KIO 6/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2020 r.

Data: 29 marca 2020

Sygn. akt KIO 6/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:    Agata Mikołajczyk 

Członkowie:      Małgorzata Matecka 

Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  w    Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  13 

stycznia  2020  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2 

stycznia  2020r. 

przez  odwołującego:  TRANSPRZĘT  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  Sanoka  (Zabłotce 

51, 38-500 Sanok) 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Lesko  (ul. 

Parkowa 1, 38-600 Lesko), 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze;  

2.  Nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  TRANSPRZĘT  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  Sanoka  (Zabłotce  51,  38-500  Sanok) 

kwoty 

15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krośnie. 

………………………………   

………………………………   

………………………………   


Sygn. akt KIO 6/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa Pzp  lub  PZP] 

prz

ez  zamawiającego:  Gminę  Lesko,    którego  przedmiotem  jest:  „Odbiór,  transport  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  Lesko.”  Numer  postępowania 

(numer  referencyjny):  PIK.271.14.2019.  Odwołujący  -  TRANSPRZĘT  Sp.  z  o.  o.  sp.  k.  z 

Sanoka zarzu

cił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 22 ust. 1a PZP w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 1) PZP w zw. z 

art. 36 ust. 1 pkt 3), 5), 6) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 41 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm., dalej 

jako:  „UOO”)  poprzez  ustanowienie  konieczności  posiadania  przez  wykonawcę 

zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  na  terenie  Gminy  Lesko,  determinującej  brak 

możliwości transportu odpadów (bezpośrednio po odbiorze) do miejsc ich przetwarzania, 

podczas  gdy  przepisy  powszechnie  obowiązujące  nie  nakazują  zbierania  odpadów  na 

terenie,  z  którego  prowadzony  jest  odbiór  odpadów  przez  danego  wykonawcę,  a 

działalność  tego  rodzaju  może  być  zarówno  nieuzasadniona  prawnie,  środowiskowo  i 

ekonomicznie, jak i nie pozostawać w interesie zamawiającego  - czego rezultatem jest 

sztuczne ograniczenie kręgu podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu;  

2.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw.  z  art.  14  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  5  ustawy  z  dnia  23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: „KC”) w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 6f 

ust.  3  i  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w 

gmi

nach  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2010  ze  zm.,  dalej  jako:  „UCPG”)  poprzez 

sformułowanie treści dokumentacji postępowania w sposób niejednoznaczny co do tego, 

czy wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy uzyska wynagrodzenie na kwotę z 

góry  ustaloną  bez  względu  na  ilość  odebranych  lub  zagospodarowanych  odpadów 

(wynagrodzenie  ryczałtowe),  czy  jednak  według  stawki  za  1Mg  odebranych  lub 

zagospodarowanych  odpadów  komunalnych,  podczas  gdy  przepisy  powszechnie 

obowiązujące  nakazują  ustanowienie  wyłącznie  wynagrodzenia  określanego  wedle 

stawki  za  1Mg  odebranych  lub  zagospodarowanych  odpadów  komunalnych  -  czego 

rezultatem jest uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji 

ryzyk;  

3.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 

KC w zw. z art. 6f ust. 3 i 4 UCPG poprzez nałożenie na wykonawcę obowiązku odbioru 


odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zobowiązanie wykonawcy do dochodzenia 

wynagrodzenia  za  tego  rodzaju  usługi  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych, 

podczas gdy przepisy powszechnie obowiązujące nakazują zamawiającemu uiszczać na 

rzecz 

wykonawcy 

wynagrodzenie 

wedle 

stawki 

za 

1Mg 

odebranych 

lub 

zagospodarowanych  odpadów  (odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  nie  są  ujęte  w 

systemie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  w  ramach  odbioru  odpadów 

komunalnych  objętych  niniejszym  postępowaniem)  -  czego  rezultatem  jest 

uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

4.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16) PZP w zw. z art. 36a ust. 1 PZP w zw. z 

art. 36b ust. 1 PZP w zw. z art. 36ba ust. 1, 2 i 3 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z 

art.  139  ust.  1  PZP  w  zw.  z  art.  5  KC  w  zw.  z  art.  3531  KC  poprzez  ograniczenie 

możliwości 

powierzenia 

przez 

wykonawcę 

wykonania 

części 

zamówienia 

podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  podczas  gdy  przepisy  powszechnie 

obowiązujące  uniemożliwiają  dokonanie  tego  rodzaju  ograniczenia  podwykonawstwa  - 

czego  rezultatem  jest  uniemożliwienie  wykonawcy  rzetelnego  przygotowania  oferty  i 

kalkulacji ryzyk, 

5.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16) PZP w zw. z art. 142 ust. 5 pkt 4) PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 

KC  poprzez  brak  wskazania  w  projekcie  umowy  zasad  wprowadzania  odpowiednich 

zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  m.in.  w  przypadku  zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jak  również  poprzez  możliwość  dowolnego  decydowania  o  wprowadzaniu  zmian 

wynagrodzenia,  podczas  gdy  przepisy  powszechnie  obowiązujące  nakazują 

zamawiającemu  umieszczenie  tego  rodzaju  postanowienia  w  projekcie  umowy  oraz 

konieczność  dokonywania  zmian  wynagrodzenia  w  razie  zaistnienia  ku  temu 

okoliczności   

czego  rezultatem  jest  uniemożliwienie  wykonawcy  rzetelnego  przygotowania  oferty  i 

kalkulacji ryzyk, 

6.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 

KC  w  zw.  z  art.  6d  ust.  4  pkt  2)  UCPG  w  zw.  z  art.  6f  ust.  1a  pkt  2)  UCPG  poprzez 

niepr

ecyzyjne  określenie  rodzajów  odpadów  komunalnych  będących  przedmiotem 

zamówienia oraz niewskazanie przewidywanych ilości odpadów dla wszystkich rodzajów 

odpadów  będących  przedmiotem  zamówienia,  podczas  gdy  przepisy  powszechnie 

obowiązujące  nakładają  na  zamawiającego  obowiązek  dokonania  precyzyjnego 


określenia  w  powyższym  zakresie  -  czego  rezultatem  jest  uniemożliwienie  wykonawcy 

rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

7.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP poprzez 

nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku  realizacji  odbioru  odpadów  również  w  soboty, 

podczas  gdy  wykonywanie  tego rodzaju  działalności  w  soboty  jest  zarówno  całkowicie 

nieuzasadnione  z  ekonomicznego  punktu  widzenia,  jak  i  w  wielu  przypadkach 

niemożliwe  -  czego  rezultatem  jest  uniemożliwienie  wykonawcy  rzetelnego 

przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

8.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP poprzez 

nieprecyzyjne określenie obowiązku wykonawcy do uprzątnięcia terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie  wiat  lub  kontenerów  z  odpadów  zgromadzonych  poza  pojemnikami, 

podczas  gdy  przepisy  powszechnie  obowiązujące  nakładają  na  zamawiającego 

obowiązek  dokonania  precyzyjnego  określenia  w  powyższym  zakresie  -  czego 

rezultatem je

st uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji 

ryzyk, 

9.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 

KC poprzez nieprecyzyjne określenie obowiązku dostarczania przez wykonawcę worków 

oraz  ich  limitu  ilościowego,  stwarzające  ryzyko  nadużywania  przez  zamawiającego 

uprawnień  oraz  ponoszenia  przez  wykonawcę  nieprzewidywalnych  kosztów,  podczas 

gdy  przepis

y  powszechnie  obowiązujące  nakładają  na  zamawiającego  obowiązek 

dokonania  precyzyjnego  określenia  w  powyższym  zakresie  -  czego  rezultatem  jest 

uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

10.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16) PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 

139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 484 §2 KC oraz art. 

487 §2 KC poprzez zastrzeżenie kary umownej za opóźnienie w terminowym odebraniu 

odpadów  oraz  ukształtowanie  jej  na  poziomie  rażąco  wygórowanym,  podczas  gdy 

konstrukcja  prawna  instytucji  kary  umownej  opiera  się  na  zasadzie  winy  -  czego 

rezultatem  jest  przerzucenie  na  wykonawcę  ryzyk  związanych  z  wystąpieniem 

okoliczności niezależnych, determinujących brak możliwości realizacji usługi, jak również 

uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

11.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z art. 3531 

KC  w  zw.  z  art.  484  §2  KC  oraz  art.  487  §2  KC  poprzez  nałożenie  na  wykonawcę 

niemożliwego  do  zrealizowania  obowiązku  kompleksowej  kontroli  prawidłowości 

wykonywania  przez  właścicieli  nieruchomości  obowiązków  w  zakresie  selektywnego 

zbierania  odpadów  komunalnych  (w  szczególności  ich  zgodności  z  przeznaczeniem 


pojemnika lub worka) oraz nałożenie na wykonawcę rażąco wygórowanej kary umownej 

za  niezrealizowanie  tego  obowiązku,  podczas  gdy  konstrukcja  prawna  instytucji  kary 

umo

wnej  opiera  się  na  zasadzie  winy  -  czego  rezultatem  jest  posiadanie  przez 

zamawiającego dowolności w ocenie, czy doszło do naruszenia, oraz w  nakładaniu na 

wykonawcę  rażąco  kar  umownych  (za  każdy  przypadek  naruszenia),  jak  również 

uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

12.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 91 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC 

w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 484 §2 KC oraz art. 487 §2 KC w zw. z art. 26 UOO w 

zw.  z  art.  26a  UOO  poprzez  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku  likwidacji  dzikich 

wysypisk  oraz  nałożenie  na  wykonawcę  kary  umownej  za  jego  niezrealizowanie, 

podczas gdy przepisy nie dopuszczają możliwości nałożenia tego rodzaju obowiązku w 

ramach 

niniejszego rodzaju postępowania przetargowego (a w rezultacie naliczenia kary 

umownej),  ewentualnie  usuwane  z  miejsca  dzikiego  wysypiska  odpady  nie  stanowią 

przedmiotu  niniejszego  zamówienia  publicznego,  jak  również  zamawiający  nie  podał 

informacji  co  do 

dokładnych  lokalizacji  dzikich  wysypisk  i  rodzajów  odpadów 

znajdujących się na nich - czego rezultatem jest uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego 

przygotowania oferty i kalkulacji ryzyk, 

13.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 91 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC 

w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 484 §2 KC oraz art. 487 §2 KC poprzez nałożenie na 

wykonawcę  obowiązku  przeprowadzenia  akcji  edukacyjnej,  bez  szczegółowego 

określenia  zasad  jej  przeprowadzania,  łącząc  z  tym  obowiązek  zapłaty  przez 

wykonawcę  rażąco  wygórowanej  kary  umownej  za  niezrealizowanie  obowiązku, 

podczas  gdy  przepisy  powszechnie  obowiązujące  nakładają  na  zamawiającego 

obowiązek  dokonania  precyzyjnego  określenia  w  powyższym  zakresie  -  czego 

rezultatem jest uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji 

ryzyk, 

14.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) i 16) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w 

zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 5 KC w zw. z  art. 353 

KC  poprzez  sformułowanie  treści  dokumentacji  postępowania  w  sposób 

niejednoznaczny oraz budzący wątpliwości co do następujących zagadnień: 

konkretnego terminu dostarczenia worków po podpisaniu umowy z zamawiającym, 

ilości pojemników, które są przedmiotem niniejszego zamówienia, 

lokalizacji usytuowania pojemników oraz tras przejazdu pojazdów wykonawcy celem 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie, 


podczas  gdy  przepisy  powszech

nie  obowiązujące  nakładają  na  zamawiającego 

obowiązek  dokonania  precyzyjnego  określenia  w  powyższym  zakresie  -  czego 

rezultatem jest uniemożliwienie wykonawcy rzetelnego przygotowania oferty i kalkulacji 

ryzyk, 

15.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3) PZP w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 PZP w zw. z 

art.  9b  ust.  1  i  2  UCPG  w  zw.  z  art.  9c  ust.  1  UCPG  poprzez  objęcie  przedmiotem 

zamówienia  odpadów  o  kodzie  10  01  01  oraz  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku 

posiadania  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  tym  zakresie,  podczas  gdy 

odpady o kodzie 10 01 01 nie podlegają wpisowi do rejestru działalności regulowanej - 

czego rezultatem jest zarówno sztuczne ograniczenie kręgu podmiotów mogących wziąć 

udział  w  postępowaniu,  jak  i  uniemożliwienie  wykonawcy  rzetelnego  przygotowania 

oferty i kalkulacji ryzyk. 

Odwołujący  wniósł  o    uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania  odpowiednich  zmian  (wraz  z  ewentualnym  dostosowaniem  pozostałych  treści 

dokumentacji postępowania) - modyfikacji dokumentacji postępowania w szczególności: 

1)  ust. 6.2.1. lit. c) SIWZ oraz z ust. 8.7.1. lit. c) SIWZ - 

usunięcie wymogu posiadania przez 

wykonawcę  aktualnego  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  komunalnych  wydanego  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  701)  w 

zakresie,  w  jakim  wymóg  ten  odnosi  się  do  konieczności  posiadania  rzeczonego 

zezwolenia na terenie gminy Lesko, 

§  7  ust.  1,  2  i  3  projektu  umowy  -    ustanowienie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  że 

wynagrodzenie  wykona

wcy  określane  jest  na  podstawie  stawki  za  1Mg  odebranych  lub 

zagospodarowanych odpadów komunalnych, 

w  szczególności  §  3  ust.  1  pkt  2)  projektu  umowy  oraz  ust.  1.2.  SIWZ  -  usunięcie 

obowiązku  wykonawcy  dokonywania  rozliczeń  z  właścicielami  nieruchomości 

zam

ieszkałych  za  odbiór  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  oraz  ustanowienie 

obowiązku  uiszczania  wynagrodzenia  za  jego  realizację  na  rzecz  wykonawcy  przez 

zamawiającego, 

§ 13 ust. 2, 3 i 4 projektu umowy - usunięcie zakazu zlecania podwykonawcom bez zgody 

zamawiającego  prac  innych,  niż  uprzednio  wskazane  przez  wykonawcę,  jak  również 

zakazu zawierania umów  z  podwykonawcami lub  dalszymi  podwykonawcami bez  zgody 

zamawiającego, 

5)  ustanowienie  zasad  wprowadzania 

odpowiednich  zmian  wysokości  wynagrodzenia 

należnego  wykonawcy  w  przypadku  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do 


pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

6)  doprecy

zowanie w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  czy  przedmiot  zamówienia obejmuje 

również odpady o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 21*, jak również doprecyzowanie, 

jakie  są  przewidywane  ilości  odbioru  odpadów  o  kodach  15  01  04,  20  01  04,  15  01  05 

oraz  -  w  razi

e  uznania,  że  odpady  te  objęte  są  przedmiotem  zamówienia  -  odpadów  o 

kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 21*, 

ust. 2.4.5. opisu przedmiotu zamówienia - usunięcie obowiązku odbioru odpadów również 

w soboty, 

ust.  2.13.  opisu  przedmiotu  zamówienia  -  usunięcie  obowiązku  do  uprzątania  terenu  w 

bezpośrednim  sąsiedztwie  wiat  lub  kontenerów  z  odpadów  zgromadzonych  poza 

pojemnikami, 

ust.  2.5.3.  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  §  2  ust.  5  projektu  umowy  -usunięcie 

obowiązku dostarczania przez wykonawcę na każde wezwanie zamawiającego worków w 

ilości wskazanej przez zamawiającego, 

§12  ust.  1  pkt  3)  projektu  umowy  -  usunięcie  kary  umownej,  ewentualnie  poprzez 

obniżenie  jej  wysokości  oraz  odniesienie  możliwości  jej  naliczenia  wyłącznie  do 

przypadków, za których zaistnienie wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

§  12  ust.  1  pkt  5)  projektu  umowy  -  usunięcie  kary  umownej,  ewentualnie  poprzez 

obniżenie jej wysokości oraz wyłączenie możliwości jej naliczenia w razie, gdy zmieszanie 

odpadów  jest  wynikiem  nieprawidłowego  wykonywania  przez  właścicieli  nieruchomości 

obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

§ 2 ust. 10 projektu umowy, §12 ust. 1 pkt 14 projektu umowy, ust. 2. Tabeli z ust. 18.1 

SIWZ,  ust.  18.4  SIWZ,  ust.  2.8  OPZ  - 

usunięcie  obowiązku  likwidacji  przez  wykonawcę 

dzikich wysypisk oraz związanych z tym obowiązkiem treści odnoszących się do kryteriów 

oceny ofert oraz kary umownej, 

ust. 2. Tabeli z ust. 18.1 SIWZ, ust. 18.5 SIWZ, ust. 2.7. i 2.8 OPZ, §2 ust. 9, §12 ust. 1 

pkt 13) projektu umowy - dopr

ecyzowanie obowiązku prowadzenia przez wykonawcę akcji 

edukacyjnej  (w  szczególności  poprzez  dokładne  wskazanie  adresów  placówek 

edukacyjnych,  na  których  ma  być  prowadzona  akcja  edukacyjna,  zasad  uznawania 

obowiązku  za  spełniony  m.  in.  w  razie  wysłania  ulotek  edukacyjnych  do  placówek 

edukacyjnych,  przewidywanej  ilości  zebrań  sołeckich)  oraz  związanych  z  tym 

obowiązkiem  treści  odnoszących  się  do  kryteriów  oceny  ofert,  jak  również  istotne 

obniżenie wysokości kary umownej za niezrealizowanie akcji edukacyjnej, 

modyfikacji dokumentacji postępowania, w szczególności doprecyzowanie: 

1.  ust.  2.5.2.  OPZ  - 

jaki  jest  konkretny  termin  dostarczenia  worków  po  podpisaniu 

umowy z zamawiającym, 


2.  ust.  2.1.  OPZ  -   

ilości  każdego  rodzaju  pojemników,  będących  przedmiotem 

zamówienia, 

lokalizacji usytuowania pojemników oraz tras przejazdu pojazdów wykonawcy celem 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie, 

modyfikacji dokumentacji postępowania (w szczególności pierwszej tabeli OPZ, ust. 1.1. 

lit. c) OPZ) - 

usunięcie z przedmiotu zamówienia odpadów o kodzie 10 01 01, 

Zamawiający w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo z  dnia  10  stycznia 2020 r.) 

poinformował  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  i  dokonaniu  niezwłocznie 

modyfikacji ogłoszenia i SIWZ zgodnie z żądaniem. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  określonym  art.  185  ust.  2 

ustawy Pzp nie przystąpił żaden wykonawca. Termin na zgłoszenie przystąpienia upływał 10 

stycznia  2020

r.,  albowiem  zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  (pismo  z  dnia 

2020)  kopia  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  została 

zamieszczona na jego stronie internetowej w dniu 7 stycznia 2020 r.  

Izba postanowiła,  

Działając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie. Stosownie do postanowień art. 186 ust. 2 ustawy Pzp: ” 2. 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.” 

Orzekając o kosztach postępowania, Izba miała na uwadze treść art. 186 ust. 6  pkt 1 

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów    w 

postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U.  z  2018  r, poz.  972). W myśl 

pkt  1  art.  186  ust.1  Pzp: 

Koszty  postępowania  odwoławczego:  1)    w  okolicznościach,  o 

których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie.” Z kolei stosownie do postanowień § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a)    rozporządzenia:    „1.W  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego 

przez Izbę, jeżeli: 1) zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, 


a  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił,  wypełniając 

wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca  albo  uczestnik 

postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego, 

nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu,  Izba:  a)  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu;” 

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


wiper-pixel