KIO 629/20 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 629/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym  be

z  udziału  stron  w  dniu  17 

kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  o

dwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  FujiFilm  Europe  GmbH  

siedzibą w Duesseldorfie, działającej przez swój oddział FujiFilm Europe GmbH Sp. z o.o. 

Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

ul. 

Dr Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 

przy udziale 

Wykonawcy 

– GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Wołoskiej  9  (02-583  Warszawa)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego – FujiFilm Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce kwoty 15.000 zł 

00 gr. 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 629/20 

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym  w  trybie przetargu nieograniczonego przez  Zamawiającego 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Łukowie  na  zakup  sprzętów 

diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie: 1. Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego 

wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem;  2.  Zakup  cyfrowego  aparatu  mammograficznego 

wraz  z  oprzyrządowaniem  i  montażem  (nr  postępowania:  10/20),  ogłoszonym  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  13.03.2020  r.,  2020/S  052-123037,  wobec czynności, 

opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  ustaleniu  kryteriów  oceny  ofert,  Wykonawca  FujiFilm 

Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (dalej jako Odwołujący) wniósł w dniu 23 marca 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 629/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 29 ust. 1-

3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opis przedmiotu zamówienia, który 

utrudnia  lub  może  utrudniać  uczciwą  konkurencję,  co  narusza  zasady  udzielania 

zamówień,  w  szczególności  zasadę  równego  traktowania  wykonawców,  a  także 

uniemożliwia  wybranie  wykonawcy  zgodnie z  przepisami ustawy  Pzp,  w  szczególności 

poprzez niedopuszczenie Odwołującego do złożenia oferty oraz poprzez ustalenie opisu 

przedmiotu zamówienia, który wskazuje na produkt jednego wykonawcy; 

2)  art. 

30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do 

jego rozwiązań konstrukcyjnych, a nie wydajności lub funkcjonalności; 

3)  art. 

91  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  ustalenie  kryteriów  oceny  ofert  innych  niż  cena  lub 

koszt  w  sposób  sprzeczny  z  ustawą,  a  w  szczególności  poprzez  ustalenie  sposobu 

oceny kryterium jakości w odniesieniu do konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych, a nie 

obiektywnie ustalonych parametrów jakościowych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  dokonania  zmian  w  sposób 

wskazany w odwołaniu.  

Kopia  odwołania  została  przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  przez 

Zamawiającego w dniu 25 marca 2020 r. na platformie zakupowej.  

W  dniu  30  marca  2020  r.  do  post

ępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

przystąpił  w  terminie  Wykonawca  –  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie. 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  do  akt  sprawy  drogą  elektroniczną  w  dniu  8  kwietnia 

2020 r., 

złożył odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty podniesione w 

odwołaniu  i  wprowadził  zmiany  w  zapisach  siwz  (opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  opis 

kryteriów oceny ofert).  


W  dniu  10  kwietnia  2020  r.  Wykonawca  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  został 

wezw

any  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w 

całości  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  pod  rygorem 

umorzenia  postępowania  odwoławczego.  W  wyznaczonym  terminie  3  dni,  Wykonawca  ten 

nie odpowiedział na wezwanie.  

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 3 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Ustawy, 

Jeżeli  uczestnik  postepowania  odwoławczego,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit b) U

stawy koszty postępowania odwoławczego znosi się 

wzajemnie

,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba 

orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 15.000 zł. uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel