KIO 648/20 WYROK dnia 5 czerwca 2020 roku

Data: 15 lipca 2020

KIO 648/20

Sygn. akt KIO 648/20 
 
 
 

WYROK 

z dnia 5 czerwca 2020 roku 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza 
 w składzie: 
 
 
 

Przewodniczący:      Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            Aldona 

Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2  czerwca  2020  roku 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2020  roku  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:                                   

Eneria  Sp.  z  o.o.  oraz  Elektrometal  S.A.,  Izabelin-

Dziekanówek,  ul.  Modlińska  11,                                          

092 Łomianki w postępowaniu prowadzonym przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.,                       

ul. Towarowa 1, 44-

330 Jastrzębie Zdrój 

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:                                   

KWE  AB  Energy  Polska  Sp.  z  o.  o.,  AB  Impianti  s.r.l.,  ul.  Miedziana  38,                                                  

43-300  Bielsko-

Biała,  zgłaszających  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej 

oraz  odrzucenia  oferty  odwołującego,  a  także  ponowienie  czynności 

badania   i oceny ofert 

z uwzględnieniem oferty odwołującego, 

kosztami  postępowania  obciąża  Jastrzębską  Spółkę  Węglową  S.A.,  ul.  Towarowa  1,                        

330 Jastrzębie Zdrój i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20 000  zł  00  gr  (słownie: 

d

wadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  Eneria  Sp.  z  o.o.  oraz                             

Elektrometal  S.A.,  Izabelin-

Dziekanówek,  ul.  Modlińska  11,  05-092  Łomianki  tytułem 

wpisu od odwołania, 


KIO 648/20

zasądza od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój 

na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

Eneria  Sp.  z  o.o.  oraz  Elektrometal  S.A.,  Izabelin-

Dziekanówek,  ul.  Modlińska  11,                             

092  Łomianki  kwotę  23 600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych                                            

zero groszy) z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)  na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:  …………………………………. 


KIO 648/20

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę                        

w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem 

z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym 

przez 

Jastrzębską  Spółkę  Węglowa  S.A.,  44-330  Jastrzębie  Zdrój,  ul.  Towarowa  1  (dalej 

„zamawiający”)  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –                          

Eneria  Sp.  z  o.o.  oraz  Elektrometal  S.A.,  Izabelin 

–  Dziekanówek,  05-092  Łomianki,                                   

ul.  Modlińska  11  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie  w  części  1  i  2  zarzucając 

za

mawiającemu naruszenie: 

1.  art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                  

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843) 

[dalej  „ustawa  Pzp”],  poprzez  przedstawienie 

o

dwołującemu  lakonicznej,  nieprecyzyjnej,  niejasnej  i  pozbawionej  uzasadnienia 

prawnego  i  faktycznego 

informacji  o  odrzuceniu  jego  oferty,  w  której  dodatkowo 

wskazana  podstawa 

prawna  nie znajduje zastosowania do  okoliczności faktycznych 

przytoczonych jako podstawa odrzucenia oferty, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez odrzucenie oferty o

dwołującego, mimo, że nie 

jest  ona  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej 

„SIWZ”). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia czynności odrzucenia jego oferty oraz dokonania ponownego badania i oceny 

oferty o

dwołującego. 

Odwołujący wskazał, że postawił zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, 

ponieważ przepis powyższy wymaga od zamawiających przedstawienia wykonawcy spójnego 

uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  dla  czynności  odrzucenia  oferty  lub  wykluczenia 

wykonawcy  z  postępowania,  uzupełniając  że  informacja  powinna  precyzyjnie  określać 

powody, dla których zamawiający podjął odnośną decyzję, a powody te winny być zestawione 

z prawidłowymi przepisami prawnymi, dającymi legalną podstawę działania zamawiającego. 

Powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: 

  wyrok o sygn. akt KIO 589/19 z 18.04.2019 r., zgodnie z którym: „Wynikający z art. 92 

ust.  1  ustawy  Pzp  obowiązek  zamawiającego  polegający  na  konieczności 

uzasadnienia dokonanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

czynności,  stanowi  wyraz  realizacji  naczelnych  zasad  obowiązujących  w  systemie 

zamówień publicznych,  tj.  zasady jawności  postępowania oraz  równego  traktowania 

wykonawców  i  zachowania  uczciwej  konkurencji.  Zważyć  bowiem  należy,  iż  to  na 

podstawie  zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp, 


KIO 648/20

wykonawca  podejmuje  decyzję  w  przedmiocie  zasadności  skorzystania                                   

z przysługujących mu środków ochrony prawnej, a następnie, w przypadku pozytywnej 

decyzji  o  potrzebie  wniesienia  odwołania,  podejmuje  decyzję  jakie  zarzuty  należy 

sformułować w odwołaniu oraz w jaki sposób zamierza polemizować ze stanowiskiem 

zamawiającego.  Z  powyższego  wynika  zatem,  iż  uzasadnienie  faktyczne  czynności 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  winno  w  sposób  szeroki,  wyczerpujący 

prezentować jakie okoliczności stanowiły podstawę decyzji zamawiającego, po to aby 

wykonawca  niepodzielający  dokonanej  przez  zamawiającego  oceny  mógł 

ustosunkować się do zarzutów zamawiającego.”, 

  wyrok o sygn. akt KIO 1640/18 z 03.09.2018 r, zgodnie z którym: „Zgodnie z art. 92 

ust.  1  pkt  3  p.z.p.  Zamawi

ający  ma  bezwzględny  obowiązek  podania  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego wykluczenia wykonawcy z postępowania. Przywołany przepis, 

stanowiący  realizację  zasad  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie 

uczciwej  konkurencji,  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek  podania  wykonawcom 

pełnych  podstaw  faktycznych  wykluczenia  jednocześnie  z  przekazaniem  informacji                         

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  a  po  s

tronie  wykonawcy  kształtuje  prawo  do 

uzyskania  wyczerpującej  i  rzetelnej  wiedzy  na  temat  przyczyn  wykluczenia. 

Uzasadnienie  faktyczne  wykluczenia  wykonawcy  musi  przedstawiać  wszystkie 

przyczyny,  jakie  legły  u  podstaw  decyzji  Zamawiającego,  tak  aby  wykonawca  miał 

możliwość ustosunkowania się do wskazanych przez Zamawiającego uchybień.”  

Odwołujący  stanął  na  stanowisku,  że  okoliczności  faktyczne  przedstawione  mu                              

w informacji o odrzuceniu jego oferty nie korespondują z przedostatnim akapitem informacji. 

Wskazał, że w zasadniczej części informacji o odrzuceniu zamawiający odnosi się do 

kwestii:  a)  uzupełnienia  przez  odwołującego  kosztorysów  stanowiących  załączniki  do 

formularza  ofertowego  o  dodatkowe  pozycje;  b)  braku  wyp

ełnienia  wszystkich  pozycji 

kosztorysu  B  (punkty:  2,  2.1,  4,  4.1,  6,  6.1,  8,  8.1,  10,  10.1);  c)  odmiennego  wypełnienia 

kosztorysu B dla zadania 1 w stosunku do zadania 2, po czym 

zamawiający podał, że „Wobec 

powyższego oferta Konsorcjum podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP                          

z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

ponieważ wykonawcy w sposób świadomy dokonali zmiany treści kosztorysu, która to zmiana 

jest  spr

zeczna  z  wymogiem  zamawiającego  zawartym  w  punkcie  IV.15  Specyfikacji 

technicznej w postępowaniu nr 051/P/19.”  

W  ocenie  o

dwołującego  sformułowana  w  ten  sposób  informacja  nie  jest  jasna; 

z

amawiający nie poinformował go w sposób precyzyjny, niebudzący wątpliwości o podstawie 

faktycznej  odrzucenia  jego  oferty  wobec  czego 

zmuszony  jest  prowadzić  zabiegi 


KIO 648/20

interpretacyjne,  a  także  formułować  podstawę  faktyczną  zarzutów  wobec  czynności 

z

amawiającego z zachowaniem zasady ostrożności procesowej, nie będąc do końca pewnym, 

o co z

amawiającemu chodziło.  

Uznał,  że  nie  jest  to  prawidłowy  sposób  zakomunikowania  odwołującemu  powodów 

decyzji o odrzuceniu jego oferty.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

odwołujący 

oświadczył, iż  zakłada, że podstawowym powodem, dla którego jego oferta została odrzucona 

jest  jej  rzekoma  niezgodność  z  postanowieniem  punktu  IV.15  Specyfikacji  technicznej 

stanowiącej część SIWZ.  

Podał, że zgodnie z punktem IV. 15 Specyfikacji technicznej, który dla obu zadań brzmi 

identycznie:  „Harmonogram  przeglądów  zgodnie  z  DTR  producenta  silników  gazowych 

powinien  zapewnić,  że  podstawowe  przeglądy  przeprowadzane  będą  z  częstotliwością  nie 

częściej niż 2000 motogodzin, a remont kapitalny agregatów przeprowadzony będzie po min 

60  000  motogodzinach.  Powyższe  wymagania  powinny  zostać  potwierdzone  przez 

producenta jednostki kogeneracyjnej.

”  

Uznał, że w ocenie zamawiającego, dopisanie przez odwołującego w załączniku nr 3                           

i 4 do formularza ofertowego, w części „Kosztorys B”, pozycji 1 oraz 1.1 odnoszącej się do 

regulacji  układu  kogeneracyjnego,  stanowi  naruszenie  wskazanego  punktu  Specyfikacji 

technicznej.  

Podniósł,  że  takie  podejście  zamawiającego  narusza  wskazane  postanowienie 

Specyfikacji  technicznej,  które  wyraźnie  dotyczy  podstawowych  przeglądów  jakie  mają  być 

przeprowadzane  dla  układu  kogeneracyjnego.  Podał,  że  zgodnie  ze  słownikiem  języka 

polskiego  PWN  (

https://sjp.pwn.pl

„podstawowy”  oznacza  „główny”,  „zasadniczy”,  wobec 

czego 

pojęciem  podstawowy  nie  można  obejmować  pozastandardowych,  jednorazowych 

regulacji układu, które są wymagane dokumentacją techniczno-ruchową.  

Wskazał  także,  że  zgodnie  z  treścią  kosztorysów  złożonych  przez  odwołującego 

podstawowe  przeglądy  dla  zadania  1  mają  być  wykonywane  co  2000  motogodzin,  a  dla 

zadania 2 mają być wykonywane co 4000 motogodzin – w obu przypadkach oferta jest zgodna 

z  wymogiem,  by  podstawowe  przeglądy  były  wykonywane  nie  częściej  niż  co                                              

2000 motogodzin. 

Uzupełnił, że wstępny, jednorazowy przegląd regulacyjny, mający na celu 

zweryfikowanie, czy po wystartowaniu układu działa on w sposób prawidłowy i nie występują 

żadne usterki, nie może być traktowany jako przegląd podstawowy – zdaniem odwołującego 

z treści złożonych kosztorysów wyraźnie wynika, że przegląd ten ma inny charakter niż kolejne 

przeglądy,  albowiem  czas  jego  wykonania  (po  300h)  zdecydowanie  różni  się  od  czasu 

wykonywania  pozostałych  przeglądów,  które  mają  być  wykonywane  w  stałych  odstępach, 

odpowiednio co 2000 i co 4000 motogodzin. 


KIO 648/20

W odniesieniu do 

niezgodności zmiany kosztorysów z SIWZ z ostrożności (z uwagi na 

brak precyzji  z

amawiającego w sformułowaniu podstaw faktycznych odrzucenia jego oferty) 

stwierdził,  że  nie  ma  żadnych  podstaw  do  odrzucenia  oferty  z  powodu  dokonanych  przez 

o

dwołującego uzupełnień w kosztorysach.  

Oświadczył,  że  zamawiający  wymagał  co  prawda  wypełnienia  sporządzonych  przez 

siebie kosztorysów lub sporządzenia ich według przygotowanych przez siebie wzorów, ale –  

ocenie  odwołującego  –  nie  jest  to  równoznaczne  z  zakazem  ich  uzupełnienia,  jeśli 

podyktowane to jest szczególnymi cechami oferowanego przedmiotu zamówienia. Stwierdził 

także,  że  zamawiający  przygotowuje  formularze  według  pewnych,  standardowych  założeń                          

i jest oczywiste, że nie mogą one być odpowiednie dla wszystkich możliwych do zaoferowania 

urządzeń.  

Stanął na stanowisku, że z punktu widzenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp istotne jest 

jedynie to, by ewentualne wprowadzane przez  wykonawców modyfikacje nie prowadziły do 

niezgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami SIWZ.  

W  ocenie  odwołującego  w  przypadku  jego  oferty  nie  ma  się  do  czynienia  z  takim 

przypadkiem

, ponieważ wprowadzenie dodatkowej pozycji do części B kosztorysu dla zadania 

1  i  2  wynikało  z  wymogów  producenta  w  zakresie  przeprowadzenia  regulacji  układu  po 

pierwszych 300 godzinach jego pracy; 

uzupełnienie nie stanowi nawet niezgodności formalnej 

z SIWZ, nie mówiąc już o niezgodności merytorycznej.  

W ocenie o

dwołującego jest oczywiste, że odmienne wypełnienie części B kosztorysu 

dla zadania 1 i 2 również nie może stanowić o niezgodności treści oferty z SIWZ, ponieważ 

o

dmienność ta jest ściśle związana z zaoferowaniem innego rozwiązania dla zadania 1 niż                           

w  przypadku  zadania  2,  przy  czym  każde  z  tych  rozwiązań  jest  zgodne  z  wymaganiami 

z

amawiającego dla danej części.  

Wskazał,  że  wyjaśnił  zamawiającemu  w  piśmie  z  25.02.2020  r.,  że  kosztorys  B  dla 

zadania  2  został  przygotowany  dla  konfiguracji  dwóch  agregatów  CG260-16  o  mocy  4MW 

każdy;  agregaty  te  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno-ruchową  producenta  mają 

wykonywane przeglądy serwisowe co 4000mth pracy, w związku z tym zostały uzupełnione 

tylko wiel

okrotności tej wartości do końca obsługi serwisowej wymaganej zapisami SIWZ, zaś 

w  przypadku  zadania  1  chodzi  o 

układ  o  mocy  10MW  składający  się  z  dwóch  agregatów 

CG260-

16 o mocy 4MW każdy oraz jednego agregatu CG 170-20 o mocy 2MW. Uzupełnił, że 

agregat CG170-

20 zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową producenta ma wykonywane 

przeglądy co 2000mth pracy i w związku z tym kosztorys B został uzupełniony w odmienny 

sposób.  


KIO 648/20

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych 

(płyta CD) 19 maja 2020 roku  – dokumentów przywołanych w dalszej części uzasadnienia, 

„Odpowiedzi na odwołanie” – pismo zamawiającego z dnia 2 czerwca 2020 roku, Przystąpienia 

do postępowania odwoławczego – pismo przystępującego z dnia 30 marca 2020 roku, a także 

oświadczeń  i  stanowisk  stron  i  przystępującego  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  skład 

orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut 

przedstawienia  odwołującemu  lakonicznej,  nieprecyzyjnej,  niejasnej                                        

i  pozbawionej  uzasadnienia  prawnego  i  faktycznego  informacji  o  odrzuceniu  jego  oferty 

potwierdził się.                        

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zamawiający  w  zawiadomieniu o odrzuceniu oferty odwołującego  – w piśmie z dnia                     

16 marca 2020 r. 

zawarł 7 akapitów (siódmy to informacja o osobach prowadzących sprawę). 

Akapit  pierwszy  to  wskazanie,  iż  zamawiający  realizuje  obowiązek  informacyjny  na 

podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz, że odrzucił ofertę odwołującego z powodu 

niezgodności jej treści z treścią SIWZ w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

Akapit  drugi  brzmi: 

W  pkt  8.1  SIWZ  wskazano,  iż  ofertę  należy  przygotować 

wypełniając  Formularz  ofertowy  (załącznik  nr  2  do  SIWZ)  lub  sporządzić  ją  według  wzoru 

przedstawionego  w  Formularzu  ofertowym.  Wykonawca  w

ypełnia  pozycję  Formularza 

oferto

wego dla części zamówienia (zadanie 1, zadanie 2), w której składa ofertę. Jednocześnie 

wykonawca wy

pełnia Kosztorys A i B przygotowany w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel 

właściwy  dla  części  zamówienia  (zadania),  w  której  składa  on  ofertę  (załącznik  nr  3  i  4  do 

Formularza  ofertowego),  względnie  sporządza  go  według  wzorów  przedstawionych                                     

w  załącznikach  do  Formularza ofertowego.  Ponadto  zgodnie  z  treścią pkt  14.1 wykonawca 

wypełniając:  Kosztorys  B  podaje  jednostkową  cenę  netto  każdej  pozycji  kosztorysu  B  oraz 

ilość  cenę jednostkową netto  i  cenę  netto każdej  pozycji  kosztorysu  B  oraz  całkowitą cenę 


KIO 648/20

kosztorysu B. Ponadto wykonawca podaj

e cenę netto za wykonanie całego zadania będącą 

sumą wartości netto Kosztorysu A I B.” 

Akapit trzeci brzmi: 

„Zamawiający stwierdził, iż wykonawca wypełniając Kosztorys B, 

s

tanowiący  załącznik    nr  3  do  Formularza  ofertowego  (dla  zadania  1)  wprowadził  do 

Kosztorysu  B  dwie  dodatkowe  pozycje  (punkty:  1  i  1.1.).  Ponadto  w  Kosztorysie  B, 

stanowiącym  załącznik nr 4 do Formularza ofertowego (dla  zadania 2) wykonawca również 

wprowadził  dwie  dodatkowe  pozycje  (punkty:  1  1.1.)  oraz  nie  wypełnił  wszystkich  pozycji 

Kosztorysu B (punkty: 2., 2.1., 4., 4.1 e, 6., 6.1., 8., 8.1., 10., 10.1 podcza

s gdy w tożsamych 

pozycjach w zadaniu 1 wykonawca podał ceny wszystkich pozycji kosztorysu. 

Akapit czwarty brzmi: „Z uwagi na powyższe, Zamawiający na podstawie art 87 ust. 1 

PZP  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  i  wskazania  powodów,  dla  których  przedmiotowe 

kosztorysy  uzupełnione  o dodatkowe pozycje,  a w  Kosztorysie  B  dla  zadania 2 nie  zostały 

podane wszystkie wymagane przez zamawiającego ceny. 

Akapit  piąty  brzmi:  „Ze  złożonych przez  wykonawcę w  dniu  26.02.2020 r. wyjaśnień 

wynika, iż wykonawca wypełniając kosztorys B dla zadania 1 załącznik nr 3 do Formularza 

ofertowego) oraz kosztorys B dla zadania 2 nr 4 do Formularza ofertowego), zgodnie z pkt 8.1 

SIWZ 

przygotowa

ł  je  według  wzorów  przedstawionych  przez  zamawiającego                                           

z  uwzględnieniem  modyfikacji  polegającej  na  uwzględnieniu w  Kosztorysie  regulacji  układu 

kogeneracyjnego, która zgodnie z zaleceniami producenta powinna zostać wykonana później 

niż po 300 godzinach pracy od uruchomienia zespołu kogeneracyjnego. Ponadto wykonawca 

poinformował,  że  Kosztorys  B  dla  zadania  2  został  przygotowany  dla  konfiguracji  dwóch 

agregatów CG260-16 0 4MW każdy. Agregaty te zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 

producenta  mają  wykonywane  przeglądy  serwisowe  co  4000  mth  pracy,  w  związku  z  tym 

zostały  uzupełnione  tylko  wielokrotności  tej  wartości  do  obsługi  serwisowej  wymaganej 

zapisami  SIWZ.  W  przypadku  zadania  1,  wykonawca  wyjaśnił,  Iż  mamy  do  czynienia                               

z  układem  o  mocy  10  MW  składającym  się  z  dwóch  agregatów  CG2BO-16  0  mocy  4  MW 

każdy oraz jednego agregatu CG170-20 o 2 MW. Agregat CG170-20 zgodnie z dokumentacją 

techniczno-

ruchową  producenta  ma  wykonywane  przeglądy  co  2000  mth  pracy  w  związku                    

z tym 

kosztorys B uzupełniony w odmienny sposób.” 

Akapit szósty brzmi: „Wobec powyższego oferta Konsorcjum podlegała odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP z uwagi na fakt, iż jej teść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych 

warunków zamówienia, ponieważ wykonawcy w sposób świadomy dokonali zmiany 

tr

eści  kosztorysu,  która  to  zmiana  jest  sprzeczna  z  wymogiem  zamawiającego  zawartym                        

w punkcie IV.15 Specyfikacji technicznej w 

postępowaniu nr 051/P/19”. 


KIO 648/20

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Art.  92  ust.  1  pkt  2)  i  3)  brzmi:  „Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich 

wykonawców  o  (…)  2)  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni,  3)  wykonawcach,  których 

oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w  przypadkach,  o  których  mowa                         

w  art.  89  ust.  4  i  5,  braku  równoważności  lub  braku  spełniania  wymagań  dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, (…)”. 

W  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty  odw

ołującego  jako  podstawę  prawną  swojej 

decyzji 

zamawiający podał art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zgodnie, z którym: „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”

odniesieniu do art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp skład orzekający Izby zauważa, że                    

w  przedmiotowej  sprawie  ani  zamawiający  nie  dokonał  jakichkolwiek  poprawek  omyłek                           

w  ofercie  odwołującego,  ani  odwołujący  nie  zarzucał  zamawiającemu  zaniechania                        

w tym zakresie. 

Oceniając „zawartość” uzasadnienia odrzucenia oferty odwołującego, skład orzekający 

Izby 

doszedł do przekonania, iż nie można przypisać mu cech jasności i precyzji, wskazując  

co następuje. 

Akapit drugi to 

wskazanie przez zamawiającego i przywołanie treści postanowień SIWZ 

(pkt 8.1., 14.1). 

Akapit  trzeci  to  wskazanie  ustaleń  zamawiającego  co  do  „zawartości”  kosztorysów 

ofertowych  odwołującego  (wprowadzenie  dwóch  dodatkowych  pozycji,  pozostawienie  bez 

wypełnienia niektórych pozycji). 

Akapit  czwarty  to  odwołanie  się  do  akapitu  drugiego  i  trzeciego  jako  –  co  należy 

zaakcentować „jedynie” – przyczyn skierowania do odwołującego wezwania do wyjaśnień. 

Akapit piąty to w istocie przytoczenie treści wyjaśnień odwołującego. 

Akapit szósty to – wydawać by się mogło – podsumowanie, wniosek końcowy oparty 

na informacjach ujętych w akapitach wcześniejszych [co sugeruje użycie „Wobec powyższego 

(…)”],  o  czym  poniżej.  Uzupełniająco  zaznaczyć  należy,  że  podstawa  prawna  odrzucenia                           

i odpowiadająca jej treść przepisu zostały w tymże akapicie powtórzone (tak jak w akapicie 

pierwszym  wskazano  art.  89  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  i  niezgodność  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ) 

– w tej części zatem akapit ten nie niesie nowych informacji. 

Kluczowe dla poznania uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty, a tym samym  dla 

oceny  wywiązania  się  przez  zamawiającego  z  obowiązku  informacyjnego,  o  którym  mowa                           

w  art.  92  ust.  1  pkt  3)  ustawy  Pzp  jest    zdanie

:  „wykonawcy  w  sposób  świadomy  dokonali 

zmiany treści kosztorysu, która to  zmiana jest sprzeczna  z wymogiem  zawartym w punkcie 

IV.15 Specyfikacji technicznej

”. 


KIO 648/20

Odnosząc  się  do  kwestii  świadomego  działania  wykonawcy  (tak  w  zawiadomieniu                              

o  od

rzuceniu  oferty  odwołującego,  w  Odpowiedzi  na  odwołania,  jak  i  na  rozprawie 

zamawiający  akcentował  kwestię  świadomego  działania  odwołującego)  przypomnienia 

wymaga, że dla zastosowania przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp kwestia świadomego 

(albo nie) 

działania wykonawcy pozostaje bez znaczenia; brzmienie wskazanego przepisu nie 

pozostawia  co  do  tego  wątpliwości.  Ocena  zamawiającego  w  tym  zakresie  jest  zatem  bez 

znaczenia. 

Dostrzec 

w  dalszej  kolejności  należy,  że  w  żadnym  z  akapitów  zamawiający  nie 

prz

ywołał treści pkt. IV.15, choć właśnie wymóg tam zawarty zamawiający wskazał jako ten,                 

z  którym  oferta  odwołującego  pozostaje  w  sprzeczności  (zamawiający  przywołał  jedynie                        

pkt 8.1. i 14.1. SIWZ, a i 

to w kontekście wezwania wykonawcy do wyjaśnień – zamawiający 

powiązał  akapit  drugi  i  trzeci  jedynie z  akapitem czwartym,  nie zaś  w kontekście powodów 

odrzucenia oferty odwołującego).  

Co więcej i co istotniejsze zamawiający nie „zderzył” treści pkt. IV.15 z treścią oferty 

odwołującego, co ujawniłoby jednoznacznie powody zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Pzp. 

Z

amawiający  nie  odniósł  się  (adekwatnie  do  treści  pkt  IV.15)  ani  do  treści  oferty 

odwołującego  w  zakresie  przeglądów  podstawowych  i  ich  częstotliwości,  ani  do  złożonych 

przez odwołującego wyjaśnień (akapit piąty). W istocie akapity: drugi, trzeci, czwarty i piąty to 

„przypomnienie”  przebiegu  postępowania,  „rys  historyczny”,  którego  „wykorzystanie”  dla 

uzasadnienia  odrzucenia  oferty  odwołującego  bezwzględnie  wymagało  „komentarza” 

zamawiającego.  

Zamawiający  zdaje  się  przyjmować  założenie  (błędne  założenie),  że  przywołanie 

samych  faktów/historii  samo  przez  się  uzasadnia  daną  decyzję  zamawiającego  i  czyni  ją 

oczywistą. 

W przedmiotowej sprawie jest to tym bardziej 

złudne ze względu na brak klarownego 

powiązania  pomiędzy  wskazanymi  postanowieniami  SIWZ  (8.1.,  14.1.  z  akapitu  drugiego), 

wezwaniem  i  odpowiedzią  (z  akapitu  trzeciego,  czwartego  i  piątego)  a  podstawą  faktyczną 

odrzucenia 

– pkt. IV.15.  

Brak  jest  także,  co  nie  mniej  ważne,  jakiegokolwiek  uzasadniania  dla  przyjęcia,  że 

zmiana  treści  kosztorysu  jest  tożsama  z  wystąpieniem  sprzeczności  z  pkt.  IV.15  SIWZ 

(Specyfikacji technicznych). 

Skład  orzekający  Izby  stanął  nadto  na  stanowisku,  że  prawidłowe  odczytanie  przez 

odwołującego intencji zamawiającego co do powodów odrzucenia jego oferty (abstrahując od 

oceny, czy w tym przypadku rzeczywiście tak było), jak twierdził zamawiający na rozprawie, 


KIO 648/20

samo  w  sobie  nie  dowodzi  pr

awdziwości  twierdzenia  o  prawidłowym  wywiązaniu  się  przez 

zamawiającego z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Pzp 

–  każdy,  w  szczególności  wykonawca,  który  uzyskałby  taką  informację  powinien                                

z  łatwością  poznać  klarowane,  nie  budzące  wątpliwości  powody  eliminacji  oferty  bez 

konieczności prowadzenia różnych i daleko idących zabiegów interpretacyjnych. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zamawiający  naruszył 

przepis art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. 

Na  marginesie  dostrzec  należy,  że  wskazanie  przez  odwołującego  przepisu  art.  92                        

ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (jako tego, który został przez zamawiającego naruszony) było błędne 

z tego względu, iż kwestionowane zawiadomienie w żadnej mierze (tak od strony prawnej, jak 

i faktycznej) 

nie dotyczyło wykluczenia odwołującego z postępowanie, a to właśnie obowiązku 

informacyjnego z powodu wykluczenia dotyczy tenże przepis. 

Zarzut odrzucenie oferty odwołującego  pomimo, że nie jest ona niezgodna z treścią 

SIWZ potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Pkt  8.1.  SIWZ  brzmi: 

Ofertę  należy  przygotować  wypełniając  Formularz  ofertowy 

(załącznik  nr  2  do  SIWZ)  lub  sporządzić  ją  według  wzoru  przedstawionego  w  Formularzu 

ofertowym.  Wykonawca  wypełnia  pozycję  Formularza  właściwą  dla  części  zamówienia 

(zadanie 1, zadanie 2), w której składa ofertę. Jednocześnie wykonawca wypełnia Kosztorys 

A  i  B  przygotowany  w  formie  arkusza  kalkulacyjnego  MS  Excel  właściwy  dla  części 

zamówienia (zadania), w której składa on ofertę (załącznik nr 3 i 4 do Formularza ofertowego), 

względnie  sporządza  go  według  wzorów  przedstawionych  w  załącznikach  do  Formularza 

ofertowego

” 

Pkt 14.1. SIWZ brzmi: 

Z zastrzeżeniem punktu 14.2. SIWZ wykonawca zobowiązany 

jest wypełnić Formularz ofertowy dla części zamówienia (zadanie 1, zadanie 2), w której składa 

on ofertę, podając cenę netto za wykonanie całego zadania, procentową stawkę podatku od 

towarów i usług i cenę brutto za wykonanie całego zadania. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest wypełnić Kosztorys A i B w formie arkusza kalkulacyjnego MS Exel, stanowiące załącznik 

nr  3,4  do  Formularza  ofert

owego  dla  części  zamówienia  (zadania  1  lub  2)  w  której  składa 

ofertę,  zamieszczony  na  stronie  internetowej  zamawiającego  o  adresie  (…).  Wypełniając                          

- Kosztorys A wykonawca podaje 

jednostkową cenę netto każdej pozycji Kosztorysu A, cenę 

n

etto każdej pozycji kosztorysu oraz całkowitą cenę netto Kosztorysu B, wykonawca podaje 

również  okres  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  miesiącach,  -  Kosztorys  B  wykonawca 

podaje jednostkową cenę netto każdej pozycji kosztorysu B oraz ilość, cenę jednostkową netto 


KIO 648/20

i  cenę  netto  każdej  pozycji  kosztorysu  B  oraz  całkowitą  cenę  netto  kosztorysu  B.  Ponadto 

wykonawca  podaje  cenę  netto  za  wykonanie  całego  zadania  będącą  sumą  wartości  netto 

Kosztorysu A I B

”. 

Zgodnie  z  pkt.  IV.15.  Specyfikacji  technicznej 

dla  części  1  i  2  zamówienia: 

Harmonogram przeglądów zgodnie z DTR producenta silników gazowych powinien zapewnić, 

że  podstawowe  przeglądy  przeprowadzane  będą  z  częstotliwością  nie  częściej  niż  2000 

motogodzin,  a  remont  kapitalny  agregatów  przeprowadzony  będzie  po  min  60 000 

motogodzin. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone przez producenta jednostki 

kogeneracyjnej

.” 

W  Kosztorysie,  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  Formularza  ofertowego  w  części  B 

odwołujący  wpisał  dwie  dodatkowe,  w  stosunku  do  formularza  opracowanego  przez 

zamawiającego,  pozycje:  1.  „Przegląd  po  300h  –  robocizna”  z  ceną  16 361,32  zł  oraz                          

1.1. „Materiały do przeglądu po 300h pracy” z ceną 16 809,50 zł. 

W  Kosztorysie,  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  Formularza  ofertowego  w  części  B 

odwołujący nie wypełnił pozycji: 2., 2.1., 4., 4.1., 6., 6.1.,8.8.1., 10., 10.1. 

Pismem z dnia 21 lutego 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego, z powołaniem się 

na  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  „do  złożenia  wyjaśnień  i  wskazania  powodów,  dla  których 

przedmiotowe kosztorysy  zostały  uzupełnione o dodatkowe pozycje,  a w  Kosztorysie  B  dla 

zadania 2 nie zostały podane wszystkie wymagane przez zamawiającego ceny” 

Odwołujący,  pismem  z  dnia 25  lutego  2020 r.,  udzielił  zamawiającemu  następującej 

odpowiedzi:  „Wykonawca  informuje,  że  wypełniając  Kosztorys  B  dla  zadania  1  stanowiący 

załącznik nr 3 do Formularza ofertowego oraz Kosztorys B dla zadania 2 stanowiący załącznik 

nr  4  do  Formularza  ofertowego,  zgodnie  z  pkt.  8.1  SIWZ  przygotował  je  według  wzorów 

przedstawionych  przez  Zamawiającego  z  uwzględnieniem  modyfikacji  polegającej  na 

uwzględnieniu w Kosztorysie regulacji układu kogeneracyjnego, która zgodnie z zaleceniami 

producenta powinna zostać wykonana nie później niż 300h pracy od uruchomienia zespołu 

kogeneracyjnego.  

Ponadto  informujemy,  że  Kosztorys  B  dla  zadania  2  został  przygotowany  dla 

konfiguracji  dwóch  agregatów  CG260-16  o  mocy  4MW  każdy.  Agregaty  te  zgodnie                                      

z dokumentacją techniczno-ruchową producenta mają wykonywane przeglądy serwisowe co 

4000mth pracy, w związku z tym zostały uzupełnione tylko wielokrotności tej wartości do końca 

obsługi serwisowej wymaganej zapisami SIWZ. W przypadku zadania 1, mamy do czynienia 

z układem o mocy 10MW składającym się z dwóch agregatów CG260-16 o mocy 4MW każdy 


KIO 648/20

oraz jednego agregaty CG170-20 o mocy 2MW. Agregat CG170-

20 zgodnie z dokumentacją 

techniczno-

ruchową  producenta ma  wykonywane  przeglądy  co  2000mth  pracy  i  w  związku                        

z tym Kosztorys B zosta

ł uzupełniony w odmienny sposób.”. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Odwołujący  w  SIWZ  nie  wskazał  definicji  pojęć,  jakich  użył  w  SIWZ  w  tym                                      

w Specyfikacjach technicznych

, wobec czego należy się odwołać do sposobu ich rozumienia 

– danego pojęcia (wyrazu) na gruncie języka polskiego.  

Istotne dla rozpoznania odwołania jest ustalenie rozumienia następujących wyrazów: 

„według”, 

„wzór”, 

„podstawowy”, 

„przegląd”. 

W języku polskim wyraz „według” to przyimek łączący się z rzeczownikami (lub z innymi 

wyrazami  o  ich  funkcji)  w  dopełniaczu,  oznaczający  „stosownie,  odpowiednio  do  czegoś, 

zależnie od czegoś, zgodnie z czymś, opierając się na czymś, wzorując się na czymś, kierując 

się czymś, w odniesieniu do czegoś, na podstawie czegoś, czyimś zdaniem”. 

W  języku  polskim  wyraz  „wzór”  rozumiany  jest  jako  „rysunek,  motyw  odbity, 

wyhaftowany  itp.  w  celach  ornamentacyjnych  itp.    lub  sporządzony  w  celu  odtworzenia  go                     

w odbitce, hafcie itp.; deseń”. 

W  języku  polskim  wyraz  „podstawowy”  rozumiany  jest  jako  „taki,  który  stanowi 

podstawę  czegoś,  na  którym  coś  się  opiera;  będący  zasadniczym  elementem  czegoś, 

punktem wyjścia; główny, najważniejszy zasadniczy”. 

W  języku  polskim  wyraz  „przegląd”  rozumiany  jest  jako  „przeglądanie,  przejrzenie 

czegoś w celu oceny, kontroli itp.; lustracja”. 

W  zawiadomieniu  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  zamawiający  wskazał  pkt  8.1., 

14.1. części zasadniczej SIWZ oraz pkt IV.15  Specyfikacji technicznej dla zadania 1 i 2. 

W odni

esieniu do pkt. 8.1. stwierdzić należy, że w zakresie dotyczącym kosztorysów 

zamawiający  użył  wyrazów  „według”  oraz  „wzorów”  w  sformułowaniu  „(…)  wykonawca  (…) 

sporządza go według wzorów przedstawionych w  załącznikach do Formularza ofertowego”, 

co 

– odwołując się do ich rozumienia w języku polskim oznacza, że obowiązkiem wykonawcy 

wynikającym  z  tegoż  postanowienia  SIWZ,  było  złożenie  kosztorysów  oddających, 

odtwarzających  (1:1)  opracowany  przez  zamawiającego  wzór  („sporządzony  w  celu 

odtworzenia”).  Takie  też  rozumienie  sformułowania  „według  wzoru”  powszechnie  przyjmuje 

się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; często zamawiający posługują 

się  także  sformułowaniem  „ściśle według  wzoru”  dla  dodatkowego  podkreślenia  obowiązku 


KIO 648/20

sporządzenia dokumentu oddającego w 100% oczekiwania zamawiającego. 

W odniesieniu do pkt 14.1. stwierdzić należy, że w zakresie dotyczącym kosztorysów 

zamawiający  użył  sformułowania  „Wypełniając:  -  Kosztorys  A  wykonawca  podaje  (…),  - 

Kosztorys  B  wykonawca  podaje (…)”, który  koreluje z  pkt  8.1.  w  tej  części,  w  której  mowa                            

o  sposobie  przygotowania  oferty,  poprzez  wypełnienie  Kosztorysu  A  i  B  w  formie  arkusza 

kalkulacyjnego  MS  Exel.  Pkt.  14.1.  nie  dotyczy  natomiast  przygotowania  oferty,  poprzez 

sporządzenie  kosztorysów  według  wzorów  (mowa  jedynie  o  przypadku,  gdy  wykonawca 

wypełnia arkusz kalkulacyjny).  

Abstrahując  od  przyczyn  podania  sposobu  obliczenia  ceny  w  pkt.  14.1.  jedynie  dla 

przypadku, gdy wykonawca składa ofertę, poprzez wypełnienia arkusza kalkulacyjnego, skład 

orzekający Izby stanął na stanowisku, że pkt 14.1. nie jest adekwatny do oceny kosztorysów 

złożonych przez odwołującego, ponieważ ten sporządził je w inny sposób (nie wypełnił arkuszy 

kalkulacyjnych). 

Przywołanie zatem w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty odwołującego  tego 

punktu przez zamawiającego należy uznać za bezprzedmiotowe. 

W odniesieniu do pkt IV.15 stwierdzić należy, że zamawiający ujął w nim – w zakresie 

dotyczącym  przeglądów,  wymóg,  aby  ich  częstotliwość  nie  była  większa  niż  co  2000 

motogodzin,  przy  czym 

–  co  kluczowe  –  wymóg  ten  tyczy  się  li  tylko  przeglądów 

podstawowych, czyli (rozumienie w języku polskim jak wyżej) głównych, zasadniczych, ale już 

nie innych.  

Postanowienia  SIWZ  nie  dają  odpowiedzi  na  pytanie  co to  są  inne  niż  podstawowe 

przeglądy oraz jaka jest ich relacja do „innych prac eksploatacyjnych”, które zamawiający ujął 

we wzorach kosztorysów w pkt. 11. 

Przyjmując, że wymogiem, któremu oferta odwołującego nie odpowiada jest pkt IV.5. 

– zamawiający dopatrzył się w ofercie odwołującego niezgodności z SIWZ, polegającej na tym, 

że odwołujący zaoferował silniki gazowe wymagające przeglądów podstawowych częściej niż 

co 2000 motogodzin, a dostrzegł to na podstawie zmian opracowanych przez zamawiającego 

wzo

rów kosztorysów, polegających na ujęciu w każdym z kosztorysów dwóch nowych pozycji, 

tj.  „Przegląd  po  300  h  –  robocizna”  oraz  „Materiały  do  przeglądu  po  300  h  pracy”  skład 

orzekający Izby uznał, że stanowisko zamawiającego jest niezasadne, ponieważ treść SIWZ 

(Specyfikacje  techniczne  pkt  IV.15.)  odnosiła  się  wyłącznie  do  przeglądów  podstawowych 

toteż można co najwyżej uznać, że z nimi korespondują wzory kosztorysów opracowane przez 

zamawiającego  (przewidujące  wielokrotności  przeglądów  co  2000    motogodzin),  nie 

wykluczając jednocześnie innych przeglądów i nie stawiając wymogu co do ich częstotliwości. 

Nie  sposób  stwierdzić,  wobec  podnoszonego  powyżej  braku  definicji  przeglądów 


KIO 648/20

innych niż podstawowe w SIWZ, a jednocześnie wobec sposobu rozumienia wyrazu „przegląd” 

jako  taki  w  języku  polskim,  że  ujęty    przez  odwołującego  w  obu  kosztorysach  przegląd  po                   

300 g (robocizna i materiały) nie jest takim właśnie przeglądem.  

Z

amawiający ujął w obu wzorach kosztorysów pozycje 11 „Inne prace eksploatacyjne”, 

w  których  –  jak  stwierdził  na  rozprawie  –  odwołujący  winien  ująć  robociznę  i  materiały 

przeglądu po 300 h. Nic takiego nie wynika jednak z treści SIWZ. Podnieść należy, o czym 

była  już  mowa  powyżej,  że  zamawiający  ani  nie  zdefiniował  przeglądów  innych  niż 

podstawowe, ani „Innych prac eksploatacyjnych”, ani nie wskazał/opisał relacji pomiędzy nimi. 

Prowadzi to do wniosku, że kwalifikacje w tym zakresie zamawiający pozostawił wykonawcom 

i ich wiedzy na temat oferowanego przedmiotu. 

Z  uprze

dnio  wskazanych  przyczyn  (rozumienie  wyrazów  „wzór”  i  „według”  w  języku 

polskim) s

kład orzekający Izby uznał, że obowiązkiem wykonawców, wynikającym z pkt. 8.1. 

SIWZ  było  sporządzenie  kosztorysów  oddających,  odtwarzających  (1:1)  opracowane  przez 

zamawiającego  wzory.  Jednocześnie  jednak  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  opracowane 

przez  zamawiającego  kosztorysy  nie  korelują  z  wynikającą  z  SIWZ  (pkt  IV.5) 

dopuszczalnością  zaoferowania  silników  gazowych  wymagających  przeglądów  innych  niż 

podstawowe 

–  nie  uwzględniają  takiej  możliwości  (nie  ma  przy  tym  –  w  świetle  SIWZ  – 

podstaw, aby przegląd inny niż podstawowy utożsamiać z innymi pracami eksploatacyjnymi 

ujętymi  w  pkt.  11  wzorów).  W  tym  zakresie  postanowienia  SIWZ  pozostają  wewnętrznie 

niespójne, niezgodne, co – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej 

– nie może obarczać wykonawcy. To zamawiający odpowiada za opracowanie SIWZ wobec 

czego 

jego  uchybienia  czy  błędy  w  tym  zakresie  nie  mogą  prowadzić  do  negatywnych  dla 

wykonawców konsekwencji. 

Dodatkowo  skład  orzekający  Izby  zauważa,  że  nawet  gdyby  postanowienia  SIWZ 

przewidywały  obowiązek  ujęcia  innych  niż  podstawowe  przeglądów  w  pkt.  „Inne  prace 

eksploatacyjne

” to ich ujęcie w ofercie – w kosztorysie, w odrębnej pozycji należałoby ocenić 

jako  niezgodność  z  SIWZ  jedynie  natury  formalnej,  nie  zaś  merytorycznej,  uzasadniającej 

odrzucenia oferty wykonawcy na podstawi art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

Nie  umknęła  składowi  orzekającemu  Izby  labilność  stanowiska  zamawiającego                   

z rozprawy w kreowaniu obowiązku odwołującego co do „miejsca” ujęcia kosztów przeglądu 

po 300 h 

– zamawiający wskazywał a to „Inne prace eksploatacyjne ”, a to dostawę urządzenia. 

Także  to  składnia  do  wniosku  o  braku  innego  niż  formalnego  znaczenia  w  ujęciu 

kwestionowanego przez zamawiającego przeglądu po 300 h w kosztorysie.  

Nadto  nie  sposób  dopatrzyć    się  znaczenia  co  do  miejsca  ujęcia  w  kosztorysie  B 

kosztów przeglądu po 300 h (ich dopisania) z perspektywy przewidzianego we wzorze umowy 

w § 10 ust. 1 sposobu rozliczania między stronami skoro – w odniesieniu do wynagrodzenia 


KIO 648/20

za  „przeglądy,  usługi  serwisowe  i  eksploatacyjne  wraz  z  materiałami”  mowa  jedynie  o  ich 

uiszczaniu  „w  oparciu  o  ceny  określone  w  kosztorysie  B”.  To  ostatnie  postanowienie 

(uiszczanie wynagrodzenia 

w oparciu o ceny określone w kosztorysie B” przeczy natomiast 

zasadności  stanowisko  zamawiającego  z  rozprawy  co  do  możliwości  ujęcia  kosztów  za 

przegląd po 300 h w dostawie, ponieważ ta ujęta została we wzorach kosztorysów w części A. 

Odnosząc  się  na  koniec  do  eksponowanej  przez  przystępującego  tak  w  pisemnym 

stanowisku,  jak  i  na  rozprawie  kwestii,  kiedy  wykonawca  zwraca  się  do  zamawiającego                             

o udzielnie wyjaśnień treści SIWZ, skład orzekający Izby wskazuje, co następuje.  

Po  pierwsze,  jest  to  „jedynie”  prawo  wykonawcy  (art.  38  ust.  1  ustawy  Pzp  zdanie 

pierwsze  brzmi:  „Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 

specyfikacji istotnych w

arunków zamówienia.”). 

P

o wtóre, nie sposób oceniać istnienia wątpliwości u danego wykonawcy w rozumieniu 

treści SIWZ z perspektywy innego wykonawcy. Nawet błędne rozumienie treści SIWZ przez 

wykonawcę  nie  oznacza,  że  wykonawca  miał  jakiekolwiek  wątpliwości,  jak  postanowienia 

SIWZ rozumieć. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  się  potwierdził  – 

zamawiający z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp odrzucił ofertę odwołującego. 

Ponieważ  potwierdziły  się  podnoszone  w  odwołaniu  zarzuty,  skład  orzekający  Izby 

orzekł jak w sentencji. 


KIO 648/20

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia                                       

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.                        

poz. 972). 

Przewodniczący:  …………………………………............ 


wiper-pixel