KIO 641/20 WYROK dnia 26 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO  641/20  

WYROK 

z dnia 26 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

Protokolant:          

Aldona 

Karpińska    

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 

2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 marca 2020 roku przez Wykonawcę: J. Z. prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą EL-MOT J. Z. w Tuszynie (ul. Rzgowska 19, 95-080 

Tuszyn)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:31  Wojskowy  Oddział 

Gospodarczy 

siedzibą 

Zgierzu 

(Ul. 

Konstantynowska 

95-100 Zgierz) 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zmówienie  (1)  Z.  W.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  PHU  MATEO  (Ustronie,  ul.  Ozorkowska  39  95-073 

Grotniki) 

– Lider, (2)  M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARWIS M. 

W.  (Piaski  Bankowe  2,  99-423  Bielawy),  (3)  B.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod firm

ą PRO- BART B. B. (ul. Księcia Władysława Opolczyka 21B lok. 12, 92-417 Łódź) 

z

głaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 641/20 po 

stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  J.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

EL-MOT J. Z. w Tuszynie (ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn)  i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10. 000,00 zł (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  J.  Z.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą EL-MOT J. Z. w Tuszynie (ul. Rzgowska 19, 95-080 Tuszyn) 

t

ytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 641/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający –  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w  Zgierzu prowadzi postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem jest remont budynku nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi  – 

Zadanie  nr  1  oraz  remont  budynku  nr  50  zlokalizowanego  w  kompleksie    wojskowym  w 

Regnach  -    Zadanie  2.  Numer  referencyjny:  331ZP120  (zwane  dalej 

„Postępowaniem"). 

Postępowanie prowadzone jest z dopuszczeniem składania ofert częściowych. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  publicznych 

pod  numerem  510717-N-2020  z  dnia  2020-02-10  r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843) 

zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość 

zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej    w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 ww. ustawy. 

W dniu 24 

marca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie  przez  wykonawcę  J.  Z.  prowadzący  działalność  gospodarczą  jako  EL-MOT  J.  Z. 

(dalej  jako  Odwołujący)  wobec  czynności  zamawiającego  podjętych  w  postępowaniu  w 

zakresie Zadania nr 1.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, naruszenie następujących przepisów: 

1)  Art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  przez 

odrzucenie oferty  Odwołującego i  przyjęcie,  iż  wadium 

złożone  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  zapłaty  wadium  zostało  wniesione  

w  sposób  nieprawidłowy,  podczas,  gdy  zamawiający  dysponował  skutecznym 

zobowiązaniem gwaranta, 

2)  Art.  14  ust.  1  Pzp 

w  zw. z art. 65 §  1 i 2 kodeksu cywilnego poprzez niezastosowanie  

i  odwołanie  się  jedynie  do  treści  części  gwarancji  ubezpieczeniowej  zapłaty  wadium  

z  pominięciem  znaczenia  całościowego  dokumentu  gwarancji  i  faktycznego 

zweryfikowania  możliwości  wypłaty,  w  razie  ziszczenia  przesłanek  ustawowych 

zatrzymania  wadium.  Dodat

kowo  także  uznanie,  iż  oznaczenie  w  gwarancji  wadialnej 

jako  beneficjenta:  EL 

—  Mot  zamiast  31  WOG,  czyni  niemożliwym  skuteczne 

zrealizowanie roszcz

eń Zamawiającego wobec Gwaranta, 

3)  Art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  zwrócenia  się  do  Odwołującego  

o  wyjaśnienie  treści  złożonego  dokumentu  wadialnego,  w  sytuacji,  gdy  w  stosunku  

do jego treści powstały po stronie Zamawiającego wątpliwości. 


Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie 
Zamawiającemu: 

1)  u

nieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 
odwoławczego. 

W  uzasadnieniu,  Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  

ponieważ  złożył  ofertę  w  postępowaniu  znajdującą  się  na  pierwszej  pozycji  w  rankingu 

punktacji  przyznanej  ofertom. 

Wskutek  naruszenia  przepisów  prawa  zamówień  publicznych, 

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, co spowodowało, iż Odwołujący utracił możliwość 

zawarcia umowy i realizacji zamówienia. 

Interes  Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  uszczerbku,  albowiem  może  

on 

ponieść  szkodę  w  postaci  utraconych  korzyści  jakie  osiągnąłby  w  przypadku  uzyskania 

zamówienia  —  zysku  wkalkulowanego  w  cenę  oraz  referencji.  Gdyby  Zamawiający 

przeprowadził  postępowanie  zgodnie  z  Ustawą,  oferta  Odwołującego  zostałaby  uznana  

za  najkorzystniejszą  ofertę,  co  skutkowałoby  udzieleniem  Odwołującemu  zamówienia.  

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  co  wprost 

wyczerpuje przesłanki z art. 179 ust. 1 Pzp. 

Odwołujący  twierdzi,  że  istota  sporu  opiera  się  na  weryfikacji  i  ocenie  wniesionego  

w  prowadzonym  przez  Zamawiającego  postępowaniu  wadium,  w  formie  gwarancji 

ubezpieczeniowej. 

Zamawiający,  zgodnie  z  zapisami  Rozdziału  VIII  SIWZ  wymagał  wniesienia  wadium  

w wysokości 100.000 zł w przewidzianych ustawą formach. 

Zamawiający wskazał, iż w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz — 

oryginał  dokumentu  został  złożony  w  oddzielnej  kopercie,  a  jego  kopia  w  ofercie  trwale  

z  nią  złączona,  zaś  z  treści  gwarancji/poręczenia  winno  wynikać  bezwarunkowe  i 

nieodwołalne,  na  każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  w  terminie 

zwi

ązania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp. 

Poza  powyższym  żądaniem,  Zamawiający  nie  wskazał  żadnych  szczegółowych 

wymagań  dotyczących  wadium  składanego  w  formie  gwarancji  czy  poręczenia,  w 

szczególności  nie  dookreślił  jakie  inne  zapisy,  elementy  czy  oznaczenia  winna  gwarancja 

zawierać. 

Odwołujący  złożył  w  prowadzonym  postępowaniu  ofertę,  która  uzyskała  największą 

liczbę  punktów  (100  pkt)  biorąc  pod  uwagę  przewidziane  kryteria  oceny  ofert  (cena  60%, 

termin  reali

zacji  20%,  okres  gwarancji  20%),  a  także  ofertę  najkorzystniejszą  cenowo:  cena 


oferty  Odwołującego  wynosi  6.311.728,49  zł,  kolejne  oferty  wynoszą  odpowiednio: 

6.953.209,55 zł, 7.245.861,70 zł, 7.607.787,33 zł i najdroższa: 9.099.899,34 zł. 

Zamawiający  w  dniu  3  marca  2020  r.  poinformował  Wykonawców  o  wyborze  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  natomiast  5  marca  2020  r.  unieważniono  czynność 

wyboru, 

argumentując iż przyczyną unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

jest przypuszczen

ie dokonania jej z naruszeniem przepisów Pzp. 

Pismem  z  dnia  19  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego z uwagi na nieprawidłowe wniesienie wadium. 

Odwołujący  wskazuje,  że  zabezpieczył  ofertę  wadium  wniesionym  w  formie  gwarancji 

ubezpieczeniowej 

numerze 

02GG11/0246/20/0010, 

wystawionej 

przez 

InterRisk 

Towarzystwo  Ubezpieczeń  Spółka  Akcyjna  Vienna  Insurance  Group.  Wadium  opiewa  na 

wymaganą kwotę i obejmuje pełen okres związania ofertą. 

Omyłkowo w treści gwarancji wskazano, iż jest wystawiona dla: El — MOT J. Z., zwany 

dalej „Beneficjentem gwarancji”. 

Natomiast w pozostałym zakresie ubezpieczyciel wskazał, iż gwarancja wystawiona jest 

na  wniosek  Odwołującego,  gwarantując  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  na  każde  pisemne 

żądanie  zapłatę  kwoty  100.000  zł  z  tytułu  zatrzymania  wadium  w  związku  z  zaistnieniem 

przesłanek ustawowych, wymienionych w treści gwarancji. 

Przedłożona  wraz  z  ofertą  gwarancja  zawiera  oznaczenie  Odwołującego  jako 

Beneficjenta gwarancji, jednak powyższe nie stoi na przeszkodzie i nie uniemożliwia wypłaty 

wadium  i  również  nie  powoduje,  iż  Zamawiający  nie  może  skutecznie  zabezpieczyć  

się z gwarancji.  

Odwołujący  w  dniu  9  marca  2020  r.  złożył  Zamawiającemu  wyjaśnienia  oraz 

sprostowanie  gwarancji,  w  której  ubezpieczyciel  oświadczył,  iż  wystąpiła  oczywista  omyłka 

przy generowaniu treści gwarancji i wystawił dokument o następującej treści: 

„W  związku  z  oczywistą  omyłką  przy  generowaniu  treści  gwarancji  02GG11/0246/20/0010  

z  dnia  20.02.2020r.  polegająca  na  błędnym  wskazaniu  jako  Beneficjenta  gwarancji 

Zobowiązanego z gwarancji, korekcie ulega treść gwarancji 02GG1110246/20/0010 i uzyskuje 

właściwe  brzmienie:  zgodne  z  wnioskiem  Zobowiązanego  i  wymogiem  postępowania  

nr 

331ZP1

UBEZPIECZENIOWA 

GWARANCJA 

ZAPŁATY 

WADIUM 

Nr 

02GG1110246/20/0010 

Dla: 

WOJSKOWY 

ODDZIAŁ 

GOSPODARCZY  

ul.  KONSTANTYNOWSKA  85,  95-

100  ZGIERZ  zwanego  dalej  "Beneficjentem  gwarancji”  

z  tytułu  wadium  w  przetargu  na:  Zadanie  1  Remont  budynku  nr  2  zlokalizowanego  w 

kompleksie wojskowym w Łodzi (pozostała treść tożsama z pierwotnie złożoną gwarancją)”. 

Zaistniała  omyłka  nie  może  stanowić  podstawy  do  odrzucenia  oferty  na  podstawie  

art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, poniewa

ż pomimo jej zaistnienia Zamawiający będzie miał 

rzeczywistą możliwość zaspokojenia się z wystawionej gwarancji, co potwierdza stanowisko 


Ubezpieczyciela  wyrażone  w  sprostowanej  gwarancji.  Tylko  w  przypadku,  gdyby  tej 

możliwości  Zamawiający  nie  miał,  zaistniałyby  przesłanki  odrzucenia  oferty  (Informacja  

o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. akt KU/245/10). 

Problematyka  błędnie  oznaczonego  beneficjenta  gwarancji  była  wielokrotnie 

podejmowana  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą.  Należy  mieć  jednak  na  uwadze,  

iż  odnoszono  się  do  przypadków  wskazania  zupełnie  innego  beneficjenta  niż  wymagany, 

nieprawidłowej  formy  prawnej  beneficjenta  lub  podmiotów  nieistniejących.  W  niniejszym 

przypadku  mamy  do  czynienia  z  oczywistą  omyłką  w  złożonej  gwarancji.  Irracjonalne  

i  n

iedorzeczne  jest  wnioskować,  iż  na  podstawie  zapisów  z  gwarancji  Wykonawca  byłby 

uprawniony do zatrzymania sobie samemu wadium. 

W  gwarancji  jednoznacznie  wskazano  wnioskującego  i  wszystkie  wymienione  przesłanki 

zatrzymania  wadium  odnoszą  się  do  zobowiązanego.  Nie  jest  możliwym,  żeby  wykonawca 

sam  sobie  zatrzymał  wadium  w  sytuacji  odmowy  zawarcia  umowy  czy  niewniesienia 

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Tak  oczywista  omyłka  winna  prowadzić  do 

przeprowadzenia wykładni przedłożonej gwarancji i oceny faktycznej możliwości zatrzymania 

wadium przez Zamawiającego. 

W  doktrynie  i  orzecznictwie  podkreśla  się,  że  zarówno  gwarancja  bankowa,  jak  

ubezpieczeniowa  podlegają  wykładni  oświadczeń  woli  w  nich  zawartych  nie  tylko  na 

podstawie przepisu art. 65 

§ 1, ale i 65 § 2 Kc. 

KIO  wielokrotnie  wskazywała  już,  że  treść  gwarancji  wadialnej  podlega  wykładni  (np. 

KIO 150/12, KIO 1645/12, KIO 1413/13). Przykładowo w wyroku w sprawie o sygn., akt 54/11, 

Izba wskazała, iż: „omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje 

nieważności,  czy  też  w  ogóle  braku  zabezpieczenia  oferty  w  wadium  (...).  Izba  stwierdziła,  

że  "w  tym  konkretnym  stanie  faktycznym,  należy  zastosować  wykładnię  z  art.  65  kc.,  który  

to  przepis  wskazuje,  iż  oświadczenie  woli  należy  tak  tłumaczyć,  jak  tego  wymagają  ze 

względu  na  okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz 

ustalone zwyczaje. (...) Niewątpliwym jest, iż w niniejszym stanie faktycznym zamiarem stron 

(Odwołującego  i  gwaranta)  było  zawarcie  umowy  celem  przedłożenia  dokumentu  gwarancji 

ubezpieczeniowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, w którym Odwołujący chciał wziąć 

udział.  Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  nie  można  interpretować  wykładni  oświadczeń  

w sposób oderwany od woli stron faktycznie wyrażonej w treści zawartej umowy”. 

Z  kolei  w  Innym  wyroku  Izba  wskazała,  że  zgodnie  z  aktualną  linią  orzeczniczą 

dopuszczalna  i  celowa  jest  wykładnia  dokumentu  gwarancji  ubezpieczeniowej  stanowiącego 

wadium, przy czym wystarczającą podstawą dla dokonania takiej czynności są zasady ustawy 

Pzp  i  art.  65  k.c.  Izba  nie  podziela  opinii  prezentowanej  na  rozprawie,  jakoby  powyższa 

wykładnia była niedopuszczalna (...) (wyrok KIO z dnia 22 kwietnia 2013 r., w sprawie 765/13 


W wyroku KIO z dnia 8 

października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: "W odróżnieniu  

od czynności procesowych (w rozumieniu kpc. jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) 

regulowanych ściśle  zarówno  w  zakresie zawartości,  jak  i formy  wnoszenia niezbędnych dla 

wywołania określonych, procesowych skutków prawnych, oświadczenia woli wywołujące skutki 

zobowiązaniowe, takie jak oferty wykonania zamówienia publicznego czy gwarancje wadialne 

składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia również podlegały będą tego rodzajowi 

w

ykładni  w  szerokim  zakresie  wpływu  na  ich  znaczenie  zasad  współżycia  społecznego  czy 

ustalonych  zwyczajów  warunkujących  ich  interpretacje  w  ramach  regulujących  przepisów. 

(KIO/UZP 1401/09). 

Należy  mieć  na  uwadze,  iż  gwarancja  została  wystawiona  w  określonym  celu  

i w konkretnych okolicznościach, które znalazły odzwierciedlenie w jej treści. 

Wystawiający gwarancję zobowiązał się do zapłaty sumy gwarantowanej w konkretnym  

i  wskazanym  postępowaniu  (z  przywołaniem  przedmiotu  zamówienia)  w  okolicznościach  

i  na 

zasadach  przewidzianych  adekwatnymi  przepisami  ustawy,  we  właściwych  dla 

wskazanego przetargu terminach związania ofertą. Powyższe pozwala na ustalenie, iż celem 

wystawianej 

w  dobrej  wierze  gwarancji  wadialnej  jest  zabezpieczenie  interesów 

Zamawiającego,  który  rzeczywiście,  jako  jedyny  może  być  podmiotem  praw  i  obowiązków  z 

niej  wynikających.  Nie  jest  możliwe,  aby  o  wypłatę  wadium  wystąpił  Wykonawca  omyłkowo 

wskazany  jako  beneficjent. 

Wszelkie  okoliczności  wskazane  w  gwarancji  odnoszą  się 

wyłącznie do Zamawiającego. 

Zdaniem  Odwołującego,  wniesione  w  postaci  gwarancji  bankowej  wadium  spełnia 

wszystkie wymagania wynikające z ustawy Pzp i zapisów SIWZ, tj.: 

zostało wniesione w wysokości określonej przez Zamawiającego,  

zostało wniesione przed upływem terminu do składania ofert,  

  obejm

uje cały okres związania ofertą,  

zawiera  zobowiązania  gwaranta  do  nieodwołalnej  i  bezwarunkowej,  na  pierwsze 

żądanie,  wypłaty  Zamawiającemu  oznaczonej  kwoty  pieniężnej  odpowiadającej 

wysokości  ustalonego  wadium,  w  przypadku  zaistnienia  którejkolwiek  z  okoliczności 

wymienionych  w  art.  46  ust.  4a  i  art.  46  ust.  5   

ustawy  Pzp  i  w  pełni  zabezpiecza 

interes Zamawiającego i  pozwala mu się  w  pełni  zaspokoić  z  wadium  we wszystkich 

przewidzianych ustawowo przypadkach;  

dodatkowo: 

  wska

zuje wnioskującego o wystawienie: EL — MOT J. Z., 

wskazuje zobowiązanego: EL — MOT J. Z. . 


Jeżeli  gwarancja  wskazuje  jednoznacznie  wnioskującego  i  zobowiązanego  i  w  obu 

przypadkach jest to wykonawca, to niemożliwe jest przyjęcie, iż beneficjentem gwarancji jest 

również  wykonawca.  Należy  mieć  również  na  uwadze,  iż  "prawidłowo  wniesione  wadium,  

to  takie,  które  zostało  wniesione  zgodnie  z  przepisami  ustawy  i  które  de  facto  i  de  iure 

zabezpiecza  w  pełni  opisane  w  ustawie  interesy  zamawiającego,  niezależnie  

od  nieznajdujących  oparcia  w  przepisach  ustawy  szczegółowych  wymagań  zamawiającego  

w  tym  za

kresie  wyrażonych  w  siwz,  które  mogą  zostać  zakwalifikowane  najwyżej  jako 

instrukcyjne 

(KIO  881/11).  Podobnie  Sąd  Okręgowy  w  Gliwicach  w  wyroku  z  dnia  23  lutego 

2007  r.  (sygn.  akt  X  Ga  23/07),  podkreślił,  iż  "formalizm  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie, a ma na celu realizację zasad Pzp. 

Stąd przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy należy brać pod uwagę cel ustawy (...)  

W  sprawie  błędnego  oznaczenia  gwaranta  wypowiedziała  się  również  Izba  w  wyroku 

KIO/UZP  968/09  KIO/U

ZP  976/09,  gdzie  stwierdzono,  iż  błędne  oznaczenie  beneficjenta  

nie  prowadzi  do  "nieważności"  gwarancji  bankowej  czy  niemożliwości  zaspokojenia  

się  zamawiającego  z  tak  wystawionej  gwarancji,  a  tym  samym  nie  jest  możliwe  uznanie 

wadium  za  niew

niesione.  Izba  podkreśliła,  iż  wystawiający  gwarancję  działa  w  oparciu  o 

przepisy  prawa,  zasady  współżycia  społecznego  i  zwyczaje  handlowe  panujące  w  danej 

dziedzinie stosunków gospodarczych, więc w sposób nie budzący wątpliwości można przyjąć, 

iż  gwarant  wystawia  gwarancję  w  dobrej  wierze,  tzn.  zobowiązuje  się  do  wypłaty  kwoty 

gwarantowanej  na  pisemne  żądanie,  w  przypadku  wystąpienia  wskazanych  w  niej 

okoliczności. 

Dla  podmiotu  działającego  od  wielu  lat  na  rynku  ubezpieczeń,  wystawiającego  setki 

gwarancji 

bankowych  każdego  miesiąca  absolutnie  niedopuszczalne  i  nielogiczne  byłoby 

przyjęcie,  że  wnioskujący,  zobowiązany  i  beneficjent  to  jeden  i  ten  sam  podmiot.  Z  treści 

gwarancji wynika również, iż to wykonawca bierze udział w postępowaniu przetargowym, a 

nie 

on  takowego  udziela,  nie  może  być  więc  oznaczony  skutecznie  jako  beneficjent. 

Dokonując  wykładni  dokumentu  można  dojść  do  jedynie  słusznych  wniosków,  iż 

zobowiązanym jest  wykonawca, zaś beneficjentem jest podmiot prowadzący postępowanie 

na zadanie nr 1 t

j. Remont budynku nr 2 zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Łodzi. 

Nie  ma  w  Polsce  drugiego  identycznie  nazwanego  postępowania  prowadzonego  na  ten 

przedmiot  zamówienia  i  to  jeszcze  w  Łodzi.  Faktem  notoryjnym  jest  więc  kto  jest 

Zamawiającym  i  oczywistym  też,  że  w  świetle  uprawnień  wynikających  z  gwarancji  to 

Zamawiający  jest  beneficjentem  gwarancji.  Treść,  kompozycja  gwarancji  jednoznacznie 

wskazuje  na  wolę  wypłaty  wadium  Zamawiającemu,  natomiast  omyłka  pisarska  powstała 

poprzez niezamierzone wskazanie 

niewłaściwego rekordu w bazie danych systemu InterRisk 

służącego do generowania gwarancji wadialnych. 


Wobec powyższego, wystawca gwarancji — ubezpieczyciel InterRisk nie będzie miał żadnych 

podstaw  do  uchylenia  się  od  zapłaty  kwoty  gwarantowanej,  tym  bardziej,  iż  dokonał 

sprostowania gwarancji i 

uznano, nastąpiła omyłka w oznaczeniu beneficjenta gwarancji. 

Dokonywanie wykładni gwarancji wadialnych jest w pełni respektowane w orzecznictwie KIO. 

W wyroku KIO 1170/16, 1172/16, 1173/16 stwierdzono, iż sformułowania gwarancji wadialnej 

w  postaci  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej  mogą  jak  najbardziej  podlegać 

interpretacji wykonywanej w procesie przypisywania im określonego znaczenia. Interpretacja 

przedłożonej  gwarancji  nie  pozostawia  wątpliwości,  iż  niemożliwym  jest  uznanie  jako 

beneficjenta gwarancji wykonawcy, który jest wnioskodawcą i zobowiązanym. 

Sąd Najwyższy również wywodzi, iż nieprawidłowe nazwanie uczestnika postępowania, 

któremu na mocy art. 165 ust. 1 Konstytucji RP przysługuje osobowość prawna, a przez to 

zdolność sądowa na podstawie art. 64 §1 k.p.c. rodzi jedynie powinność sprostowania tego 

oznaczenia  dokonywanego  w  trybie  art.  350  k.p.c,.,  a.  w  przypadkach  umów 

materialnoprawnych nie powoduje ich nieważności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 

2014  r.  IV  CSK  716/13,  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  111 

CSK247/11). 

Jednocześnie,  jeżeli  Zamawiający  miał  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  treści  gwarancji, 

zobowiązany był, zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się o wyjaśnienie 

do  Odwołującego,  czego  w  okolicznościach  sprawy  zaniechał.  W  wyroku  KIO  632/17  Izba 

podkreśliła,  iż  jakiekolwiek  wątpliwości  co  do  podmiotowej  ochrony,  wynikającej  z  treści 

spornej gwarancji podlegają wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. 

Stwierdzono, iż „Zamawiający miał możliwość skorzystania z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp. Zaniechanie w tym względzie w żadnym razie nie może 

wywoływać  negatywnych  skutków  dla  wykonawcy.  Jednocześnie  Izba  nie  podziela 

stanowiska  zamawiającego,  iż  brak  było  podstaw  do  żądania  wyjaśnień,  bowiem  treść 

gwarancji nie budziła wątpliwości i dodatkowo, że nie stanowi ona treści oferty. Konieczność 

wniesienia wadium staje się w tym wypadku warunkiem sine qua non ważności samej oferty 

— w szczególności przy uwzględnieniu okoliczności, że w wyniku ostatniej nowelizacji brak 

wadium sk

utkuje jej odrzuceniem, a nie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Zatem, 

aby uchronić się przed takimi konsekwencjami (tj. wyeliminowaniem oferty z postępowania) 

zamawiający  winien  podjąć  kroki  służące  swego  rodzaju  konwalidacji  czynności  złożenia 

oferty 

— tak jak ma obowiązek tego dokonać w oparciu o treść art. 87 ust. 2 pkt 1—3 ustawy 

Pzp". 

W  ocenie  Izby,  odkodowanie  sensu  gwarancji  ubezpieczeniowej  nie  może  opierać  

się wyłącznie na jej literalnym brzmieniu, a konieczne jest odwołanie się do metod wykładni 

oświadczeń  woli.  Uwzględnienie  celu  umowy,  którym  w  istocie  jest  udzielenie 
zabezpieczenia  zamawiającemu  i  fakt  jego  wyartykułowania  przez  wystawcę  gwarancji 


(gwaranta) 

w  komparycji  gwarancji,  w  sytuacji,  gdy  strony  nie  miały  wątpliwości,  jakiego 

po

dmiotu  ma  dotyczyć  ochrona,  nie  może  prowadzić  do  wniosku,  iż  wadium  nie  zostało 

wniesione. Dalej 

w wyroku Izba wywodzi, iż nieuprawione było tez zdaniem KIO pominięcie 

kontekstu  sytuacyjnego,  jak  i  tego,  że  umowa  gwarancji  (gwarancja  wadialna  nie  jest 

je

dnostronnym  oświadczeniem  woli,  ale  umową)  została  zawarta  w  celu  udzielenia 

zabezpieczenia  zamawiającemu  w  konkretnym  postępowaniu.  Oparcie  się  jedynie  na 

literalnym  brzmieniu  przedmiotowej  gwarancji  ubezpieczeniowej  nie  daje  się  pogodzić  z 

zasadami  współżycia  społecznego,  których  uwzględnienie  ma  na  celu  uzyskanie  takich 

wyników  wykładni  oświadczeń  woli,  które  wskazują  największy  stopień  zgodności  z 

obowiązującymi  w  społeczeństwie  normami  moralnymi  (wyrok  SN  z  4  czerwca  2003  r., 

sygn. akt 1 CKN 473/01, niepubl.). 

W  kontekście  nieprawidłowego  oznaczenia  beneficjenta  za  najistotniejszy  argument  Izba 

uznała  dowód  w  postaci  pisma  wystawcy  gwarancji  (...),  w  którym  wskazano,  (...)  

że  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  zatrzymanie  wadium 

wskazanych w gwarancji 

— zamawiający, będzie mógł na podstawie dokumentu gwarancji 

skutecznie dochodzić  wynikających z  gwarancji roszczeń  wobec gwaranta.  Okoliczność  ta 

potwierdza,  że  wniesiona  przez  odwołującego  gwarancja  wadialna  jest  skuteczna  i  w 

wystarcza

jący sposób zabezpiecza interesy zamawiającego. 

Oceniając  prawidłowość  wniesionego  wadium  należy  wziąć  również  pod  uwagę  specyfikę 

gwarancji ubezpieczeniowych, regulowanych art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2015  r.  o  działalności  ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej.  Istotne  jest,  że  ustawa  

działalności 

ubezpieczeniowej 

nie 

określa 

formy 

ustanowienia 

gwarancji 

ubezpieczeniowej.  Gwarancja 

wystawiana  jest  na  zlecenie  wykonawcy,  które  następnie 

inicjuje  czynność  złożenia  oświadczenia  woli  ustanowienia  gwarancji  przez  zakład 

ubezpieczeń jej beneficjentowi. 

Zgodnie  z  opinią  UZP  zasadne  jest  jednak,  aby  gwarancja  przybrała  formę  materialną 

(opinia  UZP:  Zasady  wnoszenia  niepieniężnych  form  wadium  przez  wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 

17  października  2018  r.).  Niemniej  jednak,  w  przeciwieństwie  do  gwarancji  bankowych, 

gwarancje  ubezpieczeniowe  nie  zostały  poddane  restrykcjom  co  do  ich  formy.  Powyższe 

również  stanowi  argument  uznania  złożonej  przez  wykonawcę  gwarancji.  Skoro  przepisy 

prawa  nie  dookreślają  formy  dokumentu,  a  z  treści  gwarancji  wynika  możliwość 

zaspokojenia  roszczeń  Zamawiającego,  tym  bardziej  należy  uznać  skuteczne 

zabezpieczenie interesu Zamawiającego. 

Na  zakończenie  Odwołujący  zwraca  uwagę,  iż  wszystkie  przytoczone  w  uzasadnieniu 

odrzucenia  oferty 

orzeczenia  KIO  dotyczą  wadliwości  dokumentów  wadialnych 


odnoszących się do terminu, prawidłowości podpisu, nie dotyczą zaś oczywistej omyłki jak 

w niniejszym przypadku. 

Reasumując,  Odwołujący  podkreśla,  że  treść  gwarancji  ubezpieczeniowej  została 

przez  Zamawiającego  błędnie  zinterpretowana.  Prawidłowa  wykładnia  całości  treści 

gwarancji  ubezpieczeniowej  prowadzi  do  wniosku,  że  gwarancja  ta  w  sposób  prawidłowy 

zabezpieczenia Zamawia

jącego, który jest beneficjentem tej gwarancji. 

Mając na względzie powyższe Odwołujący wnosi jak w petitum odwołania. 

Do  postępowania  odwoławczego,  dnia  26  marca  2020  zgłosili  przystąpienie  po  stronie 

Zamawiającego  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  (1)  Z.  W.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  PHU  MATEO  (Ustronie,  ul.  Ozorkowska  39,  95-073 

Grotniki) 

– Lider, (2)  M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARWIS M. W., 

(Piaski Bankowe 2, 99-423 Bielawy), (3) B. B. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

PRO-  BART  B.  B.

, (ul. Księcia Władysława Opolczyka 21B lok. 12, 92-417 Łódź) (dalej jako 

Przystępujący) wnosząc o oddalenia odwołania.    

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  

oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego 

złożonych  pisemnie  oraz  ustnie  do  protokołu,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła    co 

następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843.; dalej: „Pzp” 

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej 24 marca 2020 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia 19 

marca 2020 roku.  

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  przekazał  w  ustawowym  terminie  kopię  odwołania 

Zamawiającemu, co zostało potwierdzone na posiedzeniu z udziałem stron. 

Izba ustaliła,  że zostały  wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy  – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  t

akże  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  wniesionego  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zgłoszenie przystąpienia nastąpiło z zachowaniem 

terminu  określonego  w  art.  185  ust.  2  Pzp  Kopia  przystąpienia  została  przekazana 


Zamawiającemu oraz Odwołującemu – co również zostało potwierdzone na posiedzeniu  

z udziałem stron i uczestnika postępowania. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  przedmiotowej  sprawie  złożoną  do 

akt sprawy, 

odpowiedź na odwołanie, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie 

n

a posiedzeniu i rozprawie, do protokołu. 

Izba ustaliła i zważyła co następuje.  

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  poczynione  ustalenia 

faktyczne  oraz  orzekając  w  granicach  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu,  w  ocenie  Izby 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  rozpoznając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  ocenia 

czynności podjęte przez Zamawiającego, odpowiadając na pytanie czy Zamawiający poprzez 

wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  zaniechanie  czynności  

do  których  wykonania  był  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  naruszył  przepisy  prawa 

zamówień publicznych.  

W analizowanym stanie faktycznym w ocenie Izby, Zamawiający nie naruszył przepisów 

prawa zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu. 

W ocenie Izby zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, art. 87 ust. 1 Pzp oraz

 art. 14 

ust. 1 Pzp w zw. z art. 65 

§ 1 i 2 są chybione. 

Zgodnie  z  zapisami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  jako  SIWZ) 

Rozdział VIII Zamawiający  wymagał wniesienia w postępowaniu wadium. 

1. (…) 

Wadium może być wniesione w:  

pieniądzu; 

poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

   3) gwarancjach bankowych; 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy                    z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości                             (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze.zm. ). 

(…) 


Z  treści  gwarancji/poręczenia  winno  wynikać  bezwarunkowe  i  nieodwołalne,  na  każde 

pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą, 

zobowiązanie  Gwaranta  do  wypłaty  Zamawiającemu  pełnej  kwoty  wadium  w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

Odwołujący  złożył  wraz  z  ofertą  wadium  w  postaci  Ubezpieczeniowej  Gwarancji  Zapłaty 

Wadium o Nr 02GG11/0246/20/0010, 

w której jako Beneficjent został wskazany EL-MOT J. Z. 

ul. Rzgowska 19 95-080 Tuszyn, 

a nie Zamawiający. Stanowiło to podstawę do uznania przez 

Zamawiającego,  iż  została  spełniona  przesłanka  z  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp,  tj.  wadium  nie 

zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli  zamawiający  żądał 

wniesienia  wadium,  co  w  konsekwencji  do

prowadziło  do  konieczności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego.  

Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego  w  zakresie  zarzucanych  Zamawiającemu 

naruszeń prawa zamówień publicznych.  

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp  Zam

awiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  wadium  nie  zostało 

wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia 

wadium. 

Przepis  ten  nakłada  na  Zamawiającego  jednoznaczny  obowiązek  odrzucenia  oferty 

wykonawcy, 

który  nie  zabezpieczył  jej  za  pomocą  wadium  w  sposób  prawidłowy,  zgodny  

z ustawą oraz z zapisami SIWZ. 

Twierdzenie  Odwołującego,  z  którego  wynika  że  wniesione  wadium  spełnia  wszystkie 

wymagania  wynikające  z  ustawy  Pzp  i  zapisów  SIWZ,  tj.:  (…)  „zawiera  zobowiązania 

gwaranta  do  n

ieodwołalnej  i  bezwarunkowej,  na  pierwsze  żądanie,  wypłaty  Zamawiającemu 

oznaczonej  kwoty  pieniężnej  odpowiadającej  wysokości  ustalonego  wadium”  nie  znajduje 

potwierdzenia 

w treści złożonej gwarancji. W żadnym bowiem miejscu w treści gwarancji, nie 

został ujęty i wskazany Zamawiający. Gwarancja nie posługuje się zwrotem „Zamawiający” ani  

-  co  istotne-   

nie  wskazuje  jaki  podmiot  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „Zamawiający”. 

Ponadto,  w 

treści  gwarancji,  jako  „Beneficjen  Gwarancji”  został  wskazany  wykonawca  EL-

MOT  J.  Z.  ul.  Rzgowska  19  95-080  Tuszyn

,  co  jednoznacznie  potwierdza,  że  złożona 

gwarancja ubezpieczeniowa nie została wystawiona na Zamawiającego, lecz na inny podmiot. 

Izba nie podziela również argumentacji Odwołującego, zgodnie z którą wskazanie jako 

Beneficjenta Gwarancji innego podmiotu niż Zamawiający należy uznać za oczywista omyłkę 

pisarską.  

W wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21 maja 2008 r. (XII Ga 151/08, LEX nr 621204) 

określono,  że:  Błąd  pisarski  to  »widoczne,  wbrew  zamierzeniu,  niewłaściwe  użycie  wyrazu, 


widocznie 

mylna 

pisownia 

albo 

widocznie 

niezamierzone 

opuszczenie 

jednego  

lub więcej wyrazów itp.«. Natomiast omyłki pisarskie są to omyłki stojące na równi z błędami 

pisarskimi  lub  rachunkowymi,  a  zatem  tylko  omyłki  polegające  na  tym,  że  wyrażono  

coś,  co  jest  niezgodne  z  myślą  niedwuznacznie  wyrażoną  przez  podmiot,  a  zostało 

wypowiedziane tylko przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów itp. 

Z  kolei  w  jednym  z  wyroków  KIO  określono,  że  o  omyłce  można  mówić,  gdy  jest  ona 

jedno

znaczna dla każdego i każdy taką omyłkę powinien jednakowo poprawić. Jeżeli dochodzi 

do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, to trudno mówić, że mamy do czynienia z omyłką. 

Co istotne, zarówno omyłki pisarskie, jak i rachunkowe muszą cechować się oczywistością. 

Istotą  uznania  dokonanej  omyłki  za  oczywistą,  jest  możliwość  jej  stwierdzenia  

bez 

specjalistycznej  wiedzy  oraz  jej  bezsporność.  (por.  I.  Skubiszak-Kalinowska,  

E.  Wiktorowska  Prawo  Zamówień  Publicznych.  Komentarz  Aktualny  s.  562-563)  (por.  wyrok 

KIO 1926/20 z 14 października 2019 r.) 

W  świetle  powyższego,  wskazanie  w  gwarancji  ubezpieczeniowej  jako  Beneficjenta 

innego 

podmiotu niż Zamawiający nie może zostać uznane za oczywistą omyłkę pisarską. 

Oceniając  powyższy  dokument  w  świetle  zapisów  Ustawy  Pzp  oraz  zapisów  SIWZ 

należy  stwierdzić,  że  złożona  gwarancja  ubezpieczeniowa  nie  stanowiła  zobowiązania 

Gwaranta  do  wypłaty  Zamawiającemu  -    31  Wojskowemu  Oddziałowi  Gospodarczemu  z 

siedzibą w Zgierzu kwoty wadium. Brak wskazania w jej treści Zamawiającego jako podmiotu 

uprawnionego  z  gwarancji, 

(wbrew  twierdzeniom  Odwołującego)  słusznie  powodowało  brak 

pewności Zamawiającego, co do możliwości  zaspokojenia roszczeń  wynikających z  wadium. 

Wskazuje  

to również, iż nie została spełniona podstawowa, zabezpieczająca funkcja wadium  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Dodać  należy,  że  tradycyjne  funkcje 

wadium  (zabezpieczające,  kompensacyjne)  zostały  w  prawie  zamówień  publicznych 

rozszerzone  (p

or.  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  17  listopada  2008  r.,  SK  62/06, 

OTK-

A  2008,  nr  9,  poz.  155  i  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  24  marca  2011  r.,  I  CSK 

448/10,  nie  publ.).  Ma  ono  zabezpieczać  prawidłowy  przebieg  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  dyscyplinować  oferentów,  zapewniać  ich  lojalne  współdziałanie  z 

zamawiającym  i  przeciwdziałać  wypaczeniu  wyniku  procedury  zamówieniowej  (funkcja 

sankcyjna 

i dyscyplinująca). 

Odnosząc się zapisów SIWZ dotyczących wadium, wskazać należy, że w tym zakresie 

wymóg  był  jednoznaczny.  Zamawiający  określił  jakie  elementy  winny  wynikać  z    treści 

gwarancji,  z  zastrzeżeniem,  iż  brak  wniesienia  wadium  lub  wniesienie  wadium  w  sposób 

nieprawidłowy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.   

W  ocenie  Izby,  czy

nność  Zamawiającego  była  prawidłowa,  bowiem  treść  powyższej 

gwarancji  ubezpieczeniowej  złożonej  jako  wadium  w  przedmiotowym  postępowaniu,  nie 


dawała  możliwości  uznania  jej  za  prawidłowo  wniesione  wadium.  Prowadzi  to  do 

jednoznacznego  wniosku,  że  zaistniała  bezwzględna  przesłanka  wskazana  w  art.  89  ust.  1 

pkt. 7b Pzp skutkująca koniecznością odrzucenia oferty.   

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

zwrócenia  się  do  Odwołującego  o  wyjaśnienie  treści  złożonego  dokumentu  wadialnego,  

w  sytuacji,  gdy  w  stosunku 

do  jego  treści  powstały  po  stronie  Zamawiającego  wątpliwości, 

Izba 

wskazuje, że podzieliła ugruntowane w orzecznictwie stanowisko, że kwestie dotyczące 

prawidłowości  wadium  nie  są  objęte  dyspozycją  art.  87  ust.  1  Pzp  i  nie  podlegają 

wyjaśnieniom  na  podstawie  tego  przepisu.  Dokument  potwierdzający  wniesienie  wadium  nie 

jest  bowiem  częścią  oferty  rozumianej  jako  oświadczenie  woli  wykonawcy  z  wszelkimi 

doprecyzowującymi  to  oświadczenie  dokumentami  i  informacjami  co  do  zakresu  i  sposobu 

wykonania  zobowiązania  będącego  przedmiotem  zamówienia  (KIO/UZP  202/09)  i  nie  może 

stanowić przedmiotu wyjaśnień. Z tych samych powodów nie ma również żadnych podstaw do 

poprawienia w treści dokumentu wadialnego omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp. 

Podkreślić  należy,  że  Zamawiający  ocenia  prawidłowość  wadium  na  podstawie 

dokumentu potwierdzającego jego wniesienie, załączonego do oferty. W przypadku ustalenia 

na  podstawie  tego  dokumentu,  że  wadium  nie  zabezpiecza  oferty  w  wymagany  sposób, 

Zamawiający  nie  ma  obowiązku  ani  nawet  możliwości  opierania  się  na  odmiennych 

twierdzeniach  wykonawcy,  czy  na  innych  dokumentach,  które  nie  zostały  wraz  z  ofertą 

przedłożone.  Wadliwy  dokument  gwarancji  nie  podlega  uzupełnieniu  po  terminie  składania 

ofert w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, nie jest to bowiem dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 

tej ustawy. Wadium nie stanowi treści oferty, a jedynie jej finansowe zabezpieczenie w sytuacji 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

Dodać należy, że wyjaśnienia złożone przez ubezpieczyciela po terminie składania ofert 

nie  mogą  sanować  błędnej  gwarancji  ubezpieczeniowej  -  jak  stwierdziła  Krajowa  Izba 

Odwoławcza  w  wyroku  KIO/UZP  868/08,  nie  ma  w  Pzp  podstaw  prawnych  pozwalających 

zamawiającemu na uznanie wyjaśnień ubezpieczyciela za wystarczające do zmiany warunków 

gwarancji. 

Zabezpieczenie zamawiającego musi wynikać z treści gwarancji, a nie z odrębnych od 

samej gwarancji następczych zapewnień gwaranta (wyrok KIO z 23 czerwca 2010 r., KIO/UZP 

1180/10).  Dodatkowe  dokumenty  zawierające  treść  zmian  gwarancji  wadialnej  dzielą  los 

dokumentu  podstawowego,  a  zatem  sporządzone  aneksy  powinny  zostać  złożone 

zamawiającemu  wraz  z  dokumentem  głównym,  o  ile  zostały  sporządzone  przed  upływem 

t

erminu  składania  ofert.  Samo  wadium  musi  bowiem  zostać  wniesione  -  poprawnie  -  przed 

upływem terminu składania ofert. 


Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  prawidłowo  uznał,  że 

gwarancja ubezpieczeniowa nie spełnia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

oraz treści SIWZ. Wskazanie w treści gwarancji jako jej beneficjenta, czyli podmiot, na rzecz 

którego zostanie spełnione świadczenie z gwarancji, innego podmiotu niż Zamawiający, czyni 

wątpliwym  uzyskanie  środków  z  gwarancji  przez  Zamawiającego.  Taka    treść  gwarancji 

stwarza ryzyko, że gwarant odmówi wypłaty środków z gwarancji na rzecz Zamawiającego ze 

względu na złożenie wniosku o wypłatę przez inny podmiot niż beneficjent wskazany w treści 

gwarancji.  

Podkreślić  należy,  że  Zamawiający  powinien  opierać  się  na  treści  dokumentu 

potwierdzającego  wniesienie  wadium,  w  którym  jasno  wyrażony  został  zakres 

odpowiedzialności gwaranta i jej warunki, a wszelkie inne dokumenty i  wyjaśnienia składane 

po upływie terminu składania ofert nie mogę mieć znaczenia ani dla decyzji Zamawiającego, 

ani dla rozstrzygnięcia sprawy przez KIO. Wobec rygorystycznego traktowania przez ustawę 

kwestii  dotyczących  wadium,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołożenia  należytej 

staranności,  aby  potwierdzić  prawidłowość  wadium  już  w  dniu  składania  ofert,  a  wszelkie 

błędy w tym zakresie obciążają wykonawcę (por. wyrok KIO 2023/17 z 13 października 2017 

r.) 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że  gwarancja  zawierająca  błędnie 

oznaczonego  B

eneficjenta  gwarancji  wadialnej,  powinna  być  uznana  za  prawidłową  na 

podstawie  art.  65 

§  1  i  2  Kodeksu  cywilnego,  nakazującego  interpretację  oświadczeń  woli  

z  uwzględnieniem  okoliczności,  w  których  zostało  złożone,  zasad  współżycia  społecznego 

oraz  ustalo

nych zwyczajów oraz  zgodnie z zamiarem stron i celem umowy a nie opieraniem 

się  na  dosłownym  brzmieniu.  Interpretacja  taka  nie  może  być  stosowana  wbrew  rygorom 

wprowadzonym ustawą Pzp. 

Izba  odnosząc  się  do  przywołanych  przez  Odwołującego  w  odwołaniu  orzeczeń 

wskazuje,  ze  zapadły  one  w  innych,  odmiennych  od  rozpoznawanego  stanach  faktycznym, 

zatem ustalenia w nich zapadłe nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie.  

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz       

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania  

wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


Przewodniczący: ……………………………… 


wiper-pixel