicznej  na  zasadach 

określonych  w  Rozdziale  XII  –  z  zastrzeżeniem,  iż  będzie  on  podpisany  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.   

7)  Jeżeli  wadium  (dotyczy  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji 

bankowej/gwarancji  ubezpieczeniowej)  zostało  wniesione  w  walucie  obcej,  kwota  wadium 


zostanie  przeliczona  na  PLN    wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu 

publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony 

kurs  po  dniu  publikacji  ogłoszenia.  Zamawiający  przypomina,  że  wadium  powinno 

zabezpieczać  ofertę  w  wskazanej  przez  Zamawiającego  kwocie  przez  cały  okres 

postępowania.  

8)  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej 

dokument  gwarancyjny  powinien  zawierać  zobowiązanie  do  płatności  bezwarunkowej,  na 

pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie. 

Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym Wzór nr 5 do 

Części III SIWZ.  

9)  Zamawiający  zwróci  wszystkim  Wykonawcom  wadium  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy. Wykonawcy, 

którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  wadium  zostanie  zwrócone 

niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

11)  Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu 

zwrócono wadium zgodnie z pkt 9) zdanie pierwsze, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 

wniesienia wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

12) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci  wraz  z odsetkami wynikającymi z 

umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody  na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3,  co  powodowało  brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

14)  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;  


b)  nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  na  zasadach 

określonych w Specyfikacji i wzorze umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

15)  Oferta  Wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium,  lub  wniesie  wadium  w  sposób 

nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

CZĘŚĆ III SIWZ  

WZORY FORMULARZY  

Wzór nr 5  

GWARANCJA  BANKOWA/  GWARANCJA  UBEZPIECZENIOWA  NA  WADIUM  W 

POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM  

Zostaliśmy  poinformowani,  że  w  związku  z  ogłoszeniem  przez  Polskie  Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-

520  Konstancin 

–  Jeziorna,  wpisaną do  rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez  Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr  KRS  0000197596,  NIP  526-27-48-

966,  o  kapitale  zakładowym  9.605.473.000,00  zł,  w 

całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) zamówienia publicznego na:  

„…………………………………………..”  [nazwa i numer zamówienia]  

w którym wysokość wadium wynosi .............. zł (słownie..............................zł) (zwanego dalej 

„Przetargiem”) ................. (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej 

„Ofertą”).  

My,  .........................  z  siedzibą  w  ……………  zarejestrowany  w  dniu  ……………  w  Sądzie 

Rejonowym  dla  miasta  ……………  Wydział  ……………  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ……………, zwany dalej Bankiem/Ubezpieczycielem, działając 

na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na 

rzecz Zamawiającego każdej kwoty do łącznej wysokości nie przekraczającej: ......................... 

zł (słownie ............................. zł)  

w  terminie  10  dni  od  dnia  otrzymania  od  Zamawiającego  pierwszego  pisemnego  żądania 

zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca:  

1) nie wywiązał się ze zobowiązań  wynikających z art. 46 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej  ustawą,  tj.  będąc  poinformowany  o 

wyborze jego Oferty w okresie jej ważności:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w Ofercie lub  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  

c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ stało się to niemożliwe z 

przyczyn leżących po Jego stronie, lub  


2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących 

po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 

3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.    Zamawiający  wskazać  powinien,  która  z  okoliczności  uzasadniająca 

zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła.  

Żądanie zapłaty musi być nam doręczone w jeden ze wskazanych niżej sposobów:  

- na adres e-

mail: ……[email protected]¸przy czym musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji bank 

ten  potwierdzi,  że  podpisy  złożone  na  żądaniu  zapłaty  należą  do  osób  uprawnionych  do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.  

Niniejsza gwarancja  wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu 

........................  roku,  jeżeli  żądanie  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  nie  dotrze  do 

Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.  

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:  

1)  gdyby  żądanie  zapłaty  zawierające  oświadczenie  nie  zostało  nam  doręczone  w  terminie 

ważności gwarancji,  

2)  zwolnienia  nas  przez  Zamawiającego  ze  wszystkich  zobowiązań  przewidzianych  w 

gwarancji, przed upływem terminu jej ważności,  

3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji. Zobowiązanie 

z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności.  

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna.  

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego 

przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

Treść gwarancji przedstawionej przez Energo-System SA: 

GWARANCJA  UBEZPIECZENIOW

A  ZAPŁATY  WADIUM  Nr  998-A873615  z  dnia 

06.03.2020r.  

BENEFICJENT (ORGANIZATOR PRZETARGU):    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z 

siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-

966, o kapitale zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym  

ZOBOWIĄZANY (OFERENT):  ENERGO-SYSTEM S.A., 35-107 Rzeszów, ul. Energetyczna 


GWARANT:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 

132,  wpisane  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi-

Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS 

kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282,00 PLN, NIP 727-012-63-58, REGON 

004275573, reprezentowane przez: P. S. Przedstawiciela UNIQA TU S.A. w Kielcach   

§  1  Gwarant  udziela  gwarancji  ubezpieczeniowej  na  rzecz  Beneficjenta  tytułem 

zabezpi

eczenia zapłaty wadium przez Zobowiązanego do wysokości sumy gwarancyjnej 70 

000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt   tysięcy złotych), w związku z ogłoszonym przetargiem, 

którego przedmiotem są: „Prace modernizacyjno–remontowe autotransformatora AT2 w SE 

Ols

ztyn Mątki” nr postępowania 2019/WNP-0467  

§  2  1.  Gwarant  zobowiązuje  się  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  do  zapłacenia  kwoty 

maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w § 1.  

2. Gwarant dokona zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

pierwszego pisemnego żądania do zapłaty, spełniającego wymogi formalne określone w § 3 

ust.  1  oraz  zawierającego  oświadczenie  Beneficjenta,  że  wystąpiła  jedna  z  następujących 

sytuacji określonych w art. 46. ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. z późn. zmianami (zwanej dalej „Ustawą”):  

1) oferta Zobowiązanego została wybrana ale:  

a)  Zobowiązany  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na 

warunkach określonych w ofercie,  

b) Zob

owiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn 

leżących po stronie Zobowiązanego,  

2) Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Zobowiązanego jako najkorzystniejszej.  

§  3  1.  Wezwanie  do  zapłaty  winno  być  pod  rygorem  nieważności  podpisane  przez  osoby 

u

prawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta ze wskazaniem podstawy tego 

uprawnienia  oraz  zawierać  wskazanie  rachunku  bankowego  Beneficjenta,  na  który  ma 

nastąpić zapłata z niniejszej gwarancji.  

Wezwanie do zapłaty należy doręczyć na adres Gwaranta: UNIQA TU SA, Centrum 

Pomocy, Roszczenia z Gwarancji, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.  

§ 4 Niniejsza gwarancja ważna jest w okresie od dnia 10.03.2020 r. do dnia 11.05.2020 r. 

włącznie  (zwanym  dalej  „okresem  ważności  gwarancji”)  i  wygasa  automatycznie  i 


całkowicie,  jeśli  wezwanie  do  zapłaty  wraz  z  oświadczeniem  Beneficjenta  nie  zostanie 

doręczone Gwarantowi w ww. terminie.  

§ 5 Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku, gdy:  

1) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

gwarancji,   

2)  kwoty  wypłacone  przez  Gwaranta  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  wyczerpią  sumę 

gwarancyjną.  

§  6 Wierzytelność  z  tytułu  niniejszej  gwarancji  nie  może  być  przedmiotem  przelewu  na 

rzecz osoby trzeciej.  

§ 7 1. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.   

Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  gwarancji  rozstrzygane  będą  przez  sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

Z informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej wynika, że oferta Energo-System SA została 

uznana za n

ajkorzystniejszą. Na drugim miejscu znalazła się oferta odwołującego, zaś oferta 

wykonawcy  ABB  Power  Grids  Sp.    z 

o.o., ul.  Żagańska, Warszawa została odrzucona, bo 

w

ykonawca nie wniósł wymaganego wadium. 

Ze specyfikacji na prace modernizacyjno 

– remontowe autotransformatora AT2 w SE Olsztyn 

Mątki  wynika,  że  w  rozdziale  XIV  pkt.  8  zamawiający  wskazał,  że  w  przypadku  wniesienia 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny  

powinien  zawierać  zobowiązanie  do  płatności  bezwarunkowej,  na  pierwsze  żądanie 

zamawiającego  w  przypadku  zajścia  okoliczności,  określonych  w  ustawie.  Zaleca  się,  aby 

treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym wzór nr 5 do części III siwz. 

We wzorze nr 5 zawarto wymaganie „ zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do 

zapłacenia na rzecz zamawiającego każdej kwoty do łącznej wysokości nieprzekraczającej : 

…zł.  (słownie:….)  w  terminie  10  dni  od  dnia  otrzymania  od  zamawiającego  pierwszego 

pisemnego żądania zapłaty.  

Z gwarancji nr 908574027265 

– Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA wynika, 

że  w  przetargu  na  OBSZAR  1  –  Pakiet  1  wykonywanie  prac  eksploatacyjnych  w  stacjach 

elektroenergetycznych najwyższych napięć na terenie PSE SA ZKO w Katowicach w zakresie 

przeglądów  i  usuwania  usterek  EAZ  oraz  SSiN  w  latach  2020-2021  wynika,  że  gwarant 

zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić wymaganą kwotę gwarancji w terminie 

30 dni od daty doręczenia gwarantowi w terminie ważności gwarancji wezwania do zapłaty i 

dokumentów poświadczających umocowanie.  

Z gwarancji nr 908574027266 

– Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA wynika, 

w  postepowaniu  na  Obszar  2 

–  pakiet  2  wykonywanie  prac  eksploatacyjnych  w  stacjach 


elektroenergetycznych najwyższych napięć na terenie PSE SA ZKO w Katowicach w zakresie 

przeglądów  i  usuwania  usterek  EAZ  oraz  SSiN  w  latach  2020-2021  wynika,  że  gwarant 

zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić wymaganą kwotę gwarancji w terminie 

30 dni od daty doręczenia gwarantowi w terminie ważności gwarancji wezwania do zapłaty i 

dokumentów poświadczających umocowanie.  

Z informacji o wyniku postępowania z dnia 17 marca 2020r. wynika, że zamawiający wybrał 

ofertę przystępującego.  

Z wyroku z dnia 20 listopada 2019r. sygn. akt KIO 2227/19 wynika, że Wskazać należy, 

że przepisy ustawy Pzp nie zawierają szczegółowych regulacji w zakresie treści jaką powinien 

zawierać  dokument  gwarancyjny.  Również  przepisy  innych  ustaw,  w  tym  ustawy  z  dnia  11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

381) czy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), nie 

odnoszą  się  do  możliwych  sposobów  doręczenia  gwarantowi  żądania  zapłaty  sumy 

gwarancyjnej.  W  orzecznictwie  Izby  jednolicie  i konsekwentnie  podkr

eśla  się,  że  dokument 

gwarancyjny  powinien  być  sformułowany  w sposób  jasny,  nie  budzący  wątpliwości 

interpretacyjnych 

(por. m.in. wyrok z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt KIO 1824/17). Jak 

wskazano  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  4  grudnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  2394/18, 

minimalnymi wymaganiami jakie musi spełniać dokument gwarancji wadialnej jest określenie 

gwaranta,  określenie  beneficjenta,  określenie  warunków  zapłaty,  na  które  składają  się 

wysokość  sumy  gwarancyjnej,  okres  ważności  zobowiązania  gwaranta,  a także  sposób 

zgłoszenia żądania. Uznając zatem, że co do zasady treść gwarancji powinna przewidywać 

sposób zgłoszenia żądania, to jednak ustalenie przez strony czynności ubezpieczeniowej, w 

jaki  sposób  należy  to  żądanie  zgłosić,  aby  wywoływało  skutki  prawne  (ustalenie  wymogów 

formalnych  odnośnie  doręczenia  żądania),  pozostaje  w zakresie  zasady  swobody  umów 

wyrażonej w art. 353

 Kodeksu cywilnego. 

Mając  na  uwadze  brak  szczegółowych  regulacji  ustawowych  kluczowe  znaczenie  dla 

oceny stanu faktycznego w prz

edmiotowej sprawie ma treść postanowień SIWZ i obowiązków, 

jakie  Zamawiający  nałożył  na  wykonawców  w  odniesieniu  do  treści  gwarancji.  Słusznie 

wskazywał  Odwołujący,  iż  co  do  zasady  brak  jest  przeszkód,  aby  Zamawiający  stawiał 

wykonawcom  dodatkowe  wymagania 

dotyczące  sposobu  przedstawienia  żądania  zapłaty, 

które ułatwią mu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium i nie naruszą generalnej zasady 

równego  traktowania  wykonawców  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  7  marca  2017  r.,  sygn.  akt  KIO 

364/17).  Niemniej  w  ocenie  Izby

,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  w  przedmiotowym 

postępowaniu  Zamawiający  takich  dodatkowych  wymagań  w  zakresie  sposobu  doręczenia 

żądania zapłaty nie stawiał.  


Izba ustaliła, iż wymagania Zamawiającego w zakresie wadium wnoszonego w formie 

gwarancji (ba

nkowej, ubezpieczeniowej) zostały wyartykułowane w punkcie 8 Rozdziału XII 

Części I SIWZ i obejmowały zobowiązanie do płatności bezwarunkowej, na pierwsze żądanie 

w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie. Zamawiający nie określił w Rozdziale 

XII Części I SIWZ odnoszącym się do wadium, żadnych wymagań co do sposobu doręczenia 

żądania  zapłaty  gwarantowi.  Izba  nie  przyznała  racji  Odwołującemu,  iż  takie  wymagania 

zostały przez Zamawiającego wskazane w treści wzoru nr 4 (Część III SIWZ), stanowiącego 

wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Faktem jest, iż ww. wzór dokumentu gwarancji 

zawierał  w  swojej  treści  wymienione  dwa  sposoby  doręczenia  gwarantowi  żądania  zapłaty 

wadium,  z  których  pierwszym  było  doręczenie  na  adres  e-mail,  a  drugim  doręczenie  za 

pośrednictwem  banku  prowadzącego  rachunek  Zamawiającego.  Okoliczność  ta,  zdaniem 

Izby, 

nie przesądza jednakże, że wskazanie obu ww. sposobów doręczenia żądania zapłaty 

wadium  stanowić  miało  obligatoryjny  element  gwarancji  składanych  przez  wykonawców. 

P

rzeczy temu treść Rozdziału XII pkt 8 (Część I SIWZ), gdzie wskazano: „Zaleca się aby treść 

gwarancji  była  zgodna  z  Wzorem  nr  4  do  Części  III  SIWZ”.  Wzór  nr  4  –  jak  sama  nazwa 

wskazuje 

–  stanowił  jedynie  wzór,  przykład  dokumentu  gwarancji,  a  jego  treść  nie  miała 

charakteru wiążącego. W ocenie Izby sformułowania „zaleca się” użyte w pkt 8 Rozdziału XII 

Części  I  SIWZ  nie  sposób  intepretować  jako  obligatoryjnego  polecenia,  lecz  jako 

rekomendowaną,  doradzaną  propozycję  treści  gwarancji.  Zamawiający  zalecał,  aby  treść 

gwarancji  była zgodna  ze wzorem  stanowiącym załącznik  do  SIWZ, nie wskazał  jednak  na 

taką  konieczność.  Słowo  „zalecać”  w  powszechnym  rozumieniu  to  „doradzać”, 

„rekomendować” i nie jest prawidłowe utożsamianie go, jak czyni to Odwołujący, z nałożeniem 

na wykonawców bezwzględnego obowiązku zawarcia w treści gwarancji takiej samej treści, 

jaką zaproponował Zamawiający we wzorze.  

Jakkolwiek  nie  sposób  kwestionować  stanowiska  Odwołującego,  że  rozszerzenie 

sposobów żądania zapłaty wadium o możliwość doręczenia żądania gwarantowi poprzez e-

mail 

mogłoby być rozwiązaniem dla Zamawiającego korzystniejszym, niemniej Zamawiający 

ch

cąc  zagwarantować  sobie  takie  uprawnienie  winien  w  sposób  jednoznaczny  i  precyzyjny 

wyartykułować  to  w  SIWZ.  W  tym  celu  powinien  on  zawrzeć  jednoznaczne  postanowienia 

nakazujące uwzględnienie w treści gwarancji konkretnych sposobów doręczenia gwarantowi 

żądania  zapłaty  wadium.  Zamawiający  mógł  to uczynić  przykładowo  poprzez  kategoryczne 

określenie, że treść gwarancji ma być zgodna z treścią przedstawioną we wzorze nr 4 czy też 

poprzez  wskazanie  w  Rozdziale  XII  SIWZ  wprost, 

że wymaga  aby gwarancja  uwzględniała 

konkretne,  jasno  podane, 

sposoby  doręczenia  żądania  zapłaty.  Takiego  wymogu  w  treści 

SIWZ 

Zamawiający nie zawarł. Wobec tego na gruncie postanowień SIWZ nie byłoby zasadne 

wymaganie  przez  Zamawiającego  -  jak  domaga  się  tego  Odwołujący  -  aby  treść  gwarancji 


wnoszonej tytułem wadium zawierała oba z przedstawionych w zalecanym wzorze sposoby 

doręczenia  żądania  zapłaty,  skoro  na  gruncie  dokumentacji  postępowania  wymienione  we 

wzorze nr 4 sposoby doręczenia żądania zapłaty były jedynie rekomendowanymi, zalecanymi 

sposobami. Podkreślenia wymaga, że postanowienia SIWZ winny być sformułowane w sposób 

precyzyjny  i  jasny.  Precyzyjne  i  jasne  formułowanie  warunków  przetargu,  a  następnie  ich 

literalne  i  ścisłe  egzekwowanie  jest  bowiem  jedną  z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz 

warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców. 

W  dniu  4  maja  2020r.  zamawiający  wezwał  wykonawców  do  przedłużenia  terminu 

związania ofertą.  

W dniu 5 maja 2020r. przystępujący wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania 

ofertą i złożył aneks z dnia 7 maja 2020r. do gwarancji ubezpieczeniowej nr 998-A873615, w 

którym w par. 1 pkt. 1 par 2 gwarancji otrzymał brzmienie „ust. 3 Gwarant dokona zapłaty z 

tytułu  niniejszej  gwarancji  w  terminie  10  dni  od  dnia  otrzymania  pierwszego  pisemnego 

żądania do zapłaty”. 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy. 

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania opisane w art. 189 ust. 2 

ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody, czym wypełnił przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwołania.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy przez niezastosowanie 

tego przepisu i w konsekwencji zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Energo-

System S.A., w sytuacji gdy wykonawca ten nie wniósł w sposób prawidłowy wadium w postaci 

gwarancji  ubezpieczeniowej  albowiem  określony  w  dokumencie  gwarancji  termin  zapłaty 

kwoty  wadium  był  dłuższy  od  terminu  wskazanego  i  wymaganego  przez  zamawiającego  w 

SIWZ 

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  wadium  nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób 

nieprawidłowy,  jeżeli  zamawiający  żądał  wniesienia  wadium.  W  przedmiotowej  sprawie  w 

ocenie Izby bezsporne jest, że wadium zostało wniesione, przedmiotem sporu jest natomiast 

okoliczność,  czy  wadium  zostało  wniesione  w  sposób  prawidłowy.  W  orzecznictwie  jest 


ustalone  w  sposób  jednolity,  że  wadium  nie  jest  elementem  oferty,  ale  dodatkowym 

świadczeniem  na  rzecz  osoby  trzeciej  (zamawiającego)  zabezpieczającym  potencjalne 

roszczenia  zamawiającego  z  tytułu  uchylania  się  wykonawcy  od  zawarcia  umowy  o 

zamówienie  publiczne  (jednym  z  przejawów  takiego  uchylania,  jest  również  zawinione 

niezłożenie wymaganych dokumentów). Powstaje zatem konieczność odpowiedzi na pytanie, 

kiedy  wadium  jest  wniesione  prawidłowo  i  czy  zamawiający  może  w  specyfikacji  stawiać 

ponadustawowe wymagania ze skutkiem uznania wadium za nieprawidłowe. W ustawie brak 

jest definicji wadium 

– zawiera ją art. 70 (4) kc, który wskazuje, że wadium, to zabezpieczenie 

zapłaty  określonej  sumy  organizatorowi  przetargu  na  wypadek  uchylania  się  przez 

przystępującego  do  przetargu  od  zawarcia  umowy.  W  przypadku  uchylania  się  przez 

przystępującego  do  przetargu  od  zawarcia  umowy,  organizator  przetargu  może  dochodzić 

zaspokojenia  z  przedmiotu  zabezpieczenia.  Celem  wadium  jest  zatem  zabezpieczenie 

roszczeń  zamawiającego  i  zapewnienie  mu  możliwości  zaspokojenia  się  z  przedmiotu 

zabezpieczenia w tym przypadku z gwarancji wadialnej. W orzecznictwie Izby p

odkreśla się, 

że zaspokojenie z  zabezpieczenia musi  być  tak  samo  realne jak  zaspokojenie z  wpłaconej 

sumy pieniężnej. Czy zatem brak możliwości zaspokojenia z zabezpieczenia w takim samym 

terminie  jak  możliwość  skorzystania  z  wpłaconych  środków  może  stanowić  o  nierealności 

ustanowionego  zabezpieczenia 

–  w  ocenie  Izby,  na  tak  postawione  pytanie  należy  udzielić 

odpowiedzi  negatywnej.  Oczywistym  jest,  że  zaspokojenie  z  posiadanej  na  koncie 

zamawiającego  sumy  pieniężnej  będzie  zawsze  szybciej  dostępne  niż  zaspokojenie  się  z 

zabezpieczenia  zapłaty  tej  sumy.  Pieniądz  bowiem  pozostaje  w  dyspozycji  zamawiającego 

zaś przedmiot zabezpieczenia czy to rzecz ruchoma, czy prawo – jak w przypadku gwarancji 

wadialnej  dla  pozyskania  sumy  pieniężnej  będą  wymagały  dodatkowych  czynności  np. 

sprzedaży rzeczy, czy zwrócenia się do gwaranta o wypłatę kwoty. Nie oznacza to jednak, że 

zabezpieczenie nie jest realne. Tym samym nie można uznać, aby o prawidłowości wniesienia 

wadium decydował moment zaspokojenia zamawiającego z zabezpieczenia, ale w ocenie Izby 

istotą wadium jest pewność tego zaspokojenia. Złożona przez przystępującego gwarancja jest 

nieodwołalna, bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, a zatem w ocenie Izby brak jest dowodów 

na  to,  że  złożona  gwarancja  wadialna  nie  zapewnia  przyszłego  zaspokojenia  się 

zamawiającego do wymaganej kwoty 70 000 zł. po zaistnieniu przesłanek ustawowych. Jest 

to gwarancja bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie i zamawiający nie ma podstaw do 

przyjęcia, że gwarantowana suma nie zostanie mu wypłacona. Jedyną różnicą jest to, że kwota 

z gwarancji będzie wypłacona zamawiającemu później o 4 dni, niż zalecił we wzorze gwarancji. 

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  do  zaspokojenia  po  zaistnieniu  przesłanek  ustawowych 

dojdzie. 

Z  tych  też  powodów  Izba  uznała,  że  nie można  uznać,  że gwarancja  ustanowiona 

przez przystępującego była nieprawidłowa. Została złożona zamawiającemu w prawidłowym 

terminie,  w  prawidłowej  wysokości,  zabezpiecza  wszystkie  ustawowe  okoliczności  zapłaty 


zabezpieczonej  sumy  gwarancyjnej,  jes

t  nieodwołalna  i  bezwarunkowa,  a  to  w  ocenie  Izby 

wszystkie niezbędne przesłanki aby uznać, że daje zamawiającemu te same gwarancje, co 

wpłata pieniężna. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego 

art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy i z

arzut należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  91  ust.  1  ustawy  przez  wybranie  jako 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy Energo-

System S.A., która powinna zostać odrzucona z 

uwagi na nieprawidłowo wniesione wadium, a tym samym oferta ta nie mogła być brana pod 

uwagę przy badaniu stopnia w jakim poszczególne oferty spełniają kryteria oceny ofert 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Podstawą  zarzutu  jest  okoliczność,  że  w  ocenie 

odwołującego oferta przystępującego powinna być odrzucona, a w konsekwencji nie powinna 

być poddana ocenie ofert i wybrana jako najkorzystniejsza. Izba nie dopatrzyła się zaistnienia 

powołanej  przez  odwołującego  okoliczności  i  oceniła,  że oferta  przystępującego  była ofertą 

niepodlegającą odrzuceniu. W tej sytuacji dopuszczenie oferty przystępującego do oceny ofert 

i jej wybór nie były wadliwe, a tym samym zamawiający nie naruszył art. 91 ust. 1 ustawy.  

Zarzut 

naruszenia  przez  zamawiającego  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  naruszenie  zasady 

przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  zachowaniem 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  polegające  na  wyborze 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy Energo-

System S.A., który nie zachował przewidzianych 

przez 

zamawiającego  w  SIWZ  wymogów  wadium  w  postaci  gwarancji  ubezpieczeniowej, 

przez  co  nie  można  uznać,  że  jego  oferta  jest  konkurencyjna  w  stosunku  do  oferty 

odwołującego, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że wykonawca Energo-System S.A. i 

o

dwołujący nie zostali równo potraktowani przez zamawiającego.  

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Choć  niesporne  było  to,  że  przystępujący  nie 

przewidział 10 dniowego terminu wypłaty sumy gwarancyjnej, to w ocenie Izby okoliczność ta 

nie wpływała na ocenę ważności i prawidłowości wniesionego przez niego wadium. Wadium 

to  zapewniało  bowiem  realizację  wszystkich  gwarancji  zaspokojenia  zamawiającego, 

analogicznych do istniejących w przypadku zaspokojenia z sumy pieniężnej. W konsekwencji 

należało  uznać,  że  oferta  przystępującego  była  tak  samo  zabezpieczona  jak  oferta 

odwołującego,  stąd  nie  sposób  stwierdzić,  że  oferta  przystępującego  nie  była  oferta 

konkurencyjną  wobec  oferty  odwołującego.  W  tym  stanie  rzeczy  nie  doszło  zatem  do 

naruszenia  zasady  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  wnikających  z  art.  7  ust.  1 

ustawy. Zarzut zatem należało oddalić.  


Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o oddaleniu odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 

i 2 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

spos

obu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  

obciążając  odwołującego  wyłącznie  kosztami  uiszczonego  wpisu,  gdyż  zamawiający 

wniosków kosztowych nie zgłaszał. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel