KIO 62/20 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 62/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 stycznia 2020 roku w Warszawie, bez 

udziału  stron,    odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13 

stycznia  2020 

r.  przez  wykonawcę    Budimex  S.A.  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204 

Warszawa   

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne 

Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa,  

przy udziale wykonawcy  Skanska S.A. Al. Solidarnosci 173, 00-877 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

odwołującego wykonawcy Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, kwoty 

000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od 

odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843 ) na niniejsze postanowienie - w 

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący      ……………….. 


Sygn. akt KIO  62/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie 

robót budowlanych pn. „Rewitalizacja 

ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań) 

Numer referencyjny: ROZ/106/2019" 

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.01.2020 pod numerem 2020/S 002-

Odwołanie zostało wniesione wobec dokonanej przez zamawiającego czynności

polegającej 

na niezgodnym z przepisami określeniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego („Kc" ), art. 654 

Kc, art. 656 § 1 Kc, art. 353

 Kc

i art. 58 § 3 Kc, w związku z art. 14 ust. 1 PZP, art. 2 pkt 13) 

PZP oraz art. 139 

ust. 1 PZP, poprzez ukształtowanie określonych odpowiednio w § 8 ust. 6, 

§3 ust. 15 oraz §8 ust. 7 lit. a. - c. - Załącznika nr 5 do SIWZ - Wzoru umowy (oznaczonego 

w treści samego załącznika jako „Załącznik nr 6 do IDW") postanowień w postaci warunków 

odb

ioru robót budowlanych od Wykonawcy w sposób sprzeczny z tymi przepisami, w tym z 

naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane. 

W  dniu  23  stycznia  2020 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź zamawiającego na odwołanie, w którym oświadczył, że postanowił uwzględnić w 

całości zarzuty zawarte w odwołaniu. 

Wobec  powyższego  biorąc  pod  uwagę  oświadczenie  zamawiającego  o  uwzględnieniu 

zarzutów odwołania w całości Izba uznała, że spór wywołany pomiędzy stronami wniesionym 

odwołaniem  wygasł  i  tym  samym  zasadnym  jest  umorzenie przedmiotowego postępowania 

odwoławczego.  

Dla  wywarcia  skutku  procesowego  w  postaci  umorzenia  postępowania  odwoławczego, 

konieczne  jest  uwzględnienie  przez  zamawiającego  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu. 

Dalsze  czy

nności,  jakie  zamawiający  podejmie  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

pozostają  bez  znaczenia  dla  ustalenia  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza    z 

mocy przepisu art. 

186 ust. 6 pkt 1 i 2b ustawy Prawo zamówień publicznych uznała, że w 

sytuacji  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania  w  całości  koszty 

postepowania znoszą się wzajemnie.   

Równocześnie  Izba  orzekła  o  konieczności  zwrotu  całości  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez 

odwołującego  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  stosownie  do  §  5  ust.  1  pkt  1a 


rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz.U. z 22 maja 2018r. poz. 972 .). 

Przewodniczący      ……………….. 


wiper-pixel