KIO 625/20 WYROK dnia 29 maja 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 625/20 

WYROK 

z dnia 29 maja 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Agata Mikołajczyk 

Aneta Mlącka 

Protokolant:  

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  odwołującego  Stecol 

Corporation z siedzibą w Tianjin (Chińska Republika Ludowa) w postępowaniu prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

w imieniu 

którego  działa  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział 

w Warszawie 

przy udziale 

wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zawierciu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

od

woławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia 

oferty odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem 

oferty odwołującego. 

2.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  23  600  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:        ….…………………………… 

….…………………………… 

….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 625/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Skarb  Państwa  – Generalny  Dyrektor  Dróg Krajowych i  Autostrad  w imieniu 

którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie prowadzi 

w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” 

(koniec obwodnicy Mi

ńska Mazowieckiego) – Siedlce, odc. IV od w. „Groszki” (bez węzła) do 

w. 

„Gręzów”  (bez  węzła)  o  długości  ok.  12,89  km”  (dalej  jako  „Postępowanie  na  projekt  i 

budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki”). Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  27  września  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 187-453498. 

I.  W  dniu  23  marca  2020  r.  wykonawca  Stecol  C

orporation  z  siedzibą  w  Tianjin  (Chińska 

Republika  Ludowa) 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  czynność 

zamawiającego podjętą w ww. postępowaniu, polegającą na odrzuceniu oferty złożonej przez 

odwołującego, a ponadto na zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 89 ust. 1 pk

t 7a) ustawy Pzp i art 65 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy 

Pzp  poprzez  niezgodną  z  prawem  i  błędną  wykładnię  oświadczenia  woli  wykonawcy 

i bezpodstawne  odrzucenie  oferty  o

dwołującego  w  związku  z  uznaniem  przez 

z

amawiającego, że wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy 

Pzp

, na przedłużenie terminu związania ofertą, podczas gdy odwołujący wyraził zgodę na 

wydłużenie terminu związania ofertą, a tym samym nie zaistniały przesłanki do odrzucenia 

oferty;  

2)  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

(z  ostrożności)  poprzez  zaniechanie  wezwania  do  wyjaśnień 

zakresie złożonego oświadczenia o wydłużeniu terminu, jeżeli oświadczenie to budziło 

wątpliwości zamawiającego. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  i  dokonanie  oceny  ofert 


uwzględnieniem oferty odwołującego; z ostrożności: wezwanie odwołującego do wyjaśnień 

w zakresie złożonego oświadczenia. 

Uzasadniając podniesione zarzuty odwołujący wskazał w szczególności, iż wprawdzie w treści 
jego  pisma  z  dnia  12  marca  2020  r.  widniała  błędna  nazwa  postępowania,  to  jednak  z 

całokształtu  treści  tego  pisma  jednoznacznie  wynika,  że  złożone  przez  odwołującego 

oświadczenie  dotyczyło  Postępowania  na  projekt  i  budowę  autostrady  A2  Warszawa  – 

Kukuryki

.  W  ocenie  odwołującego  w  zaistniałej  sytuacji  zamawiający  powinien  zastosować 

normę zawartą w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego. Zauważył również, że w przypadku powzięcia 

wątpliwości  co  do  treści  złożonego  przez  odwołującego  oświadczenia  zamawiający  mógł 

zwrócić się do odwołującego o udzielenie wyjaśnień. 

II.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  27  maja  2020  r. 

zamawiający  udzielił 

odpowiedzi  na  odwołanie  wnosząc  o  jego  oddalenie  w  całości.  Zamawiający  wskazał 

szczególności,  że oświadczenie  wykonawcy  o przedłużeniu terminu  związania ofertą  jest 

czynnością jednostronną i w związku z tym dokonując jego wykładni należy brać pod uwagę 

przede wszystkim 

literalną treść oświadczenia. Natomiast z treści oświadczenia odwołującego 

jednoznacznie  wynikało,  iż  dotyczy  ono  innego  postępowania  niż  to,  którego  dotyczyło 

wezwanie zamawiającego. W związku z tym należało uznać, iż nie doszło do złożenia przez 

odwołującego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w 

Postępowaniu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki i w konsekwencji tego 

oferta odwołującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.  

III.  Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  27  marca  2020  r.  wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  Intercor  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Zawierciu  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego.  Stanowisko  w  sprawie,  popierające  stanowisko  zamawiającego, 

ww. 

wykonawca przestawił w piśmie procesowym z dnia 29 maja 2020 r.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 


Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  jest  legitymowany  do  wniesienia  odwołania  zgodnie 

z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Na podstawie dokumentacji p

ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Pismem  z  dnia  6  marca  2020  r.  zamawiający  wezwał  wykonawców  biorących  udział 

Postępowaniu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki do wyrażenia zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Dotychczasowy termin związania ofertą upływał w dniu 16 marca 2020 r.  

Odpowiedzi na ww. wezwanie odwołujący udzielił pismem z dnia 12 marca 2020 r. W piśmie 

tym odwołujący oświadczył, co następuje: „W odpowiedzi na prośbę Zamawiającego wyrażoną 

w  piśmie  z  dnia  6.03.2020  r.  niniejszym  potwierdzam,  iż  Wykonawca  wyraża  zgodę  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  w  ww.  postępowaniu  o 60  dni.  Jednocześnie 

Wykonawca  informuje,  iż  termin  złożonej  w  postępowaniu  gwarancji  bankowej  na  wadium 

upływa  15.07.2020  r.  (Gwarancja  bankowa  nr  DOK4793GWB19SD  na  wadium).”  W  treści 

pisma  podano,  że  dotyczy  ono  postępowania:  „Projekt  i  budowa  drogi  ekspresowej  S7  na 

odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez 

węzła)”. Pismo zostało zaadresowane do przedstawiciela zamawiającego, który podpisał się 

pod  wezwaniem  z  dnia  6  marca  2020  r.  Pismu  nadano 

znak:  „STECOL/GDDKIA/A2-

4/2020/03/002.  Wskazany  w  piśmie  numer  gwarancji  bankowej  oraz  termin  jej  ważności 

odpowiadał dokumentowi gwarancji bankowej złożonej w Postępowaniu na projekt i budowę 

autostrady A2 Warszawa 

– Kukuryki. Ww. pismo zostało doręczone zamawiającemu poprzez 

zamieszczenie go na platformie zakupowej w 

zakładce dotyczącej Postępowania na projekt 

budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki.  

Następnie  w  dniu  18  marca  2020  r.  odwołujący  poinformował  zamawiającego,  że  w piśmie 

dnia  12  marca  2020  r.  „zaistniała  oczywista  omyłka  pisarska,  mianowicie  w  tytule  pisma 

wskazana została inna nazwa inwestycji, natomiast z treści pisma wynika jednoznacznie, że 

zgoda  na  przedłużenie  terminu  dotyczy  zadania  pn.  "Postępowanie  GDDKiA.O.WA.D-

3.2410.58.2019  -  Projekt  i  budowa  autostrady  A2  Warszawa 

–  Kukuryki  na  odcinku  węzeł 

„Ryczołek”  (koniec  obwodnicy  Mińska  Mazowieckiego)  –  Siedlce,  Odcinek  IV  od  węzła 

„Groszki”  (bez  węzła)  do  węzła  „Gręzów”  (bez  węzła)  o  długości  około  12,89  km.",  (np. 

zakresie  numeru  i  daty  ważności  gwarancji  na  wadium),  pismo  zostało  wysłane  również 

odpowiedzi na wezwanie dotyczące ww. postępowania.”.  

Pismem z dnia 19 marca 2020 r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty odwołującego 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp z powodu niewyrażenia zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.  


Ponadto Izba ustaliła, iż oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 

na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” 

(bez  węzła)”  zostało  przez  odwołującego  złożone  w  piśmie  z  dnia  17  lutego  2020  r., 

odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  z  dnia  12  lutego  2020  r.  (dowody  złożone  na 

rozprawie przez odwołującego). 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba za zasadne uznała stanowisko przedstawione w odwołaniu, że w niniejszej sprawie nie 

wystąpiły przesłanki odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy 

Pzp

. Zgodnie z tym przepisem zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

wykonawca 

nie wyraził zgody, 

o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z przepisem 

art.  85  ust.  2  ustawy  Pzp  wyko

nawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Izba podzieliła 

stanowisko  odwołującego,  iż  kierując  się  dyrektywami  wykładni  oświadczeń  woli 

skonstruowanymi  przez  orzecznictwo  na  podstawie  unormowania  zawartego  w 

art.  65  §1 

Kodeksu cywilnego, należało uznać, iż doszło do skutecznego wyrażenia przez odwołującego 

zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  w Postępowaniu  na  projekt  i  budowę 

autostrady  A2  Warszawa 

–  Kukuryki.  Zgodnie  z przepisem  art.  65  §1  Kodeksu  cywilnego 

o

świadczenie  woli  należy  tak tłumaczyć, jak  tego  wymagają  ze względu na  okoliczności,  w 

których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje.  Norma 

zawarta w ww. przepisie Kodeksu 

cywilnego niewątpliwie dotyczy wszystkich oświadczeń woli, 

w  tym  oświadczeń  woli  będących  elementem  jednostronnej  czynności  prawnej  –  w 

prze

ciwieństwie do normy zawartej w art. 65 §2 Kodeksu cywilnego, która dotyczy oświadczeń 

woli stron umowy.

 Jak wskazano w uchwale 

Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba 

Cywilna z dnia 29 czerwca 1995 r. (III CZP 66/95

): „

Jeżeli chodzi o oświadczenia woli ujęte w 

fo

rmie pisemnej, czyli wyrażone w dokumencie, to sens tych oświadczeń ustala się przyjmując 

za  podstawę  wykładni  przede  wszystkim  tekst  dokumentu.  W  procesie  jego  interpretacji 

po

dstawowa  rola  przypada  językowym  regułom  znaczeniowym.  Wykładni  poszczególnych 

wyrażeń  dokonuje  się  z uwzględnieniem  kontekstu,  w  tym  także  związków  treściowych 

występujących  między  zawartymi  w  tekście  postanowieniami.  Uwzględnieniu  podlegają 

również okoliczności, w jakich oświadczenie woli zostało złożone, jeżeli dokument obejmuje 


takie informacje, a 

także cel oświadczenia woli wskazany w tekście lub zrekonstruowany na 

podstawie zawartych w nim postanowień.” 

Mając  na  uwadze  powyższe,  zdaniem  składu  orzekającego  Izby,  zamawiający  – 

uwzględniając  całość  treści  oświadczenia  odwołującego  z  dnia  12  marca  2020  r.,  jak 

okoliczności i cel jego złożenia - powinien był dojść do wniosku, iż oświadczenie to dotyczyło 

Postępowania na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Ustalając znaczenie 

ww. 

oświadczenia  woli odwołującego, przy zastosowaniu językowych reguł znaczeniowych, 

należało również wziąć pod uwagę: 

cel złożenia oświadczenia, tj. wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

Postępowaniu  na  projekt  i  budowę  autostrady  A2  Warszawa  –  Kukuryki,  co 

jednocześnie wynika ze wskazanych poniżej, dalszych okoliczności; 

jednoznaczne wskazanie w piśmie z dnia 12 marca 2020 r., że stanowiło ono odpowiedź 

na wezwanie 

zamawiającego z dnia 6 marca 2020 r. (dotyczące Postępowania na projekt 

i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki); 

3)  wskazanie jako adresata pisma z dnia 12 marca 2020 r. 

przedstawiciela zamawiającego, 

którego podpis widniał pod wezwaniem z dnia 6 marca 2020 r.; 

4)  wskazanie 

w  treści  pisma  z  dnia  12  marca  2020  r.  numeru  oraz  terminu  ważności 

gwarancji  bankowej  dotyczącej  Postępowania  na  projekt  i  budowę  autostrady  A2 

Warszawa 

– Kukuryki i w tym postępowaniu złożonej,  

okoliczności  dotyczące  sposobu  przekazania  zamawiającemu  ww.  oświadczenia, 

tj. 

poprzez  zamieszczenie  go  na  platformie  zakupowej  w  zakładce  dotyczącej 

Postępowania na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki; 

6)  oznaczenie pisma z dnia 12 marca 2020 r. 

w sposób nawiązujący do nazwy Postępowania 

na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa  – Kukuryki i uprzednio stosowany w tym 

post

ępowaniu (znak: „STECOL/GDDKIA/A2-4/2020/03/002); 

okoliczność,  iż  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Projekt  i  budowa  drogi 

ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) 

do węzła „Modlin” (bez węzła)” oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą  zostało przez  odwołującego złożone  we  wcześniejszym  terminie, tj.  w 

dniu 17 lutego 2020 r.

, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 12 lutego 2020 

r. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  konieczne  i  w  pełni  uzasadnione  było  przyjęcie,  iż  wolą 

odwołującego  było  złożenie  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania ofertą w Postępowaniu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. 

całokształtu  treści  pisma  odwołującego  z  dnia  12  marca  2020  r.,  kontekstu  sytuacyjnego 


złożenia  oświadczenia  zawartego  w  tym  piśmie,  jak  i  celu  złożenia  tego  oświadczenia, 

sposób  nie  budzący  wątpliwości  wynika,  iż  doszło  jedynie  do  omyłki  w  zakresie  podania 

nazwy postępowania o udzielenie zamówienia. Przyjęcie jakiegokolwiek innego stanowiska, 

tj. w szczególności, że oświadczenie odwołującego zawarte w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. 

miałoby  dotyczyć  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Projekt  i  budowa  drogi 

ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do 

węzła  „Modlin”  (bez  węzła)”,  należy  –  w  świetle  okoliczności  faktycznych  złożenia  tego 

oświadczenia – uznać za całkowicie nieracjonalne. 

Dokonanie wskazanej powyżej wykładni oświadczenia woli odwołującego zawartego w piśmie 

z  dnia  12  marca  2020  r.

,  jako  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania ofertą w Postępowaniu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, 

nie  wymagało  przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Niezależnie  od  tego  nie  można  by  odmówić  zamawiającemu  uprawnienia  do  uzyskania 

potwierdzenia u odwołującego faktu zaistniałej omyłki, jeżeli uznałby to za konieczne celem 

zabezpieczenia  swoich  interesów.  Takie  potwierdzenie  i  tak  nastąpiło  z inicjatywy  samego 

odwołującego  jeszcze  przed  podjęciem  przez  zamawiającego  decyzji  o odrzuceniu  oferty 

odwołującego (pismo odwołującego z dnia 18 marca 2020 r.).  

Podsumowując,  z  ustalonych  okoliczności  faktycznych  niniejszej  sprawy  wynika,  iż  miało 

miejsce  skuteczne  złożenie  przez  odwołującego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na 

przed

łużenie  terminu  związania  ofertą  w  Postępowaniu  na  projekt  i  budowę  autostrady  A2 

Warszawa 

–  Kukuryki.  Brak  zatem  było  podstaw  do  odrzucenia  oferty  odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp

. W związku z powyższym odwołanie złożone na 

ww. c

zynność zamawiającego podlegało uwzględnieniu. 

Bi

orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:        ….…………………………… 

….…………………………… 

….…………………………… 


wiper-pixel