KIO 618/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

sygn. akt: KIO 618/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

wobec cofnięcia w dniu 22 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  23 marca  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego  –  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Stołeczny  Zarząd  Rozbudowy 

Miasta, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 618/20 

Uzasadnienie 

Miasto 

Stołeczne  Warszawa 

– 

Stołeczny 

Zarząd 

Rozbudowy 

Miasta 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pn.: 

„Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w 

radiologii  ogólnej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.  Budowa  Szpitala  Południowego”, 

zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  (dalej  „Ogłoszenie”)  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 11 marca 2020 r., nr 2020/S 050-118207. 

11 marca 

2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej specyfikację 

istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  której  postanowienia  zaskarżone  zostały 

odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Izba” lub „KIO”) 23 

marca  br.  przez  wykonawcę  Philips  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej 

„Odwołujący”). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 

1,  2  i  3  Pzp  oraz  innych  przepisów  przywołanych  w  uzasadnieniu  odwołania  przez 

przygotowanie  SIWZ  w  taki  sposób,  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję,  tj.  umożliwia 

złożenie  oferty  tylko jednemu  wykonawcy  oraz  który  nie  jest  proporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia. 

N

astępnie, 22 maja 2020 r., Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel