KIO 649/20 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 649/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w  dniu  23  kwietnia  2020  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 26 marca 2020 r. przez wykonawcę J. Electric Sp. z o.o. w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Jednostkę Wojskową 

nr 2063 w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  wykonawcy  J.  Electric  Sp.  z  o.o. 

w Warszawie  kwoty  10 000,00 

zł  (dziesięć  tysięcy  złotych)  uiszczonej  przez 

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) na  niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie o sygn. akt: KIO 649/19 

Zamawiający  Skarb  Państwa  –  Jednostka  Wojskowa  nr  2063,  ul.  Stefana  Banacha 

Warszawa,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

„Naprawa  instalacji  elektrycznych,  odgromowych,  linii  kablowych  i  oświetlenia  terenu 

kompleksach  administrowanych  przez    Jednostkę  Wojskową  Nr  2063”,  o  ogłoszeniu 

zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu 

27 lutego 2020 r. pod numerem 517117-N-

2020, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  robotę  budowlaną,  o  wartości  poniżej  kwoty 

określonej  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, 

jest prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wykonawca J. Electric Sp.  z o.o., ul. Wiertnicza 77, 02-952 Warszawa (dalej zwany 

jako „odwołujący”) wniósł  środek zaskarżenia wobec czynności i zaniechań zamawiającego 

w postępowaniu, w którym postawiono zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. 89 ust. 1 

pkt  6 

p.z.p.  i  żądano  nakazania  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  której 

zamawiający odrzuci oferty złożone przez A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą ELSTER PP-H-U A. P. w Zielonce i J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą Elektroinstal J. W. w Kobyłce. 

Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który 

upłynął  dnia  30  marca  2020  r.  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

nie zgłoszono żadnych przystąpień.  

W  dniu  20  kwietnia  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pisemne  stanowisko  procesowe 

zamawiającego,  datowane  na  27  marca  2020  r.,  w  którym  uwzględnił  on  odwołanie  w 

całości.  Przedmiotowe  oświadczenie  zostało  złożone  przez  osobę  prawidłowo  umocowaną 

do składania oświadczeń w imieniu strony.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  p.z.p.  „W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 


wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”  

Przeno

sząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  stanowisku  procesowym  z  dnia  27  marca 

2020 r.  w 

sposób  skuteczny  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu. 

Natomiast  wobec  braku 

przystępujących  po  stronie  zamawiającego  –  w  wywiedzionym 

stanie  faktycznym  i prawnym 

–  Izba  stwierdziła  spełnienie  przesłanek  opisanych  w 

dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i 

zobligowana była postępowanie umorzyć, w związku z czym 

orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.

,  ponieważ  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  zatem  koszty 

postępowania  znoszą  się  wzajemnie.  Izba  nakazała  dokonanie 

zwrotu 

na  rzecz  odwołującego  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit. 

a  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

i  

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel