KIO 646/20 POSTANOWIENIE dnia 5 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 646/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  5  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25 

marca  2020  r.  przez  wykonawc

ę  –  ELIBRON  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tychach  przy  ul. 

Fabrycznej  7  (43-100  Tychy) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Miejsk

ą  Bibliotekę  Publiczną  z  siedzibą  w  Czechowicach-Dziedzicach  przy  ul. 

Niepodległości 32/34 (43-502 Czechowice-Dziedzice) 

przy udziale  wykonawcy 

– AFRIDO Sp. z o.o. z siedzibą w Chybach przy ul. Szkolnej 10A 

(62-081  Chyby), 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

–  ELIBRON  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tychach  kwoty  6  750 zł  00  gr  (słownie: 

sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 646/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miejska  Biblioteka  Publiczna 

z  siedzibą  w  Czechowicach-Dziedzicach  zwana  dalej: 

„zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „Pzp”, pn.: Dostawa i 

instalacja 

systemu  zarządzania  zbiorami  bibliotecznymi  i  ich  zabezpieczenie  w  technologii 

identyfikacji  radiowej  13,56  MHz  (System  RFID)  oraz  jego  uruchomienie  w  środowisku 

istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej  w  Czechowicach-  Dziedzicach  przy  ul.  Paderewskiego  (znak  sprawy: 

MBP-PW-22/2020)

, zwane dalej postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 20 marca 2020 r., pod numerem 525376-N-2020.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  dostawy,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Wykonawca ELIBRON Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tychach zwany dalej: „odwołującym” w 

dniu 25 marca 2020 r. wni

ósł odwołanie wobec: 

określenia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznych  lub 

zawodowych  -  w  zakresie  warunku,  by  wykonawca: 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie,  wykonał  co  najmniej  dwie  (2)  dostawy  i  wdrożenia  systemu  zarządzania  zbiorami 

bibliotecznymi  i  ich  zabezpieczenia,  obejmujące  biblioteki  o  księgozbiorze  co  najmniej  70000 

woluminów  każda,  w  technologii  RFID  HF  z  ochroną  księgozbioru  przed  nieuprawnionym 

wyniesieniem z biblioteki za pomocą bramek kontrolnych RFID HF oraz stanowiska kodowania etykiet 

bibliotecznych, wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza, zintegrowanego z systemem bibliotecznym, 

o wartości min. 400 000 PLN brutto, który to warunek został wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu( sekcja m pkt III 1.3) ogłoszenia o 

zamówieniu oraz dział V pkt 4.1 SIWZ), w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i 

równe  traktowanie  wykonawców,  a  ponadto  w  sposób  nieproporcjonalny  i  prowadzący  do 

uniemożliwienia  złożenia  oferty  innym  wykonawcom  niż  ARFEDO  Sp.  z  o.o.,  który  wg 

najlepszej  wiedzy  odwołującego  jest  jedynym  podmiotem  spełniającym  powyższy  warunek 

udziału w postępowaniu; 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  podpunktów  2,3,4,5,6,7,8,12  punktu  III 

„Wymagania techniczne dla elementów systemu RFID będącego przedmiotem zamówienia” 

określonego w załączniku nr 5 do SIWZ oraz punktu IV „Wymagania dotyczące współpracy 

urządzeń RFID z bazą danych systemu PROLIB”, w zakresie punktu „Wytyczne do Integracji 


technologii RFID HF z systemem”, określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, który nastąpił w 

sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  w 

sposób  niezwiązany  z  zakresem  przedmiotu  zamówienia,  co  prowadzi  do  uniemożliwienia 

złożenia oferty innym wykonawcom niż ARFIDO Sp. z o.o. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1)  art.  22  ust  1a,  ust  1b  w  związku  z  art  22d  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  ich  błędną 

wykładnię  i  zastosowanie,  polegające  na  określeniu  warunku  udziału  w  postępowaniu 

d

otyczącego zdolności technicznych lub zawodowych- w zakresie warunku, by wykonawca: 

nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) 

dostawy  i  wdrożenia  systemu  zarządzania  zbiorami  bibliotecznymi  i  ich  zabezpieczenia, 

obejmujące  biblioteki  o  księgozbiorze  co  najmniej  70000  woluminów  każda,  w  technologii 

RFID  HF,  z  ochroną  księgozbioru  przed  nieuprawnionym  wyniesieniem  z  biblioteki  za 

pomocą  bramek  kontrolnych  RFID  HF  oraz  stanowiska  kodowania  etykiet  bibliotecznych, 

wypożyczeń  i  zwrotów  przez  bibliotekarza,  zintegrowanego  z  systemem  bibliotecznym,  o 

wartości min. 400 000,00 PLN brutto, w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i 

równe  traktowanie  wykonawców,  nieproporcjonalny  i  prowadzący  do  nieuzasadnionej 

preferencji określonego wykonawcy tj. ARFIDO Sp. z o.o.; 

2) art 29 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, polegające na wskazaniu w 

opisie przedmi

otu zamówienia wymaganych cech elementów dostarczanego systemu, które 

są  nieadekwatne  oraz  nie  mają  żadnego  znaczenia  dla  funkcjonalności  przedmiotu 

zamówienia oraz użytkowania systemu, co prowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji, a 

nadto nie są związane z zakresem przedmiotu zamówienia, nie są adekwatne do przedmiotu 

zamówienia i nie są związane z przedmiotem zamówienia. 

Na podstawie podniesionych zarzutów odwołujący wniósł o: 

zmianę  treści  warunków  udziału  w  postępowaniu  poprzez  nadanie  postanowieniu 

wskazanemu w dziale V pkt 4.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w sekcji 

III pkt 01.1.3) ogłoszenia o zamówieniu następującego brzmienia: 

„nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres pro

wadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) 

dostawy  i  wdrożenia  systemu  zarządzania  zbiorami  bibliotecznymi  i  ich  zabezpieczenia, 

obejmujące  biblioteki  o  księgozbiorze  co  najmniej  70.000  woluminów  każda,  w  technologii 

RFID  HF,  z  ochroną  księgozbioru  przed  nieuprawnionym  wyniesieniem  z  biblioteki  za 

pomocą  bramek  kontrolnych  RFID  HF  oraz  stanowiska  kodowania  etykiet  bibliotecznych, 

wypożyczeń  i  zwrotów  przez  bibliotekarza,  zintegrowanego  z  systemem  bibliotecznym,  o 

warto

ści min. 300 000,00 PLN brutto”; 

zmianę  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia  -  załącznika  nr  5  do  SIWZ  („Wymagania 


techniczne  dla  elementów  systemu  RFID  będącego  przedmiotem  zamówienia”)  w  sposób 

wskazany w odwołaniu; 

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawc

a AFRIDO Sp. z o.o. z siedzibą w Chybach. 

W  dniu  4  maja  2020  r.  do  sekretariatu  Izby 

wpłynął  oryginał  pisma  odwołującego  z 

dnia 29 kwietnia 2020 r., 

zawierającego oświadczenie o cofnięciu odwołania oraz wniosek o 

zwrot 90% 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej  czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  wskazanego  art.  187  ust.  8 

Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  6 750  zł  00  gr  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel