KIO 639/20 POSTANOWIENIE dnia 4 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 639/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  Warszawie  w  dniu  4  maja 

2020  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  23  marca 

2020  r.  przez  wykonawcę  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka 

Akcyjna  z 

siedzibą  we  Wrocławiu  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Miasto 

Grudziądz 

przy  udziale  wykonawcy 

Miejskie  Wodociągi  i  Oczyszczalnia  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  w Grudziądzu  zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka  Akcyjna 

siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 639/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Miasta  Grudziądz  prowadzi  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Odbieranie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy  –  Miasto 

Grudziądz”  (nr  ref.  GSO.271.2.2020)  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 031-

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  niegraniczonego  na  podstawie 

ustawy  z dnia  29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843,  dalej 

„ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  23  marca  2020  r.  wykonawca 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania 

ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego 

polegających na  wyborze jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Miejskie 

Wodociągi  i  Oczyszczalnie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Grudziądzu  i  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  ww.  wykonawcy.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 i 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty złożonej przez wykonawcę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., mimo że 

oferta  tego  wykonawcy 

zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  a  ocena  wyjaśnień  złożonych  w  trybie  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp 

potwierdza,  że  oferta  ta  ma  charakter  nierynkowy  i  nie  pokrywa  wszystkich  kosztów 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  Miejskie  Wodociągi  i  Oczyszczalnia  Sp.  z  o.o.,  mimo  że  jej  treść  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Miejskie  Wodociągi 

i Oczyszczalnia S

p. z o.o., mimo że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, 

naruszenie  przepisu  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania 

udzielnie  zamówienia  publicznego  w  sposób  niezapewniający  zachowania  zasady 

uczciwej  konk

urencji  i  równego  traktowania  wykonawców  oraz  niezgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Miejskie 


Wodociągi  i  Oczyszczalnia  Sp.  z  o.o.  oraz  ponownego  badania  i  oceny  ofert  i  dokonanie 

wyboru oferty  Odwołującego jako najkorzystniejszej.  Odwołujący  wniósł  także o obciążenie 

Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.  

Do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  w dniu 26 marca 2020 r. 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Miejskie Wodociągi  i Oczyszczalnia  Spółka z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Grudziądzu.  Izba  na  podstawie  wyjaśnień  i  szeregu 

dowodów z dokumentów złożonych przez ww. wykonawcę ustaliła okoliczności związane ze 

zgłoszeniem przystąpienia za pośrednictwem poczty e-mail i uznała, że wykonawca Miejskie 

Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. wykazał, iż z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze  wynikających  z  błędnego  działania  platformy  e-PUAP  niemożliwe  było 

doręczenie  zgłoszenia  przystąpienia  w  sposób  określony  w  §  5  ust.  2  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  w sprawie regulaminu  postępowania przy  rozpoznawaniu odwołań 

dnia  22  marca  2010  r.  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1092  ze  zm.).  Mając  na  względzie,  iż 

dochowane  zostały  wymogi  wynikające  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  (zgłoszenie 

przystąpienia  wniesione  zostało  w przewidzianej  ustawą  formie  -  w  postaci  elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym),  Izba  uznała  zgłoszenie przystąpienia 

do postępowania po stronie Zamawiającego za skutecznie wniesione i dopuściła wykonawcę 

Miejskie Wodociągi  i Oczyszczalnia Sp.  z  o.o.  do udziału  w  postępowaniu odwoławczym  w 

charakterze uczestnika. 

W  dniu  30  kwietnia  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  w  całości  oraz  wnosi  o  zwrot  90% 

wpisu. 

Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do 

reprezentacji Odwołującego, zgodnie z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Wycofanie  odwołania  w  całości  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, 

które znosi wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy 

Izba na podstawie art. 187 ust. 

8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 


Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel