KIO 619/20 POSTANOWIENIE dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 13 lipca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

Protokolant: Rafał Komoń 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  12  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 23 marca 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  dwóch  cyfrowych 

aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

Szpitala Południowego” (nr postępowania RPZ-II-WI/9/DZP-1/2020)  

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Stołeczny  Zarząd 

Rozbudowy Miasta 

przy  udziale  wykonawcy:  Siemens  Healthcare  s

p.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  – 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Stołeczny  Zarząd  Rozbudowy  Miasta 

prowadzi  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych 

(t.j. Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

pn. 

Dostawa  dwóch  cyfrowych  aparatów  RTG  kostno-płucnych  do  radiologii  w  ramach 

zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  Szpitala  Południowego”  (nr  postępowania  RPZ-II-

WI/9/DZP-1/2020)

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  11  marca  2020  r.  zostało  opublikowane 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2020/S_50  pod  poz.  118204.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

23 marca 2020 r. wykonawca Philips Polska sp. z o.o

. z siedzibą w Warszawie {dalej: 

„Odwołujący”}  wniósł  w  formie  elektronicznej  odwołanie  od  postanowień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  {dalej:  „SIWZ”},  zarzucając  Zamawiającemu  następujące 

naruszenia przepisów ustawy pzp:  

Art. 29 ust. 1, 2 i 3 

– przez sporządzenie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję z powodu rażących błędów, 

sprzeczności  i  niejasności  w  opisie  i  doborze  parametrów  technicznych,  które 

uniemożliwiają  złożenie  Odwołującemu  konkurencyjnej  oferty  niepodlegającej 

odrzuceniu. 

Art. 7 ust. 1 

– przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności 

z  powodu  opisania 

przedmiotu  zamówienia  i  kryteriów  oceny  ofert  w  SIWZ  w  sposób 

wskazujący  na  rozwiązania  konkretnego  producenta,  a  nieodnoszący  się 

do 

obiektywnych rozwiązań funkcjonalnych. 

Ponadto  w uz

asadnieniu  sprecyzowano  szczegółowe  zarzuty  przez  podanie 

okoliczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  zmian  SIWZ  w  sposób  wskazany  w  uzasadnieniu  odwołania  odrębnie  dla 

każdego ze szczegółowych zarzutów.  

10 czerwca 2020 r. 

wpłynęło do Izby pismo Odwołującego zawierające oświadczenie 

o w

ycofaniu powyższego odwołania. 


W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel