KIO 626/20 WYROK dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 626/20 
 

WYROK 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

Fundacja  Szans  dla  Niewidomych 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Chlubnej  88  (03-051 

Warszawa)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Kancelaria  Prezesa  Rady 

Mi

nistrów, Al. Ujazdowskie 1/3 (00-583 Warszawa) 

przy udziale  

Wykonawcy 

–  MDDP  Spółka  Akcyjna  Akademia  Biznesu  spółka  komandytowa  

siedzibą  w  Warszawie  przy  Al.  Jana  Pawła  II  25  (00-854  Warszawa)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.   

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Odwołującego  –  Fundacja  Szans  dla 

Niewidomych  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) 

uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 2 

Sygn. akt: KIO 626/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Górnośląsko  –  Kancelarię  Prezesa  Rady  Ministrów  na  usługę  społeczną  przygotowanie  i 

przeprowadzenie  szkoleń  w  ramach  projektu  „Przyjazny  urząd  –  szkolenia  z  zakresu 

dostępności cyfrowej (nr postępowania: ZS-36/2019), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  w  dniu  20.12.2019  r.,  2019/S  246-607358,  wobec 

czynności  oceny  ofert  i 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  Wykonawca  Fundacja  Szansa  dla  Niewidomych  z/s  w 

Warszawie 

(dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  23  marca  2020r.  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 626/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców,  przez nieobiektywne i dyskryminujące ocenienie 

oferty  Odwołującego,  w  sposób  niezgodny  z  treścią  ogłoszenia  o  zamówieniu  i 

określoną zasadą przyznawania punktów; 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  niezas

tosowanie  kryteriów  oceny  ofert  podanych  w 

ogłoszeniu  i  siwz,  a  w  rezultacie  nie  przyznanie  Odwołującemu  punktów,  które 

powinien otrzymać. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy MDDP S.A. Akademia Biznesu sp.k., 

nakazanie  dokonania  ponownej  oceny  ofert

y  i  przyznania  Odwołującemu  po  20  pkt  za 

spełnienie  kryterium:  „Podniesienie  efektywności  szkoleń  (S)”,  „Zapewnienie  wsparcia 

eksperckiego  (E)

”  oraz  6  pkt  za  spełnienie  kryterium  „Dodatkowi  trenerzy  skierowani  do 

realizacji  zamówienia  (D)”  oraz  nakazanie  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Odwołujący w dniu 13 marca 2020r. (drogą elektroniczną) został poinformowany o wynikach 

przeprowadzonej oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Do  oferty  Odwołujący  załączył  dokument  w  postaci  załącznika  nr  3  Opis  koncepcji 

zawierający opis propozycji podlegający ocenie w kryteriach oceny ofert. 

W  kryterium  „Podniesienie  efektywności  szkoleń”  (S)  Zamawiający  przyznał  10  na  20 

możliwych punktów, a obniżenie punktacji zostało uzasadnione tym, iż  szkolenie z podstaw 

języka  migowego  oraz  alfabetu  Braille’a  jest  działaniem  nieadekwatnym  do  zakresu 


str. 3 

szkolenia. 

Odwołujący  nie  zgadza  się  z  takim  stwierdzeniem,  uwzględniając  temat  i  cel 

szkolenia opisany w pkt 3.6 Opz.  

Zamawiający  wskazał,  iż  przyzna  punkty  za  przedstawioną  propozycję  działań,  innych  niż 

określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  służących  zwiększeniu  efektywności 

realizowanych  szkoleń,  wraz  z  deklaracją  ich  wdrożenia  na  etapie  realizacji  zamówienia, 

przypadku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  więcej  niż  jednej  propozycji  działań, 

Zamawiający  oceni  pierwszą  propozycję  w  ofercie.  Propozycja  musi  być  przedstawiona  w 

sposób opisowy, tj. zawierać precyzyjny i wyczerpujący opis sposobów, w jaki zastosowane 

działania przełożą się na zwiększenie efektywności realizowanych szkoleń, aby Zamawiający 

mógł  ocenić,  czy  są  adekwatne  w  stosunku  do  grupy  docelowej  szkolenia  i  czy  wspierają 

cele  szkolenia. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  ramach  tego  kryterium  zależy  mu  na 

uświadomieniu  uczestnikom  szkoleń,  z  jakimi  barierami  mają  do  czynienia  osoby 

niepełnosprawne,  a  wykonawca  powinien  opisać,  w  jaki  sposób  zastosuje  aktywizujące 

metod

y i środki dydaktyczne podczas szkoleń. 

Czytając  wymagania,  szczególnie  z  pkt  3.6.1.1  oraz  3.6.2.2  ppkt  2  kluczowym  jest,  aby 

uczestnicy  szkolenia  mogli  na  własnym  przykładzie  zrozumieć,  jakie  problemy  ma  w 

odbiorze informacji osoba niesłysząca korzystająca z języka migowego, który jest niezwykle 

uproszczony  w  stosunku  do  języka  polskiego  oraz  jakie  problemy  ma  osoba  niewidoma 

korzystająca  z  systemu  zapisu  brajlowego,  który  jest  niezbędny  do  poważnej  pracy  na 

komputerze. 

Odwołujący  nie  zgadza  się  również  ze  stwierdzeniem,  jakoby  opis  został  urwany 

(Zamawiający  nie  wskazał,  w  którym  miejscu).  W  ocenie  Odwołującego  w  ofercie  wyżej 

ocenionej  (MDDP)  nie  ma  nic  ponad  to,  co  Odwołujący  zaoferował,  poza  wspomnianym 

szkoleniem z języka migowego i systemu brajla. 

Kryterium 

–  „Zapewnienie  wsparcia  eksperckiego”  (E)  –  Zamawiający  przyznał  10  na  20 

możliwych punktów  

Odnosząc  się  do  argumentów  prezentowanych  przez  Zamawiającego:  „Powstanie  lista 

dyskusyjna,  na  którą  będzie  mógł  zapisać  się  każdy  uczestnik  szkolenia.  Opis  nie  jest 

precyzyjny i  wyczerpujący, ponieważ Wykonawca nie określił, jaką formę będzie miała lista 

dyskusyjna  i  jak  będzie  funkcjonować.  Nie  ma  pewności  czy  urzędy  będą  miały  dostęp  do 

tego  rozwiązania”  wskazał,  iż  z  uwagi  na  ograniczenie  znaków  do  8  tyś.  nie  opisywał 

znaczenia 

pojęć  zdefiniowanych  i  znanych,  a  takim  jest  lista  dyskusyjna  rozumiana,  jako 

forma  internetowej  grupy  dyskusyjnej  polegającej  na  automatycznym  rozsyłaniu  e-maily 

(definicja  z  Wikipedii).  Odwołujący  wybrał  listę  dyskusyjną  ponieważ  jest  to  najbardziej 


str. 4 

efektywna  forma  dostępna  dla  wszystkich  uczestników  i  zacytował  fragment  z  opisu 

zawartego w ofercie. 

Odwołujący  zaprzecza  słuszności  argumentu,  że  „Część  zaproponowanych  działań  nie 

uwzględnia  realiów  pracy  w  administracji  publicznej  i  jest  nieadekwatna  do  tej  grupy 

wsparcia”,  gdyż  Zamawiający  nie  określił  konkretnych  działań  do  których  miałoby  się  to 

odnosić.  

Odwołujący  nie  rozumie  dlaczego  nie  może  korzystać  z  rozwiązań  dostępnych  w  ramach 

działalności  statutowej  Fundacji,  co  Zamawiający  wskazał  jako  przeszkodę  dla  przyznania 

maksymalnej  liczby  punktów.  Odwołujący  zaproponował  w  ofercie  wsparcie  ze  strony 

lokalnych  Tyflopunktów  Fundacji.  Fundacja  posiada  swój  oddział  w  każdej  stolicy 

województwa.  Pracownicy  Fundacji  posiadają  dużą  wiedzę  z  zakresu  dostępności 

architektonicznej i cyfrowej dla osób niewidomych i słabo widzących. Wielu z nich to osoby 

niepełnosprawne,  posiadające  wieloletnie  doświadczenie  w  tym  szkoleniowe  w  swojej 

codziennej pracy obsługują osoby niepełnosprawne, współpracują z instytucjami publicznymi 

i są ekspertami w tej dziedzinie. Zaoferujemy uczestnikom z danych województw możliwość 

skorzystania  z  ich porad  lokalnie,  w  godzinach pracy  oddziałów  –  osobiście,  telefonicznie  i 

mailowo.  Do  zakończenia  realizacji  projektu  aktywna  będzie  bezpłatna  infolinia  służąca  do 

agregowania  zapytań  oraz  do  udzielania  odpowiedzi  z  zagadnień  będących  przedmiotem 

szkolenia.  

W  ocenie  Odwołującego  w  ofercie  wyżej  ocenionej  (MDDP)  nie  ma  nic  ponad  to,  co 

Odwołujący zaoferował (jest bardziej uboga), a mimo to uzyskała ocenę o 50% wyższą. 

W  kryterium  „Dodatkowi  trenerzy  skierowani  do  realizacji  zamówienia”  (D)  Zamawiający 

przyznał  0  na  16  możliwych  pkt  wskazując,  że  w  przypadku  trenerów  nr  1,  2  i  6  zamiast 

nazwy i krótkiego opisu szkolenia Wykonawca podał nazwę i opis projektu. Brak informacji o 

i  tytułach  szkoleń,  czasie  ich  trwania  oraz  terminach  realizacji  miał  uniemożliwiać  ocenę 

spełnienia przez osoby wymagań w tym kryterium.  

Zgodnie  z  opisem  kryterium  punkty  miały  być  przyznane  na  podstawie  listy  osób  zespołu, 

trenerów,  którzy  zostaną  skierowani  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  powyżej 

oczekiwań  wskazanych  w  OPZ,  sporządzonej  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5a 

do siwz. Zamawiający  w siwz opisał wymagania co do doświadczenia, jakie mają posiadać 

osoby  pełniące  funkcje  trenera  oraz  wykształcenia,  przy  czym  wskazane  w  ramach 

przedmiotowego  kryterium  osoby  nie  mogły  być  wskazywane  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 2 ppkt 1.3 siwz. 

Zamawiający  nie  wymagał  podania  informacji  o  tytułach  szkoleń,  czasie  ich  trwania  oraz 

terminach realizacji, dla oceny spełnienia wymagań w kryterium. Słowo projekt, szczególnie 

w  kontekście  konkretnych  zapisów  przy  każdym  wskazanym  szkoleniowcu,  mieści  się  w 


str. 5 

pojęciu  „wydarzenia  edukacyjnego”  definiującego  w  siwz  szkolenie/zajęcie  akademickie. 

Zamawiający powinien przyznać punkty za trenerów nr 1, 2 i 6. 

Zamawiający  w piśmie z dnia 24.04.2020r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie, jako pozbawionego podstaw. 

Zamawiający  podkreślił  znaczenie  roli,  jaką  ma  Zamawiający  w  procedurze  oceny  ofert,  w 

tym  ustaleniu  kryteriów  zgodnie  z  wolą  i  rozeznaniem  własnym  w  zakresie  efektów,  które 

chce osiągnąć udzielając przedmiotowego zamówienia, co wydaje się być kwestionowane w 

odwołaniu. Odwołujący nie kwestionował ustalonych kryteriów oceny ofert, w których część 

uwzględniać  musi  ocenę  Zamawiającego,  nie  kwestionuje  również  tego,  że  Zamawiający 

dokonał oceny zgodnie z ustalonymi  w ogłoszeniu kryteriami. Zamawiający oceniał w jakim 

stopniu  zaproponowane  rozwiązania  spełniają  oczekiwania  i  stosownie  do  tych  ustaleń 

przydzielił odpowiednią liczbę punktów w danym kryterium. 

Nie stanowi o naruszeniu art. 7 ust. 1 Pzp ocena dokonana w o

parciu o zasadę swobodnej 

oceny. To, że Odwołujący nie zgadza się z tak dokonaną i uzasadnioną oceną, nie stanowi 

naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.  

Odnosząc  się  do  szczegółowych  ocen,  Zamawiający  w  odniesieniu  do  kryterium 

„Podniesienie efektywności szkoleń” wskazał na opis sposobu oceny, w którym określono, iż 

„przyzna  punkty  za  przedstawioną  przez  Wykonawcę  propozycję  działań,  innych  niż 

określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia”.  Odwołujący  skopiował  do  swojej  oferty  część 

metod  wskazanyc

h  przez  Zamawiającego,  zadeklarował  zastosowanie:  wykładu,  pokazu, 

historii  i  analogii,  wykładu  interaktywnego,  case  study,  pracy  zespołowej  i  ćwiczeń  na 

komputerze.  Metody  te zostały  wskazane przez  Zamawiającego  w  załączniku nr  1  do OPZ 

oraz  w  pkt  3.7.2. 

Zamawiający  nie  mógł  przyznać  punktów  z  tego  tytułu.  Ponadto, 

Odwołujący  nie opisał  proponowanych przez  siebie metod,  innych niż  te  powielone z  OPZ, 

chociaż  Zamawiający  wyraźnie  wskazał  w  §  14  pkt  3  siwz,  że  w  ramach  tego  kryterium 

oceniać będzie,  czy  w  ofercie  przedstawiono „precyzyjny  i  wyczerpujący  opis  sposobów,  w 

jaki zastosowane działania przełożą się na zwiększenie efektywności realizowanych szkoleń. 

Jako  niejednoznaczne  Zamawiający  uznał  samo  wskazanie  na:  „pokaz,  historie,  analogie”, 

nie występują one jako metody dydaktyczne w literaturze przedmiotu. Zamawiający nie może 

się domyślać, co miał Odwołujący na myśli.  

W  ocenie  Zamawiającego  propozycja  przeprowadzenia  szkolenia  z  podstaw  języka 

migowego i alfabetu Braille’a jest działaniem nieadekwatnym do celów, zakresu (dostępności 

cyfrowej)  i  czasu  trwania  szkolenia  (3  dni).  Za  wystarczające  Zamawiający  wskazał  samo 

zademonstrowanie  działania  klawiatury  brajlowej  i  przekazanie  podstawowych  informacji  o 

języku migowym i alfabecie Braille’a. Zamawiający ocenił w tym kryterium na 10 pkt (ocena 


str. 6 

dobra)  uznając  koncepcję  za  częściowo  podnoszącą  efektywność  szkoleń,  a  częściowo 

rozszerzającą  zakres  merytoryczny  szkolenia  o  elementy,  których  Zamawiający  nie 

zaplanował do realizacji. Koncepcja oceniana jako całość nie mogła otrzymać maksymalnej 

liczby  punktów  ponieważ  w  przypadku  ewentualnego  wykonania  zamówienia  przez 

Odwołującego, Zamawiający nie dopuściłby do realizacji wszystkich elementów tej koncepcji. 

Przeznaczając  czas  na  nieadekwatne  do  celu  szkolenia formy  edukacyjne,  Odwołujący  nie 

uzyska znaczącego wzrostu efektywności szkolenia. 

Zamawiający wskazał na fragment opisu ze strony 2 koncepcji, który nie został dokończony 

po  zdaniu  „Podczas  warsztatów  uczestnicy  nauczą  się  korzystać”,  co  uniemożliwiało 

doko

nanie  oceny  stopnia  w  jakim  zaproponowane  działania  wpłyną  na  podniesienie 

efektywności  szkoleń.  Zamawiający  oceniał  drugą  ze  złożonych  w  terminie  ofert  przez 

Odwołującego,  czyli  „nowszą”.  Ponieważ  Wykonawca  zaoferował  rozwiązania  częściowo 

nieadekwatne,  d

ublujące  działania  przewidziane  w  OPZ  oraz  opisane  w  nieprecyzyjny  i 

niewyczerpujący  sposób,  nie  może  otrzymać  maksymalnej  liczby  punktów.  Wszystkie 

działania  musiały,  zgodnie  z  §  14  pkt  3  siwz,  uwzględniać  realia  pracy  w  administracji 

publicznej i wynikaj

ące z tego faktu ograniczenia prawne, finansowe, logistyczne i kadrowe. 

Tylko  opis  spełniający  łącznie  wszystkie  kryteria  oceny  zasługiwał  na  maksymalną  liczbę 

punktów. 

W  kryterium  „zapewnienie  wsparcia  eksperckiego”  Zamawiający  ocenił  ofertę  na  10  pkt 

(oc

ena dobra) za propozycję działań zapewniających wsparcie eksperckie w okresie od dnia 

zakończenia szkolenia przez danego uczestnika do dnia zakończenia realizacji zamówienia. 

Propozycja  utworzenia  listy  dyskusyjnej  nie  uzyskała  punktów,  gdyż  nie  była  to  propozycja 

konkretnego rozwiązania, a jedynie fragmentaryczny opis technicznej formy proponowanego 

rozwiązania.  Z  opisu  nie  wynika  z  jaką  częstotliwością  będą  wysyłane  informacje  oraz 

udzielane odpowiedzi  uczestnikom,  w  jaki  sposób działanie to przełoży  się  na  efektywność 

wsparcia eksperckiego i jakie będą korzyści dla uczestników szkoleń zgodnie z wymogiem z 

§  14  pkt  4  siwz.  Nie  opisano  sposobu  kontroli  jakości  merytorycznej  takiego  wsparcia. 

Odwołujący  nie  wskazał,  jacy  eksperci  będą  obsługiwali  listę  dyskusyjną  ani  jaka  będzie 

częstotliwość jej aktualizacji. Nie można więc przyjąć, że działanie to będzie skuteczne, tym 

bardziej  ocenić,  że  będzie  skuteczne  w  najwyższym  stopniu  (za  maksymalną  liczbę 

punktów).  

Zamawiający  wyjaśnił,  iż  oferta  wybrana  otrzymała  maksymalną  liczbę  punktów  ponieważ 

jest  kompletna,  skierowana  i  przystosowana  specjalnie  do  potrzeb  grupy  docelowej, 

uwzględniająca jej specyfikę. 


str. 7 

Zamawiający jako pozorną ocenił propozycję wykorzystującą działalność statutową Fundacji 

– wsparcie ekspertów zatrudnionych w Fundacji, korzystanie ze specjalnej infolinii. Z oferty 

nie  wynika,  czy  infolinia  będzie  utworzona  specjalnie  dla  uczestników  szkoleń  na  potrzeby 

zamówienia, kto będzie ją obsługiwał i na jakich zasadach. Z opisu nie wynika w jaki sposób 

zapewnione  wsparcie  eksperckie  wspomoże  uczestników  szkoleń  i  jakie  przyniesie  efekty. 

Ocena  ta  nie  świadczy  o  dyskryminacji  Odwołującego,  ale  jest  wyrazem  tego,  że  nie  ma 

żadnej gwarancji  dla Zamawiającego,  że  w  ramach  zawartej  umowy Wykonawca zrealizuje 

to  działanie.  Odwołujący  nie  zagwarantował  obsługi  szkoleń,  a  jedynie  złożył  propozycję 

skorzystania ze standardowej działalności Fundacji, z której i tak uczestnik może skorzystać. 

Gdyby Odwołujący zaoferował, że np. zarezerwuje godziny przyjęć dla uczestników szkoleń 

realizowanych w ramach zamówienia, w konkretnych dniach, Zamawiający mógłby rozważyć 

adekwatność  propozycji.  Nie  można  przyjąć,  że  w  tym  przypadku  zostało  zaoferowane 

konkretne działanie skierowane do tej grupy docelowej. 

W  kryterium  „Dodatkowi  trenerzy”  Zamawiający  ocenił  listę  trenerów  sporządzoną  w 

załączniku nr 5a do siwz na podstawie informacji wskazanych przez Odwołującego, które nie 

czyniły  zadość  wymaganiom,  uniemożliwiając  wyższą  ocenę  oferty.  Wykonawca  nie  podał 

tytułów, zakresu oraz czasu trwania szkoleń, co uniemożliwiało pozytywna ocenę zdobytego 

przez ekspertów doświadczenia. Jako kryterium oceny ofert, informacji tych nie można było 

uzupełnić, czy też wyjaśnić z Wykonawcą. Zamawiający był związany zapisami siwz, których 

Odwołujący również nie kwestionował na właściwym etapie postępowania. 

Zamawiający  dokonał  oceny  „projektów”  zgodnie  z  §  5  siwz,  w  którym  zdefiniował  pojęcie 

szkolenia/zajęcia  akademickie,  jako  wydarzenia  edukacyjnego,  podczas  którego  trener 

prowadzi zajęcia dla grupy osób w celu podniesienia ich wiedzy lub/i umiejętności. Ponieważ 

z  opisu  nie  można  było  ustalić  spełnienia  wszystkich  przesłanek,  Zamawiający  nie  mógł 

przyznać  punktów.  Ponadto,  z  opis  celów  projektów  wynika,  że  zakres  merytoryczny 

projektów  był  inny  niż  zakres  doświadczenia  trenerów  wymagany  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający  zacytował  przykładowe  opisy  celów  projektów,  które  nie  korespondowały  z 

wymaganiem, jakie postawił wobec trenerów (ich doświadczenia).  

W  dniu  26  marca 

2020  r.  do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego Wykonawca MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą  w 

Warszawie  (dalej  jako  Przystępujący/MDDP).  Na  posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym  z 

udziałem  stron  Izba  dopuściła  w  charakterze  uczestnika  postępowania Przystępującego  po 

stronie Zamawiającego.  


str. 8 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku kwestionowanej czynności  Zamawiającego, jaką  była ocena  oferty  Odwołującego  w 

kryteriach pozacenowych. 

Oceny tej należało dokonać z uwzględnieniem sytuacji faktycznej, 

jaka  istniała w momencie składania odwołania, a która  stanowiła efekt niższej  oceny  oferty 

Odwołującego, niż możliwa według ustalonych zasad oceny, co miało dalszą konsekwencję 

w  postaci  wyboru  oferty  Wykonawcy  MDD. 

Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba 

zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o 

dokonaniu  wadliwej  oceny  jego  oferty,  która  doprowadziła  do  nieprawidłowego  ustalenia 

wyniku  postępowania.  Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  iż  czynność  stanowiąca 

przedmiot  zarzutu 

mogła  prowadzić  do  naruszenia  przepisów  Ustawy  wskazanych  w 

podstawie zarzutów. Izba uznała, iż odwołanie służyć ma ochronie interesów Wykonawcy w 

postępowaniu, przede wszystkim przez usunięcie nieprawidłowych czynności, co pozwoli na 

ich powtórzenie zgodnie z ustalonymi zasadami oceny ofert.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

Rozpoznając  odwołanie  Izba  stanęła  przed  koniecznością  rozstrzygnięcia  o  zasadności 

zarzutów  sprowadzających  się  do  podstaw  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryteriach 

pozacenowych:  „Podniesienie  efektywności  szkoleń”  (S);  „Zapewnienie  wsparcia 

eksperckiego”  (E)  oraz  „Zapewnienie  dodatkowych  trenerów”  (D).  Chociaż  w  odwołaniu 

wskazano również na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej (MDDP), to zarzuty nie były 

skierowane  wobec  poprawności  oceny  tej  oferty.  Mimo,  iż  Odwołujący  porównywał  sposób 

oceny obu ofert, to miało to wyłącznie na celu doprowadzenie do podwyższenia oceny oferty 

Odwołującego. Tym samym, będąc związaną podstawą i zakresem zarzutów, Izba nie była 


str. 9 

uprawniona  do  weryfikowania  poprawności  oceny  oferty  Wykonawcy  MDDP,  a  stanowisko 

Odwołującego odnoszące się do tej oceny, miało wyłącznie walor dodatkowej argumentacji.  

Przechodząc  zatem  do  podniesionych  zarzutów  Izba,  uwzględniając  przedłożoną 

dokumentację postępowania, w pierwszej kolejności ustaliła zasady, jakie obowiązywały dla 

dokonania  oceny  ofert  w  tym  postępowaniu  z  uwzględnieniem  zakresu  przedmiotowego 

zamówienia. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  przygotowanie,  organizacja  i  przeprowadzenie  szkoleń  z 

zakresu dostępności cyfrowej dla 900 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji 

pracowników  administracji  publicznej  w  zakresie  zapewnia  dostępności  przygotowanych  i 

udostępnionych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych 

oraz  innych  materiałów/publikacji  urzędowych  (pkt  1.2  OPZ  –  załącznik  nr  1  do  siwz). 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi 75 trzydniowych szkoleń, które nie mogą być dzielone 

na jednodniowe lub jednodniowe i d

wudniowe (pkt 3.3.1 OPZ). W trakcie każdego szkolenia 

co  najmniej  60%  czasu  szkolenia  będzie  miało  charakter  warsztatów  (tzn.  ćwiczenia, 

dyskusja,  analiza  studiów  przypadku).  Szkolenia  dedykowane  są  dla  redaktorów 

merytorycznych  oraz  redaktorów  technicznych  (członków  korpusu  służby  cywilnej). 

Redaktorzy  merytoryczni  są  odpowiedzialni  za  przygotowanie  treści  materiałów 

zamieszczanych w serwisach internetowych, a także inne osoby odpowiedzialne za jakość, 

prezentację  i  czytelność  serwisów  internetowych.  Redaktorzy  techniczni  są  odpowiedzialni 

za rozwiązania techniczne, za pomocą których są udostępniane w serwisach internetowych 

materiały/publikacje (tj.  twórcy  i  administratorzy  stron  i  serwisów  internetowych oraz  twórcy 

oprogramowania dla urządzeń mobilnych (pkt 3.4.6.1 i 3.4.6.2 OPZ). 

W  pkt  3.6  OPZ  Zamawiający  opisał  tematykę  oraz  cel  szkoleń  dla  obu  grup  redaktorów, 

wskazując na cele: 

podniesienie  kompetencji  w  zakresie  opracowywania  treści  publikowanych  w  serwisach 

internetowych, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG (2.1) i uwzględnieniem zaleceń 

wynikających  z  zakresu  polskiego  prawa,  a  także  w  zakresie  zasad  skutecznej,  prostej  i 

zrozumiałej  komunikacji  z  osobami  z  różnymi  rodzajami  niepełnosprawności  (dotyczy 

redaktorów merytorycznych); 

- podniesienie kompetencji w zakresie t

worzenia stron i serwisów internetowych oraz pisania 

oprogramowania  dla  urządzeń  mobilnych  zgodnie  z  obowiązującym  standardem  WCAG  i 

zaleceniami  wynikającymi  z  polskiego  prawa  oraz  w  zakresie  zagadnień  dotyczących 

dostępności oraz skutecznej komunikacji (dotyczy redaktorów technicznych).  


str. 10 

Zamawiający  określił  bloki  tematyczne  obejmujące  zagadnienia  jakie  mają  być  objęte 

szkoleniem i określił czas przewidziany na dwa bloki tematyczne, tj. 16 godzin (pierwszy blok 

tematyczny) i 8 godzin (drugi blok tematyczny 

poświęcony skutecznej i prostej komunikacji).  

W  pkt  3.7.2  OPZ  opisane  zostały  metody  dydaktyczne,  jako  przewidziane  w  programach 

szkoleniowych aktywizujące uczestników do czynnego udziału w szkoleniu. Szkolenia muszą 

mieć charakter warsztatowy, tzn. wymiar praktyczny, z zastosowaniem przykładów, ćwiczeń i 

zadań  indywidualnych  oraz  grupowych.  Jako  metody  dydaktyczne  wymienione  zostały: 

wykłady,  ćwiczenia,  dyskusja,  analizy  studiów  przypadku.  Wśród  środków  dydaktycznych 

Zamawiający wymienił prezentacje multimedialne, karty pracy, opis studiów przypadku. 

Wykonawca  zapewni  uczestnikom  szkoleń  możliwość  skonsultowania  z  trenerem  (za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej)  zagadnień  omawianych  podczas  szkolenia  w  okresie 

30 dni od zakończenia każdego szkolenia, z czasem odpowiedzi trenera do 5 dni roboczych. 

(pkt 3.3.7 OPZ). 

Zamawiający w siwz ustalił siedem kryteriów, w tym objęte zarzutem błędnego zastosowania 

kryteria:  podniesienie efektywności  szkoleń  (S)  –  liczna  punktów  20;  zapewnienie  wsparcia 

eksperckiego (E) 

– liczba punktów 20; dodatkowi trenerzy – liczba punktów 14. W § 14 siwz 

określone zostały zasady oceny ofert w kryteriach.  

W  kryterium  S  i  E 

Zamawiający  przewidział  punkty  za  przedstawioną  propozycję  działań, 

innych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, służących zwiększeniu efektywności 

realizowanych szkoleń, wraz z deklaracją ich wdrożenia na etapie realizacji zamówienia. 

przypadku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  więcej  niż  jednej  propozycji  działań, 

Zamawiający  oceni  pierwszą  propozycję  w  ofercie.  Propozycja  musi  być  przedstawiona  w 

sposób opisowy, tj. zawierać precyzyjny i  wyczerpujący opis sposobów, w jaki zastosowane 

działania przełożą się na zwiększenie efektywności realizowanych szkoleń, aby Zamawiający 

mógł  ocenić,  czy  są  adekwatne  w  stosunku  do  grupy  docelowej  szkolenia  i  czy  wspierają 

cele szkolenia.  

Zamawiający przyzna:    

0  punktów  -  za  brak  deklaracji  w  treści  oferty  odnośnie  tego  kryterium  lub  opis  działań 

dublujących  działania  wskazane  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  lub 

niewpływających 

na 

podniesienie 

efektywności 

realizowanych 

szkoleń 

nieuwzględniających  specyfiki  grupy  docelowej  albo  czyniących  to  w sposób 

niedostateczny,  a  także  propozycję  z  opisem,  który  uniemożliwia  dokonanie 

obiektywnej  oceny  wpływu  zastosowania  działania  na  zwiększenie  efektywności 

szkoleń oraz ich dopasowania do grupy; 


str. 11 

10 punktów - za działanie wpływające na podniesienie efektywności realizowanych szkoleń 

uwzględniające specyfikę grupy w stopniu dobrym; 

20 punktów - za działania wpływające na podniesienie efektywności realizowanych szkoleń 

uwzględniające specyfikę grupy w stopniu bardzo dobrym.  

W ramach tego kryterium Zamawiającemu zależy na uświadomieniu uczestnikom szkoleń, z 

jakim barierami mają do czynienia osoby niepełnosprawne (S). Wykonawca powinien opisać, 

w  jaki  sposób  zastosuje  aktywizujące  metody  i  środki  dydaktyczne  podczas  szkoleń  (S) 

/Wykonawca powinien opisać, w jaki sposób zapewni wsparcie eksperckie w okresie od dnia 

zakończenia szkolenia przez danego uczestnika do dnia zakończenia realizacji zamówienia 

(E). 

Wszystkie działania muszą uwzględniać realia pracy w administracji publicznej i wynikające z 

tego faktu ograniczenia prawne, finansowe, logistyczne i kadrowe. Opis propozycji nie może 

przekraczać 8 tyś znaków ze spacjami. W przypadku zamieszczenia dłuższego opisu ocenie 

zostanie poddany  fragment mieszczący się w  limicie  znaków. W  przypadku  przedstawienia 

przez  Wykonawcę  więcej  niż  jednej  propozycji  działań  oceniona  zostanie  pierwsza 

propozycja w ofercie.  

W  kryterium  D 

Zamawiający  przewidział  punkty  za  zadeklarowanie  przez  Wykonawcę 

zapewnienia  dodatkowych  trenerów  ponad  liczbę  określoną  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia, spełniających wymogi na trenerów określone w OPZ/SIWZ. 

Zamawiający przyzna:    

0  punktów  za  brak  deklaracji  w  treści  oferty  odnośnie  tego  kryterium  lub  zadeklarowanie 

liczby 0 trenerów lub brak wykazu dodatkowych trenerów (załącznik 5a); 

2 punkty  za 

każdego zadeklarowanego trenera spełniającego wymagania Zamawiającego 

umieszczonego w wykazie dodatkowych trenerów; 

Osoby 

wskazane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego kryterium nie mogą być 

wskazane  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowania  o którym 

mowa  w 

§  5  ust.  1.2.3.b)  SIWZ, tj. muszą być różne  od  3 osób,  pełniących funkcję trenera, 

które  zostaną  wskazane  w  wykazie  osób,  sporządzonym  zgodnie  z  wzorem,  który  stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

W tym kryterium Zamawiający może przyznać maksymalnie 14 punktów. 

W załączniku nr 5a do siwz (wykaz dodatkowych trenerów) Zamawiający wymagał podania 

informacji 

pozwalających  na  potwierdzenie  spełnienia  postawionego  warunku  dotyczących 

wykształcenia,  doświadczenia  w  prowadzeniu  szkoleń  w  wymiarze  co  najmniej  150  h 

dydaktycznych z zakresu tematycznego opisanego jako: 


str. 12 

opracowywania treści publikowanych w serwisach internetowych zgodnie z obowiązującym 

standardem WCAG i uwzględnieniem zaleceń wynikających z polskiego prawa; 

tworzenia  stron  i  serwisów  internetowych  oraz  pisania  oprogramowania  dla  urządzeń 

mobilnych  zgodnych  z  obowiązującym  standardem  WCAG  i  zaleceniami  wynikającymi  z 

polskiego prawa; 

zasad skutecznej, prostej i zrozumiałej komunikacji.   

Odwołujący  przedłożył  opis  koncepcji  podniesienia  efektywności  szkoleń,  zapewnienia 

wsparcia eksperckiego, zapewnienia trwałości, a także wypełniony załącznik nr 5a do siwz, 

w  którym  wskazał  siedmiu  ekspertów,  zamieszczając  krótki  opis  doświadczenia 

zawodowego, mający potwierdzać wymagany przez Zamawiającego określony ilością godzin 

dydaktycznych  we  wskazanym  zakresie  tematycznym.  Poza  ogólnym  potwierdzeniem 

doświadczenia w  zakresie wymaganym, Wykonawca zobowiązany był uzupełnić informacje 

dotyczące  przeprowadzonych  szkoleń/zajęć  akademickich  poprzez  wskazanie:  nazwy  i 

krótkiego  opisu,  okresu  realizacji  usługi,  podmiotu  na  rzecz  którego  była  wykonywana, 

pełnionej funkcji i łącznej ilości godzin dydaktycznych. 

Zamawiający  ocenił  ofertę  Odwołującego  w  kryterium  S  na  10  pkt  (ocena  dobra).  W 

uzasadnieniu  takiej  oceny  wskazał  na  praktyczne  rozwiązania  architektoniczne,  cyfrowe  i 

komunikacyjno-

informacyjne  dla  osób  niepełnosprawnych,  m.in.  oznaczenie  poziome  i 

pionowe,  terminale  informacyjne,  tyflografika,  pętle  indukcyjne  i  inne.  Uwzględnił  również 

propozycję prezentacji darmowych aplikacji sprawdzających automatycznie dostępność stron 

internetowych  (walida  tory,  aplikacja  do  pomiaru  kontrastu  kolorystycznego)  oraz  programy 

wspomagające.  Jednocześnie  zauważył,  iż  zaproponowano  również  metody  szkolenia 

wskazane przez Zamawiającego w siwz (wykład, case study, praca zespołowa, ćwiczenia na 

komputerze).  Szkolenie  z  podstaw  języka  migowego  oraz  alfabetu  Braille’a  Zamawiający 

ocenił  jako  nieadekwatne  do  zakresu  szkolenia.  Zamawiający  wskazał  na  urwany  opis 

propozycji, co uniemożliwiało jej pełną ocenę.  

W kryterium E Zamawiający ocenił propozycję Odwołującego na 10 punktów (ocena dobra) 

wskazując,  iż  Wykonawca  wymienił  konkretnych  ekspertów  z  konkretnych  rodzajów 

dostępności.  Propozycja  listy  dyskusyjnej  nie  została  przez  Zamawiającego  uwzględniona, 

gdyż  opis  nie  był  precyzyjny  i  wyczerpujący  –  Wykonawca  nie  określił,  jaką  formę  będzie 

miała lista dyskusyjna i jak będzie funkcjonować. Nie ma również pewności czy urzędy będą 

miały  dostęp  do  tego  rozwiązania.  Zamawiający  podał,  iż  część  zaproponowanych  działań 

nie  uwzględnia  realiów  pracy  w  administracji  publicznej  i  jest  nieadekwatna  do  tej  grupy 

wsparcia.  Wykonawca  deklaruje  możliwość  korzystania  z  rozwiązań  dostępnych  w  ramach 


str. 13 

działalności statutowej Fundacji, a nie przygotowanych na potrzeby realizacji zamówienia. z 

tego względu Zamawiający nie mógł przyznać maksymalnej liczby punktów w tym kryterium. 

W  kryterium  D  Zamawiający  nie  przyznał  żadnych  punktów  i  wskazał,  że  w  przypadku 

trenerów  nr  1,  2,  6  Wykonawca  nie  opisał,  jaki  był  zakres  szkoleń,  ile  godzin  trwały 

poszczególne  szkolenia,  ile  było  szkoleń,  jakie  były  terminy  ich  realizacji.  W  przypadku 

trenerów  nr  3,  4,  5,  7  Wykonawca  nie  podał  informacji  nt.  konkretnych  tytułów  szkoleń  z 

opisem, co uniemożliwiało ocenę czy wymienione osoby spełniają wymagania. 

W  załączniku  nr  5a  do  siwz  Odwołujący  wskazał  siedmiu  dodatkowych  trenerów, 

potwierdzając  ich  doświadczenia  w  zakresie  szkoleń  wymaganym  przez  Zamawiającego 

oraz przedstawiając w tym zakresie opis dotyczący doświadczenia – zawierający się w opisie 

projektów:  „Aktywna  Warszawa  –  program  wsparcia  społeczno  zawodowego  rodzin  z 

os

obami z dysfunkcją wzroku”, „Wirtualna Warszawa w Paluszku – szkolenia z obsługi smart 

fonów  oraz  aplikacji  Virtualna  Warszawa”;  „Nowoczesna  Rehabilitacja  kluczem  do 

zwiększenia  samodzielności  osób  z  dysfunkcjami  wzroku”,  „Projekt  świat  dotyku  i  dźwięku 

be

z tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym o niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i 

umiejętności  otoczenia  osób  niepełnosprawnych”;  „Trampolina  kariery  –aktywizacja 

społeczno-zawodowa  osób  z  niepełnosprawnością  wzroku  w  województwie  mazowieckim” 

(dotyczy tr

enerów nr 1,2 i 6).     

Izba 

stwierdziła

Ocena w kwestionowanych kryteriach pozacenowych odpowiadała ustalonym zasadom i nie 

prowadziła do ustalenia wadliwego wyniku postępowania. 

Zasadniczo  oceny  działania  Zamawiającego  Izba  dokonała  w  oderwaniu  od  oceny  oferty 

konkurencyjnej, co jak wskazano na wstępie, nie było objęte przedmiotem zarzutu. Ponieważ 

obie  oferty  prezentowały  odmienne  koncepcje  podniesienia  efektywności  szkoleń, 

zapewnienia wsparcia eksperckiego, jak również różniły się przedstawionym w załączniku nr 

5a do siwz zapleczem osobowym (trenerami), nie było celowym porównywanie uzyskanych 

ocen.  Odwołujący  nie  wskazał  żadnego  punktu  wspólnego,  który  mógłby  skłaniać  do 

wniosku,  iż  Zamawiający  ocenił  w  różny  sposób  koncepcje  prezentujące  te  same  metody 

szkoleniowe,  czy  też  ten  sam  zasób kadrowy.  Uwzględniając  zakres  zarzutu  Izba  odniosła 

wyłącznie  do  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  uzasadnienia  tej  oceny  przekazanej 

Wykonawcy. 

Odnosząc się do kryterium – „Podniesienie efektywności szkoleń” (S) Izba uznała, iż ocena 

Zamawiającego  ustalona,  jako  „dobra”  dotyczyła  całości  propozycji,  w  tym  elementów 

wpływających  pozytywnie  na  ilość  przyznanych  punktów,  jak  i  decydujących  o  braku 


str. 14 

przyznania  maksymalnej  ilości  punktów.  W  tej  sytuacji  nie  miał  znaczenia  argument 

Zamawiającego, iż ocenie poddawał pierwszą z propozycji działań wskazanych w koncepcji. 

Chociaż  na  rozprawie  Zamawiający  prezentował  odmienne  podejście  do  koncepcji,  jako 

opracowania  podlegającego  częściowej  ocenie,  tj.  w  zakresie  pierwszego  z  działań 

wykraczającego  poza  wstanie  przez  samego  Zamawiającego  (pokaz),  to  stanowisku  temu 

przeczy  uzasadnienie  oceny,  w  której  Zamawiający  całościowo  odnosił  się  do 

prezentowanych  działań.  Zgodnie  z  zasadami  oceny  ofert  w  tym  kryterium,  dla  uzyskania 

oceny  bardz

o  dobrej  konieczne  było  przedstawienie  propozycji  spełniającej  w  najwyższym 

stopniu  cele  szkoleniowe

,  co  pozostawione  zostało  subiektywnej  ocenie  Zamawiającego. 

Zamawiający  w  siwz  nie  określił  jakie  walory  decydować  miały  o  ocenie  dobrej  i  bardzo 

dobrej, p

oza wspólnym dla obu ocen stwierdzeniem, iż oceniać będzie działania wpływające 

na  podniesienie  efektywności  realizowanych  szkoleń  i uwzględniające  specyfikę  grupy

Istotne znaczenie dla oceny miał natomiast sposób przedstawienia propozycji działań, która 

zgodnie  z  siwz  musiała  być  przedstawiona  w  sposób  opisowy,  tj.  zawierać  precyzyjny  i  

wyczerpujący  opis  sposobów,  w  jaki  zastosowane  działania  przełożą  się  na  zwiększenie 

efektywności  realizowanych  szkoleń,  aby  Zamawiający  mógł  ocenić,  czy  są  adekwatne  w 

s

tosunku do grupy docelowej szkolenia i czy wspierają cele szkolenia. Możliwość przyznania 

10 lub 20 pkt w tym kryterium była uzależniona od oceny stopnia, w jakim propozycja działań 

wpływać  będzie  na  podniesienie  efektywności  realizowanych  szkoleń  oraz  dostosowania 

działań do specyfiki grupy szkoleniowej. Ponieważ Zamawiający wprowadził ograniczenie co 

do  liczby  znaków,  to  jakość  opisu,  a  nie  ilość  propozycji  działań  decydowała  o  uzyskanej 

ocenie.  Stąd  nie  miało  znaczenia  porównywanie  propozycji  Odwołującego  z  propozycją 

MDDP  (wyżej  ocenioną),  w  tym  licytowania  ilości  metod  szkoleniowych  zaproponowanych 

przez obu Wykonawców. 

Zapisy siwz pozostawiały Zamawiającemu możliwość subiektywnej oceny całości propozycji, 

co  nie  oznaczało,  iż  ocena  była  dowolna.  Zamawiający  był  związany  ustalonymi  zasadami 

oceny,  które  były  odnoszone  do  precyzyjności,  jasności  opisu  oraz  adekwatności 

zaproponowanych  metod,  co 

pozwalało  wskazać  na  te  elementy  propozycji,  które  nie 

pozwalały  przyznać  maksymalnej  ilości  punktów.  W  przypadku  oferty  Odwołującego, 

przyczyna ta 

wynikała z powielania części metod szkoleniowych wskazanych już w OPZ, czy 

też przedstawienia propozycji w stopniu niedostatecznie precyzującym jej wpływ na poprawę 

efektywności szkolenia. Odnosząc się do tego uzasadnienia Izba uznała, iż ocena mieści się 

w wytycznych oceny, które powiązane były z potrzebą uświadomienia uczestnikom szkolenia 

barier, z jakimi mają do czynienie osoby niepełnosprawne.  Zamawiający był uprawniony do 

zaniżenia  oceny  w  związku  z  ujęciem  propozycji  działania,  która  nie  mogła  mieć  realnego 


str. 15 

wpływu  na  podniesienie  efektywności  szkolenia,  którego  zakres  tematyczny  został  przez 

Zamawiającego wskazany w OPZ.  

Propozycja przeprowadzenia szkolenia z podstaw języka migowego oraz alfabetu Braill”a (w 

tym  za

jęcia  praktyczne  w  pisaniu  na  brajlowskiej  maszynie  do  pisania),  w  ocenie 

Odwołującego  miała  prowadzić  do  podniesienia  efektywności  szkolenia.  Ponieważ 

Wykonawca nie rozwinął w propozycji opisu tej metody szkoleniowej, Zamawiający nie mógł 

ocenić,  w  jakim  stopniu  podniesie  ona  efektywność  szkolenia.  Skoro  Wykonawca 

zdecydował się na wskazanie tej metody, to powinien właściwie przedstawić sposób, w jaki 

poprawi  ona  efektywność  szkolenia  dedykowanego  oraz  przyczyni  się  do  podniesienia 

kompetencji obu grup red

aktorów. Brak tych informacji powodował, iż ten element nie mógł 

wpłynąć  na  podwyższenie  oceny,  a  zdaniem  Odwołującego  wyróżniał  on  przedstawioną 

propozycję na tle pozostałych ofert.   

Ocena propozycji w kryterium „Zapewnienie wsparcia eksperckiego” (E) zasadniczo skupiała 

się  wokół  dwóch  metod,  tj.  listy  dyskusyjnej  oraz  wykorzystania  tyflopunktów.  Oprócz  tego 

Wykonawca  zapewnił  wsparcie  ekspertów  oraz  dostęp  do  bezpłatnej  infolinii  służącej  do 

agregowania  zapytań  oraz  udzielania  odpowiedzi  z  zagadnień  będących  przedmiotem 

szklenia.  W  odniesieniu  do  tych  ostatnich  wymienionych,  Wykonawca  nie  przedstawił 

żadnych  szczegółów  opisujących  sposób,  w  jaki  będzie  te  elementy  wdrażał.  Zamawiający 

nie miał zatem dostatecznych danych, które pozwoliłyby ocenić propozycję w stopniu bardzo 

dobrym. W uzasadnieniu dokonanej oceny Zamawiający odniósł się do dwóch zasadniczych 

elementów  propozycji  i  uzasadnił  dlaczego  nie  zostały  one  ocenione,  jako  sprzyjające 

poprawie  efektywności  szkolenia,  jak  również  podniesieniu  kompetencji  uczestników 

szkolenia, którymi nie są osoby niewidome lub niedowidzące. Z opisu propozycji wynika, iż 

lista  dyskusyjna  miałaby  być  platformą  do  wymiany  informacji  i  doświadczeń  pomiędzy 

użytkownikami.  Wskazuje  to  zatem,  iż  udział  ekspertów  nie  jest  gwarantowany  w  pełnym 

zakresie  tematycznym,  gdyż  nie  zostało  to  zaproponowane  w  sposób  jednoznaczny. 

Zasadniczo  Wykonawca  skupił  się  na  przedstawieniu  zalet  rozwiązania  służącego  do 

wymiany  doświadczeń  pomiędzy  uczestnikami  szkolenia,  które  powstanie  już  w  trakcie 

szkolenia, a nie jako narzędzia, które zostanie wykorzystane w trakcie szkolenia. Odnośnie 

tyflopunkt

ów słuszne były zastrzeżenia Zamawiającego, iż nie jest wiadomym w jaki sposób 

Wykonawca  miałby  skorzystać  z  tych  zasobów  w  trakcie  szkolenia,  podnosząc  jego 

efektywność,  jak  również,  że  dedykowane  będzie  to  dla  pracowników  korpusu  służby 

cywilnej.  Zasoby  Fundacji  nie  zostały  przedstawione  w  sposób  czyniący  zadość 

oczekiwaniom Zamawiającego, stąd nawet jeżeli wyróżniają tego Wykonawcę na tle innych 

pod

miotów, to nie mogły wpłynąć na wyższą ocenę w kryterium wsparcia eksperckiego.  


str. 16 

Ostatnia  z  kwestionowanych  ocen  dotyczy  zapewnienia  dodatkowych  trenerów  (D). 

Zastrzeżenia  Zamawiającego  dotyczyły  sposobu  prezentacji  informacji,  koniecznych  do 

potwierdzenia 

wymaganego  od  ekspertów  doświadczenia,  tj.  opisu  i  nazwy  szkolenia/zajęć 

akademickich.  W  przypadku  wszystkich  ekspertów,  do  których  Odwołujący  zgłosił  zarzut 

niewłaściwej  oceny  ich  doświadczenia  (nr  1,  2  i  6),  Wykonawca  wskazał  na  projekty 

obejmujące  szeroko  rozumiane  formy  szkoleń.  Zamawiający  na  rozprawie  przedłożył 

materiały  dodatkowe,  wykraczające  poza  informacje  o  projektach  podane  w  ofercie,  z 

których wynikał rzeczywisty zakres realizowanych działań edukacyjnych.  

W  przypadku  Projektu  „Aktywna  Warszawa  –  program  wsparcia  społecznozawodowego 

rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” (wskazany przy ekspertach nr 1 i 6) zakres działań 

wykraczał  dalece  poza  same  szkolenia  i  obejmował  również  pośrednictwo  pracy,  wsparcie 

asystenta  osoby  z  niepełnosprawnością,  rodzinne  wyjścia  integracyjne,  kursy  i  staże 

zawodowe,  diagnozę  potrzeb  i  doradztwo.  Jako  jedno  z  działań  wymienione  zostały 

warsztaty  tyfloinformatyczne  i  nauka  obsługi  nowoczesnych  urządzeń  teleinformatycznych. 

Zgodnie  z  siwz  eksperci  wskazywani  w  wykazi

e  mieli  legitymować  się  doświadczeniem 

zawodowym 

szkoleniach 

obejmujących 

tematycznie 

zagadnienia 

dotyczące 

opracowywania 

treści publikowanych w serwisach internetowych, tworzenia stron i serwisów 

internetowych,  pisania 

oprogramowania  dla  urządzeń  mobilnych.  Jednocześnie  wskazany 

przez  Wykonawcę  okres  realizacji  usługi  w  zasadzie  pokrywa  się  z  planowanym  okresem 

realizacji  projektu,  tj.  01.07.2016 

–  30.06.2018.  Powyższe  okoliczności  potwierdzają 

słuszność  zastrzeżeń  Zamawiającego  co  do  możliwości  potwierdzenia  się  okoliczności 

pozwalających pozytywnie ocenić doświadczenie ekspertów. 

Podobne  zastrzeżenia  budziły  pozostałe  projekty,  mające  opisywać  doświadczenie 

ekspertów nr 1, 2 i 6, tj.:  

projekt  „Świat  dotyku  i  dźwięku  bez  tajemnic.  Efektywna  pomoc  niewidomym  i 

niedowidzącym 

– 

zwiększenie 

kompetencji 

umiejętności 

otoczenia 

osób 

niepełnosprawnych”  (dedykowany  dla  członków  rodzin  i  osób  z  otoczenia  osób 

niepełnosprawnych wzrokowo),  

projekt  „Virtualna  Warszawa  w  Paluszku  –  szkolenia  z  obsługi  smartfonów  oraz  aplikacji 

Virtualna  Warszawa”  mający  na  celu  zapoznanie  się  urządzeniami  wspomagającymi 

samodzielne poruszanie się po mieście; 

projekt 

„Trampolina 

kariery 

– 

aktywizacja 

społeczno-zawodowa 

osób 

niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim”; 

projekt  „Nowoczesna  Rehabilitacja  kluczem  do  zwiększenia  samodzielności  osób  z 

dysfunkcjami wzroku”. 


str. 17 

Wymienione  powyżej  projekty,  dedykowane  były  przede 

wszystkim  osobom 

niepełnosprawnym  z  dysfunkcjami wzroku  bądź  osobom  bliskim  lub  z  otoczenia tych  osób. 

Miały one na celu poprawę sytuacji życiowej osób, również na tle zawodowym, jednak nie w 

zakresie oczekiwanym przez Zamawiającego. Żaden z zakresów form szkoleniowych nie był 

dedykowany  zagadnieniom  opisanym  w  siwz,  koniecznym  dla  uzyskania  dodatkowych 

punktów w kryterium pozacenowym.   

Podsumowując  Izba  podkreśla,  iż  dla  uzyskania  dodatkowych  punktów  w  kryterium  oceny 

ofert  Wykonawca  zobowiązany  był  przedstawić  wyczerpujący  opis  propozycji  działań,  jak  i 

doświadczenia zawodowego ekspertów, tak aby Zamawiający mógł w zgodzie z ustalonymi 

wytycznymi dokonać oceny oferty. Braki lub niejasności w zapisach stanowiły przeszkodę dla 

wyższej oceny oferty Odwołującego, a takie występowały. Tym samym Izba utrzymała wynik 

postępowania, na jaki wskazał Zamawiający i w całości oddaliła odwołanie. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel