KIO 624/20 POSTANOWIENIE dnia 24 czerwca 2020 r.

Data: 14 lipca 2020

Sygn. akt KIO 624/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś      

wobec cofnięcia w dniu 23 czerwca 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  wykonawcę:  OPEN  Architekci  Sp.  z  o.o.,  

ul. Pilicka 27/1, 02-613 Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Pomorski  Uniwersytet  Medyczny  

w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin  

przy udziale wykonawcy: DEDECO Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 8/41a, 70-471 Szczecin 

– zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;   

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: OPEN Architekci Sp. z o.o., ul. Pilicka 27/1, 02-613 Warszawa kwoty 13 500 

  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

              Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 624/20  

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Pomorski  Uniwersytet  Medyczny  w  Szczecinie  –  prowadzi 

postępowanie  w  trybie  konkursu  na  opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej 

budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w  Szczecinie  wraz  z  infrastruk

turą  techniczną  i  zagospodarowaniem  terenu  przy  ul.  Unii 

Lubelskiej  w  Szczecinie,  na  podstawie ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 8 października 2019 r., nr 2019/S 194-472454. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący – OPEN Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wniósł odwołanie 

wobec czynności i zaniechania Zamawiającego, polegających na:  

zaniechaniu pominięcia w ocenie pracy konkursowej uczestnika Dedeco sp. z o.o., mimo że 

zachodziły przesłanki do takiego pominięcia określone w rozdziale IX ust. II pkt 7 regulaminu 

konkursu  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  pracy  konkursowej  uczestnika  Dedeco  sp.  z  o.o., 

mimo  że  nie  spełniała  ona  wymogów  formalnych  określonych  w  regulaminie  oraz 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

-  przyznaniu  I  nagrody  w  konkur

sie  pracy  uczestnika  Dedeco  sp.  z  o.o.,  mimo  że  praca  ta 

powinna zostać odrzucona zgodnie z Rozdziałem XIV ust. II pkt 3 regulaminu konkursu jako 

niespełniająca wymogów tego regulaminu oraz ustawy Pzp, a w konsekwencji,  

- wadliwym przyznaniu II nagrody w 

konkursie pracy Odwołującego, mimo że - w przypadku 

prawidłowego toku działań Zamawiającego, a więc pominięcia przy ocenie pracy uczestnika 

Dedeco sp. z o.o. oraz odrzucenia - 

jego praca powinna uzyskać I nagrodę. 

Zarzuty - 

naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:   

1. art. 116 ust. 1 w zw. z art. 122 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z rozdziałem I ust. V pkt 1 i 2 oraz 

rozdziałem IX ust. I, a także rozdziałem XIV ust. II pkt 3 regulaminu konkursu poprzez ocenę 

pracy konkursowej nr 327415: 

która  podlegała  odrzuceniu  ze  względu  na  jej  niezgodność  z  regulaminem  konkursu  w 

części, w jakiej regulamin ten wymagał rozwiązania problemu zgodnego z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

z pominięciem spełnienia zasadniczych celów określonych w regulaminie konkursu, w tym 

celu  jakim  jest  uzyskanie  energooszczędnego  budynku  (budynków)  o  niskich  kosztach 


eksploatacji  oraz  rozwiązanie  problemu  zgodnie  z  obowiązującym  miejscowym  planem 

zagospodarowania  przestrzennego,  przy  uzyskaniu  naj

lepszego  pod  względem 

przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, 

z naruszeniem postanowień dotyczących kryteriów oceny prac konkursowych;  

2. art. 116 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z rozdziałem VI ust. II pkt 2. rozdziałem IX ust. II pkt 7 oraz 

rozdziałem  XIV  ust.  II  pkt  1  i  3  regulaminu  konkursu  poprzez  nie  odrzucenie  pracy 

konkursowej  nr  327415,  mimo  że  nie  spełniała  ona  wymogów  formalnych  określonych  w 

regulaminie  konkursu  oraz  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  co 

kwalifikowało daną pracę konkursową do jej pominięcia przy ocenie a także do jej odrzucenia 

zgodnie z regulaminem konkursu, czego skutkiem było naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp; 

3. oraz innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia odwołania.  

Wniosek  co  do  rozstrzygnięcia:  uwzględnienie  odwołania  oraz  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności przyznania I nagrody uczestnikowi Dedeco sp. z o.o., 

pominięcia przy ocenie i odrzucenia pracy uczestnika Dedeco sp. z o.o., 

przyznania  I  nagrody  następnej  w  kolejności,  najlepiej  ocenionej  przez  Sąd  Konkursowy   

pracy konkursowej, czyli pracy Odwołującego. 

W dniu 23 czerwca 2020 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo 

wskazując, że cofa odwołanie. Jednocześnie na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp 

wniósł o dokonanie zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu na wskazane konto bankowe.  

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  24  czerwca  2020  r.  uznała,  że  odwołanie  zostało 

skutecznie cofnięte.  

W  tych  okolicznościach  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art. 

187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  nakazała  dokonanie  zwrotu  Odwołującemu  90%  kwoty  uiszczonej 
tytułem wpisu.  

Or

zekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 
odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel