KIO 65/20 WYROK dnia 27 stycznia 2020 r.

Data: 5 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 65/20 

WYROK 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniach  22  i  23  stycznia  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wnie

sionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę Budimex Budownictwo Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. 

Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  MIRBUD  S.A.,  ul.  Unii  Europejskiej  18,  96-100  Skierniewice 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Przedsiębiorstwu Państwowemu 

„Porty  Lotnicze”  unieważnienie  aukcji  elektronicznej  przeprowadzonej  w  dniu  

2  stycznia  2020  r. 

w  postępowaniu  pod  nazwą  „Wykonanie  w  formule  projektuj  

i  wybuduj  budynku  Terminala  na  terenie  lotniska  Radom-

Sadków  wraz  

z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”, 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  MIRBUD  S.A.,  ul.  Unii  Europejskiej  18,  96-100 

Skierniewice i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Budimex 

Budownictwo  Sp.  z  o.o.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa  t

ytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  MIRBUD  S.A.,  ul.  Unii  Europejskiej  18,  96-100  Skierniewice  na 

rzecz  Budimex  Budownictwo  Sp.  z  o.o.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204 

Warszawa  kwo

tę  20  000  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero 

groszy) 

poniesioną tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby  Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 65/20 

U z a s a d n i e n i e 

Przedsiębiorstwo  Państwowe  „Porty  Lotnicze”  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  

w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie  w  formule  projektuj  i  wybuduj  budynku  Terminala  na  terenie  lotniska  Radom- 

Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Postępowanie to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  

3 października 2019 r. pod pozycją 2019/S 191-465012.  

W  dniu  13  stycznia  2020  r.  wykonawca  Budimex  Budownictwo  Sp.  z  o.o.  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  

i  z

aniechań  dokonanych  przez  Zamawiającego  polegających  na  przeprowadzeniu  aukcji 

elektronicznej  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  ustawy  Pzp, 

Specyfikacji  Istot

nych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ”)  i  Instrukcji  obsługi  aukcji  

w  Portalu  e-

usługi  SmartPZP  (dalej:  „Instrukcja”),  a  w  konsekwencji  zaniechaniu 

unieważnienia przeprowadzonej aukcji i jej ponownego przeprowadzenia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 91c ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVI ust. 5 SIWZ w zw. z pkt 3 Instrukcji 

poprzez  przeprowadzenie  aukcji  elektronicznej  w  p

ostępowaniu  w  sposób,  który  nie 

gwarantował przekazywania na bieżąco każdemu wykonawcy informacji o aktualnej pozycji 

złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty, 

co  skutkowało  wprowadzeniem  Odwołującego  w  błąd  w  zakresie  pozycji  jego  oferty  oraz 

aktualnego  przebiegu  aukcji,  tym  samym  uniemożliwiło  Odwołującemu  aktywny  udział  

w aukcji i skuteczne złożenie kolejnego postąpienia; 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  15  ust. 1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  10b  ustawy  Pzp 

poprzez  przeprowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  proporcjonalności  i  przejrzystości 

p

rzejawiające  się  w  braku zapewnienia niedyskryminacyjnych narzędzi  i  urządzeń  środków 

komunikacji elektronicznej. 


Odwołujący  wskazał,  że  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  Zamawiający 

zastrzegł  możliwość  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 

elekt

ronicznej,  wybierając  opcje aukcji  dynamicznej.  Jej  warunki  zostały  określone w  SIWZ  

w  Rozdziale  XVI. W  Rozdziale 

XI  ust.  7  SIWZ Zamawiający  określił  niezbędne  wymagania 

sprzętowo  -  aplikacyjne  dla  wykonawcy  umożliwiające  pracę  na  Platformie  SmartPZP,  za 
pośrednictwem  której  miała  zostać  przeprowadzona  aukcja.  Wymagania  te  powtórzone 
zostały w dokumencie pn. „Instrukcja obsługi portalu e-usług SmartPZP” udostępnionym na 

portalu  aukcyjnym  SmartPZP,  uzupełniającym  je  o  wymagania  dotyczące  zainstalowania 

dodatku „Szafir” oraz oprogramowania zewnętrznego dostawcy podpisu elektronicznego.  

Odwołujący stwierdził, że spełnił wszystkie wymagania w zakresie wykorzystywanego 

sprzętu  elektronicznego  i  wymaganych  rozwiązań,  zabezpieczając  wymagany  sprzęt  do 

udziału w aukcji elektronicznej przy udziale i wsparciu wewnętrznych specjalistów ds. IT. Na 

tak przygotowanym sprzęcie Odwołujący brał udział w przewidzianych przez Zamawiającego 

aukcjach testowych w dniach 16 i 17 grudnia 2019 r. oraz w uniew

ażnionej na skutek usterki 

technicznej  po  stronie  Platformy  Aukcyjnej,  aukcji  w  dniu  18  grudnia  2019  r. 

Odwołujący 

zaznaczył,  że  uczestnictwo  w  ww.  aukcjach  pozytywnie  zweryfikowało  prawidłowość 

przygotowania  sprzętowego  po  stronie  Odwołującego.  Tożsamy  sprzęt,  o  tożsamej 

konfiguracji 

wykorzystany został przez Odwołującego również w toku aukcji w dniu 2 stycznia 

2020 r. 

Jak  podał  Odwołujący,  w  przeprowadzonej  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  aukcji  wzięli 

udział  wszyscy  zaproszeni  wykonawcy,  tj.  Mirbud  S.A.,  Budimex  Budownictwo  Sp.  z  o.o. 

oraz  Hochtief  Polska  S.A.,  z  cenami  wyjściowymi  odpowiednio  297.000.000  zł  brutto, 

396.376.545,42  zł  brutto  oraz  412.801.707,12  zł  brutto.  Odwołujący  w  toku  aukcji  dokonał 

łącznie  16  skutecznych  postąpień,  zarejestrowanych  w  sposób  prawidłowy  na  Platformie 

Aukcyjnej.  Powyższe  dowodzi,  jak  stwierdził  Odwołujący,  że  przygotowanie  sprzętowo  - 

sieciowe  po  stronie  Odwołującego  było  prawidłowe  i  umożliwiało  aktywność  na  stronie 

Platformy Aukcyjnej, spełniając wszystkie jej wymagania dotyczące parametrów i konfiguracji 

sprzętu. 

Odwołujący  wskazał,  że o godzinie 11:34:25 Odwołujący  złożył  ostatnie postąpienie  

i  określił  wartość  swojej  oferty  na  296.951.545,42  złotych.  Na  skutek  tego  postąpienia  na 

stronie  aukcji  elektronicznej  Odwołującemu  wyświetlił  się  aktualny  ranking,  w  którym  jego 

oferta  była  sklasyfikowana  jako  najkorzystniejsza.  Jednocześnie,  strona  aukcyjna  po 

dokonanym postąpieniu przekazywała następujące informacje: 

pozostały czas do zakończenia aukcji (komunikat „pozostało”): 09:51; 


określenie godziny zakończenia aukcji (komunikat „Koniec”): 2020-01-02 11:44:25. 

Odwołujący nie zaprzestał kontrolowania dalszego przebiegu aukcji, jednak aż do jej 

zakończenia  komunikaty  przekazywane  przez  Platformę  Aukcyjną  dotyczące  pozycji  oferty 

Odwołującego  i  czasu  zakończenia  aukcji  nie  ulegały  zmianie,  tj.  Odwołującemu 

przekazywane  były  komunikaty,  zgodnie  z  którymi  jego  oferta  pozostawała  sklasyfikowana 

na  pierwszym  miejscu  rankingu  (z  sumą  przyznanych  100,00  punktów),  czas  zakończenia 

au

kcji  konsekwentnie  określany  był  na  godzinę  11:44:25.  Powyższe  komunikaty  nie  uległy 

zmianie także po kliknięciu komendy „przedłuż sesję”, które to nastąpiło o godzinie 11:43. 

Odwołujący  podał,  że po  godzinie 11:44:25  Platforma Aukcyjna jako  pozostały  czas 

do  zakończenia  aukcji  wyświetlała  komunikat  00:00,  jako  zwycięską  ofertę  określając 

Budimex Budownictwo Sp. z o.o. Odwołujący w celu wyeliminowania wątpliwości pozostawał 

aktywny  w  oknie  Platformy  jeszcze  przez  kilka  minut,  po  czym  dokonał  wylogowania  

Platformy aukcyjnej. W ocenie Odwołującego, na podstawie wszystkich ww. komunikatów 

wyświetlanych na stronie Platformy Aukcyjnej Odwołujący miał prawo wnioskować, że aukcja 

zakończyła się o godz. 11:44:25 i uzyskał on 1 klasyfikację w ramach rankingu ofert. 

Późniejsze zalogowanie do Platformy Aukcyjnej, dokonane w celu uzyskania raportu 

z  aukcji  potwierdzającego  wygraną  Odwołującego,  wbrew  wszystkim  w  komunikatom 

określało, że Odwołujący został sklasyfikowany na drugim miejscu (z sumą punktów 99,99). 

Jako c

zas zakończenia aukcji podano natomiast godzinę 11:50:21. 

Odwołujący  podniósł,  że  z  uwagi  na  brak  wyświetlenia  informacji  wskazującej  na 

dokonanie  jakiegokolwiek  postąpienia  przez  innych  uczestników  aukcji  po  ostatnim 

postąpieniu  dokonanym  przez  Odwołującego  o  godzinie  11:34:25,  Odwołujący  nie 

dokonywał  dalszych  postąpień,  czekając  na  ewentualny  „ruch”  przeciwników,  dochowując 

przy  tym  należytej  staranności  w  postaci  nieustannego  kontrolowania  karty  aukcji 

elektronicznej. 

Takiego „ruchu” ze strony innych uczestników aukcji jednak nie odnotowano 

aż do czasu jej zakończenia. W konsekwencji, po uzyskaniu zgoła odmiennego komunikatu 

w postaci informacji z godziny 11:55, 

Odwołujący o omawianej nieprawidłowości w działaniu 

Platformy  Aukcyjnej  poinformował  pracowników  Platformy  Aukcyjnej  w  drodze  rozmowy 

telefonicznej  z  godz.  12:04  (opisującej  szczegółowo  widok  aukcji  wyświetlany  na  stronie 

aukcyjnej  Odwołującemu),  dokonując  również  zgłoszenia  nieprawidłowości  drogą 

elektroniczną bezpośrednio do Platformy Aukcyjnej. Ponadto, tożsame zgłoszenie, w postaci 

pisma  z  dnia 

2  stycznia  2020  r.  przekazane  zostało  Zamawiającemu,  z  wnioskiem  

o ponowne przeprowadzenie aukcji. Uzupełniając powyższe zgłoszenia, Odwołujący w dniu 

3 stycznia 2020 r. przekazał do Platformy oraz Zamawiającego zrzuty ekranu z dokonanego 


nagrania  aukcji  elektronicznej,  obrazujące  status  aukcji  wyświetlany  Odwołującemu  na 

stronie Platformy Aukcyjnej w dniu jej przeprowadzenia. 

Odwołujący  poinformował,  że  w  odpowiedzi  na  powyższe  zgłoszenie,  Platforma 

Aukcyjna  w  dniu  3  stycznia  2020  r. 

przekazała  mailowo  Odwołującemu  swoje  stanowisko  

w sprawie, wskazując, że: 

„Nie  odnotowaliśmy  żadnych  nieprawidłowości  w  działaniu  platformy  dnia  02.01.2020. 

Wszystkie  aukcje,  które  były  przeprowadzone  na  Platformie  Aukcyjnej  przebiegały  bez 

zastrzeżeń  i  prawidłowo.  We  wspomnianej  przez  Pana  aukcji  do  postępowania  nr. 

216/PN/ZP/TLIZP/19  również  nie  odnotowaliśmy  żadnych  nieprawidłowości.  Złożyliście 

Państwo  postąpienie,  które  spowodowało  przedłużenie  aukcji  do  godziny  11:44,  jednak 

pozostali  Wykonawcy  składając  postąpienia  o  godz.  11:37  i  11:40,  przedłużyli  ją  o  kolejne 

minuty,  dzięki  czemu  aukcja zakończyła  się  finalnie o godzinie 11:50.  Analizując przesłane 

przez Pana screeny można zauważyć, że okno w którym prowadzona była aukcja nie zostało 

odświeżone.  Złożone  postąpienia  miały  również  wpływ  na  ostateczny  kształt  klasyfikacji 

plasując Budimex na II miejscu. Zgodnie ze wspomnianym artykułem 91c ust 3 ustawy PZP 

były przekazywane informacje o pozycji złożonej oferty, otrzymanej punktacji oraz o punktacji 

najkorzystniejszej  oferty,  jednak  wymagały  odświeżenia  okna.  Po  zakończeniu  aukcji 

zmienia  ona  status  z  „otwartej”  na  zamkniętą”.  Taki  komunikat  został  wyświetlony 

załogowanym  użytkownikom  po  faktycznym  zamknięciu  aukcji  tj.  11.50.  O  godzinie  11:44 

platforma wyświetlała u wszystkich użytkowników status aukcji „Otwarta”.”. 

Tożsame  stanowisko,  zajął  również  Zamawiający  w  ramach  przekazanego  Odwołującemu 

pisma z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Odwołujący  stwierdził,  że  stanowisko  prezentowane  przez  Platformę  oraz 

Zamawiającego  jest  niezgodne  tak  z  zabezpieczonym  przez  Odwołującego  nagraniem 

przebiegu  aukcji  (obrazowanym  również  za  pośrednictwem  dołączonych  do  odwołania 

zrzutów ekranu z poszczególnych minut trwania aukcji elektronicznej w dniu 2 stycznia 2020 

r.),  jak  i  z  zasadami  jej  prowadzenia  wynikającymi  z  Rozdziału  XVI  SIWZ  oraz  Instrukcji 

udostępnionej przez Platformę Aukcyjną. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że w ramach Instrukcji wskazano wprost, że Status aukcji 

oraz  pasek  postępu  są  aktualizowane  automatycznie  (vide  strona  5  Instrukcji).  W  żadnym 

miejscu  Instrukcji  regulującej  zasady  jej  prowadzenia  nie  znalazło  się  jakiekolwiek 

postanowienie,  które  nakazywałoby  dokonywania  jakiegokolwiek  odświeżania  karty  aukcji  

w  toku  jej  prowadzenia. 

Odwołujący,  uwzględniając,  że  zgodnie  z  definicją  zawartą  


w słowniku języka polskiego PWN (www.sip.pwn.pn) sformułowanie „automatyczny” oznacza 

„działający  samoczynnie,  za  pomocą  odpowiedniego  urządzenia”;  „wykonywany  lub 

powstający  bez  udziału  świadomości  i  woli”,  wyraził  pogląd,  że  informacje  wyświetlane  

w  oknie  aukcji  (kluczowe  dla  jej  prawidłowego  prowadzenia)  winny  być  wyświetlane 

samoczynnie  dla  każdego  załogowanego  uczestnika  bez  konieczności  wykonywania 

jakichkolwiek dodatkowych czynności z jego strony.  

Odwołujący  podniósł,  że  formułowanie  obowiązku  dokonywania  „odświeżania  okna 

aukcji

”  na  obecnym  etapie  pozostaje  w  jawnej  sprzeczności  z  ustalonymi  i  przekazanymi 

uprzednio zasadami prowadzenia aukcji, będąc nadto o tyle nieskonkretyzowanym, że okno 

aukcji  nie  przewidywało  w  żadnym  miejscu  możliwości  jej  odświeżenia.  Jak  zauważył 

Odwołujący,  ze  stanowiska  Platformy  Aukcyjnej  i  Zamawiającego  nie  wynika,  na  jakiej 

podstawie i w jaki sposób miałoby nastąpić omawiane odświeżenie okna aukcji. Odwołujący 

podkreślił,  że  panel  okna  aukcji  nie  miał  wbudowanej  funkcjonalności  „odświeżania  okna”,  

a w  konsekwencji  wykonanie postulowanego na  obecnym  etapie  przez  Platformę Aukcyjną 

„odświeżenia  okna  aukcji”  w  ogóle  nie  było  możliwe.  Jak  wskazał  Odwołujący,  właściciel 

oprogramowania  SmartPZP  na  swojej  stronie  internetowej  ani  w  Instrukcji  nie  udostępnił 

informacji  dotyczącej  tego,  co  się  wydarzy  z  platformą  zakupową  po  odświeżeniu 

przeglądarki  internetowej.  Ze  względu  na  to,  że  Platforma  jest  aplikacją  webową  

koniecznością  stałego  zalogowania  użytkownika  zweryfikowanego  loginem  i  hasłem, 

odświeżenie  całej  przeglądarki  niesie  za  sobą  ogromne  ryzyko  konieczności  ponownego 

zalogowania i uzyskania kodu weryfikacyjnego dla tego celu, co w konsekwencji 

nie mogłoby 

b

yć  zrównane  z  „odświeżeniem  okna  aukcji”  i  przeczyłoby  jej  dynamicznemu  charakterowi. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  taka  możliwość  nie  była  dopuszczona  i  opisana  w  zasadach 

prowadzenia  aukcji  zawartych  w  Instrukcji,  oznaczałaby  ona  bowiem  ni  mniej  ni  więcej  jak 

konieczność  „wylogowania  się”  z  aukcji  w  celu  dalszego  w  niej  uczestnictwa,  co  byłoby 

wymaganiem całkowicie absurdalnym. 

Zdaniem Odwołującego, nawet jeśli uznać, że wykonawca uczestniczący w aukcji na 

podstawie  ustalonych  w  Instrukcji  zasad  prowadzenia  au

kcji  winien  przedsięwziąć  jakieś 

działania  w  celu  odświeżenia  informacji  wyświetlanych  w  oknie  aukcji,  czemu  Odwołujący 

konsekwen

tnie  i  jednoznacznie  zaprzeczył,  to,  jak  wynika  z  Załączników  nr  3  i  4  do  

Odwołania,  o  godz.  11:43  nastąpiło  po  stronie  Odwołującego  przedłużenie  sesji  na 

Platfo

rmie. Odwołujący zaznaczył, że pomimo wykonania tej aktywności w oknie aukcyjnym, 

żadne  informacje dotyczące  czasu  zakończenia  aukcji  czy  pozycji  oferty  Odwołującego nie 

zostały zaktualizowane. Odwołujący zwrócił również uwagę, że zgodnie z informacją zawartą 

w  Instrukcji  na  stronie  9 

„W  celu  przedłużenia  sesji  użytkownik  musi  wybrać  przycisk 


PRZEDŁUŻ  albo  wykonać  jakąś  czynność  w  aplikacji”.  Z  powyższego  wynika,  zdaniem 

Odwołującego,  że  sama  Platforma  Aukcyjna  w  ramach  Instrukcji  zrównując  przedłużenie 

sesji z jakąkolwiek inną aktywnością uczestnika potwierdziła, że w obu przypadkach nastąpić 

powinny analogiczne konsekwencje w postaci aktualizacji okna aukcyjnego. 

Ponadto, 

na  co  zwrócił  uwagę  Odwołujący,  zgodnie  ze  stanowiskiem  Platformy 

Aukcyjnej  oraz  Zamawiającego,  kolejne  postąpienia  po  najkorzystniejszym  postąpieniu 

Odwołującego,  nastąpiły  kolejno  o  11:37  oraz  11:40,  które  wydłużały  czas  prowadzenia 

aukcji i jej 

zakończenia. W obu przypadkach - co obrazują Załączniki od 2 do 6 do odwołania 

nie  zaktualizował  się  jednak  czas  zakończenia  aukcji  w  oknie  wyświetlanym 

Odwołującemu.  Odwołujący  wskazał  także,  że  wbrew  stanowisku  Platformy  Aukcyjnej,  że 

wszystkim  załogowanym  użytkownikom  po  faktycznym  zakończeniu  aukcji  o  godz.  11:50 

wyświetlał  się  komunikat  o  „zamknięciu”  aukcji,  Odwołującemu,  pomimo  że  pozostawał 

zalogowany  na  Platformie  Aukcyjnej,  po  wskazanej  godzinie  nie  został  wyświetlony 

komunikat, na który wskazuje Platforma, co obrazuje Załącznik 7 do odwołania. Powyższe, 

jak  stwierdził  Odwołujący,  stanowi  kolejny  dowód  na  to,  że  aukcja  nie  przebiegała  w  taki 

sposób,  jaki  zakłada  instrukcja  jej  prowadzenia.  Odwołujący  zaznaczył,  że  stanowisko 

Platformy  Aukcyjnej  w  powiązaniu  z  powoływanym  Załącznikiem  7  do  odwołania,  wyraźnie 

pokazuje, że komunikaty, które powinny być wyświetlane w danym czasie zdaniem Platformy 

Aukcyjnej dla wszystkich załogowanych użytkowników, nie były dla nich dostępne. 

Odwołujący  podkreślił,  że  zastosował  się  do  wszystkich  wymagań,  które  były 

nałożone  przez  Zamawiającego  w  związku  z  uczestnictwem  w  aukcji  elektronicznej  - 

zabezpieczył  wymagany  sprzęt  o  odpowiedniej  konfiguracji,  zapoznał  się  z  zasadami 

prowadzenia aukcji wyrażonymi w Instrukcji, biorąc również udział w prowadzonych aukcjach 

testowych. 

Co  więcej,  również  już  po  przeprowadzeniu  aukcji  elektronicznej  w  dniu  2 

stycznia 2020 r. Odwołujący zweryfikował wszelkie parametry sprzętu, łącza i prawidłowości 

funkcjonowania sieci w tym dniu, które nie wykazały jakichkolwiek wadliwości. Zamawiający 

n

atomiast,  w  ocenie  Odwołującego,  nie  zastosował  się  do  podstawowego  wymagania 

wyraźnie podkreślanego przez ustawodawcę w ramach art. 91c ustawy Pzp. 

Jak podał Odwołujący, zgodnie z dyspozycją art. 91c ust. 3 ustawy Pzp, w toku aukcji 

elektronicznej zamawia

jący na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji 

złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 

Do  momentu  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie  ujawnia  się  informacji  umożliwiających 

identyfi

kację  wykonawców.  Odwołujący  wywiódł,  że  zapewnienie  funkcjonowania  platformy 

aukcyjnej, która taką funkcjonalność gwarantuje, nie jest dowolnym i uznaniowym działaniem 


ze  strony  Zamawiającego  i  Platformy  aukcyjnej,  ale  podstawowym  obowiązkiem,  wyraźnie 

po

dkreślonym przez ustawodawcę. Odwołujący zauważył, że jest to zasada o tyle kluczowa 

z  perspektywy  prawidłowego  prowadzenia  aukcji  elektronicznej,  że  umożliwia  uzyskanie 

odpowiedniej  dynamiki  aukcji  elektronicznej  i  bieżące  reagowanie  jej  uczestników  na 

po

stąpienia  dokonywane  przez  konkurencję.  Zasada  ta  oznacza  więc,  jak  stwierdził 

Odwołujący,  że  informacje  dotyczące  klasyfikacji  ofert  winny  być  przekazywane  w  czasie 

rzeczywistym wszystkim biorącym udział w aukcji podmiotom. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  doktrynie  wskazuje  się  na  konieczność  bieżącego 

przekazywania  wszystkich  aktualnych  danych  dotyczących  przebiegu  aukcji  elektronicznej 

jako 

fundamentalną  zasadę  zabezpieczającą  istotę  aukcji  elektronicznej.  Odwołujący 

przywołał  pogląd,  zgodnie  z  którym  „przepis  stanowi,  że  w  toku  aukcji  elektronicznej 

zamawiający  na  bieżąco  przekazuje  każdemu  wykonawcy  informacje  o  pozycji  złożonej 

przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty.  Takie 

działanie  jest  niezbędne  w  celu  składania  kolejnych  postąpień.  Wykonawcy  musza  mieć 

bowiem  wiedzę,  co  do  tego,  jak  ich  oferta  plasuje  się  miedzy  pozostałymi  ofertami  

i w stosunku do oferty najkorzystniejszej. Umożliwia to podjęcie decyzji co do obniżenia ceny 

lub 

złożenia  kolejnych  postąpień  dotyczących  innych  parametrów  będących  przedmiotem 

aukcji

”  (Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz  red.  Marzena  Jaworska,  Dorota 

Grześkowiak-Stojek,  Julia  Jarnicka,  Agnieszka  Matusiak,  Legalis  2019).  Podobnie  również 

Nowicki Józef Edmund, Kołecki Mikołaj [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 

IV, WKP  2019: 

„W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu 

wykonawcy  informację  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  

o  punktacji  najkorzystniejszej  o

ferty.  Do  momentu  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie 

ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający, naruszając 

art. 91c ust,. 3, uniemożliwia wykonawcom reakcje w postaci złożenia kolejnego Dostąpienia, 

a tym samym narusza zasady aukcji elektronicznej.

”.  

Jak  zauważył  Odwołujący,  zamawiający  decydując  się  na  przeprowadzenie  aukcji 

elektronicznej  obciążony  jest  szeregiem  obowiązków  wynikających  z  ustawy  Pzp, 

obligujących  go  do  szczegółowego  zdefiniowania  wymagań  związanych  z  uczestnictwem  

w  aukcji  elektronicznej  (art.  91a  ust.  2a  ustawy  Pzp).  Co  za  tym  idzie,  Zamawiający 

udostępniając  takie  informacje  w  ramach  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  jest 

n

imi związany w toku prowadzenia aukcji elektronicznej. W przekonaniu Odwołującego, jeśli 

jakiś  element  nie został dookreślony  -  wykonawcy  nie mieli  jednoznacznej  informacji  co  do 

działań,  które  mieliby  podjąć  i/lub  nie  podejmować,  aby  brać  skuteczny  udział  w  aukcji  na 

każdym  etapie  jej  prowadzenia,  to  taka  sytuacja  nie  może  obciążać  uczestników  aukcji, 


działających w zaufaniu do udostępnionych im reguł postępowania. 

Odnosząc  się  do  sytuacji  zaistniałej  w  przedmiotowym  postępowaniu  Odwołujący 

uznał,  że  Zamawiający  nie  może  wyprowadzać  negatywnych  konsekwencji  względem 

Odwołującego  w  oparciu  o  nakaz  działań,  które  nie  były  zdefiniowane  w  regułach 

prowadzenia  aukcji.  Co  więcej,  jak  podkreślił  Odwołujący,  w  przedmiotowym  przypadku 

nakaz  „odświeżania  okna  aukcji”  (w  oparciu,  o  który  Zamawiający  próbuje  wyprowadzić 

wniosek  o  uchyb

ieniach  leżących  po  stronie  Odwołującego)  nie  tylko  nie  wynikał  z  reguł 

prowadzenia  aukcji  zdefiniowanych  w  Instrukcji,  ale  wręcz  z  cytowanej  Instrukcji  wynikało 

zgoła odmienne założenie (automatyzm aktualizacji danych). 

Odwołujący  podniósł  ponadto,  że  Zamawiający  nie  informował  Odwołującego 

zarówno  przed,  jak  i  w  trakcie  przedmiotowej  aukcji,  o  obowiązku  odświeżania  witryny  

i  sposobu  na  jego  przeprowadzenie  przy  uwzględnieniu  braku  takiej  funkcjonalności 

przewidzianej w panelu aukcji. Co za tym idzie, w o

pinii Odwołującego, Odwołujący nie może 

być obciążany konsekwencjami z tego wynikającymi, co potwierdza również utrwalona linia 

orzecznicza  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  która  odnosząc  się  do  zasad  prowadzenia  aukcji 

elektronicznej  wskazuje  wprost,  że  to  na  Zamawiającym  spoczywa  w  całości  obowiązek 

informacyjny  dotyczący  sposobu  prawidłowego  uczestnictwa  w  aukcji  elektronicznej,  

a  wszelkie  negatywne  konsekwencje  wynikające  z  braku  należytego  wypełnienia  tego 

obowiązku obciążają Zamawiającego, a nie wykonawcę (wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2016 

r., sygn. akt KIO 25/16). 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wielokrotnie  już 

wypowiadała się w przedmiocie wpływu nieprawidłowości związanych z przekazywaniem na 

bieżąco  informacji  dotyczących  pozycji  ofert  w  toku  aukcji  elektronicznej  na  prawidłowość 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podkreślając, że jest to 

jedno  z  fundamentalnych  i  kluczowych  elementów  determinujących  prawidłowość  aukcji 

elektronicznej. Przykładowo Odwołujący wskazał na: 

• 

Wyrok  z  dnia  1  kwietnia  2015  r.,  sygn.  akt 

KIO  530/15:  Izba  uznała  za 

uzasadniony  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  91c  ust.  3  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Stosownie do brzmienia tego artykułu, Zamawiający zobowiązany był 

d

o  przekazywania  na  bieżąco  w  toku  aukcji  elektronicznej Wykonawcy  informacji  o  pozycji 

złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. 

W sytuacji, gdy w toku aukcji została złożona oferta korzystniejsza niż oferta Odwołującego, 

Zamawiający  zobowiązany  był  do  poinformowania  Odwołującego  o  złożeniu  takiej  oferty 

niezwłocznie  no  jej  złożeniu,  w  trakcie  trwania  aukcji  elektronicznej,  co  umożliwiałoby 


Odwołującemu  reakcję  w  postaci  złożenia  kolejnego  postąpienia.  Zamawiający  naruszając 

dyspozycję powyżej przytoczonego przepisu, uniemożliwił Odwołującemu reakcję w postaci 

złożenia kolejnego postąpienia, a tym samym naruszył zasady aukcji elektronicznej. 

• 

Wyrok  z  dnia  28  listopada  2013  r.,  sygn.  akt  KIO  2651/13:  Zgodn

ie z treścią 

art.  91c  ust.  3  ustawy  Pzp  w  toku  aukcji  elektronicznej  zamawiający  na  bieżąco  informuje 

każdego  wykonawcę  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  

o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty.  Tymczasem  w  niniejszym  postępowaniu  w  trakcie 

trwania  aukcji  elektronicznej  wystąpił  błąd,  w  wyniku  którego  odwołujący  nie  otrzymywał 

aktualnej informacji o najkorzystniejszej ofercie. W sposób prawidłowy nie zadziałał bowiem 

mechanizm  automatycznego  odświeżania  rankingu  oferentom,  w  konsekwencji  czego 

odwołujący  widział  nieaktualną  informację  dotyczącą  pozycji  jego  oferty,  jak  również 

punktacji  najkorzystniejszej  oferty.  Z  treści  otrzymanej  przez  niego  informacji  wynikało 

bowiem,  iż  jego  oferta  jest  ofertą  najkorzystniejszą  mimo,  iż  w  rzeczywistości  ofertą 

najkorzystniejszą była już oferta wykonawcy PKP Cargo. Wystąpienie tego błędu potwierdza 

oświadczenie  złożone  przez  administratora  platformy  elektronicznej  eB2B  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie oraz zapisy w logach postępowania, w tym także ich rozszerzenie 

(przedłożone  rozszerzenia  logów  aukcji  zawierają  dane  sekundowe,  a  więc  takie  dane  

o  jakie  w  trakcie  rozprawy  wnosił  przystępujący).  Z  zapisów  tych  jednoznacznie  wynika,  iż  

o  godz.  10:47:25  odwołujący  otrzymał  informację,  iż  jego  oferta  zajmuje  miejsce  pierwsze, 

mimo, iż o godz. 10:47:21 ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca PKP Cargo i to oferta 

tego  właśnie  wykonawcy  (PKP  Cargo)  była  już  ofertą  najkorzystniejszą.  Tym  samym 

odwołujący widział nieaktualną informację o rankingu, a przyczyną tego rodzaju sytuacji były 

okoliczności,  które  nie  leżały  po  stronie  tego  wykonawcy,  a  tylko  i  wyłącznie  po  stronie 

administratora  platformy  aukcyjnej. 

Dlatego  też  Izba  uznała,  iż  zarzuty  odwołującego 

potwierdziły się. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  Odwołujący  stwierdził,  że  aukcję  przeprowadzoną  

w  dniu  2  stycznia  2020  r.  uznać  należy  za  godzącą  w  podstawowy  cel  jej  prowadzenia 

wyrażający się  w  umożliwieniu każdemu uczestnikowi  aukcji  dokonywania korzystniejszych 

postąpień  w  reakcji  na postąpienia dokonywane  przez  konkurentów.  Odwołujący  stwierdził, 

że  wniosek  o  unieważnienie  i  powtórzenie  aukcji  jest  uzasadniony  i  aprobowany  

w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  która  wskazuje,  że  jakkolwiek  unieważnienie 

aukcji  jest  rozwiązaniem  ostatecznym,  to  jest  ono  jednocześnie  niezbędne,  gdy  aukcja  nie 

posiadała co najmniej jednej z cech wymaganych przepisami ustawy Pzp (zamawiający nie 

udostępnił  wykonawcom  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej,  formularz  nie 

umożliwiał  wprowadzania  niezbędnych  danych  w  trybie  bezpośredniego  połączenia  z  tą 


stroną,  zamawiający  nie  umożliwił  wykonawcom  składania  kolejnych  korzystniejszych 

postąpień,  postąpienia  składane  przez  wykonawców  nie  podlegały  automatycznej  ocenie  

i  klasyfikacji). 

W  ocenie  Odwołującego,  taki  wniosek  uzasadniony  jest  również  z  uwagi  na 

prawidłowość i  racjonalność  wydatkowania środków  publicznych.  Odwołujący  podkreślił,  że  

z przyczyn od niego niezależnych i niezawinionych, został pozbawiony  możliwości  złożenia 

Zamawiającemu korzystniejszej oferty. Jak zaznaczył Odwołujący, błędnie przeprowadzona 

aukcja  godzi  nie  tylko  w  interes  Odwołującego,  ale  też  w  interes  Zamawiającego,  który 

pozbawiony  został  możliwości  uzyskania  korzystniejszej  oferty  i  zmuszony  do  ponoszenia 

przez budżet państwa wydatków wyższych, niż mogłyby zostać poniesione. 

Dodatkowo,  Odwołujący  podniósł,  że  uzyskany  od  Zamawiającego  raport  z  aukcji  

z  dnia  2  stycznia  2020  r.  sugeruje,  że  nieprawidłowości  co  do  bieżącego  przekazywania 

informacji  o  pozycji  i  klasyfikacji  dane

j  oferty  występowały  w  toku  całej  aukcji.  Historia 

dokonywanych  postąpień  wskazuje  bowiem  na  bardzo  częste  składanie  postąpień,  których 

wysokość  nie  wpływała  na  obniżenie  ceny  tak,  aby  była  ona  niższa  niż  oferowana  przez 

innych wykonawców. Mógł mieć na to wpływ fakt, że wykonawcom nie aktualizowały się na 

bieżąco  informacje  dotyczące  trwającej  aukcji,  a  taka  aktualizacja  następowała  dopiero  

w  momencie  dokonania  postąpienia  przez  danego  wykonawcę,  co  wskazywałoby  na 

całkowite  zaprzeczenie  idei  realnego  konkurowania  w  ramach  tak  przeprowadzonej  aukcji 

elektronicznej i jej dynamicznego charakteru.  

Na  marginesie 

Odwołujący  zauważył,  że  przedmiotowa  sprawa  jest  kolejną  sprawą  

w  toku  tego  p

ostępowania  dotyczącą  prawidłowości  działania  Platformy  Aukcyjnej. 

Odwołujący  podał,  że  na  skutek  usterek  technicznych  leżących  po  stronie  Platformy 

Aukcyjnej,  pierwsza  aukcja  w  p

ostępowaniu,  przeprowadzona  dnia  18  grudnia  2019  r., 

została  unieważniona  przez  Zamawiającego.  Co  istotne,  jako  przyczynę  zaistnienia  usterki 

technic

znej,  która  do  takiego  unieważnienia  doprowadziła  Platforma  wskazała  aktualizację 

systemu  platformy. 

Odwołujący  uznał,  że  jakkolwiek  usterki  wynikające  z  tej  aktualizacji 

ujawnione dnia 18  grudnia 2019  r.  miały  odmienny  charakter,  to zasadnym  wydaje się być 

pytanie,  czy  dokonana  aktualizacja  nie  wpłynęła  na  konfigurację  platformy  w  zakresie 

bieżącego,  automatycznego  przekazywania  uczestnikom  platformy  poszczególnych 

informacji  generowanych  w  trakcie  jej  prowadzenia.  Co  równie  istotne,  w  opinii 

Odwołującego,  po  dokonanej  aktualizacji  systemu  aukcyjnego,  wykonawcy  nie  mieli  już 

możliwości  wziąć  udziału  w  jakiejkolwiek  aukcji  testowej,  nie  mieli  więc  realnej  możliwości 

sprawdzenia  i  zgłoszenia  ewentualnych  nieprawidłowości  w  zakresie  odnoszącym  się 

chociażby  do  automatycznego  przekazywania  danych  dotyczących  klasyfikacji 

poszczególnych  ofert.  Zdaniem  Odwołującego,  sytuacja  związana  z  pierwszą,  nieudaną 


a

ukcją  z  dnia  18  grudnia  2019  r.  generuje  wątpliwości  co  do  prawidłowości  działań  

i  funkcjonowania  Platformy  Aukcyjnej,  dlatego 

Zamawiający  kwestię  weryfikacji 

prawidłowości  jej  funkcjonowania  w  toku  Aukcji  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  winien 

przeprowadzić niezwykle drobiazgowo.  

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania, 

nakazanie 

Zamawiającemu 

unieważnienia 

aukcji 

elektronicznej 

przeprowadzonej w dniu 2 stycznia 2020 r. i przeprowadzenie jej ponownie (poprzedzając ją 

ponownym  zaproszeniem  do  wzięcia  udziału  w  aukcji  oraz  aukcją  testową  pozwalającą 

zweryfikować prawidłowe funkcjonowanie platformy zakupowej). 

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy P

zp Odwołujący wniósł także o: 

dopuszczenie 

przeprowadzenie 

dowodów 

załączonych 

do 

odwołania, 

wnioskowanych  w  odwołaniu lub  przedstawionych na  rozprawie,  na  okoliczności  wskazane  

w  uzasadnieniu  pisemnym  bądź  ustnym,  w  tym  w  szczególności  umożliwienie 

przeprowadzenia  dowodu  z  materiału  audiowizualnego  dokumentującego  przeprowadzoną 

aukcję poprzez odtworzenie pliku nagrania na rozprawie w obecności Składu orzekającego 

oraz  Uczestników  (w  przypadku  niedysponowana  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą 

odpowiednim  sprzętem  komputerowym  umożliwiającym  odtworzenie  nagrania  z  płyty  CD, 

Odwołujący  zobowiązał  się dostarczyć  na  wyznaczony  termin rozprawy  sprzęt  pozwalający 

na odtworzenie pliku video z zapisem przebiegu aukcji elektronicznej z dnia 2 stycznia 2020 

r.) w celu wykazania faktu nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego platformy 

aukcyjnej  i  braku  bieżącego,  automatycznego  przekazywania  informacji  każdemu 

wykonawcy  o pozycji  złożonej  przez  niego oferty  i  otrzymanej  punktacji  w  sposób  ustalony  

w SIWZ i Instrukcji; 

2)  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  w  trybie  art.  190  ust.  4  ustawy  Pzp  dowodu  z  opinii 

biegłego  sądowego  z  dziedziny  informatyki  na  okoliczność  ustalenia  prawidłowości 

przebiegu aukcji przeprowadzonej w dni

u 2 stycznia 2020 r., w szczególności ustalenia czy 

system teleinformatyczny, na którym bazowała platforma aukcyjna dokonywał automatycznej 

aktualizacji  statusu  aukcji  w  oknie  każdego  załogowanego  użytkownika  tak  jak  wymagały 

tego  postanowienia  Instrukcji, 

w  szczególności  czy  w  sposób  automatyczny  udostępnił 

Odwołującemu i każdemu innemu załogowanemu użytkownikowi na równych zasadach dane 

aktualizujące  stronę  internetową  aukcji  o  postąpienia  dokonane  po  godz.  11:34,  które 


skutkowały zmianą pozycji oferty Odwołującego.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca MIRBUD S.A. 

Na  posiedzeniu 

Zamawiający  złożył  oświadczenie,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w  odwołaniu.  Zamawiający  złożył  też  Odpowiedź  na  odwołanie  z  dnia  22 

stycznia  2020  r. 

wraz  z  załącznikami  w  celu  wyjaśnienia  motywów  swojej  decyzji.  

MIRBUD  S.A. 

zgłosiła  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu. 

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska. Odwołujący 

wycofał  wniosek  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  dziedziny  informatyki  na 

okoliczności wskazane w odwołaniu.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

W  przedmiotowej  sprawie  bezsporne  jest,  że  Odwołujący  nie  otrzymał 

zaktualizowanej informac

ji o pozycji jego oferty z chwilą jej przebicia przez MIRBUD S.A., nie 

zaktualizował  się też  Odwołującemu czas trwania aukcji.  Powyższe  znajduje potwierdzenie  

w  złożonych  do  akt  materiale  wizualnym  dokumentującym  przebieg  aukcji  oraz  zrzutach 

ekranu.  

Roz

poznając  przedmiotową  sprawę  Izba  oparła  się  przede  wszystkim  na 

oświadczeniu operatora Platformy Aukcyjnej Portal PZP Sp. z o.o. z dnia 3 stycznia 2020 r., 

który przyznał, że „karta aukcji wymagała akcji od użytkownika tj. jej ręcznego odświeżenia”. 

Opera

tor  stwierdził  też,  że  „W  instrukcji  faktycznie  nie  ma  informacji  o  zachowaniu  się 


platformy  tj.  konieczności  jej  ręcznego  odświeżenia,  bądź  automatycznego  odświeżenia.”. 

Operator  zobowiązał  się  też  do  dołączenia  takiej  informacji  do  Instrukcji  oraz  do 

zmo

dyfikowania  platformy  w  taki  sposób,  aby  ranking  oraz  zegar  odświeżały  się 

automatycznie  zarówno  po  stronie  zamawiającego,  jak  i  wykonawcy.  Oświadczenie 

operatora  P

latformy  zostało  złożone  w  odpowiedzi  na  zapytanie  skierowane  przez 

Zamawiającego  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  o  treści:  „Dziś  dostałem  od  Wykonawcy  zrzuty 

ekranu  (w  załączeniu)  z  których  wynika,  iż  w  momencie,  w  którym  czas  trwania  aukcji  się 

wyzerował  (ostatni  zrzut) Wykonawca  był  na  pierwszym  miejscu.  Na  ekranie  widoczny  jest 

status aukcji 

– „otwarta”, ale zegar pokazuje upływ czasu aukcji – wyświetlane są więc dwie 

sprzeczne  informacje.  Jednocześnie  zwracam  uwagę,  iż  instrukcja  korzystania  z  platformy 

aukcyjnej nie nakłada na użytkowania obowiązku odświeżania ekranu. Co więcej, po stronie 

Zamawia

jącego  –  pisze  o  tym  z  własnego  doświadczenia,  wykres  kolejnych  postąpień 

odświeża  się  automatycznie,  zaś  zegar  i  ranking  wymagają  odświeżenia  „ręcznego” 

wymuszonego przez Użytkownika.”.  

Izba  zważyła,  że  w  udzielonej  na  przytoczone  powyżej  zapytanie  Zamawiającego 

odpowiedzi operator P

latformy przyznał następujące okoliczności:   

karta aukcji wymagała akcji od użytkownika, tj. jej ręcznego odświeżenia, 

- w instrukcji brak 

informacji o zachowaniu się Platformy, tj. konieczności jej ręcznego bądź 

automatycznego 

odświeżenia, 

-  P

latforma  zostanie  w  przyszłości  zmodyfikowana  w  taki  sposób,  aby  ranking  oraz  zegar 

odświeżały się automatycznie. 

Ww.  oświadczenie  operatora  Platformy  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje,  że 

P

latforma,  na  której  prowadzona  była  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  aukcja,  nie  posiadała 

funkcjonalności  przekazywania  na  bieżąco  każdemu  wykonawcy  informacji  o  pozycji 

złożonej  przez  wykonawcę  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej 

oferty.  

Powyższemu oświadczeniu operatora Platformy Aukcyjnej Portal PZP Sp. z o.o. nie 

przeczy pismo operatora Platformy 

z dnia 16 stycznia 2020 r. skierowane do Zamawiającego 

odnoszące  się  do  treści  uzasadnienia  odwołania  wniesionego  przez  Odwołującego.  

W s

przeczności z treścią oświadczenia Portal  PZP Sp. z o.o. z dnia 3 stycznia 2020 r. nie 

stoi 

także treść korespondencji MIRBUD S.A. z operatorem Platformy z dni 22 i 23 stycznia 

2020 r. 

Najistotniejsze z punktu widzenia zarzutów rozpoznawanych przez Izbę jest pytanie 


nr  3 zadane operatorowi Platfor

my w dniu 22 stycznia 2020 r.: „Czy Platforma aukcyjna do 

przeprowadzenia  aukcji  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  spełniała  w  miesiącu 

grudniu  2019  r.  oraz  styczniu  b.r.  wymagania  ustawy  Pzp,  tj:  aby  wykonawca  w  trybie 

bezpośredniego  połączenia  z  tą  stroną,  mógł  składać  kolejne  korzystne  postąpienia,  które 

podlegające  automatycznej  ocenie  i  klasyfikacji?”,  na  które  operator  Platformy  udzielił 

odpowiedzi:  „Potwierdzam,  że  platforma  spełniała  te  wymagania.”.  Operator  Platformy 

potwierdził  tym  samym,  że  składane  przez  wykonawców  postąpienia  podlegają  w  trakcie 

aukcji automatycznej ocenie i klasyfikacji. Operator nie s

twierdził natomiast, że w toku aukcji 

przekazywane  były  na  bieżąco  każdemu  wykonawcy  informacje  o  pozycji  złożonej  przez 

niego  oferty  i  otrzymanej  punktacji  oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty.  Na  brak 

określonych 

funkcjonalności 

Platformy 

SmartPzp 

stwierdzony 

przez 

operatora  

w  oświadczeniu  z  dnia  3  stycznia  2020  r.  nie  ma  wpływu  okoliczność,  że  operator  nie 

zapoznał się w filmem obrazującym przebieg aukcji na komputerze Odwołującego. Operator 

nie  odniósł  się  bowiem  do  sytuacji  pojedynczego  wykonawcy,  oświadczenie  operatora 

dotyczy  możliwości  Platformy  dostępnych  lub  niedostępnych  w  sposób  obiektywny 

wszystkim wykonawcom.  

Izba wzięła pod uwagę także okoliczność, że SIWZ, jak też Instrukcja Wykonawcy – 

Platforma  aukcyjna  SmartPzp 

nie  zawierały  informacji  o  konieczności  podjęcia  czynności 

przez wykonawcę, tj. ręcznego odświeżenia karty aukcji, w celu uaktualnienia informacji na 

temat  poz

ycji  posiadanej  przez  wykonawcę oraz  czasie pozostałym  do  zakończenia aukcji. 

Nie  określono  także  sposobu  czy  częstotliwości  odświeżania  strony.  Przeciwnie,  instrukcja 

wyświetlana  zalogowanym  użytkownikom  na  stronie  aukcji  informowała,  że  „Podczas 

korzysta

nia  z  Modułu  Aukcji  nie  trzeba  odświeżać  widoku  przeglądarki”  (Załącznik  nr  7  do 

o

świadczenia Biura Informatyki z dnia 17 stycznia 2020 r.).  

Brak możliwości automatycznego uzyskiwania przez wykonawcę informacji o bieżącej 

pozycji  danej  oferty  w  toku  aukc

ji  został  przyznany  przez  Zamawiającego.  Zamawiający 

stwierdził, że „Brak zautomatyzowania tego procesu oznaczał w praktyce, że to wykonawcy 

zobowiązani  byli  do  bieżącego  odświeżania  informacji  wyświetlanych  w  oknie  dialogowym 

aukcji,  tak  by  uzyskać  informacje,  które  powinny  być  na  bieżąco  zapewnione  przez 

Zamawiającego.”.  Zamawiający  podkreślił  ponadto,  że  „obowiązek  samodzielnego 

odświeżania  aukcji  nie  został  nałożony  na  wykonawców  przez  Zamawiającego  w  ramach 

SIWZ.”  (str.  5  i  6  Odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  22  stycznia  2020  r.).  Na  rozprawie 

Zamawiający  w  sposób  jednoznaczny  stwierdził,  że  błąd  leżał  po  stronie  operatora 

P

latformy,  który  przyznał  się  do  błędu.  Zamawiający  podał  ponadto,  że  operator 

zaproponował  Zamawiającemu  system  rekompensat  biorąc  na  siebie  odpowiedzialność  za 


sytuacje  zaistniałe  w  toku  pierwszej  i  drugiej  aukcji  przeprowadzonej  w  ramach 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

Izba  miała  także  na  względzie  okoliczność,  że  bezsporne  w  sprawie  było,  że 

przygotowanie 

Odwołującego  do  udziału  w  aukcji  pod  względem  sprzętowym  spełniało 

wymogi SIWZ (pkt XI.7) oraz Instrukcji użytkownika Wykonawcy SmartPZP.   

Okoliczności, że nie pojawiały się u Odwołującego w sposób prawidłowy komunikaty 

o  postąpieniach  składanych  przez  pozostałych  wykonawców,  nie  aktualizował  się  zegar, 

ranking ofert oraz informacja o statusie aukcji 

zostały stwierdzone także przez MIRBUD S.A. 

Izba nie przychyliła się do stanowiska MIRBUD S.A., która stwierdziła, że Odwołujący w celu 

uaktualnienia  i

nformacji  na  karcie  aukcji  powinien  był  podjąć  działania,  takie  jak  próba 

złożenia  postąpienia,  następnie  anulowanego,  czy  wylogowania  i  ponownego  zalogowania 

na Platformę. W ocenie Izby, w świetle funkcjonalności posiadanych przez Platformę, treści 

dokume

ntacji  postępowania  oraz  oświadczenia  operatora  Platformy  z  dnia  3  stycznia  

2020  r.,  o  którym  mowa  powyżej,  podjęcie  takich  działań  przez  Odwołującego  byłoby 

przejawem  wyjątkowej  staranności,  której  nie  można  oczekiwać  od  wykonawcy  

w  świetle  art.  355  Kodeksu  cywilnego.  O  niedochowaniu  przez  Odwołującego  należytej 

staranności  nie  można  mówić,  w  ocenie  Izby,  z  uwagi  na  wylogowanie  się  przez 

Odwołującego  pomimo  statusu  aukcji  „Otwarta”.  Należy  mieć  bowiem  na  uwadze,  że 

widoczna  Odwołującemu  godzina  zakończenia  aukcji  została  określona  na  11:44:25  

i godzina ta pozostała niezmienna pomimo upływu czasu. Ponadto, licznik pokazujący czas 

pozostały  do  zakończenia  aukcji  wyzerował  się  (00:00).  Odwołujący  miał  zatem 

wystarczające  podstawy,  aby  uznać,  że  aukcja  zakończyła  się.  Jednocześnie,  w  świetle 

oświadczenia  operatora  Platformy  z  dnia  3  stycznia  2020  r.,  za  gołosłowne  Izba  uznała 

twierdzenie MIRBUD S.A., że wykonawcy temu pojawiały się informacje o składanych przez 

innych  wykonawców  postąpieniach.  MIRBUD  S.A.  nie  podjęła  próby  wykazania  tej 

okoliczności.  

Należy  zauważyć,  że  istotą  aukcji  elektronicznej  jest  bieżące  informowanie 

wykonawców  o  pozycji  złożonej  oferty,  otrzymanej  punktacji,  a  także  o  punktacji 

najkorzystniejszej  oferty. 

Bieżące  informowanie  oznacza,  że  aktualne  informacje  powinny 

być  dostępne  każdemu  wykonawcy  w  czasie  rzeczywistym,  po  każdym  złożonym 

postąpieniu.  Posiadanie  przez  wykonawców  takich  informacji  umożliwia  podejmowanie 

decyzji o kolejnych postąpieniach – wykonawcy muszą mieć bowiem wiedzę co do tego, jak 

ich oferta plasuje się między pozostałymi ofertami i w stosunku do oferty najkorzystniejszej, 

aby móc podjąć reakcję w postaci kolejnego postąpienia. Posiadanie takich informacji przez 


wykonawców  jest  korzystne  także  z  punktu  widzenia  zamawiającego,  który  w  wyniku 

kolejnych postąpień może otrzymać korzystniejszą ofertę. Obowiązek podania wykonawcom 

ww. informacji „na bieżąco” nakłada na zamawiającego przepis art. 91c ust. 3 ustawy Pzp.    

Mając powyższe na uwadze Izba stwierdziła, że w toku aukcji przeprowadzonej przez 

Zamawiającego  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  nie  została  zapewniona  możliwość  bieżącego 

uzyskiwania  przez  Odwołującego  informacji  o  pozycji  jego  oferty,  otrzymanej  punktacji,  

a  także  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty,  co  stanowi  naruszenie  art.  91c  ust.  3  ustawy 

Pzp  i  w  konsekwencji  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  ocenie  Izby,  nie  skorzystanie  przez 

Odwołującego  z  funkcji  odświeżenia  okna  aukcji,  wobec  nie  poinformowania  wykonawców  

o  takiej  konieczności  w  dokumentach  postępowania  oraz  dokumentach  zawierających 

instrukcje udziału w aukcji, nie może obciążać wykonawcy.  

Wobec  ustalenia,  że  Platforma,  na  której  prowadzona  była  aukcja,  nie  zapewniała 

bieżącego  uzyskiwania  przez  Odwołującego  informacji  o  pozycji  danej  oferty,  otrzymanej 

punktacji,  a  także  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty,  Izba  za  nie  mające  znaczenia  dla 

rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy uznała twierdzenia MIRBUD S.A. na temat obciążenia 

systemu  operacyjnego  komputera  Odwołującego,  na  którym  prowadzona  była  aukcja. 

Prawidłowość  działania  sprzętu,  przy  pomocy  którego  Odwołujący  wziął  udział  

w  aukcji  mogłaby  być  brana  pod  uwagę  w  sytuacji,  gdyby  istniała  wątpliwość  co  do 

zapewnienia  przez  operatora  P

latformy  funkcjonalności  uzyskiwania  przez  wykonawcę  „na 

bieżąco”  informacji  o  pozycji  złożonej  przez  niego  oferty.  Wobec  braku  takiej  wątpliwości 

wynikającego  z  oświadczenia  operatora  Platformy  z  dnia  3  stycznia  2020  r.,  twierdzenia 

MIRBUD  S.A.  o  ograniczeniach  sprzętu  Odwołującego,  będących  skutkiem  nagrywania 

przebie

gu  aukcji,  pozostają  bez  wpływu  na  wynik  przedmiotowego  postępowania 

odwoławczego. Z tego względu, Izba nie uczyniła podstawą rozstrzygnięcia złożonych przez 

MIRBUD  S.A.  oraz  Odwołującego  wydruków  z  poszczególnych  stron  internetowych 

dotyczących komunikatów o schemacie kolorów Windows Aero.  

Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego art. 91c ust. 1 ustawy Pzp, jako 

że okoliczności przywołane w odwołaniu oraz na rozprawie dotyczyły uchybień w bieżącym 

przekazywaniu  Odwołującemu  informacji,  co  mogło  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  zaś  posiadania  przez  Platformę  funkcjonalności 

automatycznej oceny i klasyfikacji składanych postąpień.    

Z  uwagi  na 

powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel