KIO 620/20 POSTANOWIENIE dnia 23 marca 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 620/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  14  kwietnia  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odw

oławczej  w  dniu  23  kwietnia  2020  roku  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

23  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  -  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  S.A.,  

ul.  Zygmunta  Augusta  11;  85-082  Bydgoszcz

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  -  Województwo  Zachodniopomorskie  -  Urząd  Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  S.A.,  ul.  Zygmunta  Augusta  11;  

85-082  Bydgoszcz,  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 620/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  jest  „Zakup  taboru  kolejowego 

dwunapędowego do przewozów regionalnych”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 13 marca 2020 roku

, nr ogłoszenia: 2020/S 052-122968. 

Dnia  23  marca  2020  roku,  wykonawca  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  S.A.  (dalej 

odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Szacunkowa w

artość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  14  kwietnia  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel