KIO 645/20 WYROK dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 645/20 

WYROK 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

                                                                         Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  czerwca 

2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  w  dniu  25  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  Zakład  Techniczno-Budowlany  POLBAU  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  w 
postępowaniu prowadzonym przez Gminę Jelcz-Laskowice  

przy  udziale  wykonawcy  AWM  Budownictwo  S.A. 

z  siedzibą  we  Wrocławiu 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 645/20 
po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i 

oceny ofert, 

kosztami postępowania obciąża Gminę Jelcz-Laskowice i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Zakład 

Techniczno-Budowlany POLBA

U Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Gminy Jelcz-Laskowice na rzecz wykonawcy Zakład Techniczno-

Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć 
tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 
tytułu wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jeg

o doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 645/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Gmina  Jelcz-Laskowice  wszczął  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa żłobka 

i  przedszkola  w  Jelczu-Laskowicach  jako  demonstracyjne

go  budynku  użyteczności 

publicznej  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj”,  które  to  zamówienie  zostało  ogłoszone  o 
zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod numerem 511795-N-2020 z dnia 2020-02-13. 

W  dniu  20  marca  2020r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy AWM Budownictwo S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący:  Zakład 

Techniczno-

Budowlany  POLBAU  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  w  dniu  25  marca  2020  r. 

wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu: 

a)  Art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej 

ustawą Pzp i art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofe

rty zawierającej rażąco niską cenę, 

b) 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór 

wykonawcy  AWM  Budownictwo  S.A.,  którego  oferta  powinna  podlegać  odrzuceniu  oraz 
prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 
traktowania  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  w  związku  z 

zaniechaniem 

odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

c) 

Art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  merytorycznej  analizy  wyjaśnień 
złożonych  przez  AWM  Budownictwo  S.A  pomimo,  że  wykonawca  nie  wyjaśnił  w  sposób 
rzeczowy i uzasadniony, że cena z jego oferty nie jest rażąco zaniżona, poza gołosłownymi 
twierdzeniami, nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń a także nie 
obalił domniemania, że cena z jego oferty jest rażąco zaniżona 

d) 

Art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  i  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie odrzuc

enia przez Zamawiającego oferty AWM Budownictwo S.A. z tej 

przyczyny, że AWM Budownictwo S.A nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny; 

e) 

Art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  nie 

wykluczenie  AWM  Budownictwo  S

.A.  pomimo  że  w  wyniku  niedbalstwa  lub  zamierzonego 

działania  wprowadził  w  błąd  zamawiającego  składając  oświadczenie,  że  zrealizuje 


zamówienie samodzielnie, jednocześnie składając załącznik nr 2 do oferty, z którego wynika, 
że  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  SIWZ 
będzie  polegał  na  zasobach  spółki  Mosty  Łódź  S.A.  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia,  a 
zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji  zawodowych  lub  d

oświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach 

innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

Wobec  powyższego,  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i 

naka

zanie Zamawiającemu: 

a) 

Unieważnienie czynności wyboru AWM Budownictwo S.A. 

b) 

Wykluczenia wykonawcy AWM Budownictwo S.A. z postępowania 

c) 

Odrzucenie oferty AWM Budownictwo S.A. 

d) 

Dokonanie  przez  Zamawiającego  czynności  ponownego  badania  i  oceny 

złożonych ofert w postępowaniu 

e) 

Dokonanie wyboru oferty Odwołującego się jako oferty najkorzystniejszej. 

Jednocześnie wnosił o zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego. 

Odwołujący wskazał, że Wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania, a 

jego oferta winna zostać odrzucona. 

Według Odwołującego - cena oferowana przez Wykonawcę AWM Budownictwo S.A 

jest  ceną  niewiarygodną,  odbiegającymi  od  cen  ofertowanych  przez  innych  wykonawców  i 
stanowi  podstawę  do  stwierdzenia,  że  realizacja  przedmiotowego  zamówienia,  będzie 
odbywała  się  poniżej  kosztów  wytworzenia,  że  są  cenami  nierzetelnie  skalkulowanymi,  co 
nie daje gwarancji należytego wykonania zamówienia.  

Powyższe  –  zdaniem  Odwołującego  -  stanowi  to  niezaprzeczalną  podstawę  do 

stwierdzenia, że cena zaoferowana przez wykonawcę jest ceną rażąco niską. Zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt 4 ustawy  Pzp Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli zawiera ona 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zarzucił,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  4  marca  2020r.  do 

złożenia wyjaśnień i przedłożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie, 

Wykonawca  lakoniczni

e  w  sposób  tendencyjny  oświadczył  skąd  wynika  zaproponowana 

cena,  nie 

przedkładając  żadnych  dowodów,  które  mają  stanowić  poparcie  dla 


przedstawionych  argumentów,  przede  wszystkim  co  do  uzyskanych  upustów  cenowych,  z 
uwagi na długoletnią współpracę Wykonawcy z jego kontrahentami.  

Podważał  twierdzenia Wykonawcy  konkurencyjnego  deklarującego  wykonanie  robót 

ziemnych  przy 

wykorzystaniu  własnego  potencjału  ludzkiego  i  sprzętowego,  który  nie 

wykazał o jakim zasięgu są to zasoby, a także Odwołujący zwrócił uwagę, że nie podał on 
jakichkolwiek  wyliczeń  określających  wysokość  kosztów  pracy,  w  tym  kosztów 

wynagrodzenia  dla  pr

acowników,  którzy  będą  pracować  podczas  realizacji  niniejszego 

zamówienia,  ile  osób  będzie  pracowało  podczas  realizacji  zamówienia  oraz  jak  będzie 
wypłacane wynagrodzenie, a także wysokość wynagrodzenia pracowników pracujących przy 
realizacji zamówienia. 

Zakwestionował również twierdzenia konkurenta, że korzystanie z własnych zasobów 

mogło  wygenerować  oszczędności  rzędu  30  %.  Potencjalny  zysk  wygenerowany  z 
korzystania  z  własnego  sprzętu  nie  przekracza  10%  i  to  tylko  pod  warunkiem,  że  w  tym 

czasie nie ulegnie awarii.  

Zauważył,  że  AWM  Budownictwo  S.A,  także  w  tym  punkcie  wyjaśnień  tylko 

oświadczyło  o  korzystaniu  z  własnego  sprzętu,  nie  udowadniając  jaki  to  sprzęt,  w  jakim 
stanie, jaka ilość.  

Podkreślił,  że  poza  tymi  słowami,  Wykonawca  nie  przedłożył  nawet  pozornej 

kalkulacji oszczędności i kosztów prac własnym sprzętem czy własnymi pracownikami. 

Jako  analogiczną  sytuację  wskazał  kreowanie  w  wyjaśnianiach  AWM  Budownictwo 

S.A  istnienia 

rabatów i upustów cenowych uzyskanych od producenta ślusarki aluminiowej, 

dźwigów osobowych i instalacji sanitarnych, oraz podczas zakupów materiałów murowych.  

Zwrócił  uwagę,  że  Wykonawca  złożył  wyłączenie  ogólne  twierdzenia,  że  uzyskał 

r

abat w wysokości 20 % czy 15 % i nie przedstawił żadnej oferty cenowej ani nawet nazwy 

wieloletnich kontrahentów oferujących tak znaczne upusty.  

W  ocenie  Odwołującego  -  Wykonawca,  chcąc  uzasadnić  korzystność  ceny 

przysługującymi mu zniżkami, powinien zawrzeć w  wyjaśnieniach dowody co do wysokości 
oraz zakresu rabatów przyjętych przez niego do kalkulacji ceny oferty. Taki podmiot powinien 
przedstawić  w wyjaśnieniach okoliczności i dowody na sprzyjające i dostępne  jedynie jemu 
warunki  wykonania  zamówienia,  które  nie  są  jednocześnie  dostępne  pozostałym 
wykonawcom działającym na tym samym rynku. 


O

dwołujący  wyjaśnił,  że  na  potrzeby  tego  odwołania,  posługując  się  wyłącznie 

procentowymi danymi z wyjaśnień Wykonawcy, obliczył różnicę w cenie Wykonawcy z ofertą 
Odwołującego,  stosując  upusty  wskazane  wyjaśnieniach  i  tylko  w  niewielkim  zakresie 

dotycz

ącym robót ziemnych, ślusarki aluminiowej, instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego, 

w  stosunku  do  wartości,  które  zostały  skalkulowane  przez  Odwołującego  w  oparciu  o 
program do kosztorysowania NORM z uwzględnieniem cen materiałów i sprzętu na I kwartał 

2020r.  

W związku z  tym  wyliczeniem  stwierdził,  że osiągnięta  różnica w  cenie tylko  w  tych 

ww. pozycjach wynosi aż 238 211,06 zł brutto. 

Z  analizy  podanych  wartości  oraz  parametrów  wynika  że,  ceny  jakie  zaoferował 

Wykonawca są rażąco niskie i nie są wystarczające do wykonania zakresu prac nawet przy 
założeniu  zerowego  zysku  i  braku  konieczności  ponoszenia  jakichkolwiek  kosztów,  co 

o

znacza to, iż zaoferował zrealizowanie zamówienia poniżej cen jego wykonania (ze stratą). 

Wskazał, że działanie takie jest niezgodne z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i powinno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z przedmiotowym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest 

utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności  przez  sprzedaż 
towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odsprzedaż 
poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. Ceny oferty Wykonawcy w 
całości,  jak  i  jej  pojedyncze  elementy  zostały  określone  poniżej  rynkowych  kosztów  ich 

wykonania. 

Argumentował,  że  przy  najbardziej  korzystnych  cenach  na  rynku  i  najlepszych 

umowach  z  dostawcami,  wykonawca  nie  jest 

w  stanie  wykonać  tych  robót,  przy  użyciu 

wymaganyc

h towarów na takim poziomie cen, co oznacza, że kwestionowana oferta zawiera 

cenę  znacząco  odbiegającą  od  cen  przyjętych,  wskazującą  na  fakt  realizacji  zamówienia 
poniżej kosztów wytworzenia. 

W  tym  kontekście  stanął  na  stanowisku  że  Wykonawca  nie  daje  gwarancji 

należytego,  rzetelnego  wykonania  przedmiotowego  zamówienie  zgodnie  z  oczekiwaniami 
Zamawiającego,  a  zatem  stanowi  to  ewidentne  zagrożenia  dla  prawidłowej  realizacji 
zamówienia publicznego. 

Ponadto, 

podkreślił,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Obowiązek  wykazania,  że 

oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy,  zaś  zgodnie  z 


art. 

190 ust. 1a ustawy stanowi, że Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania 
odwoławczego. 

Nie  budzi

ło  żadnych  wątpliwości  Odwołującego,  że  wyjaśnienia  AWM  Budownictwo 

S.A  nie obaliły  wynikającego wprost  z  ustawy  domniemania wadliwości  złożonej  oferty,  ale 
wręcz  przeciwnie,  potwierdziły  te  okoliczności.  Jeżeli  wyjaśnienia  pozostawiają  istotne 
wątpliwości co do tego, że wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wskazaną w ofercie 
jest możliwe, zamawiający powinien taką ofertę odrzucić. 

W  zakresie  zarzutu 

podania  przez  wykonawcę  konkurencyjnego  nieprawdziwych 

info

rmacji zauważył, że ten w złożonej ofercie w pozycji D „Oświadczenia” pkt 9, oświadczył, 

że „zamówienie zrealizuje samodzielnie”.  

Jednocześnie, w tej samej ofercie - w wypełnionym załączniku nr 2 i załączniku nr 3 

do  SIWZ  Wykonawca  oświadczył,  że  będzie  korzystał  z  zasobów  innych  podmiotów  -  w 
zakresie wiedzy i doświadczenia. 

Dalej,  podniósł,  że  zgodnie  z  art.  22a  ust.  4  Pzp  w  odniesieniu  do  warunków 

dotyczących  wykształcenia  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą 
polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty  budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane czyli zrealizują roboty lub usługi, 
do których wykonania te zdolności są potrzebne. 

W  związku  z  tym  Odwołujący  wskazał,  że  Wykonawca  poprzez  swoje  rażące 

zaniedbanie lub celowe działanie wprowadził Zamawiającego w błąd naruszając tym samym 

art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  poprzez  jego  niezastosowanie  i  nie  wykluczenie  AWM 

Budownictwo S.A. 

Z

aznaczył,  że  Zamawiający  otrzymał  od  Wykonawcy  dwa  sprzeczne  oświadczenia, 

które  mają  dwa  odrębne  skutki  prawne,  bowiem  Wykonawca  oświadczył,  że  zamierza 
wykonać zamówienie samodzielnie.  

Według  Odwołującego  -  złożona  przez  Wykonawcę  oferta  nie  spełnia  warunków 

udziału  w  postępowaniu  i  podlega  wykluczeniu,  a  Wykonawca  nie  dysponuje  wiedzą  i 
doświadczeniem, o których mowa w pkt V ust. 1 SIWZ tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże,  że  wykonał  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty 


budowlane  o  łącznej  wartości  min.  6  000  000  zł  brutto,  z  których  co  najmniej  1  robota 
wykonana  była  za  kwotę  nie  mniejszą  niż  3  000  000  zł  brutto  (  w  formule  zaprojektuj  i 
wybuduj), polegające na wykonaniu obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 5 

000  m

(np.  wykonanie  budynku  z  przeznaczeniem  na  pobyt  ludzi  wraz  z  przyłączem 

sanitarnym i elektrycznym). 

Wobec powyższego – wyraził przekonanie, że Zamawiający w rzeczonym przypadku 

nie 

może zastosować art. 87 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający poprawia w ofercie 

inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

W  tym  stanie  faktycznym  i  pr

awny  biorąc  pod  uwagę  wskazane  naruszenia 

przepisów, odwołanie powinno – zdaniem Odwołującego - zostać uwzględnione w całości o 
czynności Zamawiającego powtórzone. 

Pismem  z  dnia  27  marca  2020  r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  AWM  Budownictwo    S.A.  z  siedzibą 
we Wrocławiu, zwany dalej Przystępującym, a piśmie z dnia 9 czerwca 2020r. przedstawił do 
niego uzasadnienie, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r. Zamaw

iający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe 

odwołanie zarzucając działaniom Odwołującego: 

a. 

bezprzedmiotowość  i  bezzasadność,  z  uwagi  na  wykazany  w  dalszej  części 

niniejszego wystąpienia, brak naruszeń wskazanych przez Odwołującego przepisów; 

b. 

dokonanie przez 

Odwołującego na własne potrzeby subiektywnej oceny stanu 

faktycznego, poprzez pryzmat dążenia do uzyskania zamówienia publicznego. 

Jednocześnie wnosił o: 

a. 

Oddalenie odwołania w całości. 

b. 

Zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów 

zas

tępstwa prawnego, wg. norm przepisanych. 

Zamawiający po dokonaniu analizy odwołania zauważył, że jego meritum sprowadza 

się do dwóch elementów: 

1 Zaniechania odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. 

2.Nie wykluczenia Wykonawcy AWM Budownictwo na podstawie art.24 ust.1 pkt 16 i 


Na  wstępie  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  przepis  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp 

nakazuje  Zamawiającemu  wdrożenie  wobec  konkretnej  oferty  procedury  wyjaśniającej  w 
zakresie weryfikacji  realności  ceny  w  przypadku, gdy  oferta  taka zawiera cenę niższą o co 

najmniej  30  %  od  ubrutt

owionej  wartości  zamówienia  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych w postępowaniu ofert.  

Przyznał, że w takiej sytuacji Zamawiający zobligowany jest wystąpić do Wykonawcy, 

który  taką  ofertę  złożył,  o  złożenie  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  w  trybie  art.  90 
ust.  1  ustawy  Pzp  (tzn.  nie  posiada  wówczas  możliwości  samodzielnego  zdecydowania  o 
wdrożeniu  takiej  procedury  wyjaśniającej),  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 

oczywistyc

h,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia  (przy  czym  znaczenia  tego  sformułowania 

ustawa  PZP  nie  precyzuje,  przez  co  jest  ono  wysoce  problematyczne  w  kontekście 
praktycznego zastosowania tej części przepisu).  

Powyższe oznacza dla Zamawiającego, iż ustanawiane faktem wdrożenia procedury 

wyjaśniającej  w  zakresie  realności  ceny  statuowanej  art.  90  ustawy  PZP  domniemanie 
istnienia  rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie  podlegającej  takiemu  badaniu  (które  w  kontekście 
przepisu  art.  90  ust.  2  ustawy  PZP  winno  zostać  obalone  przez  Wykonawcę,  który  ma 
wykazać poprzez  składane  wyjaśnienia,  iż  jego oferta nie zawiera  rażąco  niskiej ceny) jest 
de facto w sytuacji określonej w art. 90 ust. 1a ustawy PZP narzucane automatycznie ex lege 

jako  że  Zamawiający  nie  ma  wówczas  zasadniczo  możliwości  samodzielnego 

zdecydowania,  czy  w  takiej  sytuacji  faktycznie  cena  wydaje  się  rażąco  niska  i  budzi  jego 
wątpliwości,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  określonymi 
wymaganiami, ale te wątpliwości (będące fundamentem wykreowania podstawy prawnej dla 
wdrożenia postępowania wyjaśniającego z art. 90 ustawy PZP, a tym samym dla zaistnienia 
wspomnianego domniemania istnienia rażąco  niskiej ceny)  w  świetle  brzmienia art.  90  ust. 
1a  ustawy  PZP  Zamawiający  z  mocy  prawa  musi  wówczas  mieć,  a  tym  samym  musi 
wystąpić  do  Wykonawcy  o  złożenie  stosowanych  wyjaśnień  (nie  ma  w  tym  kontekście 
znaczenia wola, wiedza, czy świadomość Zamawiającego, który faktycznie tych wątpliwości 
może nie mieć).  

Wyjaśnił,  że w  niniejszym  postępowaniu zaistniała  właśnie opisana  wyżej  sytuacja  - 

procedura  wyjaśniająca  z  art.  90  ustawy  PZP  została  wdrożona  wobec  oferty 
Przystępującego nie tyle dlatego, że u Zamawiającego rzeczywiście pojawiła się wątpliwość 
do  realności  ceny  zaoferowanej  przez  Przystępującego,  ale  dlatego:  iż  cena  ta  formalnie 
wypełniała określone w art. 90 ust. 1a ustawy PZP parametry odniesienia determinującego 
konieczność  wdrożenia  takiej  procedury  -  cena  ta  była  niższa  tylko  o  3,7  %  ubruttowionej 
wartość zamówienia, natomiast od średniej arytmetycznej cen wszystkich siedmiu złożonych 


w  postępowaniu  ofert  dokładnie  o  34,73  %,  co wskazane  zostało  w  wezwaniu  do  złożenia 
wyjaśnień skierowanym do Przystępującego (pismo z dnia 04 marca 2020 r.).  

Abstrahując  zatem  od  brzmienia  przywołanych  przepisów,  które  nakazują 

Zamawiającemu  posiadanie  tych  wątpliwości  (czyli  irrelewantnym  jest,  czy  istnienie  tych 
wątpliwości  wynika  z  faktycznej  analizy  ceny  oferty  przez  Zamawiającego,  ale  ich  istnienie 
jest  narzucone  poprzez  przyjęte  w  ustawie  PZP  odgórnie  i  generalnie  określone  założenie 

konstrukcyjne)  -  w  ocenie 

Zamawiającego  -  cena  ta  nie  budziła  wątpliwości  w  zakresie  jej 

realności  przy  uwzględnieniu  przyjętego  systemu  realizacji  zamówienia  (zaprojektuj  i 
wybuduj), a przez to określonej ogólności przedmiotu zamówienia w związku z niemożnością 
przesądzenia na tym etapie poszczególnych rozwiązań szczegółowych i elementów robót (w 
tym  ich  kosztów)  oraz  faktu  ustalenia  wynagrodzenia  ryczałtowego  w  ramach  tego 
zamówienia.  

Zamawiający stwierdził, że w kontekście pozyskanych od Przystępującego w ramach 

procedury 

wyjaśniającej z art. 90 ustawy PZP informacji (złożonych pismem z dnia 10 marca 

2020  r,  wyjaśnień)  oraz  własnej  wiedzy  i  przekonania  (Zamawiający  od  początku  nie 
posiadał  wątpliwości  co  do  realności  ceny  tej  oferty)  dokonał  całościowej  oceny  ceny 
zawartej w ofercie Przystępującego uznając ją za ofertę prawidłową w świetle ustawy PZP, 
ważną,  niepodlegającą  odrzuceniu  i  niezawierającą  rażąco  niskiej  ceny,  ale  cenę  realną, 
umożliwiającą  należyte  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  określonymi  w  SIWZ 

wymaganiami. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  cena  w  ofercie 

Przystępującego  miała  nie  pokrywać  kosztów  należytego  wykonania  zamówienia  —  w 

ocenie 

Zamawiającego brak  jest  podstaw  do  przyjęcia takiego stanowiska,  a argumentacja 

podana przez Odwołującego o tym w żaden sposób nie świadczy.  

W ocenie Zamawiającego - brak było podstaw, aby ofertę Przystępującego uznać za 

ofertę  zawierającą  rażąco  niską  cenę  (w  ocenie  Zamawiającego,  popartej  przekazanymi 
wyjaśnieniami,  oferta  ta  zawiera  cenę  realną  w  kontekście  przedmiotu  zamówienia,  a  nie 
cenę zaniżoną niezgodnie z prawem), stąd została ona zgodnie z prawem i zasadnie uznana 
za ofertę najkorzystniejszą. 

W  zakresie  drugiego  zarzutu  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  przepisami 

art.  22a  ust.  1  ustawy  z  29.012004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  wykonawca  może  w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz 

w  odniesieniu  do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach 


technicznych lub  zawodowych lub  sytuacji finansowej  lub  ekonomicznej  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Następnie, zauważył  w  oparciu o powyższy przepis  wykonawca, polegający na tych 

zdolnościach  musi  udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie 
dysponował  niezbędnymi  zasobami  innych  podmiotów.  Temu  może  służyć  zobowiązanie 
tych  podmiotów  do  oddania  wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby 
realizacji  zamówienia.  Zaznaczył,  że  Przystępujący  w  załącznikach  nr  1  i  nr  2  do  ofert 
oświadczył,  że  będzie  korzystał  z  zasobów  innych  podmiotów  w  zakresie  wiedzy  i 
doświadczenia.  

Jednocześnie,  Zamawiający wskazał, że na jego wezwanie Przystępujący uzupełnił 

dokumenty o oświadczenie podmiotu trzeciego biorącego udział w realizacji zamówienia. 

Zamawiający  stanął  na  stanowisku  z  faktu  posługiwania  się  zasobem  podmiotu 

trzeciego  i  konieczność  wykonywania  przez  ten  podmiot  robót  budowlanych,  lub  usług  do 
realizacji  których  zdolności  tego  podmiotu  są  wymagane,  nie  wynika  automatycznie,  że 
podmiot udostępniający zasoby musi być podwykonawcą.  

Wobec  tego  stwierdził,  że  dla  posłużenia  się  zasobem  podmiotu  trzeciego 

podwykonawstwo  nie  jest  bezwzględnie  wymagane  i  wykonawca  może  w  ofercie 
oświadczyć,  że  nie  będzie  wykonywał  zamówienia  przy  udziale  podwykonawcy,  jednakże 
obligatoryjnie  podmiot,  który  udostępnia  zasoby  musi  wykonywać  w  trakcie  realizacji 
zamówienia  (samodzielnie  lub  wspólnie  z  wykonawcą)  roboty  budowlane  lub  usługi,  do 
realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane.  Zamawiający  oświadczył,  że  dysponując 

wszystkimi  d

okumentami  nie  miał  wątpliwości  spełniania  przez  Wykonawcę  warunku 

d

otyczącego wiedzy i doświadczenia. 

Podsumowując  powyższe,  Zamawiający  jednoznacznie  wyraził  przekonanie,  iż 

złożone  odwołanie  nie  zasługuje  na  uwzględnienie,  ponieważ  żaden  ze  sformułowanych 
przez  Odwołującego  zarzutów  rzekomego  naruszenia  przez  Zamawiającego  w 

prowadzonym  po

stępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wymienionych  w 

odwołaniu  przepisów  ustawy  PZP  nie  znajduje  potwierdzenia  w  dokonanych  przez 
Zamawiającego  w  ramach  niniejszego  postępowania  czynnościach  w  świetle 
obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów  prawnych,  zapisów  SIWZ  oraz  poglądów 
prezentowanych  przez  doktrynę  i  orzecznictwo,  jak  i  innych  okoliczności  wskazanych  w 
niniejszej odpowiedzi na odwołanie.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 


Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Przystępującego, 
wezwania  Zamawiającego  z  dnia  4  marca  2020  r.  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  w 

sto

sunku  do  Przystępującego,  złożonej  przez  tego  wykonawcę  informacji  z  dnia  9  marca 

2020 r. na to wezwanie 

Zamawiającego, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

z dnia 20 marca 2020 r., odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie z dnia 22 kwietnia 2020 

r.,  Uzasadnienia 

Przystępującego  przystąpienia  do  odwołania  po  stronie  Zamawiającego  z 

dnia  9  czerwca  2020  r., 

jak  również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  przez  strony  i 

uczestnika wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uis

zczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  uznała,  wbrew  twierdzeniom  Przystępującego,  że 

Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia, bowiem okoliczność złożenia przez niego 
oferty  z  ceną  przekraczającą  kwotę  jaką  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  otwarciu 
ofert nie przesądza o możliwości zmiany przez Zamawiającego tej kwoty, co w konsekwencji 
może  wiązać  się  z  potencjalną  możliwością  uzyskania  tego  zamówienia  przez 
Odwołującego.   

Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach 

Zamawiającego  naruszenia  przepisów  art.7  ust.1,  art.89  ust.1  pkt  4,  art.90  ust.2  i  3,  art.91 

ust.1 ustawy Pzp. 

Nie potwierdził się jedynie zarzut naruszenia przez Zamawiającego art.24 

ust.1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Rozpoznając  istotę  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym,  istotnym 

zagadnieniem  wymagającym  rozstrzygnięcia  była  kwestia  oceny  czy  Zamawiający  miał 

dostateczne  podstawy  p

rawne  do  odrzucenia  oferty  Przystępującego  jako  zawierającej 

rażąco niską cenę.  

W  z

akresie  niezbędnym  do  wydania  wyroku  Izba  ustaliła,  że  wartość  przedmiotu 

zamówienia została określona na kwotę brutto 8 303 057,69 zł.  

Nadto,  Izba  stwierdziła,  że  w  przedmiotowym  przetargu  sytuacja  cenowa 

przedstawiała się następująco:  

1.  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  ERA  S.A.  z  siedzibą  we Wrocławiu  z  ceną brutto : 

12 958 856,88 zł, 


2.Przedsiębiorstwo  REM-BUD  K.  K.-G.  z  siedzibą  w  Zgłobienu  z  ceną  brutto  :  13 

017,00 zł, 

3.OZ-

BUD  Przedsiębiorstwo  Budowlano-Uslugowe  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  z  ceną 

brutto : 14 063 902,47 zł, 

4.Zakład  Techniczno-Budowlany  POLBAU  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  z  ceną 

brutto : 9 764 722,34zł, 

5.Berger  Bau  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  z  ceną  brutto  :  11  661 

224,28zł, 

6.AWM  BUDOWNICTWO  S.A

.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  z  ceną  brutto  :  7995 

990,00zł, 

7.K. 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO,WOD-KAN i GAZ Usługi Ogólnobudowlane 

Z. K. 

z siedzibą we Wrocławiu z ceną brutto: 15 968 000, 00zł. 

Powyższe  zestawienie  cenowe  wskazuje,  że  cena  oferty  Przystępującego  była  o 

3,7%  niższa  od  wartości  przedmiotu  zamówienia  i  o  34,73%  niższa  od  średniej 
arytmetycznej podanych wyżej cen złożonych ofert. 

Opierając  się  o  powyższy  materiał  dowodowy  zebrany  w  sprawie  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  Zamawiający  miał  podstawę  prawną  do  przeprowadzenia  postępowania  w 
zakresie wyjaśnienia istnienia rażąco niskiej ceny w stosunku do Przystępującego, co uczynił 
w piśmie z dnia 4 marca 2020 r.  

Należy wskazać, że zgodnie z art. 90 ust.1 cyt. wyżej ustawy Pzp jeżeli zaoferowana 

c

ena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynika

jącymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności 

metody 

wykonania 

zamówienia, 

wybranych 

rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinow

ej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz 

z 2016 r. poz. 1265); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 


wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a.W przypadku gdy 

cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 
arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 
wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Dalej,  Izba  ustaliła,  że  pismem  z  dnia  9  marca  2020  r.  Przystępujący  skierował  do 

Zamawiającego  informację  dotyczącą  wyjaśnienia  wysokości  zaoferowanej  ceny  nie 
załączając do niej żadnych dowodów na potwierdzenie zawartych tam informacji. 

Jednocześnie  w  takim  przypadku  stosownie  do  przepisu  art.90  ust.2  ustawy  Pzp 

obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na 

wykonawcy. 

Wymaga  również  wskazania,  że  w  myśl  przepisu  art.90  ust.  3  ustawy  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 
ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W rozpoznawanej sprawie sytuacja braku udzielenia w

yjaśnień w ogóle nie zaistniała, 

jednak  treść  tych wyjaśnień  Przystępującego jest  ogólna,  lakoniczna  i  powierzchowna  oraz 

nie poparta jakimikolwiek dowodami.  

Przystępujący powołał się w cyt. piśmie na znaczny spadek cen w ciągu ostatnich 12 

miesięcy,  jednak  nie  przedstawił  w  tej  mierze  żadnej  publikacji  dla  potwierdzenia  tej 
informacji,  a  złożone  w  tym  przetargu  ceny  w  pozostałych  ofertach  zaprzeczają  tym 

twierdzeniom. 

Dodatkowo,  Przystępujący  podniósł  w  omawianej  informacji,  że  jest  w  doskonałej 

sytuacji  finansowej,  która  umożliwia  skrócenie  terminów  płatności  dla  dostawców  i 
kooperantów do 7 dni , co umożliwia mu uzyskanie ponadnormatywnych upustów. 


Powyższe stwierdzenie zupełnie nie wyjaśnia na czym ów dobrobyt Przystępującego 

polega w przeliczeniu na konkretne wartości, a także jakie są rzeczywiste upusty i od jakich 
podmiotów pochodzą. 

Komentując dalej przedmiotowe wyjaśnienia Przystępujący zamiast podać konkretne 

koszty pracownicze powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2008 

r.,  C-

346/06,  co  w  żaden  sposób  nie  odzwierciedla  obrazu  tych  wartości  i  ich  wpływu  na 

cenę. 

Zdaniem  Izby  - 

informacja  o  braku  partycypacji  w  pomocy  publicznej  również  nie 

wyjaśnia  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 
Przystępującego. 

Izba również uznała, że ogólne stwierdzenia o wypracowaniu przez Przystępującego 

modelu biznesowego 

czy posiadaniu przez niego własnego potencjału projektowego, a także 

posiadania  przez  niego  własnych  pracowników  produkcyjnych,  którzy  mieszkają  w  rejonie 
planowanej  inwestycji,  nie  stanowią  żadnego  waloru  dowodowego,  bez  wskazania 
szczegółowej struktury tego modelu, bez wskazania konkretnego projektanta dedykowanego 

do wykonania zadania wraz z jego kosztami, 

a także bez wyjaśnienia jaki wpływ na cenę ma 

wykonywanie danej pracy przez pracowników lokalnych. 

Wymaga  zauważenia,  że  większość  z  wykonawców  ma  siedzibę  tak  jak 

Przystępujący we Wrocławiu, co oznacza, że ich rynek lokalny robót budowlanych ogniskuje 
się w rejonie tego miasta. 

Nie  są  dla  Izby  przekonywujące  ogólne  wyjaśnienia  Przystępującego,  że  roboty 

ziemne  będą  realizowane  przy  zaangażowaniu  własnego  potencjału  ludzkiego  i 
sprzętowego,  co  pozwala  na  poczynienie  oszczędności  około  30  %  w  stosunku  do 
podmiotów, które roboty ziemne wykonywałby z zaangażowaniem podwykonawcy. 

Jednak  wobec  zadekla

rowania  przez  Przystępującego  udziału  osoby  trzeciej  przy 

realizacji zamówienia, w okolicznościach oświadczenia o niekorzystaniu z podwykonawstwa, 
nie  sposób  nie  dostrzec,  że  będzie  on  zobowiązany  do  rozliczenia  się  z  tym  podmiotem  z 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wobec tego informację tę – Izba uznała – za całkowicie niewiarygodną i nie popartą 

dowodami. 


Jeżeli chodzi o deklarację Przystępującego odnoszącą się do obniżonych kosztów za 

ślusarkę aluminiową i materiały budowlane o 20 % od wartości rynkowych, a także kosztów 
dźwigów osobowych i instalacji sanitarnych o 15% od tej wartości, to – w ocenie Izby – jest 
ona gołosłowna. 

W związku z tym – według zapatrywania Izby - Zamawiający nie mógł dokonać oceny 

zaoferowanej  ceny  i  zawar

tych  w  niej  kosztów  w  sposób  wszechstronny,  z  należytą 

starannością, co skutkuje koniecznością przyjęcia, że w takich warunkach Przystępujący nie 
przeprowadził  skutecznie postępowania dowodowego w  trybie przepisu art.90  ust.2  ustawy 

Pzp. 

W  ocenie  Izby 

–  Zamawiający  nie  miał  pełnego  obrazu  dotyczącego  zaoferowanej 

przez  Przystępującego  ceny,  a  wobec  tego  dokonana  przez  niego  ocena  wyjaśnień  bez 
dowodów  złożonych przez Przystępującego  nie mogła potwierdzić, że oferta ta  nie zawiera 
rażąco niskiej ceny lub kosztów w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Powyższe  zapatrywanie  Izby  zostało  oparte  na  jednolitej  linii  orzecznictwa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  (  vide:  wyroki  KIO  1894/19,  KIO  1362/19,  KIO  1295/19)  wykluczającej 
możliwość  uznania  za  dowiedziony  przez  wykonawcę  brak  rażąco  niskiej  ceny  w  sytuacji 
przedłożenia przez niego ogólnych, niewyczerpujących i lakonicznych wyjaśnień. 

Wobec  powyższego,  Izba  uznała  za  nie  mające  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia 

przedmiotowej  sprawy  nowe  dowody 

złożone  przez  Przystępującego  przy  piśmie  z  dnia  9 

czerwca  2020  r.

,  które  nie  zostały  przedłożone  w  ramach  postępowania  wyjaśniającego 

rażąco niską cenę w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Za  bezprzedmiotowe Izba  uznała również  oświadczenie Przystępującego  zawarte  w  

wyjaśnieniach  z  dnia  9  marca  2020  r.,  że  owe  wyjaśnienia  są  poparte  stosowną 
dokumentacją dowodową, skoro jej w ogóle nie przedstawił przy tym piśmie. 

Dodatkowo  wymaga  wskazania,  że  w  swoim  wyroku  z  dnia  25  czerwca  2019  r. 

Krajowa  Izba  Od

woławcza  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1036/19  wyraziła  pogląd,  że 

s

kierowanie  powtórnego  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  możliwe  jest  tylko  w  szczególnie 

uzasadnion

ych  przypadkach  i  może  dotyczyć  wykonawcy,  który  rzetelnie  złożył  pierwsze 

wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego 
nowe wątpliwości.  


W związku z tym,  Izba podziela również  zapatrywania innych składów  orzekających 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  (wyrok  z  13  października  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  2025/14  oraz 
wyrok  z  28  lipca  2017  r.  sygn.  akt  1431/17)  przyjmujących,  że  ponowienie  wezwania  nie 
może stanowić ratowania oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, 
niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć 
wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, 
które uzasadniają wysokość ceny jego oferty.  

Zamawiający nie może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i 

skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby to bowiem do 
naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez 
sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. 

Powyższa teza ma szczególne znaczenie w związku z niezakwestionowaniem przez 

Przystępującego  treści  samego  wezwania  Zamawiającego,  co  oznacza,  że  był  on 
zobowiązany do kompleksowego udowodnienia braku istnienia rażąco niskiej ceny. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Zamawiający  miał  podstawę  prawną  do  odrzucenia 

oferty 

Przystępującego na zasadzie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, bowiem  wykonawca ten 

nie  udowodnił,  że  oferta  ta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  w  stosunku  do 
przedmiotu zamówienia. 

W dalszej kolejności, Izba uznała, że nie potwierdził się również zarzut podania przez 

Przystępującego nieprawdziwych informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd. 

Zdaniem Izby 

– Odwołujący nie udowodnił przesłanek z przepisu art.24 ust.1 pkt 16 i 

pkt 17 ustawy Pzp, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

16)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 
wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

17)  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


Wydaje  się,  że  kolizja  wskazanych  przez  Odwołującego  w  odwołaniu  oświadczeń 

Przystępującego była wynikiem określonej interpretacji przez tego drugiego pojęcia realizacji 
zamówienia  jako  dopuszczalnego  również  poprzez  konsultacje  i  doradztwo,  bez 

podwykonawstwa.  

Z  powyższych  względów  z  całą  pewnością  nie  można  przypisać  Przystępującemu 

winy w zamiarze czy rażącego niedbalstwa. 

Natomiast,  W  przekonaniu  Izby  -  przedmiotowe,  podane  informacje  w  warunkach 

lekkomyślności lub niedbalstwa nie mogły mieć istotnego wpływu na decyzje podejmowane 
przez  Zamawiającego,  bowiem  ten  miał  pełne  informacje  odnośnie  polegania 
Przystępującego  na  zasobie  osoby  trzeciej,  a  stosownie  do

przepisu  art.22a  ust.4  ustawy 

Pzp  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Inną  zatem  kwestią  pozostającą  poza  zarzutami  odwołania  jest  sprawa  wykazania 

przez  Przystępującego  skuteczności  przekazania  zasobu  podmiotu  trzeciego  i  realności 
udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 
podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić. 

O  kosztach  pos

tępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………………  


wiper-pixel