KIO 633/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt KIO 633/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 23 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez wykonawcę  GALAXY Systemy 

Info

rmatyczne Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością z  siedzibą w  Zielonej Górze 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-

SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy Konica Minolta Business So

lutions Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą 

Warszawie

zgłaszającego 

przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

GALAXY 

Systemy 

Informatyczne 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 633/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Operator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w  Warszawie

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup  usługi  systemu  wydruku  

na  okres  48  miesięcy.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 019-043203 w dniu 28 stycznia 2020 r. 

W  dniu  23  marca  2020  r.  wykonawca 

GALAXY  Systemy  Informatyczne  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  dalej  „Odwołujący”,  złożył  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  ustawy  P

zp  w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  z  naruszeniem 

zasady  równości  wykonawców  i  zasady  uczciwej  konkurencji,  gdyż  zaniechano 

weryfikacji co do tego, czy treść oferty Konica Minolta jest zgodna z SIWZ, ewentualnie, 

jeżeli weryfikacja została przeprowadzona, weryfikację tę w odniesieniu do ww. oferty 

przeprowadzono nienależycie. 

2.  art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17)  ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

Konica Minolta, pomimo 

iż oferent ten wprowadził Zamawiającego w błąd. 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofe

rty złożonej przez 

Konica Minolta, pomimo 

iż oferta ta nie jest zgodna z treścią SIWZ. 

4.  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

wybór oferty Konica Minolta, pomimo istnienia ustawowych 

przesłanek do jej odrzucenia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie  Zamawiającemu: 

uniew

ażnienia czynności oceny ofert, odrzucenia oferty wykonawcy Konica Minolta, dokonania 

czynności ponownej oceny ofert z wyłącznym udziałem Odwołującego oraz dokonania wyboru 

oferty Odwołującego. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  ustawowym  terminie 

przystąpił  wykonawca  Konica  Minolta  Business  Solutions  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.  

Odwołujący  pismem  z  dnia  22  czerwca  2020  r.  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 


Odwołującego  i  stanowi  podstawę  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  stosownie  

do 

art. 187 ust. 8 zd. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu  

z rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel