KIO 623/20 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 623/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  23  kwietnia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Konsorcjum w składzie: CT Sport 

Sp.  z  o.o.,  R.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Concept  Trade” 

Biuro  Handlowo-

Usługowe  R.  M.,  ul.  Tomasza  Drobnika  43,  60-693  Poznań  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z 

o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,   

przy  udziale  wykonawcy  JACK-BUD  Polska  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.,  Osiedle  B

olesława 

Chrobrego  110,  60-

681  Poznań  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Konsorcjum  w  składzie: 

CT  Sport  Sp.  z  o.o.,  R.  M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

„Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-

693  Poznań  kwoty  9  000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 d

ni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 623/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  23  kwietnia  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: CT Sport Sp. z o.o., R. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept Trade” Biuro Handlowo-Usługowe 

R.  M.  z  sied

zibą  w  Poznaniu,  działając  w  ramach konsorcjum,  złożyli  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  23  kwietnia  2020  r.  zawierające  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania  wniesionego w  dniu  23 marca  2020 r.  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym przez 

zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

w  Poznaniu  w  przedmiocie: 

„Budowa  kompleksu  ogródków  działkowych  wraz  z  domem 

działkowca,  ogólnodostępnym  sanitariatem,  miejscami  parkingowymi  i  infrastrukturą 

techniczną- etap I, przewidziane do realizacji na działce nr 11, arkusz 1, obręb Piotrowo oraz 

część  działek  nr  2  i  4/4,  arkusz  7,  obręb  Głuszyna,  położonych  w  Poznaniu  przy  ul.  Przy 

Lotnisku.” 

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel