KIO 638/20 POSTANOWIENIE dnia 13 lipca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 638/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:   

Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem 

stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 

roku przez 

wykonawcę B. D. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: B&W Usługi 

Ogólnobudowlane  B.  D.,  ul.  Sikorskiego  2C,  83-000  Pruszcz  Gdański  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2E, 83-

110 Tczew 

przy  udziale  wykonawcy 

EUROVIA  POLSKA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  Bielany 

Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  9  000 zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:    ………………….……… 


Sygn. akt: KIO 638/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zakład  Usług  Komunalnych  w  Tczewie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi,  w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (dalej:  „ustawa  Pzp”),  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na: 

Wykonanie  przebudowy  ulic  dla  zadan

ia  „Rewitalizacja  -  poprawa  bezpieczeństwa  - 

wykonanie  systemu  monitoringu  i  oświetlenia  wraz  z  poprawą  infrastruktury  drogowej, 

zagospodarowanie  terenu  zadworcowego  na  osiedlu  Zatorze”  w  Tczewie  -  ETAP  I,  numer 

referencyjny:  MZD.2260-1/20. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   

Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  24  stycznia  2020  r.  pod 

numerem 506191-N-2020  

W dniu 23 marca 2020 r. wykonawca 

– B. D. prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą: B&W Usługi Ogólnobudowlane B. D. (dalej: „Odwołujący”), wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  polegającej  na 

braku  należytej  staranności  w  dokonaniu  oceny  najkorzystniejszej  oferty,  który  skutkował 

nieprzyznaniem  dodatkowych  punktów  za  doświadczenie  kierownika  budowy.  Odwołujący 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp - 

tj. zaniechanie żądania od wykonawcy złożenia wyjaśnienia do 

złożonej  oferty  w  zakresie  doświadczenia  kierownika  budowy  wskazanego  przez 

odwołującego  dla  inwestycji  „Budowa  ulicy  Nowozamkowej  wraz  z  budową  parkingu, 

ścieżek  rowerowych  i  spacerowych  oraz  rowerodromu  na  Bulwarze  Nadwiślańskim  w 

Tczewie”,  co  spowodowało  nieprzyznanie  punktów  za  dodatkowe  doświadczenie 

kierownika budowy, 

2)  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, art. 91 ust. 2d ustawy Pzp w zw. 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 8 ust. 1 tj. dokonanie oceny oferty w zakresie kryterium 

doświadczenia  kierownika  budowy  dotyczącego  wykazanej  inwestycji  pn.  Budowa  ulicy 

Nowozamkowej  wraz  z  budową  parkingu,  ścieżek  rowerowych  i  spacerowych  oraz 

rowerodromu na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie (1) w sposób sprzeczny z zasadą 

przejrz

ystości i jawności postępowania, (2) poprzez nieprzyznanie dodatkowych punktów 

za  dodatkowe  doświadczenie  kierownika  budowy  oraz  (3)  na  podstawie  warunku 

nieistniejącego w kryteriach oceny doświadczenia kierownika budowy. 


Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego  w 

zakresie kryterium doświadczenia kierownika budowy oraz przyznanie 20 pkt za wykazanie 

doświadczenia kierowników budowy na 4 inwestycjach. 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  kopia  odwołania  została 

wysłana wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 24 marca 2020 r. W dniu 27 marca 2020 r. 

tj.  w  terminie  ustawowym, 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  zgłosił  wykonawca  EUROVIA  POLSKA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  Bielany 

Wrocławskie. 

Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem z dnia 10 lipca 

2020 r., Odwołujący złożył 

oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania.  Skutkuje  to  zakończeniem  postępowania 

odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Zgodnie bowiem z art. 

187 ust. 8 ustawy Pzp 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w 

takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972), 

nakazując  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:    ……………..…………….. 


wiper-pixel