KIO 627/20 POSTANOWIENIE dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 627/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 czerwca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant: Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z 

udziałem  stron  dnia  19  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby w dniu 23 marca 2020 r. przez Fundację 

Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa 

przy udziale wykonawcy 

MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa 

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego                                                                   

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Fundacji Szansa 

dla Niewidomych ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa  kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 627/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  prowadzi  postępowanie  pn.: 

Przygotowanie,  organizacja  i  przeprowadzenie  szkoleń  z  zakresu  dostępności  dla  900 

koordynatorów  ds.  dostępności  w  ramach  projektu  „Współpraca  na  rzecz  dostępności  - 

szkolenia  dla ko

ordynatorów" Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2020 r. pod numerem ZS-35/2019. 

Odwołujący: Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie wniósł dnia 23 marca 

2020  r.  o

dwołanie  od  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  podjętej  przez 

Zamawiającego polegającej na wyborze oferty firmy MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu 

sp. k. jako najkorzystniejszej. 

Zamawiającemu zarzucił naruszenie następujących przepisów: 

art. 7 ust 1 ustawy 

pzp z uwagi na prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykonawców  poprzez  nieobiektywne  i  dyskryminujące  ocenienie  oferty 

Odwołującego,  w  sposób  niezgodny  z  treścią  Ogłoszenia  o  zamówieniu  i  określoną  przez 

Zamawiającego zasadą przyznawania punktów, 

art. 91 ust 1 ustawy pzp z uwagi na niezastosowanie przez Zamawiającego kryteriów 

oceny  ofert  podanych  w  Ogłoszeniu  i  SIWZ,  a  w  rezultacie  nie  przyznanie  Odwołującemu 

punktów, podczas gdy zgodnie z tymi kryteriami punkty te powinien otrzymać. 

Wskazując na powyższe zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu. 

unieważnienia czynności  dokonania wyboru ofert  wykonawcy  MDDP  spółka  akcyjna 

Akademia Biznesu sp. k.;  

ponownego  badania  i  weryfikacji  ofert  i  przyznania  Odwołującemu  20  punktów  za 

spełnienie  kryterium  dotyczącego  Podniesienie  efektywności  szkoleń  (Pe),  20  punktów  za 

spełnienie  kryterium  dotyczącego  Zapewnienie  wsparcia  eksperckiego  (Z),  6  punktów  za 

sp

ełnienie kryterium dotyczącego Dodatkowi trenerzy skierowani do realizacji zamówienia (O). 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie    z  dnia  24  kwietnia  2020  r.  zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania w całości uznając zarzuty za niezasługujące na uwzględnienie. 

Do  postępowania  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  MDDP  Spółka  Akcyjna 

Akademia Biznesu spółka komandytowa. 


Odwołujący  dnia  18  czerwca  2020  r.  złożył  oświadczenie,  że  cofa  w  całości  wniesione 

odwołanie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem  stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy pzp. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 3a  rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  


wiper-pixel