KIO 630/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 630/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  8  maja  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  odwołującego: 

"

DEMARKO  Sp.  z  o.o.,  Sp.k.  w  Świętochłowicach  (ul.  Sądowa  19,  41-605 

Świętochłowice) w postępowaniu prowadzonym przez  zamawiającego:  2 Regionalna Baza 

Logistyczna w Warszawie (ul. Marsa 110, 08-470 Warszawa), 

przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego:    wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Glomex MS Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w  Złotnikach  (ul.  Krzemowa  1,  62-002  Złotniki)    oraz  Glomex  MS,  s.r.o.  z  siedzibą  w 

Pradze (Republika Czeska)

, Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10,), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: "DEMARKO Sp. z o.o., Sp.k. w Świętochłowicach (ul. Sądowa 19, 41-

605  Świętochłowice)  kwoty  13.500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero  groszy), 

stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 630/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez Zamawiającego: Skarb Państwa 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA z siedzibą w 

Warszawie

,  którego  przedmiotem  jest:  „Dostawa  samochodów  ciężarowo-osobowych 

ogólnego przeznaczenia w latach 2020-2022”. Nr ref.: D/04/2020. Ogłoszenie o zamówieniu 

opublikowane 

zostało  w  Dz.  Urz.  UE.  w  dniu  30  stycznia  2020  r.  Nr    45666-2020.  

Odwołujący  -  DEMARKO  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.  z  siedzibą  w  Świętochłowicach  wskazał  na 

naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:  

1.  art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez 

prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  a  w  konsekwencji  dokonanie  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  w  sposób  sprzeczny  z  ustawą  Pzp,  ponieważ  Zamawiający 

pominął uchybienia:  

a. 

w ofercie Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie: Glomex  MS Polska 

sp.  z 

o.o.  z  siedzibą  w  Złotnikach  i  Glomex  MS  s.r.o.  z  siedzibą  w  Pradze  (spółka 

prawa czeskiego) - 

dalej: „Konsorcjum Glomex”.  

b.  w  ofercie  M.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod firmą  Steeler  w  Sokółce 

(ul. Grodzieńska 206, 16-10ö Sokółka) - dalej: „Steeler”.  

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

Konsorcjum  Glomex  i  Steeler  z  Postępowania  pomimo,  iż  Wykonawcy  ci  nie  wykazali 

spe

łnienia warunków udziału w postępowania,  

3. art. 90 ust. 1 Pzp poprzez  

zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Glomex  do  wyjaśnienia 

ceny pomimo tego, iż prima  facie cena ta wydaje się rażąco niska.  

ewentualnie  

4.art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z 

art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum 

Glomex  i  Steeler  do  uzupełniania  dokumentów  dotyczących  doświadczenia 

potwier

dzającego  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 

technicznych  lub  zawodowych  w  zakresie  spełnienia  wymagań  postawionych 

wykonawcom uczestniczącym w Postępowaniu;   

5.art. 24 ust. I pkt 16 lub 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez jego niezastosowanie i 

zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  Glomex  i  Steeler  z  Postępowania  pomimo,  iż 

wykonawcy  ci  w    wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadzili 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia wymagania postawione 

Wykonawcom uczestniczącym w Postępowaniu lub co najmniej w wyniku lekkomyślności 


lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, a mające 

istotny  wpływ  na  podejmowane  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  warunków 

udziału w postępowaniu;  

6. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Glomex i oferty 

Steeler pomimo, iż treść jego oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  —  dalej:  „SIWZ”  -  obowiązującej  w  Postępowaniu  w  zakresie  przedmiotu 

oferty, który nie jest zgodny z SIWZ.  

7.  art.  24  ust.  4  i  art.  89  ust.  1  pkt  5)  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

Glomex  i  Steeler  oraz  odrzucenia  ofert  tych  Wykonawców  pomimo,  iż  Wykonawcy  ci 

winni być wykluczeni z Postępowania.  

Ewentualnie  

art.  93  ust.  1  pkt  6)  Pzp  ze  względu  na  fakt,  iż  prowadzenie  postępowania  nie  leży  w 

interesie  publicznym  z  uwagi 

na  pandemię  koronawirusa  COVID-19,  co  skutkuje  m.in. 

wstrzymaniem  produkcji  oferowanych  aut  (na  dzień  złożenia  odwołania  dotyczy  to 

samochodu oferowanego przez Konsorcjum Glomex) na niemożliwy do określenia czas i 

nieprzewidywalnym wzrostem cen. czego nie 

można było wcześniej przewidzieć.  

Z  ostrożności  procesowej,  Odwołujący  na  wypadek  oddalenia  zarzutów  wskazał  wobec 

Konsorcjum  Glomex  na  naruszenie    art.  93  ust.  1c  P

zp,  gdyż  Konsorcjum  Glomex 

wadliwie  naliczyło  akcyzę  i  podatek  VAT  co  może  skutkować  powstaniem  u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  1. 

Unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  2.  Dokonanie  powtórnej 

czynności  badania i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  zarzutów  postawionych w  odwołaniu,  3. 

Wykluczenie 

Konsorcjum  Glomex  z  udziału  w  Postępowaniu  i  w  konsekwencji  odrzucenia 

jego oferty, 4. Wykluczenie 

Steeler z udziału w Postępowaniu i w konsekwencji odrzucenia 

jego  oferty.  ewentualnie  w  przypadku  nieuwzględnienia  żądania  wykluczenia  Konsorcjum 

Glomex  i  Steeler  z  Postępowania:  5.  Unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, 6. Odrzucenie oferty Konsorcjum Glomex, 7. Odrzucenie oferty Steeler, 8. 

Nakazanie  uznania  oferty 

Odwołującego  za  najkorzystniejszą;  ewentualnie  9.  Nakazanie 

unieważnienia postępowania.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  podstawie  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp  przystąpili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Glomex MS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz Glomex MS, s.r.o. z 

siedzibą w Pradze (Republika Czeska).    


Odwołujący  -  DEMARKO  Sp.  z  o.  o.  Sp.  K.  z

siedzibą  w  Świętochłowicach 

w  piśmie z 

dnia  6  maja  2020 

r.  oświadczył,  że cofa wniesione odwołanie  złożone  przez  ww.  spółkę w 

dniu  23  marca  2020  roku  do  postępowania  nr  D/04/2020,  którego  przedmiotem  jest 

„Dostawa  samochodów  ciężarowo-osobowych  ogólnego  przeznaczenia  w  latach  2020-

”. Wniósł także o zwrot wpisu na jego rachunek, który wskazał w piśmie. 

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  orzekła  również  o 

zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel