KIO 622/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 622/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  

„AG-COMPLEX”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Płytowa  14,  03-046  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni 

m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

„AG-COMPLEX”  Sp.  z  o.o.,  ul.  Płytowa  14,  03-046  Warszawa  kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 622/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  obsadzeń  z  roślin  ozdobnych  

w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją. Postępowanie 

to  prowadzone  jest  na  p

odstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod pozy

cją 2020/S 017-036659.  

W  dniu  23  marca  2020  r.  wykonawca 

„AG-COMPLEX”  Sp.  z  o.o.  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  

i zaniechań Zamawiającego w zakresie części nr 2 zamówienia, polegających na: 

wykluczeniu  Odwołującego  w  części  nr  2  zamówienia  (w  związku  z  unieważnieniem 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  nr  1  i  2  zamówienia  i  powtórzeniem  czynności 

badania i oceny ofert w części nr 1 i 2 zamówienia) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp 

oraz  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  

w części nr 2 zamówienia, podczas gdy Odwołujący potwierdził spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, 

2)  wyborze oferty wykonawcy Z

akład Robót Ogrodniczych i Brukarskich P. C. J. L. S.C. jako 

najkorzystniejszej do realizacji części nr 2 zamówienia (w związku z unieważnieniem wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  w  części  nr  1  i  2  zamówienia  i  powtórzeniem  czynności  badania  i 

oceny ofert w części nr 1 i 2 zamówienia), podczas gdy to oferta Odwołującego jest ofertą 

najkorzystniejszą w części nr 2 zamówienia, 

zaniechaniu  wezwania  Odwołującego  (w  związku  z  unieważnieniem  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej w części nr 1 i 2  zamówienia i powtórzeniem czynności badania i oceny 

ofert  w  części  nr  1  i  2  zamówienia)  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

(doświadczenie, wykaz usług) w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w sytuacji, gdy Zamawiający 

powziął  wątpliwość  co  do  kolejnego  zamówienia  wskazanego  w  wykazie  usług 

przedstawionym  przez  Odwołującego  w  oparciu  o  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

przed pierwszym wyborem oferty najkorzystniejs

zej w obu częściach zamówienia. 


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp 

poprzez  uznanie,  że  Odwołujący  nie  potwierdził  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (doświadczenie,  wykaz 

usług)  w  części  nr  2  zamówienia,  co  w  konsekwencji  spowodowało  odrzucenie  oferty 

Odwołującego w części nr 2 zamówienia, 

2)  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

dokonanie  wyboru  oferty  w

ykonawcy  Zakład  Robót  Ogrodniczych  i  Brukarskich  P.  C.  J.  L. 

S.C.  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  części  nr  2  zamówienia,  podczas  gdy  to  oferta 

Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w w/w części zamówienia, 

3)  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do 

złożenia  wykazu  usług  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  kolejnego 

(innego)  zamówienia  wskazanego  w  wykazie  usług  przedstawionym  przez  Odwołującego  

w oparciu o wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części  nr  2  zamówienia 

dokonanej  w  dniu  13  marca  2020  r.  oraz 

unieważnienia  czynności  wykluczenia 

Odwołującego i odrzucenia jego oferty w części nr 2 zamówienia, 

2)  pow

tórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  części  nr  2  zamówienia  poprzez 

dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  do  realizacji  zamówienia  

w części nr 2, 

alternatywnie: 

potworzenia 

czynności  badania i  oceny  ofert  w  części  nr  2  zamówienia poprzez  wezwanie 

Odwołującego  do  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zakresie 

potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej (doświadczenie, wykaz usług dla części nr 2), a następnie dokonania wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej do realizacji zamówienia w części nr 2. 

W  dniu  25  marca  2020  r.  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego zgłosił wykonawca Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich ZROB P. C. J. 

L.  S.C. 

Do  przystąpienia  nie  zostały  dołączone  dowody  przesłania  kopii  przystąpienia 

zamawiającemu i wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego 

wykonawcy 

Zakład  Robót  Ogrodniczych  i  Brukarskich  ZROB  P.  C.  J.  L.  S.C.  jest 


nieskuteczne,  bowiem 

nie  zostały  wypełnione  wymogi  formalne  dla  jego  skuteczności,  o 

których  mowa  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,  tj.  wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  nie 

prze

słał jego kopii wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

W  dniu  12  maja  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania 

odwoławczego  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron.  Jednocześnie,  Zamawiający 

poinformował,  że  wykonawca  Zakład  Robót  Ogrodniczych  i  Brukarskich  ZROB  P.  C.  J.  L. 

S.C. nie 

przesłał kopii przystąpienia Odwołującemu, a tym samym nie przystąpił skutecznie 

do  postępowania  odwoławczego.  Jak  zauważył  Zamawiający,  w  konsekwencji,  wykonawca 

ten  nie  uzyskał  statusu  uczestnika  postępowania.  Zamawiający  przywołał  wyrok  Krajowej 

Izby 

Odwoławczej z dnia 9 grudnia 2013 r., w którym Izba stwierdziła, że „Przystąpienie nie 

spełniające wymogów, co do formy wniesienia, terminu, braków formalnych w postacie braku 

wskazania  strony,  do  której  się  przystępuje  oraz  interesu  w  uzyskaniu  korzystnego  dla 

strony, do której się przystępuje rozstrzygnięcia, a także nie przekazania kopii przystąpienia 

zamawiającemu  i  odwołującemu,  nie  może  być  uznane  za  skuteczne”  (sygn.  akt  KIO 

2734/13, podobnie wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1406/19).  

Pismem  z  dnia  15  maja  2020  r.  Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wezwał 

wykonawcę  Zakład  Robót  Ogrodniczych  i  Brukarskich  ZROB  P.  C.  J.  L.  S.C.  do  złożenia 

oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod 

rygorem  umorzenia  postępowania.  Wykonawca  został  pouczony,  że  oświadczenie  w 

przedmiocie sprzeciwu może złożyć wyłącznie wykonawca, który wykaże, że przesłał kopię 

zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Izba  stwierdziła,  że  zarówno  składając  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego, jak też w wyznaczonym przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej terminie, 

wykonawca 

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich ZROB P. C. J. L. S.C. nie wykazał, że 

prze

słał Odwołującemu kopię przystąpienia.  

Ponadto,  pismem  z  dnia  15  maja  2020  r.  Odwołujący  wniósł  o  umorzenie 

postępowania odwoławczego na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania 

w  związku  z  uwzględnieniem  odwołania  przez  Zamawiającego.  Odwołujący  poinformował 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  że  wykonawca  Zakład  Robót  Ogrodniczych  

i Brukarskich ZROB P. C. J. L. S.C. 

nie dopełnił obowiązku poinformowania Odwołującego o 

przystąpieniu  do  postępowania  odwoławczego.  Informację  o  zgłoszonym  przystąpieniu 

Odwołujący uzyskał od Zamawiającego.  


Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  za  nieskuteczne  uznała  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  zgłoszone  przez  wykonawcę  Zakład  Robót  Ogrodniczych  

i Brukarskich  ZROB  P. C. J. L. S.C. 

Wykonawca ten zgłaszając przystąpienie zobowiązany 

był  do  wykazania  jego  skuteczności,  w  tym  do  wykazania,  że  wypełnił  wymóg  formalny  w 

postaci  prze

słania  kopii  przystąpienia  wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  Wykonawca 

Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich ZROB P. C. J. L. S.C. nie podjął próby wykazania 

powyższej  okoliczności.  Wykonawca  ten  nie  wykazał  powyższego  także  na  skutek  pisma 

Prezesa Kraj

owej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2020 r. Wobec powyższego, zgłoszenie 

przystąpienia  wykonawcy  Zakład  Robót  Ogrodniczych i  Brukarskich  ZROB  P.  C.  J.  L.  S.C. 

należało  uznać  za  nieskuteczne.  Co  za  tym  idzie,  wezwanie  z  dnia  15  maja  2020  r.  nie 

wywołuje skutków, bowiem tylko wykonawca, który uzyskał status uczestnika postępowania 

może wnieść sprzeciw.   

świetle  oświadczenia  Zamawiającego  z  dnia  12  maja  2020  r.  o  uwzględnieniu  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  wobec  braku  skutecznego  zgłoszenia 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła postępowanie 

odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel