KIO 643/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 643/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  28  maja  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2020  r. 

przez 

wykonawcę Komtur Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Narodowy  Instytut  Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher, 

przy  udziale  wykonawcy 

Fresenius  Kabi  Polska  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Komtur  Polska  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w 

Warszawie kwoty 13 500

,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy

) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w  Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 643/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  25  marca   

2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

wykonawcy 

Komtur  Polska  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący”) 

zarzucając  zamawiającemu  Narodowemu  Instytutowi  Geriatrii,  Reumatologii  i  Rehabilitacji 

im. prof.  dr hab. Med. Eleonory Reicher 

(dalej „Zamawiający”) naruszenie w postępowaniu 

pn. 

„Dostawa  leków  biologicznych do  Apteki  Narodowego Instytutu Geriatrii,  Reumatologii  i 

Rehabilitacji  w  podziale  na  zadania  -  dotyczy  zadania  2.,  ti.  dostawy  Adalimumab

”  (dalej 

Postępowanie”): (i) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

złożonej  w  Postępowaniu  ofertowym  w  zadaniu  drugim  przez  Fresenius  na  dostawę 

Adalimumab w postaci leku Idacio 40 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (kod 

Ean 04052682034213), podczas gdy lek ten nie znajdował się na dzień  składania ofert we 

właściwym  wykazie  leków  refundowanych  (Programie  lekowym);  (ii)  art.  91  ust.  1  PZP 

poprzez dokonanie wyboru oferty podlegającej odrzuceniu jako niezgodnej z treścią SIWZ na 

dzień składania ofert, tj. 28 lutego 2020 r. oraz zaniechanie wyboru w zadaniu drugim oferty 

Komtur  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  dostawę  Adalimumab  w  postaci  leku 

Imraldi  40  mg/  0.8  ml  x  2  roztwór  do  wstrzykiwań  w  ampułkostrzykawce,  jako  oferty  naj 

korzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o nakazania Zamawiającemu: (i) unieważnienia czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2 

– Adalimumab; (ii) powtórzenia czynności badania 

ofert wykonawców w zakresie zadania nr 2 – Adalimumab; (iii) odrzucenia oferty złożonej w 

P

ostępowaniu  ofertowym  w  zadaniu  drugim  przez  Fresenius  Kabi  Polska  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  na  dostawę  Adalimumab  w  postaci  leku  Idacio  40  mg  roztwór  do 

wstrzykiwań  w  ampułkostrzykawce  (kod  Ean  04052682034213);  (iv)  dokonania  wyboru  w 

zadaniu  drugim  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  Komtur  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  na 

dostawę  Adalimumab  w  postaci  leku  Imraldi  40  mg/  0,8  ml  x  2  roztwór  do 

wstrzykiwań w ampułkostrzykawce; (v) dopuszczenie dowodów wskazanych w odwołaniu na 

okoliczności w nim wskazane. 

W dniu 27 maja 2020 r. do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo 

umocowanego  pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w  imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   


jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel