KIO 651/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  marca  2020r. 

przez 

wykonawcę:  Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  –  Państwowy  Instytut 

Badawczy w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy Instytut Badawczy 

w  Warszawie  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych), 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  w  Warszawie,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z  dnia 

29  stycznia 2004  r.  Prawo  zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843  ze zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie  projektu  pn.  „System 

satelitarnego  monitorowania  upraw  rolnych  w  Polsce 

–  S2MUR”.  Numer  referencyjny: 

158/2020/C.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 18 marca 2020r., pod numerem 2020/S 055-130682. 

Wykonawca

Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej 

–  Państwowy  Instytut 

Badawczy  w  Warszawie

,  zwany  dalej  „odwołującym”,  w  dniu  26  marca  2020r.  wniósł 

odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  treści  SIWZ  oraz  Ogłoszenia  o 

zamówieniu. 

Następnie w dniu 30 marca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

K

rajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamkn

ięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada przepis  § 5  ust.  1 pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13  500

,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel