KIO 636/20 WYROK dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 636/20 

WYROK 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  M.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  AN-MAR  M.  J.  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 

przy  udziale  wykonawcy  H. 

Ł.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

w sprawie o sygn. akt: KIO 636/20 po s

tronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  M.  J.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą AN-MAR M. J. i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AN-MAR M. 

J. 

tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  Odwołującego  –  wykonawcy  M.  J.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą AN-MAR M. J. na rzecz Zamawiającego – Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kwotę 3 075 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

siedemdziesiąt  pięć  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia jego doręczenia - 


przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Sygn. akt: KIO 636/20 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Szpital  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  w  Wołominie  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na 

transport sanitarny osób dializowanych w Stacji Dializ Szpitala 

w Wołominie (znak postępowania: ZAM/08/2020).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 20 lutego 2020 r. pod numerem 514931-N-2020. 

W dniu 23 marca 2020 r. wykonawca M. J. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  AN-MAR  M.  J.  [dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1. art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp poprzez brak opisania 

sposobu  przyznawania  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  pn.  oferowana  cena  za 

przewóz 1 pacjenta oraz w ramach kryterium Koszt przejazdu 1 km przewozu dodatkowego; 

2.  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania 

obarc

zonego  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

a w konsekwencji  naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 36 ust. 1 pkt 13 

ustawy Pzp oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 

3. dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 2 pkt 5 ustawy Pzp; 

4. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 7 ust. 1  

i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 1 w zw. art. 3 ust. 1 pkt 1), poprzez uznanie wyjaśnień złożonych 

przez wykonawcę PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. za wystarczające i „obalające” podejrzenie „rażąco 

niskiej ceny” złożonej oferty, a w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy 

w sytuacji gdy ten swoimi wyjaśnieniami nie rozwiał wątpliwości Zamawiającego w zakresie 

ceny oferty i nie pozbawił jej przymiotu „rażąco niskiej”; 

5. art. 24 ust. 1 pkt 16 i pkt 17 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp koszt 

przejazdu 1 

km przewozu dodatkowego poprzez nieodrzucenie oferty wykonawcy PRZEWÓZ 

OSÓB  Ł.  H.  mimo  że  wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że dysponuje 

zasobami podmiotów trzecich, wykona usługę przy zatrudnieniu 3 pracowników, oraz wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego,  do  dysponowania  zasobami  podmiotów  trzecich,  ponoszonych  kosztów 

realizacji zamówienia; 


6. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nie wezwanie wykonawcy do uzupełnianie dokumentów i 

oświadczeń  oraz  złożenia  wyjaśnień,  co  do  złożonej  oferty  założonych  dokumentów  

i  oświadczeń  w  zakresie  wskazania  podstawy  dysponowania  osobami  jakimi  zamierza 

realizować  zamówienie,  mimo  że  podstawa  wskazana  w  oświadczeniu  wykonawcy  budzi 

zastrzeżenia, gdyż wykonawca wskazał, że jest to umowa, ale nie wskazał czy zlecenia czy 

umowa o pracę;  

wyjaśnienia dlaczego wykonawca zamierza realizować zamówienie 4 pojazdami zaledwie 3 

osobami;  

-  na  jakiej  podstawie  wykonawca  dysponuje  wskazanym

i  w  ofercie  samochodami,  gdyż  

w wyjaśnieniach co do ceny wskazuje, że są to zasoby własne, a w oświadczeniu załączonym 

do oferty, że pojazdy zostały mu użyczone;  

7. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości;  

8. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 

pkt 12 i ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny ofert niezgodnie 

z treścią SIWZ, uwzględnieniu przy ocenie ofert oferty odrzuconej wykonawcy wykluczonego. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania; 

2. unieważnienie czynności wyboru jako oferty najkorzystniejszej wykonawcy Przewóz Osób 

H. 

Ł.; 

3.  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty Przewóz Osób H. Ł.; 

4. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  określił  3  kryteria 

oceny ofert. Pierwszym kryterium z wagą 60 % była oferowana cena za przewóz 1 pacjenta, 

drugim  kryterium  koszt  przejazdu  1 

km  przewozu  dodatkowego.  Zamawiający  nie  określił  

w  SIWZ  sposobu  obliczania  punktów  dla  wykonawców  w  tych  kryteriach.  Zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Zamawiający  określił  jedynie  sposób  oceny  ofert  dla  3 

kryterium, 

tj. Parametrów technicznych samochodów wskazując sposób obliczania punktacji 

w ten sposób, że: wartość punktowa = ( PTS min / PTS max) )* 100 * 20 % gdzie: PTS min - 

najniższa liczba punktów, PTS max - najwyższa liczba punktów Wykonawca otrzyma punkty 

w  zakresie  niniejszego  kryterium  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  załączniku  nr  2  do 


niniejszego  SIWZ  - 

Opisie  przedmiotu  zamówienia,  w  tabeli  -  Parametry  oceniane,  tj.  w 

zależności od zaoferowanych parametrów otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie.  

Jak wynika z zawiadomieni

a o rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zastosował 

nieznajdujący  oparcia  w  jakimkolwiek  zapisie  SIWZ  wzór  do  obliczania  ilości  punktów  dla 

wykonawców  w  obu  ww.  kryteriach  oceny  ofert.  Zgodnie  z  art.  7  ustawy  Pzp  Zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Ponadto  zamawiający  powinien  określić  w  SIWZ  opis 

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 

przyczyn,  zamawiający  wskazuje  kryteria  oceny  ofert  w  kolejności  od  najważniejszego  do 

najmniej ważnego. Jak już wskazano wyżej SIWZ nie spełnia kryteriów jakie określonych w 

art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp 

co doprowadziło do naruszenia przez Zamawiającego art. 93 

ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

, który nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania, jeżeli 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Powyższe 

uchybienia Zamawiającego świadczą także o naruszeniu art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z 

którym  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy.  

Odwołujący wskazał, że skoro bowiem Zamawiający nie określił kryteriów oceny ofert 

(sposobu  przyznawania  punktacji)  w  zakr

esie  2  z  3  kryteriów  to  nie  można  uznać,  że 

wykonawca  wybrany  przez  Zamawiającego  został  wybrany  zgodnie  z  przepisami  ustawy. 

Powyższy zarzut jest jednak aktualny tylko w sytuacji, gdy w postępowaniu zostały zgłoszone 

2  niepodlegające  odrzuceniu  oferty.  W  sytuacji  bowiem,  gdy  została  złożona  tylko  jedna 

niepodlegające 

oferta 

dokonywanie 

oceny 

ofert 

pozbawione 

jest 

znaczenia  

i Zamawiający może podpisać niepodlegającą unieważnieniu ofertę z jedynym wykonawcą.  

Odwołujący podał, że przedmiotem zamówienia mimo nazwania go nazwą Transport 

Sanitarny  osób dializowanych w  Stacji  Dializ  Szpitala w Wołominie faktycznie były  2 usługi 

rozliczane 

odrębnie,  co  wynika  z  istotnych  postanowień  umowy  będących  załącznikiem  do 

SIWZ.  Pierwsza  usługa  dotyczyła  regularnych  pacjentów  na  i  z  dializ,  a  druga  usługa 

rozliczana  wg  stawki  za  km  obejmowała  przewozy  dodatkowe  niezwiązane  z  przewozem  

i odwozem pacjenta na dializę. Wykonawca wskazał, że cena nie jest rażąco niska ponieważ 

auto  jadące  po  pacjentów  będzie  wykonywało  przewóz  dodatkowych  i  po  rozwiezieniu 

pacjentów  i  wracając  do  stacji  dializ  będzie  również  wykonywało  przewóz  dodatkowych. 

Powyższe  nie  odpowiada  prawdzie,  gdyż  wykonawca  nie  może  zakładać,  że  przewozy 

dodatkowe  będą  zawsze  mogły  odbywać  się  w  ramach  przewozów  regularnych.  Typowe 

przewozy dodatkowe przy obsłudze stacji dializ są to przewozy pacjentów dializowanych na 


przeszczep nerki do kilkunastu ośrodków transplantacyjnych w Polsce, które realizuje firma 

transportowa obsługująca stację dializ.  

Ponadto  wykonawca 

wskazując  wynagrodzenia  pracowników  wskazał  tylko  ich 

wynagrodzenie brutto  w  wysokości  2600  złotych  pomijając koszt  składek  na  ubezpieczenie 

społeczne  obciążający  pracodawcę  to  532,48  złotych  przy  minimalnym  wynagrodzeniu  za 

pracę.  

Dalej 

Odwołujący wskazał, że składając wyjaśnienia wykonawca PRZEWÓZ OSÓB Ł. 

H. 

wyjaśnił,  że  usługa  będzie  wykonywana  przy  pomocy  zasobów  własnych  co  wyklucza 

konieczność  posługiwania  się  zasobami  podmiotów  trzecich  skutkującą  zwiększeniem 

kosztów wpływających na kalkulację ceny ofertowej. Powyższe oświadczenie wyklucza się z 

oświadczeniem  wykonawcy  dotyczącego zasobów  podmiotu,  na którego  zasoby  powoływał 

się  wykonawca,  w  którym  wykonawca  powoływał  się  na  zasoby  firm  Komartrans,  Bomal 

Transport  i  Trans  - 

Tom,  które  miały  użyczyć  samochody  temu  wykonawcy.  Oświadczenie 

wykonawcy  w  tym  przedmiocie  jest  nieprawdziwe,  gdyż  nie  jest  możliwe,  aby  wykonawca 

uzyskał  bez  wynagrodzenia  możliwość  korzystania  z  4  pojazdów  od  3  firm,  które  miałyby 

chociażby  ubezpieczać  pojazdy,  ale  wykonawcy  udostępniać  je  bezpłatnie.  W  ocenie 

O

dwołującego się koszt udostępnienia pojazdu na wolnym rynku to co najmniej 2000 złotych 

miesięcznie netto. Wykonawca nie wskazał także w swoich wyjaśnieniach jakie ponosi koszty 

napraw. Co prawda  wskazał, że samochody są tanie w eksploatacji i jest dostępny szeroki 

wybór części zamiennych, ale nie wskazał jaki przewiduje koszt miesięczny napraw.  

Odwołujący podniósł, iż wykonawca nie uwzględnił także w wyjaśnieniach tego, że albo 

będzie musiał wypłacać pracownikom nadgodziny, albo zatrudnić większą ilość osób. Zgodnie 

bowiem z § 2 ust. 4 umowy usługa jest realizowana 6 dni w tygodni w godzinach od 7 do 23. 

Taki czas pracy pracowników oznacza, że nastąpi przekroczenie średniotygodniowej normy 

czasu  pracy  i  wykonawca 

będzie  musiał  zapłacić  swoim  pracownikom  nadgodziny  w 

wysokości 100 %. Jednocześnie system czasu pracy nie będzie pozwalał na to by udzielenie 

im czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Do  tego  wskazać  należy,  że  wykonawca  podał  nieprawdziwe  informacje  w  swoich 

wyjaśnieniach wskazując jednocześnie, że osoby zatrudnione garażują pojazdy u siebie, że 

zatrudnia  3  osoby,  ale  jednocześnie  będzie  wykonywał  usługę  4  pojazdami.  Powyższe 

oznacza,  że  wykonawca  nie  uwzględnił  w  swojej  kalkulacji  przynajmniej  1  osoby.  Oferta 

wykonawcy  powinna  zostać  odrzucona.  Wykonawca  Ł.  zaoferował  koszt  netto  za  

1 km przewozu dodatkowego w wysokości 0,01 złotego i w sumie brutto 0,0108 złotych brutto 

przy zastosowaniu stawki VAT 8 %. 

Powyższe ustalenie kosztu jest błędne.  

Zgodnie  z  art.  1  ustawy 

o  informowaniu  o  cenach  towarów  i  usług,  ustawa  określa 

sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej 

uregulowań. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy cena jest to wartość wyrażoną w 


jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 

usługę.  W  Polsce  nie  ma  takiej  jednostki  pobieżnej,  jak  1/100  grosza,  czy  1  grosz  

i 8/10000 złotego. Powyższego Zamawiający nie poprawił w trybie art. 87 ustawy Pzp, co było 

słuszne, gdyż ze strony wykonawcy PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. nie można mówić o błędzie, gdyż 

określenie  ceny  brutto  jako  0,0108  złotego  nie  było  błędem  ale  celowym  działaniem  i  z 

matematycznego  punktu  widzeni

a  prawidłowym,  ale  w  świetle  ustawy  o  informowaniu  o 

cenach  nieprawidłowym,  gdyż  powodowało  do  podania  ceny  w  nieistniejącej  jednostce 

pieniężnej.  

Powyższe okoliczności wskazują na sprzeczności w treści oświadczeń i dokumentów 

Wykonawcy PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. w związku z czym zamawiający powinien żądać od niego 

stosownych wyjaśnień. W ocenie Odwołującego Zamawiający naruszył wymóg zapewnienia 

konkurencyjności postępowania, gdyż określił tak kryteria oceny ofert, że faktycznie udzielił 

zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą.  Najlepszym 

dowodem naruszenia powyższej zasady jest porównanie cen poszczególnych wykonawców w 

wyjaśnieniach  PRZEWÓZ  OSÓB  Ł.  H.,  gdzie  łączny  koszt  miesięczny  dla  Zamawiającego 

tego  wyko

nawcy,  jest  wyższy  niż  koszt  Odwołującego,  który  dodatkowo  powinien  uzyskał 

większą ilość punktów w 3 kryterium oceny ofert Parametry techniczne samochodów. Z treści 

zawiadomienia  o  wyborze  oferty  naj

korzystniejszej  wynika,  że  Zamawiający  określając 

punkta

cję dla Odwołującego i PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. brał pod uwagę także ofertę wykonawcy 

wykluczonego. Jednocześnie Zamawiający dokonał oceny oferty wykonawcy wykluczonego, 

co jest sprzeczne z czynnością Zamawiającego wykluczenia wykonawcy.  

Dalej dokonana przez Z

amawiającego ocena wykonawców w 3 kryterium jest błędna, 

gdyż skoro w ramach tego kryterium można było uzyskać 20 pkt, to przyznanie wykonawcom 

kolejno  29,  32  i  33  punktów  jest  w  sposób  wręcz  oczywisty  błędna.  Zamawiający  

w przedmiotowym kryter

ium bezpodstawnie przyznał także wykonawcy punkty za windę, gdyż 

pojazd  wykonawcy  nie  dysponuje  windą,  a  oświadczenie  wykonawcy  jest  nieprawdziwe. 

Dokonane  przez  Zamawianego  ocena  nie  jest  więc  prawidłowa  i  wszyscy  niewykluczeni 

wykonawcy  powinni  otrzymać  inną  ilość  punków  we  wszystkich  kryteriach,  co  skutkuje 

koniecznością powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu z: 

umów  leasingowych  Odwołującego  o  numerach  62140  oraz  62595  na  okoliczność 

miesięcznych kosztów leasingu pojazdów porównywalnych do pojazdów  wskazanych przez 

Wykonawcę  Przewóz  Osób  H.  Ł.  na  okoliczność  rzeczywistych  kosztów  dysponowania 

pojazdami  jak  wskazane  przez 

wykonawcę  H.  Ł.,  nieprawdziwości  jego  oświadczeń  o 

użyczeniu mu pojazdów przez osoby trzecie, zobowiązanie wykonawcy Przewóz Osób H. Ł. 

do przedstawienia zdjęcia i dokumentu potwierdzającego, że wskazany przez niego pojazd, 

który  ma  być  wyposażony  w  windę  faktycznie  jest  wyposażony  w  windę  dla  osób 


niepełnosprawnych na okoliczność, że pojazd nie jest wyposażony w windę, złożenia przez 

wykonawcę H. Ł. nieprawdziwego oświadczenia w tym przedmiocie. 

Zamawiający nie złożył odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej. W toku rozprawy 

przed Izbą wnosił o oddalenie odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

u

stawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  24  marca  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  H.  Ł. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRZEWÓZ OSÓB Ł. H. zgłaszającego 

swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  26  marca  2020  r.  po  stronie 

Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiot

owej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

oraz  wyjaśnieniami,  ofertę  Przystępującego,  pismo  wzywające  Przystępującego  do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 10 marca 2020 r., wyjaśnienia Przystępującego z dnia 

12  marca  2020  r.  oraz  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  16  marca 

2020 r. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia 

Zamawiającego  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego  złożone  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 22 czerwca 2020 r.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  rozdziałem  XIV  pkt  2  SIWZ,  zamawiający  będzie  oceniał  oferty  wg  

następujących kryteriów:  1)  cena za przewóz  1  pacjenta o  wadze 60%,  2) koszt  przejazdu  


1 km przewozu dodatkowego o wadze 20% oraz 3) parametry techniczne samochodów (PTS) 

o wadze 20%. 

W zakresie kryterium nr 3 

Zamawiający podał następujący wzór: 

wartość punktowa = ( PTS min/ PTS max)* 100 * 20 % gdzie: 

PTS min 

–najniższa liczba punktów, 

PTS max

–najwyższa liczba punktów. 

Wykonawca otrzyma punkty w zakresie ww. kryterium zgodnie z zasadami określonymi 

w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli –Parametry oceniane, 

tj. w zależności od zaoferowanych parametrów otrzyma liczbę punktów określoną w kolumnie. 

Zgodnie  z  §  2  ust.  4  projektu  umowy,  każdy  z  pacjentów  jest  dializowany  trzy  razy  

w  tygodniu lub  codziennie  w  razie potrzeby  co należy  traktować jako przewóz  dializacyjny, 

dializa trwa 4 - 

5 godzin. Dializy wykonywane są w godz. 7– 23, od poniedziałku do soboty  

i rozpoczynają się zazwyczaj w następujących godzinach: 7:00, 11:30–12:30 , 16:30 - 18:00; 

godziny te mogą ulec zmianie (w zakresie +/-1 godz.). 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyło 

trzech  wykonawców,  tj.  Odwołujący,  który  zaoferował  cenę  37  zł  za  przewóz  jednej  osoby 

dializowanej oraz 

1 zł jako koszt 1 km, Przystępujący, który zaoferował 38,88 zł za przewóz 

jednej osoby dializowanej oraz 0,0108 zł jako koszt 1 km oraz wykonawca D. D. prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  TRANSDYMEN  D.  D.,  który  zaoferował  29,99  zł  za 

przew

óz jednej osoby dializowanej oraz 1,08 zł jako koszt 1 km. 

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Przystępującego na podstawie 

art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do potwierdzenia wykonania zadania w kwocie: 38,88 zł brutto za 

przewóz  jednej  osoby  dializowanej  oraz  0,0108  zł  brutto  za  1  km  przewozu  dodatkowego. 

Dalej Zamawiający wskazał na treść art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. 

Przystępujący  w  piśmie  z  dnia  12  marca  2020  r.  oświadczył,  że  potwierdza  cenę 

wykonania  zadania  w  kwocie:  38,88  zł  brutto  za  przewóz  jednej  osoby  dializowanej  oraz 

0,0108  zł  brutto  za  1km  przewozu  dodatkowego.  Wskazał,  że  ceny  stanowią  bilans 

sprzyjających  i  dostępnych  wykonawcy  warunków  cenotwórczych  wykonania  zamówienia 

polegających na: 

1.  kierowca  garażuje  samochód  u  siebie  na  podwórku  lub  przed  posesją,  a  więc  nie  jest 

konieczne organizowanie parkingu, w szczególności parkingu płatnego – strzeżonego; 

2. kierowca zamieszkuje (tym samym parkuje samochód) w miejscowości, w której zaczyna  

i  kończy  się  trasa  przewozu,  samochód  nie  musi  przejeżdżać  zbędnych  kilometrów 

potrzebn

ych na dojazd do początku trasy; 

3. przewozy dodatkowe będą realizowane tak jak w latach ubiegłych: auto jadące po pacjentów 

będzie  wykonywało  przewóz  dodatkowy  oraz  auto  po  rozwiezieniu  pacjentów  

i wrac

ające do szpitala będzie również wykonywało przewóz dodatkowy; 


4.  usługa  będzie  wykonywana  przy  pomocy  zasobów  własnych,  co  wyklucza  konieczność 

posługiwania  się  zasobami  podmiotów  trzecich  skutkującą  zwiększeniem  kosztów 

wpływających na kalkulację ceny ofertowej; 

5.  przewidziane  samochody  d

o  wykorzystania  są  bardzo  tanie  w  eksploatacji  –  

w  szczególności  wskazać  należy,  że  zużywają  one  około  8,5  l  paliwa  na  100  km,  

a jednocześnie dostępny jest szeroki wybór tanich części zamiennych; 

6. koszt wynagrodzenia 

jakie poniesienie wykonawca w związku z powierzeniem wymaganym 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ  trzem  osobom  realizację  zamówienia  będą  kształtowały  się 

następująco: 

Każda z trzech osób będzie zatrudniona na jeden etat 2600 zł brutto miesięcznie, 3 osoby x 

zł = 7800 zł za jeden miesiąc kalendarzowy. 

7.  w ciągu każdego dnia każdy samochód przejeżdża maksymalnie do 400 km. Kalkulacja 

wygląda następująco: 

Paliwo 9,5 l x 4 samochody x 4 =152 l paliwa dziennie 

152 l x 5 zł =760 zł x średnio 26 dni w miesiącu = 19 760 zł 

8. amortyzacja samochodów 4 x 2000 zł = 8000 zł miesięcznie 

9. przychód miesięczny z transportu. 

Ok. 1400 przewozów miesięcznie x 38,88 zł = 54 432 zł 

Max 150 km dodatkowych miesięcznie x 0,0108 zł =1,62 zł 

Razem przychód: 54 433,62 zł 

10. podsum

owanie kosztów i zysk w jednym miesiącu. 

Miesięczny przychód: 54 433,62 zł 

Miesięczne koszty: 

Paliwo 

– 19 760 zł 

Kierowcy 

– 7 800 zł 

Amortyzacja samochodów – 8 000 zł 

Razem koszty 35 

560 zł 

Zysk 54 433,62 

– 35 560 = 18 873,62 zł. 

W  dniu  16  marca  2020  r. 

Zamawiający  uznał  za  najkorzystniejszą  ofertę 

Przystępującego podając jednocześnie, iż wykonawca w ramach kryterium nr 1 otrzymał 46,28 

zł punktów, w ramach kryterium nr 2 otrzymał 20 punktów  a w ramach kryterium nr 3  – 29 

punktów, uzyskując łącznie 95,28 punktów. Na drugim miejscu w rankingu ofert uplasowała 

się oferta Odwołującego, który w ramach kryterium nr 1 otrzymał 48,63 punktów, w ramach 

kryterium nr 2 

– 0,22 punktu a w ramach kryterium nr 3 – 32, uzyskując łącznie 80,85 punktów. 

Jednocześnie  Zamawiający  podał  punktację  dla  oferty  wykonawcy  D.  D.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  TRANSDYMEN  D.  D.,  która  w  ramach  kryterium  nr  1 

otrzymała 

punktów, 

ramach 

kryterium 

nr 

– 

punktu  


a w ramach kryterium nr 3 

– 33 punkty, łącznie 93,20. Zamawiający poinformował, że wykluczył 

wykonawcę TRANSDYMEN D. D. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp

, uznając ofertę ww. wykonawcy za odrzuconą.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy 

Pzp poprzez brak opisania sposobu przyznawania punktów w ramach kryterium oceny ofert 

pn. oferowana cena za przewóz 1 pacjenta oraz w ramach kryterium Koszt przejazdu 1 km 

przewozu  dodatkowego  oraz  zarzut  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie unieważnienia postępowania  jako  obarczonego  niemożliwą do  usunięcia wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego Izba pozostawiła bez rozpoznania z uwagi na treść art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy 

Pzp, jako że ww. zarzuty dotyczyły czynności, które nie mieszczą się w zamkniętym katalogu 

czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

Następnie w ocenie Izby, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, zasadnym jest 

przedstawienie uwag  natury  ogólnej,  odnoszących się  do  wymogów formalnych odwołania, 

określonych przepisami ustawy Pzp oraz aktem wykonawczym do tejże ustawy. 

Izba  wskazuje,  że stosownie do treści  art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp oraz  analogicznie  

§  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), odwołanie powinno 

wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać 

żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania. Tym samym należy podkreślić, że właśnie określone w ww. przepisach wymogi 

konstrukcyjne  odwołania  przesądzają,  że  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona  wyłącznie  do 

twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum), a dotyczy również okoliczności 

faktycznych  zawartych  w  sformułowanej  przez  odwołującego  argumentacji.  Odwołanie 

powinno  wyrażać  zastrzeżenia  wobec  dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub 

zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy 

prawnej  takich  zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  do 

post

ulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem  konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu 

faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, 

który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub 

zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 

czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Podsumowując powyższe Izba stwierdza, że to na 


wykonawcy,  będącym  profesjonalistą,  spoczywa  ciężar  przedstawienia  w  treści  odwołania 

jasnych  i  szczegółowych  zarzutów  zbudowanych  z  dwóch  warstw,  tj.  prawnej  

i  faktycznej,  które  wyznaczają  granice  rozstrzygnięcia  Izby,  która  może  orzekać  wyłącznie  

w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). 

Uwzg

lędniając  powyższe  rozważania  prawne  wskazać  należy,  iż  odwołanie 

wykonawcy  M.  J. 

w  istocie  stanowi  nieuporządkowany  wywód  sprowadzający  się  w 

zasadniczej  mierze  do  przywołania  wybranych  elementów  stanu  faktycznego,  pozbawiony 

szeregu  uzasadnienia  merytorycznego  i 

uniemożliwiający  stwierdzenie,  iż  wykonawca 

postawił jednoznaczne i konkretne zarzuty. Co więcej lektura przedmiotowego odwołania nie 

pozwala  w  sposób  pewny  ustalić,  które  z  podnoszonych  przez  Odwołującego  fragmentów 

stanu  faktycznego  referują  do  poszczególnych  zarzutów  odwołania  przywołanych  w  jego 

petitum

Podkreślić należy, iż nie jest rolą Izby domyślanie się, które z przywołanych przez 

Odwołującego twierdzeń i elementów stanu faktycznego mają potwierdzać dany zarzut. Izba 

nie  kontroluje  całego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego 

przez zamawiającego, a jedynie ocenia pod względem legalności działania albo zaniechania 

zamawiającego,  które  zostały  wyraźnie  wyartykułowane  i  zakwestionowane  przez 

odwołującego  się  wykonawcę.  Izba  nie  może  wyręczać  Odwołującego  w  przywoływaniu 

konkretnych  okoliczności  faktycznych,  stawianiu  tez  oraz  wyciąganiu  z  nich  wniosków 

rzutujących  na  przebieg  danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Dalej  dostrzec 

należy, iż część zarzutów przedstawionych w petitum odwołania nie ma żadnego rozwinięcia 

w zasadniczej części odwołania stanowiącej uzasadnienie. Z kolei niektóre z elementów stanu 

faktycznego  przywołane  w  uzasadnieniu  odwołania  nie  wpisują  się  w  żaden  zarzut 

podniesiony w petitum.  

Izba  wskazuje,  że  nie  znalazła  podstaw  do  uwzględnienia  zarzutu  dotyczącego 

zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego z uwagi na rażąco niską cenę oraz zarzutu 

polegającego na podaniu przez Przystępującego nieprawdziwych informacji. 

Izba odniesie się do ww. zarzutów łącznie z uwagi na okoliczność, iż przywoływanych 

przez  Odwołującego  elementów  stanu  faktycznego  i  szczątkowej  argumentacji,  nie  można 

rozdzielić w sposób pewny, oddający intencje Odwołującego. 

Z

godnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub 

ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 


przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość 

przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 

r. poz. 2177); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska oraz  

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Z  kol

ei  w  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest  niższa  o  co  najmniej  30% 

od 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z art.  35  ust.  1  i  2 lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia (art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp).  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na wykonawcy (art. 90 ust. 2 ustawy Pzp). Ponadto stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy 

Pzp, zamawia

jący odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie Izby poglądem, złożone przez wykonawcę 

wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, winny być 

konkretne,  wyczerpujące  i  rozwiewające  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  SIWZ  lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy bowiem ciąży obowiązek wykazania, 

jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty oraz w jakim stopniu dzięki 

tym czynnikom cena oferty została obniżona (por. wyrok KIO z dnia 2 lutego 2016 r. sygn. akt: 

KIO 66/16).  

Nadto  wskazać  należy,  iż  sytuacja  prawna  wykonawcy,  który  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  dowodów,  w  przedmiocie  rażąco 

niskiej  ceny,  w  ogóle  ich  nie  złożył  oraz  wykonawcy,  który  złożył  wyjaśnienia  ogólnikowe  


i  niepoparte  dowodami,  jest  taka  sama.  W  obu  bowiem  przypadkach  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu (por. KIO w wyroku z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 722/16). 

Następnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.  

Z kolei  w  świetle  punktu  17  ww.  przepisu,  z  postępowania o udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

wskazuje, 

iż  wykluczenie  wykonawcy  na  ww.  podstawie  prawnej  możliwe  jest  

w  przypadku łącznego wystąpienia okoliczności,  o których mowa w  tej regulacji.  Powyższa 

podstawa  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  znajdzie  zatem  zastosowanie,  jeżeli 

wykonawcy  będzie można  przypisać lekkomyślność  lub  niedbalstwo w  zależności  od  stanu 

jego świadomości. Przy lekkomyślności dłużnik (wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że 

określone  zachowanie  może  prowadzić  do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie 

sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (wykonawca) 

nie  zdaje  sobie  sprawy,  choć  powinien,  że  określone  zachowanie  prowadzić  będzie  do 

naruszenia przez niego zobowiązania.  

Z kolei  pod  pojęciem  „informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego”,  o  których 

mowa  w  ww.  przepisie  należy  rozumieć  takie  informacje,  które  pozostają  w  sprzeczności  

z  istniejącym  stanem  faktycznym.  Innymi  słowy  są  to  informacje  nieprawdziwe,  niezgodne  

z  rzeczywistością,  a  których  podanie  przez  wykonawcę  skutkuje  mylnym  przekonaniem 

zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości. Istotna jest zatem treść informacji podanych 

przez  wykonawcę,  jak  również  to  jaki  skutek  mogły  one  wywołać  w  świadomości  danego 

zamawiającego.  Jednocześnie  podkreślić  należy,  iż  w  świetle  ww.  przepisu  wykluczeniu 

podlega wykonawca za podanie wprowadzających w błąd informacji, które nie muszą wpływać 

na  działania  zamawiającego,  ale  wystarczy,  że  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu.  

Ponadto do informacj

i mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  do  zasady,  można  zaliczyć 

informacje  stanowiące  podstawę wyboru oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenia  wykonawcy, 

czy też odrzucenia jego oferty. 

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt rozpoznawanej przez Izbę sprawy 

wskazać  należy,  iż  Odwołujący  nie  kwestionował  tego,  że  wykonawca  H.  Ł.  nie  załączył 


dowodów potwierdzających kalkulację ceny za przewóz jednej osoby dializowanej oraz koszt 

1  km  przewozu  dodatkowego.  Odwołujący  nie  postawił  nawet  tezy,  iż  zaoferowane  przez 

Przystępującego  ceny  za  ww.  usługi  są  nierealne,  niewiarygodne  w  porównaniu  z  cenami 

rynkowymi  podobnych  zamówień  i  innych  ofert,  czy  też  że  realizacja  zamówienia  za  ceny 

zaoferowane przez Przystępującego jest niemożliwa bez poniesienia strat przez wykonawcę. 

Zważyć należy, iż Odwołujący nawet nie odniósł się do wyliczeń cenowych przedstawionych 

przez Przystępującego w wyjaśnieniach z dnia 12 marca 2020 r. w pełnym zakresie. W istocie 

Odwołujący  skupił  się  na  zarzuceniu  Przystępującemu  nieuwzględnienia  w  wyjaśnieniach 

rażąco niskiej ceny pewnych elementów, które w jego ocenie winny znaleźć odzwierciedlenie 

w  złożonych  przez  wykonawcę  H.  Ł.  wyjaśnieniach,  pomijając  przy  tym  zakres  wezwania 

Zamawiającego z dnia 10 marca 2020 r. Podkreślić także należy, iż Odwołujący nie podnosił 

konieczności kontynuowania procedury wyjaśnień ceny zaoferowanej przez wykonawcę H. Ł.. 

Odnosząc się do kwestionowanego przez Odwołującego sposobu świadczenia usług 

objętych  przedmiotowym  zamówieniem,  który  wskazywał,  iż  Przystępujący  „nie  może 

zakładać,  że  przewozy  dodatkowe  będą  zawsze  mogły  odbywać  się  w  ramach  przewozów 

regularnych”  Izba  zauważa,  że  Odwołujący  nie  rozwinął  ww.  stanowiska,  poprzestając  na 

zarzuceniu Przystępującemu  oświadczenia nieprawdy  w  ww.  zakresie. W konsekwencji  nie 

można ustalić na jakiej podstawie Odwołujący oparł swoje twierdzenia. Na podstawie treści 

odwołania  nie  można  również  jednoznacznie  ustalić,  czy  Odwołujący  twierdził,  że  przyjęty 

przez  Przystępującego  sposób  realizacji  zamówienia  wpływałby  na  sposób  kalkulacji  ceny 

ofertowej. Ponadto z

ważyć należy, iż wykonawca H. Ł. dotychczas świadczył należycie usługi 

transportowe  w  zakresie  przewozu  pacjentów  dializowanych  na  rzecz  Zamawiającego,  co 

potwierdzają  wystawione  ww.  wykonawcy  referencje  z  dnia  28  lutego  2020  r.  Nie  sposób 

zatem  odmówić  Przystępującemu  doświadczenia  w  realizacji  tożsamych  usług  na  rzecz 

Zamawiającego, na które powoływał się w złożonych wyjaśnieniach ceny oferty. 

Następnie  w  ocenie  Izby  wskazać  należy,  iż  Odwołujący  w  sposób  hasłowy,  bez 

głębszej analizy, stwierdził, że wykonawca podając wynagrodzenia pracowników wskazał tylko 

wynagrod

zenie  brutto  w  wysokości  2600  zł  pomijając  koszt  składek  na  ubezpieczenie 

społeczne obciążający pracodawcę w kwocie 532,48 zł przy minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. W powyższym zakresie zauważyć należy, iż z treści złożonych przez Przystępującego 

wyjaśnień w zakresie ceny oferty nie można wyczytać, że wykonawca H. Ł. zamierza zatrudnić 

kierowców na podstawie umowy o pracę. Wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

w odniesieniu do kierowców nie postawił również Zamawiający mając na uwadze brzmienie 

art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp. 

Dostrzec  również  należy,  iż  Odwołujący  nie  poddał  analizie 

możliwości  zatrudnienia  przez  Przystępującego  kierowców  na  podstawie  innych  form 

zatrudnienia aniżeli na podstawie umowy o pracę. W świetle ww. okoliczności odnoszących 

się  do  formy  zatrudnienia  kierowców  przez  Przystępującego  nie  można  również  uznać  za 


wykazane  twierdzenia 

Odwołującego,  który  wskazywał,  że  wykonawca  H.  Ł.  winien 

uwzględnić w wyjaśnieniach ceny, że będzie musiał wypłacać pracownikom nadgodziny albo 

zatrudniać większą ilość osób. Jak już wskazano powyżej pracowniczy charakter zatrudnienia 

nie wynika z treści wyjaśnień złożonych przez Przystępującego, tym samym odpada podstawa 

do  wypłacania  pracownikom  dodatkowego  wynagrodzenia  za  pracę  w  godzinach 

nadliczbowych. 

Izba w ww. zakresie nie znalazła także podstaw do nakazania Zamawiającemu 

wezwania  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnieńw  zakresie  podstawy  dysponowania 

osobami  jakimi 

zamierza  realizować  zamówienie.  Odwołujący  w  treści  odwołania  nie 

przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby wezwanie Przystępującego do złożenia 

wyjaśnień  w  rzeczonym  zakresie  i  jakie  znaczenie  ww.  kwestia  miałaby  dla  przebiegu 

postępowania. 

Podobnie  rzecz  ma  się  w  odniesieniu  do  wskazywanej  przez  Odwołującego 

sprzeczności w oświadczeniach wykonawcy H. Ł. dotyczącej korzystania przez wykonawcę z 

zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w  zakresie 

potencjału technicznego.  Nie sposób  w  ocenie Izby  stwierdzić,  iż  Przystępujący 

złożył  w  ww.  zakresie  nieprawdziwe  oświadczenie.  Zważyć  należy,  iż  sam  Odwołujący 

dostrzegł,  że  Przystępujący  korzysta  z  zasobów  podmiotów  trzecich  w  zakresie  potencjału 

technicznego, jak również że podmioty trzecie zobowiązały się udostępnić Przystępującemu 

ww.  zasoby  na  podstawie  umowy  użyczenia,  której  istota  polega  na  bezpłatnym  używaniu 

rzeczy.  Ponadto  stwierdzić  należy,  iż  przypuszczenia  Odwołującego,  który  poddał  w 

wątpliwość  możliwość  korzystania  przez  Wykonawcę  H.  Ł.  bez  wynagrodzenia  z  czterech 

pojazdów  udostępnionych  przez  trzy  podmioty  należy  uznać  za  gołosłowne  i  niepoparte 

dowodami.  Za  nieudowodnione 

w  świetle  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp  Izba  uznała  również 

stanowisko  Odwołującego  dotyczące  wysokości  kosztu  udostępnienia  pojazdu  na  wolnym 

rynku w kwocie minimum 2000 zł miesięcznie netto.  

Ponadto Izba wskazuje, że całościowa analiza dokumentów składających się na ofertę 

sensu largo 

potwierdza, że wykonawca H. Ł. będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich 

w za

kresie potencjału technicznego (samochodów). 

W  zakresie  załączonych  do  odwołania  dowodów  w  postaci  umów  leasingu  Izba 

wskazuje,  iż  ww.  dokumenty  nie  potwierdzają  tezy  dowodowej  sformułowanej  przez 

Odwołującego.  W  szczególności  wskazać  należy,  iż  z  treści  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

złożonych  przez  Przystępującego  nie  wynika,  by  wykonawca  zawarł  umowy  leasingu 

pojazdów  przeznaczonych  do  realizacji  zamówienia.  Tym  samym  porównywanie  sytuacji 

Odwołującego, który umowy takie zawarł z sytuacją, w której znajduje się Przystępujący jest 

nieuzasadnione  i  w 

żaden  sposób  nie  potwierdza  wysokości  miesięcznych  kosztów 

związanych z udostępnieniem pojazdów przez podmioty trzecie wykonawcy H. Ł. .  

Dalej 

Izba  wskazuje,  że  Odwołujący  po  raz  kolejny  w  sposób  hasłowy  zarzucił 


Przystępującemu  brak  uwzględniania  w  wyjaśnieniach  rażąco  niskiej  ceny  kosztów  napraw 

samochodów  nie  podając  przy  tym  żadnej  argumentacji  merytorycznej  uzasadniającej 

konieczność  odzwierciedlenia  ww.  kosztów  w  złożonych  Zamawiającemu  wyjaśnieniach.  

W  kontekście  powyższego  zważyć  jednak  należy,  iż  Odwołujący  nie  podważał  wyjaśnień 

Przystępującego dotyczących niskich kosztów eksploatacji samochodów przeznaczonych do 

realizacji  zamówienia,  szerokiego  wyboru  tanich  części  zamiennych,  jak  również 

uwzględnionych przez Przystępującego w kalkulacji ceny miesięcznych kosztów amortyzacji 

czterech pojazdów. 

Za nieuzasadnione Izba uznała również twierdzenia Odwołującego dotyczące podania 

nieprawdziwych informacji przez Przystępującego w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, który 

wskazał,  że  „zatrudnia  3  osoby,  ale  jednocześnie  będzie  wykonywał  usługę  4  pojazdami”. 

Z

daniem  odwołującego  się  Wykonawcy  powyższe  potwierdzało,  iż  wykonawca  H.  Ł.  nie 

uwzględnił w kalkulacji ceny przynajmniej jednej osoby. I w tym zakresie Izba wskazuje, że 

brak  jest  jakiegokolwiek  uzasadnienia  pozwalającego  uznać  stanowisko  Odwołującego  za 

logicznie, merytorycznie i kompleksowo 

wyjaśnione. Z treści odwołania nie można wyczytać 

dlaczego  zdaniem  Odwołującego  usługi  zamawiane  w  ramach  niniejszego  zamówienia 

miałyby  być  świadczone  przez  co  najmniej  4  czterech  kierowców.  Wskazać  należy,  iż 

Odwołujący  nie  wskazał  w  treści  odwołania  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  nakładającego  na  przyszłego  wykonawcę  zamówienia  obowiązku  świadczenia 

usług transportowych przez cztery pojazdy w tym samym czasie. Nie twierdził również, że w 

okolicznościach  niniejszej  sprawy  z  taką  sytuacją  wykonawca  może  mieć  do  czynienia  na 

etapie  realizacji  umowy.  Zdaniem  Izby  sam  fakt,  iż  Zamawiający  oczekiwał  od  wykonawcy 

dysponowania minimum 4 pojazdami  

do realizacji zamówienia nie przekłada się na obowiązek 

dysponowania  potencjałem  osobowym  w  liczbie  tożsamej  co  potencjał  techniczny.  Izba  w 

świetle  tak  szczątkowego  stanowiska Odwołującego  zaprezentowanego w  treści  odwołania 

nie  znalazła  również  podstaw  do  wezwania  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie  świadczenia  usług  objętych  przedmiotem  zamówienia  z  wykorzystaniem  4 

pojazdów i 3 kierowców. 

W  zakresie  podnoszonego  przez  Odwołującego  aspektu  dotyczącego  zaoferowania 

przez  Przystępującego  ceny  w  wysokości  0,0108  zł  brutto  za  1  km  świadczenia  usługi 

przewozu  dodatkowego  Izba  wskazuje,  iż  z  treści  odwołania  nie  wynika  jakie  winny  być 

konsekwencje  prawne 

wobec  podania  przez  wykonawcę  ceny  w  ww.  kształcie,  

w  szczególności  na jakiej  podstawie prawnej  oferta  Przystępującego  winna być  odrzucona. 

Odwołujący poza dostrzeżeniem ww. okoliczności nie przedstawił żadnej argumentacji. Izba 

podziela  stanowisk

o  Odwołującego,  iż  podanie  kwoty  0,0108  zł  nie  stanowiło  błędu  

w  obliczeniu  ceny,  bowiem  z  matematycznego  punktu  widzenia  wyliczenia  wykonawcy 

Henryka Łuniewskiego były prawidłowe. Nie można pominąć, iż w treści formularza ofertowego 


stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający oczekiwał od wykonawcy podania za ww. 

usługę  ceny  netto,  wyliczenia  kwoty  stawki  podatku  VAT  oraz  ceny  brutto.  Tym  samym 

wykonawca H. 

Ł. wypełniając poszczególne rubryki tabeli zawartej w punkcie II załącznika nr 

1  do 

SIWZ,  podał  wszystkie  wymagane  przez  Zamawiającego  elementy  cenotwórcze.  Nie 

można  również  nie  zauważyć,  iż  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

Zamawiający  nie  zawarł  wskazówek  dotyczących  sposobu  obliczenia  ceny  ofertowej  w 

zakresie 

zasa

d  zaokrąglania  liczb  po  przecinku.  Dalej  zważyć  należy,  iż  

w  przypadku  zaoferowania  przez  wykonawcę  kwoty  w  wysokości  1  gr  za  daną  usługę  nie 

można  byłoby  inaczej  wyliczyć  ceny  brutto,  jak  właśnie  poprzez  podanie  kwoty  0,0108  zł.  

Zaokrąglenie przez wykonawcę kwoty brutto do kwoty 0,01 zł mogłoby wywołać wątpliwości 

po  stronie  Zamawiającego,  czy  wykonawca  w  cenie  oferty  uwzględnił  właściwą  dla  danej 

usługi stawkę podatku VAT. W istocie w okolicznościach rozpoznawanej przez Izbę sprawy 

cena  netto  będzie  równała  się  cenie  brutto.  Izba  wskazuje,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  

w treści odwołania żadnych argumentów uzasadniających odrzucenie oferty Przystępującego, 

poprzestając  na  formalnym  aspekcie  wskazania  przez  wykonawcę  H.  Ł.  ceny  do  czterech 

miejsc po przecinku, podczas gdy cena w polskim systemie monetarnym zawiera dwa miejsca 

po  przecinku,  pomijając  jednak  konsekwencje  zaoferowania  przez  wykonawcę  1  gr  za 

wykonanie usługi, prowadzące do zrównania kwoty netto z kwotą brutto (ceną). 

Niezależnie od powyższego Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 190 ust. 1a pkt 1 ustawy 

Pzp, ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który 

ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego. Podkreślić jednak 

należy,  iż  ustalony  w  ten  sposób  ciężar  dowodu  nie  zwalnia  Odwołującego,  który  podnosi 

zarzut rażąco niskiej ceny, od obowiązku wykazania i udowodnienia okoliczności, które czyni 

podstawą  ww.  zarzutu  zgodnie  z  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp.  Przepis  art.  190  

ust. 1a ustawy Pzp nie może być rozumiany w ten sposób, że Odwołujący może poprzestać 

na  samych  twierdzeniach  i  przerzucić  na  uczestnika  postępowania  odwoławczego  ciężar 

dowodowy (tak KIO w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt: KIO 2540/17).  

O

dnosząc  się  do  kwestii  bezpodstawnego  przyznania  ofercie  Przystępującego 

punktów  w  kryterium  dotyczącym  parametrów  technicznych  samochodów  z  uwagi  na  to,  iż 

wbrew oświadczeniu Przystępującego – jak twierdził Odwołujący - pojazdy przystosowane do 

p

rzewozu osób niepełnosprawnych nie są wyposażone w windę Izba wskazuje, iż twierdzenia 

Odwołującego  w  ww.  zakresie  nie  zostały  wykazane  i  poparte  żadnymi  dowodami.  Tym 

samym należało uznać je za gołosłowne. 

Za uzasadnione natomiast 

Izba uznała stanowisko Odwołującego, który wskazywał, że 

Zamawiający  błędnie  ocenił  oferty  złożone  przez  wykonawców  w  kryterium  dotyczącym 


parametrów technicznych samochodów przyznając ofertom odpowiednio 29, 32 i 33 pkt, skoro 

w  ramach  ww.  kryterium  można  było  uzyskać  maksymalnie  20  punktów.  Z  analizy 

dokumentacji postępowania wynika, że Zamawiający nie dokonał przeliczenia dla złożonych 

ofert 

punktów za parametry oceniane w załączniku nr 1 do SIWZ, według wzoru wynikającego 

treści SIWZ.   

Słusznie również w ocenie Izby podniósł Odwołujący, że Zamawiający nieprawidłowo 

podczas oceny ofert wziął pod uwagę ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania. Izba 

wskazuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą, a zatem nie może być ona brana pod uwagę podczas ustalania rankingu ofert 

w świetle przewidzianych w SIWZ kryteriów. 

Powyższe  okoliczności  nie  miały  jednak  wpływu  na  wynik  postępowania,  o  którym 

mowa  w  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  bowiem 

prawidłowe  przeliczenie  punktów  w  ramach 

kryterium  dotyczącego  parametrów  technicznych  samochodów  z  jednoczesnym 

uwzględnieniem przy ocenie wyłącznie dwóch ofert, tj. Odwołującego i Przystępującego, nie 

wpłynęłoby na zmianę rankingu.  

W końcu Izba wskazuje, iż o braku należytej staranności w zredagowaniu odwołania 

świadczy  również  okoliczność,  że  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  7  

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Wobec  powyższego  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  iż  wybór  oferty 

Przystępującego dokonany został z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła 

w  całości  uiszczony  wpis,  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia.  Izba  uznała  wniosek 

Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  w  wysokości  3  075  zł  stanowiącej  wynagrodzenie 

pełnomocnika na podstawie złożonej do akt faktury.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel