KIO 64/20 POSTANOWIENIE dnia 4 lutego 2020 r.

Data: 10 marca 2020

sygn. akt: KIO 64/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Członkowie:   

Daniel Konicz 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawny

m  z  udziałem  stron  w  dniu  4  lutego  2020  roku, 

wobec  cofnięcia  w  dniu  29  stycznia  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez 

wykonawcę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa, 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  -  Główny  Inspektorat 

Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94; 00-807 Warszawa, 

przy udziale  wykonawcy  Intertoll Infrastructure Services Poland sp. z o.o., ul. Kartuska 

125  Gdańsk,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po 

stronie odwołującego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Kapsch Telematic Services sp. z o.o., ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa, 

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


sygn. akt: KIO 64/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  -  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Zaprojektowanie,  wykonanie,  implementacja,  obsługa  oraz 

utrzyman

ie  systemu  poboru  opłat  za  przejazd  od  pojazdów  lekkich  metodą  elektroniczną  

z  wykorzystaniem  automatycznej  identyfikacji  numerów  rejestracyjnych  pojazdów 

(Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Bielany 

Wrocławskie - Sośnica”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 2 stycznia 2020 roku, pod nr 2020/S 001-000493. 

Dnia  13  stycznia  2020  roku  wykonawca  Kapsch  Telematic  Services  sp.  z  o.o.  (dalej 

„Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  czynności 

zamawiającego, polegającej na określeniu treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu, 

a  także  treści  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  obowiązującej  

w toku prowadzonego prz

ez zamawiającego postępowania.  

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  29  stycznia  2020  roku,  złożył  oświadczenie,  iż  wycofuje 

wniesione odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 

Członkowie:   

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel